VERKOOPDOSSIER BIEDEN ONDER GESLOTEN

VERKOOPDOSSIER
BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG
VERKOOP VAN LANDBOUWGRONDEN TE KOKSIJDE (WULPEN)
KOOP 3
de
Koksijde, 6 afdeling Wulpen, sectie B, nummers 174B en 174C
31 ha 63 a 59 ca
sogent
Voldersstraat 1 – 9000 Gent
Tel: 09 269.69.00
Fax: 09 269.69.99
[email protected]
www.sogent.be
VERKOOPDOSSIER
1. Inleiding
Ingevolge de beslissing van de Raad van het OCMW van Gent van 12 november 2014 wordt er
de
overgegaan tot de verkoop van landbouwgronden gelegen te Koksijde, 6 afdeling Wulpen. Deze
beslissing is terug te vinden als bijlage 4.
Gezien de omvang van deze verkoop, de verschillende pachters en verschillende voorkooprechten
worden de percelen opgedeeld in vier verschillende kopen.
2. Kadastrale gegevens
de
De gronden zijn kadastraal gekend als Koksijde, 6 afdeling Wulpen, sectie B, nummers 174B en
174C met een totale oppervlakte van 31 hectare 63 are 59 centiare.
Meer informatie over de ligging, kadastrale gegevens en stedenbouwkundige inlichtingen kunt u
terugvinden in de bijhorende informatiebundel. Deze is te downloaden op www.sogent.be.
3. Verkoopprocedure
A. Wijze van verkoop
De goederen worden in opdracht van het OCMW van Gent door sogent verkocht volgens de
procedure ‘bieden onder gesloten omslag’.
Deze procedure wordt gebruikt om op een objectieve en transparante manier de beste prijs voor de
goederen te kunnen verkrijgen.
Door het indienen van het bod gaat de kandidaat-koper volledig akkoord met de procedure en de in
onderhavig document opgenomen regels en voorwaarden.
Het biedingsformulier is terug te vinden als bijlage 1 en 2.
Koop 3 landbouwgronden Koksijde/Wulpen
2/7
VERKOOPDOSSIER
Het bod moet ingediend worden per koop. Indien een kandidaat-koper geïnteresseerd is in
verschillende kopen zal hij een bod per koop moeten indienen. Gecumuleerde biedingen worden als
ongeldig beschouwd (zie verder onder punt E).
Alle biedingen dienen bij sogent toe te komen uiterlijk op dinsdag 10 maart 2015 om 14u. Dit is één
uur voor de opening der biedingen die zal plaatsvinden op de kantoren van sogent op dinsdag
10 maart 2015 vanaf 15u. Laattijdig binnengebrachte biedingen zullen buiten beschouwing worden
gelaten.
B. Publiciteit
Om deze verkoop voldoende kenbaar te maken aan het grote publiek zal er van maandag 12 januari
2015 tot en met maandag 9 maart 2015 volgende publiciteit voorzien:







advertentie op de websites van sogent en het OCMW van Gent;
advertentie op immoweb/notarimmo en notarim.be;
aanplakking in de regio;
advertentie in Landbouwleven en Boer en Tuinder;
advertentie in Roularta-media (De Streekkrant, De Zondag, Notariskrant);
advertentie in de Standaardgroep;
mailing naar kandidaat-kopers/investeerders.
C. Inlichtingen
Om de privacy van de verschillende pachters te respecteren verzoeken wij kandidaat-kopers
vriendelijk om voor verdere inlichtingen eerst contact op te nemen met sogent of het begeleidend
notariskantoor.
Dossierbeheerder: Stephanie Van Burm, patrimoniumbeheerder OCMW-goederen
T 09 269 69 77
E [email protected]
Algemene contactgegevens :
sogent
Voldersstraat 1, 9000 Gent
T 09 269 69 00
E [email protected]
Open maandag-vrijdag: 08u30-12u30 en 13u30-16u30
Geassocieerde notarissen Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke
Dossierbeheerder: Valerie Bouderez
Sleidingedorp 102, 9940 Evergem-Sleidinge
T 09 357 73 57
E [email protected]
Koop 3 landbouwgronden Koksijde/Wulpen
3/7
VERKOOPDOSSIER
D. Minimum biedingsbedrag
Deze objectieve verkoop start aan een minimum biedingsbedrag. Biedingen lager dan dit bedrag
zullen bijgevolg niet geldig zijn en buiten beschouwing worden gelaten. Er wordt gewerkt met een
minimumprijs van 40.000,00 euro per hectare.
de
KOOP 3: de percelen kadastraal gekend als Koksijde, 6 afdeling Wulpen, sectie B, nummers 174B
en 174C met een totale oppervlakte van 31 ha 63 a 59 ca.
MINIMUMBOD van 1.265.436,00 euro
(exclusief registratierechten, aktekosten en btw)
E. Wijze van inschrijven
Een bod moet worden ingediend via het standaard biedingsformulier (terug te vinden als bijlage 1
en 2). Het bod dat door een kandidaat-koper uitgebracht wordt is bindend en definitief.
De bieding wordt als regelmatig beschouwd als:
1. het standaard biedingsformulier correct wordt ingevuld door onderaan de datum, handtekening,
naam en contactgegevens van de bieder te zetten;
2. het biedingsformulier (en de gevraagde documenten) in een ondoorzichtige omslag worden
gestoken die volledig en goed afgesloten is. Buiten op de omslag wordt vermeld:
o
“BOD KOKSIJDE/WULPEN KOOP 3 t.a.v. sogent/OCMWPA, Voldersstraat 1 te 9000
Gent” ;
o
naam en adres van de kandidaat-koper(s);
o
zowel op de voor- en achterzijde vermelden: “omslag NIET OPENEN – bieding onder
gesloten omslag”.
Indien de bieding per post wordt verzonden, wordt de bovenvermelde gesloten omslag in een
tweede omslag gestoken.
3. volgende documenten zijn bijgevoegd:
o Voor natuurlijke personen (bijlage 1):

kopie van de geldige identiteitskaart van elke natuurlijke persoon/kandidaat-koper;

gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden het biedingsformulier te ondertekenen en een
kopie van hun trouwboekje en (indien van toepassing) huwelijkscontract bij te voegen;

in tweevoud: een ingevulde en eenzijdig getekende onderhandse verkoopovereenkomst
(elke bladzijde geparafeerd en de laatste bladzijde getekend), terug te vinden als bijlage
3.
Koop 3 landbouwgronden Koksijde/Wulpen
4/7
VERKOOPDOSSIER
o
Voor rechtspersonen (bijlage 2):

statuten en publicatie in het Belgisch Staatsblad van de rechtspersoon/kandidaat-koper,
buitenlandse vennootschappen dienen hun machten te bewijzen via de in dat land
vigerende regels;

kopie van de identiteitskaart(en) van de vertegenwoordigers van de onderneming volgens
de statuten of een document waaruit blijkt dat de verantwoordelijke volmacht heeft;

in tweevoud: een eenzijdig getekende onderhandse verkoopovereenkomst (elke
bladzijde geparafeerd en de laatste bladzijde getekend), terug te vinden als bijlage 3.
Sogent is ertoe gemachtigd om, bij gebrek aan één of meerdere van bovenvermelde vereisten, de
ontbrekende stukken alsnog op te vragen of de inschrijver te verzoeken de ontbrekende vermeldingen
alsnog aan te vullen. Dit zal gebeuren tijdens de periode van het onderzoek der biedingen (de veertien
kalenderdagen na het openen der biedingen, zie verder).
Een bod moet bovendien aan volgende geldigheidsvereisten voldoen, zonder dewelke het
onvermijdelijk als nietig zal worden beschouwd:
1. het bod mag geen opschortende en/of ontbindende voorwaarde bevatten;
2. het bod moet worden opgesteld in het Nederlands;
3. het bod moet worden uitgebracht in de munteenheid euro en moet een concreet bedrag
inhouden;
4. het bod moet gelijk aan of hoger zijn dan de vastgestelde minimumprijs;
5. het bod moet ingediend worden per koop, indien men wil bieden op verschillende kopen dient
men een bod per koop in te dienen;
6. indien hetzelfde bod door verschillende partijen wordt uitgebracht mag het biedingsbedrag niet
worden opgesplitst en is elke partij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk;
7. de biedingen moeten uiterlijk één uur voor de openingszitting toekomen bij sogent
(Voldersstraat 1 te 9000 Gent). De bieding onder gesloten omslag kan worden afgegeven bij
sogent tegen ontvangstbewijs of worden opgestuurd (aangetekend of niet aangetekend). De
verantwoordelijkheid van het afleveren van de omslag ligt geheel bij de inschrijver. Laattijdige
afgifte of ontvangst leidt tot ongeldigheid van het bod.
Kandidaat-kopers dienen de omslag te bezorgen aan sogent, Voldersstraat 1 te 9000 Gent en dit ten
laatste op dinsdag 10 maart 2015 om 14u.
F. Procedureverloop
1. Openingszitting
Alle tijdig ingediende biedingen onder gesloten omslag zullen worden geopend op de kantoren van
sogent (Voldersstraat 1, 9000 Gent) op dinsdag 10 maart 2015 vanaf 15u. De verschillende kopen
zullen apart worden geopend.
Tot deze opening worden volgende personen toegelaten:




kandidaat-koper(s), voor rechtspersonen de vertegenwoordiger(s);
de dossierbeheerder van sogent;
de vertegenwoordigers van het OCMW van Gent;
de gerechtsdeurwaarder.
