TOELICHTING BUDGET 2014

TOELICHTING
BUDGET 2014
Provincie Limburg
Arrondissement Tongeren
Gemeente Lanaken
Jan Rosierlaan 1
3620 Lanaken
Tel. 089 730 730
Prov.
Arrond.
Gemeente
Secretaris: W. Vancleynenbreugel
7
3
042
Financieel beheerder: R. Moors
TOELICHTING
BUDGET 2014
1 : Toelichting bij het exploitatiebudget
- 1a. Exploitatiebudget per beleidsdomein
P1
- 1b. Evolutie exploitatiebudget
P2
- 1c. Exploitatiebudget per item
1. Algemeen bestuur
P3
2. Algemene financiering
P 22
3. Handel en economie
P 25
4. Leefomgeving
P 28
5. Personeel en organisatie
P 33
6. Technische dienst
P 39
7. Vrije tijd
P 44
2 : Toelichting bij het investeringsbudget
P 60
3 : Transactiekredieten per beleidsdomein
P 89
4 : Evolutie van de transactiekredieten
P 91
5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget
P 93
6 : Overzicht werkings– en investeringssubsidies P 95
1 TOELICHTING BIJ HET
EXPLOITATIEBUDGET
Toelichting budget 2014
1A EXPLOITATIEBUDGET
PER BELEIDSDOMEIN
Toelichting budget 2014
1A. EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN
TB1
Code
I. Uitgaven
A. Operationele Uitgaven
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en
pensioenen
PERSONEEL
LEEFOMGEV
TD
VT
HANDECON
30.338.433
1.743.636
14.992.163
3.563.417
1.561.516
4.776.577
3.396.664
304.460
306.572
14.992.163
3.563.417
1.561.066
2.932.264
3.390.893
304.460
5.052.238
116.996
1.957.669
403.587
287.150
955.465
1.188.871
142.500
62
14.171.050
6.494.158
3.107.680
680.566
1.927.299
1.807.637
153.710
7.619.791
6.529.736
51.600
593.350
46.500
390.355
8.250
10.600
550
3.000
4.030
450
1.844.313
5.771
4. Toegestane werkingssubsidies
649
C. Rechthebbenden uit het overschot van
het boekjaar
ALGBEST
27.050.835
648
B. Financiële uitgaven
Algemene
financiering
60/1
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operationele uitgaven
Totaal
640/7
65
207.756
189.576
3.287.598
1.437.064
33.650.471
24.685.943
1.027.144
3.353.285
457.660
2.953.072
1.013.163
160.205
32.169.703
24.683.943
1.025.433
3.353.285
387.982
1.562.022
996.834
160.205
158.500
73.000
1.311.600
474.360
120.000
694
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werking
70
2.547.475
362.115
47.900
2. Fiscale ontvangsten en boetes
73
18.890.546
18.571.846
271.400
3. Werkingssubsidies
4. Recuperatie specifieke kosten sociale
dienst OCMW
740
10.384.693
5.743.382
577.352
3.118.461
204.820
219.150
482.253
39.275
5. Andere operationele ontvangsten
741/7
346.989
6.600
128.781
76.324
62.862
31.272
40.221
930
1.480.768
2.000
1.711
69.678
1.391.050
16.329
3.312.038
22.942.307
-13.965.019
-1.103.856
-1.823.505
-2.383.501
B. Financiële ontvangsten
C. Tussenkomst door derden in het tekort
van het boekjaar
III. Saldo
Gemeentebestuur Lanaken
47.300
748
75
794
Rapporteringsperiode 2014
-210.133
-144.255
Exploitatiebudget per beleidsdomein
1
1B EVOLUTIE
EXPLOITATIEBUDGET
Toelichting budget 2014
1B. EVOLUTIE EXPLOITATIEBUDGET
TB2
Code
Jaar-rekening
2012
Budget 2013
Budget 2014
I. Uitgaven
30.338.433
A. Operationele Uitgaven
1. Goederen en diensten
27.050.835
60/1
5.052.238
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
14.171.050
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648
4. Toegestane werkingssubsidies
649
5. Andere operationele uitgaven
7.619.791
640/7
B. Financiële uitgaven
65
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
694
207.756
3.287.598
II. Ontvangsten
33.650.471
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werking
32.169.703
70
2.547.475
2. Fiscale ontvangsten en boetes
18.890.546
a. Aanvullende belastingen
14.784.236
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
7300
8.351.698
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
7301
5.963.431
- Andere aanvullende belasting
b. Andere belastingen
7302/9
469.107
731/9
4.106.310
3. Werkingssubsidies
10.384.693
a. Algemene werkingssubsidies
5.743.382
- Gemeente- of provinciefonds
7400
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage
7401
- Andere algemene werkingssubsidies
7402/4
b. Specifieke werkingssubsidies
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operationele ontvangsten
5.743.382
7405/9
4.641.311
748
741/7
B. Financiële ontvangsten
75
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
794
346.989
1.480.768
III. Saldo
Gemeentebestuur Lanaken
3.312.038
Rapporteringsperiode 2014
Evolutie exploitatiebudget
2
1C EXPLOITATIEBUDGET
PER ITEM
Toelichting budget 2014
1. ALGEMEEN BESTUUR
BItem
Omschr. BItem
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
010010 CBS-Gemeenteraad-Commissies
Totaal 010010
011010 Algemeen secretariaat
011010 Algemeen secretariaat
011010 Algemeen secretariaat
011010 Algemeen secretariaat
011010 Algemeen secretariaat
011010 Algemeen secretariaat
011010 Algemeen secretariaat
011010 Algemeen secretariaat
011010 Algemeen secretariaat
011010 Algemeen secretariaat
011010 Algemeen secretariaat
Totaal 011010
011020 Onthaal
011020 Onthaal
Gemeentebestuur Lanaken
Omschrijving algemene rekeing
Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon
Vergoeding van personen ter beschikking gesteld van het best
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek
Presentiegelden van de gemeentemandatarissen
Andere vergoedingen mandatarissen
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek pers
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Pensioenen politiek personeel
Bijdrage werking politieke fracties
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
Inhouding pensioenen mandatarissen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
62211001
62310031
62310041
62310051
74050030
74700000
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
99.094,50 €
7.521,95 €
5.033,07 €
15.617,40 €
28.241,88 €
465,00 €
94,00 €
2.554,40 €
558,27 €
10.910,00 €
497,00 €
61410031
61410101
Frankeringskosten
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumaterieel
75.000,00 €
450,00 €
Rapporteringsperiode 2014
Actieplan
Actie
2014
150,00 €
2.000,00 €
353.039,28 €
41.600,00 €
2.000,00 €
58.806,90 €
44.359,95 €
17.743,00 €
26.680,74 €
21.895,42 €
310,00 €
47,00 €
1.277,20 €
1.260,00 €
179.477,16 €
8.100,00 €
2.000,00 €
24.200,00 €
249,00 €
Rekening
61500120
61700011
62000001
62000011
62003001
62030001
62031001
62032001
62100001
62130001
62201001
62310031
62310041
62310051
62400001
64940000
70400030
74400000
74700000
Exploitatiebudget per item
3
011020 Onthaal
011020 Onthaal
011020 Onthaal
011020 Onthaal
011020 Onthaal
011020 Onthaal
011020 Onthaal
011020 Onthaal
011020 Onthaal
011020 Onthaal
011020 Onthaal
Totaal 011020
011030 Postkamer
011030 Postkamer
011030 Postkamer
011030 Postkamer
011030 Postkamer
011030 Postkamer
011030 Postkamer
011030 Postkamer
011030 Postkamer
011030 Postkamer
011030 Postkamer
011030 Postkamer
011030 Postkamer
011030 Postkamer
Totaal 011030
011040 Huisbewaarder
011040 Huisbewaarder
011040 Huisbewaarder
011040 Huisbewaarder
011040 Huisbewaarder
011040 Huisbewaarder
011040 Huisbewaarder
011040 Huisbewaarder
011040 Huisbewaarder
011040 Huisbewaarder
011040 Huisbewaarder
011040 Huisbewaarder
011040 Huisbewaarder
Gemeentebestuur Lanaken
61420041
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
62211001
62310031
62310041
62310051
74700000
Onderhoudscontracten computermaterieel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
5.800,00 €
33.627,12 €
2.552,53 €
2.114,59 €
5.345,85 €
9.583,74 €
310,00 €
47,00 €
1.277,20 €
191,46 €
249,00 €
62020001
62021001
62022001
62030001
62031001
62032001
62120001
62130001
62211001
62310031
62310041
62310051
74050030
74700000
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
14.019,42 €
1.064,17 €
986,75 €
13.699,68 €
967,99 €
986,54 €
859,88 €
4.545,41 €
310,00 €
93,00 €
1.277,20 €
158,62 €
5.455,00 €
249,00 €
60430000
61410990
61508001
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
62211001
62310031
62310041
62310051
70000090
Aankoop dranken voor verkoop
Overige adminstratiekosten
Onderhoudscontracten technisch materieel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Verkoop drankautomaten
2.000,00 €
20.500,00 €
350,00 €
33.627,12 €
2.552,53 €
2.114,59 €
5.345,85 €
9.583,74 €
310,00 €
47,00 €
1.277,20 €
593,56 €
2.000,00 €
Rapporteringsperiode 2014
Exploitatiebudget per item
4
011040 Huisbewaarder
Totaal 011040
011110 Dienst boekhouding
011110 Dienst boekhouding
011110 Dienst boekhouding
011110 Dienst boekhouding
011110 Dienst boekhouding
011110 Dienst boekhouding
011110 Dienst boekhouding
011110 Dienst boekhouding
011110 Dienst boekhouding
011110 Dienst boekhouding
011110 Dienst boekhouding
011110 Dienst boekhouding
011110 Dienst boekhouding
011110 Dienst boekhouding
011110 Dienst boekhouding
011110 Dienst boekhouding
Totaal 011110
011120 Dienst belastingen
011120 Dienst belastingen
011120 Dienst belastingen
011120 Dienst belastingen
011120 Dienst belastingen
011120 Dienst belastingen
011120 Dienst belastingen
011120 Dienst belastingen
011120 Dienst belastingen
011120 Dienst belastingen
011120 Dienst belastingen
Totaal 011120
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
Gemeentebestuur Lanaken
249,00 €
74700000
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61410101
61420041
62010001
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62110001
62110991
62120001
62211001
62310031
62310041
62310051
74700000
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumaterieel
Onderhoudscontracten computermaterieel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
2.300,00 €
17.500,00 €
167.865,42 €
13.218,90 €
9.508,35 €
27.280,56 €
2.217,12 €
2.003,03 €
26.543,68 €
47.841,68 €
1.677,93 €
1.550,00 €
233,00 €
6.051,40 €
1.110,51 €
1.177,00 €
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
62211001
62310031
62310041
62310051
64200000
74700000
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
220.319,07 €
15.932,37 €
12.293,83 €
34.754,61 €
62.624,25 €
1.395,00 €
280,00 €
6.772,50 €
1.242,76 €
2.000,00 €
1.318,00 €
61300080
61300081
61310040
61310060
61340990
61410060
61410071
61410101
61410991
Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst
Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst
Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,
Andere prestaties van derden
Administratief drukwerk en kopieerkosten
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumaterieel
Overige adminstratiekosten
2.000,00 €
7.500,00 €
750,00 €
500,00 €
0,00 €
500,00 €
14.521,00 €
230,00 €
8.000,00 €
Rapporteringsperiode 2014
1214
1215
1214
121401
121501
121401
Exploitatiebudget per item
5
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
011200 Personeelsdienst en vorming
Totaal 011200
011300 Archief
011300 Archief
011300 Archief
011300 Archief
011300 Archief
011300 Archief
011300 Archief
011300 Archief
011300 Archief
Gemeentebestuur Lanaken
61420041
61500070
61500070
61500070
61500100
61500100
61500120
62010001
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62110001
62110991
62120001
62211001
62300011
62300041
62310001
62310031
62310041
62310041
62310051
62399991
64999990
64999990
74050020
74050030
74700000
Onderhoudscontracten computermaterieel
Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur
Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur
Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur
Opleidingskosten
Opleidingskosten
Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk
Andere vergoedingen voor het personeel
Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Overige personeelskosten
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
Specifieke subsidies voor personeelskosten
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61410101
62030001
62031001
62032001
62130001
62231001
62310031
62310041
62310051
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumaterieel
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Rapporteringsperiode 2014
1211
1213
121101
121301
1215
121501
2231
223101
2231
223101
2231
2231
223101
223101
5.000,00 €
3.000,00 €
3.500,00 €
2.000,00 €
39.700,00 €
5.000,00 €
1.300,00 €
66.876,63 €
5.081,99 €
3.968,39 €
27.752,76 €
2.069,37 €
1.978,42 €
10.588,67 €
19.030,73 €
1.703,60 €
620,00 €
12.391,00 €
16.000,00 €
18.000,00 €
140,00 €
3.579,50 €
8.500,00 €
538,59 €
4.000,00 €
9.500,00 €
1.000,00 €
2.800,00 €
10.910,00 €
697,00 €
1.000,00 €
19.492,74 €
1.479,63 €
1.378,06 €
6.459,57 €
465,00 €
47,00 €
901,90 €
111,79 €
Exploitatiebudget per item
6
011300 Archief
Totaal 011300
011500 Welzijn op het werk
011500 Welzijn op het werk
011500 Welzijn op het werk
011500 Welzijn op het werk
011500 Welzijn op het werk
011500 Welzijn op het werk
011500 Welzijn op het werk
011500 Welzijn op het werk
011500 Welzijn op het werk
011500 Welzijn op het werk
011500 Welzijn op het werk
011500 Welzijn op het werk
011500 Welzijn op het werk
011500 Welzijn op het werk
Totaal 011500
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
011910 MAT
Totaal 011910
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
Gemeentebestuur Lanaken
74700000
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61340991
61410060
61500010
61500111
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
62211001
62310031
62310041
62310051
74700000
Andere prestaties van derden
Administratief drukwerk en kopieerkosten
Aankoop klein materieel
Kosten werkkleding
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61201501
61340991
61410050
61500061
62010001
62011001
62012001
62030001
62031001
62032001
62110001
62110991
62130001
62211001
62310031
62310041
62310051
74700000
Burgerlijke aansprakelijkheid
Andere prestaties van derden
Procedure- en vervolgingskosten
Lidmaatschappen
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61420010
61420041
61420990
61430060
Aankoop klein hard- en softwarematerieel
Onderhoudscontracten computermaterieel
Overige informaticakosten
Publiciteit, advertenties & info
Rapporteringsperiode 2014
175,00 €
2251
225102
5.500,00 €
0,00 €
1.000,00 €
300,00 €
43.130,46 €
3.273,90 €
2.354,53 €
6.815,97 €
12.292,20 €
310,00 €
47,00 €
1.277,20 €
292,54 €
249,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
650,00 €
402.401,70 €
30.545,12 €
17.753,26 €
65.142,48 €
4.944,76 €
5.374,74 €
63.114,06 €
114.684,72 €
21.825,04 €
2.170,00 €
326,00 €
8.940,40 €
2.760,51 €
1.740,00 €
1712
171201
1712
1711
171201
171101
4.500,00 €
11.000,00 €
16.335,00 €
52.600,00 €
Exploitatiebudget per item
7
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
011920 Informatie en communicatie
Totaal 011920
011930 ICT
011930 ICT
011930 ICT
011930 ICT
011930 ICT
011930 ICT
011930 ICT
011930 ICT
011930 ICT
011930 ICT
011930 ICT
011930 ICT
011930 ICT
011930 ICT
011930 ICT
Totaal 011930
011940 Ombudsdienst
011940 Ombudsdienst
011940 Ombudsdienst
011940 Ombudsdienst
011940 Ombudsdienst
011940 Ombudsdienst
011940 Ombudsdienst
Gemeentebestuur Lanaken
17.600,00 €
5.455,00 €
53.202,36 €
4.038,42 €
2.608,82 €
32.966,01 €
2.349,78 €
2.114,59 €
8.374,11 €
15.162,66 €
10.857,50 €
465,00 €
94,00 €
2.554,40 €
486,42 €
497,00 €
61500061
61500100
62010001
62011001
62012001
62030001
62031001
62032001
62110001
62110991
62130001
62211001
62310031
62310041
62310051
74700000
Lidmaatschappen
Opleidingskosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61420010
62010001
62011001
62012001
62030001
62031001
62032001
62110001
62110991
62130001
62211001
62310031
62310041
62310051
74700000
Aankoop klein hard- en softwarematerieel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
42.900,00 €
65.864,46 €
9.017,10 €
3.464,75 €
60.428,99 €
2.858,36 €
4.216,88 €
10.380,93 €
18.771,36 €
20.007,97 €
775,00 €
140,00 €
3.915,80 €
729,27 €
763,00 €
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
62211001
62310031
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
41.103,83 €
3.088,93 €
2.317,61 €
6.502,50 €
11.714,60 €
155,00 €
47,00 €
Rapporteringsperiode 2014
1712
171201
Exploitatiebudget per item
8
011940 Ombudsdienst
011940 Ombudsdienst
011940 Ombudsdienst
Totaal 011940
011950 Grond- en patrimoniumbeheer
011950 Grond- en patrimoniumbeheer
011950 Grond- en patrimoniumbeheer
011950 Grond- en patrimoniumbeheer
011950 Grond- en patrimoniumbeheer
011950 Grond- en patrimoniumbeheer
011950 Grond- en patrimoniumbeheer
011950 Grond- en patrimoniumbeheer
011950 Grond- en patrimoniumbeheer
011950 Grond- en patrimoniumbeheer
011950 Grond- en patrimoniumbeheer
Totaal 011950
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
011960 Aankoop en overheidsopdrachten
Totaal 011960
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
Gemeentebestuur Lanaken
1.277,20 €
232,54 €
249,00 €
62310041
62310051
74700000
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61700011
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
62211001
62310031
62310041
62310051
74700000
Vergoeding van personen ter beschikking gesteld van het best
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
23.972,00 €
47.597,88 €
3.613,00 €
2.467,32 €
7.507,11 €
13.565,40 €
310,00 €
47,00 €
1.277,20 €
268,43 €
249,00 €
61420041
62010001
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62030001
62031001
62032001
62110001
62110991
62120001
62130001
62211001
62310031
62310041
62310051
70000070
74050030
74700000
Onderhoudscontracten computermaterieel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Verkoop van diverse goederen
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
155.450,00 €
71.624,22 €
5.436,76 €
4.086,39 €
18.519,30 €
1.405,74 €
1.100,36 €
23.994,42 €
1.791,45 €
1.628,02 €
11.338,97 €
20.412,90 €
1.124,21 €
7.930,19 €
1.395,00 €
187,00 €
3.966,00 €
647,91 €
8.700,00 €
5.455,00 €
772,00 €
61030010
61030050
Materialen voor onderhoud gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen
5.000,00 €
25.000,00 €
Rapporteringsperiode 2014
Exploitatiebudget per item
9
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
011970 Dienst patrimonium-gebouwen
Totaal 011970
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
Gemeentebestuur Lanaken
62010001
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62030001
62031001
62032001
62110001
62110991
62120001
62130001
62211001
62310031
62310041
62310051
74050030
74700000
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
141.556,21 €
11.142,35 €
8.422,22 €
145.590,26 €
10.901,63 €
10.095,53 €
53.948,92 €
3.974,28 €
3.911,39 €
22.444,96 €
40.343,50 €
8.920,67 €
17.907,63 €
2.635,00 €
512,00 €
13.614,20 €
5.600,87 €
54.550,00 €
2.649,00 €
60420000
61201601
61500010
61503000
61600010
61600030
61600040
61603000
62010001
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62110001
62110991
62120001
62211001
62310031
62310041
Aankoop diverse goederen voor verkoop
Verzekering voertuigen
Aankoop klein materieel
Onderhoud en herstelling technisch materieel
Aankoop benodigdheden voor voertuigen
Controle- en keuringskosten voertuigen
Olie en brandstof voor voertuigen
Onderhoud en herstelling voertuigen
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
6.000,00 €
30.150,00 €
70.000,00 €
15.000,00 €
8.000,00 €
2.000,00 €
100.000,00 €
43.000,00 €
56.532,60 €
4.291,21 €
3.452,25 €
53.994,69 €
7.797,84 €
4.059,31 €
8.975,62 €
16.111,80 €
3.326,47 €
1.705,00 €
140,00 €
4.714,60 €
Rapporteringsperiode 2014
Exploitatiebudget per item
10
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
011981 Logistiek TD
Totaal 011981
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
011982 Poetsdienst
Totaal 011982
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
Gemeentebestuur Lanaken
62310051
70000030
70200010
70200020
74050030
74500010
74700000
Verzekering arbeidsongevallen
Verkoop goederen door Technische Dienst
Technische Dienst - Diverse prestaties
Technische Dienst - Verhuring materieel
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Recuperaties van werkingskosten
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61030010
61410071
61500120
62020001
62021001
62022001
62030001
62031001
62032001
62120001
62130001
62261001
62310031
62310041
62310051
