Wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften t.b.v.

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BURGEMEESTER
&
VOORSTEL AAN DE RAAD
Van:
C. Verhoeff
Tel,nr,: 8365
Geraadpleegd consulent N u m m e r : 1 4 A . 0 0 1 5 4
Datum:
21-02-2014
Team:
Financieel:
Nee
Juridisch
Nee
Personeel
Nee
Communicatie
Nee
ICT
Nee
Inkoop:
Nee
Tekenstukken:
Ja
Afschrift aan:
R. van den Hoven
N.a.v. (evt. briefnrs.):
Persbericht:
JFZ
Bijlagen:
2
Besluit Ferm Werk 7 februari 2014
Onderwerp:
Wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften in
verband met Ferm Werk
Advies:
1. voor zoveel het de bevoegdheid van het college betreft: in stemmen met een wijziging van de Verordening
commissie bezwaarschriften(hierna: de verordening) zodat de Commissie bezwaarschriften van Woerden ook mag
adviseren wat betreft bezwaren n.a.v. besluiten van FermWerk;
2. voor zoveel het de bevoegdheid van de burgemeester betreft: in te stemmen met wijziging van de verordening;
3. voor zoveel het bevoegdheid van de raad betreft: aan de raad voor te stellen de verordening te wijziging,
overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit.
Paraaf team-manager:
Begrotingsconsequenties
Nee
O p m e r k i n g e n l e i d i n g g e v e n d e / s e c r e ta r i s / p o r t e f e u i l l e h o u d e r :
B . e n W. d . d . :
G e we n s t e d a t u m b e h a n d e l i n g i n d e r a a d ( d a t u m : zi e ve r g a d e r s c h e m a ) :
F a ta l e d a t u m b e s l u i t va n d e r a a d
Portefeuillehouder: burgemeester
27 maart 2014
Blad 2 van 2
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
&
VOORSTEL AAN DE RAAD
Va n : C . Ve r h o e ff
O n d we r p : W i j zi g i n g Ve r o r d e n i n g C o m m i s s i e b e z w a a r s c h r i ft e n i n ve r b a n d m e t F e r m W e r k
Datum: 21-02-2014
E xtr a ov e rw eg ing en / k antt e ke nin gen v oo r Co ll eg e
Zoals bekend is Ferm Werk de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor participatie, werk & inkomen van de
gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater. Ferm Werk voert namens deze
gemeenten onder meer de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en bijstand (WWB) uit.
Met ingang van 1 januari 2014 zet Ferm Werk de werkzaamheden van drie organisaties voort: De Sluis
Groep (SW-bedrijf), de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) van de gemeenten Woerden,
Montfoort & Oudewater en de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Op 7 februari jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk de
Commissie bezwaarschriften van de gemeente Woerden op grond van artikel 15 van de
Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk en artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
aangewezen als vaste adviescommissie aan het Dagelijks Bestuur met het oog op de door het Dagelijks
Bestuur te nemen besluiten op bezwaar.
Dit betreft de aangesloten gemeenten Woerden, Montfoort, Oudewater en Bodegraven-Reeuwijk.
Ten behoeve hiervan dient de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Woerden op een klein
onderdeel (artikel 2, eerste lid) aangepast te worden. Een en ander met terugwerkende kracht tot 7 februari
2014 omdat Ferm Werk toen het besluit heeft genomen om deze Commissie bezwaarschriften aan te wijzen
als haar adviescommissie.
Omdat deze verordening destijds is vastgesteld door de raad, het college en de burgemeester, ieder voor
zoveel het hun bevoegdheden betreft, dient tot wijziging van deze verordening ook door genoemde
bestuursorganen te worden besloten.
Ferm Werk zal nog expliciet besluiten/bevestigen dat zij met de aanwijzing van onze Commissie
bezwaarschriften ook bedoelen aan te sluiten bij de Woerdense Verordening commissie bezwaarschriften.
E xtr a ov e rw eg ing en / a lte rn at iev en / a rgu ment en
n. v. t.
Kan tte k eni ng en: Sta n dpunt con su le nte n
n.v.t.
S am enh ang m et e e rd er e b es lui tv or min g
Besluit van het Algemeen Bestuur van Ferm Werk van 7 februari 2014.
Bij l ag en:
R aa ds v oo rs t e l en r aa ds b es l ui t
RAADSVOORSTEL
14R.00072
Indiener: Burgemeester en wethouders
Datum:
27 februari 2014
Portefeuillehouder(s): burgemeester
Portefeuille(s): juridische zaken
Contactpersoon: C. Verhoeff
Tel.nr.:
8365
E-mailadres: [email protected]
Onderwerp: wijziging Verordening commissie bezwaarschriften
De raad, het college en de burgemeester, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft
besluit:
Artikel 2 (“Inleidende bepaling commissie”), eerste lid van de Verordening commissie
bezwaarschriften gemeente Woerden als volgt te wijzigen:
I.
“Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van
de raad, het college, de burgemeester en het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Ferm Werk.”
II.
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 7
februari 2014.
III.
Dit besluit bekend te maken op de gebruikelijke wijze.
Zoals bekend is Ferm Werk de nieuwe uitvoeringsorganisatie voor participatie, werk & inkomen van
de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater. Ferm Werk voert
namens deze gemeenten onder meer de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en
bijstand (WWB) uit.
Met ingang van 1 januari 2014 zet Ferm Werk de werkzaamheden van drie organisaties voort: De
Sluis Groep (SW-bedrijf), de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) van de gemeenten
Woerden, Montfoort & Oudewater en de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente BodegravenReeuwijk.
Op 7 februari jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk de
Commissie bezwaarschriften van de gemeente Woerden op grond van artikel 15 van de
Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk en artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen aangewezen als vaste adviescommissie aan het Dagelijks Bestuur met het oog op de
door het Dagelijks Bestuur te nemen besluiten op bezwaar voor de aangesloten gemeenten
Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater.
Ten behoeve hiervan dient de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Woerden op een
klein onderdeel, artikel 2, eerste lid aangepast te worden. Een en ander met terugwerkende kracht
tot 7 februari 2014 omdat Ferm Werk toen het besluit heeft genomen om deze Commissie
bezwaarschriften aan te wijzen als haar adviescommissie.
Bevoegdheid:
Artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet
Beoogd effect:
Mogelijkheid voor Commissie bezwaarschriften openen om Ferm Werk te adviseren en mogelijkheid
bieden aan Ferm Werk om zich te laten adviseren door de Commissie bezwaarschriften.
Argumenten:
Bevoegdheid van Commissie bezwaarschriften om op te treden als adviescommissie voor aan het
Dagelijks bestuur van Ferm Werk dient juridisch verankerd te worden in de Verordening commissie
bezwaarschriften
In verband met juridische houdbaarheid van adviezen van de Commissie bezwaarschriften aan Ferm
Werk is het nodig dat een en ander goed is geregeld in de verordening.
Kanttekeningen:
n.v.t.
Financiën:
n.v.t.
Uitvoering:
Bekendmaking in digitale Gemeenteblad, na bekendmaking treedt de wijziging van deze verordening
in werking met terugwerkende kracht tot 7 februari 2014.
Communicatie: meedelen aan Dagelijks Bestuur van Ferm Werk en aan de Commissie
bezwaarschriften
Samenhang met eerdere besluitvorming:
Besluit van 7 februari 2014, waarbij het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling de
Commissie bezwaarschriften van de gemeente Woerden aanwees als commissie van advies ten
behoeve van de te nemen beslissingen op bezwaar door Ferm Werk.
Bijlagen: raadsbesluit
De indiener:
Burgemeester en wethouders