NCG symposium - Hoezo datakwaliteit? (pdf)

NCG symposium - Hoezo datakwaliteit?
Verslag 26 juni 2014
Versie 1.0
Contents
Inleiding ................................................................................................................................... 2
Kwaliteitshow ............................................................................................................................ 2
Pitches ochtend ......................................................................................................................... 3
Data kwaliteit in het onderwijs: Marien de Bakker/HAS Den Bosch .................................................. 3
De Laan van de Leefomgeving & Hoezo Datakwaliteit?: Ton de Nijs/RIVM ........................................ 3
Hoezo datakwaliteit? Smart Imagery Solutions.: Peter Joosten/Cyclomedia ...................................... 3
Workshops ochtend .................................................................................................................... 4
Wanneer is goed goed genoeg? Sytze de bruin Wageningen Universiteit ......................................... 4
Wat doet kwaliteit in de keten? Huibert Jan Lekkerkerk/Informatiehuis Water .................................. 5
Wat is de kwaliteit van data uit meerdere bronnen? Renée Bekker/BIJ12 ......................................... 5
Pitches middag .......................................................................................................................... 6
Datakwaliteit onder hoge spanning: Jorrit Hansson/Enexis ............................................................ 6
Kwaliteit is mega subjectief: Henk Hoff/Open Street Maps ............................................................. 6
Linked Data: Marije louwsma/Kadaster ....................................................................................... 6
Workshops Middag ..................................................................................................................... 7
Wat gebeurt er met kwaliteit bij gebruik van schalen en projecties? Tjeu Lemmens/TU-Delft ............. 7
Hoe beschrijf en classificeer je de kwaliteit van data ? Jandirk Bulens WUR/Alterra ........................... 7
Welke kwaliteit past bij bepaalde risico’s bij gebruik van die data? Jaap Zevenbergen/Universiteit
Twente .................................................................................................................................. 8
Slotpanel .................................................................................................................................. 8
1
Inleiding
Op 26 juni 2014 organiseerde het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (het NCG) een
symposium over kwaliteit van data bij Wageningen Universiteit & Researchcentrum. Zo’n 70 personen uit
bedrijfsleven, onderwijs en overheid namen deel. Het symposium bestond uit een plenair interactief
gedeelte, pitches vanuit aanbieders en gebruikers van data en een 6-tal workshops. Centraal stond de
vraag wat de uitdagingen zijn als de kwaliteit van data in het geding is.
Kwaliteitshow
Dagvoorzitter Karin van de Hoef-Reijnders (Directeur Werkomgeving bij de Belastingdienst) opende de
show met een vraag aan het panel met Petra Loeff, Bart Beers en Tjeu Lemmens: “Wat is voor jullie de
betekenis van datakwaliteit?”. Petra Loeff, Programmamanager Omgevingswet bij het RIVM: “Voor de
omgevingswet, bijv. de vergunning voor een dakkapel, zijn veel data nodig bij de gemeente. Al die data
moeten voldoende kwaliteit bieden om de vergunningverlening goed te laten verlopen”. Bart Beers, R&D
Cyclomedia: “Nauwkeurige coördinaten zijn belangrijk, maar kwaliteit gaat verder”. Bij het werken met
beeldmateriaal in een actuele situatie is recent beeldmateriaal een voorwaarde. Tjeu Lemmens, Docent
aan de TU Delft, geeft aan dat vanuit het onderwijs voor data inwinning kwaliteit een cruciale factor is
die goed beschreven moet worden én compleet moet zijn positioneel, temporeel etc.. De kwaliteit van de
input moet zich vertalen naar de kwaliteit van de output. Lemmens geeft aan dat hij in het onderwijs
graag meer tijd aan kwaliteit zou willen besteden. Voor bijv. de toepassing van de ‘kleinstekwadratenmethode1’ moet hij nu volstaan met in totaal 2 x 2 uur om dit onderwerp volledig te
behandelen.