Koop 3 landbouwgronden Koksijde/Wulpen
5/7
VERKOOPDOSSIER
Op de openingszitting zullen alle tijdig ingediende biedingen in willekeurige volgorde geopend worden.
De identiteit van de bieder en het bod worden voorgelezen. De voorzitter van de openingszitting
maakt een document op met vermelding van identiteit van de kandidaat-kopers en de respectieve
biedingsbedragen. Dit document wordt ondertekend door voorzitter en bijzitter. Alle aanwezigen
mogen dit document ondertekenen en eventuele opmerkingen vermelden.
2. Onderzoek biedingen
In deze fase controleert sogent de regelmatigheid en geldigheid van de biedingen. Sogent neemt voor
deze fase veertien kalenderdagen de tijd. Deze onderzoeksperiode loopt af op dinsdag 24 maart
2015.
Bij controle van de regelmatigheid kan sogent kandidaat-koper(s) nog oproepen om binnen deze
periode van onderzoek nog bovenvermelde formaliteiten te vervullen. Het gaat hier enkel om het
vervullen van de regelmatigheidsvereisten. Elke bieding die niet voldoet aan de geldigheidsvereisten
zal buiten beschouwing worden gelaten. Ook het niet tijdig (binnen deze veertien dagen na de
opening der biedingen) aanvullen van de regelmatigheid zal leiden tot ongeldigheid van het bod.
Elke kandidaat-koper wordt op het einde of tijdens de duur van dit onderzoek per aangetekend
schrijven en per mail op de hoogte gebracht van het resultaat van het gedane bod.
3. Beslissing over de biedingen
Vooreerst wordt benadrukt dat na kennisname van de biedingen het OCMW van Gent steeds de
mogelijkheid heeft om te beslissen op geen enkele van de biedingen in te gaan, dan wel om de
procedure te hernemen (zowel na de eerste als na de tweede biedingsronde).
a) Geen enkele geldige bieding - inhouden
Wanneer er uiterlijk op dinsdag 10 maart 2015 om 14u geen enkele geldige bieding wordt ingediend
voor deze koop dan zal deze koop worden ingehouden.
b) Eén enkele geldige bieding – verkoop
Indien er voor deze koop maar één geldige bieding ontvangen wordt, wordt de verkoop gesloten.
De door de koper eenzijdig getekende verkoopovereenkomst wordt ter ondertekening voorgelegd aan
het OCMW van Gent. De koper wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van deze ondertekening.
Binnen de 10 kalenderdagen na het versturen van dit schrijven dient te koper het voorschot ten
bedrage van 10% van de prijs te betalen op de derdenrekening van de notaris van de verkoper. De
intresten op dit bedrag worden vrijgemaakt in handen van de verkoper bij het verlijden van de
authentieke akte. Dit bedrag geldt als waarborg voor de goede uitvoering van de verbintenissen van
de koper. De koper verbindt zich ertoe het saldo te zullen betalen uiterlijk bij het verlijden van de
authentieke akte.
De getekende onderhandse verkoopovereenkomst wordt binnen vier maanden na ondertekening door
het OCMW van Gent bevestigd door een authentieke akte.
Elke partij heeft het recht op de vrije keuze van notaris. Het optreden van meerdere notarissen geeft
geen aanleiding tot een verhoging van de kosten. De verkoper, het OCMW van Gent heeft als haar
notaris in deze verkoop het kantoor van geassocieerde notarissen Wylleman – Van de Keere – Van
Maelzaeke met standplaats te Evergem-Sleidinge aangesteld.
Koop 3 landbouwgronden Koksijde/Wulpen
6/7
VERKOOPDOSSIER
c) Verschillende geldige biedingen – tweede biedingsronde
Indien er verschillende geldige biedingen worden uitgebracht zal er een tweede biedingsronde worden
georganiseerd. Dit betekent evenwel niet dat reeds enig bod werd aanvaard en dat het OCMW van
Gent de plicht heeft om te verkopen.
De helft van de biedingen uit de eerste ronde zullen worden verzocht een tweede en laatste bod uit te
brengen. Het betreft hier de hoogste biedingen uit de eerste ronde en dit met een minimum van vijf en
een maximum van tien. Indien er meerdere kandidaat-koper(s) hetzelfde bod hebben uitgebracht
zullen zij als één bieding worden gezien.
Aantal bieders met geldig bod uit de eerste
biedingsronde
Aantal bieders naar de tweede biedingsronde
2, 3, 4 of 5
2, 3, 4 of 5
6 t.e.m. 10
5
11 of 12
6
13 of 14
7
15 of 16
8
17 of 18
9
≥ 19
10
Het openen van de biedingen uit de tweede biedingsronde zal plaatsvinden op dinsdag 31 maart
2015 vanaf 15u. Biedingen voor deze ronde moeten dus binnengebracht worden op sogent voor
dinsdag 31 maart 2015 om 14u (één uur voor de opening).
Het nieuwe bod dat de kandidaten mogen indienen in deze tweede biedingsronde bedraagt minstens
het hoogste bod uit de eerste biedingsfase van de verkoopprocedure.
Gezien de kandidaat-koper(s) die worden uitgenodigd voor de tweede biedingsronde reeds aan alle
regelmatigheidsvereisten hebben voldaan dienen zij enkel nog een biedingsformulier in te dienen voor
deze tweede ronde. Wel dient dit biedingsformulier opnieuw aan alle geldigheidsvereisten zoals
hierboven beschreven te voldoen.
Voor het overige verloopt de tweede biedingsronde op dezelfde wijze als de eerste:



indien er in de tweede biedingsronde geen nieuw bod wordt ingediend, wordt er verkocht aan
de hoogste bieder uit de eerste biedingsronde;
indien de tweede biedingsronde resulteert in een nieuw hoogste bod, zal er verder worden
gehandeld zoals beschreven onder punt b;
indien twee of meerdere kandidaat-koper(s) hetzelfde bod indienen, en dit bod is het hoogste,
zullen deze kandidaat-koper(s) ter plaatse worden verzocht een laatste schriftelijk en finaal
bod uit te brengen. Deze procedure zal dan telkens herhaald worden tot er slechts één bod
het hoogste is.
4. Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
Biedingsformulier natuurlijke personen
Biedingsformulier rechtspersonen
Onderhandse verkoopovereenkomst (twee exemplaren)
Raadsbeslissing 12 november 2014
Overzicht timing
Koop 3 landbouwgronden Koksijde/Wulpen
7/7
BIEDINGSFORMULIER
Natuurlijke personen
Bijlage 1
DEZE GEGEVENS DIENEN JUIST EN VOLLEDIG INGEVULD TE ZIJN. BIJ ONJUISTHEID,
ONDUIDELIJKHEID OF ONVOLLEDIGHEID ERVAN, IS HET BOD ONGELDIG. ALSOOK DIENT HET
INGEVULD TE WORDEN IN DE NEDERLANDSE TAAL EN IN DE MUNTEENHEID EURO.
Ondergetekende(n),
Kandidaat-koper 1
Voornaam en naam: ...............................................................................................................................................
Straat + huisnummer: .............................................................................................................................................
Postcode + gemeente: ...........................................................................................................................................
Rijksregisternummer: .............................................................................................................................................
Geboortedatum en – plaats: ...................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...................................................................................................................................................
E-mailadres: ...........................................................................................................................................................
Kandidaat-koper 2 (indien van toepassing)
Voornaam en naam:................................................................................................................................................
Straat + huisnummer: .............................................................................................................................................
Postcode + gemeente: ...........................................................................................................................................
Rijksregisternummer: .............................................................................................................................................
Geboortedatum en –plaats: ....................................................................................................................................
Telefoonnummer: ...................................................................................................................................................
E-mailadres: ...........................................................................................................................................................
Hierna genoemd “de kandidaat-koper”.
De kandidaat-koper heeft de onderhandse verkoopovereenkomst (bijlage 3) eenzijdig ondertekend.
Indien er meerdere kopers zijn dienen alle identiteiten te worden vermeld.
De kandidaat-koper verklaart hierbij zich eenzijdig en onherroepelijk, hoofdelijk en ondeelbaar, toe te
verbinden de volgende eigendom te verwerven:
KOOP 3: de percelen kadastraal gekend als Koksijde, 6
een totale oppervlakte van 31 ha 63 a 59 ca.
de
afdeling Wulpen, sectie B, nummers 174B en 174C met
1/2
BIEDINGSFORMULIER
Natuurlijke personen
Bijlage 1
Voor het bedrag van (exclusief registratierechten, aktekosten en btw) van (bedrag in munteenheid euro, in
letters en in cijfers):
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(Het minimum biedingsbedrag (exclusief registratierechten, aktekosten en btw) bedraagt 1.265.436,00 euro voor koop 3)
De kandidaat-koper verklaart te weten dat, na het behandelen van de bieding(en), de Raad van het
OCMW van Gent steeds de mogelijkheid heeft om niet in te gaan op dit aanbod of de procedure te
hernemen.
De kandidaat-koper verklaart bij aanvaarding van zijn bod voor de aankoop beroep te doen op notaris
………………………………………………… met standplaats te …………………………………………………
De prijs is te betalen als volgt:


VOORSCHOT: 10% van de verkoopprijs, te storten op derdenrekening van de notaris van de
verkoper (BE24 7374 2840 0038 van geassocieerde notarissen “Wylleman – Van de Keere – Van
Maelzaeke” te Evergem-Sleidinge) en dit binnen de tien kalenderdagen na de kennisgeving van de
ondertekening van de overeenkomst door het OCMW. De intresten zullen vrijgemaakt worden in
handen van de verkoper bij het verlijden van de authentieke verkoopakte.
