Middelweg te Hazerswoude - DCMR Milieudienst Rijnmond

m
DCMR
Parallelweg 1
Postbus 843
De heer R. Poot
Berkelsezoon 8
2652 AL BERKEL EN RODENRIJS
milieudienst
3100 AV Schiedam
010-246 80 00
Rijnmond
010-246 82 83
T
F
W vi;wwdcmr.nl
BESLUIT van gedeputeerde staten van Zuid-Holland
Ons kenmerk
Uw Kenimerk
Bijlagen
Datum
- 3 FEB. 20U
21718931
Contactpersoon
Doorkiesnr.
Afdeling
J.P. van Nieuwenhuizen
[email protected]
0 1 0 - 2 4 6 84 97
Expertisecentrum
Onderwerp
Ontheffing ex artikel 8.1a, eerste lid, van de Wet luchtvaart, voor het met een paramotor opstijgen
van en/of landen op een terrein gelegen aan de Middelweg te Hazerswoude, gemeente Alphen aan
den Rijn op 12 dagen in 2014.
Geachte heer Poot
Op 13 oktober 2013 heb ik uw verzoek ontvangen voor het verkrijgen van een ontheffing van het
verbod om buiten een luchthaven met een paramotor te mogen landen en opstijgen. Het betreft een
verzoek om 24 starts en 24 landingen uit te voeren op 12 dagen in 2014 van en naar een terrein
gelegen aan de Middelweg te Hazerswoude, gemeente Alphen aan den Rijn.
Uw aanvraag is getoetst aan de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van
luchthavens Zuid-Holland 2013 (hierna: Beleidsregel leo). Ik heb vastgesteld dat uw aanvraag
voldoet aan de eisen van de artikelen van die Beleidsregel.
Met de burgemeester van Alphen aan den Rijn heb ik overleg gevoerd over uw aanvraag. Deze
heeft op 28 januari 2014 per brief verklaard geen bezwaar te hebben tegen het uitvoeren van de
aangevraagde vluchten.
BESLUIT
Gelet op het vorenstaande heb ik besloten, op grond van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart, artikel
35, eerste lid van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en de Beleidsregel leo:
aan de heer Poot een locatiegebonden tug-ontheffing te vertonen van het verbod om met een
luchtvaartuig te mogen landen op en/of opstijgen van een terrein gelegen aan de Middelweg te
Hazerswoude, gemeente Alphen aan den Rijn;
de hierna opgenomen voorschriften te verbinden aan dit besluit.
Blad 1 van 4
Ons kenmerk
21718931
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
m
DCMR
milieudienst
Het aanvraagformulier inclusief de bijlagen waarop de locatiegegevens zijn aangegeven
maken deel uit van deze ontheffing.
Deze ontheffing geldt enkel op 12 dagen in 2014 voor een maximum van 24 starts en 24
landingen op een terrein gelegen aan de Middelweg te Hazerswoude, gemeente Alphen aan
den Rijn.
Van de ontheffing kan gebruik gemaakt worden tijdens de uniforme daglichtperiode.
De ontheffinghouder voorkomt of beperkt zoveel als mogelijk de overlast en schade voor
omwonenden en de omgeving.
De ontheffinghouder zorgt er voor dat (één van) de gezagvoerder(s) beschikt over een
afschrift van deze ontheffing.
De ontheffinghouder geeft ten minste 24 uur voor het gebruik van de ontheffing aan
gedeputeerde staten van Zuid-Holland, de minister van Infrastructuur & Milieu en de
burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn, kennis van het voornemen de
ontheffing te gebruiken. In deze melding moeten in ieder geval de navolgende gegevens zijn
opgenomen:
Rijnmond
• kenmerk van de ontheffing;
• informatie over de betreffende locatie;
• soort en kenmerk luchtvaartuig(en);
• vluchtdatum en tijdstippen waarop de vluchten worden uitgevoerd, en
• indien de vluchten verbonden zijn aan een evenement, de naam van het evenement.
Aan de minister van Infrastructuur & Milieu kan deze melding verzonden worden naar
[email protected] Aan gedeputeerde staten kan dit naar [email protected] worden
verzonden.
