Jaarrekening 2013 Stichting FeedBack Foundation

Jaarrekening 2013
Stichting FeedBack Foundation
Inhoudsopgave
Bestuursverlag
2 Doelstelling en Visie
Ontwikkeling 2013
Bestuur
2 2 3 Beperkte balans per 31 december 2013
5 Staat van Baten en Lasten over 2013
6 Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2013
7 Algemeen
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
7 7 i
Bestuursverlag
Doelstelling en Visie
Stichting Feedback Foundation is opgericht op 18 april 2011 en heeft als doelstelling de
komende 3 jaar minimaal 1 miljoen jongeren (12-20) te motiveren tot een levensstijl die leidt tot
een gezonder leven voor henzelf en de wereld om hen heen.
Onze aanpak gebeurd middels de sociale media challenge ‘seven days of Feedback’. In zeven
dagen doorlopen middelbare scholieren zeven online challenges op het gebied van eten en
bewegen. Deelnemers kunnen online punten verdienen door opdrachten uit te voeren en
uitdagingen aan te gaan. De school die de seven days of Feedback met de meeste punten
afrondt, wint de Seven days of Feedback Award.
De line-up van Seven days of Feedback is als volgt:
1. Meetfree Monday: een dag zonder vlees
2. Walk on Water: een dag water i.p.v. frisdrank
3. Size does matter: een dag halve porties eten
4. No time to Waste: een dag eten wat je in huis hebt
5. Food from da hood: een dag lokaal voedsel eten
6. Supermarkt survival: een dag vers voedsel eten
7. Go hard or Go home: doe een work our, beweeg
Vandaag de dag zijn er al meer dan 43 miljoen kinderen onder de 5 jaar met obesitas, Elk jaar
sterven er in Europa 1 miljoen mensen door overgewicht. 1 miljoen mensen, dat zijn 10 volle
jumbojets die elke dag neerstorten. 20% van de wereld bevolking consumeert 85% van al het
voedsel in de wereld. De 20% dat zijn wij. Onze levensstijl is één van de oorzaken van het
probleem: onze vraag bepaald immers mede het aanbod. Wij leven aan de kant van de overbloed
en hebben het geluk te kunnen kiezen om iets te doen. Geen geld ophalen om problemen ergens
anders op te lossen, maar zelf aan de slag in je eigen omgeving. Met een kleine verandering in
onze levensstijl kunnen wij een positieve beweging in gang zetten voor onszelf en generaties na
ons.
Ontwikkeling 2013
In 2013 hebben er 17 middelbare scholen deelgenomen aan de Seven days of Feedback. Meer
dan 12.000 jongeren zijn member geworden van ons online platform. 43% van de JFB members
is gemiddeld 1 dag per week actief.
2
Bestuur
Stichting feedback foundation had de volgende bestuurders gedurende het jaar 2013
De heer T. van der Vliet, Penningmeester
De heer D. van den Noord, Secretaris
De heer D. Menken, Voorzitter
De bestuurders van Stichting Feedback Foundation krijgen geen vergoedingen uit de stichting
betaald, op onkosten die gemaakt zijn voor stichting na.
Amsterdam, XX XXXX XXXX
Het bestuur:
3
4
Beperkte balans per 31 december 2013
(vóór resultaatbestemming)
2013
EUR
2012
EUR
EUR
EUR
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
1
0
25.303
0
53.187
25.303
Eigen vermogen
2
Overige reserves
Resultaat boekjaar
Kortlopende schulden en
overlopende passiva
53.187
45.906
(32.748)
3
9.773
36.133
13.158
45.906
12.145
7.281
25.303
53.187
5
Staat van Baten en Lasten over 2013
(vóór resultaatbestemming)
2013
EUR
2012
EUR
EUR
EUR
Baten
Donaties
163.550
150.000
163.550
150.000
Kosten besteed aan doelstelling
Website
Seven days of feedback
Freelancers
Drukwerk
Kosten huisstijl
Promotie materiaal
Founders event
6.457
50.275
6.099
2.787
8.862
4.634
6.191
13.559
184
1.428
0
7.013
7.549
0
85.305
29.733
Kosten voor Overhead
Salaris kosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Administratiekosten
Overige overhead
89.619
7.312
2.650
295
11.117
62.468
8.000
3.902
289
9.475
110.993
84.134
(32.748)
36.133
6
Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2013
Algemeen
Stichting Feedback Foundation is opgericht op 18 april 2011 en heeft als doelstelling de
komende 3 jaar minimaal 1 miljoen jongeren (12-20) te motiveren tot een levensstijl die leidt tot
een gezonder leven voor henzelf en de wereld om hen heen.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2012 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2013 mogelijk te
maken.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.
Transacties in vreemde valuta’s
Transacties luidend in vreemde valuta’s worden in de betreffende functionele valuta van de
groepsmaatschappijen omgerekend tegen de geldende wisselkoers per de transactiedatum. In
vreemde valuta’s luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de
functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening
voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
inbaarheid van de vorderingen.
7
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd op de nominale waarde, indien niet anders vermeld, staan
zij ter vrije beschikking.
Donaties
Donaties worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen .
Directe en overhead kosten
De directe en overhead kosten worden verantwoord in het jaar waarin ze betaald en
afgeschreven zijn van de bankrekening.
Pensioenlasten
Er zijn geen pensioen verplichtingen aangegaan door de stichting.
1
Vorderingen en overlopende activa
Onder de overige vorderingen zijn opgenomen de nog openstaande vorderingen en voorschotten
ten behoeve van bestuurders.
2
Eigen vermogen
2013
EUR
Overige reserves
Resultaat boekjaar
2012
EUR
45.906
(32.748)
9.773
36.133
13.158
45.906
Resultaat boekjaar
Het resultaat over het boekjaar word toegevoegd aan de overige reserves.
3
Kortlopende schulden en overlopende passiva
2013
EUR
Nog te betalen netto loon
Nog te betalen loonheffing/sociale lasten
(1.433)
10.352
2012
EUR
469
4.627
8
Reservering vakantiegeld
3.226
2.185
12.145
7.281
Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2013 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de stichting,
omgerekend naar volledige mensjaren 1 (2012: 1). Tevens was er gedurende het boekjaar 1
stagiaire werkzaam.
Bezoldiging directie
Bij de stichting was gedurende 2013 Tabe Ydo indienst als directeur van de stichting. De
vergoeding voor zijn werkzaamheden waren als volgt:
2013
EUR
Bruto Salaris
Vakantiegeld
Social lasten
2012
EUR
69.095
5.527
8.423
39.278
4.087
9.372
83.045
52.737
Amsterdam, 19 augustus 2014
Het bestuur
De heer T. van der Vliet, Penningmeester
De heer D. van den Noord, Secretaris
9
De heer D. Menken, Voorzitter
10