SALDO: het saldo zal worden betaald bij het ondertekenen van de authentieke verkoopakte. Alle
aan deze aankoop verbonden kosten, waaronder registratierechten en eventuele btw zijn voor
rekening van de koper. Alle wijzigingen in het thans in voege zijde registratie- en btw-tarief, hetzij
verhoging hetzij verlaging, en alle tegemoetkomingen van overheidswege onder de vorm van
toelage, teruggave of andersom, zijn uitsluitend in het voor- of nadeel van de koper.
De kandidaat-koper verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud van de informatieplicht opgelegd in de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (artikel 5.21. en 5.2.3).
Het gedane bod blijft geldig gedurende de gehele verkoopprocedure.
Gedaan te ………………………….. (plaats) op ………………………….. (datum).
Kandidaat-koper 1
Kandidaat-koper 2
(naam en handtekening)
(naam en handtekening)
2/2
BIEDINGSFORMULIER
Rechtspersonen
Bijlage 2
DEZE GEGEVENS DIENEN JUIST EN VOLLEDIG INGEVULD TE ZIJN. BIJ ONJUISTHEID,
ONDUIDELIJKHEID OF ONVOLLEDIGHEID ERVAN, IS HET BOD ONGELDIG. ALSOOK DIENT HET
INGEVULD TE WORDEN IN DE NEDERLANDSE TAAL EN IN DE MUNTEENHEID EURO.
Ondergetekende(n),
Benaming vennootschap: ......................................................................................................................................
Rechtsvorm: ...........................................................................................................................................................
Adres maatschappelijke zetel: ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Ondernemingsnummer:
Telefoonnummer: ...................................................................................................................................................
E-mailadres: ...........................................................................................................................................................
Hier vertegenwoordigd door (naam en hoedanigheid volgens de statuten):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Hierna genoemd “de kandidaat-koper”.
De kandidaat-koper heeft de onderhandse verkoopovereenkomst (bijlage 3) eenzijdig ondertekend.
Indien er meerdere kopers zijn dienen alle identiteiten te worden vermeld.
De kandidaat-koper verklaart hierbij zich eenzijdig en onherroepelijk, hoofdelijk en ondeelbaar, toe te
verbinden de volgende eigendom te verwerven:
KOOP 3: de percelen kadastraal gekend als Koksijde, 6
een totale oppervlakte van 31 ha 63 a 59 ca.
de
afdeling Wulpen, sectie B, nummers 174B en 174C met
1/2
BIEDINGSFORMULIER
Rechtspersonen
Bijlage 2
Voor het bedrag van (exclusief registratierechten, aktekosten en btw) van (bedrag in munteenheid euro, in
letters en in cijfers):
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(Het minimum biedingsbedrag (exclusief registratierechten, aktekosten en btw) bedraagt 1.265.436,00 euro voor koop 3)
De kandidaat-koper verklaart te weten dat, na het behandelen van de bieding(en), de Raad van het
OCMW van Gent steeds de mogelijkheid heeft om niet in te gaan op dit aanbod of de procedure te
hernemen.
De kandidaat-koper verklaart bij aanvaarding van zijn bod voor de aankoop beroep te doen op notaris
………………………………………………… met standplaats te …………………………………………………
De prijs is te betalen als volgt:


VOORSCHOT: 10% van de verkoopprijs, te storten op derdenrekening van de notaris van de
verkoper (BE24 7374 2840 0038 van geassocieerde notarissen “Wylleman – Van de Keere – Van
Maelzaeke” te Evergem-Sleidinge) en dit binnen de tien kalenderdagen na de kennisgeving van de
ondertekening van de overeenkomst door het OCMW. De intresten zullen vrijgemaakt worden in
handen van de verkoper bij het verlijden van de authentieke verkoopakte.
SALDO: het saldo zal worden betaald bij het ondertekenen van de authentieke verkoopakte. Alle
aan deze aankoop verbonden kosten, waaronder registratierechten en eventuele btw zijn voor
rekening van de koper. Alle wijzigingen in het thans in voege zijde registratie- en btw-tarief, hetzij
verhoging hetzij verlaging, en alle tegemoetkomingen van overheidswege onder de vorm van
toelage, teruggave of andersom, zijn uitsluitend in het voor- of nadeel van de koper.
De kandidaat-koper verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud van de informatieplicht opgelegd in de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (artikel 5.21. en 5.2.3).
Het gedane bod blijft geldig gedurende de gehele verkoopprocedure.
Gedaan te ………………………….. (plaats) op ………………………….. (datum).
Voor de vennootschap …………………………………………………………………. (benaming),
Vertegenwoordiger 1
Vertegenwoordiger 2
(naam, hoedanigheid en handtekening)
(naam, hoedanigheid en handtekening)
2/2
WYLLEMAN – VAN DE KEERE – VAN MAELZAEKE
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN
Sleidingedorp 102 – 9940 Evergem-Sleidinge
Tel. 09/357.73.57 Fax. 09/357.73.87
ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST GROND
Tussen de partijen1:
Het "OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN", te Gent, Onderbergen 86, met
ondernemingsnummer 0212.214.125 en btw-nummer BE0212.214.125, welk Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn in toepassing van artikel 183 en volgende van het decreet
betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19
december 2008, alhier vertegenwoordigd is door :
1) De heer Rudy Georges Irène CODDENS, voorzitter, met rijksregisternummer 60.02.14-181.91,
geboren te Gent op 14 februari 1960, wonende te 9031 Gent, Keuzemeers 7
2) De heer Luc Hubert Maurice KUPERS, secretaris, met rijksregisternummer 57.02.14-217.89,
geboren te Hasselt op 14 februari 1957, wonende te 1800 Vilvoorde, Maria-Theresialaan 41 bus
4.2.
Handelend in uitvoering van de raadsbeslissing van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van 12 november 2014, welke beslissing uitvoerbaar is aangezien het college van
burgemeester en schepenen van de stad Gent en de heer Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen deze beslissing niet geschorst hebben.
Handelend in de hoedanigheid van eigenaar.
Hierna genoemd: “de verkoper(s)”
En
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1
Rechtspersonen:
Naam, vennootschapsvorm, adres zetel, ondernemingsnummer,
hoedanigheid vertegenwoordiger
Natuurlijke personen: Naam, voornaam, rijksregisternummer, burgerlijke staat, woonplaats
vertegenwoordiging,
1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hierna genoemd: “de kopers”
De verkoper verkoopt hierbij aan de koper, die aanvaardt voor zichzelf / voor een vennootschap
in oprichting onder de vermoedelijke naam .......................................................................................... /
met de mogelijkheid om command te benoemen /
in navolgende verhouding: …………………………
Alle partijen zijn steeds hoofdelijk en ondeelbaar gehouden indien het om meerdere personen gaat.
Wordt het volgende overeengekomen:
VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst heeft betrekking op de volgende onroerende goederen:
Gemeente Koksijde, zesde afdeling, Wulpen
Een perceel land met weg, gelegen Allaertshuizen, kadastraal bekend, sectie B, nummers 174/B en
174/C, met een oppervlakte van 31 hectare 63 are 59 centiare.
Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt 2.304,00 euro.
ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1. HYPOTHECAIRE TOESTAND
Het goed wordt verkocht voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, hypotheken,
hypothecaire volmachten of andere belemmeringen, dit bij het verlijden van de akte. De verkoper
verklaart dat er geen procedure hangende is aangaande faillissement of collectieve schuldenregeling,
geen maatregel van reorganisatie onder de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen,
noch enig beslag is op voorschreven eigendom.
ARTIKEL 2. STAAT
Het goed wordt verkocht:
 in de huidige staat en zonder waarborg van maat of oppervlakte ; elk verschil in meer of
min, zelfs indien het meer dan 1/20 bedraagt, zal ten bate of ten schade komen van de
koper, zonder wijziging van de prijs;
 met alle zichtbare en verborgen gebreken, zowel van de constructies, de grond, als de
ondergrond; de koper bevestigt het verkochte goed te hebben bezocht, de staat ervan
voldoende te kennen en er geen nadere beschrijving van te verlangen.
 zonder waarborg van juistheid van de kadastrale aanduidingen, die louter ten informatieve
titel gegeven worden. Enige onnauwkeurigheid of onjuistheid kan geen verhaal doen
ontstaan.
2
ARTIKEL 3. LASTEN, ERFDIENSTBAARHEDEN EN GEMEENSCHAPPEN
Het goed wordt verkocht met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en
niet-voortdurende erfdienstbaarheden, al dan niet bekend, en muurgemeenheden, waarmee het zou
kunnen bevoor- of benadeeld zijn. De verkoper verklaart geen weet te hebben van
erfdienstbaarheden en zelf er ook geen te hebben gevestigd, ter uitzondering van diegene eventueel
hierna vermeld.
Al de te verkopen percelen zijn verpacht voor de jacht in het voordeel van de wildbeheereenheid
Westhoek met zetel te Koksijde, Marie-Joséstraat 14. De verkoper doet het nodige voor de
beëindiging van het jachtrecht.
Bomen en planten: Voor zover de kopen begroeid zijn met bomen of bezwaard met plantenrecht
worden deze geacht begrepen te zijn in de verkoop.