Kwaliteit in relatie tot de claimcultuur. Petra Loeff: Het is hier nog niet zo’n claimcultuur als in Amerika.
Bij vergunningverlening zijn altijd wel mensen ontevreden, maar waar het om gaat is dat de beslissing
stand kan houden bij de rechter. We zien ook dat goede kwaliteit zich uitbetaalt zoals bijv. bij
luchtkwaliteit. Tjeu Lemmens: Vroeger was kennis over kwaliteit aanwezig bij onze rijksdiensten. Door
de toename van inhuur en uitbesteding is veel van deze kennis verloren gegaan. Dit terwijl het bij hem
eigenlijk gewoon 1e jaars stof is. Je ziet dat juristen tussen producent en gebruiker in gaan zitten, iets
dat door de overheid dus geïntroduceerd is. Bart: geeft aan dat er aan bestekken soms eisen gesteld
worden die in de praktijk niet waar te maken zijn en daarnaast heeft het bedrijfsleven ook het probleem
dat het bij werving moeilijk is mensen met kennis over kwaliteit te vinden. Er is ook geen ‘echte’
opleiding meer op HBO/HAS waar kwaliteit voldoende onderwezen wordt.
Uit de zaal vraagt Hans Versluis hoe je de gebruiker over kwaliteit informeert als je weet dat hij geen
deskundige is. Bart Beers: Veel toepassingen (Apps) laten zien waar het fout (kan) gaan. Meldingen met
die strekking worden in het algemeen weggeklikt omdat men dit ‘gevaar’ niet wil zien. Het effect is niet
duidelijk, daar moet de aandacht naar uitgaan. Petra Loeff: breidt de vraag uit, Internet geeft
makkelijker toegang tot alles wat rondom kwaliteit speelt. Een voorbeeld hoe dat fout kan gaan is de
baarmoederkankervaccinatie campagne. Ontwikkelingen als Citizen Science op basis van input van de
burger versus geavanceerde systemen kun je niet stoppen. De vraag is hoe gaan we hiermee om?
Uit de zaal onderschrijft Kyra van Onselen de noodzaak van kwaliteit en dat hulp daarbij geboden is,
maar hoe krijg je de kennis daarover weer op peil? Hoe kan het onderwijs daarbij helpen? Tjeu
Lemmens: Dit moet je kanaliseren, bijv. binnen GIMA waarin de universiteiten samenwerken in een geoinformatiekunde opleiding. Maar ook toepassing van de bottom-up benadering: je kunt experts van
buiten niet vroeg genoeg de behoefte aan onderwijs in datakwaliteit in de opleiding laten benadrukken.
Dan moet daarvoor natuurlijk wel geld beschikbaar zijn.
Arnold Bregt vraagt of er voorbeelden bekend zijn in Nederland waar kwaliteit issues rampzalige
gevolgen hebben gehad voor het beleid? Tjeu Lemmens: Geen voorbeeld uit Nederland, maar wel uit
1
De kleinste-kwadratenmethode is een rekenmethode om bij een gegeven verzameling puntenparen in het vlak uit een
verzameling curven de "best passende" te bepalen (Wikipedia).
2
Italië: Bij verbreding van autowegen gebruikten kadaster en uitvoerder verschillende projecties,
waardoor veel te smalle wegen werden gemaakt. Eenzelfde voorbeeld bij een landingsbaan van het
vliegveld in Rome. Verschil in gebruik van WGS en de Italiaanse projectiestandaard leidde tot verschillen
tot zeker 100 meter.”
Hiddo Velsink: Op de HAS in Utrecht wordt nog wel Geodesie onderwezen, maar dit is geïntegreerd in
andere opleidingen. Ook is daar in maart een minisymposium geweest over omgaan met onzekerheid in
de geodesie. Een belangrijke conclusie was dat, zeker als het gaat om deformatiemetigen
(hoogtemetingen), er een grote behoefte bestaat aan verdergaande normering. Is dit een algemene
tendens? Bart Beers: “Normen zijn belangrijk en geven ook richting aan goede beschrijvingen van
kwaliteit. Kijk bijv. naar de standaarden van het OGC. Het nadeel van normen kan zijn dat innovatie
belemmerd wordt. Er zijn nu voldoende normen beschikbaar, in ieder geval als het gaat over ruimtelijke
kwaliteit.”
Pitches ochtend
Data kwaliteit in het onderwijs: Marien de Bakker/HAS Den Bosch
Het is lastig om concepten binnen het informatieproces voor het voetlicht te brengen. Datakwaliteit als
begrip is ongrijpbaar. Kwaliteit betekent “fitness for use” Ervaring van de studenten is dat de vraag naar
datakwaliteit vaak ondergeschikt is aan de vraag naar data. De opdrachtgever “neemt aan” dat het goed
is, staat onder druk door tijdgebrek en daardoor gaat het nu eigenlijk meer om “tags” dan om officiële
metadata. Men moet zich bewust zijn van het feit dat kwaliteit onzekerheid geeft. Dat heeft een relatie
met de waarde van het onderzoek en dat geeft ook weer onzekerheid! Docenten zijn veelal onbekend
