FAILLISSEMENTSVERSLAG 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG
Nummer
:
1
Datum
:
3 juli 2014
Gegevens gefailleerde
:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Allicht Reclame & Design B.V., statutair gevestigd te
Stolwijk en ten tijde van de faillietverklaring kantoorhoudend
aan ’t Vaartland 11 te Stolwijk. Tot 22 november 2013 heette
gefailleerde KaowKa-Reclame B.V. en was zij gevestigd aan
’t Vaartland 9 te Stolwijk.
Faillissementsnummer
Datum faillissement
:
:
F.09/14/457
3 juni 2014
Curator
Rechter-commissaris
:
:
Mr. G.T. van der Meiden
Mr. P. van Essen
Activiteiten onderneming
:
Het fabriceren van reclamevoorzieningen en bewegwijzering.
Omzetgegevens
:
2013: nog onbekend;
2012: € 735.659,00;
2011: € 832.576,00
Personeel
:
gemiddeld aantal: circa 10
Verslagperiode
:
3 juni 2014 tot en met 2 juli 2014
Bestede uren verslagperiode:
mr. G.T. van der Meiden:
mr. F.J.H. Somers
mr. J.A/ Tersteeg
insolventieafdeling:
57,25 uur
3,67 uur
0,33 uur
10,67 uur + PM
2
In dit verslag is de door Recofa voorgeschreven nummering voor faillissementsverslagen
gehanteerd. Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden ex artikel 73a
Faillissementswet. Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
1.
Inventarisatie
1.1.
Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij akte van 30 september 2003.
De heer J.G.F. Kok is (indirect) bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde. Tot 22
november 2013 had hij deze positie via zijn vennootschap KKOKK Holding B.V. en vanaf
die datum via Allicht Lichtreclame B.V.
Gefailleerde hield zich bezig met het fabriceren van reclamevoorzieningen en
bewegwijzering.
1.2
Winst en verlies
Volgens de administratie en jaarrekeningen van gefailleerde werden de volgende
resultaten behaald:
2013: nog onbekend;
2012: € 60.153,00 verlies;
2011: € 62.445,00 verlies.
1.3
Balanstotaal
Uit de administratie en jaarrekeningen van gefailleerde kunnen de volgende gegevens
worden afgeleid:
ultimo 2013: nog onbekend;
ultimo 2012: € 229.476,00;
ultimo 2011: € 226.888,00.
1.4
Lopende procedures
Daarvan is de curator niet gebleken.
1.5
Verzekeringen
Voorzover de curator bekend, bestaat het verzekerde belang slechts uit beperkte
inventaris. De curator zal onderzoeken of deze activa nog zijn verzekerd en anders, zodra
het boedelactief dat toestaat, deze inventaris laten verzekeren.
1.6
Huur
De gefailleerde is huurder van de bedrijfspanden ’t Vaartland 9 en 11 in Stolwijk en een
daarachter liggend bedrijfsterrein. Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de
curator de huurovereenkomsten tegen de rechtens eerst mogelijke datum opgezegd.
1.7
Oorzaak faillissement
De curator heeft kort na faillietverklaring gesproken met de bestuurder van gefailleerde, de
heer Kok. Volgens de bestuurder ging het tot 2008 goed met de onderneming. Drie jaar
voor faillietverklaring bedroeg de omzet nog circa € 900.000,00, maar dat is in de jaren
3
daarna teruggelopen tot circa € 400.000,00. Het bedrijf is van 12 naar 8 personeelsleden
gegaan.
De onderneming maakte reclameborden etc. voor de bouw. Door de crisis in o.a. de bouw
ging het steeds slechter. Volgens de bestuurder had gefailleerde vanaf januari 2014 geen
of nauwelijks werk meer.
Bijkomende oorzaken voor het faillissement die de bestuurder heeft gegeven, zijn dat de
marges door de grote concurrentie (mede door internet) tot bijna 0 zijn teruggelopen.
Andere doelgroepen bleken onbereikbaar. Verder werd er verlies geleden op oninbare
debiteuren en de meeste leveranciers wilden alleen nog maar materialen leveren als
vooraf werd betaald. Daarvoor waren echter volgens de bestuurder geen liquide middelen
meer. Tot slot heeft de huisbankier vorig jaar een verzoek om een aanvullend krediet
afgewezen.
Volgens de bestuurder is een andere vennootschap, Reclame & Design B.V., vanaf januari
2014 al het personeel van gefailleerde gaan inhuren omdat gefailleerde zelf geen of
nauwelijks werk meer had. De bestuurder is tevens manager/bedrijfsleider van Reclame &
Design B.V. Als bestuurder heeft hij naar zijn zeggen vanaf dat moment nog geprobeerd
nieuwe omzetten te genereren voor gefailleerde, maar is dat niet gelukt.
