Tafel 19

Tafelnummer: 19
Moderator: Rik Desmet
Verslaggever: Koen Vankeirsbilck
Ambitie 1: Een wervende regio
Welke commentaren zijn er op het ontwerp Streekpact en de reacties uit de streekdebatten?
Welke hefboomprojecten kunnen worden voorgesteld?
Doelstelling 1: Transformeren naar een kennisgedreven economie
 Het idee om het streekimago op te hangen aan ‘valley of creation’ valt in goede aarde.
Er spelen zich veel goede en opzienbarende projecten af in de regio. Het zit de regio
echter niet in de vingers om deze als strategie/verkoopsargument aan te wenden en
zodoende profilering en wervingskracht in Europa en de wereld na te streven.
De ‘game-industrie’ zou een speerpunt kunnen vormen bij het invullen van de
identiteit als ‘valley of creation’.
De regio ontbreekt een spreekbuis naar de buitenwereld toe. Een soort van
woordvoerder, president,... voor de ‘valley of creation’ zou soelaas kunnen bieden.
Focussen op bepaalde andere regio’s i.f.v. netwerken/werving rendeert. Zie
bijvoorbeeld het partnerschap tussen de provincie West-Vlaanderen en de Chinese
provincie Zhejiang.
 Ter versterking van het netwerk ‘kennisgedreven economie’ moet de regio inzetten op:
- specialisatie
- startersbegeleiding (cfr. Frans model)
- versterking bestaande initiatieven (bv. RTC) d.m.v. verder uitbouwen structuren en
stimuleren van netwerking tussen onderwijs en bedrijfswereld. Focus hierbij kan
liggen op sectoren die de weg naar voornoemde initiatieven nog niet gevonden
hebben.
Doelstelling 2: Een gepaste job voor iedereen
 Activeringsbeleid verbreden en verdiepen veronderstelt o.a.:
-
minder betuttelende benadering van talentvolle nieuwkomers. Schat hen naar
waarde!
-
wegwerken van onzekerheden bij werkzoekenden en meer inspelen op
motivatie/wil om te werken.
-
Rationalisatie in en afstemming tussen veelheid van structuren en instanties.
Tafelnummer: 19
Moderator: Rik Desmet
Verslaggever: Koen Vankeirsbilck
Ambitie 2: Een duurzame regio
Welke commentaren zijn er op het ontwerp Streekpact en de reacties uit de streekdebatten?
Welke hefboomprojecten kunnen worden voorgesteld?
Doelstelling 3: Rijke landschappen en netwerken
 Gemeenten zouden een regierol moeten opnemen inzake gronden- en pandenbeleid.
Dit beleid dient uiteraard afgestemd te zijn op een regionale visie rond wonen,
dienstverlening, mobiliteit, (her)bestemming van leegstaande terreinen en panden,
functie-toekenning van stads- en dorpskernen,…
 Het netwerk van trage wegen is voor een versnipperde regio als Zuid-WestVlaanderen van kapitaal belang voor de uitwerking van een veilig, duurzaam en
aantrekkelijk functioneel fietsnetwerk. Gegeven de dichtslibbende autowegen en de
vernieuwing in de fietsindustrie (elektrische fiets, bakfiets, …) biedt een dergelijk
regionaal functioneel fietsnetwerk kansen om:
- gemeenten en steden op een duurzame wijze te linken aan elkaar (woonwerk/school verkeer)
- om ruimtelijke kwaliteit van de regio op te waarderen
- om te werken aan natuur en biodiversiteit
- om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen (herbestemming panden, horeca,
thuisverkoop, …)
- om landschap te vrijwaren, te ontsluiten, op te waarderen,…
-….
Doelstelling 4: Energietransitie in de regio
 Inzake mobiliteit ziet de groep onderstaande kansen om energietransitie op gang te
brengen:
- regionaal, functioneel fietsnetwerk (zie doelstelling 3)
- onderzoek personenvervoer op het water (vb een snelle waterbus op de Leie tussen
Menen en Kortrijk, naar het voorbeeld van de waterbussen in Nederland)
- sensibilisering i.f.v. mentaliteitswijziging inzake autogebruik en aanmoedigen
duurzame alternatieven (fiets, openbaar vervoer).
