Download presentatie

TRANSBASO: school- en studiekeuze bij de
overgang van basis- naar secundair onderwijs in
Antwerpen en Gent
Simon Boone & Eva Verstraete
VFO-studiedag, Leuven
18/09/2014
Aanleiding voor het project
Vaststellingen OBPWO-onderzoek 07.03
- studiekeuze ten dele bepaald door sociale herkomst
- keuze voor technische optie uitgesproken negatief
- weinig contact tussen basis- en secundair onderwijs
- ontbreken van duidelijk oriënteringsbeleid
- bepaalde ouders worden moeilijk bereikt
Aanleiding voor het project
Tekortkomingen OBPWO-onderzoek 07.03
- studiekeuze leerlingen van niet-West-Europese origine?
- exploratief kwalitatief onderzoek
- geen grootschalige dataverzameling bij leerlingen zelf
- beleidsaanbevelingen, maar geen empirische toetsing
SBO-project
Dubbele doelstelling:
- Verder diepgaand bestuderen van processen van school- en
studiekeuze
Maar vooral:
- Ontwikkelen van ‘producten’ voor gebruikers (=actoren
betrokken bij school- en studiekeuze) en effectiviteit hiervan
toetsen
Valorisatiedoelstellingen
- beter identificeren, in kaart brengen en communiceren van de brede
talenten, kennis, kwaliteiten en interesses van alle kinderen;
- verhogen van de kennis van het SO;
- veranderen van de negatieve percepties van TSO en BSO;
- communicatie tussen verschillende actoren;
- professionaliseren opmaak oriënteringsbeleid en implementeren in de
school- en klaspraktijk;
- netwerken tussen verschillende onderwijsactoren;
- evalueren van praktijken – die aan studie- en schooloriëntering zijn
gerelateerd – binnen de ruimtelijke en organisatorische structuren van de
school.
Valorisatieproducten
COMBASO
Verschillende actoren actief met elkaar laten communiceren en samenwerken
ifv:
− Elkaar beter leren kennen
− De inhouden beter leren kennen
− Beeldvorming bijstellen
Online tool met inspiratie, handvatten, methodieken
Richt zich naar verschillende doelgroepen:
− Ouders
− School
− Buurt
− Kind
:
ASCBASO
Netwerken
Het opbouwen en onderhouden van netwerken
Buurtwerkingen – vrijetijdsorganisaties – CLB’s –
secundaire scholen – ….
Valorisatieproducten
FACTBASO
bestaande lokaal aangestuurde beleidsexperimenten
worden in TRANSBASO gemonitored, geëvalueerd en
beschreven in een feitenboek
Onderzoeksdoelstellingen
1. Diepgaand bestuderen van processen van school- en
studiekeuze bij overgang van basis- naar secundair
onderwijs in Gent en Antwerpen
2. Evalueren van de effectiviteit van valorisatieproducten
COMBASO, ASCBASO en NETBASO, en bestuderen van
reeds bestaande praktijken m.b.t. tot overgang basissecundair (FACTBASO)
Onderzoeksdesign
Twee fases:
- Baseline survey (mei-juni 2014)
- Drie rondes van effectiviteitsonderzoek
- Pretest (mei 2015, 2016, 2017)
- Posttest (januari 2016, 2017, september 2017 )
- Procesevaluatie (september 2014 - juni 2017)
kwantitatief
kwalitatief
Onderzoeksdesign
Concreet:
36 scholen: 18 in Gent, 18 in Antwerpen
- Baseline survey in alle 36 scholen
- Implementatie en effectiviteitsstudie:
Experiment met
coaching
Experiment
Controlegroep
zonder coaching
Antwerpen
6
6
6
Gent
6
6
6
Eerste beschrijvende resultaten
Keuzeprocessen: heeft u al beslist naar welke school uw kind zal gaan?
Schoolkeuze (N= 941)
Ja
44,5%
Nee
28,8%
We twijfelen nog
26,7%
Keuzeprocessen: weet u al welke studierichting uw kind zal volgen?
Studiekeuze (N = 933)
Ja
33,8%
Nee
62,7%
Ik weet niet wat een studierichting is
3,5%
Eerste beschrijvende resultaten
Kennis over de structuur van het secundair onderwijs
- 20,5 % van de ouders geeft aan niet te weten wat A- en B-stroom is
- 54 % van de leerlingen geeft aan niet te weten wat A- en B-stroom is
Eerste beschrijvende resultaten
Oriëntering:
Eerste beschrijvende resultaten
Oriëntering:
Eerste beschrijvende resultaten
Oriëntering:
VRAGEN?
SUGGESTIES?