ARTIKEL 4. OVERDRACHT EIGENDOMSRECHT
4.1. Het alhier verkochte goed behoort toe aan de verkoper om het te hebben verkregen ingevolge
een akte aankoop, verleden voor notaris Ignace Muylle te Middelkerke op 24 december 1964,
overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op 20 januari 1965, boek 4481, nummer
28.
4.2
De verkoper verklaart dat hij de effectieve eigenaar is van voorschreven onroerend goed en
dat hij de vereiste bevoegdheid heeft om erover te beschikken en dat er geen
overdrachtsbeperkingen gelden in zijnen hoofde, zoals onbekwaamverklaringen,
schuldbemiddeling, beslagen, en dergelijke.
4.3
De verkoper verklaart dat het verkochte goed met geen enkel recht van voorkoop,
voorkeurrecht of recht van wederinkoop is bezwaard, behoudens het hierna vermelde
voorkooprecht in hoofde van de pachter.
Huidige verkoop geschiedt onder de opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen van
het ter zake geldend wettelijk recht van voorkoop, dat door de aangestelde notaris zal dienen
aangeboden te worden.
4.4
De verkoop is gesloten door het ondertekenen van onderhavige overeenkomst, onder
voorbehoud van eventueel hierna vermelde opschortende voorwaarde(n). De koper bekomt
het eigendomsrecht en het genot bij het verlijden van de notariële akte.
ARTIKEL 5. GENOT
5.1
Verpachting:
 De verkoper verklaart dat het verkochte goed thans verpacht is aan:
de heer Luc Walter Corneel Vandenberghe, te 8670 Koksijde (Wulpen),
Allaertshuizenstraat 4.
 Gelet op de voormelde pachttoestand, geschiedt huidige verkoop onder de opschortende
voorwaarde van het niet-uitoefenen van de pachter van zijn wettelijk voorkooprecht en
eventueel van zijn recht om dit voorkooprecht over te dragen aan een derde.
 Indien de verkoop gebeurt zonder dat er een einde is gemaakt aan de pacht, wordt de
koper gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de verkoper dienaangaande te
3
rekenen vanaf de datum van het verlijden van de akte en treedt de koper in het genot
ervan door het opstrijken van de pachtgelden te rekenen vanaf hetzelfde moment.
 De koper zal de pacht kunnen beëindigen op eigen risico en zonder enige vrijwaring
vanwege de verkoper, en dit overeenkomstig de rechten en opzeggingsmogelijkheden die
de wet en de pachtovereenkomst hem ter zake biedt.
 In de periode tussen de ondertekening van onderhavige verkoopovereenkomst en het
verlijden van de authentieke akte, verbindt de verkoper zich ertoe geen nieuwe
pachtovereenkomst af te sluiten, noch andere gebruiksrechten op het verkochte goed toe
te staan. Bij miskenning van deze bepaling zal de koper de keuze hebben om lastens de
verkoper ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadeloosstelling,
ofwel enkel de vergoeding van de schade die hieruit voor hem ontstaat.
5.2
De verkoper verklaart dat hem geen enkel onteigeningsbesluit werd betekend en dat hij ook
geen kennis heeft van enige ondergrondse inneming betreffende het goed, voorwerp van
huidige verkoping.
5.3
De verkoper verklaart dat er geen hangende geschillen of vorderingen tegen of door derden
met betrekking tot het onroerend goed voorhanden zijn.
ARTIKEL 6. BELASTINGEN
6.1
De onroerende voorheffing en alle andere belastingen en taksen in verband met het verkochte
onroerend goed, zullen door de koper gedragen worden te rekenen vanaf het verlijden van de
notariële akte.
6.2
De verkoper verklaart dat er geen verhaalbelastingen verschuldigd zijn.
ARTIKEL 7. WETTELIJKE BEPALINGEN
7.1
Bodemdecreet
1. De verkoper bevestigt dat op de grond, voorwerp van huidige overeenkomst geen
inrichting wordt of werd uitgevoerd, die opgenomen is op de lijst van de risicoinrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6
van het Bodemdecreet.
2. De verkoper verklaart dat huidige overeenkomst als een overdracht van gronden moet
worden beschouwd en dat er voor het sluiten van deze overeenkomst bodemattesten
zijn afgeleverd door OVAM op 20 augustus 2014 waarvan de inhoud letterlijk luidt als
volgt: ”De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking
tot de bodemkwaliteit”.
De koper erkent een kopie van bedoelde attesten te hebben ontvangen en kennis
genomen te hebben van de inhoud ervan.
7.2
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
7.2.1 Plannen- en vergunningenregister
Bij toepassing van artikel 5.2.5 en 5.2.6 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden volgende
vermeldingen opgenomen:
4
1. Voor het goed werd geen stedenbouwkundige vergunning afgeleverd;
2. Volgens het plannenregister is de meest recente stedenbouwkundige
bestemming van het verkochte goed: landschappelijk waardevol agrarisch
gebied.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 2.14_11_1 – Zonevreemde
constructies GRUP 7 Landbouwgebied van 19 januari 2006 is van toepassing.
3. Voor het verkochte goed werd er geen dagvaarding uitgebracht
overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening;
4. Voor het verkochte goed geldt er geen voorkooprecht zoals bepaald in artikel
2.4.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
5. Voorschreven goed is niet gelegen in een goedgekeurde verkaveling.
6. Voor het onroerend goed is geen gevalideerd as-builtattest uitgereikt zoals
bepaald in artikel 4.2.12,§2,2° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.2
Voorschreven stedenbouwkundige bepalingen zijn gesteund op een
stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd door de gemeente waar het verkochte
goed gelegen is op datum van 14 oktober 2014. De koper erkent een kopie van dit
document te hebben ontvangen en de inhoud hiervan te kennen.
7.2.2 Inbreuken op de wetgeving inzake ruimtelijke ordening
De verkoper verklaart dat er hem voor
geen stedenbouwkundige inbreuken bekend zijn.
voorschreven
onroerend
goed
7.2.3 Rooilijn
De verkoper verklaart dat het verkochte goed niet getroffen is door enige rooilijn.
7.2.4 Conform de wettelijke voorschriften ter zake nemen de partijen kennis van artikel 4.2.1
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit artikel omvat een lijst van handelingen die een
stedenbouwkundige vergunning vereisen.
7.2.5. Conform de wettelijke voorschriften ter zake nemen de partijen kennis van artikel 4.2.2
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenals van de twee besluiten van de Vlaamse
Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen en de
handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.
7.3
Decreet Natuurbehoud
De verkoper verklaart dat voorschreven goed niet gelegen is in een gebied waarop het Decreet
Natuurbehoud van toepassing is.
7.4
Bosdecreet
De verkoper verklaart dat voorschreven goed niet gelegen is in een gebied waarop het
Bosdecreet van toepassing is.
7.5
2
Decreet Monumenten en Landschappen
Vereiste uitvoeringsbesluiten as-builtattest nog niet in werking getreden.
5
De verkoper verklaart dat voorschreven goed niet gelegen is in een gebied waarop de
Decreten in verband met Monumenten en Landschappen van toepassing zijn.
7.6
Stookolietanks
De verkoper verklaart dat zich in het goed bij zijn weten geen stookolietank
bevindt. Indien naderhand zou blijken dat er toch een tank aanwezig is, die niet meer in gebruik
was, dan zal de verkoper hetzij het nodige doen om de tank vakkundig te laten verwijderen,
hetzij ze vakkundig te laten buitengebruik stellen en zal de bewijzen hiervan overhandigen aan
de koper.
7.7
Waterbeleid
Het is de koper bekend dat het gekochte goed gelegen is in:





Mogelijk overstromingsgevoelig gebied:
Effectief overstromingsgevoelig gebied:
Een afgebakend overstromingsgebied:
Een afgebakende oeverzone:
Een risicozone voor overstromingen:
neen
neen
neen
neen
neen
De koper neemt genoegen met deze informatie en ontslaat de verkoper van elke verdere
aansprakelijkheid in dit verband.
ARTIKEL 8. KOSTEN
Alle rechten, kosten, erelonen en belastingen van de verkoop, geen uitgezonderd (ook de
leveringskosten), vallen ten laste van de koper.
ARTIKEL 9. NOTARISKEUZE
9.1
Behoorlijk ingelicht nopens het recht om, zonder bijkomende kosten, hun respectievelijke
notaris aan te duiden – voor zover hun keuze gemaakt werd binnen acht dagen na datum van
heden – hebben ondergetekenden te dien einde volgende notaris aangeduid:
 voor de verkoper: notariskantoor Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke
 voor de koper: notaris …………………………………………………………………………………………………………
9.2
De partijen verbinden zich er toe om voor het verlijden van de akte voor de instrumenterende
notaris op zijn voorstel te verschijnen en dit uiterlijk binnen de vier maanden na
verwezenlijking van de opschortende voorwaarden waaronder deze overeenkomst is
afgesloten .
De partijen werden uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de verplichting van de betaling van
de registratierechten binnen de vier maanden na de ondertekening van huidige
verkoopovereenkomst of na uitvoering van de opschortende voorwaarden.
ARTIKEL 10. PRIJS
6
10.1 Onderhavige verkoop is gedaan en aanvaard tegen de prijs van: (voluit en in cijfers)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… EUR.
Deze prijs is betaalbaar zoals hieronder bepaald. De verkoopovereenkomst (compromis) en de
notariële akte moeten het nummer van de financiële rekening vermelden waarlangs het
bedrag werd of zal worden overgedragen (zowel de bankinstelling als het banknummer dienen
te worden vermeld).