70400030
74050030
74700000
Materialen voor onderhoud gebouwen
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61201601
61503000
61600010
61603000
61609990
62010001
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62110001
62110991
Verzekering voertuigen
Onderhoud en herstelling technisch materieel
Aankoop benodigdheden voor voertuigen
Onderhoud en herstelling voertuigen
Overige kosten voertuigen
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Rapporteringsperiode 2014
2.016,90 €
8.500,00 €
1.100,00 €
2.000,00 €
22.730,00 €
12.000,00 €
918,00 €
1
3.000,00 €
14.530,00 €
650,00 €
457.780,63 €
34.528,64 €
33.030,74 €
38.045,46 €
2.882,68 €
2.660,81 €
28.123,42 €
12.598,47 €
6.665,00 €
1.350,00 €
23.488,10 €
6.279,23 €
500,00 €
186.345,00 €
4.570,00 €
6.120,00 €
100,00 €
100,00 €
9.000,00 €
100,00 €
42.196,32 €
3.203,00 €
2.330,95 €
264.158,11 €
18.784,16 €
16.578,22 €
6.671,54 €
12.025,98 €
Exploitatiebudget per item
11
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
011983 Logistiek VT
Totaal 011983
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
011991 Algemene administratie TD
Totaal 011991
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
Gemeentebestuur Lanaken
62120001
62211001
62310031
62310041
62310051
74050030
74700000
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
16.086,10 €
3.410,00 €
419,00 €
11.315,60 €
4.879,84 €
85.845,00 €
2.202,00 €
61310040
61340990
61410010
61410020
61410041
61410071
61410090
61410101
61410990
61410991
61420010
61420041
61500040
61500070
61500120
61502000
61509990
62020001
62021001
62022001
62120001
62211001
62300041
62310031
62310041
62310051
74050030
74500030
74700000
Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden
Andere prestaties van derden
Kantoorbenodigdheden
Documentatie en abonnementen
Communicatiekosten telefoon en internet
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Onderhoud meubilair en bureaumaterieel
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumaterieel
Overige adminstratiekosten
Overige adminstratiekosten
Aankoop klein hard- en softwarematerieel
Onderhoudscontracten computermaterieel
Controle- en keuringsorganismen technisch materieel
Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur
Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon
Huur technische materieel
Overige exploitatiekosten
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Andere vergoedingen voor het personeel
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Terugbetaling fonds voor beroepsziekten
Werknemersinhouding maaltijdcheques
750,00 €
500,00 €
2.500,00 €
500,00 €
15.000,00 €
18.308,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
190,00 €
1.200,00 €
9.300,00 €
1.000,00 €
4.000,00 €
150,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
31.840,20 €
2.416,89 €
2.069,47 €
1.943,00 €
155,00 €
15,00 €
47,00 €
1.277,20 €
181,67 €
10.910,00 €
20.736,00 €
249,00 €
61201501
62010001
Burgerlijke aansprakelijkheid
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
1.700,00 €
90.935,05 €
Rapporteringsperiode 2014
Exploitatiebudget per item
12
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
011992 Studiedienst Infrastructuur TD
Totaal 011992
011993 Studiedienst Patrimonium TD
011993 Studiedienst Patrimonium TD
011993 Studiedienst Patrimonium TD
011993 Studiedienst Patrimonium TD
011993 Studiedienst Patrimonium TD
011993 Studiedienst Patrimonium TD
011993 Studiedienst Patrimonium TD
011993 Studiedienst Patrimonium TD
011993 Studiedienst Patrimonium TD
011993 Studiedienst Patrimonium TD
011993 Studiedienst Patrimonium TD
011993 Studiedienst Patrimonium TD
011993 Studiedienst Patrimonium TD
011993 Studiedienst Patrimonium TD
011993 Studiedienst Patrimonium TD
Totaal 011993
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
Gemeentebestuur Lanaken
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62110001
62110991
62120001
62211001
62310031
62310041
62310051
74050030
74700000
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
6.874,57 €
4.817,75 €
53.202,36 €
4.038,42 €
2.608,82 €
14.355,10 €
25.916,54 €
3.197,97 €
465,00 €
140,00 €
3.831,60 €
974,80 €
10.910,00 €
746,00 €
61201501
62010001
62011001
62012001
62030001
62031001
62032001
62110001
62110991
62130001
62211001
62310031
62310041
62310051
74700000
Burgerlijke aansprakelijkheid
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
470,00 €
16.743,57 €
1.245,44 €
1.058,32 €
46.568,04 €
3.198,90 €
2.485,78 €
2.662,09 €
4.771,89 €
15.182,13 €
1.085,00 €
94,00 €
1.915,80 €
375,57 €
373,00 €
61310051
61340990
61410010
61410020
61410041
61410060
61410071
61410101
61410990
Erelonen en vergoedingen auteursrechten
Andere prestaties van derden
Kantoorbenodigdheden
Documentatie en abonnementen
Communicatiekosten telefoon en internet
Administratief drukwerk en kopieerkosten
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumaterieel
Overige adminstratiekosten
11.700,00 €
15.000,00 €
1.500,00 €
250,00 €
9.500,00 €
500,00 €
9.648,00 €
6.410,00 €
6.000,00 €
Rapporteringsperiode 2014
Exploitatiebudget per item
13
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
011994 Secretariaat VT
Totaal 011994
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
011995 Reservering en festiviteiten VT
Totaal 011995
Gemeentebestuur Lanaken
61410991
61420010
61500010
61500110
61500120
61502000
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
62211001
62310031
62310041
62310051
74700000
Overige adminstratiekosten
Aankoop klein hard- en softwarematerieel
Aankoop klein materieel
Kosten werkkleding
Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon
Huur technische materieel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
500,00 €
1.500,00 €
12.000,00 €
2.500,00 €
400,00 €
1.500,00 €
42.702,96 €
3.058,51 €
2.324,76 €
6.884,01 €
12.170,40 €
155,00 €
47,00 €
1.198,80 €
227,77 €
233,00 €
61340990
61500010
62010001
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62030001
62031001
62032001
62110001
62110991
62120001
62130001
62211001
62310031
62310041
62310051
70220040
74050030
74700000
Andere prestaties van derden
Aankoop klein materieel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Gemeentelijke uitleendienst - Verhuring materieel
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
1.500,00 €
1.500,00 €
81.135,24 €
6.158,73 €
4.513,04 €
29.664,92 €
2.239,32 €
2.010,41 €
29.500,86 €
2.239,32 €
2.010,41 €
12.831,47 €
23.123,52 €
1.814,98 €
9.752,79 €
1.240,00 €
187,00 €
5.047,10 €
831,19 €
9.600,00 €
10.910,00 €
982,00 €
Rapporteringsperiode 2014
Exploitatiebudget per item
14
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
013010 Bevolking
Totaal 013010
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
013020 Vreemdelingen
Totaal 013020
Gemeentebestuur Lanaken
61410101
61500081
61700011
62010001
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62110001
62110991
62120001
62211001
62310031
62310041
62310051
73150000
74050020
74050030
74700000
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumaterieel
Kosten aflevering electronische id
Vergoeding van personen ter beschikking gesteld van het best
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Identiteitskaarten dienst bevolking
Specifieke subsidies voor personeelskosten
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
1.300,00 €
65.400,00 €
47.000,00 €
107.764,20 €
8.060,82 €
5.971,66 €
17.751,72 €
1.316,34 €
1.111,64 €
17.044,87 €
30.712,80 €
1.080,91 €
1.550,00 €
187,00 €
3.966,00 €
745,13 €
88.300,00 €
7.900,00 €
5.455,00 €
772,00 €
61340991
61500081
62010001
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62110001
62110991
62120001
62211001
62310031
62310041
62310051
73150010
74050030
74700000
Andere prestaties van derden
Kosten aflevering electronische id
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Identiteitskaarten dienst vreemdelingen
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
2.750,00 €
36.000,00 €
58.806,90 €
4.463,85 €
2.750,32 €
25.180,41 €
1.879,83 €
1.655,58 €
9.241,17 €
16.759,92 €
1.537,72 €
620,00 €
94,00 €
2.302,30 €
473,75 €
48.000,00 €
8.910,00 €
448,00 €
Rapporteringsperiode 2014
Exploitatiebudget per item
15
013030 Burgerlijke stand-rijbewijzen
013030 Burgerlijke stand-rijbewijzen
013030 Burgerlijke stand-rijbewijzen
013030 Burgerlijke stand-rijbewijzen
013030 Burgerlijke stand-rijbewijzen
013030 Burgerlijke stand-rijbewijzen
013030 Burgerlijke stand-rijbewijzen
013030 Burgerlijke stand-rijbewijzen
013030 Burgerlijke stand-rijbewijzen
013030 Burgerlijke stand-rijbewijzen
013030 Burgerlijke stand-rijbewijzen
013030 Burgerlijke stand-rijbewijzen
013030 Burgerlijke stand-rijbewijzen
Totaal 013030
013040 Verkiezingen
013040 Verkiezingen
013040 Verkiezingen
013040 Verkiezingen
013040 Verkiezingen
013040 Verkiezingen
Totaal 013040
016010 Ontwikkelingshulp
016010 Ontwikkelingshulp
016010 Ontwikkelingshulp
016010 Ontwikkelingshulp
016010 Ontwikkelingshulp
016010 Ontwikkelingshulp
016010 Ontwikkelingshulp
016010 Ontwikkelingshulp
016010 Ontwikkelingshulp
016010 Ontwikkelingshulp
Totaal 016010
017110 Gemeenschapswachten
017110 Gemeenschapswachten
017110 Gemeenschapswachten
017110 Gemeenschapswachten
Totaal 017110
019010 Algemene Verzekeringen
019010 Algemene Verzekeringen
Totaal 019010
Gemeentebestuur Lanaken
110.000,00 €
94.302,18 €
7.158,18 €
4.912,08 €
14.876,04 €
26.876,10 €
310,00 €
94,00 €
2.554,40 €
531,90 €
92.000,00 €
36.000,00 €
497,00 €
61500161
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
62211001
62310031
62310041
62310051
73150020
73180010
74700000
Kosten Aflevering paspoorten & trouwboekjes
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Paspoorten en trouwboekjes dienst burgerlijke stand
Rijbewijzen dienst burgerlijke stand
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61340990
61340991
61420041
61500010
61500130
61509990
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Onderhoudscontracten computermaterieel
Aankoop klein materieel
Drukwerk voor exploitatie
Overige exploitatiekosten
62030001
62031001
62032001
62130001
62310041
62310051
64999990
64999990
64999990
74070000
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
GOSVBP01 - gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking
61340991
61410041
61500110
61603000
Andere prestaties van derden
Communicatiekosten telefoon en internet
Kosten werkkleding
Onderhoud en herstelling voertuigen
33.000,00 €
500,00 €
2.000,00 €
500,00 €
61201501
61209991
Burgerlijke aansprakelijkheid
Overige verzekeringen
35.050,00 €
7.200,00 €
Rapporteringsperiode 2014
2.000,00 €
7.000,00 €
2.800,00 €
6.000,00 €
1.500,00 €
4.000,00 €
2721
2721
2721
2721
2721
2721
2722
2722
2722
272101
272101
272101
272101
272101
272101
272201
272202
272203
18.155,39 €
1.353,34 €
1.095,24 €
5.958,06 €
638,60 €
103,00 €
4.100,00 €
2.000,00 €
11.100,00 €
30.000,00 €
Exploitatiebudget per item
16
019020 Overig algemeen bestuur
019020 Overig algemeen bestuur
019020 Overig algemeen bestuur
Totaal 019020
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
019030 Gebouw Gemeentehuis
Totaal 019030
019040 Gebouw Technische Dienst
019040 Gebouw Technische Dienst
019040 Gebouw Technische Dienst
019040 Gebouw Technische Dienst
019040 Gebouw Technische Dienst
019040 Gebouw Technische Dienst
019040 Gebouw Technische Dienst
019040 Gebouw Technische Dienst
019040 Gebouw Technische Dienst
019040 Gebouw Technische Dienst
019040 Gebouw Technische Dienst
Gemeentebestuur Lanaken
61509991
62399991
62399991
Overige exploitatiekosten
Overige personeelskosten
Overige personeelskosten
61030010
61030010
61030030
61030050
61030051
61100001
61110001
61130001
61201001
61201601
61310050
61310051
61340990
61410010
61410020
61410041
61410060
61410090
61410101
61410991
61509990
61600030
61603000
64000030
Materialen voor onderhoud gebouwen
Materialen voor onderhoud gebouwen
Controle- en keuringsorganismen gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen
Elektriciteit
Gas
Water
Brandverzekering
Verzekering voertuigen
Erelonen en vergoedingen auteursrechten
Erelonen en vergoedingen auteursrechten
Andere prestaties van derden
Kantoorbenodigdheden
Documentatie en abonnementen
Communicatiekosten telefoon en internet
Administratief drukwerk en kopieerkosten
Onderhoud meubilair en bureaumaterieel
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumaterieel
Overige adminstratiekosten
Overige exploitatiekosten
Controle- en keuringskosten voertuigen
Onderhoud en herstelling voertuigen
Milieubelasting
61030010
61030010
61030050
61030051
61100001
61110001
61130001
61201001
61500110
61500111
61508001
Materialen voor onderhoud gebouwen
Materialen voor onderhoud gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen
Elektriciteit
Gas
Water
Brandverzekering
Kosten werkkleding
Kosten werkkleding
Onderhoudscontracten technisch materieel
Rapporteringsperiode 2014
4
2
3
1
1
0,00 €
0,00 €
0,00 €
7.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
20.000,00 €
67.490,00 €
34.000,00 €
26.000,00 €
2.750,00 €
4.400,00 €
3.660,00 €
500,00 €
800,00 €
9.000,00 €
33.000,00 €
20.000,00 €
23.500,00 €
9.000,00 €
5.000,00 €
34.500,00 €
1.800,00 €
1.400,00 €
500,00 €
2.000,00 €
100,00 €
5.000,00 €
1.250,00 €
3.000,00 €
2.200,00 €
11.500,00 €
34.000,00 €
6.500,00 €
1.450,00 €
9.000,00 €
21.000,00 €
1.400,00 €
Exploitatiebudget per item
17
019040 Gebouw Technische Dienst
Totaal 019040
019050 Gebouw Pastorijstraat
019050 Gebouw Pastorijstraat
019050 Gebouw Pastorijstraat
019050 Gebouw Pastorijstraat
019050 Gebouw Pastorijstraat
Totaal 019050
019090 AGB
Totaal 019090
040000 Politiediensten
040000 Politiediensten
Totaal 040000
041000 Brandweer
041000 Brandweer
041000 Brandweer
Totaal 041000
042000 Dienst 100
042000 Dienst 100
Totaal 042000
047000 Dierenbescherming
047000 Dierenbescherming
047000 Dierenbescherming
047000 Dierenbescherming
Totaal 047000
048000 Bestuurlijke preventie (incl GAS)
048000 Bestuurlijke preventie (incl GAS)
048000 Bestuurlijke preventie (incl GAS)
048000 Bestuurlijke preventie (incl GAS)
048000 Bestuurlijke preventie (incl GAS)
048000 Bestuurlijke preventie (incl GAS)
048000 Bestuurlijke preventie (incl GAS)
048000 Bestuurlijke preventie (incl GAS)
048000 Bestuurlijke preventie (incl GAS)
048000 Bestuurlijke preventie (incl GAS)
048000 Bestuurlijke preventie (incl GAS)
Totaal 048000
049000 Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
Gemeentebestuur Lanaken
8.500,00 €
64000030
Milieubelasting
61000101
61100001
61110001
61130001
61201001
Huur en huurlasten van gebouwen
Elektriciteit
Gas
Water
Brandverzekering
64949990
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge
370.000,00 €
64910070
64949990
Inbraakbeveiliging
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge
2.000,00 €
2.295.605,00
€
61340991
64949990
64949990
Andere prestaties van derden
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge
25.000,00 €
875.139,00 €
13.000,00 €
61201601
70500010
Verzekering voertuigen
Verhuringen aan bedrijven en gezinnen
61340990
61340990
64919990
70250010
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Andere toelagen aan gezinnen
Opvang en verzorging loslopende, rondzwervende en
verwaarloo
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
62211001
62310031
62310041
62310051
73900000
74700000
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Gemeentelijke administratrieve sancties
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61340990
Andere prestaties van derden
Rapporteringsperiode 2014
13.500,00 €
1.200,00 €
2.500,00 €
250,00 €
120,00 €
1
4.800,00 €
6.000,00 €
2411
2412
2411
2411
241101
241201
241101
241101
6.500,00 €
6.600,00 €
23.890,00 €
7.500,00 €
30.933,70 €
2.335,63 €
1.776,33 €
4.897,54 €
8.816,12 €
155,00 €
47,00 €
1.008,40 €
195,72 €
5.000,00 €
196,00 €
750,00 €
Exploitatiebudget per item
18
049000 Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
049000 Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
049000 Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
049000 Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
049000 Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
049000 Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
049000 Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
049000 Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
049000 Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
049000 Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
049000 Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
049000 Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
049000 Overige elementen van openbare orde en
veiligheid
Totaal 049000
079010 Kerkfabriek St Ursula Lanaken
Totaal 079010
079020 Kerkfabrek St Servaas Lanaken
Totaal 079020
079030 Kerkfabriek St Petrus Rekem
Totaal 079030
079040 Kerkfabriek St Lambertus Veldwezelt
Totaal 079040
079050 Kerkfabriek St Laurentius Gellik
Totaal 079050
079060 Kerkfabriek St Jozef Smeermaas
Totaal 079060
079070 Kerkfabriek St Lambertus Neerharen
Totaal 079070
079080 Kerkfabriek St Michiel kesselt
Totaal 079080
Gemeentebestuur Lanaken
61500010
Aankoop klein materieel
1.500,00 €
61503000
Onderhoud en herstelling technisch materieel
3.300,00 €
62010001
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
62011001
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
5.294,96 €
62012001
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
4.061,78 €
62110001
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
11.327,90 €
62110991
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
20.392,35 €
62211001
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
62310031
Vakbondspremies
62310041
Maaltijdcheques
62310051
Verzekering arbeidsongevallen
73090000
Andere aanvullende belastingen
74700000
Werknemersinhouding maaltijdcheques
64940020
Subsidies aan VOM en kerkfabrieken
44.470,00 €
64940020
Subsidies aan VOM en kerkfabrieken
24.090,00 €
64940020
Subsidies aan VOM en kerkfabrieken
13.640,00 €
64940020
Subsidies aan VOM en kerkfabrieken
18.787,00 €
64940020
Subsidies aan VOM en kerkfabrieken
15.333,00 €
64940020
Subsidies aan VOM en kerkfabrieken
17.270,00 €
64940020
Subsidies aan VOM en kerkfabrieken
23.260,00 €
64940020
Subsidies aan VOM en kerkfabrieken
8.112,00 €
Rapporteringsperiode 2014
71.552,22 €
310,00 €
94,00 €
2.302,30 €
404,56 €
2.100,00 €
448,00 €
Exploitatiebudget per item
19
079090 Pastorijgebouwen + kapels
079090 Pastorijgebouwen + kapels
079090 Pastorijgebouwen + kapels
079090 Pastorijgebouwen + kapels
Totaal 079090
079100 Niet-confessionele levensbeschouwelijke
gemeenschappen
Totaal 079100
090000 Sociale bijstand
090000 Sociale bijstand
Totaal 090000
090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
090300 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
Totaal 090300
090900 Welzijnsraad
Totaal 090900
091100 Diensten en voorzieningen voor personen met
een handicap
091100 Diensten en voorzieningen voor personen met
een handicap
Totaal 091100
091900 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit
091900 Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit
Totaal 091900
093000 Sociale Huisvestingsmaatschappij
Totaal 093000
094100 Gezinsvervangende tehuizen
Totaal 094100
094400 Opvoedingsondersteuning
Totaal 094400
094500 Kinderopvang
Totaal 094500
Gemeentebestuur Lanaken
61030010
61030050
61100001
61201001
Materialen voor onderhoud gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen
Elektriciteit
Brandverzekering
3.000,00 €
3.000,00 €
750,00 €
955,00 €
64940020
Subsidies aan VOM en kerkfabrieken
5.878,00 €
61201001
64949990
Brandverzekering
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge
525,00 €
2.553.157,00
€
62020001
62021001
62022001
62120001
62310041
62310051
74050010
74050030
74500000
74700000
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Specifieke subsidies voor werkingskosten
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Recuperaties van personeelskosten