met de begrippen, onderwijsbreed inbouwen is daarom een uitdaging. Concluderend: het onderwerp
meer van academisch naar praktisch bewegen om ‘fitness for use’ beter zichtbaar te krijgen.
De Laan van de Leefomgeving & Hoezo Datakwaliteit?: Ton de Nijs/RIVM
Het gaat om datakwaliteit, “Hoezo” moeten we zo snel mogelijk weglaten. Met de herziening van de
Omgevingswet zien we een magistrale reorganisatie van de overheid voor het ‘gemak’ van de burger.
Het gaat om data beschikbaar, bruikbaar en bestendig aan te bieden. Bruikbaar? Het voorbeeld van roet
in de lucht op basis van verkoop van het aantal liters benzine laat zien dat Luxemburg er slecht
uitspringt terwijl dat een onjuiste conclusie is; Bestendig? Uitvoering van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) laat zien dat het aantal beroepsprocedures gedecimeerd
is. De kwaliteitscriteria Gouvernance en beheer zijn belangrijk. Naast de 6 vragen die dit symposium aan
de orde stelt is ook een extra vraag zeer relevant: Wat is er nodig in de Gouvernance om te waarborgen
dat de kwaliteit van de data goed is?  Kan de slager zijn eigen vlees keuren? Kijk naar de processen
rond luchtkwaliteit, maar ook bij natuur. Het filmpje van de Laan van de Leefomgeving staat nu op
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QnykLqkDniI .
Hoezo datakwaliteit? Smart Imagery Solutions.: Peter Joosten/Cyclomedia
De 360O foto’s van Cyclomedia worden voor metingen gebruikt en zijn metrisch nauwkeurig geogerefereerd. Op deze wijze kunnen datasets zoals verkeersborden worden ingewonnen. Vanwege de
hoge eisen die aan de nauwkeurigheid worden gesteld, moet de apparatuur aan hoge eisen voldoen en
worden meerdere camera’s voor de opnames gebruikt. Kwaliteitscontroles nemen in het
dataverwerkingsproces dan ook een belangrijke plaats in. Na dataprocessing worden vreemde resultaten
en inconsistenties in de kwaliteitscontroles als indicatie gebruikt om deze data nader te beoordelen. De
kwaliteit van het resultaat is sterk afhankelijk van meerdere factoren die gerelateerd zijn aan omgeving,
atmosfeer, apparatuur en verwerkingssoftware (vaak ook van derden). Om die reden wordt aan ieder
beeld kwaliteitsinformatie toegevoegd om daarover te informeren. De betrouwbaarheid wordt zo goed
mogelijk gevisualiseerd: een groen (stoplichtje) is een indicatie van de betrouwbaarheid.
3
Workshops ochtend
Wanneer is goed goed genoeg? Sytze de bruin Wageningen Universiteit
Gestart werd met de kennismaking met de professionele gebruiker in de zaal. Verschillende deelnemers
van EZ, Deltares, Alterra gaven aan dat ze professioneel met data bezig zijn. Kwaliteit speelt een
belangrijke rol, hetzij met subsidies voor arealen grond, kustwaterstromingen en ontzanding of via crowd
sourcing met een gemixte kwaliteit van waarnemingen.
Vervolgens is aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden de vraag verbeeld wanneer kwaliteit
goed genoeg zou moeten zijn. Bij precisielandbouw gaat het bij een fout al snel om hele rijen gewassen
die sneuvelen bij bewerking. Bij het modelleren van onzekerheid in de geometrie gaat het om het
doorrekenen van wat de gevolgen daarvan zijn. Voorbeelden zoals; zijn er inkomsten misgelopen, wat
zijn de gevolgen als er calamiteiten optreden zoals de trekker in de sloot, worden er boetes opgelegd bij
fouten in oppervlakten arealen voor subsidies, etc. Het voorbeeld van de loodinname via de grond door
kinderen in het Geuldal, geeft treffend weer dat de twee bronnen van onzekerheid, verontreiniging
enerzijds en grondconsumptie anderzijds onevenredig bijdragen in de gevolgen. Een lage grondinname is
al bepalend voor het effect. Veel investeren in verbeterde data over de loodverontreiniging is voor deze
toepassing dan ook niet zinvol. Bij Citizen Science weegt de lagere kwaliteit van de data veelal ruim op
tegen dure professionele data vanwege de grotere aantallen metingen, waardoor meetfouten lager zijn
(bij onafhankelijkheid van metingen en geen bias), een betere gebiedsdekking geven, en afhankelijk van
het doel goed passend kunnen zijn (bijv. bij early warning systemen).
Samengevat is datakwaliteit geen intrinsieke eigenschap en sterk afhankelijk van het gebruik.
Gevolgen bepaal je voor het gebruik, waarbij foutenmodellen, foutenvoortplanting en de
verwachtingswaarde van informatie een belangrijk instrumentarium zijn.
Discussie volgde rond een aantal stellingen:

