Visie en Missie SCW Ameland

Visie en Missie
De kernopdracht voor de ‘Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland’ is:
Werken aan een betere samenleving op het eiland. Deze opdracht kan wel 100 jaar mee.
Hier komt nooit een einde aan.
Dit doel kunnen we bereiken door een zo gevarieerd mogelijk aanbod te bieden, in te spelen
op trends en ontwikkelingen en je oor te luisteren te leggen bij de bevolking. Dit laatste
wordt steeds belangrijker. Burgerkracht moet gestimuleerd worden. Als cultureel werker
biedt je steeds meer ondersteuning en de uitvoering wordt gedaan door vrijwilligers. Bij
nieuw op te zetten activiteiten wordt steeds gekeken naar wat men zelf kan. Voorbeelden
hiervan zijn; de ouderengroep in de Toel en de Bingo groep.
Onze organisatie moet een dynamisch bedrijf zijn. Er moeten zoveel mogelijk werksoorten
binnen de Stichting vertegenwoordigd zijn. En……voor alle leeftijden moet er iets gebeuren.
Het is voor de beroepskrachten een uitdaging om steeds weer iets nieuws te bedenken.
Dit houdt het werk uitdagend. De Stichting blijft zich zo ontwikkelen.
Inmiddels worden er gesprekken gevoerd over het samengaan van Stichting Sociaal Cultureel
Werk, Dorpshuis het Wantij en het Camminghahuus. De gemeente wil komen tot één
gezamenlijke organisatie. Alle drie partijen hebben zich verplicht daaraan door een
intentieverklaring te ondertekenen om zich hiervoor te gaan inzetten.
Gezamenlijk moet een nieuwe visie worden ontwikkeld hoe de nieuwe organisatie er uit gaat
zien. Op dit moment zitten we midden in dit veranderingsproces.
Onze organisatie is vooral werkzaam in prestatievelden 1, 2, 3, en 4.
Bij 5, 7 en 9 zouden we met onze activiteiten een rol kunnen spelen.
Voor de volledigheid vermelden we de prestatievelden:
1. Het bevorderen van de sociale samenhang in- en leefbaarheid van- dorpen en wijken
en buurten.
2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het
opgroeien en van ouders met problemen bij het opvoeden.
3. Het geven van gerichte informatie en advies en cliëntenondersteuning.
4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
5. Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronische psychisch
probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.
6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem en aan mensen met psychosociaal probleem ten behoeve van
het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het
matschappelijk verkeer.
7. Het bieden van maatschappelijke opvang.
8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het
bieden van psychosociale hulp bij rampen.
9. Het bevorderen van verslavingszorg.
Zoals reeds beschreven, ontkomen we niet aan bezuinigingen in het lopende jaar op Sociaal
Cultureel Werk en zullen we steeds meer inkomen uit activiteiten moeten genereren.
Gezamenlijk met de gemeente zal men de discussie aangaan over de kerntaken van de
‘nieuwe’ organisatie.
De laatste jaren wordt er van het personeel en bestuur steeds meer deskundigheid
verwacht.
Vanuit de gemeente wordt steeds vaker een beroep op ons gedaan om mee te denken.
Voorbeelden hiervan zijn de wet WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) het
jeugdbeleid en het overleg met de JIF coördinator ( Jong In Friesland).
Twee peuterleidsters hebben zitting in het ZAT (Zorg Advies Team) en we denken mee over
het opzetten van een Brede School op Ameland. Daarnaast proberen we de landelijke
ontwikkelingen te volgen.
Voor de invoering van de wet OKE, de ‘Brede School’ ontwikkeling op Ameland, het
opzetten van een vrijwilligerssteunpunt en ´Welzijn nieuwe stijl´ proberen we via derden
( begeleidingorganisatie Partoer) kennis te verwerven. We gaan steeds meer werken naar
de wensen van de samenleving, hetgeen ook een voortvloeisel is uit de WMO. Bijscholing is
in dit kader een noodzakelijke randvoorwaarde.
Als organisatie moet men steeds meer kwaliteit bieden.
Het gaat zowel de afnemer als onze organisatie om het product, om de service en het
resultaat.
Doelstellingen voor ons werk
Sociaal Cultureel Werk Ameland staat en gaat voor:
-
Veelzijdig en kwalitatief verantwoord cursusaanbod voor kinderen en volwassenen.
-
Deskundig en gemotiveerde begeleiding van de deelnemers.
-
Inzet en betrokkenheid van beroepskrachten en vrijwilligers.
-
Gastvrije en servicegerichte instelling binnen de beide centra ( visitekaartje).
-
Het fungeren als ‘toel’ in (basis -) educatie en vrijetijdsbesteding van de Amelander
bevolking.
( een ’toel’ is een Amelander woord voor het houten middenstuk van een wagenwiel,
waarin alle spaken samenkomen)
-
Het leveren van een constructieve bijdrage aan het veraangenamen van de
leefomgeving op Ameland.
-
Het scheppen van een breed draagvlak voor - en wederzijds vertrouwen in - het
werk van de Stichting SCWA.
Doelstelling
De Stichting Sociaal Cultureel Werk Ameland stelt zich ten doel:
Het bevorderen van een leefbare samenleving en de bewustwording en activering
van de bewoners tot onderlinge samenwerking door middel van:
Het stimuleren, het aanbieden en begeleiden van culturele activiteiten die gericht zijn
op de ontplooiing en de vorming van personen in recreatieve, creatieve, educatieve
en emancipatorische zin
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
-
Het coördineren, stimuleren, initiëren en begeleiden van vormende, sociale,
culturele, (re) creatieve, maatschappelijke en samenlevingsopbouwende activiteiten,
acties en andere activiteiten, die wenselijk zijn ter behartiging van het doel der
Stichting.
-
Het in standhouden, exploiteren en ter beschikking stellen van de twee
ontmoetingscentra ‘Ons Hol’ en ‘De Toel’.
-
Het bevorderen van een goede vorming, opleiding en training van groepen en
personen die daar behoefte aan hebben, met voorkeur voor hen die daarin een
bepaalde achterstand in te halen hebben.
-
Serviceverlening aan groepen, verenigingen en particulieren.
-
Het werk van de Stichting te doen uitvoeren door beroepskrachten en vrijwilligers.
-
Het verlenen van hulp en advies aan instellingen en organisaties die van belang zijn
voor de verdere harmonische groei van het directe woon - en leefmilieu, c.q. het
eiland
-
Zich in te zetten ten behoeve van basiseducatie en ouderenwerk.
-
Alle andere aanvaardbare middelen die het doel van de Stichting dienen.