10.2 Partijen worden gewezen op de wetgeving ter bestrijding van de witwas d.d. 11 januari 1993,
hetwelk in artikel 20 het volgende verplicht stelt: de prijs van de verkoop van een onroerend
goed mag enkel vereffend worden door middel van overschrijving of cheque.
10.3 Bij het tekenen van deze overeenkomst wordt er door de koper een bedrag betaald van 10%
van de koopsom, hetzij een bedrag van …………………………………………………………… EUR door
middel van overschrijving van rekeningnummer …………………………………………………………….op
rekeningnummer BE24 7374 2840 0038 van geassocieerde notarissen “Wylleman-Van de
Keere – Van Maelzaeke” te Evergem-Sleidinge met vermelding van referentie “VB/D2140986”
Dit bedrag geldt als waarborg voor de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper.
Partijen zijn evenwel overeengekomen dat dit bedrag mag worden aangerekend
op de prijs, en dus geldt als voorschot vanwege de koper, voor zover en op het ogenblik
waarop de authentieke akte vaststellende de verkoop wordt verleden. Indien de
eventuele opschortende voorwaarden in onderhavige overeenkomst zich niet tijdig
realiseren, dan wordt dit bedrag teruggegeven aan de koper. De intresten die werden
verworven op dit bedrag komen steeds toe aan de partij aan wie dit bedrag uiteindelijk
wordt betaald.
Het bedrag zal door de notaris door wie huidige overeenkomst tot stand is gekomen
geconsigneerd worden en dit geconsigneerde bedrag, verhoogd met de intussen verworven
interest, uiterlijk bij het verlijden van de akte over te maken aan de verkoper.
10.4 Het saldo van de koopsom, hetzij ……………………………………………………………………………………. EUR
is betaalbaar uiterlijk bij het verlijden van de akte.
De betaling van het saldo zal gebeuren via overschrijving van de rekening
……………………………………………………………………………………………….
bij
de
bankinstelling
……………………………………………………………………………..………….
ARTIKEL 11. SANCTIES
11.1 In geval van vertraging in de betaling zal er door de koper van rechtswege en zonder
ingebrekestelling te rekenen vanaf het opeisbaar zijn van de betaling, een nalatigheidinterest
verschuldigd zijn gelijk aan 8 % per jaar op het verschuldigd gebleven bedrag.
11.2 Indien de authentieke akte door de fout van één der partijen niet verleden kan worden, dan
zal de andere partij de keuze hebben, nadat een door haar aan de in gebreke blijvende partij
bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot verrichte aanmaning 15 dagen zonder
gevolg is gebleven,
 ofwel de ontbinding van de verkoop te vorderen, in welk geval door de nalatige partij een
schadevergoeding gelijk aan 10 % van de koopsom zal verschuldigd zijn ten titel van
forfaitaire schadevergoeding;
 ofwel de gedwongen uitvoering van de verkoop na te streven;
7
Alle eventuele nadelige fiscale gevolgen in beide hiervoor gestelde hypotheses, zullen ten laste
komen van de in gebreke blijvende partij.
ARTIKEL 12. KEUZE VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen partijen woonplaats op hun bovenvermeld adres
en, indien deze niet in België gelegen zijn, op het kantoor van de door hen aangewezen notaris.
ARTIKEL 13. VERKLARINGEN EN OVERDRACHTSBEPERKINGEN
De verkoper verklaart dat het verkochte goed met geen enkel voorkeurrecht of recht van
wederinkoop is bezwaard.
ARTIKEL 14. GESCHILLEN
Ingeval van geschil zijn de rechtbanken van de ligging van het goed bevoegd.
ARTIKEL 15. CLAUSULE VAN OPSCHORTENDE VOORWAARDE
Voorkooprechten
Zoals hierboven reeds vermeld geschiedt huidige verkoop onder de opschortende voorwaarde van
het niet-uitoefenen van de pachter van zijn wettelijk voorkooprecht en eventueel van zijn recht om
dit voorkooprecht over te dragen aan een derde.
Welk voorkooprecht door de aangestelde notaris zal dienen aangeboden te worden.
Opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn, waarvan elke partij erkent één exemplaar te
hebben ontvangen, te ………………………………….……………………… op ………………………..………………………………
Handtekeningen:
De verkoper
De koper
8
WYLLEMAN – VAN DE KEERE – VAN MAELZAEKE
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN
Sleidingedorp 102 – 9940 Evergem-Sleidinge
Tel. 09/357.73.57 Fax. 09/357.73.87
ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST GROND
Tussen de partijen1:
Het "OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN", te Gent, Onderbergen 86, met
ondernemingsnummer 0212.214.125 en btw-nummer BE0212.214.125, welk Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn in toepassing van artikel 183 en volgende van het decreet
betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19
december 2008, alhier vertegenwoordigd is door :
1) De heer Rudy Georges Irène CODDENS, voorzitter, met rijksregisternummer 60.02.14-181.91,
geboren te Gent op 14 februari 1960, wonende te 9031 Gent, Keuzemeers 7
2) De heer Luc Hubert Maurice KUPERS, secretaris, met rijksregisternummer 57.02.14-217.89,
geboren te Hasselt op 14 februari 1957, wonende te 1800 Vilvoorde, Maria-Theresialaan 41 bus
4.2.
Handelend in uitvoering van de raadsbeslissing van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van 12 november 2014, welke beslissing uitvoerbaar is aangezien het college van
burgemeester en schepenen van de stad Gent en de heer Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen deze beslissing niet geschorst hebben.
Handelend in de hoedanigheid van eigenaar.
Hierna genoemd: “de verkoper(s)”
En
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1
Rechtspersonen:
Naam, vennootschapsvorm, adres zetel, ondernemingsnummer,
hoedanigheid vertegenwoordiger
Natuurlijke personen: Naam, voornaam, rijksregisternummer, burgerlijke staat, woonplaats
vertegenwoordiging,
1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hierna genoemd: “de kopers”
De verkoper verkoopt hierbij aan de koper, die aanvaardt voor zichzelf / voor een vennootschap
in oprichting onder de vermoedelijke naam .......................................................................................... /
met de mogelijkheid om command te benoemen /
in navolgende verhouding: …………………………
Alle partijen zijn steeds hoofdelijk en ondeelbaar gehouden indien het om meerdere personen gaat.
Wordt het volgende overeengekomen:
VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst heeft betrekking op de volgende onroerende goederen:
Gemeente Koksijde, zesde afdeling, Wulpen
Een perceel land met weg, gelegen Allaertshuizen, kadastraal bekend, sectie B, nummers 174/B en
174/C, met een oppervlakte van 31 hectare 63 are 59 centiare.
Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt 2.304,00 euro.
ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 1. HYPOTHECAIRE TOESTAND
Het goed wordt verkocht voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, hypotheken,
hypothecaire volmachten of andere belemmeringen, dit bij het verlijden van de akte. De verkoper
verklaart dat er geen procedure hangende is aangaande faillissement of collectieve schuldenregeling,
geen maatregel van reorganisatie onder de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen,
noch enig beslag is op voorschreven eigendom.
ARTIKEL 2. STAAT
Het goed wordt verkocht:
 in de huidige staat en zonder waarborg van maat of oppervlakte ; elk verschil in meer of
min, zelfs indien het meer dan 1/20 bedraagt, zal ten bate of ten schade komen van de
koper, zonder wijziging van de prijs;
 met alle zichtbare en verborgen gebreken, zowel van de constructies, de grond, als de
ondergrond; de koper bevestigt het verkochte goed te hebben bezocht, de staat ervan
voldoende te kennen en er geen nadere beschrijving van te verlangen.
 zonder waarborg van juistheid van de kadastrale aanduidingen, die louter ten informatieve
titel gegeven worden. Enige onnauwkeurigheid of onjuistheid kan geen verhaal doen
ontstaan.
2
ARTIKEL 3. LASTEN, ERFDIENSTBAARHEDEN EN GEMEENSCHAPPEN
Het goed wordt verkocht met alle heersende en lijdende, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en
niet-voortdurende erfdienstbaarheden, al dan niet bekend, en muurgemeenheden, waarmee het zou
kunnen bevoor- of benadeeld zijn. De verkoper verklaart geen weet te hebben van
erfdienstbaarheden en zelf er ook geen te hebben gevestigd, ter uitzondering van diegene eventueel
hierna vermeld.
Al de te verkopen percelen zijn verpacht voor de jacht in het voordeel van de wildbeheereenheid
Westhoek met zetel te Koksijde, Marie-Joséstraat 14. De verkoper doet het nodige voor de
beëindiging van het jachtrecht.
Bomen en planten: Voor zover de kopen begroeid zijn met bomen of bezwaard met plantenrecht
worden deze geacht begrepen te zijn in de verkoop.
ARTIKEL 4. OVERDRACHT EIGENDOMSRECHT
4.1. Het alhier verkochte goed behoort toe aan de verkoper om het te hebben verkregen ingevolge
een akte aankoop, verleden voor notaris Ignace Muylle te Middelkerke op 24 december 1964,
overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op 20 januari 1965, boek 4481, nummer
28.
4.2
De verkoper verklaart dat hij de effectieve eigenaar is van voorschreven onroerend goed en
dat hij de vereiste bevoegdheid heeft om erover te beschikken en dat er geen
overdrachtsbeperkingen gelden in zijnen hoofde, zoals onbekwaamverklaringen,
schuldbemiddeling, beslagen, en dergelijke.