Datakwaliteit heeft imagoprobleem (te academisch, niet sexy, kun je niet mee scoren)

De gebruiker kent de eigen behoefte niet

De producent kent wensen/eisen gebruiker niet

Rapportage van kwaliteit is te complex
In de discussie wordt aangegeven dat de opzet van de kwaliteitsbepaling belangrijk is. Hoe doe je dit
Goed? Niet te sterk focussen op standaardafwijkingen, maar de vraag beantwoorden wat de
aanvaardbare kwaliteit is. Een kwaliteitsstempel kan daarbij helpen. Geconstateerd wordt dat weinig met
kwaliteitsinformatie wordt gedaan en ook dat pas achteraf discussie wordt gevoerd over kwaliteit
wanneer iets fout gegaan is. Ervaring is ook dat wat de gebruiker op internet vindt als waar wordt
aangenomen, de disclaimers en melding worden snel weggeklikt. Er zijn ook andere kwaliteitsaspecten
dan alleen geometrie, zoals compleetheid, logische consistentie, temporele eigenschappen, waarbij het
gebruik bepalend is. Ook kwalitatieve criteria zijn belangrijk, bijv. hoe kwantificeer je veiligheid. De
grootste uitdaging ligt in kennisopbouw om de gebruikswaarde van dat goed in te schatten.
Aan de kant van het gebruik wordt onderkend dat communicatie een cruciale rol speelt, voorbeeld is
communicatie over het weer, weeralarm, bodemdaling. Zeker bij onderwerpen die gevoelig liggen, of
mogelijk paniek kunnen veroorzaken. Als onderzoeker/professional sta je dan machteloos als het over
kwaliteit gaat. Zeker als het een juridisch spel wordt, er hoge kosten gemoeid zijn, stochastische
berekeningen waarmee gemanipuleerd wordt, etc.
Samenvattend is de vraag wanneer is goed goed genoeg lastig te beantwoorden. De zaal geeft
blijk van de worsteling in welke richting dit gezocht moet worden, met daar bovenop het
imagoprobleem dat datakwaliteit nu nog heeft. Eensgezindheid is er wel over de cruciale rol
die communicatie over datakwaliteit speelt. Daar moet goed op ingezet worden.
4
Wat doet kwaliteit in de keten? Huibert Jan Lekkerkerk/Informatiehuis
Water
Lekkerkerk werkt bij het Informatiehuis Water, een samenwerkingsverband. De rode draad in zijn
presentatie over kwaliteit in ketens is de volgende: Men koppelt eigen informatie aan geometrie en dat
hoeft niet altijd heel nauwkeurig. Men moet i.h.a. zijn eigen gebied kunnen vinden/herkennen. Voor
beleidsbeslissingen is een dergelijke benadering echter te onnauwkeurig. Zo’n beleidsbeslissing is veelal
gebaseerd op een groot aantal stappen in een ketenproces. In ieder stap wordt data gebruikt en
toegevoegd en kan er in de kwaliteit iets mis gaan en als dat niet in de beschouwing meegenomen wordt
kan er een advies komen dat niet heel betrouwbaar is. Diverse gebruikers in de keten kunnen ook weer
leverancier zijn in diezelfde keten (loops). Lastig in dit soort processen is dat je een deel van de
gebruikers kent en welke kwaliteit ze eisen en daar op kunt anticiperen, maar een groot deel ook niet.
Belangrijk hierbij is om fitness for use en conformance to requirements in de beschouwing te betrekken.
Ook de vraag hoe ver je moet gaan met het stellen van eisen, alleen kwaliteit data, of ook eisen stellen
aan de wijze waarop de leverancier de data inwint. Binnen een keten werken niet alle partijen op
dezelfde wijze samen en dan is het uitkijken als data gecombineerd wordt. Belangrijk is dan dat je de
gehele keten moet kunnen overzien en dat ieder onderdeel in de keten moet weten wat de impact van de
data is aan de input en output kant van de andere onderdelen. De eerste stap in het proces is dus
om de keten te overzien en te bepalen en welke kwaliteit nodig is om een betrouwbaar
eindresultaat te krijgen.
Wat is de kwaliteit van data uit meerdere bronnen? Renée Bekker/BIJ12
Renée Bekker stelt zich voor als Manager Kwaliteit en Ontwikkeling van de Nationale Databank Flora en
Fauna (NDFF) bij BIJ12. In het eerste deel van de workshop vertelt zij hoe ze in de afgelopen jaren
gebouwd heeft aan het optimaliseren van de kwaliteit van de NDFF. Zij vertelt daarbij heel beeldend
hoe de kleine modderkruiper de inrichting van Nederland beïnvloedt en hoe de 56
‘Kansenkaarten’ stand houden bij rechter.
Wat speelt een rol in het kwaliteitsproces?

Interne kwaliteitsborging in de hele keten: “U en ik herkennen madeliefjes altijd, anders is dat
voor de bijv. de kleine modderkruiper”. Er zijn dus 200 vrijwilligers die elke bijzondere
inwinning valideren.

Afhankelijk van de vraag die je stelt, is een heel hoge kwaliteit niet altijd nodig. Dat betreft
vooral de meer zeldzame soorten die op de rode lijsten voorkomen en waarover gerapporteerd
wordt aan de EU.

Betrouwbaarheid is altijd van belang. Elke kaart die op Internet gepubliceerd wordt, wordt
immers als waarheid gezien.