Omdat er geen uitzicht was op verbetering, heeft de bestuurder uiteindelijk het eigen
faillissement aangevraagd.
Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement wordt voortgezet in samenhang
met het onderzoek naar paulianeuze transacties en onbehoorlijk bestuur. Zie ook hierna
onder 7.5 en 7.6.
2.
Personeel
Het is mogelijk dat sprake is geweest van een zogenoemde overgang van onderneming,
met als gevolg dat de werknemers van gefailleerde reeds voor de datum van
faillietverklaring in dienst zijn getreden van Reclame & Design B.V. Voor het geval geen
sprake is van overgang van onderneming heeft de curator met machtiging van de rechtercommissaris het personeel ontslag aangezegd.
2.1
Aantal ten tijde van faillissement
8 (tenzij sprake is overgang van de onderneming).
2.2
Aantal in jaar voor faillissement
12
2.3
Datum ontslagaanzegging
Na verkregen machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator bij brief van 12 juni
2014 de arbeidsovereenkomst met acht werknemers opgezegd.
De curator heeft voorts het UWV verzocht de loonverplichtingen c.a. over te nemen in het
kader van de Loongarantieregeling. Op 19 juni 2014 heeft op het kantoor van de curator
een centrale intake met UWV plaatsgevonden, waarbij alle werknemers aanwezig waren.
2.4
Werkzaamheden
inventarisatie werknemers;
contact met UWV inzake mogelijke overgang van de onderneming;
4
contact met Reclame & Design B.V. inzake mogelijke overgang van de onderneming.
3.
Activa
3.1
Onroerende zaken
Beschrijving
Blijkens het kadaster heeft gefailleerde geen onroerende zaken in eigendom.
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage
Werkzaamheden
Niet van toepassing.
Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Voorzover de curator nu bekend, is gefailleerde slechts eigenaar van een beperkte
inventaris. De overige bedrijfsmiddelen werden door gefailleerde gehuurd. De
bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn verpand aan Rabobank. De curator onderzoekt de
mogelijkheden tot verkoop van de inventaris.
3.7.
Verkoopopbrengst
Nog niet van toepassing.
3.8.
Boedelbijdrage
Nog niet van toepassing.
3.9.
Bodemvoorrecht fiscus
De onderdelen van de inventaris kunnen worden aangemerkt als zogenaamde
bodemzaken. Gelet op het bepaalde in artikel 57 lid 3 Faillissementswet valt de
opbrengst van deze bedrijfsmiddelen in de gefailleerde boedel, nu de
Belastingdienst een vordering heeft in het faillissement zie hierna onder 8.2) terzake onder
meer loonbelasting.
3.10
3.11.
Werkzaamheden
Inventarisatie activa;
onderzoek verkoop activa.
Voorraden/Onderhanden werk
Beschrijving
Gefailleerde had ten tijde van faillietverklaring vrijwel geen voorraad.
3.12. Verkoopopbrengst
3.13 Boedelbijdrage
3.14. Werkzaamheden
Niet van toepassing.
Andere activa
3.15. Beschrijving
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.
5
3.16.
3.17.
Verkoopopbrengst
Werkzaamheden
Niet van toepassing.
4.
Debiteuren
4.1
Omvang debiteuren
Volgens de administratie van gefailleerde stond ten tijde van faillietverklaring nog een
bedrag aan debiteuren open ad in totaal € 1.879,75.
De debiteuren zijn verpand aan Rabobank. Mede gezien de beperkte omvang en
ouderdom van de debiteuren is de curator niet ingegaan op het verzoek van Rabobank om
de incasso ter hand te nemen.
4.2
4.3.
4.4.
Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden
Inventarisatie debiteuren
5.
Bank / Zekerheden
5.1
Vordering van bank(en)
Rabobank heeft een vordering uit hoofde van een verleend krediet in rekening-courant ad
€ 50.565,23 (+ PM)) kenbaar gemaakt.
5.2
Leaseovereenkomsten
De curator is daarvan vooralsnog niet gebleken.
5.3
Beschrijving zekerheden
Rabobank heeft een pandrecht op de inventaris, vorderingen en voorraden van
gefailleerde. Verder heeft zij een borgtocht bedongen van een vennootschap van de heer
Kok.
5.4
Separatistenpositie
Rabobank neemt een separatistenpositie in.
5.5
Eigendomsvoorbehoud
Gefailleerde heeft tot kort voor faillietverklaring materialen ingekocht. Deze materialen
zouden zijn gekocht ten behoeve van Reclame & Design B.V. Volgens de bestuurder
zouden echter op datum faillietverklaring noch bij gefailleerde, noch bij Reclame & Design
B.V. onbetaalde materialen aanwezig zijn. Alle ingekochte materialen zouden in beginsel
direct zijn gebruikt/verbruikt. De curator zal eventuele beroepen op eigendomsvoorbehoud
voorleggen aan de heer Kok.