4.3
De verkoper verklaart dat het verkochte goed met geen enkel recht van voorkoop,
voorkeurrecht of recht van wederinkoop is bezwaard, behoudens het hierna vermelde
voorkooprecht in hoofde van de pachter.
Huidige verkoop geschiedt onder de opschortende voorwaarde van het niet uitoefenen van
het ter zake geldend wettelijk recht van voorkoop, dat door de aangestelde notaris zal dienen
aangeboden te worden.
4.4
De verkoop is gesloten door het ondertekenen van onderhavige overeenkomst, onder
voorbehoud van eventueel hierna vermelde opschortende voorwaarde(n). De koper bekomt
het eigendomsrecht en het genot bij het verlijden van de notariële akte.
ARTIKEL 5. GENOT
5.1
Verpachting:
 De verkoper verklaart dat het verkochte goed thans verpacht is aan:
de heer Luc Walter Corneel Vandenberghe, te 8670 Koksijde (Wulpen),
Allaertshuizenstraat 4.
 Gelet op de voormelde pachttoestand, geschiedt huidige verkoop onder de opschortende
voorwaarde van het niet-uitoefenen van de pachter van zijn wettelijk voorkooprecht en
eventueel van zijn recht om dit voorkooprecht over te dragen aan een derde.
 Indien de verkoop gebeurt zonder dat er een einde is gemaakt aan de pacht, wordt de
koper gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de verkoper dienaangaande te
3
rekenen vanaf de datum van het verlijden van de akte en treedt de koper in het genot
ervan door het opstrijken van de pachtgelden te rekenen vanaf hetzelfde moment.
 De koper zal de pacht kunnen beëindigen op eigen risico en zonder enige vrijwaring
vanwege de verkoper, en dit overeenkomstig de rechten en opzeggingsmogelijkheden die
de wet en de pachtovereenkomst hem ter zake biedt.
 In de periode tussen de ondertekening van onderhavige verkoopovereenkomst en het
verlijden van de authentieke akte, verbindt de verkoper zich ertoe geen nieuwe
pachtovereenkomst af te sluiten, noch andere gebruiksrechten op het verkochte goed toe
te staan. Bij miskenning van deze bepaling zal de koper de keuze hebben om lastens de
verkoper ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen met schadeloosstelling,
ofwel enkel de vergoeding van de schade die hieruit voor hem ontstaat.
5.2
De verkoper verklaart dat hem geen enkel onteigeningsbesluit werd betekend en dat hij ook
geen kennis heeft van enige ondergrondse inneming betreffende het goed, voorwerp van
huidige verkoping.
5.3
De verkoper verklaart dat er geen hangende geschillen of vorderingen tegen of door derden
met betrekking tot het onroerend goed voorhanden zijn.
ARTIKEL 6. BELASTINGEN
6.1
De onroerende voorheffing en alle andere belastingen en taksen in verband met het verkochte
onroerend goed, zullen door de koper gedragen worden te rekenen vanaf het verlijden van de
notariële akte.
6.2
De verkoper verklaart dat er geen verhaalbelastingen verschuldigd zijn.
ARTIKEL 7. WETTELIJKE BEPALINGEN
7.1
Bodemdecreet
1. De verkoper bevestigt dat op de grond, voorwerp van huidige overeenkomst geen
inrichting wordt of werd uitgevoerd, die opgenomen is op de lijst van de risicoinrichtingen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 6
van het Bodemdecreet.
2. De verkoper verklaart dat huidige overeenkomst als een overdracht van gronden moet
worden beschouwd en dat er voor het sluiten van deze overeenkomst bodemattesten
zijn afgeleverd door OVAM op 20 augustus 2014 waarvan de inhoud letterlijk luidt als
volgt: ”De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking
tot de bodemkwaliteit”.
De koper erkent een kopie van bedoelde attesten te hebben ontvangen en kennis
genomen te hebben van de inhoud ervan.
7.2
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
7.2.1 Plannen- en vergunningenregister
Bij toepassing van artikel 5.2.5 en 5.2.6 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden volgende
vermeldingen opgenomen:
4
1. Voor het goed werd geen stedenbouwkundige vergunning afgeleverd;
2. Volgens het plannenregister is de meest recente stedenbouwkundige
bestemming van het verkochte goed: landschappelijk waardevol agrarisch
gebied.
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 2.14_11_1 – Zonevreemde
constructies GRUP 7 Landbouwgebied van 19 januari 2006 is van toepassing.
3. Voor het verkochte goed werd er geen dagvaarding uitgebracht
overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening;
4. Voor het verkochte goed geldt er geen voorkooprecht zoals bepaald in artikel
2.4.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
5. Voorschreven goed is niet gelegen in een goedgekeurde verkaveling.
6. Voor het onroerend goed is geen gevalideerd as-builtattest uitgereikt zoals
bepaald in artikel 4.2.12,§2,2° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.2
Voorschreven stedenbouwkundige bepalingen zijn gesteund op een
stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd door de gemeente waar het verkochte
goed gelegen is op datum van 14 oktober 2014. De koper erkent een kopie van dit
document te hebben ontvangen en de inhoud hiervan te kennen.
7.2.2 Inbreuken op de wetgeving inzake ruimtelijke ordening
De verkoper verklaart dat er hem voor
geen stedenbouwkundige inbreuken bekend zijn.
voorschreven
onroerend
goed
7.2.3 Rooilijn
De verkoper verklaart dat het verkochte goed niet getroffen is door enige rooilijn.
7.2.4 Conform de wettelijke voorschriften ter zake nemen de partijen kennis van artikel 4.2.1
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit artikel omvat een lijst van handelingen die een
stedenbouwkundige vergunning vereisen.
7.2.5. Conform de wettelijke voorschriften ter zake nemen de partijen kennis van artikel 4.2.2
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenals van de twee besluiten van de Vlaamse
Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen en de
handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.
7.3
Decreet Natuurbehoud
De verkoper verklaart dat voorschreven goed niet gelegen is in een gebied waarop het Decreet
Natuurbehoud van toepassing is.
7.4
Bosdecreet
De verkoper verklaart dat voorschreven goed niet gelegen is in een gebied waarop het
Bosdecreet van toepassing is.
7.5
2
Decreet Monumenten en Landschappen
Vereiste uitvoeringsbesluiten as-builtattest nog niet in werking getreden.
5
De verkoper verklaart dat voorschreven goed niet gelegen is in een gebied waarop de
Decreten in verband met Monumenten en Landschappen van toepassing zijn.
7.6
Stookolietanks
De verkoper verklaart dat zich in het goed bij zijn weten geen stookolietank
bevindt. Indien naderhand zou blijken dat er toch een tank aanwezig is, die niet meer in gebruik
was, dan zal de verkoper hetzij het nodige doen om de tank vakkundig te laten verwijderen,
hetzij ze vakkundig te laten buitengebruik stellen en zal de bewijzen hiervan overhandigen aan
de koper.
7.7
Waterbeleid
Het is de koper bekend dat het gekochte goed gelegen is in:





Mogelijk overstromingsgevoelig gebied:
Effectief overstromingsgevoelig gebied:
Een afgebakend overstromingsgebied:
Een afgebakende oeverzone:
Een risicozone voor overstromingen:
neen
neen
neen
neen
neen
De koper neemt genoegen met deze informatie en ontslaat de verkoper van elke verdere
aansprakelijkheid in dit verband.
ARTIKEL 8. KOSTEN
Alle rechten, kosten, erelonen en belastingen van de verkoop, geen uitgezonderd (ook de
leveringskosten), vallen ten laste van de koper.
ARTIKEL 9. NOTARISKEUZE
9.1
Behoorlijk ingelicht nopens het recht om, zonder bijkomende kosten, hun respectievelijke
notaris aan te duiden – voor zover hun keuze gemaakt werd binnen acht dagen na datum van
heden – hebben ondergetekenden te dien einde volgende notaris aangeduid:
 voor de verkoper: notariskantoor Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke
 voor de koper: notaris …………………………………………………………………………………………………………
9.2
De partijen verbinden zich er toe om voor het verlijden van de akte voor de instrumenterende
notaris op zijn voorstel te verschijnen en dit uiterlijk binnen de vier maanden na
verwezenlijking van de opschortende voorwaarden waaronder deze overeenkomst is
afgesloten .
De partijen werden uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de verplichting van de betaling van
de registratierechten binnen de vier maanden na de ondertekening van huidige
verkoopovereenkomst of na uitvoering van de opschortende voorwaarden.
ARTIKEL 10. PRIJS
6
10.1 Onderhavige verkoop is gedaan en aanvaard tegen de prijs van: (voluit en in cijfers)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… EUR.
Deze prijs is betaalbaar zoals hieronder bepaald. De verkoopovereenkomst (compromis) en de
notariële akte moeten het nummer van de financiële rekening vermelden waarlangs het
bedrag werd of zal worden overgedragen (zowel de bankinstelling als het banknummer dienen
te worden vermeld).
10.2 Partijen worden gewezen op de wetgeving ter bestrijding van de witwas d.d. 11 januari 1993,
hetwelk in artikel 20 het volgende verplicht stelt: de prijs van de verkoop van een onroerend
goed mag enkel vereffend worden door middel van overschrijving of cheque.
