Krimp en onderwijskwaliteit, Marc Vermeulen

Te verschijnen in Schoolmanagement totaal, juni 2014
zie http://www.schoolmanagementtotaal.nl/
Krimp en onderwijskwaliteit
Marc Vermeulen TIAS school for business and society/Tilburg University
Intro
Leerlingen/studenten per
onderwijssector
x mln.
Gemiddeld vallen de plaatjes uit de
2,0
leerlingenramingen die het ministerie van OCW
jaarlijks maakt eigenlijk best mee, het aantal
1,5
leerlingenin het basisonderwijs daalt de komende
jaren een paar procent1. Het voortgezet
1,0
onderwijs volgt die ontwikkeling een paar jaar
later en het MBO nog weer een beetje later.
0,5
Deelname aan het hoger onderwijs stijgt
voorlopig nog, zij het minder snel dan voorheen.
0,0
Die plaatjes zijn echter misleidend, gemiddelden
1990
2000
2010
2020
2030
zeggen nu eenmaal weinig over de bijzondere
po
vo
mbo
ho
ontwikkelingen in regio’s en scholen. In dit artikel
ga ik in op de gevolgen voor onderwijskwaliteit
Figuur 1 Bron ministerie van OCW, referentieraming 2013
van de demografische transitie waar Nederland
nu door heen gaat. We gaan van groei naar krimp, maar niet overal (op het zelfde moment).
Welke uitdagingen brengt dit voor bestuurders en beleidsmaker van onderwijs de komende
jaren met zich mee?
Onderwijs als het oneindig uitdijend universum
Onderwijs, je kunt er niet genoeg van krijgen! Die uitspraak is meer dan waar en zorgde vele
jaren op rij voor een al maar groeiende onderwijsdeelname. In het leven van een school is er
veel onzeker, maar lange tijd was het feit dat we volgend jaar meer leerlingen hebben dan
vorige jaar een zekerheid die als een paal boven water stond. Drie ontwikkelingen zorgden
daar voor. Ten eerste groeide de Nederlandse bevolking en die groei zie je als eerste in het
onderwijs. Ten tweede steeg het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking drastisch
waardoor steeds meer mensen onderwijs volgen. Daar zit een vliegwieleffect in: onderwijs
geeft je een relatieve positie in de samenleving. Als anderen langer doorleren en jij niet,
wordt je vanzelf lager opgeleid: je wordt voorbijgestreefd. Ten derde kon Nederland zich ook
1
Deze gegevens zijn ontleend aan de jaarlijks opgesteld Referentieraming van het ministerie van OCW.
Download op: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2013/09/17/referentieraming-2013.html
permitteren veel geld aan onderwijs uit te geven, we konden de groei betalen. Niet altijd van
harte, minister Deetman kwam met de HOS-nota die als een bezuiniging voelde (het
absolute budget voor onderwijs daalde overigens niet, er moesten alleen meer mensen
opgeleid worden). Minister Ritzen noemde het Nederlandse onderwijsbeleid wel eens trots
‘Zeeuws meisje’-beleid: geen cent te veel dus.
De groei van de onderwijsdeelname wordt overwegend blijmoedig beschouwd, het geldt als
een teken van beschaving dat kinderen en jongeren veel onderwijs volgen. Zouden de
gevangenissen in hetzelfde tempo groeien, dan wordt dat veel meer als een probleem
gezien. Het feit dat we heel goede zorg verlenen in dit land wordt ook steeds meer als een
probleem ervaren en in ieder geval niet als een wapenfeit van de verzorgingsstaat.
Met onderwijs gaan we nu snel in een ander gesprek terecht komen waarbij we het over
krimp in plaats van over groei moeten hebben als gevolg van de ingrijpende demografische
veranderingen. Ten eerste hebben we te maken met aanzienlijke regionale verschillen in de
ontwikkeling van de onderwijsdeelname. Aan de randen van Nederland daalt het aantal
leerlingen, terwijl in de Randstad en in Almere en groei voorspeld wordt. Deze regionale
onevenwichtigheid wordt niet opgelost door mobiliteit: noch scholen, noch leerlingen, noch
docenten zijn te verplaatsen. Voor gebouwen ligt dit voor de hand en ook voor leerlingen in
het funderend onderwijs geldt dat reisafstanden beperkt zijn. Docenten reizen ook maar
over beperkte afstand. Ze zijn vaak al wat ouder en gesetteld in een gebied en zullen niet
makkelijk verhuizen. Datzelfde geldt voor de parttimers, vaak is hun partner fulltime
werkzaam en bepaalt deze de vestigingsplaats. Alles bij elkaar betekent dit dat groei op de
ene plaats niet opgevangen wordt door overschotten op de andere plaats en dat het hele
stelsel daardoor inefficiënter wordt. Groei en krimp kosten beide geld: er is nieuwbouw en
nieuw personeel nodig in de Randstad en in Almere. In Zeeland en Zuid-Limburg zitten
leraren in wachtgeld en staan gebouwen (deels leeg) en ook dat moet gefinancierd worden.