Werknemersinhouding maaltijdcheques
47.597,88 €
3.613,00 €
2.467,32 €
2.868,74 €
1.277,20 €
268,43 €
54.047,00 €
10.910,00 €
46.933,57 €
249,00 €
64999990
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
29.175,00 €
64999990
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
6.500,00 €
64999990
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
64910010
64999990
Toelage mindervaliden en niet-belastingsbetalers
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
75030000
Dividenden sociale huisvestingsmaatschappijen
1.711,00 €
64999990
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
2.350,00 €
61509990
Overige exploitatiekosten
64999990
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
Rapporteringsperiode 2014
1
500,00 €
24.000,00 €
250,00 €
1544
154402
3.310,00 €
53.310,00 €
Exploitatiebudget per item
20
095000 Ouderenwoningen
Totaal 095000
095900 Overige verrichtingen betreffende ouderen
Totaal 095900
098500 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
098500 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
098500 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
098500 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
098500 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Totaal 098500
098600 Eerstelijnsgezondheidszorg
Totaal 098600
Gemeentebestuur Lanaken
64910080
Woningaanpassingspremie senioren en gehandicapten
5.000,00 €
64930150
Toelagen seniorenverenigingen
2.200,00 €
61209991
61500010
61508001
64999990
64999990
Overige verzekeringen
Aankoop klein materieel
Onderhoudscontracten technisch materieel
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
1.550,00 €
2.000,00 €
6.420,00 €
4.000,00 €
620,00 €
64999990
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
Rapporteringsperiode 2014
1
5.400,00 €
Exploitatiebudget per item
21
2. ALGEMENE FINANCIERING
BItem
Omschr. BItem
001000 Algem. overdrachten tussen de verschil.
bestuurlijke niveaus
001000 Algem. overdrachten tussen de verschil.
bestuurlijke niveaus
Totaal 001000
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
002001 Gemeentebelastingen
Rekening
74000000
Omschrijving algemene rekeing
Gemeentefonds
74000010
Elia compensatie gemeentefonds
61410050
64200000
73328000
73400000
73404000
73407000
73408000
73409000
73415000
73417000
73419000
73419010
73419020
73421000
73422000
73499010
73499020
Procedure- en vervolgingskosten
Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen
Sluikstorten
Algemene gemeentebelasting bedrijven
Steenbakkerijen
Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur
Nachtwinkels
Barpersoneel
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder
Stapelplaatsen voor schroot / oude achtergelaten voertuigen/
Verblijfsbelasting
Belastingen vertoningen en vermakelijkheden
Toeristenbelasting
Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken
Aanplakborden
Commerciële paardenfokkerijen
Papierfabrieken
002001
002001
002001
002001
002001
002001
002001
002001
002001
Gemeentebelastingen
Gemeentebelastingen
Gemeentebelastingen
Gemeentebelastingen
Gemeentebelastingen
Gemeentebelastingen
Gemeentebelastingen
Gemeentebelastingen
Gemeentebelastingen
73499030
73499030
73601000
73610000
73740000
73740000
73770000
73770000
73800000
Invoering promotaks (PD 3.1)
Invoering promotaks (PD 3.1)
Plaatsrecht kermissen
Andere inname openbaar domein
Leegstaande woningen en gebouwen
Leegstaande woningen en gebouwen
Tweede verblijven
Tweede verblijven
Algemene gemeentebelasting gezinnen
002001 Gemeentebelastingen
Totaal 002001
73800000
Algemene gemeentebelasting gezinnen
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
Actieplan
Actie
1523
152302
1313
131301
1421
142101
2112
211201
2112
211201
2014
5.481.058,00
€
262.324,00 €
12.500,00 €
85.000,00 €
1.000,00 €
666.000,00 €
37.000,00 €
2.500,00 €
6.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
250,00 €
9.000,00 €
100,00 €
50.000,00 €
800,00 €
34.000,00 €
7.000,00 €
1.165.560,00
€
250,00 €
35.000,00 €
2.000,00 €
40.000,00 €
250,00 €
0,00 €
250.000,00 €
3.000,00 €
1.475.000,00
€
1.500,00 €
Exploitatiebudget per item
22
59.576,00 €
8.351.698,00
€
5.960.931,00
€
2.500,00 €
467.007,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
002002 Aanvullende belastingen
002002 Aanvullende belastingen
64099990
73000000
Overige werkingskosten belastingen
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
002002 Aanvullende belastingen
73010000
Aanvullende belasting op de personenbelasting
002002 Aanvullende belastingen
002002 Aanvullende belastingen
002002 Aanvullende belastingen
002002 Aanvullende belastingen
Totaal 002002
003000 Financiële aangelegenheden
003000 Financiële aangelegenheden
003000 Financiële aangelegenheden
Totaal 003000
004000 Transacties in verband met de openbare schuld
73010000
73020000
75100000
75100020
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Motorrijtuigen
Creditintresten op rekeningen courant
Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen
64000010
65700010
65700020
Roerende voorheffing
Debetintresten bankrekeningen
Verwijlintresten
65000000
Financiële kosten van leningen ten last van het bestuur
004000 Transacties in verband met de openbare schuld
Totaal 004000
005011 Gebouw politie
005011 Gebouw politie
65001000
Financiële kosten leasingschulden
61030010
61030050
005011 Gebouw politie
005011 Gebouw politie
Totaal 005011
005012 Gebouw brandweer
005012 Gebouw brandweer
005012 Gebouw brandweer
Totaal 005012
005013 Schoolgebouw Neerharen
005013 Schoolgebouw Neerharen
61201001
70500020
Materialen voor onderhoud gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Brandverzekering
Verhuringen aan de openbare sector
1.625,00 €
200.000,00 €
61201001
70400030
70500020
Brandverzekering
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
Verhuringen aan de openbare sector
900,00 €
12.440,00 €
105.000,00 €
61030010
61030050
005013 Schoolgebouw Neerharen
Totaal 005013
005014 Gebouwen kindertehuis Gellik
005014 Gebouwen kindertehuis Gellik
70500020
Materialen voor onderhoud gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Verhuringen aan de openbare sector
005014 Gebouwen kindertehuis Gellik
Totaal 005014
005015 Deel appartement Toren
005015 Deel appartement Toren
70500020
Gemeentebestuur Lanaken
61030010
61030050
61030010
61030050
Materialen voor onderhoud gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Verhuringen aan de openbare sector
Materialen voor onderhoud gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Rapporteringsperiode 2014
2112
211201
12.000,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €
1.432.564,00
€
0,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €
500,00 €
500,00 €
4.000,00 €
500,00 €
500,00 €
5.000,00 €
300,00 €
300,00 €
Exploitatiebudget per item
23
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Elektriciteit
Brandverzekering
6.710,00 €
8.000,00 €
5.000,00 €
500,00 €
3.000,00 €
61100001
61130001
61201001
64000000
70500010
70500020
74500010
Huur en huurlasten van gebouwen
Materialen voor onderhoud gebouwen
Materialen voor onderhoud gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Elektriciteit
Water
Brandverzekering
Onroerende voorheffing
Verhuringen aan bedrijven en gezinnen
Verhuringen aan de openbare sector
Recuperaties van werkingskosten
61201001
Brandverzekering
1.250,00 €
61030010
61030050
1.000,00 €
500,00 €
61100001
61130001
61201001
Materialen voor onderhoud gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Elektriciteit
Water
Brandverzekering
70500030
70500040
Verpachtingen weiden en landbouwgronden
Verpachtingen jacht
475,00 €
9.600,00 €
70500010
Verhuringen aan bedrijven en gezinnen
8.600,00 €
005015 Deel appartement Toren
61030051
005015 Deel appartement Toren
005015 Deel appartement Toren
Totaal 005015
005016 Andere gebouwen
005016 Andere gebouwen
005016 Andere gebouwen
005016 Andere gebouwen
61100001
61201001
005016 Andere gebouwen
61030051
005016 Andere gebouwen
005016 Andere gebouwen
005016 Andere gebouwen
005016 Andere gebouwen
005016 Andere gebouwen
005016 Andere gebouwen
005016 Andere gebouwen
Totaal 005016
005031 Sporthal St Servaas
Totaal 005031
005032 Oud gemeentehuis Neerharen
005032 Oud gemeentehuis Neerharen
005032 Oud gemeentehuis Neerharen
61030051
005032 Oud gemeentehuis Neerharen
005032 Oud gemeentehuis Neerharen
005032 Oud gemeentehuis Neerharen
Totaal 005032
005040 Verpachte gronden-jacht
005040 Verpachte gronden-jacht
Totaal 005040
005050 Andere gronden en bossen
Totaal 005050
Gemeentebestuur Lanaken
61000101
61030010
61030010
61030050
Rapporteringsperiode 2014
4.500,00 €
430,00 €
1
34.650,00 €
11.500,00 €
750,00 €
711,00 €
33.000,00 €
1.200,00 €
15.800,00 €
6.600,00 €
800,00 €
11.500,00 €
100,00 €
470,00 €
Exploitatiebudget per item
24
3. HANDEL EN ECONOMIE
BItem
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
052010
Omschr. BItem
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Gemeentebestuur Lanaken
Rekening
61310030
61310050
61310060
61310060
61310060
61340990
61340990
61340990
61410010
61410010
61410031
61410031
61410031
61410041
61410041
61410041
61410041
61410060
61410060
61410060
61410060
61410990
61410990
61410990
61410990
61430010
61430030
61430040
61430060
61430060
61430060
61430990
61430990
61500010
61500010
61500010
Omschrijving algemene rekeing
Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten
Erelonen en vergoedingen auteursrechten
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Kantoorbenodigdheden
Kantoorbenodigdheden
Frankeringskosten
Frankeringskosten
Frankeringskosten
Communicatiekosten telefoon en internet
Communicatiekosten telefoon en internet
Communicatiekosten telefoon en internet
Communicatiekosten telefoon en internet
Administratief drukwerk en kopieerkosten
Administratief drukwerk en kopieerkosten
Administratief drukwerk en kopieerkosten
Administratief drukwerk en kopieerkosten
Overige adminstratiekosten
Overige adminstratiekosten
Overige adminstratiekosten
Overige adminstratiekosten
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
Relatiegeschenken & prijzen
Restaurantkosten
Publiciteit, advertenties & info
Publiciteit, advertenties & info
Publiciteit, advertenties & info
Overige commerciele kosten
Overige commerciele kosten
Aankoop klein materieel
Aankoop klein materieel
Aankoop klein materieel
Rapporteringsperiode 2014
Actieplan
1321
1313
1312
1313
1325
1312
1313
1321
1311
1312
1311
1312
1313
1311
1312
1313
1321
1311
1312
1313
1321
1311
1312
1313
1321
1311
1321
1321
1313
1321
1325
1321
1325
Actie
132101
131301
131201
131301
132501
131201
131301
132101
131101
131201
131101
131201
131301
131101
131201
131301
132101
131101
131201
131301
132101
131101
131201
131301
132101
131101
132101
132101
131301
132101
132501
132101
132501
1311
1313
131101
131301
2014
15.000,00 €
1.500,00 €
1.200,00 €
20.000,00 €
500,00 €
1.200,00 €
13.000,00 €
3.500,00 €
250,00 €
500,00 €
100,00 €
200,00 €
500,00 €
250,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
2.000,00 €
700,00 €
3.000,00 €
500,00 €
400,00 €
700,00 €
1.500,00 €
500,00 €
0,00 €
3.000,00 €
500,00 €
20.000,00 €
5.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
250,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
Exploitatiebudget per item
25
052010
052010
052010
052010
052010
052010
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
Middenstand
61500010
61500010
61502000
61502000
61502000
62010001
052010 Middenstand
052010 Middenstand
052010 Middenstand
62011001
62012001
62110001
052010 Middenstand
052010 Middenstand
62110991
62211001
052010 Middenstand
052010 Middenstand
052010 Middenstand
052010 Middenstand
052010 Middenstand
052010 Middenstand
052010 Middenstand
Totaal 052010
052020 Markt
052020 Markt
052020 Markt
62310031
62310041
62310051
64920000
74050060
74060010
74700000
052020 Markt
052020 Markt
052020 Markt
052020 Markt
052020 Markt
052020 Markt
052020 Markt
052020 Markt
052020 Markt
Totaal 052020
052030 Kermissen
052030 Kermissen
052030 Kermissen
Gemeentebestuur Lanaken
Aankoop klein materieel
Aankoop klein materieel
Huur technische materieel
Huur technische materieel
Huur technische materieel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast
benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven
Bijdragen personeelskosten Maribel
Overige specifieke projectsubsidies (eerder eenmalig)
Werknemersinhouding maaltijdcheques
1321
1324
1311
1313
1325
132101
132401
131101
131301
132501
500,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
250,00 €
39.396,54 €
2.934,79 €
2.266,35 €
6.238,35 €
11.228,04 €
310,00 €
1324
132401
1321
132101
47,00 €
1.277,20 €
222,99 €
7.000,00 €
26.775,00 €
12.500,00 €
497,00 €
61340990 Andere prestaties van derden
61500010 Aankoop klein materieel
62010001 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe
62011001 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
62012001 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
62110001 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast
benoemd
62110991 Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
62211001 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen hos
62310031 Vakbondspremies
62310041 Maaltijdcheques
62310051 Verzekering arbeidsongevallen
74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques
2.500,00 €
7.500,00 €
14.912,94 €
61340990 Andere prestaties van derden
61500010 Aankoop klein materieel
62010001 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen -
4.500,00 €
2.500,00 €
14.912,94 €
Rapporteringsperiode 2014
1.131,99 €
1.009,31 €
2.333,62 €
4.166,88 €
155,00 €
47,00 €
638,60 €
102,31 €
124,00 €
Exploitatiebudget per item
26
052030 Kermissen
052030 Kermissen
052030 Kermissen
052030 Kermissen
052030 Kermissen
052030 Kermissen
052030 Kermissen
Totaal 052030
053000 Land- tuin- en bosbouw
Totaal 053000
055000 Werkgelegenheid
055000 Werkgelegenheid
055000 Werkgelegenheid
055000 Werkgelegenheid
055000 Werkgelegenheid
055000 Werkgelegenheid
055000 Werkgelegenheid
055000 Werkgelegenheid
055000 Werkgelegenheid
055000 Werkgelegenheid
055000 Werkgelegenheid
055000 Werkgelegenheid
055000 Werkgelegenheid
Totaal 055000
059000 Overige economische zaken
059000 Overige economische zaken
059000 Overige economische zaken
059000 Overige economische zaken
059000 Overige economische zaken
059000 Overige economische zaken
059000 Overige economische zaken
059000 Overige economische zaken
059000 Overige economische zaken
059000 Overige economische zaken
Totaal 059000
Gemeentebestuur Lanaken
vastbenoe
62011001 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
62012001 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
62110001 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast
benoemd
62110991 Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
62310041 Maaltijdcheques
62310051 Verzekering arbeidsongevallen
74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques
1.131,99 €
1.009,30 €
2.333,62 €
4.166,88 €
638,60 €
102,31 €
124,00 €
120.000,00 €
70000040 Verkoop van houthak
61000101 Huur en huurlasten van gebouwen
61430060 Publiciteit, advertenties & info
62010001 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen vastbenoe
62011001 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
62012001 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
62110001 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast
benoemd
62110991 Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
62211001 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen hos
62310031 Vakbondspremies
62310041 Maaltijdcheques
62310051 Verzekering arbeidsongevallen
64950000 Tussenkomst in de bezoldiging
74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques
1316
1316
61035040
62030001
62031001
62032001
62130001
62211001
1334
62310031
62310041
62310051
74700000
Onderhoud verkeerssignalisatie
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
Rapporteringsperiode 2014
131601
131601
2.000,00 €
500,00 €
15.237,78 €
1.156,65 €
1.017,51 €
2.383,90 €
4.259,46 €
310,00 €
47,00 €
638,60 €
87,06 €
1.250,00 €
124,00 €
133401
2.500,00 €
9.432,36 €
1.561,56 €
747,26 €
3.392,25 €
310,00 €
47,00 €
308,00 €
58,71 €
61,00 €
Exploitatiebudget per item
27
4. LEEFOMGEVING
BItem
Omschr. BItem
021000 Openbaar vervoer
021000 Openbaar vervoer
021000 Openbaar vervoer
021000 Openbaar vervoer
021000 Openbaar vervoer
Totaal 021000
022000 Parkeren
022000 Parkeren
022000 Parkeren
022000 Parkeren
Totaal 022000
030000 Ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval
030000 Ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval
Totaal 030000
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
Gemeentebestuur Lanaken
Omschrijving algemene rekeing
Actieplan
Materialen voor onderhoud andere onroerende infrastructuur
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling andere o
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling andere o
Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellinge 1412
Andere kosten van schulden
61340990
61340991
61500010
70240020
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Aankoop klein materieel
Parkeren blauwe zone
64910000
Algemene gezinstoelage
510.000,00 €
75020000
Dividenden Limburg.net
69.678,00 €
61340990
Andere prestaties van derden
22.000,00 €
61410020
Documentatie en abonnementen
250,00 €
61500010
Aankoop klein materieel
500,00 €
61509990
Overige exploitatiekosten
62010001
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
62011001
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
2.934,79 €
62012001
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
1.988,62 €
62030001
Bezoldigingen contractueel personeel
62031001
Vakantiegeld contractuelen
1.289,10 €
62032001
Eindejaarstoelage contractuelen
2.057,17 €
62110001
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
6.096,14 €
Rapporteringsperiode 2014
Actie
2014
750,00 €
2.500,00 €
15.200,00 €
2.600,00 €
450,00 €
Rekening
61030020
61030060
61030061
64949990
65020000
141201
2.500,00 €
39.100,00 €
6.000,00 €
60.000,00 €
1.000,00 €
38.663,10 €
31.352,82 €
Exploitatiebudget per item
28
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
032900 Overige vermindering van de
milieuverontreiniging
Totaal 032900
034000 Aankoop, inrichting en beheer van
natuur, groen en bos
Totaal 034000
034100 Erosiebestrijding
62110991
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
11.019,00 €
62130001
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
10.340,38 €
62211001
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
62310031
Vakbondspremies
62310041
Maaltijdcheques
62310051
Verzekering arbeidsongevallen
70400030
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
73170000
Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen
800,00 €
74700000
Werknemersinhouding maaltijdcheques
448,00 €
61500010
Aankoop klein materieel
61020020
1436
034100 Erosiebestrijding
034100 Erosiebestrijding
Totaal 034100
035000 Klimaat en energie
Totaal 035000
039000 Overige milieubescherming
039000 Overige milieubescherming
039000 Overige milieubescherming
039000 Overige milieubescherming
039000 Overige milieubescherming
039000 Overige milieubescherming
039000 Overige milieubescherming
039000 Overige milieubescherming
039000 Overige milieubescherming
039000 Overige milieubescherming
039000 Overige milieubescherming
039000 Overige milieubescherming
039000 Overige milieubescherming
61340991
74050010
Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende
goedere
Andere prestaties van derden
Specifieke subsidies voor werkingskosten
64910020
Gemeentelijke energiepremie
62030001
62031001
62032001
62130001
62211001
62310031
62310041
62310051
64910030
64910040
64910050
64910060
64939990
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Aanplant van hagen
Herbruikbare luiers
Sanering stookolietanks
Zwaluwnesten
Andere toelagen aan verenigingen
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
310,00 €
94,00 €
2.302,30 €
391,40 €
12.000,00 €
2.500,00 €
143601
87.000,00 €
1436
143601
7.000,00 €
60.000,00 €
1431
143101
74.500,00 €
18.155,39 €
1.353,34 €
1.095,24 €
5.958,06 €
155,00 €
47,00 €
638,60 €
103,00 €
150,00 €
100,00 €
4.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
Exploitatiebudget per item
29
039000 Overige milieubescherming
039000 Overige milieubescherming
Totaal 039000
060010 Ruimtelijke planning
060010 Ruimtelijke planning
060010 Ruimtelijke planning
060010 Ruimtelijke planning
060010 Ruimtelijke planning
060010 Ruimtelijke planning
060010 Ruimtelijke planning
060010 Ruimtelijke planning
060010 Ruimtelijke planning
060010 Ruimtelijke planning
060010 Ruimtelijke planning
060010 Ruimtelijke planning
060010 Ruimtelijke planning
Totaal 060010
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
Gemeentebestuur Lanaken
125.000,00 €
249,00 €
74090010
74700000
Subsidies milieuconvenant
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61340990
61410020
61500061
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
62211001
62310031
62310041
62310051
74700000
Andere prestaties van derden
Documentatie en abonnementen
Lidmaatschappen
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
3.000,00 €
4.000,00 €
500,00 €
48.616,14 €
3.571,08 €
2.200,26 €
7.635,98 €
13.855,56 €
310,00 €
47,00 €
1.025,10 €
271,99 €
199,00 €
62010001
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
124.513,64 €
62011001
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
8.904,26 €
62012001
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
6.690,29 €
62020001
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
63.381,97 €
62021001
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
3.761,55 €
62022001
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
3.839,49 €
62030001
Bezoldigingen contractueel personeel
62031001
Vakantiegeld contractuelen
3.905,21 €
62032001
Eindejaarstoelage contractuelen
3.992,11 €
62110001
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
19.664,70 €
62110991
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
35.486,34 €
62120001
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
3.851,75 €
62130001
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
17.311,83 €
Rapporteringsperiode 2014
51.942,50 €
Exploitatiebudget per item
30
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
060020 Dienst ruimtelijke ordening Algemeen
Totaal 060020
060021 Vergunningen
060021 Vergunningen
060021 Vergunningen
060021 Vergunningen
060021 Vergunningen
060021 Vergunningen
060021 Vergunningen
Totaal 060021
060022 Handhaving
060022 Handhaving
060022 Handhaving
060022 Handhaving
060022 Handhaving
060022 Handhaving
060022 Handhaving
060022 Handhaving
060022 Handhaving
060022 Handhaving
Totaal 060022
062020 Boetes
Totaal 062020
062910 Dienst wonen
062910 Dienst wonen
062910 Dienst wonen
062910 Dienst wonen
062910 Dienst wonen
Gemeentebestuur Lanaken
1.240,00 €
62211001
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
62310031
Vakbondspremies
62310041
Maaltijdcheques
8.184,10 €
62310051
Verzekering arbeidsongevallen
1.354,57 €
70400030
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
1.000,00 €
74050030
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
19.820,00 €
74700000
Werknemersinhouding maaltijdcheques
1.593,00 €
61340990
61410020
61410101
61420041
61500010
73160000
73180000
Andere prestaties van derden
Documentatie en abonnementen