10.3 Bij het tekenen van deze overeenkomst wordt er door de koper een bedrag betaald van 10%
van de koopsom, hetzij een bedrag van …………………………………………………………… EUR door
middel van overschrijving van rekeningnummer …………………………………………………………….op
rekeningnummer BE24 7374 2840 0038 van geassocieerde notarissen “Wylleman-Van de
Keere – Van Maelzaeke” te Evergem-Sleidinge met vermelding van referentie “VB/D2140986”
Dit bedrag geldt als waarborg voor de goede uitvoering van de verbintenissen van de koper.
Partijen zijn evenwel overeengekomen dat dit bedrag mag worden aangerekend
op de prijs, en dus geldt als voorschot vanwege de koper, voor zover en op het ogenblik
waarop de authentieke akte vaststellende de verkoop wordt verleden. Indien de
eventuele opschortende voorwaarden in onderhavige overeenkomst zich niet tijdig
realiseren, dan wordt dit bedrag teruggegeven aan de koper. De intresten die werden
verworven op dit bedrag komen steeds toe aan de partij aan wie dit bedrag uiteindelijk
wordt betaald.
Het bedrag zal door de notaris door wie huidige overeenkomst tot stand is gekomen
geconsigneerd worden en dit geconsigneerde bedrag, verhoogd met de intussen verworven
interest, uiterlijk bij het verlijden van de akte over te maken aan de verkoper.
10.4 Het saldo van de koopsom, hetzij ……………………………………………………………………………………. EUR
is betaalbaar uiterlijk bij het verlijden van de akte.
De betaling van het saldo zal gebeuren via overschrijving van de rekening
……………………………………………………………………………………………….
bij
de
bankinstelling
……………………………………………………………………………..………….
ARTIKEL 11. SANCTIES
11.1 In geval van vertraging in de betaling zal er door de koper van rechtswege en zonder
ingebrekestelling te rekenen vanaf het opeisbaar zijn van de betaling, een nalatigheidinterest
verschuldigd zijn gelijk aan 8 % per jaar op het verschuldigd gebleven bedrag.
11.2 Indien de authentieke akte door de fout van één der partijen niet verleden kan worden, dan
zal de andere partij de keuze hebben, nadat een door haar aan de in gebreke blijvende partij
bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot verrichte aanmaning 15 dagen zonder
gevolg is gebleven,
 ofwel de ontbinding van de verkoop te vorderen, in welk geval door de nalatige partij een
schadevergoeding gelijk aan 10 % van de koopsom zal verschuldigd zijn ten titel van
forfaitaire schadevergoeding;
 ofwel de gedwongen uitvoering van de verkoop na te streven;
7
Alle eventuele nadelige fiscale gevolgen in beide hiervoor gestelde hypotheses, zullen ten laste
komen van de in gebreke blijvende partij.
ARTIKEL 12. KEUZE VAN WOONPLAATS
Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen partijen woonplaats op hun bovenvermeld adres
en, indien deze niet in België gelegen zijn, op het kantoor van de door hen aangewezen notaris.
ARTIKEL 13. VERKLARINGEN EN OVERDRACHTSBEPERKINGEN
De verkoper verklaart dat het verkochte goed met geen enkel voorkeurrecht of recht van
wederinkoop is bezwaard.
ARTIKEL 14. GESCHILLEN
Ingeval van geschil zijn de rechtbanken van de ligging van het goed bevoegd.
ARTIKEL 15. CLAUSULE VAN OPSCHORTENDE VOORWAARDE
Voorkooprechten
Zoals hierboven reeds vermeld geschiedt huidige verkoop onder de opschortende voorwaarde van
het niet-uitoefenen van de pachter van zijn wettelijk voorkooprecht en eventueel van zijn recht om
dit voorkooprecht over te dragen aan een derde.
Welk voorkooprecht door de aangestelde notaris zal dienen aangeboden te worden.
Opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn, waarvan elke partij erkent één exemplaar te
hebben ontvangen, te ………………………………….……………………… op ………………………..………………………………
Handtekeningen:
De verkoper
De koper
8
Kopie
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Zitting van 12 november 2014 - 19:00 uur
Locatie
Raadzaal- Sint-Martensstraat - 9000 Gent
Aanwezig
De heer Rudy Coddens, voorzitter
Mevrouw Evita Willaert, raadslid; de heer Yoeri Note, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; mevrouw Ingrid Vandaele,
raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; de heer Carl De Decker, raadslid; de heer
Cengiz Cetinkaya, raadslid; mevrouw Emilie Peeters, raadslid; mevrouw Els Roegiers, raadslid; de heer Eric Wauters, raadslid;
de heer Ronny Rysermans, raadslid; mevrouw Liliane De Cock, raadslid
De heer Luc Kupers, secretaris
Verontschuldigd
Mevrouw Yeliz Güner, raadslid
De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent
Diensten van de Secretaris
sogent
2014_RMW_00311
Koksijde (Wulpen): verkoop van 169 hectare landbouwgrond
Voorstel: Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Aanleiding / feiten en context
Het OCMW van Gent is eigenaar van volgende gronden, later genoemd koop 1, gelegen te Koksijde, 6de afdeling Wulpen,
sectie B:
nummer
nummer
deel van
nummer
nummer
nummer
nummer
nummer
15A met een oppervlakte van 8 ha 74 a 44 ca;
78A met een oppervlakte van 17 ha 29 a 19 ca;
nummer 80F voor een (opgemeten) oppervlakte van 3 ha 56 a 16 ca;
83A met een oppervlakte van 1 ha 92 a 15 ca;
85S met een oppervlakte van 12 ha 50 a 90 ca;
87A met een oppervlakte van 81 a 70 ca;
101B met een oppervlakte van 11 ha 73 a 81 ca;
104B met een oppervlakte van 3 ha 26 a 49 ca.
Samen 59 ha 84 a 84 ca en op heden verpacht voor 16.865,19 euro per jaar. Deze zijn alle verpacht aan de heer Jos Depotter.
De heer Depotter is op heden 41 jaar en is pachter door bevoorrechte pachtoverdracht vanaf 1 januari 1998. De heer Depotter
heeft zijn hoeve aangekocht van het OCMW van Gent in 2013 (akte de dato 08 juli 2013). Bij de onderhandelingen van de
verkoop van de hoeve werd de mogelijkheid geboden om een langdurige pachtovereenkomst af te sluiten voor de resterende 59
ha landbouwgrond. De pachter is niet ingegaan op dit aanbod.
Het OCMW van Gent is eigenaar van volgende gronden, later genoemd koop 2, gelegen te Koksijde, 6de afdeling Wulpen,
sectie B:
nummer
nummer
nummer
nummer
deel van
nummer
nummer
nummer
42B met een oppervlakte van 32 ha 93 a 55 ca;
42C met een oppervlakte van 4 a 21 ca;
45A met een oppervlakte van 6 ha 21 a 2 ca;
46A met een oppervlakte van 5 ha 27 a 13 ca;
nummer 80F voor een (opgemeten) oppervlakte van 20 ha 28 a 80 ca;
80G met een oppervlakte van 15 a 94 ca;
80H Met een oppervlakte van 10 a 6 ca;
160A met een oppervlakte van 10 ha 65 a 43 ca;
en de grond gelegen te Nieuwpoort, 4de afdeling Ramskapelle, sectie D, nummer 25A met een oppervlakte van 18 a 33 ca.
Samen 75 ha 85 a 17 ca en op heden verpacht voor 27.479,70 euro per jaar. Deze zijn alle verpacht aan de heer Luc
Vandenberghe. De heer Vandenberghe is op heden 64 jaar en is pachter sinds 1 januari 1973.
1/55 2014_RMW_00311
Kopie
Op 23 september 2014 ging landmeter Jan Maes uit Alveringem over tot het opmeten van het perceel 80F. Dit omdat het
perceel momenteel wordt gebruikt door twee verschillende pachters. Hierdoor wordt hierboven verwezen naar de effectief
opgemeten oppervlakte. Alle andere oppervlakten zijn de kadastrale oppervlakten.
Het OCMW van Gent is eigenaar van de volgende gronden, later genoemd koop 3, gelegen te Koksijde, 6de afdeling Wulpen,
sectie B:
nummer 174B met een oppervlakte van 31 ha 49 a 51 ca;
nummer 174C met een oppervlakte van 14 a 8 ca.
Samen 31 ha 63 a 59 ca en op heden verpacht voor 10.437,12 euro per jaar. Deze zijn ook alle verpacht aan de heer Luc
Vandeberghe.
Het OCMW van Gent is eigenaar van volgende grond, later genoemd koop 4, gelegen te Koksijde, 6de afdeling Wulpen, sectie
B, nummer 188A met een oppervlakte van 2 ha 2 a 83 ca.
Deze grond is verpacht aan mevrouw Jeannine Devriese voor 788,22 euro per jaar. Mevrouw Devriese is op heden 74 jaar en
zou geen opvolgers hebben.
Het gaat om een totaal van 169 ha 36 a 43 ca. Alle percelen liggen volgens het gewestplan in agrarisch landschappelijk
waardevol gebied. Volgens het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 7 Landbouwgebieden van Koksijde liggen de percelen in
landbouwgebied.
De totale pachtvergoeding voor deze grond is 55.570,23 euro per jaar en de totale jachtvergoeding is 2.058,68 euro per jaar,
wat de totale bruto-opbrengst brengt op 57.628,91 euro. De onroerende voorheffing bedraagt in totaal 12.169,66 euro en de
polderbelasting bedraagt 3.217,87 euro. Zonder rekening te houden met de beheerkost van sogent is de jaarlijkse totale kost
15.387,53 euro. De jaarlijkse netto-opbrengst bedraagt 42.241,38 euro.