De onderstaande kaarten laten de krimp van de bevolking zien tussen 2010 (=100) en 2020
per Nederlandse gemeente. Links staat deze ontwikkeling voor de 4 tot 11 jarigen
(basiscohort voor primair onderwijs) en rechts voor de 12 tot 16 jarigen (basiscohort
voortgezet onderwijs). Deze demografische ontwikkeling vertaalt zich één-op-één in
dalende leerlingaantallen in het betreffende gebied omdat deze leerlingen volledig
leerplichtig zijn en in de nabije omgeving van hun huisadres onderwijs volgen.
4--11 jarigen
index 2020 t.o.v. 2010
>105
100
tot 105
95
tot 100
90
tot 95
85
tot 90
80
tot 85
75
tot 80
<75
12-16 jarigen
index 2020 t.o.v. 2010
>105
100
tot 105
95
tot 100
90
tot 95
85
tot 90
80
tot 85
75
tot 80
<75
Figuur 2 Index 4-11 (links) en 12-16 (rechts) jarigen 2010-2020.
Bron ministerie van OCW referentieraming 2013
Er dreigt ten tweede een afkalving van het draagvlak van onderwijs doordat de electorale
verhouding tussen de bevolkingsgroepen veranderen. Je zou de redenering kunnen volgen
dat je moet investeren in de kwaliteit van wat schaars wordt, dus in onderwijs. Toch is dat de
vraag of dat gaat gebeuren. Met de vergrijzing komen de 50-plus partijen op en het is te
verwachten dat het zorg-hemd voor hen nader is dan de onderwijs-rok. In Amerika zien we
dat electorale steun voor onderwijs in vergrijsde staten relatief klein is.
Een derde structurele verandering is dat vergrijzing en ontgroening gepaard gaan met
verstedelijking. In de noordelijke provincies is dit het meest pregnant zichtbaar. De bevolking
van de stad Groningen groeit de komende jaren nog flink terwijl het inwonertal in de
ommelanden aanzienlijk daalt. De onderwijskrimp slaat neer in het landelijk gebied. Met
name voor basisonderwijs is dit problematisch, daar zijn kinderen en ouders immers
aangewezen op onderwijs in de naaste omgeving. Kleine scholen, waar klassen
gecombineerd worden, zullen het beeld bepalen. Als ook die verdwijnen ontstaat er een
versnelde braindrain, jonge gezinnen zullen ook naar de stad trekken op zoek naar banen en
goede voorzieningen. De gebieden die leeglopen, trekken mensen aan die op zoek zijn naar
rust en/of goedkope woonruimte, beide groepen zorgen niet voor een vitaal sociaal klimaat.
Ingrijpende herdefinitie van onderwijs
Het hiervoor geschetste beeld heeft verregaande gevolgen voor het onderwijs. Om te
beginnen zal de vraag wat we precies met scholen willen en kunnen aan de orde komen. Als
sluiting van scholen aan de orde is, ontstaat in alle scherpte de discussie over wat we dan
gaan missen, welke alternatieven er voor handen zijn en wat de kwaliteit van die
alternatieven is. In krimpende gebieden zullen meerdere sociale functies in de school
samengebracht worden (bibliotheek, informatiecentrum etc.). Tegen wil en dank zullen er
brede scholen ontstaan die aangesproken zullen worden op meer dan lesgeven alleen. De
betekenis die aan onderwijs gehecht wordt verandert ook. Scholen bieden een levend bewijs
van het publieke belang, zij vertegenwoordigen als het ware de verzorgingsstaat in het dorp.