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumaterieel
Onderhoudscontracten computermaterieel
Aankoop klein materieel
Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen
Andere administratieve stukken dienst RO en stedebouw
11.500,00 €
100,00 €
2.800,00 €
36.000,00 €
100,00 €
16.500,00 €
30.000,00 €
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
62211001
62310031
62310041
62310051
74700000
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
17.992,96 €
1.353,33 €
1.095,23 €
2.855,40 €
5.127,98 €
155,00 €
47,00 €
638,60 €
122,67 €
124,00 €
74799990
Overige diverse operationele opbrengsten
60.000,00 €
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
35.657,76 €
2.706,67 €
2.165,86 €
5.659,95 €
10.162,50 €
Rapporteringsperiode 2014
326,00 €
Exploitatiebudget per item
31
062910 Dienst wonen
062910 Dienst wonen
062910 Dienst wonen
062910 Dienst wonen
062910 Dienst wonen
Totaal 062910
062911 Werking
062911 Werking
062911 Werking
062911 Werking
062911 Werking
062911 Werking
Totaal 062911
062912 Activiteiten
062912 Activiteiten
Totaal 062912
062920 Leegstand
062920 Leegstand
062920 Leegstand
062920 Leegstand
062920 Leegstand
062920 Leegstand
062920 Leegstand
062920 Leegstand
062920 Leegstand
Totaal 062920
Gemeentebestuur Lanaken
62211001
62310031
62310041
62310051
74700000
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61340990
61340990
61410020
61420041
61500010
61509990
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Documentatie en abonnementen
Onderhoudscontracten computermaterieel
Aankoop klein materieel
Overige exploitatiekosten
61340990
64910090
61340990
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
62310041
62310051
74050010
310,00 €
47,00 €
1.277,20 €
202,62 €
249,00 €
1421
142101
1421
142101
1431
143101
3.000,00 €
26.900,00 €
250,00 €
2.500,00 €
200,00 €
5.000,00 €
Andere prestaties van derden
Planadvies duurzaam bouwen
1421
1431
142101
143101
0,00 €
500,00 €
Andere prestaties van derden
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Specifieke subsidies voor werkingskosten
1421
142101
1421
142101
5.000,00 €
12.940,74 €
982,29 €
681,09 €
2.042,14 €
3.688,14 €
352,90 €
73,05 €
0,00 €
Rapporteringsperiode 2014
Exploitatiebudget per item
32
5. PERSONEEL EN ORGANISATIE
BItem
Omschr. BItem
080011 Werking met retributie
080011 Werking met retributie
080011 Werking met retributie
Totaal 080011
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
Rekening
60420000
60430000
70000070
Omschrijving algemene rekeing
Aankoop diverse goederen voor verkoop
Aankoop dranken voor verkoop
Verkoop van diverse goederen
61030010
61030010
61030050
080012 Overige
61030051
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
080012 Overige
Totaal 080012
080021 Werking met retributie
61100001
61110001
61130001
61201001
61310051
61340990
61410020
61410041
61410090
61410101
61410990
61410991
61420010
61500010
61500120
61509990
62080001
62300091
62310051
64000030
70400030
74050040
74050050
Materialen voor onderhoud gebouwen
Materialen voor onderhoud gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Elektriciteit
Gas
Water
Brandverzekering
Erelonen en vergoedingen auteursrechten
Andere prestaties van derden
Documentatie en abonnementen
Communicatiekosten telefoon en internet
Onderhoud meubilair en bureaumaterieel
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumaterieel
Overige adminstratiekosten
Overige adminstratiekosten
Aankoop klein hard- en softwarematerieel
Aankoop klein materieel
Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon
Overige exploitatiekosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijz
Andere tegemoetkomingen
Verzekering arbeidsongevallen
Milieubelasting
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw
Bijdragen van de overheid voor werkingskosten school
60420000
Aankoop diverse goederen voor verkoop
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
Actieplan
Actie
1
2014
1.400,00 €
1.400,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
3.000,00 €
18.030,00 €
10.000,00 €
13.000,00 €
800,00 €
1.250,00 €
120,00 €
200,00 €
650,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
2.300,00 €
1.160,00 €
200,00 €
400,00 €
12.000,00 €
100,00 €
1.100,00 €
308.779,00 €
1.000,00 €
12,60 €
100,00 €
600,00 €
308.779,00 €
71.175,00 €
2.200,00 €
Exploitatiebudget per item
33
080021 Werking met retributie
080021 Werking met retributie
Totaal 080021
080022 Overige
080022 Overige
080022 Overige
60430000
70000070
Aankoop dranken voor verkoop
Verkoop van diverse goederen
2.000,00 €
2.200,00 €
61030010
61030010
61030050
1.000,00 €
1.500,00 €
4.000,00 €
080022 Overige
61030051
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
61100001
61110001
61130001
61201001
61201501
61310051
61310060
61340990
61410010
61410020
61410031
61410041
61410060
61410071
61410090
61410101
61410990
61410991
61420010
61420041
61430010
61500010
61500010
61500061
61500110
61500120
61509990
61509990
62020001
62020001
62021001
Materialen voor onderhoud gebouwen
Materialen voor onderhoud gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Elektriciteit
Gas
Water
Brandverzekering
Burgerlijke aansprakelijkheid
Erelonen en vergoedingen auteursrechten
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,
Andere prestaties van derden
Kantoorbenodigdheden
Documentatie en abonnementen
Frankeringskosten
Communicatiekosten telefoon en internet
Administratief drukwerk en kopieerkosten
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Onderhoud meubilair en bureaumaterieel
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumaterieel
Overige adminstratiekosten
Overige adminstratiekosten
Aankoop klein hard- en softwarematerieel
Onderhoudscontracten computermaterieel
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
Aankoop klein materieel
Aankoop klein materieel
Lidmaatschappen
Kosten werkkleding
Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon
Overige exploitatiekosten
Overige exploitatiekosten
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
1
18.665,00 €
2271
227101
1544
154402
1544
154402
1544
154402
11.000,00 €
30.000,00 €
1.000,00 €
1.400,00 €
1.150,00 €
1.360,00 €
3.000,00 €
1.800,00 €
2.500,00 €
800,00 €
250,00 €
2.200,00 €
500,00 €
872,00 €
1.000,00 €
6.500,00 €
4.600,00 €
360,00 €
1.500,00 €
1.225,00 €
600,00 €
37.000,00 €
3.000,00 €
2.700,00 €
150,00 €
1.000,00 €
17.000,00 €
3.000,00 €
30.536,19 €
4.727,62 €
2.307,14 €
Exploitatiebudget per item
34
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
080022
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
080022 Overige
080022 Overige
Totaal 080022
082001 Werking met retributie
082001 Werking met retributie
082001 Werking met retributie
082001 Werking met retributie
Totaal 082001
082002 Overige
082002 Overige
082002 Overige
082002 Overige
74500020
74700000
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijz
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Andere tegemoetkomingen
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Milieubelasting
Gemeentelijke basisschool - Diverse diensten en producten
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw
Bijdragen van de overheid voor werkingskosten school
FOBVBP01 - actieplannen gericht op doelstellingen in
samenwe
Schadevergoedingen verzekeringen ea
Werknemersinhouding maaltijdcheques
60420000
60430000
70000070
70000090
Aankoop diverse goederen voor verkoop
Aankoop dranken voor verkoop
Verkoop van diverse goederen
Verkoop drankautomaten
61030010
61030010
61030010
61030050
082002 Overige
61030051
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
61100001
61110001
61130001
61201001
61201501
61209991
61310040
61310050
61310051
Materialen voor onderhoud gebouwen
Materialen voor onderhoud gebouwen
Materialen voor onderhoud gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Elektriciteit
Gas
Water
Brandverzekering
Burgerlijke aansprakelijkheid
Overige verzekeringen
Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden
Erelonen en vergoedingen auteursrechten
Erelonen en vergoedingen auteursrechten
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Gemeentebestuur Lanaken
62021001
62022001
62022001
62080001
62120001
62120001
62300091
62310041
62310051
64000030
70230020
70400030
74050030
74050040
74050050
74075000
Rapporteringsperiode 2014
1544
1544
1544
1544
359,45 €
2.047,15 €
154402
246,12 €
865.359,00 €
1.867,02 €
154402
270,93 €
1.000,00 €
1.277,20 €
540,80 €
100,00 €
16.000,00 €
1.700,00 €
10.910,00 €
865.359,00 €
169.126,00 €
154402
10.000,00 €
154402
500,00 €
249,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2263
1
226302
5.000,00 €
2.250,00 €
2.000,00 €
10.000,00 €
5.300,00 €
8.000,00 €
35.000,00 €
2.700,00 €
5.800,00 €
3.750,00 €
1.350,00 €
4.000,00 €
800,00 €
7.750,00 €
Exploitatiebudget per item
35
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
61310060
61310060
61340990
61410010
61410020
61410031
61410041
61410071
61410090
61410101
61410990
61410991
61420010
61420041
61430010
61430030
61500010
61500100
61500120
61503000
61509990
61509990
62010001
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62030001
62030001
62031001
62031001
62032001
62032001
62080001
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,
Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen,
Andere prestaties van derden
Kantoorbenodigdheden
Documentatie en abonnementen
Frankeringskosten
Communicatiekosten telefoon en internet
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Onderhoud meubilair en bureaumaterieel
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumaterieel
Overige adminstratiekosten
Overige adminstratiekosten
Aankoop klein hard- en softwarematerieel
Onderhoudscontracten computermaterieel
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
Relatiegeschenken & prijzen
Aankoop klein materieel
Opleidingskosten
Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon
Onderhoud en herstelling technisch materieel
Overige exploitatiekosten
Overige exploitatiekosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Bezoldigingen contractueel personeel
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijz
082002
082002
082002
082002
Overige
Overige
Overige
Overige
62110001
62110991
62120001
62130001
Gemeentebestuur Lanaken
2262
2263
226203
226301
2262
226201
2262
2261
2261
2261
2261
2261
2261
226203
226101
226101
226101
226101
226101
226101
2261
226101
2261
226101
2261
226101
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd 2261
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
2261
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer 2261
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
226101
226101
226101
Rapporteringsperiode 2014
1.500,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
1.700,00 €
450,00 €
2.700,00 €
1.800,00 €
1.732,00 €
1.000,00 €
4.880,00 €
4.000,00 €
950,00 €
100,00 €
5.500,00 €
4.000,00 €
900,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
1.500,00 €
2.800,00 €
980,00 €
1.500,00 €
42.155,76 €
3.199,91 €
2.329,92 €
32.985,85 €
2.855,40 €
2.354,54 €
19.088,31 €
38.526,31 €
2.136,40 €
4.358,94 €
1.233,12 €
3.113,31 €
1.618.972,00
€
6.665,19 €
12.014,40 €
2.025,01 €
6.289,47 €
Exploitatiebudget per item
36
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
082002
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
Overige
082002 Overige
082002 Overige
082002 Overige
082002 Overige
082002 Overige
Totaal 082002
086900 Overige ondersteunende diensten
voor het onderwijs
Totaal 086900
087000 Ochtend-en avondtoezicht
087000 Ochtend-en avondtoezicht
087000 Ochtend-en avondtoezicht
087000 Ochtend-en avondtoezicht
087000 Ochtend-en avondtoezicht
087000 Ochtend-en avondtoezicht
087000 Ochtend-en avondtoezicht
087000 Ochtend-en avondtoezicht
087000 Ochtend-en avondtoezicht
087000 Ochtend-en avondtoezicht
087000 Ochtend-en avondtoezicht
087000 Ochtend-en avondtoezicht
087000 Ochtend-en avondtoezicht
Totaal 087000
087300 Kosten toegangsprijs zwembad
leerlingen lager onderwijs
Totaal 087300
087900 Andere voordelen
Gemeentebestuur Lanaken
62130001
62231001
62310031
62310041
62310051
64000030
64990000
70100020
70400030
70500010
74050020
74050030
74050040
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
2261
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
2261
Verzekering arbeidsongevallen
2261
Milieubelasting
Samenwerkingsovereenkomsten
Inschrijvingsgelden
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
Verhuringen aan bedrijven en gezinnen
Specifieke subsidies voor personeelskosten
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw
226101
74050050
74060010
74500000
74500020
74700000
Bijdragen van de overheid voor werkingskosten school
Overige specifieke projectsubsidies (eerder eenmalig)
Recuperaties van personeelskosten
Schadevergoedingen verzekeringen ea
Werknemersinhouding maaltijdcheques
226101
226201
64919990
Andere toelagen aan gezinnen
61410071
61420041
62020001
62021001
62022001
62120001
62261001
62310031
62310041
62310051
74050030
74500000
74700000
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Onderhoudscontracten computermaterieel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Recuperaties van personeelskosten
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61509990
Overige exploitatiekosten
61500010
Aankoop klein materieel
Rapporteringsperiode 2014
2261
2262
226101
226101
12.887,42 €
930,00 €
1.071,00 €
3.625,00 €
582,34 €
350,00 €
8.000,00 €
120.000,00 €
1.500,00 €
9.000,00 €
220,00 €
12.635,00 €
1.618.972,00
€
18.500,00 €
1.000,00 €
27.000,00 €
500,00 €
706,00 €
5.000,00 €
1.203,00 €
250,00 €
51.504,98 €
5.279,86 €
4.582,40 €
3.213,80 €
310,00 €
140,00 €
2.551,30 €
368,22 €
21.785,00 €
46.870,56 €
498,00 €
5.000,00 €
1544
154401
4.500,00 €
Exploitatiebudget per item
37
087900 Andere voordelen
087900 Andere voordelen
087900 Andere voordelen
61500050
64940010
74075000
Vervoer
Subsidies aan bassischolen
FOBVBP01 - actieplannen gericht op doelstellingen in
samenwe
1544
154401
1544
154401
0,00 €
38.600,00 €
10.000,00 €
Totaal 087900
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
Exploitatiebudget per item
38
6. TECHNISCHE DIENST
BItem
Omschr. BItem
020010 Lokale wegen
020010 Lokale wegen
020010 Lokale wegen
020010 Lokale wegen
020010 Lokale wegen
020010 Lokale wegen
020010 Lokale wegen
Totaal 020010
020030 Dienst mobiliteit-Algemeen
020030 Dienst mobiliteit-Algemeen
020030 Dienst mobiliteit-Algemeen
020030 Dienst mobiliteit-Algemeen
020030 Dienst mobiliteit-Algemeen
020030 Dienst mobiliteit-Algemeen
020030 Dienst mobiliteit-Algemeen
020030 Dienst mobiliteit-Algemeen
020030 Dienst mobiliteit-Algemeen
020030 Dienst mobiliteit-Algemeen
Totaal 020030
020031 Werking
Totaal 020031
020032 Activiteiten
020032 Activiteiten
020032 Activiteiten
020032 Activiteiten
Totaal 020032
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
Gemeentebestuur Lanaken
Rekening
Omschrijving algemene rekeing
61000001 Huur en huurlasten op terreinen
61035000 Materialen voor onderhoud en herstellingen wegen en
waterlop
61035010 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen
61035020 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding
61035030 Onderhoud straatmeubilair
61035040 Onderhoud verkeerssignalisatie
61503000 Onderhoud en herstelling technisch materieel
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
62211001
62310031
62310041
62310051
74700000
Actieplan
Actie
100.000,00 €
35.000,00 €
3.000,00 €
12.500,00 €
2.000,00 €
72.598,92 €
5.510,76 €
4.111,01 €
11.489,81 €
20.690,76 €
620,00 €
94,00 €
2.302,30 €
411,13 €
448,00 €
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
250,00 €
61410020 Documentatie en abonnementen
61340990
61430030
61500010
61509990
750,00 €
750,00 €
750,00 €
17.500,00 €
Andere prestaties van derden
Relatiegeschenken & prijzen
Aankoop klein materieel
Overige exploitatiekosten
60420000
61030010
61030010
61030050
Aankoop diverse goederen voor verkoop
Materialen voor onderhoud gebouwen
Materialen voor onderhoud gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61030051 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61100001 Elektriciteit
Rapporteringsperiode 2014
2014
2.900,00 €
29.000,00 €
1
4.000,00 €
300,00 €
300,00 €
700,00 €
950,00 €
1.000,00 €
Exploitatiebudget per item
39
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
030910 Kontainerstation
Totaal 030910
030920 Limburg.net
030920 Limburg.net
030920 Limburg.net
Gemeentebestuur Lanaken
61110001
61130001
61201001
61340990
61410041
61410071
61410990
61410991
61420010
61500010
61500031
61500120
61503000
62010001
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62030001
62031001
62032001
62110001
62110991
62120001
62130001
62211001
62310031
62310041
62310051
70000020
70000070
70260020
70400030
74050030
74700000
Gas
Water
Brandverzekering
Andere prestaties van derden
Communicatiekosten telefoon en internet
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Overige adminstratiekosten
Overige adminstratiekosten
Aankoop klein hard- en softwarematerieel
Aankoop klein materieel
Kosten van bewaking en veiligheid
Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon
Onderhoud en herstelling technisch materieel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Verkoop compost
Verkoop van diverse goederen
Diftar - containerpark
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
60410000 Aankoop PMD-zakken
64930170 Subsidies aan verenigingen voor papierophaling
65900000 Bijdrage in exploitatieverliezen
Rapporteringsperiode 2014
2.500,00 €
500,00 €
135,00 €
10.150,00 €
1.200,00 €
1.162,00 €
800,00 €
200,00 €
300,00 €
700,00 €
2.800,00 €
100,00 €
4.500,00 €
49.651,83 €
3.765,29 €
3.150,77 €
23.343,84 €
1.757,68 €
1.854,96 €
27.846,66 €
2.113,76 €
1.968,65 €
7.806,33 €
13.984,15 €
1.443,87 €
9.227,82 €
930,00 €
140,00 €
4.470,20 €
1.789,60 €
3.000,00 €
12.000,00 €
360.000,00 €
4.000,00 €
10.910,00 €
870,00 €
3.750,00 €
21.000,00 €
1.844.313,00 €
Exploitatiebudget per item
40
030920 Limburg.net
030920 Limburg.net
030920 Limburg.net
030920 Limburg.net
Totaal 030920
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
030930 Zwerfvuil
Totaal 030930
031000 Beheer van regen- en afvalwater
031000 Beheer van regen- en afvalwater
Gemeentebestuur Lanaken
70000010
70260010
74500010
74700000
Verkoop van PMD-zakken
Diftar - inzameling aan huis
Recuperaties van werkingskosten
Werknemersinhouding maaltijdcheques
6.000,00 €
775.000,00 €
21.000,00 €
2.682,00 €
60420000
61201601
61310040
61340990
61410071
61500010
61500070
61502000
61600010
61600030
61603000
62010001
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62030001
62031001
62032001
62110001
62110991
62120001
62130001
62261001
62300091
62310031
62310041
62310051
70000070
70200020
74050030
Aankoop diverse goederen voor verkoop
Verzekering voertuigen
Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden
Andere prestaties van derden
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Aankoop klein materieel
Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur
Huur technische materieel
Aankoop benodigdheden voor voertuigen
Controle- en keuringskosten voertuigen
Onderhoud en herstelling voertuigen
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Andere tegemoetkomingen
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Verkoop van diverse goederen
Technische Dienst - Verhuring materieel
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
2.000,00 €
3.885,00 €
750,00 €
60.000,00 €
1.162,00 €
1.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
10.000,00 €
1.000,00 €
8.000,00 €
144.560,33 €
15.284,09 €
8.715,70 €
166.758,41 €
10.885,47 €
11.498,49 €
26.634,42 €
1.938,43 €
1.957,50 €
22.353,49 €
40.114,49 €
10.214,12 €
8.849,12 €
3.410,00 €
8.002,62 €
466,00 €
13.784,50 €
5.886,36 €
2.000,00 €
2.100,00 €
65.460,00 €
61340991 Andere prestaties van derden
61500010 Aankoop klein materieel
Rapporteringsperiode 2014
3.000,00 €
500,00 €
Exploitatiebudget per item
41
031000 Beheer van regen- en afvalwater
031000 Beheer van regen- en afvalwater
031000 Beheer van regen- en afvalwater
031000 Beheer van regen- en afvalwater
Totaal 031000
031900 Overig waterbeheer
031900 Overig waterbeheer
031900 Overig waterbeheer
Totaal 031900
064000 Elektriciteitsvoorziening
064000 Elektriciteitsvoorziening
064000 Elektriciteitsvoorziening
Totaal 064000
065000 Gasvoorziening
Totaal 065000
067000 Straatverlichting
Totaal 067000
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
Gemeentebestuur Lanaken
64910100 Premie aanleg gescheiden afvoer- afval en
hemelwatersysteem
64910110 Premie aansluitingen riolering
70400030 Andere terugvorderingen en tussenkomsten
75000040 Dividenden Inter-aqua
61340991 Andere prestaties van derden
61500010 Aankoop klein materieel
61509990 Overige exploitatiekosten
24.000,00 €
1.500,00 €
2.500,00 €
110.718,00 €
500,00 €
500,00 €
200,00 €
70000080 Verkoop van groene stroom
75000020 Dividenden Interenerga - elektriciteit
75000050 Dividenden Infrax-Limburg
20.000,00 €
433.166,00 €
259.495,00 €
75000010 Dividenden Inter-energa gas
174.068,00 €
61100001 Elektriciteit
185.000,00 €
60010000
61340990
61340991
61503000
62010001
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62030001
62031001
62032001
62110001
62110991
62120001
62130001
62261001
62300091
62310031
62310041
62310051
27.000,00 €
42.500,00 €
290.000,00 €
15.000,00 €
232.725,72 €
17.665,48 €
14.481,75 €
369.113,91 €
28.007,53 €
24.516,87 €
133.310,31 €
9.757,50 €
9.769,29 €
36.980,06 €
66.326,88 €
22.554,77 €
44.283,17 €
8.370,00 €
8.924,92 €
1.164,00 €
30.318,20 €
12.603,51 €
Aankoop technisch materiaal
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Onderhoud en herstelling technisch materieel
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Andere tegemoetkomingen
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Rapporteringsperiode 2014
Exploitatiebudget per item
42
068000 Groene ruimte
068000 Groene ruimte
Totaal 068000
069000 Overige nutsvoorzieningen
069000 Overige nutsvoorzieningen
Totaal 069000
099011 Dienst concessiebeheer
099011 Dienst concessiebeheer
099011 Dienst concessiebeheer
099011 Dienst concessiebeheer
099011 Dienst concessiebeheer
099011 Dienst concessiebeheer
099011 Dienst concessiebeheer
099011 Dienst concessiebeheer
Totaal 099011
099012 Inhaalbeweging concessies
099012 Inhaalbeweging concessies
099012 Inhaalbeweging concessies
099012 Inhaalbeweging concessies
099012 Inhaalbeweging concessies
099012 Inhaalbeweging concessies
099012 Inhaalbeweging concessies
099012 Inhaalbeweging concessies
099012 Inhaalbeweging concessies
099012 Inhaalbeweging concessies
Totaal 099012
099020 Begraafplaatsen
099020 Begraafplaatsen
099020 Begraafplaatsen
099020 Begraafplaatsen
74050030 Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques
130.920,00 €
5.899,00 €
75000030 Dividenden Inter-media
75010000 Dividenden Nuhma
276.850,00 €
136.753,00 €
099020
099020
099020
099020
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen
61100001
61130001
61201001
61310010
099020 Begraafplaatsen
099020 Begraafplaatsen
Totaal 099020
61500010
74050010
Gemeentebestuur Lanaken
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
64200000
70509910
70600010
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen
Terbeschikkingstelling grafkelders
Begraafplaatsen
62020001
62021001
62022001
62120001
62310041
62310051
70600010