Sogent heeft een mondeling bod ontvangen van een investeerdersgroep ten bedrage van 40.000,00 euro/ha in verpachte
toestand. Dit zou een totale opbrengst van 6.774.572,00 euro betekenen.
Op 2 juli 2014 is landmeter Johan Vandewalle uit Koksijde overgegaan tot het opmaken van een waardebepaling van
bovenstaande gronden. De waarde van de verschillende gronden werden zowel pachtvrij als verpacht bepaald. In de
waardebepaling wordt de prijs in pachtvrije toestand voor bouwlanden vastgesteld op 41.000,00 euro/ha en voor weilanden
op 37.500,00 euro/ha. In verpachte toestand wordt dit teruggebracht op 39.200,00 euro/ha voor bouwland en
35.900,00 euro/ha voor weiland. Details en berekeningswijzen van deze waardebepaling kunnen in het verslag als bijlage
worden geraadpleegd. Hieronder volgt een korte samenvatting van de waardebepaling per pachter. Opgelet: hiervoor werden
de kadastrale oppervlakten gehanteerd. Gezien de opmeting van het perceel 80F achteraf is gebeurd werd hiermee nog geen
rekening gehouden. Het betreft hier een minimaal verschil. De opgemeten oppervlakten worden wel gebruikt in de
minimumprijzen zoals verder beschreven.
Pachter
Jos Depotter
Luc Vandenberghe
Waarde pachtvrij
Waarde verpacht
2.437.687,80 euro
2.332.451,03 euro
4.417.592,78 euro
4.226.886,91 euro
76.061,25 euro
72.775,40 euro
6.931.341,83 euro
6.632.113,34 euro
Jeannine Devriese
TOTAAL
Het bod van 6.774.572,00 euro is 142.458,66 euro hoger dan de geschatte waarde in verpachte toestand. Het jaarlijks
rendement ten opzichte van de mogelijke verkoopprijs geeft een jaarlijks netto rendement van 0,62 % (42.241,38 euro
tegenover 6.774.572,00 euro). Er wordt bij deze rendementsberekening geen rekening gehouden met de toekomstige evolutie
van de grondwaarde.
Het Overlegcomité van 10 juli 2014 gaf positief advies aan het voorstel om 40.000,00 euro/ha te hanteren als minimumbod van
de verkoop.
Dat resulteert in volgende minimumbiedingsbedragen per koop:
Koop
Koop
Koop
Koop
1:
2:
3:
4:
2.393.936,00 euro;
3.034.068,00 euro;
1.265.436,00 euro;
81.132,00 euro.
Het Overlegcomité van 10 juli 2014 gaf ook positief advies aan het voorstel tot het verkopen van deze goederen via de
procedure bieding onder gesloten omslag en het opdelen van de goederen in drie kopen. Echter werd koop 3 van koop 2
afgesplitst omdat op deze percelen een voorkooprecht voor Waterwegen en Zeekanaal nv rust. Om het voorkooprecht in zijn
geheel te kunnen aanbieden moet er sprake zijn van een ruimtelijk geheel. De twee percelen uit koop 3 worden gescheiden van
de andere percelen uit koop 2 door de E40, waardoor het dus nodig is om deze percelen afzonderlijk te koop aan te bieden.
2/55 2014_RMW_00311
Kopie
Er werd gekozen om voor deze verkoop te werken via de procedure bieding onder gesloten omslag. Dit voornamelijk omdat de
beoogde doelgroep vooral uit inversteerders bestaat. Investeringsgroepen die gesteld zijn op de anonimiteit van hun
investeerders zullen mogelijks worden afgeschrikt door een openbare verkoop. De procedure bieding onder gesloten omslag
biedt hier een oplossing, de identiteit van de bieders wordt enigzins afgeschermd terwijl de transparantie en toegankelijkheid
toch behouden blijft. Er zal gewerkt worden met twee biedingsrondes, in functie van winstmaximalisatie. De uitgeschreven
procedure kan worden teruggevonden als bijlage.
Om een maximum aantal potentiële kopers te bereiken zal er gedurende acht weken gerichte en algemene publiciteit worden
gevoerd. De verkoop zal bekend gemaakt worden via aanplakking en aankondigingen in de lokale, regionale, nationale en
gespecialiseerde pers. Voor meer informatie omtrent de verschillende media kan het verkoopdossier worden geraadpleegd.
Notaris Annelies Wylleman met standplaats te Evergem werd aangesteld om de procedure te begeleiden en de onderhandse
verkoopovereenkomsten op te stellen.
Motivering
Gelet op het Burgerlijk Wetboek;
gelet op het Decreet betreffende de organisatie van het Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2008;
gelet op het Huishoudelijk Reglement van de Beraadslagende Organen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
van Gent;
gelet op de beheersovereenkomst OCMW Gent - sogent.
Strategisch kader
Dit besluit kadert in volgende doelstelling(en): De financiële middelen en het patrimonium efficiënt beheren
Openbaarheid van bestuur
Dit besluit is ter inzage.
Financiële informatie
Investering
Gebudgetteerd:
Ja
Verbintenis:
Nee
Totaal geschatte inkomsten:
6774572,00
Totaal geschatte uitgaven:
0,00
Z2000 - Beheer Patrimonium - 260 - OM Terreinen
Initiëel budget:
2184825,00
Reeds aangewend:
1340954,93
Engagementen:
1012031,00
Geschatte inkomsten:
Commentaar
6774572,00
Koop
Koop
Koop
Koop
1:
2:
3:
4:
2.393.936,00 euro;
3.034.068,00 euro;
1.265.436,00 euro;
81.132,00 euro.
Geschatte uitgaven:
0,00
Visum van de ontvanger
Visum:
3/55 2014_RMW_00311
niet vereist
Kopie
Adviezen
Dienst Budgettering
Datum:
23 oktober 2014
Advies:
Gunstig
SOB Juridisch advies
Datum:
22 oktober 2014
Advies:
Gunstig
Op voorstel van
Het Vast Bureau van 27 oktober 2014, besluit 2014_VB_01243
besluit het volgende goed te keuren:
bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
De verkoop van de gronden gelegen te Koksijde, 6de afdeling Wulpen, sectie B, perceelnummers 15A, 78A, deel van 80 F, 83A,
85S, 87A, 101B en 104 B, genoemd koop 1, met een totale oppervlakte van 59 ha 84 a 84 ca aan de minimumprijs van
2.393.936,00 euro.
Artikel 2
De verkoop van de gronden gelegen te Koksijde, 6de afdeling Wulpen, sectie B, perceelnummers 42B, 42C, 45A, 46A, deel van
80F, 80G, 80H en 160A en de grond gelegen te Nieuwpoort, 4de afdeling Ramskapelle, sectie D, nummer 25A, genoemd koop
2, met een totale oppervlakte van 75 ha 85 a 17 ca aan de minimumprijs van 3.034.068,00 euro.
Artikel 3
De verkoop van de gronden gelegen te Koksijde, 6de afdeling Wulpen, sectie B, perceelnummers 174B en 174C, genoemd koop
3, met een totale oppervlakte van 31 ha 63 a 59 ca aan de minimumprijs van 1.265.436,00 euro.
Artikel 4
De verkoop van de grond gelegen te Koksijde, 6de afdeling Wulpen, sectie B, perceelnummer 188A, genoemd koop 4, met een
oppervlakte van 2 ha 2 a 83 ca aan de minimumprijs van 81.132,00 euro.
Artikel 5
De ontwerpen van de onderhandse verkoopovereenkomsten zoals opgesteld door notaris Annelies Wylleman met standplaats te
Sleidinge-Dorp 102, 9940 Sleidinge.
Artikel 6
Het algemeen verkoopdossier houdende de procedure bieding onder gesloten omslag zoals opgesteld door sogent in
samenspraak met notaris Wylleman.
Artikel 7
Het ontslag van de Hypotheekbewaarder van de verplichting tot het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving
van de authentieke akte voor zover de nodige kwijtingen voorhanden zijn bij overschrijving.
4/55 2014_RMW_00311
Kopie
Artikel 8
De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit:
Bijlage 1: 20141021_OK_Koop 1.pdf
Bijlage 2: 20141021_OK_Koop 2.pdf
Bijlage 3: 20141021_OK_Koop 3.pdf
Bijlage 4: 20141021_OK_Koop 4.pdf
Bijlage 5: 20141021_Verkoopdossier Wulpen - algemeen_bijlagen.pdf
5/55 2014_RMW_00311
OVERZICHT TIMING
BIEDEN ONDER GESLOTEN OMSLAG
Landbouwgronden Koksijde (Wulpen)
Openingszitting: dinsdag 10 maart 2015 om 14u moeten alle biedingen binnen zijn:
o 15u opening koop 1
o 15u30 opening koop 2
o 16u opening koop 3
o 16u30 opening koop 4
Onderzoekstermijn biedingen en termijn voor aanvullen regelmatigheid tot en met dinsdag 24 maart
2015.
de
Openingszitting 2 biedingsronde: dinsdag 31 maart om 14u moeten alle biedingen binnen zijn:
o 15u opening koop 1
o 15u30 opening koop 2
o 16u opening koop 3
o 16u30 opening koop 4
Daags na de opening der biedingen zullen de respectievelijke onderhandse verkoopovereenkomsten
worden ondertekend door de vertegenwoordigers van het OCMW van Gent. Op dat moment worden
de kopers verwittigd van de ondertekening waarna zij 10 kalenderdagen de tijd hebben om het
voorschot te storten.