Als politie, ziekenhuis en brandweer verdwenen zijn, zal de publieke waarde die aan scholen
toegekend wordt, veranderen. Als gevolg hiervan zullen scholen met steeds meer en
vermoedelijk ook andere belanghebbenden te maken krijgen: meerder gemeenten krijgen
een belang bij het overeind houden van die ene laatste school in de omgeving. Maar ook de
bibliotheek, het informatiecentrum en de welzijnsvoorziening die in of bij de school
gevestigd worden, kennen hun eigen netwerk van belanghebbenden. Het besturingsveld
waarin scholen staan wordt daardoor meer beladen en ingewikkelder. Een voorbeeld van
een dilemma waar we voor kunnen komen te staan is het volgende: als scholen door een te
kleine schaal bijvoorbeeld niet meer aan alle kwaliteitseisen voldoen, accepteren we dat dan
om toch een school in het dorp te kunnen houden? Een ander dilemma is de vraag hoeveel
sociale taken een school er in een kleine gemeenschap bij kan hebben zonder onder een
overmaat aan activiteiten te bezwijken: worden scholen in hun uitvoering een soort duizend
dingen doekje van het dorp?
Ten slotte zal ook de hele onderwijsuitvoering anders worden: klassen worden
gecombineerd, er zal vanaf langere afstanden gereisd moeten worden om leerlingen
specifieke vakken te laten volgen en ICT zal vermoedelijk meer een rol gaan spelen. Het is
nu al zichtbaar dat leerlingen die bijvoorbeeld Grieks willen volgen vanuit diverse scholen
gepooled worden en op één plaats onderwijs krijgen. In Zeeland worden in het MBO videocolleges gegeven waarbij er op een locatie een docent les geeft en op de andere locatie
leerlingen via een tweewegs videoverbinding hetzelfde onderwijs volgen. De logistiek van
onderwijs verandert hierdoor met alle bijbehorende consequenties voor het denken over
bekostiging, toezicht, onderwijstijd etc.
Krimp als kans
De voorgaande ontwikkelingen kunnen gezien worden als een verschraling van aanbod en
een ondermijning van onderwijskwaliteit. Dat risico is zeker aanwezig als er niet tijdig
ingespeeld wordt, maar er zijn alternatieven. Ten zuiden van de grote rivieren kennen we
het spreekwoord ‘honger leert bidden’, crisisverschijnselen dwingen bestaande paradigma’s
los te laten en op zoek te gaan naar betere modellen. De regio’s die nu al geconfronteerd
worden met krimpende leerlingenaantallen kunnen een interessante broedplaats voor
nieuwe onderwijsmodellen vormen. Enerzijds kunnen ze daarmee best practices vormen
voor regio’s die later ook zullen gaan krimpen en anderzijds kunnen ze een aantal
ontwikkelingen vormgeven die sowieso belangrijk zijn voor de modernisering van ons
onderwijsbestel. Onderstaand noem ik van dit laatste enkele voorbeelden, er zijn er vast
meer te bedenken.





2
Door de verbreding van maatschappelijke functies in scholen (de bibliotheek, het
buurthuis etc.) raken scholen meervoudig verankerd in hun omgeving. Deze
verbreding wordt al langer nagestreefd maar kwam soms moeizaam tot stand omdat
de harde noodzaak ertoe ontbrak. Scholen ontwikkelen zich van bolwerken naar
netwerken en dat sluit aan bij nieuwe opvattingen over de organisatie van de
publieke sector. De school verovert of herovert op die manier een centrale functie in
de lokale omgeving.
ICT-gebruik is al genoemd als voorbeeld. In de netwerken zullen gemeenschappelijke
ontwikkeling en uitvoering van onderwijs meer noodzakelijk zijn en zal men snel
ontdekken wat de meerwaarde van ICT daarbij is. Waar werken in de cloud, via
videoconferencing en met gemeenschappelijke kennisbanken in het bedrijfsleven al
behoorlijk ingeburgerd is, zullen scholen ook dit pad op gaan. Kleine scholen voor
voortgezet onderwijs zullen mogelijk niet meer alle vakken kunnen aanbieden of
slechts een zeer beperkt aantal docenten per vak hebben. Zij zouden zich virtueel
moeten aansluiten bij collega’s om samen de kwaliteit van hun werk op peil te
houden. Leerlingen krijgen toegang tot elkaars onderwijs, kennisbestanden etc.
In dun bevolkte gebieden in andere landen zien we dat leerlingen in de vorm van
sociale dienstplicht ingeschakeld worden bij het uitvoeren van gemeenschapstaken.