70600010
74050030
74700000
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Begraafplaatsen
Begraafplaatsen
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61020000
61030010
61030040
61030050
Periodieke erfpachtvergoedingen
Materialen voor onderhoud gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling terreine
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Elektriciteit
Water
Brandverzekering
Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders,
advocaten
Aankoop klein materieel
Specifieke subsidies voor werkingskosten
Rapporteringsperiode 2014
16.743,57 €
1.245,44 €
1.058,32 €
2.662,09 €
4.771,89 €
3.000,00 €
35.000,00 €
35.000,00 €
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2111
211102
211102
211102
211102
211102
211102
211102
211103
211102
211102
44.784,81 €
3.378,71 €
2.405,80 €
2.704,04 €
1.915,80 €
367,08 €
50.000,00 €
5.000,00 €
10.910,00 €
373,00 €
326,00 €
2.300,00 €
40.000,00 €
2.500,00 €
1.860,00 €
1.270,00 €
165,00 €
5.000,00 €
2.600,00 €
950,00 €
Exploitatiebudget per item
43
7. VRIJE TIJD
BItem
Omschr. BItem
052100 Toerisme-Sectorondersteuning
Totaal 052100
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
052900 Overige activiteiten inzake toerisme
Totaal 052900
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
Rekening
Omschrijving algemene rekeing
70400030 Andere terugvorderingen en tussenkomsten
61201001
61410071
62010001
62011001
62012001
62030001
62031001
62032001
62110001
62110991
62130001
62211001
62310031
62310041
62310051
64949990
Brandverzekering
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Toegestane werkingssubsidies aan andere
1523
overheidsinstellinge
64949990 Toegestane werkingssubsidies aan andere
2511
overheidsinstellinge
74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques
60420000
61030010
61030010
61030050
070300 Openbare bibliotheken
61030051
070300
070300
070300
070300
070300
61100001
61110001
61130001
61201001
61310050
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Gemeentebestuur Lanaken
Actieplan
Aankoop diverse goederen voor verkoop
Materialen voor onderhoud gebouwen
Materialen voor onderhoud gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
Elektriciteit
Gas
Water
Brandverzekering
Erelonen en vergoedingen auteursrechten
Rapporteringsperiode 2014
Actie
2014
1.000,00 €
152302
250,00 €
1.628,00 €
87.885,48 €
6.671,10 €
4.750,07 €
57.980,90 €
4.397,68 €
4.134,51 €
13.883,34 €
25.047,36 €
19.224,72 €
1.240,00 €
187,00 €
4.856,70 €
829,08 €
50.000,00 €
251101
110.615,00 €
945,00 €
1
500,00 €
3.000,00 €
1.250,00 €
6.000,00 €
9.500,00 €
11.000,00 €
18.000,00 €
1.200,00 €
3.600,00 €
2.950,00 €
Exploitatiebudget per item
44
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
070300
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Openbare bibliotheken
Gemeentebestuur Lanaken
61310050
61310051
61340991
61340991
61340991
61340991
61340991
61410010
61410041
61410071
61410090
61410101
61410990
61410991
61420010
61420041
61430010
61500010
61500010
61500010
61500010
61500010
61500120
61503000
61503000
61509990
62010001
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62030001
62031001
62032001
62110001
62110991
62120001
62130001
62211001
Erelonen en vergoedingen auteursrechten
Erelonen en vergoedingen auteursrechten
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Kantoorbenodigdheden
Communicatiekosten telefoon en internet
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Onderhoud meubilair en bureaumaterieel
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumaterieel
Overige adminstratiekosten
Overige adminstratiekosten
Aankoop klein hard- en softwarematerieel
Onderhoudscontracten computermaterieel
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
Aankoop klein materieel
Aankoop klein materieel
Aankoop klein materieel
Aankoop klein materieel
Aankoop klein materieel
Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon
Onderhoud en herstelling technisch materieel
Onderhoud en herstelling technisch materieel
Overige exploitatiekosten
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Rapporteringsperiode 2014
2521
252101
2521
2521
2523
2523
2525
252102
252103
252304
252308
252501
2523
2523
2523
2523
2525
252301
252302
252306
252307
252502
2523
2523
2521
2521
2521
252306
252309
252104
252104
252104
2521
2521
252104
252104
2.050,00 €
400,00 €
3.000,00 €
700,00 €
1.900,00 €
750,00 €
500,00 €
4.500,00 €
5.500,00 €
2.005,00 €
2.500,00 €
4.430,00 €
4.000,00 €
360,00 €
9.540,00 €
20.300,00 €
1.300,00 €
17.500,00 €
29.500,00 €
15.500,00 €
1.250,00 €
1.500,00 €
500,00 €
6.500,00 €
2.500,00 €
4.000,00 €
205.349,26 €
15.325,22 €
11.037,77 €
85.551,78 €
6.343,45 €
5.369,36 €
22.162,80 €
1.682,31 €
1.425,48 €
32.440,07 €
58.524,45 €
5.209,73 €
7.300,57 €
2.480,00 €
Exploitatiebudget per item
45
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
070300 Openbare bibliotheken
Totaal 070300
070500 Gemeenschapscentra Algemeen
Totaal 070500
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
070510 CC Lanaken
Totaal 070510
Gemeentebestuur Lanaken
62300091
62310031
62310041
62310041
62310051
62310051
64000030
70000070
70100020
70100020
70220030
70400030
74050020
74050030
74060010
74700000
Andere tegemoetkomingen
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Verzekering arbeidsongevallen
Milieubelasting
Verkoop van diverse goederen
Inschrijvingsgelden
Inschrijvingsgelden
Openbare Bibliotheek - Diverse prestaties
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
Specifieke subsidies voor personeelskosten
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Overige specifieke projectsubsidies (eerder eenmalig)
Werknemersinhouding maaltijdcheques
2521
252104
2521
252104
2523
252307
27.500,00 €
74500010 Recuperaties van werkingskosten
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030050 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61030051 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61100001 Elektriciteit
61110001 Gas
61130001 Water
61201001 Brandverzekering
61340990 Andere prestaties van derden
61340990 Andere prestaties van derden
61430060 Publiciteit, advertenties & info
61508001 Onderhoudscontracten technisch materieel
61509990 Overige exploitatiekosten
64000030 Milieubelasting
70220050 Dienst reserveringen en festiviteiten - Diverse prestaties
70500010 Verhuringen aan bedrijven en gezinnen
70800000 Toegekende ristorno's
74600010 Sponsoring
Rapporteringsperiode 2014
1.208,00 €
606,00 €
4.173,50 €
5.993,80 €
627,87 €
1.158,65 €
100,00 €
3.000,00 €
7.500,00 €
900,00 €
13.000,00 €
1.000,00 €
170.000,00 €
28.135,00 €
1.000,00 €
1.978,00 €
1
4.000,00 €
2.500,00 €
6.000,00 €
8.360,00 €
1531
2526
2541
153102
252604
254101
2526
252604
1531
153102
28.000,00 €
40.000,00 €
3.900,00 €
3.800,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
20.000,00 €
5.000,00 €
1.300,00 €
600,00 €
1.000,00 €
27.100,00 €
8.500,00 €
500,00 €
Exploitatiebudget per item
46
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
070511 Voorstellingen
Totaal 070511
070512 Cultuurcafe
070512 Cultuurcafe
070512 Cultuurcafe
070512 Cultuurcafe
070512 Cultuurcafe
070512 Cultuurcafe
070512 Cultuurcafe
070512 Cultuurcafe
070512 Cultuurcafe
070512 Cultuurcafe
070512 Cultuurcafe
070512 Cultuurcafe
070512 Cultuurcafe
070512 Cultuurcafe
070512 Cultuurcafe
Totaal 070512
070513 Overige uitgaven
070513 Overige uitgaven
Totaal 070513
070520 OC Kleinveld Rekem
Gemeentebestuur Lanaken
61310050
61310990
61340990
61340990
61340990
61340990
61340990
61340990
61340990
61502000
61508001
70220050
70220050
70220050
70220050
70220050
70220050
70400030
74072000
Erelonen en vergoedingen auteursrechten
Andere erelonen en vergoedingen
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Huur technische materieel
Onderhoudscontracten technisch materieel
Dienst reserveringen en festiviteiten - Diverse prestaties
Dienst reserveringen en festiviteiten - Diverse prestaties
Dienst reserveringen en festiviteiten - Diverse prestaties
Dienst reserveringen en festiviteiten - Diverse prestaties
Dienst reserveringen en festiviteiten - Diverse prestaties
Dienst reserveringen en festiviteiten - Diverse prestaties
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
LCBVBP01 - gemeentelijk cultuurbeleid
60430000
61310990
61410071
61508001
62030001
62031001
62032001
62130001
62211001
62310031
62310041
62310051
70000070
74500010
74700000
Aankoop dranken voor verkoop
Andere erelonen en vergoedingen
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Onderhoudscontracten technisch materieel
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Verkoop van diverse goederen
Recuperaties van werkingskosten
Werknemersinhouding maaltijdcheques
1531
2521
2521
2521
2521
2526
2526
153101
252106
252107
252109
252110
252602
252605
1531
2521
2521
2521
2521
2526
153101
252106
252107
252109
252110
252605
6.500,00 €
500,00 €
5.000,00 €
59.500,00 €
26.000,00 €
1.000,00 €
4.000,00 €
9.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
1.280,00 €
4.000,00 €
47.250,00 €
15.000,00 €
1.750,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
13.250,00 €
12.000,00 €
1.250,00 €
415,00 €
1.000,00 €
9.018,00 €
7.059,00 €
940,00 €
4.175,00 €
310,00 €
94,00 €
473,00 €
264,00 €
20.000,00 €
240,00 €
95,00 €
61000101 Huur en huurlasten van gebouwen
61310990 Andere erelonen en vergoedingen
3.500,00 €
8.400,00 €
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
3.000,00 €
Rapporteringsperiode 2014
Exploitatiebudget per item
47
070520 OC Kleinveld Rekem
070520 OC Kleinveld Rekem
070520 OC Kleinveld Rekem
070520 OC Kleinveld Rekem
070520 OC Kleinveld Rekem
070520 OC Kleinveld Rekem
070520 OC Kleinveld Rekem
070520 OC Kleinveld Rekem
070520 OC Kleinveld Rekem
070520 OC Kleinveld Rekem
Totaal 070520
070530 OC Berenhof Veldwezelt
070530 OC Berenhof Veldwezelt
070530 OC Berenhof Veldwezelt
070530 OC Berenhof Veldwezelt
070530 OC Berenhof Veldwezelt
070530 OC Berenhof Veldwezelt
070530 OC Berenhof Veldwezelt
070530 OC Berenhof Veldwezelt
070530 OC Berenhof Veldwezelt
070530 OC Berenhof Veldwezelt
070530 OC Berenhof Veldwezelt
Totaal 070530
070540 OC Smeermaas
070540 OC Smeermaas
070540 OC Smeermaas
070540 OC Smeermaas
070540 OC Smeermaas
070540 OC Smeermaas
070540 OC Smeermaas
070540 OC Smeermaas
070540 OC Smeermaas
070540 OC Smeermaas
070540 OC Smeermaas
Totaal 070540
Gemeentebestuur Lanaken
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030050 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61030051 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61100001 Elektriciteit
61110001 Gas
61130001 Water
61201001 Brandverzekering
64000030 Milieubelasting
70500010 Verhuringen aan bedrijven en gezinnen
70800000 Toegekende ristorno's
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030050 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61030051 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61100001 Elektriciteit
61110001 Gas
61130001 Water
61201001 Brandverzekering
64000030 Milieubelasting
70500010 Verhuringen aan bedrijven en gezinnen
70800000 Toegekende ristorno's
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030050 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61030051 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61100001 Elektriciteit
61110001 Gas
61130001 Water
61201001 Brandverzekering
64000030 Milieubelasting
70500010 Verhuringen aan bedrijven en gezinnen
70800000 Toegekende ristorno's
Rapporteringsperiode 2014
1
1.875,00 €
4.500,00 €
2.930,00 €
11.300,00 €
26.600,00 €
2.800,00 €
2.350,00 €
300,00 €
20.400,00 €
4.100,00 €
1
3.000,00 €
1.875,00 €
4.500,00 €
5.355,00 €
8.000,00 €
13.800,00 €
3.000,00 €
2.400,00 €
200,00 €
22.400,00 €
5.000,00 €
1
3.000,00 €
1.875,00 €
4.500,00 €
3.595,00 €
8.000,00 €
11.300,00 €
1.950,00 €
950,00 €
600,00 €
30.200,00 €
5.100,00 €
Exploitatiebudget per item
48
070550 OC De Helle kesselt
070550 OC De Helle kesselt
070550 OC De Helle kesselt
070550 OC De Helle kesselt
070550 OC De Helle kesselt
070550 OC De Helle kesselt
070550 OC De Helle kesselt
070550 OC De Helle kesselt
070550 OC De Helle kesselt
070550 OC De Helle kesselt
070550 OC De Helle kesselt
Totaal 070550
070560 OC Neerharen
070560 OC Neerharen
070560 OC Neerharen
070560 OC Neerharen
070560 OC Neerharen
070560 OC Neerharen
070560 OC Neerharen
070560 OC Neerharen
070560 OC Neerharen
070560 OC Neerharen
070560 OC Neerharen
Totaal 070560
070570 OC 't Kloester Gellik
070570 OC 't Kloester Gellik
070570 OC 't Kloester Gellik
070570 OC 't Kloester Gellik
070570 OC 't Kloester Gellik
070570 OC 't Kloester Gellik
070570 OC 't Kloester Gellik
070570 OC 't Kloester Gellik
070570 OC 't Kloester Gellik
070570 OC 't Kloester Gellik
Totaal 070570
Gemeentebestuur Lanaken
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030050 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61030051 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61100001 Elektriciteit
61110001 Gas
61130001 Water
61201001 Brandverzekering
64000030 Milieubelasting
70500010 Verhuringen aan bedrijven en gezinnen
70800000 Toegekende ristorno's
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030050 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61030051 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61100001 Elektriciteit
61110001 Gas
61130001 Water
61201001 Brandverzekering
64000030 Milieubelasting
70500010 Verhuringen aan bedrijven en gezinnen
70800000 Toegekende ristorno's
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030050 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61030051 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61100001 Elektriciteit
61110001 Gas
61130001 Water
64000030 Milieubelasting
70500010 Verhuringen aan bedrijven en gezinnen
70800000 Toegekende ristorno's
Rapporteringsperiode 2014
1
2.000,00 €
1.250,00 €
3.000,00 €
700,00 €
5.400,00 €
13.000,00 €
720,00 €
950,00 €
500,00 €
5.500,00 €
900,00 €
1
2.000,00 €
1.250,00 €
3.000,00 €
700,00 €
3.500,00 €
7.600,00 €
700,00 €
240,00 €
200,00 €
11.200,00 €
1.600,00 €
1
2.000,00 €
1.250,00 €
3.000,00 €
1.390,00 €
8.000,00 €
12.000,00 €
800,00 €
170,00 €
2.700,00 €
700,00 €
Exploitatiebudget per item
49
070580 Buurthuis Briegden
070580 Buurthuis Briegden
070580 Buurthuis Briegden
070580 Buurthuis Briegden
070580 Buurthuis Briegden
070580 Buurthuis Briegden
070580 Buurthuis Briegden
070580 Buurthuis Briegden
070580 Buurthuis Briegden
070580 Buurthuis Briegden
070580 Buurthuis Briegden
Totaal 070580
070910 De Krik
070910 De Krik
070910 De Krik
070910 De Krik
070910 De Krik
070910 De Krik
070910 De Krik
070910 De Krik
070910 De Krik
070910 De Krik
070910 De Krik
070910 De Krik
070910 De Krik
070910 De Krik
Totaal 070910
070930 Ondersteuning culturele
verenigingen
070930 Ondersteuning culturele
verenigingen
070930 Ondersteuning culturele
verenigingen
070930 Ondersteuning culturele
verenigingen
070930 Ondersteuning culturele
verenigingen
070930 Ondersteuning culturele
verenigingen
070930 Ondersteuning culturele
Gemeentebestuur Lanaken
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030050 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61030051 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61100001 Elektriciteit
61110001 Gas
61130001 Water
61201001 Brandverzekering
64000030 Milieubelasting
70500010 Verhuringen aan bedrijven en gezinnen
70800000 Toegekende ristorno's
61310990
61310990
62020001
62021001
62022001
62120001
62261001
62310031
62310041
62310051
70100020
70100020
74050030
74700000
Andere erelonen en vergoedingen
Andere erelonen en vergoedingen
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Inschrijvingsgelden
Inschrijvingsgelden
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
1
1.000,00 €
625,00 €
1.500,00 €
150,00 €
4.300,00 €
2.500,00 €
950,00 €
100,00 €
60,00 €
500,00 €
700,00 €
2523
2523
252317
252318
2523
2523
252317
252318
5.000,00 €
800,00 €
36.778,46 €
2.667,44 €
2.067,40 €
2.239,97 €
620,00 €
94,00 €
1.277,20 €
234,24 €
5.000,00 €
7.500,00 €
10.910,00 €
249,00 €
64930000 Jubilerende verenigingen (carnaval en andere verenigingen)
3.500,00 €
64930010 Vaderlandslievende verenigingen
1.100,00 €
64930020 Amateurmuziekverenigingen
2555
255503
3.000,00 €
64930030 Muziekmaatschappijen
2555
255502
26.250,00 €
64930040 Tussenkomst in de werkingskosten vormende activiteiten voor
2555
255509
3.000,00 €
64930050 Culturele projecten die nieuw zijn of niet regelmatig en uit
2555
255504
5.000,00 €
64930160 Korting drankenfactuur
Rapporteringsperiode 2014
12.500,00 €
Exploitatiebudget per item
50
verenigingen
070930 Ondersteuning culturele
verenigingen
070930 Ondersteuning culturele
verenigingen
070930 Ondersteuning culturele
verenigingen
Totaal 070930
071011 Lanaken zingt
071011 Lanaken zingt
Totaal 071011
071012 Nieuwjaarsreceptie
Totaal 071012
071014 Andere feesten
071014 Andere feesten
071014 Andere feesten
071014 Andere feesten
071014 Andere feesten
071014 Andere feesten
Totaal 071014
071020 Steun aan feesten en plechtigheden
071020 Steun aan feesten en plechtigheden
071020 Steun aan feesten en plechtigheden
071020 Steun aan feesten en plechtigheden
071020 Steun aan feesten en plechtigheden
071020 Steun aan feesten en plechtigheden
Totaal 071020
071110 Pietersheim
071110 Pietersheim
071110 Pietersheim
071110 Pietersheim
071110 Pietersheim
071110 Pietersheim
071110 Pietersheim
071110 Pietersheim
071110 Pietersheim
071110 Pietersheim
071110 Pietersheim
071110 Pietersheim
071110 Pietersheim
071110 Pietersheim
Gemeentebestuur Lanaken
500,00 €
64940030 Subsidies aan adviesraden
64940030 Subsidies aan adviesraden
2555
255505
80,00 €
64999990 Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
61430010 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
70220050 Dienst reserveringen en festiviteiten - Diverse prestaties
2521
2521
252111
252111
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
Bezoldigingen contractueel personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Verzekering arbeidsongevallen
61430010
61430060
64910120
64999990
64999990
70400030
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
Publiciteit, advertenties & info
Feestcheques straatfeesten
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
Andere toegestane werkingssubsidies (op naam)
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
61201001
61410071
61500110
61500111
62010001
62011001
62012001
62110001
62110991
62211001
62310031
62310041
62310051
70400030
Brandverzekering
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Kosten werkkleding
Kosten werkkleding
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
Rapporteringsperiode 2014
15.000,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €
61430010 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
61430010
61430010
61430010
62030001
62130001
62310051
10.500,00 €
2521
2555
1
252112
255508
1
5.000,00 €
6.650,00 €
10.000,00 €
8.000,00 €
2.476,00 €
124,00 €
70.000,00 €
1.500,00 €
8.000,00 €
3.600,00 €
6.210,00 €
2.500,00 €
5.680,00 €
1.162,00 €
3.000,00 €
14.000,00 €
129.288,78 €
9.694,68 €
6.768,23 €
20.403,50 €
36.847,26 €
775,00 €
140,00 €
3.579,50 €
728,84 €
5.680,00 €
Exploitatiebudget per item
51
071110 Pietersheim
071110 Pietersheim
Totaal 071110
071120 Krieckaert
071120 Krieckaert
071120 Krieckaert
Totaal 071120
071910 Muziek aan tafel
071910 Muziek aan tafel
071910 Muziek aan tafel
071910 Muziek aan tafel
071910 Muziek aan tafel
Totaal 071910
072000 Monumentenzorg
072000 Monumentenzorg
072000 Monumentenzorg
072000 Monumentenzorg
072000 Monumentenzorg
072000 Monumentenzorg
072000 Monumentenzorg
072000 Monumentenzorg
072000 Monumentenzorg
072000 Monumentenzorg
072000 Monumentenzorg
072000 Monumentenzorg
072000 Monumentenzorg
Totaal 072000
072100 Archeologie
Totaal 072100
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
Gemeentebestuur Lanaken
500,00 €
697,00 €
70600020 Nv Krieckaert en Pietersheim
74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques
5.771,00 €
60.500,00 €
16.329,00 €
65000200 Financiële kosten van leningen ten laste van derden
70600020 Nv Krieckaert en Pietersheim
75800000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden
61310050
61340990
61502000
61509990
74600010
Erelonen en vergoedingen auteursrechten
Andere prestaties van derden
Huur technische materieel
Overige exploitatiekosten
Sponsoring
2521
2521
2521
2521
2521
252108
252108
252108
252108
252108
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030030 Controle- en keuringsorganismen gebouwen
61030050 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61030051 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61100001 Elektriciteit
61130001 Water
61201001 Brandverzekering
61340990 Andere prestaties van derden
61500010 Aankoop klein materieel
61500061 Lidmaatschappen
70400030 Andere terugvorderingen en tussenkomsten
70500010 Verhuringen aan bedrijven en gezinnen
74050010 Specifieke subsidies voor werkingskosten
3.110,00 €
12.000,00 €
300,00 €
1.200,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
400,00 €
2.250,00 €
450,00 €
750,00 €
13.000,00 €
64949990 Toegestane werkingssubsidies aan andere
overheidsinstellinge
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030030 Controle- en keuringsorganismen gebouwen
61030050 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61030051 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61100001 Elektriciteit
61340990 Andere prestaties van derden
61340990 Andere prestaties van derden
Rapporteringsperiode 2014
100,00 €
3.500,00 €
500,00 €
150,00 €
3.500,00 €
2.600,00 €
750,00 €
5.000,00 €
700,00 €
2521
252113
2.850,00 €
9.000,00 €
1.000,00 €
Exploitatiebudget per item
52
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
072900 Overig beleid inzake het erfgoed
Totaal 072900
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
Gemeentebestuur Lanaken
61340990
61340990
61340990
61340990
61410010
61410020
61410031
61410990
61500120
62030001
62031001
62032001
62130001
62211001
62310031
62310041
62310051
64000030
70220070
70220070
74700000
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Kantoorbenodigdheden
Documentatie en abonnementen
Frankeringskosten
Overige adminstratiekosten
Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Milieubelasting
Dienst Cultuur-erfgoed - Diverse prestaties
Dienst Cultuur-erfgoed - Diverse prestaties
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61201501
61340990
61410010
61410020
61410031
61410041
61410071
61410990
61420010
61500010
61500120
62010001
62011001
62012001
62020001
62021001
62022001
62030001
Burgerlijke aansprakelijkheid
Andere prestaties van derden
Kantoorbenodigdheden
Documentatie en abonnementen
Frankeringskosten
Communicatiekosten telefoon en internet
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Overige adminstratiekosten
Aankoop klein hard- en softwarematerieel
Aankoop klein materieel
Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Bezoldigingen contractueel personeel
Rapporteringsperiode 2014
2523
2523
2523
2541
252313
252314
252315
254104
2523
252315
500,00 €
500,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €
400,00 €
500,00 €
100,00 €
550,00 €
150,00 €
56.839,82 €
4.510,88 €
4.125,82 €
18.868,94 €
465,00 €
94,00 €
2.325,10 €
327,40 €
50,00 €
300,00 €
2.000,00 €
452,00 €
250,00 €
11.500,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
4.750,00 €
