KBC-Projectfinanciering Vastgoed

KBC-Projectfinanciering Vastgoed
Uw oplossing om nieuwbouw bestemd voor verkoop
soepel te financieren
Doel
De KBC-Projectfinanciering Vastgoed is een uniek aanbod aan projectontwikkelaars om nieuwbouwproject bestemd voor verkoop te financieren.
Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
Uniek voor de vastgoedsector.
U kunt soepel en eenvoudig beschikken over het krediet.
U bent altijd zeker van de beschikbaarheid van het krediet.
U bent niet gehouden aan een vooraf bepaald afbouwschema.
U bouwt het krediet op elk gewenst tijdstip af zonder kosten.
U betaalt alleen rente op het bedrag dat u daadwerkelijk hebt opgenomen.
De rente is fiscaal aftrekbaar.
Werking
Rekening houdend met uw projectraming en de middelen die u zelf kunt investeren, bepaalt u in
samenspraak met uw KBC-relatiebeheerder het te financieren bedrag. Zodra we u de KBCProjectfinanciering Vastgoed ter beschikking hebben gesteld, hoeft u geen administratie meer in
orde te brengen om het krediet te gebruiken.
U gebruikt de KBC-Projectfinanciering Vastgoed door uw aannemers en andere leveranciers via de
projectrekening te betalen. De betalingen die u ontvangt op uw rekening verminderen het opgenomen krediet dan weer. Met de KBC-Projectfinanciering Vastgoed bent u niet gebonden aan een
vooraf bepaald terugbetalingsschema.
Kenmerken
De KBC-Projectfinanciering Vastgoed is een kredietlijn verbonden aan een zichtrekening. Die projectrekening is bestemd voor de verrichtingen met betrekking tot het project. Met een KBCProjectfinanciering Vastgoed financiert u een specifiek vastgoedproject. Hebt u meerdere pro- jecten, dan openen we per project een afzonderlijke kredietlijn. Op basis van de verwachte realisatiedatum van het project wordt de eindvervaldag van de kredietlijn bepaald.
Het bedrag, de frequentie en de duur van de opnemingen bepaalt u vrij binnen het afgesproken
bedrag van de kredietlijn. U gebruikt het krediet door onder nul te gaan op de projectrekening. U
betaalt leveranciers en aannemers ten laste van de projectrekening, eventueel met onlinebetalingen. Het krediet is dus soepel en eenvoudig.
Zodra de kopers betaald hebben, bouwt u de opname van de kredietlijn onmiddellijk af. U betaalt
daarvoor geen herbeleggingsvergoeding.
Wat betaalt u voor een KBC-Projectfinanciering Vastgoed?
Rente
U betaalt de basisrentevoet voor KBC- Exploitatiekredieten (momenteel 8,5% per jaar), verlaagd
met 1,5%. De rente wordt aan het einde van elk kalenderkwartaal aangerekend op de projectrekening.
Kosten en provisies bij het aangaan en normaal verloop van het krediet
Voor het ter beschikking stellen van de exploitatiekredietlijn betaalt u een kredietlijnprovisie. Die
wordt driemaandelijks aangerekend en bedraagt 0,25% per trimester op het gemiddeld bedrag van
de exploitatiekredietlijn of – als er opnemingen zijn boven het kredietlijnbedrag – op het hoogst
opgenomen bedrag.
Kosten en provisies bij wijziging of onregelmatig verloop van het krediet
Als u het kredietplafond overstijgt of u gebruikt de exploitatiekredietlijn langer dan overeengekomen, dan betaalt u een overschrijdingsprovisie van 0,50% per trimester op de hoogste overschrijding
van het afgelopen trimester. U betaalt 4% extra rente op het bedrag van de overschrijding zolang
de overschrijding aanhoudt.
Algemene kosten
We rekenen dossierkosten aan voor de samenstelling en het onderzoek van uw kredietaanvraag . U
betaalt die kosten per aanvraag nadat het krediet is toegestaan.
Voor de opmaak van een kredietcontract betaalt u dossierkosten afhankelijk van het kredietbedrag.
Nieuwe kredietbehoefte in euro
Van
Tot en met
0,00
50 000,00
50 000,01
500 000,00
500 000,01
Maximum
Dossierkosten in euro
250
500
1 000
Voor het beheer van uw lopende kredieten betaalt u driemaandelijks 20 euro. U betaalt die kosten
per kredietopening, onafhankelijk van het aantal kredieten. Onder het beheer vallen o.a. de interestberekening, vervaldagverwerking, risicobewaking, renteherziening en de automatische aanmaak
van attesten.
Meer informatie
Voor meer informatie over overheidssteun aan ondernemers:
Diverse overheden bieden steunmaatregelen om investeringen aan te moedigen. Een overzicht
vindt u op onze website: www.kbc.be/overheidsmaatregelenvoorondernemers.
Voor meer informatie over kredietbemiddeling:
Ombudsman bij financiële geschillen (Ombudsfin): www.ombudsfin.be
Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0403.227.515, RPR Brussel.
KBC-Projectfinanciering, 02-2014
www.kbc.be