In IJsland is dit niet ongebruikelijk simpelweg omdat er meer taken dan mensen zijn.
Voor leerlingen doen zich hier interessante mogelijkheden voor om allerlei
vaardigheden en inzichten op te doen die vervolgens weer ingebouwd kunnen
worden in het curriculum (bijvoorbeeld via EVC-procedures).2 Burgerschapsvorming
wordt op die manier gemakkelijker en draagt bij aan versterking van sociale weefsels.
Door combinaties van leerjaren, wellicht zelfs over de grenzen van schooltypen heen,
ontstaan er nieuwe onderwijslogistieke arrangementen die flexibeler zullen zijn en zo
ook meer maatwerk mogelijk maken. Oók dat is passend onderwijs, weliswaar
ontstaan onder een ander gesternte. Opleidingen van leraren zouden meer moeten
inspelen op de specifieke kenmerken van het lesgeven in krimpregio’s.
Meervakkigheid en meerklassigheid zijn hier aan de orde van de dag. Beter kunnen
differentiëren en andere logistieke ordeningen zijn nodig en moeten ontwikkeld
worden. Deze verschuivingen raken dus niet alleen de scholen zelf, maar ook de
kennisinfrastructuur om die scholen heen.
Nieuwe combinaties vormen volgens Schumpeter –een van de grondleggers van het
denken over innovatie- een belangrijke kans om nieuwe praktijken te ontwikkelen.
Welke mogelijkheden ontstaan er in taalonderwijs als we de bibliotheek en het
buurthuis onder één dak brengen? Als de keuken van het verzorgingshuis het
Erkenning van elders verworven competenties
vaklokaal is voor voedingsleer? Als het beheer van de buurtvereniging gevoerd wordt
als onderdeel van de lessen management&organisatie?
Tijdig beginnen, grenzeloos denken en vooral samenwerken
Demografische ontwikkelingen zijn overwegend prettig voorspelbaar. Je ziet ze lang van te
voren aankomen en ze zijn er ook niet ineens. Dat was bijvoorbeeld met de bankencrisis wel
anders, slechts een enkeling zag die aankomen en hij ontrolde zich in een verbijsterend
tempo.
Het voordeel van de geleidelijke en voorspelbare ontwikkeling is tegelijkertijd een risico. De
neiging om langzaam te reageren is groot, het loopt allemaal niet zo’n vaart immers. Scholen
zijn vaak erg bedreven in het steeds maar weer de tering naar de nering zetten en
accomoderen daarmee de geleidelijke krimp zonder daadwerkelijk te vernieuwen. De
dagelijkse werkelijkheid van scholen is een drukke, de neiging om ingrijpende herziening
voor zich uit te schuiven is daarom groot. Vernieuwing van onderwijs kan sowieso niet
rekenen op groot enthousiasme van de werkvloer en bestuurders laten het daar dan ook
vaak maar bij. Gevolg is dat scholen te langzaam reageren op de gevolgen van
demografische krimp en dat is uitermate risicovol. Ter illustratie: adviesbureau KPMG
becijferde voor het Zeeuwse primair onderwijs dat zonder ingrijpende bijsturing voor de
helft van de schoolbesturen faillissement dreigt binnen het komend decennium.3
De krimp als kans gebruiken om hoogwaardig onderwijs onder gewijzigde omstandigheden
te realiseren, vergt de nodige verbeeldingskracht en die moet gemobiliseerd worden.
Gebruik maken van ervaringen in andere regio’s en landen en in andere sectoren helpt
daarbij. Strategische vernieuwing zal niet alleen draagvlak moeten vinden in de
bestuurskamer maar ook op de werkvloer. Het besef dat doorgaan op de oude voet geen
optie is, moet breed gevestigd worden. Voor leraren zal dit ingrijpend, maar niet
onherkenbaar zijn. Ze wonen immers zelf in die krimpende regio’s en zien de effecten om
zich heen. Het zal eerder een kwestie zijn om met hen samen nieuwe modellen voor
onderwijs te ontwikkelen. Overheid en sociale partners zullen moeten erkennen dat hier
regionale variatie in regelgeving en voorzieningenniveau voor nodig is. Deze spelers
schrikken terug voor de gedachte dat er meer decentraal geopereerd moet worden. De
erkenning dat in krimp regio’s jonge leraren via premies geworven moeten worden zal
misschien nog op bijval kunnen rekenen, maar de gelijktijdige erkenning dat de kosten van
levensonderhoud (woonruimte, parkeren) zoveel lager zijn dat er misschien bij oudere
leraren wat minder betaald hoeft te worden, zal veel meer weerstand oproepen. Bestuur en
1.