De slager keurt niet het eigen vlees: er is een onafhankelijke commissie die de protocollen
valideert.

Hoe hoger de kwaliteit van de gegevens, hoe minder kans op onverwachte bouwstops.
In het tweede deel van de workshop stelt Renée een vraag aan de aanwezigen: In hoeverre heb je te
maken met kwaliteitseisen en hoe ga je daarmee om? Algemene tendens:

Het opstellen van protocollen en normen en het delen van ervaringen is op veel gebieden nog in
de kinderschoenen.

Crowdsourcing: kwaliteit is vaak beter dan je denkt. Open Street Map is een goed voorbeeld:
Gebruik de data in combinatie met andere kaartlagen en zo kun je knelpunten ontdekken.

Homogene data is vaak een illusie. Communiceren over de standaardafwijking helpt de gebruiker
enorm.

Kwaliteit kost geld, dat blijft een drempel.

FIT FOR PURPOSE is niet hetzelfde als FIT FOR ANY USE.

Duidelijke taal gebruiken als het over datakwaliteit gaat: gebruik geen vakjargon.
5

Metadata zouden aangevuld moeten worden met kwaliteitstags. Veel beter te visualiseren en
daardoor laagdrempeliger voor de gebruiker.
Pitches middag
Datakwaliteit onder hoge spanning: Jorrit Hansson/Enexis
Datakwaliteit onder hoge spanning. Voor een netbeheerder voor gas en elektriciteit is dit een uitdaging.
Doelstelling is de bedrijfsvoering te optimaliseren ter ondersteuning van de core business: een continue
en veilige energievoorziening. Herstel van storingen door voortdurend te bewaken, sturen en
coördineren. Bij werken onder hoge spanningen is automatiseren een noodzaak. Slimmere netten en op
afstand schakelen. Bijv. de jaarlijkse uitvalsduur voor middenspanning van 12 naar 7 minuten
terugbrengen beperkt de geleden schade enorm. Dit gaat niet zonder goede data, dus meer GIS en
datakwaliteit. Netlogica (visueel) moet vertaald worden naar GIS logica zodat ook de computer ermee
kan rekenen. Maak fouten direct zichtbaar, beschrijf de fout, voorkom het negeren van
foutmeldingen, maak objecten met een fout duidelijk zichtbaar, een rood stoplichtje en
manage het proces.
Concluderend zijn de ervaringen van Enexis in “tegeltjestaal”:

Het leveren van kwaliteit kost geld. Het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen.

Een berg verplaats je steen voor steen.
Kwaliteit is mega subjectief: Henk Hoff/Open Street Maps
OSM is een wikipedia voor geodata: Open, Vrij, Gratis; en voor iedereen. De professional reageert al snel
Oh, als dat maar goed gaat! Wat gestart is als data die ook interessant zouden zijn voor de verzamelaar
is in de loop van de tijd enorm gegroeid in kwaliteit. In Nederland is dat snel gegaan toen AND
(Automotive Navigation Data) de data voor OSM beschikbaar stelde en in een korte slag een
landsdekkend beeld is ontstaan. De groei is echter gebleven, nu wordt dat gezocht in uitbreidingen voor
fietspaden, huizen etc.
Kwaliteit is erg subjectief. Bij OSM is nauwelijks discussie over kwaliteit. Als ernaar gevraagd wordt, is
het eenvoudige antwoord neem een sample en controleer die. Kwaliteitseisen worden ook niet
geformaliseerd. Neem rolstoelgebruikers die stellen eigen eisen. Uitgangspunt is dat de gebruikers dat
zelf prima kunnen doen. Je gebruikt de crowd voor wat ze zelf belangrijk vindt.
De kwaliteit meten? Dat loopt via de gebruikers. Bijv de App bouwers, die koppelen de fouten van
gebruikers zelf weer terug. Je hoeft niet bang te zijn om via editen fouten te introduceren. De praktijk
wijst uit dat dat meevalt en bovendien edits kunnen eenvoudig weer worden teruggedraaid. Het is ook
een bewustwordingsproces en het gaat om vertrouwen. Dat is belangrijk voor de kwaliteit. Gebruik OSM
waardoor je zelf de afwijkingen ziet, beschouw het als referentiemateriaal.
Samenvattend:
Kwaliteit is:

mega subjectief;

leg uit;