- ontradend beleid voor autoverkeer (dure parkeerplaatsen, minder parkeerplaatsen,
…)
 Op wijkniveau kan ingezet worden op collectieve voorzieningen (windenergie,
waterretentie,…). Voor de ontwikkeling en een goed beheer van de voorzieningen
kunnen coöperatieven met inwoners opgericht worden.
Noot: windenergie is meer dan de standaard windmolens. Het kan ook gaan over
windtunnels, kleinschalige en weinig zichtbare molens op de huisdaken,….
Tafelnummer: 19
Moderator: Rik Desmet
Verslaggever: Koen Vankeirsbilck
 Waar niet kan ingezet worden op collectieve voorzieningen, daar moet het promoten
van alternatieve en duurzame energie aanzetten tot transitie.
 Ook via de huur- en verkoopmarkt van woningen kan energietransitie ingang vinden
(vb. normering, betoelaging,…).
Tafelnummer: 19
Moderator: Rik Desmet
Verslaggever: Koen Vankeirsbilck
Ambitie 3: Een warme regio
Welke commentaren zijn er op het ontwerp Streekpact en de reacties uit de streekdebatten?
Welke hefboomprojecten kunnen worden voorgesteld?
Doelstelling 5: Een creatieve regio die openstaat voor de wereld
 De regio moet zich ergens aan identificeren wil het catchy regio worden of zijn om te
wonen, te werken, te recreëren,….De groep formuleert enkele do’s en don’ts :
-
Vermijd imitatie. Kortrijk is Gent niet.
-
Marketing- en communicatiestrategie uitbouwen.
-
Design zou een sterk merk/ een drijfveer kunnen zijn. Maar er zijn er ook van
mening dat veel regio-bewoners zich niet of nauwelijks herkennen in het
designverhaal.
-
In de regio is er een sterk verenigingsleven (jeugd, sport, socio-cultureel,
natuur,..). Dit menselijk kapitaal leent zich perfect voor creatie. Door het
aanmoedigen en opzoeken van kruisverbanden (tussen verenigingen onderling/
tussen verenigingen en bedrijfsleven, tussen verenigingen en onderwijs, tussen
verenigingen en kunstenaars,…) kunnen creatieve exploten ontstaan. Met de
kruisverbanden doelt men niet op de evidente partnerschappen maar veeleer op
de bizarre en uitdagende matches. Het optreden van de Betties (koor van mensen
die lijden aan dementie) tijdens optreden van Muse wordt als voorbeeld
aangedragen voor het soort van kruisverbanden.
Het aanmoedigen en begeleiden van kruisverbanden kan gebeuren dmv
projectsubsidies, professionele begeleiding, ….
-
Een regionale munt zou ook kunnen bijdragen tot creatieve regio. Deze munt zou
kunnen dienen als lokaal betaalmiddel voor creatieve dienstverlening,
productie,….
Tafelnummer: 19
Moderator: Rik Desmet
Verslaggever: Koen Vankeirsbilck
Doelstelling 6: Kwaliteitsvolle zorg door meer samenwerking
 Woningbouw moet afgestemd worden op levenslang wonen.
Regio kan bv. ‘modulair bouwen’ onderzoeken, onderrichten en aanmoedigen.
Het experiment woonzorgzone Wervik geldt ook als een toonvoorbeeld inzake wonen
dat is afgestemd op de zorgbehoeften.
 Laaggeschoolden kunnen opgeleid worden voor kwaliteitsvolle zorgverlening.
 Matchen van innoverende bedrijfswereld met de zorgverlening.
Vb. inzetten van tablets (apps) in zorgsector.
 Promoten van vermaatschappelijking van de zorg (vb. premies voor thuiszorg).
 De sector en haar uitdagingen kunnen een overkoepelende structuur op maat van de
regio gebruiken. Integreren in bestaande intercommunale of in nieuw op te richten
structuur.
 Afremmen van commercialisering zorgwoningen. Per slot van rekening worden
aandeelhouders van zorgwoongelegenheden vaak deels gefinancierd via geld van de
taksbetaler.