4.350,00 €
2.935,00 €
3.500,00 €
1.000,00 €
2.500,00 €
300,00 €
55.602,72 €
4.220,63 €
3.202,30 €
29.399,85 €
2.166,70 €
1.848,45 €
33.709,15 €
Exploitatiebudget per item
53
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
073900 Overig kunst- en cultuurbeleid
Totaal 073900
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
Gemeentebestuur Lanaken
62030001
62031001
62031001
62032001
62032001
62110001
62110991
62120001
62130001
62130001
62211001
62310031
62310041
62310041
62310051
62310051
70220070
74050010
74050030
74700000
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Verzekering arbeidsongevallen
Dienst Cultuur-erfgoed - Diverse prestaties
Specifieke subsidies voor werkingskosten
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61201501
61410010
61410020
61410031
61410041
61410060
61410071
61410101
61410990
61420010
61420041
61500010
61500010
61500120
62010001
62011001
62012001
62030001
62031001
Burgerlijke aansprakelijkheid
Kantoorbenodigdheden
Documentatie en abonnementen
Frankeringskosten
Communicatiekosten telefoon en internet
Administratief drukwerk en kopieerkosten
Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumaterieel
Overige adminstratiekosten
Aankoop klein hard- en softwarematerieel
Onderhoudscontracten computermaterieel
Aankoop klein materieel
Aankoop klein materieel
Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Rapporteringsperiode 2014
2521
252114
2521
252114
2521
252114
2521
252114
2521
252114
2521
252114
2541
254103
2552
255201
2522
2522
2522
252211
252211
252211
58.806,84 €
2.552,53 €
4.463,84 €
2.114,59 €
4.852,00 €
8.806,02 €
15.846,84 €
1.790,50 €
11.087,51 €
19.702,46 €
775,00 €
280,00 €
4.212,40 €
1.277,20 €
1.175,21 €
340,58 €
2.000,00 €
69.000,00 €
9.475,00 €
1.068,00 €
1.800,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
2.500,00 €
8.000,00 €
1.162,00 €
4.000,00 €
1.750,00 €
500,00 €
3.000,00 €
1.250,00 €
2.000,00 €
150,00 €
71.518,56 €
5.428,76 €
3.704,06 €
64.675,28 €
4.865,83 €
Exploitatiebudget per item
54
074010
074010
074010
074010
074010
074010
074010
074010
074010
074010
074010
Sportdienst
Sportdienst
Sportdienst
Sportdienst
Sportdienst
Sportdienst
Sportdienst
Sportdienst
Sportdienst
Sportdienst
Sportdienst
62032001
62110001
62110991
62130001
62211001
62310031
62310041
62310041
62310051
62310051
64930110
074010 Sportdienst
64930120
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
074010 Sportdienst
Totaal 074010
074021 Sportkampen
074021 Sportkampen
074021 Sportkampen
074021 Sportkampen
074021 Sportkampen
Totaal 074021
074024 Gezinsfietstochten
074024 Gezinsfietstochten
Totaal 074024
074025 Seniorensport
074025 Seniorensport
Totaal 074025
074026 Volwassenensport
Totaal 074026
074027 Jeugdsport
074027 Jeugdsport
64930130
64930130
64939990
64940030
70220080
74050010
74050060
74500020
74700000
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Verzekering arbeidsongevallen
Tussenkomst in onderhoud infrastructuur
buitensportaccomodat
Tussenkomst in verbruik nutsvoorzieningen
buitensportaccomod
Basis- en/of kwaliteissubsidie aan door de gemeente erkende
Basis- en/of kwaliteissubsidie aan door de gemeente erkende
Andere toelagen aan verenigingen
Subsidies aan adviesraden
Dienst Sport - Diverse prestaties
Specifieke subsidies voor werkingskosten
Bijdragen personeelskosten Maribel
Schadevergoedingen verzekeringen ea
Werknemersinhouding maaltijdcheques
61310990
61340990
61500010
61502000
70100020
Andere erelonen en vergoedingen
Andere prestaties van derden
Aankoop klein materieel
Huur technische materieel
Inschrijvingsgelden
Gemeentebestuur Lanaken
2522
2522
252211
252211
2522
252211
2522
252211
4.174,22 €
11.279,47 €
20.382,78 €
21.308,93 €
930,00 €
187,00 €
2.554,40 €
1.915,80 €
407,51 €
430,53 €
11.100,00 €
4.000,00 €
65.000,00 €
1.000,00 €
2.400,00 €
10.000,00 €
2.900,00 €
63.000,00 €
26.775,00 €
500,00 €
870,00 €
2551
2551
255101
255102
2551
255103
2522
2522
2522
2522
2522
252202
252202
252202
252202
252202
1.000,00 €
13.750,00 €
1.000,00 €
250,00 €
11.000,00 €
61340990 Andere prestaties van derden
70100020 Inschrijvingsgelden
2522
2522
252203
252203
4.000,00 €
3.000,00 €
61340990 Andere prestaties van derden
70100020 Inschrijvingsgelden
2522
2522
252204
252204
7.500,00 €
5.000,00 €
61340990 Andere prestaties van derden
2522
252210
3.250,00 €
61310990 Andere erelonen en vergoedingen
61340990 Andere prestaties van derden
1542
2522
154201
252201
5.000,00 €
5.000,00 €
Rapporteringsperiode 2014
Exploitatiebudget per item
55
074027 Jeugdsport
074027 Jeugdsport
074027 Jeugdsport
Totaal 074027
074028 Scholenveldloop
074028 Scholenveldloop
074028 Scholenveldloop
074028 Scholenveldloop
074028 Scholenveldloop
Totaal 074028
074029 Andere initiatieven
074029 Andere initiatieven
074029 Andere initiatieven
074029 Andere initiatieven
074029 Andere initiatieven
Totaal 074029
075010 Jeugddienst
075010 Jeugddienst
075010 Jeugddienst
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Gemeentebestuur Lanaken
61340990 Andere prestaties van derden
70100020 Inschrijvingsgelden
70100020 Inschrijvingsgelden
2522
1542
2522
252206
154201
252201
0,00 €
7.500,00 €
4.000,00 €
61340990
61500010
61500050
61502000
70100020
Andere prestaties van derden
Aankoop klein materieel
Vervoer
Huur technische materieel
Inschrijvingsgelden
2522
2522
2522
2522
2522
252208
252208
252208
252208
252208
7.000,00 €
5.000,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
7.500,00 €
61340990
61340990
61340990
70100020
70200020
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Andere prestaties van derden
Inschrijvingsgelden
Technische Dienst - Verhuring materieel
2522
2522
2522
2522
2522
252205
252207
252209
252209
252205
1.500,00 €
4.500,00 €
17.500,00 €
15.000,00 €
500,00 €
2524
252401
3.000,00 €
5.000,00 €
2.000,00 €
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030050 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
61100001 Elektriciteit
61110001 Gas
61130001 Water
61201001 Brandverzekering
61201501 Burgerlijke aansprakelijkheid
61201601 Verzekering voertuigen
61310040 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden
61340990 Andere prestaties van derden
61410010 Kantoorbenodigdheden
61410020 Documentatie en abonnementen
61410031 Frankeringskosten
61410041 Communicatiekosten telefoon en internet
61410060 Administratief drukwerk en kopieerkosten
61410071 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)
61410101 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumaterieel
61410990 Overige adminstratiekosten
61420010 Aankoop klein hard- en softwarematerieel
61430010 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
61500010 Aankoop klein materieel
61500070 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jur
Rapporteringsperiode 2014
2553
255306
2.000,00 €
2.500,00 €
350,00 €
600,00 €
4.000,00 €
1.800,00 €
750,00 €
8.500,00 €
1.000,00 €
250,00 €
2.500,00 €
5.000,00 €
375,00 €
1.889,00 €
3.250,00 €
1.000,00 €
500,00 €
500,00 €
250,00 €
1.000,00 €
Exploitatiebudget per item
56
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
075010
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Jeugddienst
Gemeentebestuur Lanaken
61500120
61502000
61600040
61603000
62010001
62010001
62011001
62011001
62012001
62012001
62020001
62021001
62022001
62030001
62031001
62032001
62110001
62110001
62110991
62110991
62120001
62130001
62211001
62310031
62310041
62310041
62310051
62310051
64000030
64930070
64930080
64930090
64930100
64939990
64939990
64940030
70400030
74050010
74050030
74050060
Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon
Huur technische materieel
Olie en brandstof voor voertuigen
Onderhoud en herstelling voertuigen
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoe
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Vakantiegeld vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel
Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen
Bezoldigingen contractueel personeel
Vakantiegeld contractuelen
Eindejaarstoelage contractuelen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen aan andere pensioenkassen
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieeer
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele
Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - hos
Vakbondspremies
Maaltijdcheques
Maaltijdcheques
Verzekering arbeidsongevallen
Verzekering arbeidsongevallen
Milieubelasting
Project- en podiumkansensubsidies jeugdwerk
Erkenning en subsidiëring jeugdverenigingen
Overnachting, bivak, overlevingstochten en weekend voor jeug
Kadervorming jeugdwerk
Andere toelagen aan verenigingen
Andere toelagen aan verenigingen
Subsidies aan adviesraden
Andere terugvorderingen en tussenkomsten
Specifieke subsidies voor werkingskosten
Bijdragen gesubsidieerde contractuelen
Bijdragen personeelskosten Maribel
Rapporteringsperiode 2014
2524
252402
2524
252402
2524
252402
2524
252402
2524
252402
2524
252402
2524
252402
2553
2553
2553
2553
2553
2553
255305
255303
255304
255301
255302
255307
500,00 €
400,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
38.319,10 €
24.164,40 €
5.754,51 €
1.834,24 €
2.562,16 €
1.242,89 €
12.485,22 €
5.952,64 €
1.057,30 €
83.612,86 €
4.876,90 €
4.793,26 €
6.103,60 €
3.810,10 €
10.920,95 €
6.886,86 €
775,96 €
22.432,64 €
1.240,00 €
233,00 €
5.141,20 €
638,60 €
886,40 €
163,43 €
1.250,00 €
2.500,00 €
11.000,00 €
7.000,00 €
2.500,00 €
3.500,00 €
3.500,00 €
3.500,00 €
1.000,00 €
55.000,00 €
8.183,00 €
26.775,00 €
Exploitatiebudget per item
57
075010 Jeugddienst
075010 Jeugddienst
Totaal 075010
075020 Jeugdhuis Apollo
Totaal 075020
075030 Andere jeugdhuizen
075030 Andere jeugdhuizen
Totaal 075030
075040 Lokalen jeugdverenigingen
075040 Lokalen jeugdverenigingen
075040 Lokalen jeugdverenigingen
Totaal 075040
075050 Spelotheek
075050 Spelotheek
075050 Spelotheek
075050 Spelotheek
075050 Spelotheek
Totaal 075050
075060 Repetitieruimte
075060 Repetitieruimte
075060 Repetitieruimte
075060 Repetitieruimte
075060 Repetitieruimte
Totaal 075060
075071 Speelpleinwerking
075071 Speelpleinwerking
075071 Speelpleinwerking
075071 Speelpleinwerking
075071 Speelpleinwerking
075071 Speelpleinwerking
075071 Speelpleinwerking
075071 Speelpleinwerking
075071 Speelpleinwerking
Totaal 075071
075072 Grabbelpas
075072 Grabbelpas
075072 Grabbelpas
075072 Grabbelpas
075072 Grabbelpas
Gemeentebestuur Lanaken
74500020 Schadevergoedingen verzekeringen ea
74700000 Werknemersinhouding maaltijdcheques
500,00 €
1.127,00 €
64939990 Andere toelagen aan verenigingen
5.000,00 €
61201001 Brandverzekering
64939990 Andere toelagen aan verenigingen
2553
255308
360,00 €
750,00 €
500,00 €
1.000,00 €
61030010 Materialen voor onderhoud gebouwen
61030050 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling
gebouwen
64939990 Andere toelagen aan verenigingen
2553
255308
750,00 €
61340990
61430010
61500010
70220040
70220090
Andere prestaties van derden
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
Aankoop klein materieel
Gemeentelijke uitleendienst - Verhuring materieel
Dienst Jeugd - Diverse prestaties
2523
2523
2523
2523
2523
252310
252310
252310
252310
252310
1.300,00 €
300,00 €
1.300,00 €
1.240,00 €
1.400,00 €
61100001
61340990
61500010
61509990
70220090
Elektriciteit
Andere prestaties van derden
Aankoop klein materieel
Overige exploitatiekosten
Dienst Jeugd - Diverse prestaties
2531
2531
2531
2531
2531
253103
253103
253103
253103
253103
300,00 €
6.250,00 €
550,00 €
400,00 €
6.000,00 €
61000101
61310990
61310990
61340991
61410031
61430010
61500010
70100020
70100020
Huur en huurlasten van gebouwen
Andere erelonen en vergoedingen
Andere erelonen en vergoedingen
Andere prestaties van derden
Frankeringskosten
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
Aankoop klein materieel
Inschrijvingsgelden
Inschrijvingsgelden
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
1541
154101
154102
154101
154101
154101
154101
154101
154102
1.000,00 €
25.000,00 €
1.500,00 €
8.000,00 €
500,00 €
1.500,00 €
20.000,00 €
22.500,00 €
1.140,00 €
61340990
61430010
61500010
61509990
70100020
Andere prestaties van derden
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
Aankoop klein materieel
Overige exploitatiekosten
Inschrijvingsgelden
2523
2523
2523
2523
2523
252311
252311
252311
252311
252311
3.500,00 €
500,00 €
3.300,00 €
7.000,00 €
5.000,00 €
Rapporteringsperiode 2014
Exploitatiebudget per item
58
Totaal 075072
075073 Swap
075073 Swap
075073 Swap
075073 Swap
075073 Swap
075073 Swap
Totaal 075073
075074 Doedoe
075074 Doedoe
075074 Doedoe
075074 Doedoe
Totaal 075074
075083 Andere activiteiten
075083 Andere activiteiten
Totaal 075083
Gemeentebestuur Lanaken
61340990
61410031
61430010
61500010
61509990
70100020
Andere prestaties van derden
Frankeringskosten
Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
Aankoop klein materieel
Overige exploitatiekosten
Inschrijvingsgelden
2523
2523
2523
2523
2523
2523
252311
252311
252311
252311
252311
252311
1.000,00 €
550,00 €
100,00 €
250,00 €
3.750,00 €
5.000,00 €
61310990
61340990
61500010
70100020
Andere erelonen en vergoedingen
Andere prestaties van derden
Aankoop klein materieel
Inschrijvingsgelden
2523
2523
2523
2523
252311
252311
252311
252311
1.500,00 €
3.000,00 €
100,00 €
5.000,00 €
2523
2523
252312
252312
500,00 €
450,00 €
61340990 Andere prestaties van derden
61430010 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal
Rapporteringsperiode 2014
Exploitatiebudget per item
59
2 TOELICHTING BIJ HET
INVESTERINGSBUDGET
Toelichting budget 2014
2. TOELICHTING BIJ HET INVESTERINGSBUDGET
OVERZICHT ENVELOPPES - Geconsolideerd
2014-2019/002 - Verhogen aantrekkelijkheid commerciële centrum
Investering
Financiering
Investering
Totaal
1.690.000
300.000
900.000
2014
1.200.000
0
50.000
2014-2019/003 - Duurzaam mobiliteitsbeleid - mobiliteitsplan -
Investering
11.809.880
2.435.000
Sneltram
2014-2019/004 - Kwaliteitsvolle, betaalbare woningen en
bouwpercelen
2014-2019/005 - Groene karakter Lanaken - gemeentelijk
klimaatactieplan
2014-2019/006 - Infrastructuur Vrije Tijd
2014-2019/007 - Promotie gemeente Lanaken en toeristiche
troeven
Financiering
Investering
Financiering
Investering
Financiering
Investering
6.340.390
66.000
2.244.000
1.280.000
278.750
2.553.500
140.000
66.000
1.694.000
265.000
86.250
351.000
2015
15.000
0
400.000
2.850.00
0
2.720.00
0
0
150.000
260.000
86.250
150.000
Investering
Financiering
Investering
454.060
200.000
330.000
404.060
200.000
55.000
Investering
31.500
Investering
2014-2019/001 - Verbetering infrastructuur personeel
2014-2019/008 - Kinderopvang - speelpleinwerking - flankerend
onderwijsbeleid
2014-2019/009 - Verbetering dienstverlening aan de burger
2014-2019/010 - Gemeente Lanaken onderscheidend positioneren
en
profileren
2014-2019/011 - Overig beleid - niet prioritaire investeringen
2014-2019/012 - Overig beleid - recurrente investeringen
2014-2019/013 - Overig beleid - investeringen periode voor 2014
TOTAAL
Gemeentebestuur Lanaken
2016
2017
0
0
250.000
0
0
200.000
5.479.880
225.000
225.000
1.000.000
0
400.000
175.000
10.000
1.377.500
595.000
2.480.39
0
0
0
260.000
86.250
650.000
0
0
0
175.000
10.000
25.000
0
0
0
145.000
0
0
50.000
0
55.000
0
0
55.000
0
0
55.000
0
0
55.000
0
0
55.000
11.500
20.000
0
0
0
0
100.000
50.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Investering
16.194.500
3.252.000
1.660.50
0
5.660.000
2.233.245
62.950
3.824.116
2.200.000
1.230.000
802.765
62.950
3.824.116
2.200.000
3.956.50
0
1.500.00
0
259.750
0
0
0
5.986.25
0
4.066.64
0
1.919.61
0
2.640.50
0
Financiering
Investering
Financiering
Investering
Financiering
2.155.50
0 2.529.500
1.880.00
0
300.000
331.380
293.550
0
0
0
0
0
0
6.296.88
0 10.170.430
4.836.25
0 1.710.000
1.460.63
0 8.460.430
750.000
285.550
0
0
0
3.891.05
0
1.060.00
0
2.831.05
0
0
260.250
0
0
0
2.355.75
0
Investering
41.466.801 12.766.441
Financiering
Netto
investering
17.286.090
5.613.200
24.180.711
7.153.241
Rapporteringsperiode 2014
2018
475.000
300.000
0
2019
0
0
0
0
2.355.75
0
Toelichting bij het investeringsbudget
60
INVESTERINGSENVELOPPE 2014-2019/001
Initieel budget 2014
Verbetering gemeentelijke infrastructuur personeel
Omschrijvin
g
Subproj
AR
Investeringssubsidie
Bitem
Bdomein
Bdiens
t
Actieplan Actie
08002
01
15000000 2
PERSONEEL
1221
Bouwen van nieuwe lokalen voor het gemeentelijk lager onderwijs in
Rekem
08002
01
22100007 2
PERSONEEL
1221
Investeringstoelage naar AGB voor gebouw vrije tijd en AGB
01198
02
66400000 3
ALGBEST
1222
Uitg/Fin
122101
F
122101
U
122201
Totalen
Toelichting
Investerin
g
300.000
Nieuw
2018
300.000
490.000
2015
2018
15.000
475.000
K
1.200.000
2014
1.200.00
0
U
F
F
1.690.000
F
Gemeentebestuur Lanaken
Subsidie Jaar
Rapporteringsperiode 2014
300.000
300.000
Investering
Desinvestering (-)
Subsidies
Financiering (Subs. +
Desinvest.)
Toelichting bij het investeringsbudget
61
INVESTERINGSENVELOPPE 2014-2019/002
Initieel budget 2014
Verhogen van de aantrekkelijkheid van het commerciële centrum van Lanaken
Omschrijving
Subproj
AR
Bitem
Bdomein
Bdienst Actieplan Actie
In samenhang met de realisatie van het Spartacusplan zal de publieke
ruimte, als hefboom voor het kernversterkend ondernemerschap, met
aandacht voor de mobiliteitsaspecten en parkeervoorzieningen,
heringericht worden.
01
22400007 052010 HANDECON
1322
132201
Totalen
Uitg/Fin
Toelichting
Investering Subsidie Jaar
U
900.000
U
F
F
900.000
F
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
2014
2015
2016
2017
Nieuw
50.000
400.000
250.000
200.000
Investering
Desinvestering (-)
Subsidies
Financiering (Subs. +
Desinvest.)
Toelichting bij het investeringsbudget
62
INVESTERINGSENVELOPPE 2014-2019/003
Initieel budget 2014
Een duurzaam mobiliteitsbeleid door realisatie mobiliteitsplan en door komst sneltram
Omschrijving
Subproj
AR
Bitem
Bdomein
Bdienst Actieplan
Aankoop grond voor aanleggen van infrastructuur buitenconfiguratie,
gekoppeld aan de sneltram.
01
22020000 021000 LEEFOMGEV
1411
Investeringssubsidie
02
15000000 021000 LEEFOMGEV
1411
Het aanleggen van infrastructuur buitenconfiguratie, gekoppeld aan de
sneltram.
02
22400007 021000 LEEFOMGEV
1411
Toelichting
Investering
Actie
Uitg/Fin
141101
U
141102
F
141102
U
2.800.000
Verbeteren van het openbaar vervoer in gans Lanaken en verhogen
van de toegankelijkheid van bushaltes voor mindervaliden
03
22500007 021000 LEEFOMGEV
1412
141201
U
40.000
2015
2017
20.000
20.000
Uitvoering van het Masterplan Langkeukelbeek
04
22400007 020011 TD
1414
141401
U
770.000
2014
2015
2016
2017
35.000
35.000
350.000
350.000
1415
141501
F
2015
620.000
1415
141501
U
2014
620.000
1415
141502
F
1415
141502
U
3.104.880
1415
141503
U
50.000
1415
141504
F
1415
141504
U
Investeringssubsidie
05
15000000 020011 TD
Aankoop gronden voor aanleg fietspad Bilzerbaan N2
05
22010000 020011 TD
Investeringssubsidie
06
15000000 020011 TD
Aanleg fietspad Bilzerbaan N2
06
22500007 020011 TD
Wegenis en fietspaden Nijverheidslaan
07
22400007 020011 TD
Investeringssubsidie
08
15000000 020011 TD
Aankoop gronden dossier schoolomgeving Smeermaas
08
22010000 020011 TD
Investeringssubsidie
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
Subsidie
70.000
Nieuw
2015
1.000.000
70.000
2016 1.000.000
2014
100.000
2016 2.700.000
620.000
620.000
2.480.390
2017 2.480.390
2015 1.000.000
2016 2.104.880
100.000
100.000
Jaar
2014
50.000
2015
100.000
2014
100.000
Toelichting bij het investeringsbudget
63
09
15000000 020011 TD
Aanleg schoolomgeving Smeermaas
09
22400007 020011 TD
Investeringssubsidie
10
15000000 020011 TD
Vervolg aankoop gronden fietspad Kiezelweg
10
22010000 020011 TD
Vervolg aanleg fietspad Kiezelweg
11
22500007 020011 TD
Aanleg fietspaden ism gemeente Maasmechelen : Heirbaan
12
22500007 020011 TD
1415
141505
F
1415
141505
U
1415
141506
F
1415
141506
U
1415
141507
1415
Investeringssubsidie
13
15000000 020011 TD
1415
Jaarlijks budget fietspaden buiten module 10 en onderhoud
fietspaden buiten module 10
13
22500007 020011 TD
1415
Jaarlijks budget aanleg voetpaden en onderhoud voetpaden. Incl
missinglinks voetpadenplan.
14
22500007 020011 TD
1415
2.000.000
2.750.000
2015 2.000.000
2014 1.250.000
2015 1.500.000
90.000
2014
90.000
10.000
2014
10.000
U
10.000
2014
10.000
141508
U
135.000
2014
2016
35.000
100.000
141509
F
2014
50.000
141509
U
2014
2015
2016
2017
2018
2019
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
141510
U
2014
2015
2016
2017
2018
2019
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
Totalen
U
F
F
6.340.390
F
6.340.390
50.000
600.000
750.000
11.809.880
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
Investering
Desinvestering (-)
Subsidies
Financiering (Subs. +
Desinvest.)
Toelichting bij het investeringsbudget
64
INVESTERINGSENVELOPPE 2014-2019/004
Initieel budget 2014
Het voeren van een duurzaam woonbeleid dat leidt tot kwaliteitsvolle, betaalbare woningen en bouwpercelen
Omschrijving
Subproj
AR
Bitem
Bdomein
Bdienst Actieplan
Afbraak sporthal St Servaas
01
26000000 061000 LEEFOMGEV
1422
Verkoop gronden sporthal St Servaas
02
26000000 061000 LEEFOMGEV
1422
Verkoop groenpercelen gemeentelijke verkavelingen als bouwloten
03
26000000 061000 LEEFOMGEV
1422
Openbare verkoop 5 bouwplaatsen
04
26000000 061000 LEEFOMGEV
1422
Verkoop bouwperceel Groenstraat
05
26000000 061000 LEEFOMGEV
1422
Verkoop gebouw jeugddienst K.Albertlaan
06
26100000 061000 LEEFOMGEV
1422
Toelichting
Investering Subsidie
Actie
Uitg/Fin
142201
U
66.000
2014
66.000
142201
F
-924.000
2014
-924.000
142201
F
-400.000
2016
-400.000
142201
F
-600.000
2014
-600.000
142201
F
-170.000
2014
-170.000
142201
F
-150.000
2015
-150.000
Totalen
U
F
F
66.000
2.244.000
F
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
2.244.000
Jaar
Nieuw
Investering
Desinvestering (-)
Subsidies
Financiering (Subs. +
Desinvest.)
Toelichting bij het investeringsbudget
65
INVESTERINGSENVELOPPE 2014-2019/005
Initieel budget 2014
Inzetten op het groene karakter van Lanaken en uitvoeren van het gemeentelijk klimaatactieplan
Omschrijving
Subproj
AR
Bitem
Bdomein
Bdienst Actieplan Actie
Nieuwe en bestaande gemeentelijke gebouwen energiezuiniger
maken en een energiebesparing bewerkstelligen in de gemeentelijke
gebouwen via het intern milieuzorgsysteem
01
22100000 035000 LEEFOMGEV
1432
143201
Investeringssubsidie
02
15000000 035000 LEEFOMGEV
Uitg/Fin
Toelichting
Investering Subsidie Jaar
U
600.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
2016
2018
10.000
10.000
1433
143301
F
Investeren in een moderne voertuigenvloot met aandacht voor
alternatieve aandrijvingssystemen (principes Zero Emission) in
uitvoering van het klimaatactieplan
02
24300000 035000 LEEFOMGEV
1433
143301
U
65.000
2014
2016
2018
5.000
30.000
30.000
Het versterken van het groene karakter van Lanaken door het
uitvoeren van gebieds- en soortgerichte acties
03
22000000 068000 TD
1435
143501
U
270.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
Investeringssubsidie
04
15000000 034100 LEEFOMGEV
1436
143601
F
2014
2015
2017
86.250
86.250
86.250
Het uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen
04
22890007 034100 LEEFOMGEV
1436
143601
U
2014
2015
2017
115.000
115.000
115.000
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
20.000
Nieuw
258.750
345.000
Toelichting bij het investeringsbudget
66
Totalen
U
F
F
F
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
1.280.000
278.750
278.750
Investering
Desinvestering (-)
Subsidies
Financiering (Subs. +
Desinvest.)