Naar aanleiding van de in voorschrift 6 aangegeven verplichte 'voormelding' merk ik nog het
volgende op.
Op een locatie mogen binnen een kalenderjaar maximaal een bepaald aantal vliegtuigbewegingen
worden uitgevoerd. Na een voormelding moet ik ervan uitgaan dat het aantal vergunde
vliegtuigbewegingen ook daadwerkelijk is uitgevoerd (art. 18 onder 3 en onder 4 van de Beleidsregel
leo); in de meeste gevallen betekent dit dat de betreffende locatie wordt aangemerkt als
'volgevlogen' en gedurende de rest van het kalenderjaar niet meer mag worden gebruikt. De praktijk
wijst echter uit dat dit maximale aantal toegestane vliegtuigbewegingen vaak niet wordt gehaald.
Om te voorkomen dat een locatie ten onrechte wordt aangemerkt als 'volgevlogen', verzoek ik u om
binnen 72 uur een namelding uit te voeren indien u niet het vergunde aantal vliegtuigbewegingen
heeft uitgevoerd. U kunt deze namelding verzenden naar [email protected] Ik verzoek u in de
namelding op te nemen: het kenmerk van uw ontheffing, informatie over de betreffende locatie en
het aantal daadwerkelijk uitgevoerde landingen en starts.
Indien omwonenden melden dat zij overlast ondervinden, verzoek ik u om hen mede te delen dat zij
contact kunnen opnemen met de meldkamer van de DCMR: 0888 - 333 555.
Blad 2 van 4
Ons kenmerk
21718931
DCMR
milieudienst
Rijnmond
Het verienen van deze ontheffing houdt niet in dat een start of landing, ondanks dat deze
overeenkomstig deze ontheffing zou worden uitgevoerd, kan plaatsvinden. De burgemeester van de
gemeente waarin het terrein ligt, kan op grond van zijn bevoegdheid met betrekking tot de openbare
orde de uitvoering ervan tegenhouden. Tevens kan de Inspectie Leefomgeving en Transport de
uitvoering van starts of landingen tegenhouden op grond van haar bevoegdheid ten aanzien van de
(vlieg)veiligheid.
Ik maak u er tevens op attent dat deze ontheffing onverlet laat dat u dient te voldoen aan de
relevante bepalingen van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en de Wet
luchtvaart, voor zover die in de procedure tot vertoning van deze ontheffing niet zijn getoetst,
alsmede overige wetgeving, zoals de Flora- en Faunawet.
BÉZWAAR
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet
binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden,
onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift.
Het bezwaar dient gericht te worden aan:
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland ta.v. het Awb-secretariaat
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop
kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de
Rechtbank 's-Gravenhage, postbus 20302, 2500 EH Den Haag een verzoek tot het treffen van een
vooriopige voorziening worden ingediend.
Ik verzoek u een kopie van het verzoek om een vooriopige voorziening te zenden aan:
DCMR Milieudienst Rijnmond
ta.v. mw. mr. S. Eekhout
Postbus 843
3100 AV Schiedam
Blad 3 van 4
Ons kenmerk
21718931
Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland,
m
DCMR
milieudienst
Rijnmond
Voor dezen,
1. Weber
Bureauhoofd geluid DCMR Milieudienst Rijnmond
Kopie verstuurd aan:
De burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
Inspectie Leefomgeving & Transport, [email protected]
Het Korps Landelijke Politiediensten/Luchtvaartpolitie, Postbus 100, 3970 AC Driebergen
Blad 4 van 4
Vervolg
aanvraagformulier
ontheffing tijdelijk en
uitzonderlijk gebruik
VERVOLG AAINVRAAGFORMULIER
Ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik
op grond van artikel 8a.51 Wet Luchtvaart
—
HOLLAND
De aanvraag dient per e-mail te worden verstuurd naar:
[email protected]
Optioneel kan de aanvraag ook schriftelijk worden ingediend bij:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
DCMR Milieudienst Rijnmond
Postbus 843
3100 AV Schiedam
Vervolg
aanvraagformulier
ontheffing tijdelijk e n
uitzonderlijk gebruik
A l g e m e n e informatie a a n v r a g e r
B.
1.