de doelgroep bepaald!
Linked Data: Marije louwsma/Kadaster
Vult een presentatie door uitval wegens ziekte. Ze laat een filmpje zien over Linked Data als een van de
resultaten van de Pilot Linked Open Data (PilOD) https://www.youtube.com/watch?v=eWqRB-_HFxI
6
Workshops Middag
Wat gebeurt er met kwaliteit bij gebruik van schalen en projecties?
Tjeu Lemmens/TU-Delft
Lemmens ging in op de data inwinning, de beschrijving van de keten van inwinning tot product en de
geometrische kwaliteit. In de klassieke situatie was de producent degene die de kwaliteit bepaalde voor
de gebruikers. Momenteel moet er een goede relatie tussen producent en gebruiker zijn om de kwaliteit
van de benodigde data te bepalen (fitness for use). Daarbij is het belangrijk dat de gebruiker inzicht
moet hebben in wat kwaliteit van data is. De vraag is wat de kwaliteit van data bepaalt. Lemmens legt
uit dat het begint bij het op te nemen object, hoe scherp is dat te definiëren en moet dat gedefinieerd
worden. Uit deze analyse volgt de inwinningsmethode. Kwaliteit is actualiteit, tijdsaspect, thematische
nauwkeurigheid, volledigheid van attributen, compleetheid. Lemmens gaf enige voorbeelden van gebruik
van gecombineerde data van verschillende kwaliteit en wat de gevolgen kunnen zijn als bij het advies of
conclusie geen rekening gehouden wordt met de kwaliteitsverschillen.
Bij geen kwaliteit dan kun je op termijn op hoge maatschappelijke kosten rekenen.
Een andere les die meegegeven werd, is dat om kwaliteit te kunnen begrijpen, er een noodzakelijk
inzicht in de inwinningstechnieken en de te doorlopen verwerkingsstappen nodig is.
Hoe beschrijf en classificeer je de kwaliteit van data ? Jandirk Bulens
WUR/Alterra
Als introductie wordt een overzicht gegeven over wat is kwaliteit, welke standaarden zijn er en
kwaliteitscertificering. Er zijn taalkundige en technische definities maar het ligt voor de hand om die van
ISO 8402 te gebruiken die specifiek over termen en definities gaan: ‘Kwaliteit is het geheel van
eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan
vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften’. Het belang geeft aan dat kwaliteit pas betekenis krijgt door
de context waarin het wordt gebruikt, vaak uitgedrukt als fit for purpose of fitness for use.
Er zijn standaarden voor kwaliteit voor organisaties (ISO9001), software (ISO 9126) systeemsoftware,
hardware, zelfs de fysieke locatie en gegevens. We beperken ons tot de laatste waarvoor ISO 19157 de
standaard is voor de ruimtelijke data. Deze standaard geeft aan welke kwaliteitselementen je hebt voor
het beschrijven van kwaliteit vanuit de producent of de consument bekeken.
Het vaststellen van kwaliteit is nodig om te kunnen vergelijken en te kunnen selecteren van geschikte
data voor het bedoelde gebruik. Volledige kwaliteitsbeschrijvingen bevatten volgens ISO 19157
elementen in de categorieën: Completeness, Logical consistency, Positional accuracy,
Thematic accuracy, Temporal quality en Usability. Het toetsen met een kwaliteitslabel wordt nog
niet veel gedaan. Bij Alterra is in het kader van softwarekwaliteit voor modellen al vrij lang (de huidige
versie sinds 2007) een systeem voor kwaliteitsstatustoekenning in gebruik. De praktijk leert dat met
name modellen hieraan getoetst worden, bij data is dat beperkter maar vooral bij wettelijke en
ondersteunende taken Natuur (WOT-Natuur) wordt dit model gebruikt. In essentie wordt bij status A
toekenning inhoudelijk/administratief getoetst, of aan documentatie eisen wordt voldoen, er getest en
gevalideerd is en het beheer geregeld is.
In de workshop is ‘gemindmapt’ over nut en noodzaak van standaarden, toepassen van het principe
Fitness for use en het hoe en waarom van accreditatie voor kwaliteitscertificering. Uit de discussie komt
op hoofdlijnen naar voren dat communicatie belangrijk is naar de gebruiker (met een range van de
gewone burger t/m de opdrachtgever). In de communicatie zijn standaarden te vertalen naar een
bijsluiter en moet je goed de gebruiker kennen, vgl. de presentatie van het weerbericht.
Het toepassen van standaarden is maatwerk, je kan kiezen voor een beschrijving in de vorm van een
standaard versie, meer algemeen toepasbaar en een maatwerkversie die toegesneden is op het
specifieke gebruik op basis van de criteria die de gebruiker is gevraagd aan te geven. Evaluatie en
beheer zou een vast onderdeel moeten zijn in de beheercyclus van data. Standaarden moeten ook vooral
7
bruikbaar zijn, kijk daarvoor naar wat al gebruikt wordt door gebruiker of community en baseer je op
bestaande ervaringen en best practices die bepalen al vaak welke standaarden de facto geaccepteerd
zijn. Voor accreditatie zou je een soort van prestatieladder moeten gebruik voor een beter begrip,
vergelijk dit met wat voor bijv. met het energielabel bij wasmachines wordt gedaan.
Welke kwaliteit past bij bepaalde risico’s bij gebruik van die data? Jaap
Zevenbergen/Universiteit Twente
Jaap Zevenbergen is Professor Land Administrations Systems bij het ITC in Enschede. Centrale vraag die
hij in deze workshop stelt: “Welke kwaliteit past bij bepaalde risico’s die gebruik van de data met zich
meebrengt?” Vrij vertaald naar de data-aanbieder: “Wanneer ben ik aansprakelijk?”
Vragen die spelen zijn:

Mag je oplettendheid verwachten van de gebruiker van open data?