Toelichting bij het investeringsbudget
67
INVESTERINGSENVELOPPE 2014-2019/006
Initieel budget 2014
Bouwen en vernieuwen van de infrastructuur binnen Vrije Tijd
Omschrijving
Subproj
AR
Bitem
Bdomein Bdienst
Investeringstoelage naar AGB voor infrastructuurwerken
Montaignehof
01
66400000 074000 VT
Actie
Uitg/Fin
1511
151101
K
1.565.000
151203
K
300.000
2014
300.000
151301
U
212.500
2015
2016
2017
50.000
77.500
85.000
151303
U
400.000
2015
2016
100.000
300.000
151304
U
10.000
2014
10.000
151305
U
66.000
2014
2018
41.000
25.000
Totalen
U
F
F
2.553.500
Investeringstoelage naar AGB voor renovatie sporthal Sparrendal
02
66400000 074000 VT
1512
Opfrissing en modernisering cultureel centrum
03
22100207 070510 VT
1513
Optimalisatie socio-culturele accommodatie in Gellik in
samenwerking met het verenigingsleven
04
22100000 070570 VT
Toelichting
Investering Subsidie Jaar
Actieplan
1513
Fysische integratie dienst cultureel erfgoed bij de bibliotheek
05
22100000 070570 VT
1513
Aanpassingswerken diverse socio-culturele gebouwen
06
22100000 070510 VT
1513
F
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
Nieuw
2016 1.000.000
2017
565.000
Investering
Desinvestering (-)
Subsidies
Financiering (Subs. +
Desinvest.)
Toelichting bij het investeringsbudget
68
INVESTERINGSENVELOPPE 2014-2019/007
Initieel budget 2014
Promotie van de gemeente Lanaken en haar toeristiche troeven
Omschrijving
Subproj
AR
Bitem
Bdomein Bdienst Actieplan
Investeringstoelage naar VZW Toerisme voor aanleg parking visvijver
domein Pietersheim
01
66400000 071110 VT
1521
Investeringstoelage naar VZW Toerisme voor fietsenstalling OudRekem
02
66400000 071110 VT
1521
Investeringstoelage naar VZW Toerisme voor aanleg parking
sportcentrum domein Pietersheim
03
66400000 071110 VT
1521
Investeringssubsidie
04
15000000 052200 VT
1521
Herstelling plafond museumkerk
04
22100000 052200 VT
1521
Investeringssubsidie aan Bouwinvest
05
66400000 052200 VT
1522
Toelichting
Investering Subsidie Jaar
Actie
Uitg/Fin
152102
K
10.000
2014
10.000
152105
K
15.000
2014
15.000
152102
K
50.000
2015
50.000
152104
F
2014
200.000
152104
U
250.000
2014
250.000
152201
K
129.060
2014
129.060
Totalen
U
F
F
454.060
F
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
200.000
200.000
200.000
Nieuw
Investering
Desinvestering (-)
Subsidies
Financiering (Subs. +
Desinvest.)
Toelichting bij het investeringsbudget
69
INVESTERINGSENVELOPPE 2014-2019/008
Initieel budget 2014
Uitbouw kwaliteitsvolle kinderopvang en speelpleinwerking in een flankerend onderwijsbeleid
Omschrijving
Subproj
AR
Bitem
Bdomein
Aankoop uitrusting voor speelpleinwerking
01
23000000 075071 VT
Bdienst Actieplan
Toelichting
Investering Subsidie Jaar
Actie
Uitg/Fin
1541
154101
U
30.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Investeringstoelagen voor zelfstandige kinderopvanginitiatieven
02
66400000 094500 ALGBEST
1543
154302
K
300.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Totalen
U
F
F
330.000
F
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
Nieuw
Investering
Desinvestering (-)
Subsidies
Financiering (Subs. +
Desinvest.)
Toelichting bij het investeringsbudget
70
INVESTERINGSENVELOPPE 2014-2019/009
Initieel budget 2014
Het verbeteren van de dienstverlening aan de burger
Omschrijving
Subproj
AR
Bitem
Bdomein
Bdienst Actieplan
Uitbouw van digitale dienstverlening door creatie van een
gemeentelijk digitaal platform
01
24100000 013000 ALGBEST
1712
Toelichting
Investering Subsidie Jaar
Actie
Uitg/Fin
171201
U
31.500
Totalen
U
F
F
31.500
F
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
2014
2015
Nieuw
11.500
20.000
Investering
Desinvestering (-)
Subsidies
Financiering (Subs. +
Desinvest.)
Toelichting bij het investeringsbudget
71
INVESTERINGSENVELOPPE 2014-2019/010
Initieel budget 2014
Het nemen van maatregelen om de gemeente Lanaken onderscheidend te positioneren en profileren
Omschrijving
Subproj
AR
Bitem
Bdomein
Bdienst Actieplan
Laten uitvoeren van een studie inzake Citymarketing opdat inwoners
en bezoekers weten waar Lanaken voor staat. Stapsgewijze
implementatie van de resultaten van deze studie
01
23000000 019020 ALGBEST
1721
Toelichting
Investering Subsidie Jaar
Actie
Uitg/Fin
172101
U
100.000
Totalen
U
F
F
100.000
F
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Nieuw
50.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Investering
Desinvestering (-)
Subsidies
Financiering (Subs. +
Desinvest.)
Toelichting bij het investeringsbudget
72
INVESTERINGSENVELOPPE 2014-2019/011
Initieel budget 2014
Overig beleid - niet prioritaire investeringen
Omschrijving
Subproj
AR
Bitem
Bdomein
Bdienst Actieplan
Verkoop grond met gebouw vzw Kompas Gellik
01
26100000 009000 ALGFIN
2141
Verkoop kasteel Pietersheim
02
26100000 009000 ALGFIN
2141
Verkoop De Krieckaert
03
26000000 009000 ALGFIN
2141
Verkoop 1 veld Hewian Girls + kantine
04
26100000 009000 ALGFIN
2141
Opbrengst overname containerpark
05
26100000 009000 ALGFIN
2141
Verkoop divers patrimonium in uitvoering patrimoniumbeheerssysteem
06
26000000 009000 ALGFIN
2141
Aanpassing Ceulemansplein
07
22000000 009000 ALGFIN
2141
Verkoop deel Ceulemansplein
07
26000000 009000 ALGFIN
2141
Vernieuwen van de netwerkswitches in het glasvezelnet Kan dit weg
omwille van VOIP
08
24100000 011930 ALGBEST
2241
Redundante stacks installeren op lokatie TD, inclusief voorzienvan fiber
tussen gemeentehuis en TD
09
24100000 011930 ALGBEST
2241
Aankoop performantere firewall
10
24100000 011930 ALGBEST
2241
Structurele vervanging hardware ICT
11
24100000 011930 ALGBEST
2241
Draadloos internet invoeren in gemeentelijke gebouwen
12
24100000 011930 ALGBEST
Gemeentebestuur Lanaken
2242
Toelichting
Investering
Actie
Uitg/Fin
214101
F
-150.000
2015
-150.000
214101
F
-750.000
2015
-750.000
214101
F
-850.000
2015
-850.000
214101
F
-350.000
2014
-350.000
214101
F
-100.000
2015
-100.000
214101
F
-30.000
2015
-30.000
214101
U
150.000
2016
150.000
214101
F
-300.000
2016
-300.000
224101
U
70.000
2016
70.000
224102
U
70.000
2014
70.000
224103
U
15.000
2016
15.000
224104
U
81.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
20.000
21.000
10.000
10.000
10.000
10.000
224201
U
10.000
2014
10.000
Rapporteringsperiode 2014
Subsidie
Jaar
Nieuw
Toelichting bij het investeringsbudget
73
Centralisatie beheer digitale infoschermen voor efficiënter en goedkoper
beheer
13
24100000 011930 ALGBEST
2242
224202
Aankoop nieuwe software
14
24100000 011930 ALGBEST
2242
224204
U
10.000
2016
10.000
U
46.000
2014
2016
26.000
20.000
224205
U
5.000
2014
5.000
224301
U
160.000
2014
160.000
224302
U
30.000
2015
30.000
224303
U
10.000
2014
2015
5.000
5.000
224304
U
15.000
2016
15.000
224305
U
150.000
2016
150.000
225201
U
50.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
15.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
226202
U
10.000
2015
2016
5.000
5.000
2263
226301
U
10.000
2017
10.000
2263
226303
U
54.000
2014
2015
2016
6.000
6.000
6.000
Verhogen interactiviteit intranet voor gemeentelijke personeelsleden
15
24100000 011930 ALGBEST
2242
Vernieuwen citrix-software en hardware
16
24100000 011930 ALGBEST
2243
Uitbreiding SAN-omgeving en uitbreiding VM ware door aankoop van
bijkomnede SAN en server
17
24100000 011930 ALGBEST
2243
Vervanging tape-library en aankopen goedkopere disks voor stockeren
van weinig gebruikte data
18
24100000 011930 ALGBEST
2243
Upgraden citrixfarm nav detectie nieuwe behoeften ingevolge
uitgevoerd behoeftenonderzoek
19
24100000 011930 ALGBEST
2243
Vernieuwing VM-ware omgeving (virtualisatie)
20
24100000 011930 ALGBEST
2243
Aankoop uitrusting in het kader van de uitvoering jaaractieplan
preventie
21
23000000 011500 ALGBEST
2252
Het voorzien van didactische middelen in het kader van geïntegreerde
lesmethodiek
22
23000000 082002 PERSONEEL
2262
Voorzien van een wachtruimte ouders school Gellik
23
22100000 082002 PERSONEEL
Aankoop nieuwe instrumenten voor
samenspelmateriaal/instrumentarium
24
23000000 082002 PERSONEEL
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
Toelichting bij het investeringsbudget
74
Aankoop 1 bijkomend smartboard Gellik
25
24100000 082002 PERSONEEL
Aankoop laptops Gellik
26
24100000 082002 PERSONEEL
Vernieuwing laptops lagere school
27
24100000 080022 PERSONEEL
Investeringstoelage vzw Toerisme
28
66400000 052200 VT
Gemeentebestuur Lanaken
6.000
25.000
5.000
2264
226401
U
6.500
2014
6.500
2264
226402
U
5.000
2014
5.000
2272
227201
U
15.000
2015
2019
5.000
10.000
2511
251101
K
81.000
2014
2015
2016
2018
2019
35.000
18.000
18.000
5.000
5.000
252303
U
5.000
2015
5.000
253102
U
5.000
2014
5.000
253201
U
15.000
2014
15.000
255104
K
11.000
2014
11.000
255104
K
60.000
2017
2019
30.000
30.000
2554
255401
U
4.000
2014
4.000
2611
261101
U
150.000
2014
150.000
2611
261101
U
380.000
2014
380.000
2611
261101
U
70.000
2014
70.000
2611
261101
U
2.500.000
2015
2016
2017
500.000
500.000
500.000
De bibliotheek stelt aangepaste steuncollecties ter beschikking door
aankoop van 140 kisten
29
24000000 070300 VT
2523
Aankoop geluidsmeter jeugdhuizen
30
23000000 071130 VT
2531
Plaatsing van kleinschalige speeltoestellen in diverse wijken
31
22000000 071130 VT
2532
Investeringstoelagen aan ATLA
32
66400000 074000 VT
2551
Investeringstoelagen aan Tennisclub Lanaken
33
66400000 074000 VT
2551
De aankoop van tentoonstellingspanelen
34
23000000 070300 VT
Aanleg of verbetering Epesiastraat
35
22400007 020010 TD
Aanleg of verbetering parking OC Berenhof
36
22010000 070530 VT
Aanleg of verbetering Vanaubelstraat
37
22400007 020010 TD
Aanleg of verbetering straten en pleinen
38
22400007 020010 TD
2017
2018
2019
Rapporteringsperiode 2014
Toelichting bij het investeringsbudget
75
Aankoop gronden voor infrastructuurwerken
39
22020000 020010 TD
2611
Structureel vervangen van straatmeubilair, afvalbakken ea door
kwalitatieve en esthetische exemplaren
40
22500000 020010 TD
2612
2018
2019
500.000
500.000
261102
U
28.000
2014
28.000
261201
U
150.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
Nieuwe aanplantingen voorzien rond nieuwe projecten (Spartacus,
evenementenhal, OC's, …)
41
22010000 068000 TD
2612
261202
U
180.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
Aanplanten en of vervangen van (laan)bomen of groenmassieven op
basis van een goedgekeurd bomenplan
42
22500007 068000 TD
2612
261203
U
240.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
Tegen 2019 het gebruik van pesticiden op het openbaar domein tot nul
herleiden
43
23000000 035000 LEEFOMGEV
2612
261204
U
90.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Verkeersremmende maatregelen
44
22500000 035000 LEEFOMGEV
261205
U
120.000
2014
2015
2016
2017
20.000
20.000
20.000
20.000
Gemeentebestuur Lanaken
2612
Rapporteringsperiode 2014
Toelichting bij het investeringsbudget
76
2018
2019
Investeringssubsidie
45
15000000 020010 TD
2613
261302
F
Lanaken- Kiewithheide - realiseren van Aquafin-project - afkoppeling
parasitair water
45
22400007 020010 TD
2613
261302
U
3.000.000
Neerharen - Paalsteenlaan, Nieuwe Erven, ea, (Infrax R804) - aanleg
gescheiden stelsel
46
22400007 020010 TD
2613
261304
U
130.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
80.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Rekem - Heidestraat - realiseren van Aquafin-project - afkoppeling
parasitair water
47
22400007 020010 TD
2613
261305
U
400.000
2014
2016
100.000
300.000
Rekem - Populierenlaan (Infrax R1070) - aanleg gescheiden stelsel
48
22400007 020010 TD
2613
261306
U
90.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
40.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Rekem - Veldstraat (Infrax R59) - aanleg gescheiden stelsel
49
22400007 020010 TD
261307
U
90.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
40.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
261309
K
1.050.000
2014
2015
2016
2017
300.000
150.000
150.000
150.000
2613
Investeringssubsidies aan Infrax voor de niet door VMM gesubsidieerde
projecten
50
66400000 031000 TD
2613
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
2.250.000
20.000
20.000
2017 1.500.000
2018
750.000
2017 2.000.000
2018 1.000.000
Toelichting bij het investeringsbudget
77
Buitengewoon onderhoud wegenis
51
22400000 020010 TD
2614
Renovatiewerken Museumkerk
52
15000000 072000 VT
2621
Renovatiewerken Museumkerk
52
22100007 072000 VT
2621
Lanaken - TD - Opmaak uitvoeringsdossiers voor nieuwbouw of
renovatieprojecten + realisatie van de projecten
53
22100007 011970 ALGBEST
2621
Aankoop nieuw meubilair refter TD
54
24000000 011970 ALGBEST
2621
Buitengewoon onderhoud aan en renovaties van de daken van de
academie in Gellik
55
22100207 011970 ALGBEST
2622
Buitengewoon onderhoud aan en renovaties van de daken van
gemeentelijke gebouwen(wegwerken van chronische gebreken)
56
22100207 011970 ALGBEST
2622
Structurele aanpassingen i.f.v. toeganelijkheid openbare gebouwen
57
22100007 091100 ALGBEST
2622
Gemeentebestuur Lanaken
150.000
150.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
462.000
462.000
462.000
462.000
462.000
462.000
2014
880.000
261401
U
262101
F
262101
U
150.000
2014
150.000
262101
U
1.183.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
233.000
250.000
250.000
250.000
100.000
100.000
262102
U
31.000
2014
31.000
262201
U
475.000
2014
475.000
262201
U
250.000
2015
2016
2017
2018
2019
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
262202
U
15.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
Rapporteringsperiode 2014
2.772.000
2018
2019
880.000
Toelichting bij het investeringsbudget
78
Buitengewoon onderhoud gebouwen TD
58
22100200 019040 ALGBEST
2622
Buitengewoon onderhoud schoolgebouw kleuters Neerharen
59
22100200 005013 ALGFIN
2622
Buitengewoon onderhoud gemeentelijke gebouwen
60
22100200 019030 ALGBEST
2622
262203
U
70.000
2014
70.000
262204
U
20.000
2014
20.000
262204
U
450.000
2015
2016
2017
2018
2019
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
2014
11.000
2015
2016
5.000
5.000
Het gemeentelijk patrimonium beveiligen tegen vandalisme door het
plaatsten van bewakingscamera's- OC Smeermaas
61
22100007 070540 VT
2622
262205 U
11.000
Het gemeentelijk patrimonium beveiligen tegen vandalisme door het plaatsten van bewakingscamera's
62
22100007 011970 ALGBEST
2622
262205 U
10.000
Het structureel ondergronds brengen van glascontainers
63
22000000 030000 LEEFOMGEV
2014
2015
2016
2017
2018
2019
De begraafplaatsen worden verfraaid, gemo;derniseerd, toegankelijker gemaakt en op een doelgerichte manier beheerd (incl plaatsing
grafkelders en columbariums)
64
22000000 099020 TD
Aankoop nieuw rollend materieel
65
24300000 011950 ALGBEST
2622
262206
U
36.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
2623
262301
U
750.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
75.000
375.000
75.000
75.000
75.000
75.000
2631
263101
U
150.000
2017
150.000
Totalen
U
F
F
16.194.500
F
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
2.530.000
3.130.000
5.660.000
Investering
Desinvestering (-)
Subsidies
Financiering (Subs. +
Desinvest.)
Toelichting bij het investeringsbudget
79
INVESTERINGSENVELOPPE 2014-2019/012
Initieel budget 2014
Overig beleid - recurrente investeringen
Omschrijving
Subproj
AR
Bitem Bdomein
Vervanging meubilair
01
24000000 011960 ALGBEST
Bdienst Actieplan Actie
Uitg/Fin
Toelichting
Investering Subsidie Jaar
Nieuw
U
30.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Vervanging informaticamaterieel
02
24100000 011960 ALGBEST
U
30.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Vervanging kantooruitrusting
03
24200000 011960 ALGBEST
U
60.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
U
25.000
2014
25.000
U
215.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
15.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
U
60.000
2014
2015
10.000
10.000
Vervanging rollend materieel
04
24300000 011981 ALGBEST
Vervanging rollend materieel
05
24300000 011981 ALGBEST
Aankoop schuilhuisjes
06
22500000 021000 LEEFOMGEV
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
Toelichting bij het investeringsbudget
80
Aankoop kieshokjes
07
24000000 013040 ALGBEST
Aankoop technisch materieel noodplanning
08
23000000 049000 ALGBEST
2016
2017
2018
2019
10.000
10.000
10.000
10.000
U
3.500
2014
3.500
U
12.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Centrumversterkende investeringen
09
23000000 052010 HANDECON
U
30.000
2014
2016
2018
10.000
10.000
10.000
Aankopen gronden sociale verkavelingen (onteigeningen etc.) vroeger
art. nr. 922/711-60
10
22900000 062010 LEEFOMGEV
U
120.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Citrix-licenties (uitbreiding)
11
24100000 011930 ALGBEST
U
9.000
2014
2017
4.500
4.500
U
7.800
2014
7.800
U
5.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
750
250
1.500
500
1.500
500
U
1.000
2014
2015
750
250
Cachélicenties bib ig instap provinciaal bibliotheeksysteem
12
24100000 070300 VT
Didactisch materieel lager onderwijs
13
23000000 080022 PERSONEEL
Didactisch materieel academie
14
23000000 082002 PERSONEEL
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
Toelichting bij het investeringsbudget
81
Technisch materieel lager onderwijs
15
23000000 080022 PERSONEEL
U
6.500
2014
2015
2016
2017
2018
2019
500
1.000
1.250
1.250
1.250
1.250
Technisch materieel academie
16
23000000 082002 PERSONEEL
U
2.250
2014
2015
2.000
250
U
5.000
2015
5.000
U
1.100
2014
1.100
U
9.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
U
1.800
2014
1.800
U
40.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
U
3.750
2014
3.750
U
2.000
2015
2.000
U
25.000
2018
25.000
U
115.000
2014
2015
2017
25.000
30.000
30.000
Bibliotheek - plaatsen zonnewering balie
17
22100000 070300 VT
Bibliotheek - uitbreiding betaalautomaat
18
23000000 070300 VT
Erfgoed - Conservering materialen
19
27500000 072900 VT
Uitleendienst - aankoop geluidsmeter
20
23000000 011995 ALGBEST
Aankoop diverse uitrusting socio-culturele gebouwen
21
23000000 070500 VT
Aankoop scanmodule uitleendienst
22
23000000 011995 ALGBEST
OC Veldwezelt -inrichten exporuimte
23
22100000 070530 VT
OC Gellik - renovatie sanitair
24
22100207 070570 VT
Studies ivm Ruimtelijke planning
26
21400000 060010 LEEFOMGEV
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
Toelichting bij het investeringsbudget
82
Aankoop verkeerssignalisatie
27
22500000 020010 TD
Investeringssubsidie
28
15000000 011981 ALGBEST
Aankoop machines en uitrusting TD
28
23000000 011981 ALGBEST
U
120.000
F
62.950
2019
30.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
2014
62.950
U
692.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
292.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
Verkeersstudies
29
21400000 020030 TD
U
45.000
2014
2016
2018
15.000
15.000
15.000
Natuur-en milieuprojecten
30
22000000 034000 LEEFOMGEV
U
90.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Aankoop geluidsmeter
31
23000000 039000 LEEFOMGEV
U
5.400
2014
2016
2018
1.800
1.800
1.800
Investeringstoelage kerkfabriek St Ursula
32
66400000 079010 ALGBEST
K
104.130
2014
2015
2016
2017
20.000
64.130
10.000
10.000
Investeringstoelage kerkfabriek St Servaas
33
66400000 079020 ALGBEST
K
40.000
2014
2015
30.000
10.000
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
Toelichting bij het investeringsbudget
83
Investeringstoelage kerkfabriek St Petrus Rekem
34
66400000 079030 ALGBEST
Investeringstoelage kerkfabriek St Lambertus Veldwezelt
35
66400000 079040 ALGBEST
Investeringstoelage kerkfabriek St Laurentrius Gellik
36
66400000 079050 ALGBEST
Investeringstoelage kerkfabriek St Jozef Smeermaas
37
66400000 079060 ALGBEST
Investeringstoelage kerkfabriek St Lambertus Neerharen
38
66400000 079070 ALGBEST
Investeringstoelage kerkfabriek St Michiel Kesselt
39
66400000 079080 ALGBEST
Totalen
K
52.500
2014
2016
2018
17.500
17.500
17.500
K
40.165
2014
40.165
K
52.000
2014
2016
2019
30.000
7.000
15.000
K
18.000
2014
18.000
K
9.350
2014
2016
3.350
6.000
K
145.000
2014
2016
135.000
10.000
U
F
F
2.233.245
F
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
62.950
62.950
Investering
Desinvestering (-)
Subsidies
Financiering (Subs. +
Desinvest.)