Rechtspersoon (indien van toepassing):
2.
Naam:
R. Poot
3.
Adres:
Berkelsezoon 8
4.
Postcode:
2652 AL
5.
Woonplaats:
Berkel en Rodenrijs
6.
Telefoon:
Geen vaste aansluiting
7.
Mobiel nummer:
0653663164 of 06 18633924
8.
E-mailadres:
[email protected]
9.
Fax:
Niet in bezit
Vorm v a n de ontheffing, zoals gedefinieerd in artikel 2 v a n d e Beleidsregel
ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik v a n e e n terrein voor luchtvaart
provincie Zuid-Holland (Provinciaal Blad 2 0 1 0 , 1 1 4 )
n
Eenmalig
E
Locatiegebonden
D
Generiek
I n f o r m a t i e vlieglocatie ( a l l e e n invullen indien een eenmalige of locatiegebonden
TUG wordt a a n g e v r a a g d )
1.
Locatie:
Middelweg H a z e r s w o u d e Rijndijk
2.
Coördinaten
52°05'29.1" N
3.
Adres:
Middelweg H a z e r s w o u d e Rijndijk
4.
Postcode:
2391 A L
5.
Plaats:
H a z e r s w o u d e Rijndijk ( G e m e e n t e H a z e r s w o u d e - d o r p )
6
Contactpersoon aanwezig op locatie:
J a , R. Poot
7
Telefoonnummer contactpersoon:
0653663164 of 0618633924
4''36'02.24" O
Vervolg
I
a a n v r a a g 'Ormulier
ontheffing ti; delijk en
uitzonderlijk gébruik
D.
Vluchtinformatie
Soort luchtvaartuig(en):
powered parachute (Categorie NL-MLA)
merk s c h e r m v l i e g t u i g : P a r a j e t , type: moonair 01
2.
Air Operator Certificate (AOC) aanwezig:
3.
Neemt het luchtvaartuig/Nemen de
Nee
luchtvaartuigen deel aan een luchtvaartvertoning^:
Nee
Alleen invullen indien een eenmalige of locatieqebonden TUG wordt aangevraagd:
4.
Datum/data:
S e i z o e n loopt van j a n u a n t / m d e c e m b e r
5.
Aantal gewenste dagen:
12 dagen per j a a r
6.
Aantal.vliegtuigbewegingen^ per dag:
Maximaal 4
7.
Tijdstip van de vluchten-':
Gedurende de daglichtperiode
8.
Wordt er op locatie getankt:
Nee
Zo j a :
, Type brandstof:
Hoeveelheid brandstof:
Wijze van tanken:
Luchtvaartvertoning: een evenement met één of meer demonstratietoestellen in de lucht, georganiseerd om
aan publiek amusement te verschaffen, behoudens:
1.
evenementen die uitsluitend bestaan uit maximaal vijf ballonnen;
2.
evenementen die uitsluitend bestaan uit de demonstratietoestellen: zeilvliegtuigen, schermvliegtuigen,
valschermen, modelvliegtuigen, kabelvliegers of kleine ballons;
3.
evenementen die bestaan uit een combinatie van de onder 2 bedoelde demonstratietoestellen mits
deze niet in een onderdeel worden samengevoegd.
^ Eén landing en één start vormen samen 2 vliegtuigbewegingen.
^ U wordt aangeraden om een ruime marge te kiezen voor dit tijdstip zodat de vlucht(en) ook bij eventuele
onvoorziene vertragingen binnen de aangevraagde periode kunnen worden uitgevoerd.
Vervolg
aanvraagformulier
ontheffing tijdelijk en
uitzonderlijk gebruik
Alleen in het geval e e n beroep wordt g e d a a n op artikel 5 van het beleid dient de
volgende informatie aanvullend te w o r d e n overgelegd.
9.
Is het terrein gelegen in of nabij een gebied wat vanwege haar natuurwaarden
bescherming geniet"*? De ligging v a n de locatie is m e e r dan 1 km gelegen v a n
bebouwing en stilte- of Natura 2 0 0 0 - g e b i e d e n .
Met wie is hierover contact geweest? De w e b s i t e van de P r o v i d e ZH.
10.