Had je kunnen voorzien dat iemand er iets mee zou gaan doen dat tot dit … bijv. ongeluk zou
leiden?
Kyra van Onselen van Rijkswaterstaat geeft als voorbeeld dat RWS Waterdieptekaarten beschikbaar
stelt. Stel dat iemand deze gaat gebruiken voor navigatie van een zeilboot en vast komt te zitten? Is
RWS dan aansprakelijk?
Jaap verwijst naar https://data.overheid.nl/handreiking/stap2d/aansprakelijkheid waar op het Open
Dataportaal van de overheid een artikel is opgenomen: “Aansprakelijkheid voor gebrekkige Open Data”.
Het gaat hier om stap 2: Doe de juridische check. Wat als deze niet goed is uitgevoerd? Hoe zit het dan
met aansprakelijkheid? Doe de check dus goed!
Ontwikkelingen:

Gaan snel, de maatschappij is in beweging, dit is een momentopname.

Claimcultuur groeit: niet geschoten is altijd mis

Reputatieschade voorkomen

Bij goed zoeken, krijg je (deels) tegenstrijdige data

Crowdsourcing kan zelfreinigend werken, maar altijd vertraagd

Big data middelt en middelt en zoekt correlatiepatronen: vraagt een andere benadering van
kwaliteit.
Zijn er al claims in de VS die een relatie hebben met het gebruik van open data? Antwoord: Niet voor
zover bekend, maar in de VS levert de overheid veel minder en veel minder uitgewerkte open data!
Zou de wetgever niet over datakwaliteit moeten spreken? Maak de relatie van de kwaliteit van
basisregistraties bijv. duidelijk in relatie tot het begrip FIT FOR PURPOSE.
Organisaties beginnen zich te realiseren dat de boete op het niet leveren van open data lager kan zijn
dan schadeclaims die vergoed moeten worden bij verkeerd gebruik. Deskundigen gaan er teveel vanuit
dat gebruikers weten waar je de data voor kunt gebruiken. Mensen varen steeds meer blind op hun
systemen. Misschien een idee om een proefproces uit te lokken met de dieptegegevens van RWS?
Communicatie en interactie over kwaliteit van open data is heel wezenlijk voor een
verantwoord gebruik.
De vraag die dat oproept is hoeveel moeite kun je verwachten van datapublicerende partijen? Moeten we
naar een datakeurmerk toe?
Slotpanel
Uit de workshops zijn een aantal belangrijke zaken naar voren gekomen die aan de orde gesteld werden
in een panel bestaande uit Bart Beers (bedrijfsleven), Jantien Stoter (TU-Delft/wetenschap), Petra Loeff
(overheid) en Frans Backhuijs (overheid/VNG, bestuurder/beslisser). Jantien opende als panellid met de
8
opmerking dat ze blij verrast is door het grote aantal deelnemers bij een toch zo “droog” onderwerp als
datakwaliteit, waarmee aangegeven is dat het onderwerp wel degelijk in de belangstelling staat
De discussie werd geopend met een vergelijk van de presentatie van het weerbericht. Zou het gebruik
van eenvoudige communicatie en het gebruik van standaarden datakwaliteit niet beter tot
uitdrukking brengen? Petra stelt dat dat afhangt van de vertaling van het begrip standaard. Niet
iedere toepassing hoeft dezelfde kwaliteit te hebben. Er zijn verschillende toetsingsinstrumenten die hun
eigen eisen stellen. Een oplossing om hiermee om te gaan is wat eenvoudig kan, ook eenvoudig te
houden.
Bart geeft aan dat criteria wel helder moeten zijn, het gaat om het vergelijken van data. Welke criteria
wordt door de gebruiker bepaald, die selecteert en kiest op basis van fit for purpose. Standaarden
moeten op data gebaseerd zijn en niet op het proces, omdat dat de innovatie hindert. Er is geen
eenduidige definitie van kwaliteit. Het is afhankelijk van waar je behoefte naar uitgaat, hoe relevant is de
kwaliteit voor je eigen behoefte.
Frans: Bestuurders praten i.h.a. anders over kwaliteit dan professionals. De bestuurders vanuit wat
nodig is om een maatschappelijk probleem op te kunnen lossen en de professionals vanuit het
vakgebied.
Jantien: Wat duidelijk is, is dat je standaarden nodig hebt om de kwaliteit te kunnen meten. De
gebruiker zou dit ook willen doen zonder kwaliteit echt te benoemen. Maar hoe doe je dat? Termen
visualiseren?
In de workshops is eveneens geconstateerd dat er nog veel open vragen zijn en is er de worsteling