3
KPMG (2013) Een nieuwe realiteit:Onderzoek naar de effecten van krimpende
leerlingenaantallen op het Zeeuwse primair onderwijs; download op:
www.zkbo.nl ... le een-nieuwe-realiteit-eindrapportage-oaz-totaal.htm
toezicht zal school- en sectoroverstijgend moeten zijn en meer gericht zijn op netwerken van
meerdere partijen dan op een enkel schoolbestuur. Nederland worstelt met de verhouding
centraal/decentraal. In de jeugdzorg, de arbeidsvoorziening en de gezondheidszorg krijgen
gemeenten meer invloed voor onderwijs valt hetzelfde te overwegen om ruimte te maken
voor meer lokaal maatwerk en samenhang.
Eén van mijn favoriete uitspraken wordt toegeschreven aan Benjamin Franklin, vlak voordat
hij de Onafhankelijkheidsverklaring tekende in 1776: ‘We must, indeed, all hang together, or
assuredly we shall all hang separately’ . Voor krimpregio’s schuilt hier een diepe waarheid in.
Als scholen elkaar beschouwen als concurrenten en ze de kat uit de boom kijken totdat de
buurman omgevallen is, dan zal de kwaliteit van onderwijs dramatisch achteruit gaan. Koude
saneringen leiden tot kaalslag en in het publieke domein tot een enorme verspilling van
belastinggeld. Scholen zullen ten principale moeten willen zien dat de oplossingen
gemeenschappelijk gerealiseerd moeten worden waarbij ook de pijn van het krimpen samen
gedeeld moet worden. Dat vergt nogal wat van bestuurders die zich de laatste jaren vooral
als maatschappelijk ondernemer zijn gaan zien en gedragen. Moderne ondernemerschap
kenmerkt niet zo zeer door het streven concurrenten voor te blijven maar veel meer door al
samenwerkend tot baanbrekende vernieuwingen te komen. Dat geldt a fortiori voor modern
maatschappelijk ondernemerschap.
Meer weten?
Inmiddels groeit de aandacht voor de demografische effecten op onderwijsdeelname snel. Voor wie hier meer
over wil weten, onderstaand een aantal verwijzingen:





In het kader van het opstellen van de onderwijsbegroting maakt het ministerie van OCW jaarlijks de
zogenaamde referentieraming. Daarin staat de (nationale) lange termijn ramingen voor
onderwijsdeelname. Ze staan op de site van de rijksoverheid en verschijnen met Prinsjesdag. Zie
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/17/referentieraming2013.html
Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt o.a. voor de volkshuisvesting gedetailleerde ramingen
van de bevolkingsontwikkeling per gemeente. Te vinden op: http://www.pbl.nl/dossiers/bevolking
Er is een nationaal kenniscentrum krimp: http://www.vanmeernaarbeter.nl/home
Onder deze site hang een aparte site voor onderwijs met onder meer handboeken krimp voor primair
en voortgezet onderwijs. Zie http://www.leerlingendaling.nl/contact
De provincie Limburg heeft een eigen kennisinstituut voor krimpvraagstukken opgericht dat flink aan
de weg timmert:

De PO-raad heeft door de Argumentenfabriek een analyse-instrument laten maken voor de
gevolgen van krimp op schoolorganisaties. Zie: http://www.poraad.nl/content/denkhulp-krimp

Nederland kent een wetenschappelijk topinstituut op het gebied van demografische
ontwikkelingen, voor de fijnproevers een verplicht bezoek waard. Geven interessante
nieuwsberichten uit, ook voor degenen die alleen de hoofdlijn (goed) willen begrijpen. Zie
http://www.nidi.nl/nl

Toekomstvoorspellingen maken is een belangrijke, leuke maar soms ook ingewikkelde
aangelegenheid. Ik heb hier inmiddels bijna 10 jaar geleden een praktisch handboek voor geschreven
voor de onderwijssector: Vermeulen, M. (2005). Werkplaats onderwijs. Een handleiding bij de
toekomstverkenning voor onderwijsorganisaties. Van Gorcum (Assen)