5.6
Reclamerechten
Daarvan is geen sprake.
5.7
Retentierechten
Daarvan is geen sprake.
6
5.8
Werkzaamheden
onderzoek zekerheden;
contact met de Rabobank.
6.
Doorstart / voortzetten
6.1
6.2
6.3.
Voortzetten
Exploitatie
Daarvan is geen sprake. Volgens de heer Kok en Reclame & Design B.V. had gefailleerde
op het moment van faillietverklaring geen activiteiten meer, behalve de uitleen van haar
werknemers aan Reclame & Design B.V.
Financiële verslaglegging
Werkzaamheden
Niet van toepassing.
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Doorstart
Beschrijving
Verantwoording
Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden
Niet van toepassing; zie het vermelde onder 6.1.
7.
Rechtmatigheid
7.1
Boekhoudplicht
De curator zal onderzoeken of de administratie van gefailleerde voldoet aan de wettelijke
eisen.
7.2
Depot jaarrekeningen
Uit het Handelsregister blijken de volgende gegevens:
de jaarrekening 2012 is gedeponeerd op 28 november 2013, en dus tijdig;
de jaarrekening 2011 is gedeponeerd op 22 november 2012, en dus tijdig;
de jaarrekening 2010 is gedeponeerd op 11 januari 2012, en dus tijdig.
7.3
Goedkeurende Verklaring Accountant
Gefailleerde is op grond van het bepaalde in artikel 2:396 lid 1 juncto 2: 396 lid 7 juncto 2:
393 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een
accountant. Gefailleerde heeft ook geen accountantsverklaring laten opstellen.
7.4
Stortingsverplichting aandelen
In de akte van oprichting van 30 september 2003 is opgenomen dat het geplaatst kapitaal
ad € 18.000,00 is volgestort door inbreng van een onderneming die uitgeoefend werd aan
het adres ’t Vaartland 9 in Stolwijk. Nader onderzoek zal niet plaatsvinden. Gefailleerde is
namelijk langer dan vijf jaar geleden opgericht, zodat een eventuele vordering terzake de
volstortingsverplichting gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 december 2003, zal
zijn verjaard.
7
7.5
Onbehoorlijk bestuur
De curator doet onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur.
7.6
Paulianeus handelen
De curator doet onderzoek naar eventueel paulianeus handelen. De curator onderzoekt in
het bijzonder de gekozen constructie waarbij Reclame & Design B.V. naar het voorlopig
oordeel van de curator feitelijk de onderneming van gefailleerde heeft voortgezet en is
daarover in overleg met Reclame & Design B.V.
7.7
Werkzaamheden
veilig stellen administratie;
onderzoek administratie;
onderzoek depot jaarrekeningen;
onderzoek accountantsverklaring;
onderzoek stortingsverplichting aandelen;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek pauliana.
8.
Crediteuren
8.1
Boedelvorderingen
In ieder geval zal sprake zijn van de navolgende vorderingen:
- Salaris en kosten curator:
p.m.
8.2
Preferente vordering van de fiscus
De fiscus heeft tot op heden de navolgende vorderingen ingediend:
omzetbelasting
€ 4.000,00, te vermeerderen met kosten ad € 15,00;
loonbelasting
€ 62.425,00, te vermeerderen met kosten ad € 3.316,00.
8.3
Preferente vordering van het UWV
UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.
8.4
Andere preferente crediteuren
Hiervan is nog geen sprake.
8.5
Aantal concurrente crediteuren
Door de curator zijn de thans bekende crediteuren aangeschreven met het verzoek hun
vordering in te dienen.
8.6
Bedrag concurrente crediteuren
Zie hiervoor onder 8.5.
8.7
Verwachte wijze van afwikkeling
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
Procedures
Naam wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure
Werkzaamheden
8
Van procedures is vooralsnog niet gebleken.
10.
Overig
10.1
Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan.
10.2
Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden zullen door de curator worden opgepakt c.q. voortgezet:
onderzoek oorzaak faillissement;
inventarisatie activa;
afwikkeling eigendomsvoorbehoud;
onderzoek boekhoudplicht;
onderzoek onbehoorlijk bestuur;
onderzoek paulianeuze transacties;
inventarisatie schulden.
10.3
Indiening volgend verslag
De curator streeft ernaar het volgende verslag in te dienen op 3 september 2014.
Alphen aan den Rijn, 3 juli 2014.
G.T. van der Meiden, curator