Toelichting bij het investeringsbudget
84
INVESTERINGSENVELOPPE 2014-2019/013
Initieel budget 2014
Overig beleid - investeringen periode voor 2014
Omschrijving
Subproj
AR
Bitem
Bdomein
Leegstandsregister
1
24100000 062920 LEEFOMGEV
Aankoop gronden Van Aubelstraat
10
22020000 020010 TD
Aanpassing gebouwen Technische Dienst
11
22100007 019040 ALGBEST
Ontwerp fietspad Bilzerbaan
12
22020000 020010 TD
Ontwerp Maastrichterweg-Maaseikersteenweg
13
22020000 020010 TD
Investeringssubsidie
14
15000000 020010 TD
Heraanleg Kiezelweg N78
14
22020000 020010 TD
Aanleg diverse voetpaden
15
22020000 020010 TD
Heraanleg Raamstraat
16
22020000 020010 TD
Spartacus-aanleg pleinen HHC-Europaplein
17
22000000 022000 LEEFOMGEV
Inrichting VVV-kantoor
18
23000000 052200 VT
Investeringstoelage eigenaar Neanderthalersite
19
66400000 072100 VT
Informaticamaterieel gemeentehuis
2
24100000 011930 ALGBEST
Aanleg bosexploitatiewegen
20
22400007 034000 LEEFOMGEV
Aanpassing gebouw lagere school Rekem
21
22100007 080022 PERSONEEL
Renovatie dak Academie
22
22100207 082002 PERSONEEL
Ontwerpkosten ea gebouw vrije tijd
Gemeentebestuur Lanaken
Bdienst Actieplan Actie
Uitg/Fin
Toelichting
Investering Subsidie
Jaar
Nieuw
U
9.070
2014
9.070
U
25.280
2014
25.280
U
89.889
2014
89.889
U
11.702
2014
11.702
U
5.703
2014
5.703
F
2.200.000
2014 2.200.000
U
600.000
2014
600.000
U
98.530
2014
98.530
U
24.905
2014
24.905
U
12.461
2014
12.461
U
11.370
2014
11.370
K
40.000
2014
40.000
U
158.453
2014
158.453
U
103.953
2014
103.953
U
48.722
2014
48.722
U
5.458
2014
5.458
Rapporteringsperiode 2014
Toelichting bij het investeringsbudget
85
23
21400007 011983 ALGBEST
Investeringstoelage VZW Toerisme - Diverse projecten
24
66400000 071110 VT
Ereloon verbouwing school gellik
25
22100007 070570 VT
Buitengewoon onderhoud OC Gellik
26
22100200 070570 VT
Ereloon ontwerp omgeving OC Berenhof
27
22010000 070530 VT
Uitrusting dienst cultuur
28
23000000 073900 VT
Ontwerp renovatie sporthal Neerharen
29
21400007 074000 VT
Digitaliseren akten burgerlijke stand
3
24100000 013030 ALGBEST
Ereloon restauratie museumkerk
30
22100207 072000 VT
Investeringstoelage kerkfabriek St Laurentius Gellik
31
66400000 079050 ALGBEST
Investeringstoelage kerkfabriek St Ursula Lanaken mbt restauratie
32
66400000 079010 ALGBEST
Investeringstoelage aan Infrax mbt wateroverlast Veldwezelt
33
66400000 031000 TD
Investeringstoelage aan Infrax mbt parking Oud Rekem
34
66400000 031000 TD
Investeringstoelage aan Infrax mbt Kanaaldijk
35
66400000 031000 TD
Rechten van opstal mbt erosiebestrijding
36
21100007 034100 LEEFOMGEV
Erelonen ontwerpen RUP's
37
21400007 060010 LEEFOMGEV
Bureaumeubilair gemeentehuis
38
24000000 019030 ALGBEST
Buitenaanleg TD
39
22010000 019040 ALGBEST
Upgraden BS.net burgerlijke stand
4
24100000 013030 ALGBEST
Module 10 schoolomgeving HHC
40
22000000 021000 LEEFOMGEV
Gemeentebestuur Lanaken
U
103.727
2014
103.727
K
17.176
2014
17.176
U
4.972
2014
4.972
U
7.290
2014
7.290
U
48.500
2014
48.500
U
2.108
2014
2.108
U
2.891
2014
2.891
U
24.264
2014
24.264
U
104.039
2014
104.039
K
3.028
2014
3.028
K
12.339
2014
12.339
K
331.165
2014
331.165
K
7.786
2014
7.786
K
47.651
2014
47.651
U
11.074
2014
11.074
U
45.747
2014
45.747
U
5.598
2014
5.598
U
65.309
2014
65.309
U
16.335
2014
16.335
U
40.000
2014
40.000
Rapporteringsperiode 2014
Toelichting bij het investeringsbudget
86
Veilgheidscoördinatie Populierenlaan
41
22400007 020010 TD
Blauwe steen boucharderen Jan Rosierlaan
42
22400007 020010 TD
Kiss&Ride zone Jan Rosierlaan
43
22400007 020010 TD
Fietspad Heirbaan ism Maasmechelen
44
22400007 020010 TD
Aanplantingen Permekeplein
45
22000000 068000 TD
Buitengewoon onderhoud wegenis
46
22400007 020010 TD
Machines en uitrusting TD
47
23000000 011981 ALGBEST
Opmaak citymarketingplan
48
21400007 052900 VT
Uitvoering bosbeheersplan
49
22000000 034000 LEEFOMGEV
Saldo Investeringstoelage naar Politiezone
5
66400000 040000 ALGBEST
Wifi in CCL
50
23000000 070510 VT
Speeltuigen speelpleinen
51
22000000 071130 VT
Aanpassing OC Kleinveld voor IBO
52
22100007 094500 ALGBEST
Buitengewoon onderhoud CCL
53
22100007 070510 VT
Buitengewoon onderhoud OC Gellik
54
22100007 070570 VT
Aanleg omgeving OC Briegden
55
22010000 070580 VT
Uitrusting dienst sport
56
23000000 074010 VT
Renovatie museumkerk
57
22100007 072000 VT
Erosiebestrijdingswerken St Antoniussteeg
58
22000000 034100 LEEFOMGEV
Uitrusting kerkhoven
Gemeentebestuur Lanaken
U
10.000
2014
10.000
U
4.156
2014
4.156
U
11.200
2014
11.200
U
29.950
2014
29.950
U
3.599
2014
3.599
U
7.744
2014
7.744
U
174.306
2014
174.306
U
29.750
2014
29.750
U
26.396
2014
26.396
K
95.066
2014
95.066
U
2.999
2014
2.999
U
2.671
2014
2.671
U
19.154
2014
19.154
U
150.000
2014
150.000
U
1.366
2014
1.366
U
50.000
2014
50.000
U
2.250
2014
2.250
U
900.000
2014
900.000
U
5.071
2014
5.071
Rapporteringsperiode 2014
Toelichting bij het investeringsbudget
87
59
22000000 099020 TD
Afwerking gebouw brandweer
6
22100007 041000 ALGBEST
Natuur- en milieuprojecten
60
22000000 034000 LEEFOMGEV
Sneltoets mobiliteitsplan
7
21400007 020030 TD
Aankoop gronden Bilzerbaan N2
8
22020000 020010 TD
Ereloon ontwerp aankoop gronden Kiezelweg
9
22020000 020010 TD
Totalen
U
18.271
2014
18.271
U
7.163
2014
7.163
U
5.220
2014
5.220
U
36.924
2014
36.924
U
28.782
2014
28.782
U
55.583
2014
55.583
U
F
F
3.824.116
F
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
2.200.000
2.200.000
Investering
Desinvestering (-)
Subsidies
Financiering (Subs. +
Desinvest.)
Toelichting bij het investeringsbudget
88
3 TRANSACTIEKREDIETEN
PER BELEIDSDOMEIN
Toelichting budget 2014
3. TRANSACTIEKREDIETEN PER BELEIDSDOMEIN
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per
beleidsdomein
DEEL 1: UITGAVEN
Code
Totaal
Initieel budget/MJP 2014
Algemene
financiering
ALGBEST
PERSONEEL
LEEFOMGEV
TD
VT
HANDECON
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
280
281
282
283
284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
9.598.042
20.000
2.112.021
75.680
675.971
4.475.405
2.178.965
60.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
9.532.042
20.000
2.112.021
75.680
609.971
4.475.405
2.178.965
60.000
20.000
962.015
54.180
230.148
1.780.355
2.125.838
348.953
2.695.050
1. Terreinen en gebouwen
220/3-9
5.172.536
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3.094.003
3. Roerende goederen
23/4
1.264.003
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
260/4
2. Roerende goederen
265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen in
materiële
vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste
activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Gemeentebestuur Lanaken
1.150.006
21.500
30.870
50.000
51.627
1.500
10.000
1.500
66.000
66.000
66.000
66.000
2906
21
270.113
103.727
664
2.898.286
12.766.441
1.654.448
3.870.196
20.000
Rapporteringsperiode 2014
75.680
81.821
51.924
32.641
757.792
686.602
5.213.931
557.236
2.768.842
60.000
Transactiekredieten per beleidsdomein
89
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Code
Totaal
Algemene
financiering
ALGBEST
PERSONEEL
LEEFOMGEV
TD
VT
HANDECON
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
280
281
282
283
284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa
2.044.000
350.000
1.694.000
2.044.000
350.000
1.694.000
2.044.000
350.000
1.694.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3. Roerende goederen
23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
260/4
2. Roerende goederen
265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van
materiële vaste activa
176
III. Verkoop van immateriële vaste activa
21
IV. Investeringssubsidies en schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Gemeentebestuur Lanaken
150180
4951/2
3.569.200
5.613.200
350.000
62.950
86.250
2.340.000
1.080.000
62.950
1.780.250
2.340.000
1.080.000
Rapporteringsperiode 2014
Transactiekredieten per beleidsdomein
90
4 EVOLUTIE VAN DE
TRANSACTIEKREDIETEN
Toelichting budget 2014
4. EVOLUTIE VAN DE TRANSACTIEKREDIETEN
TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Geconsolideerd
DEEL 1: UITGAVEN
Code
Jaarrekening
2012
Budget 2013
Initieel budget/MJP 2014
Budget 2014
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
280
281
282
283
284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
9.598.042
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
9.532.042
1. Terreinen en gebouwen
220/3-9
5.172.536
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3.094.003
3. Roerende goederen
23/4
1.264.003
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
1.500
B. Overige materiële vaste activa
66.000
1. Onroerende goederen
260/4
2. Roerende goederen
265/9
66.000
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële
vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa
21
270.113
IV. Toegestane investeringssubsidies
664
2.898.286
TOTAAL UITGAVEN
Gemeentebestuur Lanaken
12.766.441
Rapporteringsperiode 2014
Evolutie van de transactiekredieten
91
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Code
Jaarrekening2012
Budget 2013
Budget 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en
soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
280
281
282
283
284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa
2.044.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3. Roerende goederen
23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
B. Overige materiële vaste activa
2.044.000
1. Onroerende goederen
260/4
2. Roerende goederen
265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop
van
materiële vaste activa
176
III. Verkoop van immateriële vaste activa
21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
2.044.000
150-180
4951/2
3.569.200
TOTAAL ONTVANGSTEN
Gemeentebestuur Lanaken
5.613.200
Rapporteringsperiode 2014
Evolutie van de transactiekredieten
92
5 EVOLUTIE VAN HET
LIQUIDITEITENBUDGET
Toelichting budget 2014
5. EVOLUTIE VAN HET LIQUIDITEITENBUDGET
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget
Initieel budget/MJP 2014
Geconsolideerd
RESULTAAT OP KASBASIS
Code
Jaarrekening
2012
Budget 2013 Budget 2014
I. Exploitatiebudget (B-A)
3.312.038
A. Uitgaven
30.338.433
B. Ontvangsten
33.650.471
1.a. Belastingen en boetes
18.890.546
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
14.759.925
II. Investeringsbudget (B-A)
-7.153.241
A. Uitgaven
12.766.441
B. Ontvangsten
5.613.200
III. Andere (B-A)
3.816.582
A. Uitgaven
3.183.418
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3.183.418
421/4
3.183.418
171/4
2903/4
3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar
vervallen
178
2905
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
7.000.000
171/4
7.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
4943/4
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2903/4
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
Evolutie van het liquiditeitenbudget
93
3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar
vervallen
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
178
4949-4959
102
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
-24.621
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
1.473.708
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
1.449.087
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Bestemde gelden
1.449.087
Jaarrekening
2012
Budget 2013 Budget 2014
I. Exploitatie
II. Investeringen
III. Overige Verrichtingen
Totaal bestemde gelden
Gemeentebestuur Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
Evolutie van het liquiditeitenbudget
94
6 OVERZICHT
WERKINGS- EN
INVESTERINGSSUBSIDIES
Toelichting budget 2014
6. OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES
OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGSSUBSIDIES
Beleidsitems
AR
002001
002002
010010
011120
011200
011200
016010
016010
016010
019090
021000
030000
030920
030920
031000
031000
035000
039000
039000
039000
039000
039000
040000
040000
041000
041000
047000
052010
052900
64200000
64099990
64940000
64200000
64999990
64999990
64999990
64999990
64999990
64949990
64949990
64910000
65900000
64930170
64910100
64910110
64910020
64910030
64910050
64910060
64910040
64939990
64910070
64949990
64949990
64949990
64919990
64920000
64949990
Gemeentebestuur Lanaken
Actieplan
Actie
2231
2722
2722
2722
223101
272201
272202
272203
1412
141201
1431
143101
2411
1324
2511
1
241101
132401
251101
Omschrijving
Onwaarden + Terugbetalingen
Inningskosten personenbelasting
Bijdrage politieke fracties
Onwaarden deurwaarder
Toelage overkoepelende vriendenkring
Toelage overkoepelende vriendenkring
Toelage Welzijnsraad
Toelage Welzijnsraad
Toelage Welzijnsraad
Werkingsbijdrage AGB Lanaken
De Lijn, derde betalingsregeling
Algemene Gezinstoelage
Bijdrage Limburg.Net
Subsidie verenigingen papierophaling
Aanleg gescheiden afvoer-afval en hemelwater
Premie aansluiting riolering
Gemeentelijke Energiepremie
Aanplanting van hagen
Sanering stookolietanks
Zwaluwnesten
Herbruikbare luiers
Toelage Telebouworde
Inbraakbeveiliging
Toelage politiezone
Toelage brandweer Maasmechelen
Toelage brandweerzone Limburg-Oost
Toelage Dierenbescherming
Toelage ivm vermindering leegstaande handelspanden
Toelage VZW Toerisme
Rapporteringsperiode 2014
Bedrag
85.000 €
59.576 €
8.100 €
2.000 €
9.500 €
1.000 €
4.100 €
2.000 €
11.100 €
370.000 €
2.600 €
510.000 €
1.844.313 €
21.000 €
24.000 €
1.500 €
74.500 €
150 €
4.000 €
500 €
100 €
1.000 €
2.000 €
2.295.605 €
875.139 €
13.000 €
23.890 €
7.000 €
110.615 €
Evolutie van het liquiditeitenbudget
95
OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGSSUBSIDIES
052900
055000
062912
070930
070930
070930
070930
070930
070930
070930
070930
070930
070930
071020
071020
071020
072100
074010
074010
074010
074010
074010
074010
075010
075010
64949990
64950000
64910090
64930040
64930050
64940030
64940030
64999990
64930000
64930010
64930020
64930030
64930160
64910120
64999990
64999990
64949990
64940030
64939990
64930110
64930120
64930130
64930130
64930070
64930080
1523
152302
1431
2555
2555
2555
143101
255509
255504
255505
2555
2555
255503
255502
2555
255508
075010
075010
075010
075010
075010
075020
075030
075040
079010
079020
64930090
64930100
64939990
64939990
64940030
64939990
64939990
64939990
64940020
64940020
Gemeentebestuur Lanaken
1
2551
255103
2551
2551
255101
255102
2553
255305
2553
2553
2553
2553
2553
255303
255304
255301
255302
255307
2553
2553
255308
255308
Toelage VZW Toerisme
Bijdrage werkwinkel
Planadvies duurzaam bouwen
Tussenkomst in de werkingskosten vormende activiteiten
Culturele projecten die nieuw zijn en niet regelmatig
Toelage Cultuurraad
Toelage Muziekraad
Stichting ons erfdeel
Jubilerende verenigingen
Vaderlandslievende verenigingen
Amateurmuziekvereniging
Muziekmaatschappijen
Korting drankfactuur
Feestcheques straatfeesten
Toelage Gemeentelijk Feestkomitee
Toelage Glock
Toelage Zolad
Toelage sportraad
Toelage Petanqueclub
Tussenkomst onderhoud buitensport infrastructuur
Tussenkomst verbruik nutsvoorzieningen buitensportacc.
Basis-en kwaliteitssubsidie erkende sportverenigingen
Basis-en kwaliteitssubsidie erkende sportverenigingen
Projekt-en podiumkansensubsidies jeugdwerk
Erkenning en subsidiëring jeugdverenigingen
Overnachting, bivak, overlevingstochten… voor
jeugdwerk
Kadervorming jeugdwerk
Toelage Rode Kruis
Toelage Natuur en Wetenschap
Toelage jeugdraad
Toelage Jeugdhuis Apollo
Toelage Andere Jeugdhuizen: verfraaing lokalen
Toelage Jeugdverenigingen: verfraaing lokalen
Toelage kerkfabriek St. Ursula Lanaken
Toelage kerkfabriek St. Servaas Lanaken
Rapporteringsperiode 2014
50.000 €
1.250 €
500 €
3.000 €
5.000 €
10.500 €
500 €
80 €
3.500 €
1.100 €
3.000 €
26.250 €
12.500 €
8.000 €
3.600 €
6.210 €
13.000 €
10.000 €
2.400 €
11.100 €
4.000 €
65.000 €
1.000 €
2.500 €
11.000 €
7.000 €
2.500 €
3.500 €
3.500 €
3.500 €
5.000 €
750 €
750 €
44.470 €
24.090 €
Evolutie van het liquiditeitenbudget
96
OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN WERKINGSSUBSIDIES
079030
079040
079050
079060
079070
079080
079100
082002
086900
087900
090000
090900
091100
091100
091900
091900
094100
094500
095000
095900
098500
098500
098600
098900
64940020
64940020
64940020
64940020
64940020
64940020
64940020
64990000
64919990
64940010
64949990
64999990
64999990
64999990
64910010
64999990
64999990
64999990
64910080
64930150
64999990
64999990
64999990
64999990
Gemeentebestuur Lanaken
Toelage kerkfabriek St. Petrus Rekem
Toelage kerkfabriek St. Lambertus Veldwezelt
Toelage kerkfabriek St. Laurentius Gellik
Toelage kerkfabriek St. Jozef Smeermaas
Toelage kerkfabriek St. Lambertus Neerharen
Toelage kerkfabriek St. Michiel Kesselt
Toelage VOM
Bijdrage werkingskosten andere overheden
Stem en spraak
Toelage scholen
Toelage OCMW
Toelage Welzijnsraad
Toelage IGL
Toelage Infrastructuurwerken-gehandicaptenvereniging
Toelage mindervaliden en niet-belastingsbetalers
Toelage Limburg Helpt
Toelage Oostheuvel Lafelt
Toelage Lokaal Overleg Kinderopvang
Woningaanpassingspremie senioren en gehandicapten
Toelage seniorenverenigingen
Toelage Kind en Gezin
Toelage Sophea
Toelage Huisartsenwachtpost
Toelage CAD
Rapporteringsperiode 2014
13.640 €
18.787 €
15.333 €
17.270 €
23.260 €
8.112 €
5.878 €
8.000 €
5.000 €
38.600 €
2.553.157 €
29.175 €
6.500 €
500 €
24.000 €
250 €
2.350 €
53.310 €
5.000 €
2.200 €
620 €
4.000 €
5.400 €
57.000 €
Evolutie van het liquiditeitenbudget
97
OVERZICHT VAN DE TE VERSTREKKEN INVESTERINGSSUBSIDIES
Beleidsitems
AR
Actieplan
Actie
011983
074000
071110
071110
052200
094500
052200
074000
031000
079010
079020
079030
079040
079050
079060
079070
079080
072100
071110
079050
079010
031000
031000
031000
040000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
66400000
1222
1512
1521
1521
1522
1543
2511
2551
2613
122201
151203
152102
152105
152201
154302
251101
255104
261309
Gemeentebestuur Lanaken
Omschrijving
Bedrag
Investeringstoelage naar AGB voor gebouw vrije tijd en AGB
Investeringstoelage naar AGB voor renovatie sporthal Sparrendal
Investeringstoelage naar VZW Toerisme voor aanleg parking visvijver domein Pietersheim
Investeringstoelage naar VZW Toerisme voor fietsenstalling Oud-Rekem
Investeringssubsidie aan Bouwinvest
Investeringstoelagen voor zelfstandige kinderopvanginitiatieven
Investeringstoelage vzw Toerisme
Investeringstoelagen aan ATLA
Investeringssubsidies aan Infrax voor de niet door VMM gesubsidieerde projecten
Investeringstoelage kerkfabriek St Ursula
Investeringstoelage kerkfabriek St Servaas
Investeringstoelage kerkfabriek St Petrus Rekem
Investeringstoelage kerkfabriek St Lambertus Veldwezelt
Investeringstoelage kerkfabriek St Laurentrius Gellik
Investeringstoelage kerkfabriek St Jozef Smeermaas
Investeringstoelage kerkfabriek St Lambertus Neerharen
Investeringstoelage kerkfabriek St Michiel Kesselt
Investeringstoelage eigenaar Neanderthalersite
Investeringstoelage VZW Toerisme - Diverse projecten
Investeringstoelage kerkfabriek St Laurentius Gellik
Investeringstoelage kerkfabriek St Ursula Lanaken mbt restauratie
Investeringstoelage aan Infrax mbt wateroverlast Veldwezelt
Investeringstoelage aan Infrax mbt parking Oud Rekem
Investeringstoelage aan Infrax mbt Kanaaldijk
Saldo Investeringstoelage naar Politiezone
Rapporteringsperiode 2014
1.200.000 €
300.000 €
10.000 €
15.000 €
129.060 €
50.000 €
35.000 €
11.000 €
300.000 €
20.000 €
30.000 €
17.500 €
40.165 €
30.000 €
18.000 €
3.350 €
135.000 €
40.000 €
17.176 €
3.028 €
12.339 €
331.165 €
7.786 €
47.651 €
95.066 €
Evolutie van het liquiditeitenbudget
98