kwaliteit te duiden. Datakwaliteit heeft ook een imagoprobleem, zoals ook uit de tegeltjes uit de pitch
van Enexis bleek. Wat voor soort fouten in de gegevens kosten nu eigenlijk kapitalen? Zijn daar
voorbeelden van te vinden in Nederland?
Tjeu kent geen Nederlands voorbeeld maar kijkt wel naar Zwitserland. Daar is het maken van kaarten tot
kunst verheven en wordt daarom ook anders gewaardeerd. Vinden we hier het beheer van data
belangrijker, het zijn daar de cartografen die een prominente rol spelen bij het aanbieden van informatie.
Petra: Harmonisatie van data en definities is erg belangrijk. Informatie is een abstractie van de
werkelijkheid. Veelal is er een achtergrond waardoor deze zaken verschillend zijn. Goed voorbeeld is het
adres. In de BAG heeft het adres een andere definitie dan in de basisregistratie personen. Dit is de
burger niet goed uit te leggen. Ook hier geldt: wees consistent en duidelijk in je specificaties, vergeet
niet dat de gebruiker vraagt en bepaalt!
Hoe precies heb je de data nodig om je eigen werk zo goed mogelijk te kunnen doen?
Open data is een stimulans voor innovatie en werkgelegenheid (min EZ) Probleem bij de overheid is
veelal dat de maatschappelijke kosten van data ergens anders vallen dan de revenuen ervan. Het
beschikbaar stellen van open data door de overheid heeft als voordeel dat innovatie met die data sneller
verloopt, het nadeel kan zijn dat de innovatie voor de inwinning zal verminderen omdat de overheid de
kosten van de inwinning voor de gebruikers vergoed/betaald. Dit is een politiek discussie die rijksbreed
moet worden gevoerd.
Wie heeft het overzicht van alle onderdelen van de keten?
Petra: Dit speelt ook bij de Omgevingswet. Met de nieuwe opzet moet het door verdergaande integratie
in de systemen te bouwen ook het overzicht komen. Er wordt geconstateerd dat er wel steeds meer
duidelijkheid en begrip komt. De vindbaarheid van data wordt groter. Jantien geeft aan dat dit een
proces is dat al meer dan 10 jaar geleden startte, veel is nog onbekend, maar vandaag is er het NGR,
PDOK waardoor meer overzicht is gecreëerd. Geldt ook voor het opzetten van de basisregistraties en
daardoor wordt het ook steeds makkelijker. Bij Geonovum wordt overzicht gecreëerd door ook de
concepten van alle informatiemodellen in beeld te brengen.
Er is vandaag ook geopperd om een proefproces uit te lokken. Is dat zinvol?
Frans: de vraag is of de overheid zich realiseert wat de juridische gevolgen kunnen zijn bij open data. Dit
9
moet nader uitgewerkt worden. In een proces moet aangetoond worden dat de zorgplicht goed ingevuld
is, dat is geen garantie dat alles klopt. Er moet gecommuniceerd worden dat niet alles 100% kan/moet
zijn. Men moet leven met een zekere onzekerheid. De overheid zal de zorgplicht steeds meer gaan
beleggen bij de makers van de data.
En de consequenties voor datakwaliteit?
Petra: De gebruiker/burger zit dubbel in de discussie over kwaliteit en openheid, enerzijds wil de
overheid meer vrijheid bieden, maar zodra het met de vrijheid fout gaat de overheid dat helemaal dicht
regelen, terwijl ze dat eigenlijk niet moet doen.
Kyra: Als je weet dat de burger de bijsluiter niet leest kan dat toch niet anders? Kijk naar de nieuwe
Omgevingswet. Daar wordt voorzien in een “voorwasstraat” bedoeld voor een eerste screening, wat
wettelijk bepaald is zal daarna nog moeten worden bepaald, bijv de bijdrage aan de luchtkwaliteit bij
vergunningverlening. De valkuil van de overheid is dat ze niet moet doorschieten in de zorgen van de
samenleving. Vergelijk de auto-industrie, een auto gaat een keer stuk.
Afsluiten er is een informatieparadigma: meer en betere data en modellen, waarom kan dat niet altijd
gebruikt worden. Er is nog veel onduidelijk, misschien kan een proefproces wel helpen. En pas op voor
de valkuil schieten we niet te veel door (door de claimcultuur?). Dit roept om een vervolg... NCG, Geo
Samen, ...of?
Met de paneldiscussie kwam een eind aan deze dag over ruimtelijke datakwaliteit. Onder de borrel werd
teruggekeken op een geslaagde dag over dit onderwerp.
10