Wat is/zijn de aanvlieg- en uitvliegroute(s)^: Altijd richting (Zuid w a a r t s )
uitvliegen v e r v o l g e n s boven 150 meter hoogte maken en aanvliegen in Noordof Zuid Westelijke richting.
11. Wat is het geluidsniveau op de dichtstbijzijnde woning(en) en/of aaneengesloten
woonbebouwing in dB(A)^? Schermvliegtuig is goedgekeurd door I L T (vh I V W ) e n
is officieel geregistreerd onder n u m m e r PH-8M6 en voorzien v a n het s p e c i a a l
B e w i j s v a n L u c h t w a a r d i g h e i d . Het schermvliegtuig voldoet h i e r m e e aan alle
wettelijke eisen betreffende veiligheids-, milieu- en g e l u i d s n o r m e n .
12.
Is er sprake van een verkeersaantrekkende werking door de aangevraagde activiteit?
Nee.
Wat is de verwachting over het aantal vervoersbewegingen en welke maatregelen
zullen getroffen worden om eventuele nadelige effecten te beperken (bereikbaarheid,
overlast en dergelijke)? Geen maatregelen hoeven te w o r d e n getroffen.
13. Wat is het belang voor de aanvrager, het belang voor de omwonenden en het belang
voor natuur en milieu?
Belang a a n v r a g e r : om mijn sport te kunnen beoefenen is een s t a r t - en
landingslocatie v a n e s s e n t i e e l belang.
Belang o m w o n e n d e n : g e e n belang
Belang voor natuur en milieu: geen belang
^ De onderbouwing hiervan dient te zijn gerelateerd aan de instandhoudingdoelstellingen van het gebied, zoals
geformuleerd krachtens de groene c.q. natuurwetten (waaronder de Natuurbeschermingswet 1998). Voor
advies over de invulling hiervan dient u contact op te nemen met mw. CC. Los (070-441 7569) van de
provincie Zuid-Holland.
^ Vermelden op welke wijze rekening wordt gehouden met omwonenden en/of natuurgebieden etc.
^ Hiertoe dient een geluidsrapport te worden overgelegd.
Vervolg
aanvraagformulier
ontheffing tijdelijk en
uitzonderlijk gebruik
E.
Vluchtomschrijving (Reden aanvraag/Soort vlucht)
Recreatief c.q. sportief zonder enig commercieel oogmerk
F.
Toegevoegde bijlagen (verplicht)
1. Plattegrond locatie terrein(en) getoetst aan de luchtvaartbeperkingen TUG:
http://qeo.zuid-holland.nl/qeo-loket/html/atlas.htmi?atlas=luchtvaartbeperkinq
Plattegrond locatie is getoetst aan de luchtvaart beperkingen TUG:
Uitkomst toetsing: de locatie is opgenomen op de kaart luchtvaartbeperking en
bevindt zich in het gebied waarop geen sprake is van bebouwing, stilte- of Natura
2000 gebied.
Plattegrond:
Zie bijlage Plattegrond
Vervolg
aanvraagformulier
ontheffing tijdelijk en
uitzonderlijk gebruik
G.
Verklaring
De aanvrager verklaart bekend te zijn met alle relevante regelgeving inzake veilig gebruik van een
of meer terreinen voor gebruik door de aangegeven luchtvaartuigen, alsmede van alle relevante
regelgeving ter voorkóming van schade aan of vervuiling van de bodem en ter beperking van
(geluid)hinder of gevaar voor burgers en omgeving.
De aanvrager verklaart voorafgaand aan het tijdelijke en uitzonderlijke gebruik van een bepaald
terrein, zich ervan te vergewissen dat de eigenaar/zakelijk gerechtigde van het desbetreffende
terrein toestemming voor het gebruik heeft gegeven.
H.
Eerder verleende ontheffing
Op 5-2-13 is op hetzelfde perceel eerder een ontheffing verleend met kenmerk 21517729
Ondertekening
1.
Datum: 13-10-13
2.
Naam ondertekenaar: R. Poot
3.
Handtekening:
De beslistermijn op uw aanvraag bedraagt 4 weken. Dit is bepaald in artikel 35, eerste lid van de
Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen.