Algemeen Reglement van de

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN
Versie januari 2015
I. ALGEMENE PRINCIPES
Deze bepalingen regelen al de zakenrelaties,
zelfs de occasionele, met inbegrip van de
zakenrelaties aangeknoopt met de zetels van
ING in het buitenland, onder voorbehoud van
de dwingende bepalingen van de toepasselijke
wetgeving.
Art. 1 – Toepassingsgebied
ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel,
België, hierna 'ING' genoemd, is een bank
vergund als kredietinstelling door de Nationale
Bank van België ('NBB'), de Berlaimontlaan 14
in 1000 Brussel (www.nbb.be), die onder het
toezicht staat van de NBB en de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten ('FSMA'),
Congresstraat 12-14 in 1000 Brussel
(www.fsma.be).
De bepalingen van het Reglement kunnen
worden gewijzigd onder de voorwaarden
bepaald in artikel 58.
Art. 2 –
vertrouwen
ING werkt onder meer samen met zelfstandige
agenten die in haar naam en voor haar
rekening handelen en in België zijn
ingeschreven in het register van de 'agenten in
bank- en beleggingsdiensten' bij de FSMA.
Deontologie
en
wederzijds
De zakenrelaties tussen de cliënt en ING
berusten op wederzijds vertrouwen.
ING verbindt zich ertoe om alle wettelijke,
reglementaire of andere bepalingen na te
leven die de deontologische en gedragsregels
vastleggen van toepassing op de uitoefening
van de bankactiviteit.
Zij besteedt de grootste zorg aan de uitvoering
van de overeenkomsten die zij met de cliënt
heeft gesloten, de Verrichtingen die zij voor
zijn rekening afhandelt en de opdrachten die
hij haar heeft gegeven.
Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen
(hierna 'het Reglement' genoemd) betreft alle
Verrichtingen of diensten uitgevoerd door of
met tussenkomst van ING en vormt een geheel
met
het
Bijzonder
Reglement
voor
Verrichtingen in Financiële Instrumenten en de
bijlagen ervan (de Algemene voorwaarden van
de Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Banken Smart Banking-diensten en het Reglement
van de dienst 'ING Zoomit' in de
Home’Bank/Business’Bank-diensten).
Binnen de perken van haar bevoegdheden en
activiteiten kan zij de cliënt die erom vraagt,
bijstand verlenen door het verstrekken van
adviezen.
Van zijn kant doet de cliënt al het mogelijke om
bij te dragen tot het goede verloop van zijn
zakenrelaties met ING, onder andere door
haar alle nuttige inlichtingen te bezorgen,
teneinde ING in staat te stellen hem
oordeelkundig bij te staan en haar taak correct
uit te voeren.
De zakenrelaties tussen ING en haar cliënten
worden geregeld door de bepalingen die
hierna worden opgesomd in volgorde van
prioriteit van de toepasbaarheid ervan:
• de bijzondere overeenkomsten en de
eventuele bijlagen ervan;
• de bijzondere reglementen en de eventuele
bijlagen ervan;
• dit Reglement waarvan het Bijzonder
Reglement voor Verrichtingen in Financiële
Instrumenten een wezenlijk deel uitmaakt en
de bijlagen ervan (de Algemene voorwaarden
van
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank- en Smart Bankingdiensten en het Reglement van de dienst 'ING
Zoomit' in de Home’Bank/Business’Bankdiensten);
• de algemeen aanvaarde bankgebruiken.
ING kan niet worden gedwongen tot het sluiten
van een contract, de afhandeling van een
Verrichting of de uitvoering van een opdracht,
als dat niet gebeurt krachtens wettelijke of
reglementaire bepalingen of verbintenissen die
zij aanging op grond van overeenkomsten met
haar cliënt.
Art. 3 – Aansprakelijkheid
ING is aansprakelijk voor elke zware of
opzettelijke fout – met uitsluiting van lichte
1/110
fouten – die bij de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten door haar of haar
aangestelden wordt begaan. Onverminderd
bijzondere wettelijke bepalingen kan zij door
geen enkele contractuele bepaling worden
vrijgesteld van die aansprakelijkheid.
Alle Belgische bank-, wissel-, krediet- en
spaarinstellingen zijn ertoe gehouden om het
CAP vanaf 1 januari 2014 de volgende
gegevens met betrekking tot elke cliënt mee te
delen:
a) het rijksregisternummer, of bij gebrek
daaraan, de naam, de eerste officiële
voornaam, de geboortedatum en
-plaats (of bij gebrek daaraan het
geboorteland) van de
cliënt voor
natuurlijke
personen,
het
inschrijvingsnummer van de cliënt in de
Kruispuntbank van Ondernemingen voor
rechtspersonen
indien
zij
daar
geregistreerd zijn of de naam, de
rechtsvorm en het land van vestiging voor
de
andere
personen;
Art. 4 – Verjaring
Onverminderd wettelijke of conventionele
bepalingen die in een kortere termijn voorzien,
verjaart het recht om tegen ING in rechte op te
treden na afloop van een termijn van drie jaar.
Die termijn loopt vanaf de datum van de
Verrichting die of het feit dat tot de betwisting
aanleiding geeft.
Art. 5 – Beroepsdiscretie
b) het
inschrijvingsnummer
in
de
Kruispuntbank van Ondernemingen van
ING;
5.1 Algemeen principe
ING is gehouden tot beroepsdiscretie.
c) de afsluitingsdatum van het kalenderjaar
waarop de meegedeelde gegevens
betrekking
hebben;
5.2. Mededelingsplicht van gegevens aan
gerechtelijke of administratieve overheden
ING brengt de cliënt er echter van op de
hoogte dat zij zich niet kan onttrekken aan de
mededeling van inlichtingen die op de cliënt
betrekking hebben, wanneer die mededeling
haar wordt opgelegd door een Belgische of
buitenlandse wettelijke of reglementaire
bepaling, met name wanneer die mededeling
gevorderd wordt door een gerechtelijke of
administratieve overheid of door een instelling
belast met de controle op de bankactiviteit in
België of in het buitenland. Door in te stemmen
met het Reglement aanvaardt de cliënt het
voorgaande uitdrukkelijk.
d) het IBAN-nummer ('International Bank
Account Number') van elke rekening
waarvan de cliënt (mede)houder is bij de
betrokken
financiële
instelling;
e) binnen de beperkingen zoals bepaald in
voormelde koninklijk besluit van 17 juli
2013, de volgende typen overeenkomsten
die de begunstigden met ING heeft
gesloten en op om het even welk moment
van het jaar bedoeld bij punt c) hiervoor:
overeenkomsten
voor
hypothecaire
leningen, overeenkomsten voor leningen
op afbetaling, overeenkomsten voor
beleggingsdiensten en/of –activiteiten, en
het aanhouden van zicht- of vernieuwbare
termijndeposito's ten behoeve van de
cliënt in het vooruitzicht dat zij voor de
verwerving van financiële instrumenten of
de terugbetaling ervan zullen worden
aangewend, overeenkomsten waarbij ING
geld ter beschikking stelt van een
natuurlijke of rechtspersoon, of zich ertoe
verbindt om geld ter beschikking te stellen
van een onderneming op voorwaarde dat
het geld op termijn wordt terugbetaald, of
zich borg stelt voor een onderneming
5.3. Mededelingsplicht aan het centraal
aanspreekpunt bij de Nationale Bank van
België
Bovendien worden sommige gegevens van de
cliënt
meegedeeld
aan
het
centraal
aanspreekpunt (hierna 'CAP' genoemd),
beheerd door de Nationale Bank van België,
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel,
verantwoordelijk voor de reglementering van
het CAP overeenkomstig het koninklijk besluit
van 17 juli 2013 over de werking van het
centraal aanspreekpunt, zoals bedoeld in
artikel 322 § 3 van het Wetboek van
inkomstenbelastingen 1992.
Voormelde gegevens worden elk jaar aan
het CAP meegedeeld ten laatste op 31
maart van het kalenderjaar volgend op het
2/110
jaar waarop de mededeling betrekking
heeft. De gegevens vermeld in de punten
a), b), c) en d) hierboven worden ook
meegedeeld aan het CAP voor de
kalenderjaren 2010, 2011, 2012 en 2013,
en dat uiterlijk op 1 februari 2014 voor de
kalenderjaren 2010, 2011 en 2012 en op 31
maart 2014 voor het kalenderjaar 2013.
of andere overeenkomsten die onder het
toepassingsgebied vallen van de wet van 4
maart 2012 betreffende de Centrale voor
Kredieten aan Ondernemingen, over de
begunstigden van die contracten en over de
wanbetalingen die eruit voortvloeien, aan de
Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen
van de Nationale Bank van België, de
Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel.
Deze gegevens worden door het CAP
geregistreerd en bewaard voor een termijn van
acht jaar vanaf de afsluitingsdatum:
- voor de gegevens bedoeld onder punt a)
hierboven: van het laatste kalenderjaar
waarvoor deze identificatiegegevens aan het
CAP werden meegedeeld;
- voor de gegevens bedoeld in de punten b),
c), d) en e) hierboven: van het kalenderjaar
met de sluiting van de rekening waarvan het
IBAN-nummer aan het CAP werd meegedeeld
of met de beëindiging van het laatste contract
waarvan het type aan het CAP werd
meegedeeld.
Deze registratie is bedoeld om tot een correcte
beoordeling te komen, enerzijds van de aan de
kredietverlening verbonden risico's door de
financiële instellingen, en anderzijds van de
door de financiële sector gedragen risico's
door de toezichthouder.
De aldus geregistreerde gegevens worden
bewaard tot één jaar na de laatste kalenderdag
van de maand waarop de meegedeelde
gegevens betrekking hebben. De Nationale
Bank van België heeft echter het recht om de
gegevens
langer
te
bewaren
voor
wetenschappelijke of statistische doeleinden
na versleuteling van de gegevens of in het
kader van haar activiteiten.
Elke cliënt heeft het recht om bij de Nationale
Bank van België kennis te nemen van de
gegevens die op zijn naam door het CAP
geregistreerd zijn. Hij heeft ook het recht om
de rechtzetting of schrapping aan te vragen
van onjuiste gegevens die op zijn naam door
het CAP zijn geregistreerd. Dat recht moet bij
ING worden uitgeoefend als zij de betrokken
gegevens aan het CAP heeft meegedeeld.
Elke geregistreerde persoon heeft het recht om
kennis te nemen van de gegevens die op zijn
naam in de Centrale voor Kredieten aan
Ondernemingen zijn geregistreerd (met
uitzondering
van
bepaalde
wettelijk
vastgelegde gegevens) en om de rechtzetting
te vragen van onjuiste gegevens die op zijn
naam zijn geregistreerd.
De aan het CAP meegedeelde informatie mag
enkel worden gebruikt om het bedrag van de
belastbare inkomsten van de cliënt te bepalen
of om de vermogenssituatie van de cliënt op te
stellen en aldus de invordering van de
belastingen en voorheffingen verschuldigd in
hoofdsom
en
toebehoren,
de
belastingverhogingen en de administratieve
boetes, intresten en kosten te garanderen.
5.5.
Mededelingen
vennootschappen
aan
andere
Door een relatie aan te knopen met ING,
aanvaardt de cliënt ook dat alle inlichtingen en
gegevens die nodig of nuttig zijn voor de
correcte afhandeling van zijn financiële of
verzekeringsverrichtingen
worden
geregistreerd in de databanken van ING en
van de andere vennootschappen van de banken verzekeringsgroep ING gevestigd in de
Europese Unie (zie art. 6.2) en in de
databanken van derden van wie de
tussenkomst noodzakelijk of nuttig is om het
voormelde doel te verwezenlijken (Swift bvba,
MasterCard
Europe
bvba,
verzekeringsmaatschappijen …).
5.4. Mededelingsplicht aan de Centrale voor
Kredieten aan Ondernemingen
Inzake kredieten kunnen bepaalde gegevens
van de cliënt geregistreerd worden in de
kredietcentrales van de Nationale Bank van
België en dat overeenkomstig de geldende
wettelijke bepalingen.
Zo gaat ING over tot de mededeling van onder
meer
de
gegevens
over
de
kredietovereenkomsten (met inbegrip van de
ongeoorloofde debetstanden op een rekening)
Bovendien worden ook de gegevens van de
cliënt die vereist zijn voor de naleving door de
vennootschappen van ING Groep, al dan niet
3/110
gevestigd in een lidstaat van de Europese
Unie, van de wettelijke of reglementaire
bepalingen (inclusief de bepalingen die
voortvloeien uit een omzendbrief van de
FSMA/NBB) betreffende cliëntenonderzoek, de
voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme, en de voorkoming
van de financiering van de proliferatie van
massavernietigingswapens,
voor
deze
doeleinden tussen de vennootschappen
uitgewisseld. ING Bank NV (Bijlmerplein 888,
1102 MG, Amsterdam Zuidoost, Nederland)
verzorgt
het
beheer
van
de
gegevensuitwisselingen
binnen
de
vennootschappen van ING Groep die
deelnemen aan de gegevensuitwisseling over
de cliënt met het oog op de voornoemde
doeleinden.
het intergouvernementeel akkoord vereiste
informatie mee te delen aan de instanties die
in het akkoord zijn aangewezen. Bovendien
behoudt ING zich het recht voor om de
contractuele relatie met de cliënt volledig of
gedeeltelijk te beëindigen, overeenkomstig
artikel 59 van dit Reglement.
Art. 6 – Bescherming van de persoonlijke
levenssfeer
6.1.
Verwerking
door
ING
van
persoonsgegevens van haar cliënten
de
De persoonsgegevens van een cliënt of, als de
cliënt
een
rechtspersoon
is,
de
persoonsgegevens
van
zijn
vertegenwoordigers,
volmachthebbers,
uiteindelijke
begunstigden
of
louter
contactpersonen (hierna de 'gegevens van de
cliënt' genoemd) omvatten onder meer de
gegevens met betrekking tot zijn identiteit,
woonplaats, persoonlijk statuut, tegoeden en
de Verrichtingen die hem aanbelangen.
Art. 5.6. Verplichtingen in het kader van de
FATCA
In haar hoedanigheid van financiële instelling
heeft ING het statuut van "Foreign Financial
Institution" in de zin van de Amerikaanse
FATCA-reglementering (afkorting van "Foreign
Account Tax Compliance Act"). In het kader
van die reglementering sloot België met de
Verenigde Staten een intergouvernementeel
akkoord
("IGA"
of
"Intergovernmental
Agreement"), aan te vullen met Belgische
wettelijke en reglementaire bepalingen.
In toepassing van de bepalingen in het kader
van de FATCA moet ING een aantal
verplichtingen
naleven.
Een
van
die
verplichtingen bepaalt dat ING de cliënt
natuurlijke of rechtspersoon moet identificeren
om te bepalen of de cliënt al dan niet een "US
person" is in de zin van de reglementering dan
wel of er "US indicia" op de cliënt van
toepassing zijn. Als de cliënt als "US person"
werd geïdentificeerd of als er "US indicia" op
de cliënt van toepassing zijn, is ING bovendien
verplicht om informatie door te geven aan de
instanties die in het intergouvernementele
akkoord zijn aangewezen. Door in te stemmen
met dit reglement gaat de cliënt uitdrukkelijk
akkoord met die informatieoverdracht.
Als de cliënt weigert of verzuimt om de in de
FATCA-reglementering vereiste informatie te
verstrekken en/of weigert of verzuimt om de in
voorkomend geval geëiste documenten in te
vullen en te ondertekenen, zal ING
genoodzaakt zijn om de cliënt als 'nietgedocumenteerde US person' te beschouwen
en de in de FATCA-reglementering en de door
De persoonsgegevens die aan ING worden
meegedeeld:
• bij de afgifte of verzending aan ING – door de
cliënt, zijn eventuele volmachthebber of een
derde – van een ingevuld formulier of
document, of van een opdracht of verzoek, op
welke drager ook (bv. per brief, fax, mail ...);
• of op een andere manier (bv. bij het bezoek
van de cliënt aan een ING-kantoor, per
telefoon ...)
worden door ING verwerkt in naleving van de
wet van 8 december 1992 met betrekking tot
de
bescherming
van
de
persoonlijke
levenssfeer en de uitvoeringsbesluiten ervan.
Die gegevens worden door ING verwerkt in het
kader van elke aanvraag voor (een)
Verrichting(en) – en eventueel voor de
uitvoering ervan – opgedragen door de cliënt
of door een derde ten gunste van de cliënt met
het oog op een of meer van de volgende
doeleinden:
 beheer
van
de
rekeningen
en
betalingstransacties;
 toekenning en beheer van kredieten;
 vermogensbeheer (beleggingen) en/of huur
van safes;
 makelaarsdiensten
(onder
meer
verzekeringen en leasing).
4/110
Die gegevens worden bovendien door ING
verwerkt met het oog op centraal beheer van
de clientèle, marketing (onder andere studies
en statistieken) van bankdiensten, leasing
en/of verzekeringen, globaal overzicht van de
cliënt, controle van de regelmatigheid van de
Verrichtingen
en
voorkoming
van
onregelmatigheden.
levenssfeer, bijvoorbeeld door de bescherming
van de gegevens via gepaste contractuele
bepalingen te waarborgen.
De cliënt stemt in met de uitwisseling van zijn
gegevens tussen de – bestaande of nog op te
richten – vennootschappen van de bank-,
financiële en verzekeringsgroep ING die al dan
niet in een lidstaat van de Europese Unie zijn
gevestigd.
De gegevens over cliënten beheerd door
tussenpersonen (zelfstandige agenten of
makelaars) van ING, met name de gegevens
met betrekking tot hun financiële Verrichtingen,
worden ook door ING verwerkt om toe te zien
op de naleving van hun wettelijke,
reglementaire (inclusief de verplichtingen
voortvloeiend uit een omzendbrief van de
FSMA/NBB) of contractuele verplichtingen,
met
inbegrip
van
hun
eventuele
exclusiviteitsverplichting tegenover ING.
ING
Groep
is
een
geheel
van
vennootschappen die activiteiten uitoefenen in
het bank- en verzekeringswezen, leasing,
vermogensbeheer en/of een activiteit die in het
verlengde daarvan ligt. De cliënt kan aan ING
een lijst vragen van de vennootschappen van
ING Groep gevestigd in België, in een andere
lidstaat van de Europese Unie of in een ander
derde land en die aan de gegevensuitwisseling
over de cliënt deelnemen.
6.2.
Vertrouwelijkheid
van
de
persoonsgegevens en mededeling aan derden
Die vennootschappen hebben zich ertoe
verbonden om de best mogelijke bescherming
van de uitgewisselde persoonsgegevens te
waarborgen en zijn voor die gegevens
gehouden tot een geheimhoudingsplicht.
De gegevens die door ING worden verwerkt
voor de hierboven bepaalde doeleinden,
worden vertrouwelijk behandeld.
Die gegevens zijn niet bestemd om te worden
meegedeeld aan andere derden dan de
personen die door de cliënt zijn aangewezen,
de vennootschappen waarvan de tussenkomst
nodig of nuttig is om een van de doelstellingen
vermeld in artikel 6.1 te bereiken (namelijk
Swift bvba en MasterCard Europe bvba voor
de betalingstransacties), de vennootschappen
van ING Groep die al dan niet gevestigd zijn in
een lidstaat van de Europese Unie of
verzekeringsmaatschappijen, overeenkomstig
de hierna vermelde bepalingen.
De uitwisseling van de gegevens van de cliënt
tussen de vennootschappen van ING Groep
die in een andere lidstaat van de Europese
Unie zijn gevestigd, is bedoeld om de
vennootschappen die eraan deelnemen de
mogelijkheid
te
bieden
een
centraal
cliëntenbeheer te verrichten, een globale visie
van de cliënt te hebben, studies, statistieken
en/of marketingacties uit te voeren (met
uitsluiting van reclame via e-mail), de
hierboven vermelde diensten aan te bieden of
te verstrekken en de regelmatigheid van de
Verrichtingen te controleren (met inbegrip van
de voorkoming van onregelmatigheden).
Bovendien worden ook de gegevens van de
cliënt die vereist zijn voor de naleving door de
vennootschappen van ING Groep, al dan niet
gevestigd in een lidstaat van de Europese
Unie, van de wettelijke of reglementaire
bepalingen (inclusief de bepalingen die
voortvloeien uit een omzendbrief van de
FSMA/NBB) betreffende cliëntenonderzoek, de
voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme, en de voorkoming
van de financiering van de proliferatie van
massavernietigingswapens,
voor
deze
doeleinden tussen de vennootschappen
uitgewisseld. ING Bank NV (Bijlmerplein 888,
Zo kunnen ze worden doorgegeven aan een
niet-lidstaat van de Europese Unie die al dan
niet een adequaat beschermingsniveau voor
persoonsgegevens garandeert (bijvoorbeeld
betaalgegevens die aan Swift bvba worden
meegedeeld, in de Verenigde Staten worden
bewaard en daar onderworpen zijn aan de
Amerikaanse wetgeving, gegevens die worden
meegedeeld aan vennootschappen van ING
Groep die niet in een lidstaat van de Europese
Unie zijn gevestigd...). ING maakt echter alleen
gegevens over aan niet-lidstaten van de
Europese
Unie
zonder
adequaat
beschermingsniveau, in de gevallen die
worden bepaald door de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke
5/110
1102 MG, Amsterdam Zuidoost, Nederland),
die optreedt als medeverantwoordelijke voor
de verwerking, verzorgt het beheer van de
gegevensuitwisselingen
binnen
de
vennootschappen van ING Groep die
deelnemen aan de gegevensuitwisseling over
de cliënt met het oog op de voornoemde
doeleinden.
overeenstemming met artikel 6 van de wet van
8 december 1992 met betrekking tot de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De categorieën van personen die toegang
hebben
tot
die
gegevens
zijn
de
personeelsleden van ING en eventueel van
vennootschappen waarvan de tussenkomst is
vereist of van andere vennootschappen van
ING Groep gevestigd in een lidstaat van de
Europese Unie of van de betrokken
verzekeringsmaatschappijen
(buiten
ING
Groep) gevestigd in een lidstaat van de
Europese Unie, die belast zijn met de
verwezenlijking van een of meer van de
hierboven vermelde doelstellingen.
Bovendien worden de gegevens die door ING
worden
verzameld
als
verzekeringstussenpersoon ook meegedeeld
aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen
die niet tot ING Groep behoren en gevestigd
zijn in een lidstaat van de Europese Unie met
het oog op de beoordeling van het verzekerde
risico en in voorkomend geval, het sluiten en
beheren
van
het
verzekeringscontract,
marketing van hun verzekeringsdiensten (met
uitsluiting van de verzending van reclame per
mail), centraal beheer van de clientèle en
controle van de regelmatigheid van de
Verrichtingen (met inbegrip van de voorkoming
van onregelmatigheden). De cliënt kan een lijst
aanvragen
van
de
betrokken
verzekeringsmaatschappijen.
Ook gegevens met betrekking tot politieke,
levensbeschouwelijke
of
godsdienstige
overtuigingen, gegevens met betrekking tot het
lidmaatschap van een vakbond of het seksuele
leven worden niet verwerkt, behalve als zij
verschijnen
bij
betalingstransacties
(bijvoorbeeld een betalingsopdracht voor het
lidmaatschap van een politieke partij).
Bijgevolg laat de betrokken cliënt de
verwerking van die gegevens in het kader van
de uitvoering van betalingstransacties toe, in
overeenstemming met artikel 6 van de wet van
8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
De Belgische of buitenlandse, bijvoorbeeld
Amerikaanse, gerechtelijke of administratieve
autoriteiten of controle-instanties kunnen in
zekere gevallen bepaald door de lokale
wetgeving of reglementering (in het bijzonder
met het oog op de preventie van terrorisme),
van ING of van een vennootschap waaraan
ING
gegevens
heeft
doorgegeven
overeenkomstig
wat
voorafgaat,
de
mededeling eisen van alle of een deel van de
persoonsgegevens van de cliënt (bijvoorbeeld
de
gegevens
met
betrekking
tot
betalingstransacties). Zo worden bepaalde
gegevens
van
de
cliënt
bijvoorbeeld
meegedeeld aan het centraal aanspreekpunt
(CAP) en de kredietcentrales van de Nationale
Bank van België, overeenkomstig artikel 5 van
dit Reglement.
De categorieën van personen die toegang
hebben
tot
die
gegevens
zijn
de
personeelsleden van ING en eventueel van de
andere vennootschappen van ING Groep die
gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese
Unie
of
andere
vennootschappen
(bijvoorbeeld: Swift bvba, MasterCard Europe
bvba ...) waarvan de tussenkomst nodig of
nuttig is voor de verwerking van de
betalingstransacties.
6.4. Beveiliging van de lokalen van ING
6.3. Verwerking van gevoelige gegevens
De lokalen van ING waartoe haar cliënten
toegang hebben, zijn beveiligd met camera's.
De gegevens die op die wijze worden
verzameld, worden door ING verwerkt met het
oog op de veiligheid (toezicht en controle) en
zijn niet bestemd om te worden doorgegeven
aan derden. De cliënt stemt ermee in om
tijdens zijn bezoek aan die lokalen gefilmd te
worden.
Gegevens met een raciaal of etnisch karakter
worden nooit verwerkt, behalve als ze blijken
uit gegevens waarmee de betrokken
natuurlijke persoon wordt geïdentificeerd
(voornamelijk zijn naam, voornaam, adres en
nationaliteit).
In dat laatste geval laat de betrokken cliënt de
verwerking van die gegevens toe in
6/110
6.5. Rechten van de cliënt
Art. 7 – Bescherming van de deposito's en
financiële instrumenten
De cliënt kan zich op elk moment kosteloos en
op eenvoudig verzoek:
• verzetten tegen de verwerking van gegevens
die op hem betrekking hebben voor
commerciële prospectie ('direct marketing')
door ING;
• verzetten tegen de uitwisseling van gegevens
die op hem betrekking hebben tussen de
vennootschappen van ING Groep gevestigd in
een lidstaat van de Europese Unie met het oog
op direct marketing;
• verzetten tegen de mededeling van de
gegevens die op hem betrekking hebben en
door ING worden verzameld in de
hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon
aan de betrokken verzekeringsmaatschappijen
(buiten ING Groep) gevestigd in een lidstaat
van de Europese Unie, met het oog op
commerciële prospectie ('direct marketing')
door die vennootschappen.
Er zal zo spoedig mogelijk met zijn verzoek
rekening worden gehouden.
ING neemt deel aan de Belgische
beschermingsregeling voor deposito's en
financiële instrumenten, zoals ingevoerd door
de wet van 17 december 1998 en het koninklijk
besluit van 14 november 2008.
Die bescherming garandeert – in geval van
onvermogen
van
ING
(faillissement,
verzoekschrift of dagvaarding tot gerechtelijk
akkoord, staking van terugbetaling van
deposito's) – een tegemoetkoming van het
Beschermingsfonds voor Deposito's en
Financiële Instrumenten en van het Bijzonder
Beschermingsfonds voor Deposito's en
Levensverzekeringen ten gunste van bepaalde
deposanten en beleggers.
Die begunstigden zijn:
 bepaalde houders:
 van gelddeposito's (in euro of andere
munteenheden van lidstaten van de
Europese Unie);
 van bancaire schuldeffecten (kasbons,
obligaties en dergelijke) uitgegeven door
ING, op voorwaarde dat ze op naam zijn of
bij haar in open bewaargeving worden
gehouden;
 van gelddeposito's in munteenheden van
niet-lidstaten van de Europese Unie, als zij
rechtstreeks verband houden met de
aankoop of verkoop van financiële
instrumenten.
Elke natuurlijke persoon heeft toegang tot de
gegevens die op hem betrekking hebben en
worden verwerkt door ING, een andere
vennootschap van ING Groep die al dan niet in
een lidstaat van de Europese Unie is gevestigd
of een betrokken verzekeringsmaatschappij
(buiten ING Groep) die in een lidstaat van de
Europese Unie is gevestigd, en kan zo nodig
onjuiste gegevens doen verbeteren of onwettig
verwerkte gegevens doen schrappen.
Voor die deposito's en schuldeffecten
bedraagt de totale vergoeding door het
Beschermingsfonds voor Deposito's en
Financiële Instrumenten en door het
Bijzonder
Beschermingsfonds
voor
Deposito's
en
Levensverzekeringen
maximaal 100.000 euro per houder.
Geen enkele wettelijke bepaling houdt een
verplichting in om te antwoorden op de vragen
die worden gesteld door ING, een andere
vennootschap van ING Groep al dan niet
gevestigd in een lidstaat van de Europese
Unie,
of
een
betrokken
verzekeringsmaatschappij (buiten ING Groep)
gevestigd in een lidstaat van de Europese
Unie. Maar het niet beantwoorden van die
vragen kan naargelang het geval leiden tot de
onmogelijkheid of de weigering door ING, een
andere vennootschap van ING Groep al dan
niet gevestigd in een lidstaat van de Europese
Unie
of
een
betrokken
verzekeringsmaatschappij (buiten ING Groep)
gevestigd in de Europese Unie om een (pre)contractuele relatie aan te gaan, een
dergelijke relatie voort te zetten of een
Verrichting uit te voeren die werd gevraagd
door de cliënt of door een derde ten gunste
van de cliënt.
 bepaalde
houders
van
financiële
instrumenten (aandelen, obligaties, bancaire
schuldeffecten uitgegeven door andere
kredietinstellingen
enz.),
in
welke
munteenheid die ook zijn uitgedrukt.
Voor de financiële instrumenten bedraagt de
vergoeding door het Beschermingsfonds voor
Deposito's
en
Financiële
Instrumenten
maximaal 20.000 euro per houder.
De voorwaarden en bepalingen van de
bescherming door het Beschermingsfonds
voor Deposito's en Financiële Instrumenten
7/110
werden vastgelegd in een bericht van het
ministerie
van
Financiën,
dat
werd
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25
januari 1999 (pagina 5.728).
Die van het Bijzonder Beschermingsfonds voor
Deposito's en Levensverzekeringen werden
vastgelegd in het koninklijk besluit van 16
maart 2009, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 25 maart 2009 (pagina 23.950).
dan niet persoonlijke adviezen die door ING
worden meegedeeld of ter beschikking gesteld,
of
het
nu
financiële,
commerciële,
economische, technische, juridische of andere
informatie of adviezen betreft.
Het is niet van toepassing op informatie en
adviezen met betrekking tot financiële
instrumenten of diensten in financiële
instrumenten, de regels van toepassing op die
informatie en adviezen, zoals bepaald in het
Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in
Financiële Instrumenten (BRVI).
Een gedetailleerde informatiebrochure is ter
beschikking van de cliënt in zijn ING-kantoor.
Alle informatie over de voorwaarden en
bepalingen van het Beschermingsfonds voor
Deposito's en Financiële Instrumenten is ook
verkrijgbaar bij het Beschermingsfonds voor
Deposito's en Financiële Instrumenten (adres:
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel), of via de
website:
http://www.protectionfund.be.
9.2. De informatie en adviezen die door ING
worden meegedeeld of ter beschikking gesteld,
vooral via de kantoren of elektronische
systemen, worden verstrekt door ING, door
andere vennootschappen van ING Groep (lijst
op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij ING) of
door derden.
Art. 8 – Communicatietalen
Die informatie en adviezen zijn uitsluitend
bestemd voor de cliënten, behoudens
uitdrukkelijke andersluidende bepalingen.
ING verbindt zich ertoe om met de cliënt te
communiceren in de taal (Frans, Nederlands,
Duits of Engels) die de cliënt heeft gekozen bij
het begin van de relatie met ING of eventueel
later.
De informatie en adviezen worden verstrekt
met het oog op de uitvoering van Verrichtingen
of het verstrekken van bancaire, financiële of
verzekeringsproducten of -diensten door ING,
door andere vennootschappen van ING Groep
of door derden voor rekening van wie ING als
tussenpersoon optreedt.
Wanneer de cliënt zich echter aanmeldt in een
ING-kantoor, verbindt ING zich ertoe om met
de cliënt te communiceren in de taal (talen)
van de gemeente waarin dat kantoor is
gevestigd (Frans, Nederlands of Duits).
Ze zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk
gebruik door de cliënt, die ervoor zorgt de
vertrouwelijkheid ervan te vrijwaren.
Dit Reglement, de andere toepasselijke
reglementen (met inbegrip van het Bijzonder
Reglement voor Betalingstransacties (BRBT)
en het Bijzonder Reglement voor Verrichtingen
in Financiële Instrumenten (BRVI)), de tarieven
en andere geldende voorwaarden evenals de
formulieren (met name om de opdrachten van
de cliënt uit te voeren) en contracten ter
beschikking gesteld door ING, zijn beschikbaar
in het Frans, Nederlands, Duits en Engels in
elk
ING-kantoor
en
ook
via
de
Home’Bank/Business’Bank- of Phone'Bankdiensten.
Bepaalde formulieren en contracten zijn in
dezelfde talen beschikbaar in de Self'Bank.
De mededeling of de terbeschikkingstelling van
die informatie en adviezen houdt voor de cliënt
echter geen enkele verplichting in om
Verrichtingen uit te voeren of in te schrijven op
de
bancaire,
financiële
of
verzekeringsproducten of -diensten waarvoor
de informatie en adviezen worden meegedeeld
of ter beschikking gesteld.
ING besteedt de grootste zorg aan de kwaliteit
van de informatie en adviezen, zowel voor de
inhoud ervan als voor de manier waarop ze
worden meegedeeld of ter beschikking gesteld.
Zij zet redelijke middelen in om juiste en
bijgewerkte informatie en adviezen mee te
delen of ter beschikking te stellen, zonder die
bijwerking echter te waarborgen. Zij verbindt
zich er ook niet toe een dergelijke bijwerking te
garanderen als zij beslist om de betrokken
Art. 9 – Informatie en adviezen
9.1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende
bepalingen is dit artikel van toepassing op alle
algemene of specifieke informatie en op alle al
8/110
informatie en adviezen niet meer te
verspreiden.
Behoudens
andersluidende
wettelijke,
reglementaire of contractuele bepalingen kan
ING de beschikbare informatie dan ook op elk
ogenblik
en
zonder
voorafgaande
kennisgeving aan de cliënt wijzigen.
9.5. Voor elke Verrichting die hij uitvoert of
overeenkomst die hij sluit, zorgt de cliënt
ervoor dat hij aan ING en, in voorkomend
geval, de andere betrokken vennootschappen
van ING Groep, alle nuttige informatie verstrekt
over zijn persoonlijke situatie, doelstellingen,
behoeften en beperkingen.
De informatie en adviezen die ING in haar
eigen naam verstrekt, evenals de informatie en
adviezen die de andere vennootschappen van
ING Groep verstrekken, berusten op een
objectieve analyse van de gegevens waarover
ING of
die andere
vennootschappen
beschikken.
9.6. Onverminderd wat voorafgaat, deelt ING,
en in voorkomend geval de andere
vennootschappen van ING Groep, aan de
cliënt begrijpelijke en passende informatie mee
over de door ING of via haar tussenkomst
aangeboden en/of verstrekte producten of
diensten zodat de cliënt in staat is de aard en
de risico's van die producten of diensten te
begrijpen en met kennis van zaken een
weldoordachte beslissing kan nemen.
9.3. Als de informatie en adviezen afkomstig
zijn van bronnen buiten ING, ziet zij erop toe
dat ze bij eersterangsbronnen worden
ingewonnen.
Vóór de uitvoering van elke Verrichting of de
inschrijving op een bancair, financieel of
verzekeringsproduct of -dienst, zorgt de cliënt
ervoor dat hij informatie of eventueel adviezen
inwint of ontvangt bij ING of eventueel de
andere vennootschappen van ING Groep of
derden, op grond waarvan hij met kennis van
zaken een weldoordachte beslissing kan
nemen.
De informatie en adviezen die van dergelijke
bronnen afkomstig zijn en die ING meedeelt of
ter beschikking stelt met vermelding van hun
bron, worden getrouw doorgegeven door ING
zonder beoordeling of garantie vanwege ING.
In het bijzonder kunnen de juistheid, de
afwezigheid van fouten, de volledigheid en de
bijwerking van de gegevens die van derden
uitgaan, niet worden gewaarborgd.
De informatie en adviezen die door ING
worden meegedeeld of ter beschikking gesteld,
zijn bestemd voor alle cliënten of een deel
ervan en berusten niet op een beoordeling van
de persoonlijke situatie van de cliënt, met
uitzondering van de persoonlijke adviezen.
ING kan de onvolledigheid, onnauwkeurigheid
of onjuistheid van de gegevens in haar bezit
slechts vaststellen wanneer dat onmiskenbaar
is. De gevolgen van eventuele vergissingen
kunnen
haar
overigens
niet
worden
toegeschreven.
Onder dat voorbehoud kunnen ze nooit worden
beschouwd als een persoonlijk advies of een
persoonlijke aanbeveling om Verrichtingen uit
te voeren en/of in te schrijven op bancaire,
financiële of verzekeringsproducten of diensten.
9.4. De informatie en adviezen, waarbij al dan
niet een datum of uur worden vermeld, gelden
slechts op het ogenblik waarop ze worden
meegedeeld of ter beschikking gesteld, onder
voorbehoud van de eventuele wijziging ervan
en onverminderd eventuele latere wijzigingen
van de geldende wetgeving of reglementering.
De cliënt moet de door ING meegedeelde en
ter beschikking gestelde informatie altijd
beoordelen in het licht van zijn eigen situatie,
en met name rekening houdend met zijn
financiële positie.
De cliënt is zich ervan bewust dat de informatie
en adviezen kunnen wijzigen tussen het
moment
van
de
mededeling
of
terbeschikkingstelling ervan en het moment
van de uitvoering van de Verrichting of van de
inschrijving op een bancair, financieel of
verzekeringsproduct of -dienst waarover de
informatie en adviezen werden meegedeeld of
ter beschikking gesteld.
9.7. De informatie en adviezen vormen slechts
beoordelingselementen voor de cliënt en
worden in elk geval door ING meegedeeld of
ter beschikking gesteld zonder waarborg of
aansprakelijkheid van harentwege, behoudens
zware of opzettelijke fout van haar kant.
9/110
De cliënt blijft als enige volledig aansprakelijk
voor het vrije gebruik van die informatie en
adviezen en voor de gevolgen van zijn
beslissingen.
uitgiftedatum van het betrokken document of
bericht.
Als de cliënt een consument is (namelijk een
natuurlijke
persoon
die
niet
voor
beroepsdoeleinden handelt) en hij van ING
geen genoegdoening heeft gekregen, kan hij
kosteloos een klacht indienen bij de
Ombudsman
in
financiële
conflicten
(Ombudsfin, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040
Brussel – e-mail: [email protected]
– zie www.ombudsfin.be voor meer informatie),
onverminderd het recht van de cliënt om een
gerechtelijke procedure te starten.
Art. 10 – Klachtenbehandeling
Onverminderd de bepalingen van artikelen 3
en 19 van dit Reglement, en onverminderd de
bijzondere bepalingen die opgenomen zijn in
het
Bijzonder
Reglement
voor
Betalingstransacties en van toepassing zijn op
de Verrichtingen en diensten die onder dit
Bijzonder Reglement vallen, dienen alle
klachten over een Verrichting die door ING
werd afgehandeld, haar zo vlug mogelijk
schriftelijk te worden meegedeeld.
II. STAAT, HANDELINGSBEKWAAMHEID
EN JURIDISCHE VERTEGENWOORDIGING
De cliënt dient zijn klachten te richten aan zijn
ING-kantoor.
Art. 11 – Juridisch en fiscaal statuut van de
cliënt – bevoegdheden
Alle klachten kunnen ook worden ingediend bij
de Cliëntendienst van ING (tel.: 02 547 61 02,
fax: 02 547 83 20):
Elke relatieopening met ING, evenals de
totstandkoming of uitvoering van elke
Verrichting, is afhankelijk van de mededeling
door de cliënt, van alle inlichtingen,
bewijsstukken en documenten waar ING om
vraagt met betrekking tot de identiteit van de
cliënt, zijn juridisch of fiscaal statuut, zijn
woonplaats, zijn verblijfsplaats of zijn
vennootschapszetel en zijn gezins- en
beroepssituatie, in voorkomend geval met
inbegrip van zijn huwelijksvermogensstelsel,
zijn inschrijving in het handelsregister en zijn
btw-statuut.
- ofwel per post naar het volgende adres:
ING Customer Service
Sint-Michielswarande 60
1040 Brussel
- ofwel per mail naar het volgende adres:
[email protected]
- ofwel via het online formulier op www.ing.be
(https://www.ing.be/nl/retail/Pages/complainthandling.aspx).
In toepassing van de voorgaande alinea
bezorgen de rechtspersonen ING een kopie
van hun statuten en van alle
vennootschapsakten houdende benoeming of
herroeping van de personen die gemachtigd
zijn hen te vertegenwoordigen, met inbegrip
van de akten betreffende de delegatie van
volmachten en de intrekking ervan. Bovendien
kunnen zij worden gevraagd ING een actuele
lijst van die personen te bezorgen, met
vermelding van de reikwijdte van ieders
volmachten.
Bij gebrek aan een dergelijke kennisgeving
binnen een redelijke termijn, rekening houdend
met de aard van de betrokken Verrichting,
wordt de Verrichting beschouwd als correct,
juist en goedgekeurd door de cliënt. De termijn
mag echter in geen geval langer zijn dan zestig
kalenderdagen vanaf de datum van de
betrokken Verrichting.
De cliënt zal op dezelfde wijze en binnen
dezelfde termijn melding maken van elke
vergissing of tegenstrijdigheid die hij vaststelt
in de documenten – onder andere in de
rekeningafschriften – of in alle andere
berichten, in welke vorm ze ook worden
afgeleverd, die hem door ING worden
meegedeeld of overhandigd, en ook al zijn
andere opmerkingen over die documenten of
mededelingen kenbaar maken. Voormelde
termijn van zestig dagen vangt aan op de
Elke wijziging van om het even welk gegeven
waarvan sprake is in de twee voorgaande
alinea's dient zonder verwijl aan ING te worden
meegedeeld door middel van een door de
cliënt ondertekend schrijven, eventueel samen
met de bewijsstukken.
ING zal die wijzigingen in aanmerking nemen
vanaf de derde bankwerkdag volgend op de
10/110
ontvangst van deze mededeling; voor zover
mogelijk tracht zij er echter mee rekening te
houden nog vóór het verstrijken van die
termijn.
Bij herroeping van een volmacht brengt de
cliënt ING daarvan op de hoogte door middel
van een aan het loket ingevuld en ondertekend
formulier, een aangetekend schrijven of
eventueel een gewone brief, maar dan op
risico van de cliënt. Dat herroepingsbericht
moet duidelijk en volledig zijn.
ING zal de herroeping in aanmerking nemen
vanaf de derde bankwerkdag volgend op de
ontvangst ervan; voor zover mogelijk tracht zij
er echter mee rekening te houden nog vóór het
verstrijken van die termijn. Er kan ING geen
fout worden toegeschreven wanneer zij na de
inwerkingtreding van de herroeping een vóór
deze inwerkingtreding aangevatte Verrichting
of gegeven opdracht uitvoert.
De regels betreffende de identificatie van de
cliënt die in de vorige alinea's beschreven
worden, zijn ook van toepassing op de
volmachthebbers en de uiteindelijke
begunstigden van de cliënt, overeenkomstig de
wettelijke en reglementaire bepalingen tot
voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme.
Art. 12 – Handtekeningspecimen
Bij zijn relatieopening met ING legt de cliënt bij
die
laatste
een
specimen
van
zijn
handtekening neer.
Hetzelfde geldt voor de volmachthebber(s) die
hij eventueel aanwijst.
ING beschikt over dezelfde termijn als hiervoor
vastgelegd om rekening te houden met de
gevolgen van de beëindiging van een volmacht
wegens een van de oorzaken beschreven in
artikel 2003, alinea 3 van het Burgerlijk
Wetboek (overlijden, onbekwaamverklaring of
kennelijk onvermogen van de lastgever of
lasthebber)
of
daarmee
gelijkgestelde
oorzaken. Voornoemde termijn vangt in
dergelijk geval aan op de dag waarop de
betrokken gebeurtenis aan ING wordt
meegedeeld.
Rechtspersonen dienen specimens neer te
leggen van de personen die gemachtigd zijn
met ING te handelen overeenkomstig de
statuten of de op geldige wijze verleende
delegatie van bevoegdheden.
Art. 13 – Volmachten
De beëindiging van de relaties waarvoor een
volmacht werd verleend, maakt een einde aan
de uitwerking ervan.
De volmachten die de cliënt wenst te verlenen
om hem bij ING te vertegenwoordigen, worden
verleend door middel van de formulieren die
ING hem ter beschikking stelt, tenzij ING
akkoord gaat om rekening te houden met een
volmacht die in een andere vorm wordt
verleend. Onverminderd alinea 3 van dit artikel
vloeit dat eventuele akkoord voort uit de
uitvoering door ING van een opdracht gegeven
door de volmachthebber.
Wanneer een volmacht om gelijk welke reden
geen uitwerking meer heeft, dient de cliënt ING
alle documenten – zoals chequeformulieren,
betaal- en kredietkaarten enz. – terug te
bezorgen die in het bezit zijn van de
volmachthebber. Zo niet is de cliënt
aansprakelijk voor alle gevolgen die kunnen
voortvloeien uit het eventuele gebruik van die
documenten door de volmachthebber of een
derde, met name in de gevallen bedoeld in
artikel 25.
ING kan geen volmachten in aanmerking
nemen die onduidelijk of onvolledig zijn.
Bovendien behoudt ING zich het recht voor om
wegens gegronde redenen te weigeren gevolg
te geven aan de volmacht, en dit zonder
voorafgaande
kennisgeving
of
ingebrekestelling. Dit zal onder meer het geval
zijn wanneer de volmachthebber niet of niet
meer voldoet aan de wettelijke en
reglementaire bepalingen tot voorkoming van
het gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van
terrorisme, in het bijzonder wat de identificatie
of het acceptatiebeleid van de cliënten betreft.
Art. 14 – Meerdere rekeninghouders
De rekeningen en tegoeden op naam van
meerdere personen – namelijk eigenaars in
onverdeeldheid, een blote eigenaar en een
vruchtgebruiker,
partijen
in
een
blokkeringsovereenkomst – worden onder
voorbehoud
van
eventuele
volmachten
beheerd
met
hun
gezamenlijke
handtekeningen.
11/110
III. BRIEFWISSELING EN VERZENDINGEN
voorafgaande afsluiting van een bijzondere
overeenkomst.
Briefwisseling bestemd voor de cliënt
De aldus bewaarde briefwisseling wordt de
cliënt overeenkomstig zijn instructies:
• op een vaste datum toegestuurd of
• ter beschikking gehouden in het door hem
aangewezen kantoor.
Art. 15
De briefwisseling bestemd voor de cliënt wordt
hem toegestuurd op het door hem opgegeven
adres of bij ontstentenis daarvan, op zijn
laatste door ING gekende adres, naar zijn
wettelijke woonplaats of zijn hoofdinrichting
indien hij een vrij beroep uitoefent of een
handel drijft, en dat tegen het geldende tarief.
Artikel 11, alinea's 3 en 4, is van toepassing bij
wijziging van het adres voor de bestemming
van de briefwisseling.
In dat laatste geval zal de cliënt zijn
briefwisseling uiterlijk de laatste dag van de
overeengekomen periode afhalen. Zo niet kan
ING het initiatief nemen om ze op kosten van
de cliënt te versturen naar zijn laatste door
haar gekende adres of naar zijn wettelijke
woonplaats.
Art. 16
De bewaring van de briefwisseling door ING in
opdracht van de cliënt heeft ten overstaan van
de cliënt dezelfde gevolgen als de verzending
ervan.
De briefwisseling voor Verrichtingen die
worden afgehandeld voor rekening van
verscheidene personen wordt verstuurd naar
het adres dat door de betrokkenen in onderling
akkoord wordt opgegeven.
De inhoud van de ingehouden briefwisseling
wordt beschouwd als zijnde door de cliënt
gekend vanaf de derde bankwerkdag volgend
op de datum die erin staat vermeld.
Als geen dergelijk adres is opgegeven, is elke
mededeling geldig ten overstaan van allen,
wanneer zij gericht wordt aan een van hen, op
het door hem opgegeven adres, of bij
ontstentenis daarvan, op zijn laatste door ING
gekende adres of zijn wettelijke woonplaats.
De cliënt aanvaardt in te staan voor alle om het
even welke gevolgen van zijn instructies tot
inhouding van zijn briefwisseling en van de
eventuele niet-afhaling ervan.
Art. 17
Ondanks het bestaan van instructies zoals
bedoeld door dit artikel, mag ING alle
dringende, belangrijke, snel door de cliënt te
beantwoorden of door de geldende wetgeving
vereiste briefwisseling versturen naar het
laatste door haar gekende adres van de cliënt
of naar zijn wettelijke woonplaats.
Het bewijs van de verzending en de inhoud
van de aan de cliënt gerichte briefwisseling
wordt op geldige wijze geleverd door de
overlegging door ING van een kopie of een
samenvattende
staat,
verkregen
en
weergegeven volgens om het even welk
technisch procedé.
Briefwisseling bestemd voor ING
Art. 18
Art. 19
Op verzoek van de cliënt bewaart ING de voor
hem bestemde briefwisseling gedurende een
overeen te komen periode, die echter nooit
meer dan zes maanden zal bedragen, en dat
tegen het geldende tarief.
De cliënt die wenst gebruik te maken van deze
door de bank aangeboden dienst voor de
bewaring van briefwisseling moet eerst met
haar contact opnemen om na te gaan of zij
aanvaardt deze dienst te verlenen en in
voorkomend geval onder welke voorwaarde(n).
De bank kan deze dienstverlening meer
bepaald ondergeschikt maken aan de
De aan ING gerichte briefwisseling vermeldt
duidelijk de benaming 'ING België' of 'ING' en
het volledige adres van het kantoor of de zetel
waarvoor ze bestemd is. De cliënt vermeldt in
zijn briefwisseling zijn rekeningnummer en
eventueel de referenties die ING toekende aan
het voorwerp van zijn mededeling.
12/110
Waardeverzending en -transport
toepassing zijn op de gebruikte dienst om
opdracht te geven tot de Verrichting.
Art. 20
De cliënt die opdrachten wenst door te geven
in een andere vorm, met name op een ander
papieren document dan het formulier
uitgegeven door de bank, per fax of via elk
ander technisch procedé, moet vooraf contact
opnemen met de bank om na te gaan of zij
instemt met de uitvoering van opdrachten in de
beoogde vorm en in voorkomend geval, onder
welke voorwaarde(n). De bank kan in het
bijzonder de uitvoering van dergelijke
opdrachten afhankelijk maken van de
voorafgaande bevestiging ervan op een wijze
die haar goedkeuring wegdraagt en/of van de
voorafgaande sluiting van een bijzondere
overeenkomst.
De waarden en documenten – ongeacht de
aard ervan – die door ING worden verzonden
naar de cliënt of naar derden voor rekening
van de cliënt, evenals de waarden en
documenten die door de cliënt of door derden
voor rekening van de cliënt naar ING worden
verzonden, worden naar keuze van de
verzender, toevertrouwd aan de post of aan
privékoeriers. Zij reizen in elk geval op kosten
en voor risico van de cliënt, tenzij hem kwijting
is verleend.
Ingevolge een verzoek dat ten minste acht
kalenderdagen op voorhand wordt ingediend,
laat ING die verzendingen en transporten voor
rekening en op kosten van de cliënt uitvoeren.
Onder
voorbehoud
van
de
aansprakelijkheidsbeperkingen die de cliënt
zou genieten overeenkomstig wettelijke
bepalingen van dwingend recht of openbare
orde, en onverminderd artikel 3, draagt de
cliënt die geen gebruikmaakt van de
formulieren die de bank hem op papier of via
de elektronische systemen ter beschikking
stelt, de risico's die zijn verbonden aan de door
hem gekozen verzendingswijze, met name bij
een vertraging in de uitvoering of een
vergissing in de interpretatie van de gegeven
opdracht.
IV. VERRICHTINGEN – OPDRACHTEN
TOEVERTROUWD AAN ING
De bepalingen van de huidige sectie zijn in
principe van toepassing op alle Verrichtingen
en opdrachten die de cliënt aan ING geeft,
tenzij er uitdrukkelijk van wordt afgeweken in
bijzondere reglementen of overeenkomsten.
Ze zijn meer bepaald van toepassing
onverminderd de bepalingen van het Bijzonder
Reglement voor Betalingstransacties (BRBT),
en dit voor de Verrichtingen en diensten die
onder dit Bijzondere Reglement vallen.
Art. 22
Elke opdracht, ongeacht de vorm ervan, bevat
de duidelijke vermelding van het voorwerp en
de bepalingen van de uit te voeren Verrichting.
ING kan de onvolledigheid, onduidelijkheid,
onjuistheid of onregelmatigheid ervan slechts
vaststellen wanneer dat onmiskenbaar blijkt uit
een snel, normaal en aandachtig onderzoek.
Onmiskenbaar
onvolledige,
onduidelijke,
onjuiste of onregelmatige opdrachten kunnen
de cliënt worden terugbezorgd. Indien ING de
gegevens echter kan rechtzetten, mag zij de
opdracht uitvoeren, zonder dat de gevolgen
van een eventuele vertraging in de uitvoering
of een eventuele vergissing in de beoordeling
haar ten laste kunnen worden gelegd,
behoudens zware of opzettelijke fout van ING
of van haar aangestelde.
Voorschriften voor de opdrachten gegeven
door de cliënt
Art. 21
De opdrachten van de cliënt worden gegeven:
• ofwel aan de hand van papieren formulieren
die hem door ING ter beschikking worden
gesteld; ze worden behoorlijk ingevuld en met
de hand ondertekend door de cliënt of zijn
eventuele volmachthebber;
• ofwel aan de hand van formulieren die hem
door ING ter beschikking worden gesteld via
een
elektronisch
systeem,
met
de
elektronische handtekening van de cliënt of
zijn eventuele volmachthebber, zoals bepaald
in de bijzondere voorwaarden die van
Art. 23
De cliënt zorgt ervoor dat alle documenten,
stukken, gegevens, informatie en instructies
13/110
die aan ING worden meegedeeld of bezorgd,
volkomen duidelijk, betrouwbaar en volledig
zijn en dat ze in overeenstemming zijn met de
geldende – conventionele, wettelijke en
reglementaire – bepalingen en gebruiken.
zijn toegekend, draagt hij alle gevolgen die
kunnen voortvloeien uit de diefstal of het
verlies van die documenten en/of de – al dan
niet vrijwillige – verspreiding van zijn
elektronische handtekening of zijn geheime
code, en uit het onrechtmatige gebruik dat van
dat alles kan worden gemaakt.
Indien ING zich moet baseren op documenten,
stukken, gegevens of informatie die zij op
grond van haar controlemogelijkheden zoals
die bestaan binnen de bankgebruiken en het
zakenleven, niet kan verifiëren, kan zij de
echtheid, geldigheid, juistheid of draagwijdte
ervan niet waarborgen. Dat geldt met name
voor de documenten opgesteld door derden,
onder andere de documenten die ING in
opdracht en voor rekening van de cliënt moet
ontvangen of afleveren, betalen of innen.
Art. 26
Elke herroeping of wijziging van een opdracht
moet schriftelijk aan ING worden meegedeeld,
de handtekening van de opdrachtgever of zijn
eventuele volmachthebber dragen en duidelijk
de herroepen of gewijzigde opdracht
vermelden.
Op die instructies zijn de bepalingen van artikel
21 van toepassing. ING verbindt zich ertoe om
de herroeping of wijziging van een opdracht in
aanmerking te nemen vanaf de derde
bankwerkdag volgend op de ontvangst ervan
indien de betrokken opdracht inmiddels niet
werd uitgevoerd. Voor zover mogelijk tracht zij
er echter mee rekening te houden nog vóór het
verstrijken van die termijn.
Art. 24
De cliënt zorgt te gelegener tijd – op de te
debiteren rekening – voor voldoende dekking
voor de uitvoering van zijn debetopdrachten.
Indien de rekening diverse rubrieken telt, met
name in verschillende munteenheden, wordt
voor dekking gezorgd in de rubriek en de
munteenheid vermeld in de opdracht.
Voorschriften voor de uitvoering van de
Verrichtingen door ING
De cliënt erkent dat de eventuele tegoeden op
een ander rekeningnummer, in een andere
rubriek of in een andere munteenheid dan die
vermeld in zijn opdracht geen dekking vormen
voor die opdracht.
Art. 27
ING beoordeelt de uitvoeringsvoorwaarden
van de opdrachten van de cliënt met de
zorgvuldigheid die bij haar beroepsuitoefening
past.
Hij aanvaardt echter dat ING in dat geval het
recht heeft gebruik te maken van de
mogelijkheid tot een automatische overdracht,
zoals bepaald in artikel 48. ING heeft het recht
om de uitvoering van elke opdracht waarvoor
geen of onvoldoende dekking voorhanden is,
te weigeren of op te schorten.
Art. 28
De cliënt erkent dat – door de technische eisen
die ING in acht moet nemen – de opdrachten
worden uitgevoerd op grond van de
rekeningnummers, zowel voor de rekeningen
van de opdrachtgever als voor de rekeningen
van de begunstigden van de gegeven
opdrachten.
Art. 25
De cliënt bewaart met de grootste zorg alle
documenten van welke aard ook – zoals
formulieren, betaalmiddelen en diverse kaarten
– die ING hem ter beschikking stelt.
Hij aanvaardt dat een eventueel gebrek aan
overeenstemming
tussen
de
vermelde
rekeningnummers en de identiteit van de
opdrachtgever of de begunstigde geen beletsel
vormt voor de uitvoering van de betrokken
opdracht.
Indien hij over een elektronische handtekening
of een geheime code beschikt, verbindt hij zich
ertoe om ze in geen geval te verspreiden en
alle nodige voorzorgen te nemen om de
vertrouwelijkheid ervan te vrijwaren.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de
toepassing van artikel 31.
Onder
voorbehoud
van
de
aansprakelijkheidsbeperkingen die hem bij wet
14/110
Art. 29
De voorwaarde van goede afloop is vervuld
door de afwikkeling van de Verrichting binnen
een redelijke termijn, rekening houdend met de
aard van de Verrichting.
Elke opdracht met een uitvoeringsdatum wordt
door ING op de vermelde datum uitgevoerd, op
voorwaarde dat:
• ze uiterlijk de derde bankwerkdag vóór de
vermelde vervaldatum in het bezit is van ING;
• werd gegeven aan de hand van het daarvoor
vereiste formulier volgens de geldende –
conventionele, wettelijke en reglementaire
– bepalingen en gebruiken.
Bij gebrek aan een dergelijke afwikkeling
verbindt de cliënt zich ertoe om ING
onmiddellijk een bedrag terug te betalen dat
gelijk is aan het bedrag dat hij ontving of aan
de tegenwaarde van de waarden die hem
werden bezorgd, verhoogd met de intresten.
ING staat niet in voor de gevolgen van een
eventuele vertraging in de uitvoering van
opdrachten die niet voldoen aan een of meer
van deze voorwaarden.
Hij aanvaardt dat in een dergelijk geval dat
bedrag en de bijbehorende intresten zonder
voorafgaande kennisgeving van zijn rekening
worden afgehouden. Hij aanvaardt ook dat ING
in datzelfde geval automatisch de waarden
opneemt
die
eventueel
bij
haar
in
bewaargeving gebleven zijn.
Art. 30
Indien ING het geschikt acht, kan zij – op
kosten van de cliënt – voor de uitvoering van
zijn opdrachten een beroep doen op de
tussenkomst van een of meer Belgische of
buitenlandse door haar gekozen derden, tenzij
de cliënt zelf uitdrukkelijk die derde
tussenpersoon (personen) heeft aangewezen.
In dat laatste geval draagt de cliënt de
volledige verantwoordelijkheid voor zijn keuze.
Art. 33
De bedragen of waarden die de cliënt
toekomen op grond van de Verrichtingen die
worden uitgevoerd via een Belgische of
buitenlandse correspondent van ING, zijn door
de cliënt slechts verworven vanaf het ogenblik
dat ING er effectief en definitief in het bezit van
is, ongeacht elke mededeling – uitgaand van of
ontvangen door een van de betrokken partijen
– die de uitvoering van de Verrichting
aankondigt of bevestigt.
Art. 31
De cliënt geeft ING toestemming om de
rekening of een van de rekeningen waarvan hij
bij haar houder is, te crediteren voor alle
bedragen en/of waarden die ING in opdracht
van derden op om het even welke wijze te
zijner beschikking moet stellen, met name door
de overdracht naar een andere bij haar
geopende rekening van de cliënt of naar een
rekening op naam van de cliënt bij een andere
financiële instelling.
Art. 34
De tegoeden in vreemde munten die op de
rekening van de cliënt worden geboekt, zijn
opgenomen in een globale boeking op
rekeningen op naam van ING bij haar
correspondenten. De bestemming ervan is
onlosmakelijk verbonden met de aldus
gevormde tegenpost.
Art. 32
Bijgevolg zijn ze – van rechtswege en
onmiddellijk – onderworpen aan alle gevolgen
van de wettelijke en reglementaire, fiscale of
andere bepalingen van toepassing in het land
van de betrokken munt en/of in het land van de
correspondenten, alle maatregelen die door de
overheden van die landen worden genomen en
alle gevallen van overmacht die er zich kunnen
voordoen.
Elke terbeschikkingstelling aan de cliënt van
bedragen of waarden – in contanten, door een
credit op de rekening of op om het even welke
andere wijze – krachtens een Verrichting
waarvan de afloop nog niet gekend of definitief
is, vormt een voorschot van ING aan de cliënt
onder voorbehoud van de goede afloop van de
betrokken Verrichting, zelfs indien het beding
'onder
gebruikelijk
voorbehoud'
niet
uitdrukkelijk werd vermeld op de documenten
met betrekking tot de voornoemde Verrichting.
Onder voorbehoud van de eventuele
toepassing van artikel 3 kunnen de eventuele
schadelijke gevolgen die voor de cliënt kunnen
voortvloeien uit voornoemde omstandigheden,
15/110
ING niet ten laste worden gelegd, met name
wanneer de aldus ontstane situatie zou leiden
tot een gehele of gedeeltelijke schrapping,
waardevermindering, onbeschikbaarheid of
renteloosheid van de tegoeden van ING in de
betrokken landen.
Wanneer de Verrichting wordt uitgevoerd door
een volmachthebber van de cliënt, doen die
bepalingen
evenmin
afbreuk
aan
de
volmachten van die volmachthebber en aan de
eventuele specifieke beperkingen van die
volmachten die voorkomen op de documenten
'Beheersvolmachten' of 'Beheersmandaten'
van de rekening van de cliënt, noch aan alle
wijzigingen die later in die volmachten en
beperkingen worden aangebracht.
De tegoeden in euro kunnen worden geboekt
op elke rekening op naam van ING bij haar
correspondenten in elke lidstaat van de
Europese Unie waarvan de munteenheid de
euro is. De bepalingen van de vorige alinea
zijn in dergelijk geval van toepassing.
Art. 37
ING kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor het door de cliënt geleden nadeel als
gevolg van:
• gevallen van overmacht;
• beslissingen genomen door de Belgische,
buitenlandse of internationale wettelijke of
feitelijke autoriteiten;
• Verrichtingen bevolen – in geval van oorlog,
onlusten, opstand of bezetting van het
grondgebied door buitenlandse of illegale
strijdkrachten – door personen bekleed met
een feitelijke macht;
• gewapende overvallen.
Art. 35
De bedragen of waarden die aan ING worden
toevertrouwd, worden bewaard op de plaats
die zij het meest geschikt acht, eventueel
onder toezicht van een derde.
In dat geval zijn de bepalingen van artikel 30
van toepassing.
Art. 36
Onverminderd wettelijke of reglementaire
bepalingen van dwingend recht of openbare
orde die bijzondere regels vastleggen op het
gebied van de bewijsvoering, wordt het bewijs
van de uitvoering van de aan de bank gegeven
opdrachten op voldoende wijze geleverd door
de rekeningafschriften, de afrekeningen en/of
de briefwisseling die met om het even welk, al
dan niet elektronisch middel worden opgesteld
en die de bank aan de cliënt bezorgt. Bij
ontstentenis van een dergelijk document wordt
dat bewijs geleverd door de boeking van de
Verrichting bij de bank.
De cliënt erkent dat ING niet aansprakelijk kan
worden gesteld wanneer de menselijke en/of
technische middelen die nodig zijn voor de
uitvoering van de Verrichtingen in gebreke
blijven wegens redenen die haar niet toe te
schrijven zijn, met inbegrip van de verstoring
van haar diensten ten gevolge van staking van
haar personeel, het – zelfs tijdelijk en om
welke reden ook – buiten gebruik zijn van haar
computers, de vernietiging of het uitwissen van
de gegevens die ze bevatten of de
onderbreking van om het even welke van haar
communicatiemiddelen.
De bank mag zowel in burgerlijke als in
handelszaken en ongeacht het bedrag van de
betrokken transactie, het in de voorgaande
alinea bedoelde bewijs aanbrengen door
middel van zowel het originele document als
een
weergave
of
kopie
ervan
(via
(micro)fotografische,
magnetische,
elektronische of optische middelen) waarvan
zij, behoudens bewijs van het tegendeel,
verondersteld wordt een getrouwe kopie te zijn
en die dienst doet als het originele document.
Zo ook erkent hij dat de gevolgen van
vergissingen of vertragingen te wijten aan
andere instellingen of organismen en van elk
ander feit of elke andere handeling door
derden, ING niet ten laste kunnen worden
gelegd.
Dit artikel geldt onder voorbehoud van de
eventuele toepassing van artikel 3.
De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk
aan het recht voor de cliënt om het bewijs van
het
tegendeel
te
leveren
met
alle
rechtsmiddelen.
V. NALATENSCHAPPEN
Art. 38
In geval van overlijden van de cliënt (of van
zijn partner) dienen de erfgenamen en/of
16/110
rechthebbenden,
evenals
de
eventuele
volmachthebbers of medehouders, ING
daarvan zonder verwijl schriftelijk op de hoogte
te brengen.
schriftelijke akkoord van alle personen –
eventueel
vertegenwoordigd
door
hun
volmachthebber(s) – die op grond van de
documenten die de erfopvolging vaststellen, de
hoedanigheid bekleden van erfgenamen,
algemeen rechthebbenden, rechthebbenden
onder algemene titel of rechthebbenden
aangewezen om de nalatenschapstegoeden in
het bezit van ING geheel of gedeeltelijk te
verkrijgen.
Art. 39
Er kan ING geen enkele fout ten laste worden
gelegd wanneer zij vóór de ontvangst van de
kennisgeving zoals vermeld in artikel 38,
opdrachten uitvoert die werden gegeven door
de cliënt vóór zijn overlijden, of zelfs daarna,
door de medehouders van de rekeningen van
de cliënt of de volmachthebbers van die
laatste, binnen de limieten van de volmachten
die hen werden verleend.
De toegang tot de safes die werden gehuurd
door de overledene of zijn in gemeenschap
van goederen gehuwde echtgeno(o)t(e) vereist
de aanwezigheid of de instemming van
diezelfde personen.
Art. 40
Alvorens een attest of een akte van
erfopvolging voorligt, kan de langstlevende
echtgenoot of de langstlevende wettelijk
samenwonende partner al beschikken over
een beperkt deel van de geblokkeerde
tegoeden op hun gemeenschappelijke of
onverdeelde zicht- of spaarrekeningen. Die
terbeschikkingstelling is beperkt tot maximaal
5.000 euro en mag niet meer bedragen dan de
helft van de beschikbare creditsaldi op deze
rekeningen. Indien deze dubbele beperking,
opvragingen bij andere banken inbegrepen,
niet wordt nageleefd, verliest de langstlevende
echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
elk aandeel in het gemeenschappelijke
vermogen,
de
onverdeeldheid
of
de
nalatenschap ter waarde van de som die
boven dit bedrag is opgenomen. Bovendien
verliest hij dan het recht de nalatenschap te
verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht
van boedelbeschrijving.
De erfgenamen en/of rechthebbenden leggen
ING op haar eerste verzoek een attest of een
akte van erfopvolging voor, opgemaakt door de
ontvanger van de successierechten of door
een notaris met het oog op de vereffening van
de nalatenschap, en/of elk ander document dat
ING nodig of nuttig acht, zoals de machtiging
van de vrederechter indien deze wettelijk is
vereist. ING behoudt zich het recht voor een
attest of akte van erfopvolging opgemaakt door
een notaris te eisen indien ze dit nodig acht.
De respectieve aansprakelijkheid van ING en
van
voormelde
erfgenamen
en/of
rechthebbenden met betrekking tot die
documenten wordt bepaald in artikel 23.
ING is definitief bevrijd indien ze de tegoeden
uitbetaalt aan of volgens de instructies van de
personen die in dit attest of deze akte van
erfopvolging zijn aangeduid. Bij haar
onderzoek van de echtheid, geldigheid,
vertaling of interpretatie van dit document kan
ING alleen aansprakelijk worden gesteld voor
zware of opzettelijke fouten, in het bijzonder
wanneer het documenten van buitenlandse
oorsprong betreft.
Art. 42
De
briefwisseling
bestemd
voor
de
nalatenschap wordt verstuurd naar het adres
dat werd opgegeven in onderling akkoord
tussen alle erfgenamen en/of rechthebbenden
waarvan sprake hiervoor of naar de notaris die
door hen werd aangesteld. Bij gebrek aan
dergelijke instructies wordt die briefwisseling
verstuurd naar het adres dat de cliënt had
opgegeven of bij ontstentenis daarvan, naar
het laatste door ING gekende adres of naar de
wettelijke woonplaats van de cliënt of van een
van
de
voornoemde
erfgenamen
of
rechthebbenden. In dat geval wordt ervan
uitgegaan dat deze verzending aan elk van
hen heeft plaatsgevonden.
Art. 41
Alle Verrichtingen die betrekking hebben op de
tegoeden die geheel of gedeeltelijk deel
uitmaken van de nalatenschap, ongeacht of ze
ingeschreven staan op naam van de
overledene of op naam van zijn in
gemeenschap
van
goederen
gehuwde
echtgeno(o)t(e) of op naam van beiden,
kunnen afhankelijk worden gemaakt van het
17/110
Art. 43
(BRBT), voor de Verrichtingen en de diensten
die onder dit Bijzondere Reglement vallen.
De erfgenamen en/of rechthebbenden van wie
sprake in artikel 41 staan hoofdelijk en
ondeelbaar in voor de kosten veroorzaakt door
het openvallen van de nalatenschap en de
Verrichtingen ter vereffening ervan, en dat
tegen het geldende tarief.
Art. 46 – Provisies en kosten
Zijn met name ten laste van de cliënt
overeenkomstig
de
geldende
wettelijke
bepalingen:
• de provisies die in het bankwezen gewoonlijk
worden toegepast;
• de toepasselijke belastingen en taksen op de
Verrichtingen die voor rekening van de cliënt of
te zijnen gunste worden afgehandeld;
• de kosten gemaakt voor rekening of in het
belang van de cliënt of met betrekking tot zijn
tegoeden en de Verrichtingen afgehandeld
voor zijn rekening of te zijnen gunste, zoals die
met betrekking tot:
• de bewaring, de verzending of het transport
van tegoeden of documenten;
• de verzending van briefwisseling en alle
andere mededelingen aan de cliënt of aan
derden;
• de kosten voor de tussenkomst van
correspondenten
van
ING
of
andere
tussenpersonen;
• alle stappen en opzoekingen ondernomen tot
vaststelling en beoordeling van de situatie van
de cliënt, met name voor het verkrijgen van
allerlei inlichtingen bij administraties of om het
even welke derden gemachtigd om ze te
verstrekken;
• alle opzoekingen die ING dient te verrichten
op verzoek van de cliënt of van derden
gemachtigd om een dergelijk verzoek te
formuleren, of ter behandeling van een
eventuele klacht;
• alle maatregelen genomen of procedures
ingeleid door de overheden of door derden;
• alle maatregelen genomen door ING tot
vrijwaring of invordering van haar rechten ten
overstaan van de cliënt;
• de vergoeding van ING voor de uitzonderlijke
prestaties die zij moet leveren ten gevolge van
omstandigheden die haar niet kunnen worden
toegeschreven.
Art. 44
De overeenkomsten gesloten tussen ING en
de cliënt worden met de erfgenamen en/of
algemene rechthebbenden of rechthebbenden
onder
algemene
titel,
voor
hun
gemeenschappelijke
rekening
voortgezet,
tenzij een van de partijen zich beroept op haar
recht om daaraan een einde te maken,
overeenkomstig de bepalingen van artikel 59.
Indien de met de cliënt aangeknoopte
zakenrelaties niet worden voortgezet, zullen
voornoemde
erfgenamen
en/of
rechthebbenden de lopende Verrichtingen zo
snel mogelijk vereffenen, overeenkomstig de
bepalingen van datzelfde artikel.
VI. TARIFERING
Art. 45 – Tarieven en voorwaarden
De geldende tarieven en voorwaarden die van
toepassing zijn op de diensten die de cliënt
worden
aangeboden,
worden
hem
overeenkomstig de wettelijke bepalingen
meegedeeld en ter beschikking gesteld in alle
ING-kantoren.
De cliënt moet er kennis van nemen voordat hij
zijn opdrachten doorgeeft of Verrichtingen tot
stand brengt.
De tarieven voor de financiële diensten die
ING aanbiedt, kunnen door ING op elk moment
worden gewijzigd tijdens de looptijd van de
overeenkomst, voor de periode die nog rest tot
de vervaldag. Elke wijziging van die tarieven
wordt
tussen
ING
en
de
cliënt
overeengekomen
overeenkomstig
de
procedure zoals beschreven bij artikel 58.
De tussenkomst van ING kan afhankelijk
worden gemaakt van de voorafgaande betaling
van die kosten of van de storting van een
voorschot voor de dekking ervan.
De voorafgaande bepaling doet geen afbreuk
aan de bepalingen in de artikelen 71 en 75 van
dit Reglement en in de bijzondere
reglementen, met name artikel 19 van het
Bijzonder Reglement voor Betalingstransacties
Art. 47
De diverse kosten, provisies en vergoedingen
ten
gunste
van
ING
en/of
haar
correspondenten
met
betrekking
tot
18/110
Verrichtingen aangevat of opdrachten gegeven
door de cliënt of voor zijn rekening, blijven ook
in geval van annulatie, herroeping of nietuitvoering van voornoemde opdrachten of
Verrichtingen verschuldigd. Indien ze door de
cliënt werden betaald, worden ze niet
terugbetaald.
Deze verrekening wordt geboekt in euro, zo
nodig na omzetting van de andere munten en
rekeneenheden op grond van de wettelijke
koers of van de marktkoers op de
bankwerkdag vóór de dag van de uitvoering
ervan.
Art. 50 – Retentierecht
VII. ZEKERHEDEN
Alle bedragen en/of waarden, van welke aard
ook, die ING voor rekening van de cliënt
aanhoudt, waarborgen al zijn verbintenissen
van welke aard ook ten overstaan van ING.
Indien de cliënt zijn verbintenissen niet of met
vertraging nakomt, kunnen die bedragen en
waarden door ING worden ingehouden.
Art 48 – Eenheid van rekening
De verschillende rekeningen (met inbegrip van
de termijnrekeningen, spaarrekeningen en
depositoboekjes) met credit- of debetsaldo, in
om het even welke munt of rekeneenheid,
geopend op naam van de cliënt in de boeken
van ING bij een of meer van haar zetels in
België of in het buitenland, vormen rubrieken
van één unieke en ondeelbare rekening, voor
zover dat niet in strijd is met dwingende
wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld rekening
houdend met de specifieke aard van de
rekening, met de verschillende termijnen die
aan de rekeningen zijn toegewezen of het
bestaan van een zekerheid die uitsluitend het
saldo van de rekening waarborgt).
De ingehouden bedragen kunnen door ING –
automatisch en te allen tijde – naar eigen
goeddunken worden aangewend voor de
gehele of gedeeltelijke aanzuivering van deze
verbintenissen
in
hoofdsom,
intresten,
provisies, kosten en toebehoren.
ING kan de ingehouden waarden te gelde
maken en de opbrengst ervan naar eigen
goeddunken aanwenden voor de gehele of
gedeeltelijke
aanzuivering
van
de
verbintenissen
in
hoofdsom,
intresten,
provisies, kosten en toebehoren die de cliënt
niet heeft in orde gebracht binnen acht dagen
vanaf
de
datum
waarop
hem
de
ingebrekestelling werd bezorgd.
Indien de cliënt in gebreke blijft welke
verbintenis ook jegens ING na te komen, kan
ING onder datzelfde voorbehoud middels een
eenvoudige
kennisgeving
overdrachten
uitvoeren van de ene naar de andere rubriek,
van
creditsaldo
naar
debetsaldo
en
omgekeerd. Met saldo wordt hier zowel een
debet- als creditstand bedoeld.
Art. 51 – Aanleg van voorzieningen
Tot dekking van haar risico dat voortkomt uit
alle
voorwaardelijke
of
eventuele
verbintenissen van de cliënt, kan ING te allen
tijde automatisch de rekening van de cliënt
debiteren voor het bedrag dat nodig is voor het
aanleggen van een voorziening.
Die overdrachten worden uitgevoerd in euro en
zo nodig na omzetting van de andere munten
en rekeneenheden op grond van de wettelijke
koers of van de marktkoers op de
bankwerkdag vóór de dag van de overdracht.
Art. 49 – Verrekening
Zodra de aldus gedekte verbintenissen
opeisbaar worden, kan ING het bedrag van
deze voorziening aanwenden voor de
aanzuivering van de schuld of het gedeelte van
de schuld waarvan zij de uitdoving beoogt.
ING is – op elk ogenblik en zelfs na
faillissement van de cliënt – gemachtigd om
alle al dan niet opeisbare schuldvorderingen in
om het even welke munt of rekeneenheid, die
zij bezit ten laste van de cliënt, te verrekenen
met
alle
al
dan
niet
opeisbare
schuldvorderingen in om het even welke munt
of rekeneenheid, van de cliënt ten overstaan
van ING, tot bescherming van de rechtmatige
belangen van ING, en voor zover de
verrekening niet verboden is door dwingende
wettelijke bepalingen.
De eventuele niet-aangewende bedragen
zullen de cliënt worden terugbezorgd op
voorwaarde dat hij door geen enkele
verbintenis meer gehouden is ten overstaan
van ING.
19/110
Art. 52 – Overdracht van schuldvorderingen
VIII. DIVERSE BEPALINGEN
Tot waarborg van de terugbetaling van alle
bedragen die hij aan ING op welke grond ook
verschuldigd kan zijn in het kader van zijn
zakenrelaties met ING, draagt de cliënt binnen
de wettelijke grenzen aan ING alle
schuldvorderingen over die hij bezit of zal
bezitten ten laste van alle:
• huurders, pachters of andere personen die
een zakelijk of persoonlijk recht bezitten op
een aan hem toebehorend roerend of
onroerend goed;
• verzekeringsmaatschappijen;
• banken en financiële instellingen;
• werkgevers en socialezekerheidsinstellingen;
•
schuldenaars
van
renten
en
onderhoudsgelden
en in het algemeen, alle bedragen die hem om
welke reden ook toekomen.
Art. 54 – Bedragen verschuldigd door ING
Alle bedragen die door ING op welke grond
ook aan de cliënt verschuldigd zijn, worden
hem ter beschikking gesteld door zijn rekening
te crediteren of op om het even welke andere
wijze die ING geschikt acht. De cliënt kan ING
specifieke instructies geven, behalve voor de
intresten, die uitsluitend gecrediteerd worden
op de rekening die ze heeft voortgebracht.
Deze bepaling geldt onverminderd
toepassing van de artikelen 48 en 49.
de
Art. 55 – Bedragen verschuldigd door de
cliënt
De cliënt geeft ING toestemming om zijn
rekening
automatisch
te
debiteren,
overeenkomstig de dwingende wettelijke
bepalingen, voor alle bedragen die hij haar op
welke grond ook verschuldigd is, met name
intresten, provisies, kosten, vergoedingen,
belastingen of taksen.
Ingeval de cliënt om het even welke
verbintenis tegenover ING niet nakomt, kan die
laatste, zonder voorafgaand bericht of
ingebrekestelling, op kosten van de cliënt
overgaan tot de kennisgeving of betekening
van de hierboven vermelde overdracht aan de
schuldenaars
van
de
overgedragen
schuldvorderingen, die zich vanaf dat ogenblik
enkel rechtsgeldig zullen kunnen bevrijden in
de handen van ING. De cliënt verbindt er zich
toe ING op eerste verzoek alle inlichtingen en
documenten te verschaffen over deze
schuldvorderingen.
Indien aldus een ongeoorloofde debetstand
ontstaat op zijn rekening, verbindt de cliënt
zich ertoe om die onmiddellijk aan te zuiveren
zonder voorafgaande ingebrekestelling.
Art. 56 – Rechtzetting van vergissingen
ING heeft het recht om automatisch en op om
het even welk ogenblik de vergissingen recht
te zetten die zij begaan heeft bij de uitvoering
van een Verrichting of bij een boeking, met
inbegrip van de vergissingen begaan bij het
doorgeven van een opdracht, zelfs indien ze
uitgaan van haar correspondent-remittent.
Hij geeft aan ING de toestemming om
dergelijke inlichtingen of documenten op te
vragen bij derden-schuldenaars van de
overgedragen schuldvorderingen.
Art. 53 – Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
Alle personen die, in welke hoedanigheid ook,
medehouder zijn van een rekening of
tegoeden, medebegunstigde zijn van een
faciliteit of samen betrokken zijn bij eenzelfde
Verrichting, zijn hoofdelijk en ondeelbaar
gehouden
tot
alle
ermee
verbonden
verbintenissen.
Indien de rechtzetting van de begane
vergissing de teruggave inhoudt van bedragen
of waarden door de cliënt, is ING gemachtigd:
• indien het bedragen betreft, tot het beloop
ervan de rekening van de cliënt te debiteren
zonder voorafgaande kennisgeving;
• indien het waarden betreft, er opnieuw bezit
van te nemen of automatisch eenzelfde aantal
waarden op te nemen van dezelfde aard en
dezelfde kwaliteit die zij voor rekening van de
cliënt bewaart.
De erfgenamen en algemene rechthebbenden
of rechthebbenden onder algemene titel van
de cliënt zijn hoofdelijk en ondeelbaar
gehouden tot al zijn verbintenissen van om het
even welke aard ten overstaan van ING.
Onverminderd de rechten en verplichtingen
van de partijen betreffende de rechtzetting van
de begane vergissing, kan die vergissing geen
20/110
juridische
gevolgen
hebben
voor
de
zakenrelaties van de cliënt met ING of met
derden, noch voor de zakenrelaties van ING
met derden.
aanvaard, of bij gebrek aan een dergelijke
precisering, dat dit gebruik redelijkerwijs te
voorzien was) tussen ING en de cliënt worden
overeengekomen volgens de onderstaande
procedure.
Art. 57 – Bewijs van de verbintenissen van
de cliënt
De cliënt wordt vooraf van de wijzigingen op de
hoogte gebracht via een gedateerd bericht dat
bij zijn rekeningafschriften wordt gevoegd, hem
per gewone brief wordt toegestuurd of hem
wordt meegedeeld via een andere duurzame
drager, met een kennisgevingstermijn van
minstens twee maanden, of als de betrokken
rekening waarvan de cliënt houder is voor
beroepsdoeleinden is bestemd, met een
kennisgevingstermijn van één maand. Indien
de cliënt die wijzigingen niet wenst te
aanvaarden, staat het hem vrij om vóór de – in
het bericht
vermelde
– datum
van
inwerkingtreding van de aangekondigde
wijzigingen, ING België op de hoogte te
brengen van zijn weigering om ze te
aanvaarden en zijn zakenrelaties met ING
onmiddellijk te beëindigen zonder kosten of
opzeggingsvergoeding overeenkomstig artikel
59. Zo niet wordt de cliënt verondersteld die
wijzigingen te hebben aanvaard.
Het bewijs van de verbintenissen van de cliënt
wordt geleverd:
• door elk document dat hij heeft ondertekend
of waarmee hij heeft ingestemd;
• door de reproductie van een dergelijk
document, verkregen en weergegeven volgens
om het even welk technisch procedé;
• door elke registratie of samenvattende staat
opgesteld door ING overeenkomstig de
wettelijke
bepalingen,
verkregen
en
weergegeven volgens om het even welk
technisch procedé;
• door elke briefwisseling en/of mededeling –
of een kopie daarvan – door ING bezorgd aan
de cliënt en waarvan de cliënt de inhoud niet
betwist heeft binnen de termijn bepaald in
artikel 10 van dit Reglement of binnen de
termijn
die
eventueel
in
bijzondere
reglementen
bepaald
wordt,
voor
de
Verrichtingen en diensten die onder deze
reglementen vallen (meer bepaald het
Bijzonder
Reglement
voor
Betalingstransacties);
• voor de Verrichtingen die geleid hebben tot
een debetsaldo op de rekening of dergelijk
saldo
deden
toenemen:
door
de
rekeningafschriften opgesteld door ING, die
een afdoend bewijs vormen voor het bestaan
en het bedrag van de schuldvordering van ING
op grond van dat debetsaldo.
In afwijking van wat voorafgaat, kunnen
wijzigingen die gunstiger zijn voor de cliënt
onmiddellijk
worden
toegepast
zonder
kennisgeving,
zelfs
niet
achteraf,
op
voorwaarde dat de betrokken rekening
waarvan
de
cliënt
houder
is
voor
beroepsdoeleinden is bestemd.
De nieuwe bepalingen zijn van toepassing op
alle Verrichtingen waartoe opdracht werd
gegeven vóór de inwerkingtreding ervan maar
uitgevoerd erna, behalve als de cliënt binnen
de kennisgevingstermijn zoals vermeld in
voornoemd
bericht
kosteloos
al
zijn
zakenrelaties met ING heeft beëindigd, al zijn
verbintenissen ten overstaan van ING heeft
aangezuiverd en alle lopende Verrichtingen
heeft afgehandeld; de Verrichtingen of
verbintenissen waaraan gezien de aard ervan
geen einde kan worden gemaakt, blijven
echter tot aan de vereffening ervan geregeld
door de bepalingen die voordien van kracht
waren.
Art. 58 – Wijzigingen in het Reglement,
de contracten, tarieven of diensten
Onverminderd de bepalingen van dit
Reglement (met name de artikelen 71 tot 75)
en de bijzondere reglementen, onder andere
het
Bijzonder
Reglement
voor
Betalingstransacties, voor de Verrichtingen en
diensten die onder deze reglementen vallen,
zal elke wijziging op om het even welk moment
op initiatief van ING in de bepalingen van dit
Reglement, in de contracten tussen ING en de
cliënt, in de tarieven van de financiële diensten
van ING of in de kenmerken ervan (die niet
essentieel zijn voor de cliënt of voor het
gebruik dat hij van de betrokken diensten
maakt, op voorwaarde echter dat dit gebruik
aan ING werd meegedeeld en door haar werd
Een
eventuele
stopzetting
van
de
zakenrelaties zal leiden tot de toepassing van
artikel 59.
21/110
Art. 59 – Stopzetting van de zakenrelaties
de aard en de voorwaarden van de betrokken
zakenrelaties.
Onverminderd de bepalingen van bijzondere
reglementen, onder andere het Bijzonder
Reglement voor Betalingstransacties, voor de
Verrichtingen en diensten die onder deze
reglementen vallen, kunnen zowel de cliënt als
ING – zonder dat zij hun beslissing moeten
rechtvaardigen
–
de
aangeknoopte
zakenrelaties stopzetten, zo nodig en op
verzoek van de andere partij, tegen vergoeding
van de eventueel door haar geleden en door
haar aangetoonde schade als gevolg van de
stopzetting. De partij die de zakenrelaties
wenst stop te zetten, brengt de andere partij
schriftelijk van haar beslissing op de hoogte.
Art. 60 – Slapende rekeningen
Indien er gedurende minstens vijf jaar op de
rekeningen van de cliënt waarvan hij houder of
medehouder is, door de cliënt of door een door
hem aangestelde volmachthebber geen enkele
Verrichting werd uitgevoerd en er ook geen
enkel contact was tussen ING en de cliënt
gedurende deze termijn, dan worden deze
cliënt en al zijn rekeningen als 'slapend'
beschouwd. ING zal dan de wettelijk
opgelegde informatie- en opzoekingsprocedure
opstarten. Indien die procedure geen resultaat
oplevert, moet ING de beschikbare saldi op
deze slapende rekeningen, samen met de door
de Koning bepaalde gegevens en na aftrek
van
de
geldende
opzoekingskosten,
overmaken
aan
de
Depositoen
Consignatiekas, die deze tegoeden zal
bewaren.
Vanaf die kennisgeving dient de cliënt alle
documenten
–
zoals
formulieren,
betaalmiddelen en diverse kaarten – die ING
aan hem of zijn volmachthebbers bezorgde en
niet gebruikt zijn, aan ING terug te geven.
Anders draagt de cliënt alle gevolgen die
voortvloeien uit het gebruik dat van die
documenten wordt gemaakt, met name in de
gevallen bedoeld in artikel 25.
Art. 61 – Toepasselijk recht – Toewijzing
van bevoegdheid
De partijen zullen de lopende Verrichtingen
vereffenen en hun wederzijdse rekeningen zo
snel mogelijk afsluiten, onder voorbehoud van
de conventioneel, wettelijk of reglementair
vastgelegde termijnen of vervaldata die niet
kunnen worden verbroken of gewijzigd, alsook
van de naleving van de verbintenissen die ten
overstaan van derden werden aangegaan.
Alle rechten en verplichtingen van de cliënt en
ING zijn onderworpen aan het Belgische recht.
Onder voorbehoud van de gevallen waarin de
bevoegde rechtbanken worden aangewezen
door dwingende wettelijke bepalingen, en met
name voor de geschillen met consumenten
(namelijk natuurlijke personen die niet voor
beroepsdoeleinden handelen), mag ING zowel
in de hoedanigheid van eiseres als van
verweerster, elk geschil dat betrekking heeft op
haar zakenrelaties met de cliënt aanhangig
(doen) maken bij de rechtbanken van Brussel
of de rechtbanken die bevoegd zijn voor het
gebied waarin ze haar zetel heeft die
rechtstreeks of onrechtstreeks via een filiaal of
kantoor de zakelijke relaties met de cliënt
onderhoudt.
De bepalingen van dit Reglement en van alle
andere overeenkomsten tussen de partijen
blijven bovendien van toepassing tot de
volledige vereffening van alle Verrichtingen en
alle verbintenissen.
Indien bij de afsluiting van die vereffening een
creditsaldo ten gunste van de cliënt overblijft,
dient hij ING te melden op welke wijze ING
hem
de
verschuldigde
bedragen
ter
beschikking mag stellen. Anders zullen de
bedragen hem ter beschikking worden gesteld
op elke wijze die ING geschikt acht. Deze
clausule doet geen afbreuk aan de toepassing
van de artikelen
48 en 49.
Indien enkel een einde wordt gemaakt aan
bepaalde zakenrelaties tussen de cliënt en
ING, zijn de bovenstaande bepalingen van
toepassing voor zover zij verenigbaar zijn met
22/110
REKENINGEN
De bepalingen van deze sectie gelden
onverminderd de afwijkende of aanvullende
bepalingen in de bijzondere reglementen,
onder andere het Bijzonder Reglement voor
Betalingstransacties, voor de Verrichtingen en
diensten die onder deze reglementen vallen.
van de beschouwde periode, alle op de
rekening uitgevoerde Verrichtingen gedurende
die periode, de eventuele boekingen van
creditof
debetintresten
en/of
de
aanrekeningen van provisies en/of de
gemaakte kosten tijdens deze periode en het
rekeningsaldo na deze Verrichtingen en/of
boekingen en/of aanrekeningen.
I. ALGEMEEN
Art. 66 – Vorm
Art. 62
De rekeningafschriften worden door ING aan
de cliënt bezorgd zoals overeengekomen
tussen ING en de cliënt, ofwel per post ofwel
door terbeschikkingstelling via een elektronisch
systeem van ING of door ING aanvaard.
ING kan op naam van haar cliënten zicht- of
termijnrekeningen
en
al
dan
niet
gereglementeerde spaarrekeningen openen.
Er kunnen ook andere rekeningtypen worden
geopend
waarvan
de
werkingsen
sluitingsvoorwaarden dienen te worden
vastgelegd in gemeenschappelijk overleg
tussen de cliënt en ING. De rekeningen
kunnen worden geopend in euro, in iedere
andere door ING toegestane munteenheid of in
om het even welke andere rekeneenheid die
onderling werd overeengekomen.
Indien de cliënt een wijziging wil aanbrengen in
de vorm waarin hij zijn rekeningafschriften
ontvangt, rekening houdend met de door ING
aangeboden mogelijkheden, brengt hij ING
daarvan op de hoogte, ofwel schriftelijk ofwel
via een elektronisch systeem van ING of door
ING aanvaard.
Art. 67 – Periodiciteit
Art. 63
De periodiciteit van de afschriften die per post
worden verzonden, wordt door de cliënt
gekozen uit de diverse door ING aangeboden
mogelijkheden. Indien de cliënt de gekozen
periodiciteit wenst te wijzigen, brengt hij ING
daarvan op de hoogte, ofwel schriftelijk ofwel
via een elektronisch systeem van ING. De
afschriften die ter beschikking worden gesteld
via een elektronisch systeem van ING of die
door ING worden aanvaard, kunnen op om het
even welk ogenblik worden opgevraagd.
Onverminderd
eventuele
dwingendere
werkingsvoorwaarden van de rekening kan
ING aanzienlijke geldopnames afhankelijk
maken van een voorafgaand bericht van de
cliënt.
Art. 64
Elke rekening dient voortdurend een (positief)
creditsaldo te hebben.
Wanneer ING eventueel toelaat dat de
rekening een (negatief) debetsaldo heeft, kan
dat in geen geval worden aangevoerd als
vestiging van een recht op het behoud van dit
debetsaldo of op een herhaling van die
toegeving.
Art. 68 – Bewijskracht
De rekeningafschriften vormen het bewijs van
de uitvoering van de erin opgenomen
Verrichtingen door ING, van het bedrag en van
de boeking op de rekening van de door ING
toegekende
credintresten
en
van
de
aanrekening van de intresten, provisies en
kosten die erin vermeld staan, van de erin
opgegeven rekeningstand, en wat de
debetsaldi op de rekening betreft, van de
schuldvordering van ING ten opzichte van de
cliënt.
Het bestaan van een debetsaldo vormt voor
ING een schuldvordering die van rechtswege
opeisbaar
is
zonder
voorafgaande
ingebrekestelling.
II. REKENINGAFSCHRIFTEN
Art. 65
Die bepaling doet geen afbreuk aan de waarde
van de andere bewijskrachtige documenten of
gegevens waarvan sprake in de artikelen 36
en 57.
ING bezorgt de cliënt rekeningafschriften met
vermelding van het rekeningsaldo bij het begin
23/110
Deze bepaling geldt onverminderd de
wettelijke of reglementaire bepalingen van
dwingend recht of openbare orde die
bijzondere regels vastleggen op het gebied
van de bewijsvoering en de bijzondere
bepalingen van andere reglementen, met
name
het
Bijzonder
Reglement
voor
Betalingstransacties, voor de Verrichtingen en
diensten die onder deze reglementen vallen.
Ze gelden onder voorbehoud van de eventuele
toepassing van artikel 3.
III. ZICHTREKENINGEN
Art. 71
71.1
Door
ING
België
toegekende
creditintresten en aan de cliënt aangerekende
negatieve interesten
Art. 69 – Akkoordbevinding
Het
(positieve)
creditsaldo
van
een
zichtrekening wordt normalerwijze vergoed met
een variabele rente die wordt geboekt op de
rekening die ze heeft voortgebracht.
Wanneer ING de cliënt een rekeningafschrift
bezorgt, kan zij hem verzoeken de inhoud
ervan schriftelijk goed te keuren. De
akkoordbevinding impliceert dat de cliënt de
juistheid erkent van de stand van de rekening
zoals vastgesteld in het afschrift.
ING België heeft echter het recht om te
beslissen dit creditsaldo niet te vergoeden, of
de cliënt om geldige redenen (als de rentevoet
van de depositofaciliteit van de Europese
Centrale Bank negatief is bijvoorbeeld) zelfs
een negatieve, variabele rente aan te rekenen
op de kapitalen op deze zichtrekening. Die
negatieve rente wordt afgehouden van de
rekening die ze voortbracht.
Indien de cliënt niet akkoord gaat met die
rekeningstand, dient hij zijn betwisting of
bemerkingen aan ING kenbaar te maken in de
vorm en binnen de termijn vastgelegd in artikel
10 of in bijzondere bepalingen van andere
reglementen, met name het Bijzonder
Reglement voor Betalingstransacties, voor de
Verrichtingen en diensten die onder deze
reglementen vallen. Anders worden de
gegevens op het afschrift als juist en
goedgekeurd beschouwd.
De interesten worden berekend op grond van
de brutorentetarieven uitgedrukt op jaarbasis,
tenzij anders overeengekomen. Ze hangen af
van de specifieke kenmerken van elk type
zichtrekening (met name de aard van de
zichtrekening, de munteenheid en het bedrag
van de geboekte kapitalen). Ze worden pro
rata temporis berekend op de creditsaldi in
valuta volgens de geldende tarieven die van
toepassing zijn.
Art. 70 – Aansprakelijkheid
De cliënt draagt alle gevolgen van zijn keuze
met betrekking tot de vorm en de periodiciteit
van zijn rekeningafschriften, met name de
gevolgen die kunnen voortvloeien uit het
tijdsverschil tussen de datum van een
Verrichting en de datum van de uitgifte van het
rekeningafschrift waarin ze wordt opgenomen.
De cliënt kan zich op elk ogenblik vergewissen
van de boeking van zijn Verrichtingen op de
rekening en de stand van zijn rekening
nakijken door gebruik te maken van een
elektronisch systeem. Elke afrekening die
wordt opgesteld na de uitvoering van de
Verrichtingen van de cliënt, moet bovendien
door hem worden nagekeken. De bepalingen
van dit artikel gelden onverminderd de
toepassing van artikel 10, waarin de termijn
voor de indiening van een eventuele klacht
wordt bepaald, of onverminderd de bijzondere
bepalingen in andere reglementen, met name
het
Bijzonder
Reglement
voor
Betalingstransacties, voor de Verrichtingen en
diensten die onder deze reglementen vallen.
Onder 'valuta' wordt verstaan de datum vanaf
wanneer de bedragen waarvoor de rekening is
gecrediteerd of gedebiteerd beginnen of
ophouden credit- of negatieve interesten voort
te brengen.
71.2 Debetintresten
Bij een (negatief) debetsaldo op de
zichtrekening is de cliënt van rechtswege en
zonder
ingebrekestelling
variabele
debetintresten verschuldigd op dit saldo. Die
debetintresten worden berekend op basis van
tarieven uitgedrukt op jaarbasis, tenzij anders
overeengekomen.
Die
tarieven
worden
vastgelegd in bijzondere bepalingen of de
geldende tarieven die bij ING van toepassing
zijn, maar mogen niet meer dan 2% per maand
bedragen.
24/110
De
aan
de
cliënt
aangerekende
debetinteresten hangen af van de specifieke
voorwaarden van elk type zichtrekening (met
name de aard van de zichtrekening, de
munteenheid en het bedrag van de
gedebiteerde kapitalen). Ze worden pro rata
temporis berekend op de debetsaldi in valuta
volgens de geldende tarieven die van
toepassing zijn en afgehouden van de
rekening die ze heeft voortgebracht.
Als ING België de cliënt nog niet op voorhand
heeft ingelicht, brengt ze hem toch zo snel
mogelijk na de wijziging op de hoogte en kan
hij zijn rekening onmiddellijk sluiten, zonder
kosten
of
opzeggingsvergoeding,
overeenkomstig artikel 59.
De wijzigingen die in de paragrafen 2 en 3 van
dit punt 71.3 zijn vermeld, zullen behoudens
andersluidende bepalingen hierboven worden
meegedeeld aan de cliënt door middel van een
gedateerd bericht dat bij de rekeningafschriften
van de cliënt wordt gevoegd of hem wordt
toegezonden per gewone brief of elektronisch
bericht. ING België mag het tarief van de door
haar toegekende creditinteresten echter
verhogen of de door haar aan de cliënt
aangerekende negatieve interesten verlagen
zonder die wijziging aan de cliënt mee te
delen, zelfs niet achteraf.
Daarnaast
zijn
de
nieuwe
tarieven,
voorwaarden of bepalingen ook altijd
beschikbaar in de publicatie 'Jaarlijkse rente
op Rekeningen' en eventueel in de geldende
tarieven die van toepassing zijn. Ingeval de
betrokken
wijzigingen
vooraf
worden
meegedeeld, zijn voormelde publicatie en
eventueel voormelde tarieven ten laatste vanaf
die kennisgeving beschikbaar voor de cliënt, of
ingeval de cliënt achteraf of niet op de hoogte
wordt gebracht, ten laatste vanaf de
inwerkingtreding van de wijzigingen.
Onder 'valuta' wordt verstaan de datum vanaf
wanneer de bedragen waarvoor de rekening is
gecrediteerd of gedebiteerd beginnen of
ophouden interesten voort te brengen.
71.3 Publicatie en wijziging van de door ING
toegekende creditinteresten of de aan de cliënt
aangerekende negatieve of debetintresten
De eventuele voorwaarden en bepalingen voor
de toepassing, berekening en boeking evenals
de tarieven van de interesten zijn opgenomen
in de publicatie 'Jaarlijkse rente op
Rekeningen' en eventueel in de geldende
tarieven die van toepassing zijn, beschikbaar
in de ING-kantoren, echter onverminderd een
bijzondere andersluidende overeenkomst met
de cliënt.
.
ING België kan de voorwaarden en bepalingen
voor de toepassing, berekening en boeking
van de interesten op elk moment wijzigen voor
de toekomst. In dat geval wordt de cliënt
vooraf op de hoogte gebracht met een
kennisgevingstermijn van minstens twee
maanden, of als de betrokken rekening
waarvan
de
cliënt
houder
is
voor
beroepsdoeleinden is bestemd, met een
kennisgevingstermijn van minstens één
maand. Het staat hem dan vrij om vóór de – in
het bericht
vermelde
– datum
van
inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden
en bepalingen, ING België op de hoogte te
brengen van zijn weigering om de
aangekondigde wijziging te aanvaarden en zijn
rekening onmiddellijk te sluiten zonder kosten
of opzeggingsvergoeding overeenkomstig
artikel 59. Zo niet wordt de cliënt verondersteld
die wijziging te hebben aanvaard.
Art. 72
De interesten worden jaarlijks berekend en
geboekt. De rekeningen die in de loop van een
kalendermaand een debetsaldo in valuta
hadden, kunnen voor de boeking van de
interesten wel worden afgesloten aan het
einde van die maand.
Bij een wijziging van de interesten worden ze
pro rata temporis berekend tegen de
verschillende rentetarieven of bedragen of de
verschillende voorwaarden en bepalingen voor
de toepassing, berekening en boeking die van
kracht waren gedurende de periode van het
jaar waarop ze betrekking hebben.
De nieuwe bepalingen zijn van toepassing op
alle verrichtingen waartoe opdracht werd
gegeven vóór de inwerkingtreding ervan maar
uitgevoerd erna, behalve als de cliënt binnen
de door ING bepaalde kennisgevingstermijn
overeenkomstig artikel 71 kosteloos de
zichtrekening heeft gesloten en alle lopende
ING België kan ook op elk moment zonder
voorafgaand bericht de rentetarieven wijzigen
voor de toekomst (inclusief negatieve
interesten aanrekenen op het creditsaldo op de
rekening in toepassing van artikel 71.1, alinea
2 in plaats van positieve interesten toekennen).
25/110
verrichtingen heeft afgehandeld; de transacties
waaraan – wegens hun aard – geen einde kan
worden gesteld, blijven tot de afwikkeling ervan
evenwel onderworpen aan de bepalingen die
voordien van kracht waren.
V. SPAARREKENINGEN
Art. 75
De bepalingen en voorwaarden van deposito's
op
al
dan
niet
gereglementeerde
spaarrekeningen (dus de spaardeposito's
geregeld door de bepalingen van artikel 21, 5°
van het Wetboek van inkomstenbelastingen en
artikel 2 van het koninklijk besluit van 27
augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek,
gewijzigd door het koninklijk besluit van
7 december 2008, onder voorbehoud van
eventuele latere wijzigende bepalingen)
worden overeengekomen bij de opening van
de rekening, terwijl de bepalingen en
algemene voorwaarden
van
elk
type
spaarrekening het voorwerp vormen van een
bijzonder reglement dat beschikbaar is in de
ING-kantoren.
De door ING toegekende creditinteresten en
de aan de cliënt aangerekende negatieve
interesten vormen niet het voorwerp van een
verrekening door ING voor de berekening van
de roerende voorheffing, die door ING wordt
aangerekend
op
alle
toegekende
creditinteresten gedurende de betrokken
periode.
Art. 73
De intresten die nog verschuldigd zijn aan de
cliënt die verzoekt om zijn rekening definitief te
sluiten, worden hem ter beschikking gesteld
overeenkomstig de voorwaarden beschreven
in artikel 54.
De eventueel op de spaarrekeningen
gecrediteerde sommen en de creditsaldi van
die spaarrekeningen zijn minstens gelijk aan
het minimumbedrag zoals bepaald in het
geldende tariefboek en wijzigbaar met een
kennisgevingstermijn van minimaal twee
maanden of als de betrokken rekening
waarvan
de
cliënt
houder
is
voor
beroepsdoeleinden is bestemd, met een
kennisgevingstermijn van minimaal één
maand.
De cliënt kan echter maar over die intresten
beschikken na verloop van de termijn die nodig
is voor de opzoeking en de vereffening van de
eventueel nog lopende Verrichtingen.
IV. TERMIJNREKENINGEN
Art. 74
De bepalingen en voorwaarden van de
deposito's op termijnrekeningen worden
overeengekomen bij het deposito of bij de
verlenging van de termijn, terwijl de bepalingen
en algemene voorwaarden van elk type
termijnrekening het voorwerp vormen van een
bijzonder reglement dat beschikbaar is in de
ING-kantoren. De bepalingen en bijzondere
voorwaarden worden bevestigd in een bericht
dat door ING wordt opgesteld ten laatste op de
dag waarop de termijn en elke verlenging
ervan een aanvang neemt.
Wanneer het creditsaldo van een rekening
onder dit minimumbedrag daalt, kan het ter
beschikking worden gesteld van de cliënt op
de wijze beschreven in artikel 54.
Het
(positieve)
creditsaldo
van
een
spaarrekening wordt normalerwijze vergoed
met
een
rente
die,
tenzij
anders
overeengekomen, variabel is en wordt geboekt
op de rekening die ze heeft voortgebracht.
Voor
de
niet-gereglementeerde
spaarrekeningen heeft ING echter het recht om
te beslissen dit creditsaldo niet te vergoeden,
of de cliënt om geldige redenen (als de
rentevoet van de depositofaciliteit van de
Europese
Centrale
Bank
negatief
is
bijvoorbeeld) zelfs een negatieve, variabele
rente aan te rekenen op die kapitalen. Die
negatieve rente wordt berekend op basis van
tarieven uitgedrukt op jaarbasis, tenzij anders
overeengekomen. Ze wordt afgehouden van
de rekening die ze voortbracht.
De op termijnrekeningen gecrediteerde
bedragen
en
de
saldi
van
die
termijnrekeningen zijn minstens gelijk aan het
minimumbedrag zoals bepaald in het
tariefboek dat van toepassing is op de dag van
het deposito of bij de verlenging van de
termijn.
Wanneer het saldo van een rekening onder dit
minimumbedrag daalt, kan het ter beschikking
worden gesteld van de cliënt op de wijze
beschreven in artikel 54.
26/110
De eventuele voorwaarden en bepalingen voor
de toepassing, berekening en boeking evenals
de tarieven van de door ING toegekende
creditinteresten of de aan de cliënt
aangerekende negatieve interesten zijn
opgenomen in de publicatie 'Jaarlijkse rente op
Rekeningen' en eventueel in de geldende
tarieven die van toepassing zijn, beschikbaar
in de ING-kantoren, echter onverminderd een
bijzondere andersluidende overeenkomst met
de cliënt.
gedekt zijn. Wanneer ING dergelijke cheques
betaalt, geeft dat aanleiding tot een debetstand
op de rekening van de cliënt, waarvan de
terugbetaling onmiddellijk, van rechtswege en
zonder ingebrekestelling opeisbaar is.
2. Onverminderd voormelde bepalingen
worden de door de cliënt uitgegeven cheques,
de door ING op verzoek van de cliënt
uitgegeven bankcheques en de cheques
getrokken op andere banken en door de cliënt
voor betaling aangeboden, door ING
uitsluitend op de rekening betaald, zelfs als dat
niet uitdrukkelijk op de cheque is vermeld. De
uitbetaling in contanten is uitgesloten.
De voorwaarden en bepalingen voor de
wijziging van de eventuele voorwaarden en
bepalingen voor de toepassing, berekening en
boeking en voor de tarieven van de interesten
worden
overeengekomen
bij
de
rekeningopening, waarbij die bepalingen en
voorwaarden voor de wijziging het voorwerp
vormen van een bijzonder reglement.
Art. 78
ING kan de cliënt de mogelijkheid ontzeggen
cheques uit te schrijven – met vergoeding van
de eventueel door hem geleden en door hem
aangetoonde schade – indien zij van mening is
dat die maatregel noodzakelijk is op grond van
de omstandigheden of de situatie van de cliënt.
De interesten hangen af van de specifieke
bepalingen van elk type zichtrekening (met
name de aard van de zichtrekening, de
munteenheid en het bedrag van de geboekte
kapitalen). Ze worden pro rata temporis
berekend op de creditsaldi in valuta volgens de
geldende tarieven die van toepassing zijn.
ING kan niet worden verplicht de redenen voor
haar beslissing bekend te maken; haar
beslissing
wordt
de
cliënt
schriftelijk
meegedeeld. Vanaf het ogenblik van de
kennisgeving moeten de chequeformulieren
die door ING ter beschikking werden gesteld
van de cliënt of van zijn volmachthebbers en
die niet gebruikt zijn, aan ING worden
terugbezorgd. Anders draagt de cliënt alle
gevolgen die voortvloeien uit het gebruik dat
van die documenten wordt gemaakt, met name
in de gevallen bedoeld in artikel 25.
Onder 'valuta' wordt verstaan de datum vanaf
wanneer de bedragen waarvoor de rekening is
gecrediteerd of gedebiteerd beginnen of
ophouden interesten voort te brengen.
VI. CHEQUES
Art. 76
Art. 79
Chequeformulieren kunnen de cliënt op zijn
verzoek worden bezorgd.
Indien de cliënt ING om welke reden ook
verzoekt de betaling te weigeren van een
cheque uitgegeven aan de hand van een van
zijn formulieren, is ING verplicht – onder
voorbehoud
van
haar
eventuele
waarborgverplichting – met de zorgvuldigheid
die bij haar beroepsuitoefening past, na te
gaan of zij dat verzoek al dan niet mag
inwilligen.
ING kan niet verplicht worden aan dat verzoek
te voldoen noch om de redenen voor een
eventuele negatieve beslissing bekend te
maken.
Art. 77
1. De uitgifte van een cheque, die al dan niet
door ING wordt gewaarborgd, veronderstelt dat
er voldoende dekking beschikbaar is voor de
betaling ervan. Ten aanzien van die dekking is
artikel 24 van toepassing.
Wanneer zij beslist dat verzoek in te willigen,
kan zij eventueel tegelijkertijd ook beslissen de
dekking van de cheque op de rekening van de
cliënt te blokkeren tot de minnelijke of
gerechtelijke regeling van het geschil tussen
de cliënt en de begunstigde van de cheque.
Onder voorbehoud van haar eventuele
waarborgverplichting kan ING de betaling
weigeren van cheques die niet of onvoldoende
27/110
INCASSO'S
I. ALGEMEEN
Art. 80
ING zorgt voor de aanbieding, ter incasso en/of
ter acceptatie, in België en in het buitenland,
van
financiële
documenten
(zoals
wisselbrieven, orderbriefjes of cheques) en
handelsdocumenten
(zoals
facturen,
verzendingsdocumenten
of
eigendomsdocumenten), en dit tegen het
geldende tarief. Onverminderd het recht van
ING om dit incassomandaat in voorkomend
geval te weigeren, zal zij dit mandaat voor wat
betreft de in België te betalen wisselbrieven en
orderbriefjes die in euro zijn uitgedrukt, in ieder
geval slechts aanvaarden indien het aan te
bieden document gedomicilieerd is bij een in
België gevestigde financiële instelling die nog
wisselbrieven en orderbriefjes verwerkt.
Art. 81
Die Verrichtingen worden beheerst door de
bepalingen van de 'Uniforme Regelen voor
Incasso's', zoals uitgevaardigd door de
Internationale Kamer van Koophandel in Parijs
(IKK), en die van kracht zijn op het ogenblik dat
de incasso-opdracht wordt gegeven, voor
zover daar in dit Reglement niet wordt van
afgeweken. Voor de interpretatie van de
handelstermen wordt verwezen naar de
'Internationale regels voor de interpretatie van
handelstermen' (INCOTERMS) van de IKK die
van kracht zijn op de datum van de opdracht.
Art. 82
De cliënt bevestigt de geldigheid en de
regelmatigheid van de documenten die hij ter
incasso aanbiedt, meer in het bijzonder voor
de vermeldingen die ze verplicht moeten
dragen. Hij bevestigt eveneens de echtheid
van de handtekeningen die, uit welken hoofde
ook, op die documenten voorkomen. De cliënt
aanvaardt bijgevolg dat ING in dat verband
geen enkele controle dient uit te voeren en
verklaart in te staan voor alle mogelijke
gevolgen van de ongeldigheid van de door
hem ter incasso overhandigde documenten, en
van de onregelmatigheid of de onechtheid van
de handtekeningen die erop voorkomen.
Indien, onverminderd het voorgaande, ING
evenwel vaststelt dat een document dat haar
28/110
verzocht
wordt
te
innen,
onvolledig,
onduidelijk, onjuist of onregelmatig is, kan zij –
zonder dat zij daartoe verplicht is – dat
document ofwel terugbezorgen aan de cliënt,
ofwel regulariseren indien zij in staat is de
gegevens ervan recht te zetten, zonder dat dat
voor het overige enige waarborg van
harentwege inhoudt voor de vervolmaking van
het document.
Art. 83
Het nettobedrag van de opbrengst van de
inning wordt ter beschikking gesteld van de
cliënt na definitieve ontvangst van de gelden
door ING.
Behoudens andersluidende instructies van de
cliënt
worden
de
geïnde
bedragen
gecrediteerd op de rekening in euro van de
cliënt, in voorkomend geval na omzetting van
de andere munten tegen de wettelijke koers of
tegen de marktkoers.
Art. 84
ING verbindt er zich niet toe om haar cliënten
en
andere
ondertekenaars
van
de
documenten de door de wet vastgestelde
berichten te zenden in geval van nietacceptatie of wanbetaling. Deze berichten
worden enkel verzonden op uitdrukkelijke
aanvraag van de cliënt en tegen betaling van
de gespendeerde kosten.
II. HANDELSDOCUMENTEN
Art. 85
De
tussenkomst
van
ING
in
een
incassoverrichting van handelsdocumenten
betekent niet dat zij op het even welke
wijze de juistheid of echtheid van die
documenten, of van de vermeldingen die erop
voorkomen, waarborgt of bevestigt, meer in
het bijzonder wat betreft de hoeveelheid, de
kwaliteit of de waarde van de goederen
die ze vertegenwoordigen, de voorwaarden
van de verzekeringspolissen die ze eventueel
dekken en de solvabiliteit van de eventuele
verzekeraars.
Art. 86
Het behoort niet tot de gebruikelijke
activiteiten van ING om geadresseerde of
consignataris van goederen te zijn voor
rekening van haar cliënten. Een dergelijke
taak kan zij bijgevolg niet aanvaarden,
behoudens in heel uitzonderlijke gevallen.
wettelijke formaliteiten inzake behoud van
verhaal.
III. FINANCIËLE DOCUMENTEN
De cliënt erkent dat – onder voorbehoud van de
eventuele toepassing van artikel 3 – ING niet
aansprakelijk kan worden gesteld voor het
gebrek aan protest of voor de niet-naleving van
de wettelijke termijnen inzake aanbieding en
protest, wat betreft:
 de documenten waarvan een van de
vermeldingen onjuist, onnauwkeurig of
onvoldoende is of waar overheen
geschreven werd;
 de documenten waarvan de vervaldatum
geen bankwerkdag is;
 de documenten te betalen in een plaats
zonder gerechtsdeurwaarder gemachtigd
om protest op te maken;
 de in België te betalen documenten die op
het ogenblik van de afgifte aan ING een
looptijd van minder dan acht dagen
hebben;
 de
in
het buitenland te betalen
documenten betaalbaar, die door ING zo
laat worden ontvangen dat ze niet zonder
uitzonderlijke inspanningen kunnen worden
onderworpen aan het protest of aan de
formaliteit die het protest in het land van de
aanbieding vervangt;
 de documenten die ter invordering worden
bezorgd aan correspondenten van ING, die
krachtens
de
toepasselijke
wet,
reglementen of gebruiken niet instaan voor
de opmaak van het protest of niet de
verantwoordelijkheid dragen om dat binnen
de voorgeschreven termijnen te doen
opmaken;
 de documenten die niet te gelegener tijd
konden
worden
aangeboden
of
geprotesteerd – naargelang het geval –
door haar correspondent of door de
gerechtsdeurwaarder, of in geval van
overmacht, door ING zelf.
Art. 87 Aanbieding
De bank verzendt financiële documenten ter
invordering zowel in België als naar
buitenlandse correspondenten voor rekening
en voor risico van haar lastgevers.
Art. 88
De wettelijke of reglementaire bepalingen van
bepaalde landen kennen de betrokkenen en
opeenvolgende houders van
financiële
documenten het recht toe om – in bepaalde
omstandigheden, zoals in het geval wanneer
na betaling blijkt dat een of meer
vermeldingen van het document vervalst zijn
– gedurende verscheidene jaren de
terugbetaling te eisen van de door hen
gedane betaling. Bijgevolg verbindt de cliënt
zich ertoe om ING op haar eerste verzoek de
opbrengst terug te bezorgen van de betaling
van elk document waarvan, krachtens
dergelijke beschikking, van ING terugbetaling
wordt geëist, en dat ongeacht de termijn die
sinds de betaling is verstreken. De cliënt
verleent ING de toestemming om zijn
rekening te debiteren voor het aldus terug te
bezorgen bedrag.
Art. 89. Protest
Wanneer de cliënt documenten ter incasso of
ter acceptatie overhandigt die vatbaar zijn
voor protest, preciseert hij of hij ING al dan
niet vrijstelt van het doen opmaken ervan. Bij
ontstentenis daarvan zal op zijn kosten
protest worden opgemaakt door tussenkomst
van een gerechtsdeurwaarder.
Evenwel:
 voor de in België te betalen wisselbrieven en
orderbriefjes uitgedrukt in euro, ontslaat de
cliënt ING van het doen opmaken van
protest voor elk document dat niet
gedomicilieerd is bij een in België gevestigde
financiële instelling die nog wisselbrieven
verwerkt;
 voor de cheques zorgt ING enkel op
schriftelijk verzoek van de cliënt voor het
doen opmaken van protest.
Afgezien van het protest ontslaat de cliënt ING
van het vervullen of het doen vervullen van de
29/110
Art. 90 Laattijdige betaling
Bij niet betaling op de vervaldag, wordt de
wisselbrief met de eventueel opgemaakte
protestakte terugbezorgd aan de trekker of de
houder via de gerechtsdeurwaarder.
Door
tussenkomst
van
de
gerechtsdeurwaarder zal het protest binnen
drie dagen na dato openbaar worden
gemaakt in het Centraal Bestand der
Berichten.
ING komt niet tussenbeide bij laattijdige
betalingen. De cliënt-debiteur zal zich
rechtstreeks moeten wenden tot de trekker of
de houder en de betrokken deurwaarder.
De cliënt-debiteur zal zelf het nodige moeten
doen om de wisselbrief of het orderbriefje
terug te krijgen van de trekker of de houder of
hun bank (de remitterende bank). ING is
daarvoor niet aansprakelijk zake.
ING komt evenmin tussenbeide in de
schrapping van het bericht van protest in het
Centraal Bestand. Hiertoe moet de cliëntdebiteur zich eveneens wenden tot de
gerechtsdeurwaarder.
In de gevallen bedoeld in dit artikel primeren
de volgende bepalingen op die van de
artikelen 78 tot 86, in de mate waarin ze ervan
afwijken.
IV. DOMICILIËRINGEN
Art. 91
De
cliënt
kan
alle
financiële
of
handelsdocumenten, in om het even welke
munt aanvaard door ING, die op hem getrokken
of uitgeschreven zijn, betaalbaar stellen aan de
loketten van ING, .doordebitering van zijn
rekening. Deze domiciliëring dient 'bijzonder' te
zijn, d.w.z. blijken uit de vermelding van het te
debiteren genormaliseerde rekeningnummer op
het document. Behoudens voor de in België te
betalen
wisselbrieven
en
orderbriefjes
uitgedrukt in euro, kan ING nochtans een
'algemene' domiciliëring aanvaarden, d.w.z.
instructies die betrekking hebben op alle
documenten getrokken of uitgeschreven op
de cliënt.
De algemene domiciliëringsinstructies van de
cliënt gelden niet voor de documenten met
vermelding van een andersluidende bijzondere
domiciliëring. Door de vermelding in de
bijzondere of algemene domiciliëring van het
te debiteren rekeningnummer wijst de cliënt
als plaats van betaling het adres aan van de
zetel van ING waar die rekening wordt
gehouden.
De voorafgaande bepalingen doen geen
afbreuk aan de bepalingen van het Bijzonder
Reglement voor Betalingstransacties, voor de
domicilieringen die onder dit Bijzonder
Reglement vallen, noch aan de bepalingen van
dit hoofdstuk, meer bepaald met betrekking tot
het protest en de laattijdige betaling.
V.
CENTRALE
VERWERKING
VAN
DE
INCASSOVERRICHTINGEN (ENKEL GELDIG
TOT 1 SEPTEMBER 2013)
1. ING kan toetreden tot elk systeem van
centrale verwerking van incasso's van
financiële documenten en, binnen dat kader,
alle voor die incasso's noodzakelijke, nuttige en
bijkomstige Verrichtingen – in het bijzonder de
Verrichtingen
van
aanbieding,
betaling,
opstellen van protesten en kennisgevingen van
niet-betaling – toevertrouwen aan een
centraliserende instelling. Zo kan zij die
Verrichtingen in het bijzonder toevertrouwen
aan de Nationale Bank van België (NBB),
organisator
van
een
dergelijk
centralisatiesysteem in Brussel.
2. Het door de NBB ingevoerde systeem
vertoont de volgende kenmerken:
a. Het is van toepassing op de wisselbrieven
en orderbriefjes (hierna 'de handelseffecten'
genoemd),
uitgedrukt
in
euro
en
gedomicilieerd bij een in België gevestigde
financiële instelling, voor zover deze
domiciliëring blijkt uit de vermelding van het
te
debiteren
genormaliseerd
rekeningnummer op het handelseffect zelf.
b. ING draagt aan de NBB de handelseffecten
over die haar ter incasso werden gegeven of
die zij in disconto heeft genomen.
c. De NBB is door ING, alsook door de andere
financiële instellingen die zijn toegetreden tot
het
systeem,
gemachtigd
om
–
overeenkomstig de door de cliënt-aanbieder
aan ING gegeven instructies – over te gaan
tot het incasso van de handelseffecten en
om, desgevallend en op uitdrukkelijk verzoek
van de cliënt-aanbieder, de in geval van nietbetaling of laattijdige betaling vereiste
formaliteiten – meer in het bijzonder protest,
kennisgeving
van
niet-betaling
en
schrapping van protest – te doen vervullen of
te vervullen.
d. De incassoverrichtingen (aanbieding en
betaling) gebeuren door tussenkomst van de
Verrekenkamer of van elke andere daartoe
gemachtigde instelling.
e. De betaling van de handelseffecten gebeurt
uitsluitend door de erop vermelde rekening
te debiteren. De eventueel beschikbare
Art. 92
30/110
gelden op een andere rekening van de
cliënt-betrokkene bij de domiciliebank
kunnen niet dienen als dekking van die
handelseffecten.
f. De
op
de
vervaldag
betaalde
handelseffecten blijven gedeponeerd bij de
NBB, die ze bewaart gedurende een periode
van tien jaar te rekenen vanaf 1 januari van
het jaar dat op de vervaldag volgt. Na afloop
van die termijn zullen de handelseffecten
worden vernietigd door de NBB.
g. Elk op de vervaldag (gedeeltelijk) onbetaald
handelseffect blijft gedeponeerd bij de NBB.
De remitterende bank en de cliëntaanbieder ontvangen een bericht van nietbetaling. Zij kunnen op aanvraag een kopie
van het handelseffect verkrijgen bij de NBB.
Ingeval de cliënt-aanbieder geen uitstel van
betaling verleent en uit het handelseffect
blijkt dat een andere wisselschuldenaar dan
de cliënt- aanbieder of de betrokkene kan
worden aangesproken, zal de NBB een voor
eensluidend verklaarde kopie van het
(gedeeltelijk) onbetaalde handelseffect, een
verklaring
van
niet-betaling
of
van
gedeeltelijke betaling en desgevallend, een
kopie van de protestakte bezorgen aan de
remitterende bank, die de documenten zal
doorsturen
naar
de
cliënt-aanbieder.
Vervolgens beslist de cliënt-aanbieder over
het uitoefenen van de regresvorderingen.
De eventuele latere aanbiedingen van een
dergelijk handelseffect gebeuren buiten het
systeem voor de centrale verwerking van
incassoverrichtingen.
Elke
laattijdige
betaling van een op de vervaldag
(gedeeltelijk) onbetaald handelseffect moet
uitsluitend gebeuren via de domiciliebank bij
de
NBB.
h. ING treedt als enige in verbinding met de
cliënt en de NBB voor het incasso van
handelseffecten; alle instructies van de
cliënt en alle informatie-uitwisselingen
vanwege de NBB die daarop betrekking
hebben, verlopen via de remitterende bank
en
de
domiciliebank.
i. Enkel de domicilierekening wordt gebruikt
voor alle financiële Verrichtingen met
betrekking tot het handelseffect en de ermee
verbonden incassoverrichtingen.
31/110
3. De cliënt aanvaardt:
a. dat
alle
in
punt
2.a
beschreven
handelseffecten die hij aan ING ter incasso
zal
afgeven,
verwerkt
worden
overeenkomstig de in punt 2 beschreven
procedure en door de NBB bewaard worden
zoals bepaald in punt 2. f en g. Hij erkent dat
het bewijs van de – gehele of gedeeltelijke –
betaling van de door hem aangeboden
handelseffecten op voldoende wijze blijkt uit
het credit van de betaalde bedragen van
zijn rekening, zoals zal worden vastgesteld
overeenkomstig een van de manieren die
in artikel 36 worden bepaald;
b. dat alle in punt 2.a beschreven, door hem
geaccepteerde handelseffecten, waarvan
ING domiciliehouder is, verwerkt zullen
worden volgens dezelfde procedure;

hij erkent dat het bewijs van de – gehele
of gedeeltelijke – betaling van de door
hem onderschreven handelseffecten op
voldoende wijze blijkt uit de inschrijving
van de betaalde bedragen op het debet
van zijn rekening, zoals vastgesteld zal
worden overeenkomstig een van de in
artikel 36 bepaalde wijzen;

louter op grond van de domiciliëring, ziet
hij dus af van de teruggave van de
documenten na betaling ervan, met name
in afwijking van artikel 39, alinea 1, van
de gecoördineerde wetten op de
wisselbrieven en orderbriefjes van 31
december 1955.
BIJLAGE 1: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE
PHONE'BANK-, HOME’BANK/BUSINESS’BANK-, SMART
BANKING- EN EXTRABRANCH MOBILITY DIENSTEN
Versie januari 2015
tussenpersoon, waarbij deze rekeningen of
contracten overeenkomstig de bepalingen van
de gesloten overeenkomst toegankelijk zijn en
eventueel beheerd kunnen worden via de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten.
1. ALGEMENE BEPALINGEN
1.1.
Voorwerp
voorwaarden
van
de
Algemene
Deze Algemene voorwaarden van de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten (hierna de « Algemene voorwaarden
» genoemd) beschrijven de elektronische
diensten
die
ING
onder
de
naam
Phone’Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch Mobility aanbiedt en
bepalen de rechten en plichten van de cliënt,
de gebruiker en ING in het kader van de
terbeschikkingstelling van de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten door ING aan
de cliënt, de toegang tot die diensten en het
gebruik ervan.
3° ING: ING België nv, Marnixlaan 24 te 1000
Brussel, btw BE 0403.200.393, RPR Brussel,
verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de
FSMA onder het codenummer 12381A, die
optreedt in haar eigen naam en voor haar
eigen rekening evenals in naam en voor
rekening van de andere vennootschappen van
ING Groep en van de verzekeraars buiten ING
Groep.
ING treedt onder andere op als leverancier van
diensten via elektronische communicatie en als
certificatieautoriteit en uitgever van toegangsen
ondertekeningsmiddelen
voor
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten, terwijl de andere vennootschappen
van ING Groep en de verzekeraars buiten ING
Groep
waarvoor
ING
optreedt
als
tussenpersoon een beroep doen op die
diensten en middelen voor de beveiligde
overdracht van elektronische gegevens.
1.2. Definities
In deze Algemene voorwaarden en in de
documenten waarnaar ze verwijzen, wordt de
volgende terminologie gebruikt en toegepast,
tenzij in deze documenten een andere
terminologie geldt. De termen kunnen zonder
onderscheid in het meervoud en het enkelvoud
gebruikt worden.
4° ING Contact Centre: - ING Contact Centre
Belgium nv, met zetel te 1000 Brussel,
Marnixlaan 24, btw BE 0452.936.946, RPR
Brussel, die optreedt als gevolmachtigde agent
van ING voor de Phone'Bank-diensten, zoals
die in punt 2.2. zijn omschreven.
1° Overeenkomst: alle bepalingen die de
rechten en plichten van de cliënt en ING
regelen in het kader van het gebruik van de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten, zoals die in punt 3.1. hierna zijn
opgesomd.
5° Andere vennootschappen van ING Groep :
de vennootschappen van ING Groep, met
uitzondering van ING, die bank-, financiële
en/of
verzekeringsactiviteiten
uitoefenen,
gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese
Unie en waarvan de diensten en producten
beschikbaar
zijn
via
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten.
2° Cliënt: de natuurlijke persoon of
rechtspersoon in naam en voor rekening van
wie de overeenkomst wordt gesloten en die
houder of medehouder is van een of meer
rekeningen die geopend zijn bij ING en/of de
andere vennootschappen van ING Groep en/of
die een of meer contracten heeft gesloten met
ING en/of andere vennootschappen van ING
Groep en/of bij verzekeraars buiten ING Groep
waarvoor
ING
is
opgetreden
als
32/110
De bijgewerkte lijst van de vennootschappen
van ING Groep in België is beschikbaar op de
website van ING (www.ing.be). De bijgewerkte
lijst van de vennootschappen van ING Groep
die gevestigd zijn in een lidstaat van de
Europese Unie, kan op eenvoudig verzoek bij
ING verkregen worden.
het
bijzonder
over
de
elektronische
communicatie- en ondertekeningsprocedures.
11° Opdracht: elke instructie die via de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten in naam en voor rekening van de
cliënt wordt gegeven tot uitvoering van een
betalingstransactie,
een
Verrichting
in
financiële instrumenten of om het even welke
andere
bank-,
financiële
of
verzekeringsverrichting en/of elke aanvraag tot
het
sluiten
(onder
voorbehoud
van
goedkeuring door ING of een andere
betrokken vennootschap van ING Groep en
wederzijds akkoord) of elke aanvaarding van
een contract voor bank-, financiële of
verzekeringsproducten
of
-diensten
ondertekend in naam en voor rekening van de
cliënt.
6° Verzekeraars buiten ING Groep: de
verzekeringsmaatschappijen waarvoor ING
optreedt als tussenpersoon, die geen deel
uitmaken van de andere vennootschappen van
ING Groep, die gevestigd zijn in een lidstaat
van de Europese Unie, en waarvan de
diensten en producten beschikbaar zijn via de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en/of Extrabranch Mobilitydiensten.
De bijgewerkte lijst van de verzekeraars buiten
ING Groep die gevestigd zijn in een lidstaat
van de Europese Unie kan op eenvoudig
verzoek bij ING worden verkregen.
12° Verrichting: elke Verrichting, ongeacht of
het gaat om een betalingstransactie, een
Verrichting in financiële instrumenten of om het
even welke andere financiële, bank- of
verzekeringsverrichting,
evenals
alle
contracten
voor
bank-,
financiële
of
verzekeringsproducten of -diensten die het
voorwerp kunnen vormen van een opdracht die
via
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten
wordt
gegeven.
7° Partijen: ING, de cliënt en eventueel de
andere vennootschappen van ING Groep en
de verzekeraars buiten ING Groep.
8°
Gebruiker:
de
natuurlijke
persoon
(personen) die de cliënt overeenkomstig de
bepalingen van punt 4 hieronder, aanwijst en
aan wie hij toestemming geeft om van de
Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank- ,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten gebruik te maken onder de in deze
overeenkomst omschreven voorwaarden. Als
de cliënt een natuurlijk persoon is, is hij ook
een gebruiker, tenzij hij minderjarig of
onbekwaam is (in dat geval is hij alleen
gebruiker als hij behoorlijk gemachtigd is).
13° Verrichting in financiële instrumenten:
Verrichting die erin bestaat financiële
instrumenten te kopen, erop in te schrijven,
over te dragen of te verkopen, ongeacht de
onderliggende verplichtingen tussen de
opdrachtgever en de begunstigde van de
opdracht.
9° Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten: alle elektronische diensten die
ING
onder
de
naam
Phone’Bank/
Home’Bank / Business’Bank / Smart
Banking/ Extrabranch Mobility aanbiedt en
die in punt 2 van deze Algemene
voorwaarden zijn beschreven.
14° Betalingstransactie: Verrichting die erin
bestaat geld over te maken, ongeacht de
onderliggende verplichtingen tussen de
opdrachtgever en de begunstigde van de
betalingsopdracht.
15° Mobiele BC/MC-betalingstransactie: een
betalingstransactie via de functie van het
Bancontact/MisterCash-netwerk
(BC/MC)
gekoppeld aan de ING-betaalkaart en
inbegrepen in de Smart Banking-dienst.
10° Technische documentatie over het gebruik
van de Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten: alle gebruikshandleidingen voor de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en/of Extrabranch Mobilitydiensten en andere technische documentatie
over het gebruik van die diensten en meer in
16° Betalingsopdracht: elke instructie die via
de Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking-en Extrabranch Mobility-
33/110
diensten in naam en voor rekening van de
cliënt wordt gegeven tot uitvoering van een
betalingstransactie.
mogelijk maakt; hij duidt de bank van de
begunstigde aan, telt 8 of 11 alfanumerieke
tekens en is samengesteld uit een bankcode (4
tekens), een landcode (2 letters), een
plaatscode (2 tekens) en voor bepaalde
banken ook nog een kantoorcode (3 tekens)).
Wanneer de BIC vereist is, maakt hij deel uit
van de unieke identificator.
17° Mobiele BC/MC-betalingsopdracht: een
betalingsopdracht die via de functie van het
Bancontact/MisterCash-netwerk
(BC/MC)
gekoppeld aan de ING-betaalkaart en
inbegrepen in de Smart Banking-dienst, in
naam en voor rekening van de cliënt wordt
gegeven tot uitvoering van een mobiele
BC/MC-betalingstransactie.
Noch de naam van de opdrachtgever noch die
van de begunstigde van de betalingsopdracht
noch hun adres maken deel uit van de unieke
identificator, zelfs niet indien een van deze
gegevens vereist is, met name voor
controledoeleinden overeenkomstig nationale
of internationale wettelijke bepalingen van
openbare orde.
18° Consument: een natuurlijke persoon die in
het
kader
van
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten voor andere
doeleinden handelt dan zijn commerciële of
beroepsactiviteit.
2.
VAN
DE
VOORWERP
PHONE'BANK/HOME’BANK/BUSINESS’BA
NK/SMART
BANKING/EXTRABRANCH
MOBILITY-DIENSTEN
19° Duurzame drager: elk instrument waarmee
de cliënt of de gebruiker persoonlijk aan hem
gerichte informatie dusdanig kan opslaan dat
hij deze in de toekomst gemakkelijk kan
raadplegen gedurende een periode die is
aangepast aan de doeleinden waarvoor de
informatie is bestemd en waarmee identieke
kopieën van de opgeslagen informatie kunnen
gemaakt worden, zoals dvd-roms, cd-roms,
harde schijven van pc's waarop elektronische
correspondentie kan opgeslagen worden enz.
2.1.
Ph o n e’Ban k- ,
Home’Bank/
Business’Bank- , Smart Banking- en
Ext rabranch M obilit y- dienst en
2.1.1. Naargelang de door ING aangeboden
mogelijkheden, kan de gebruiker, met de
Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank- en
Smart Banking-diensten via zijn telefoon- of
computersysteem, of met de Extrabranch
Mobility-diensten
via
het
telefoonof
computersysteem van ING :
- algemene of persoonlijke bank-, financiële of
verzekeringsinformatie
(met
name
rekeninginformatie) bij ING of de andere
vennootschappen van ING Groep of bij de
verzekeraars buiten ING Groep verkrijgen en,
- opdrachten voor betalingstransacties, voor
Verrichtingen in financiële instrumenten of voor
elke
andere
bank-,
financiële
of
verzekeringsverrichting aan ING of aan de
andere vennootschappen van ING Groep
doorgeven.
20° Valutadatum: de referentiedatum die wordt
gebruikt voor de berekening van de interesten
op gelden waarvoor een rekening werd
gedebiteerd of gecrediteerd.
21° Unieke identificator: de combinatie van
letters, cijfers of symbolen die de cliënt of de
gebruiker moet verstrekken om de gebruikte
rekening en/of de begunstigde van een
betalingstransactie met zekerheid te kunnen
identificeren.
De unieke identificator bestaat uitsluitend uit:
het IBAN (International Bank Account Number
of internationaal bankrekeningnummer; het
bestaat uit maximaal 34 alfanumerieke tekens
en heeft een vaste lengte in elk land; het is
samengesteld uit een landcode (2 letters), een
controlecijfer (2 cijfers) en een nationaal
rekeningnummer).
De cliënt, als hij een gebruiker is, en/of de
gebruikers die hem mogen vertegenwoordigen,
kunnen verder, naargelang de door ING
aangeboden mogelijkheden, met ING of de
andere vennootschappen van ING Groep of de
verzekeraars buiten ING Groep contracten
aangaan met betrekking tot bank-, financiële of
verzekeringsproducten of -diensten of vragen
om dergelijke contracten aan te gaan, onder
voorbehoud van aanvaarding door ING of een
andere betrokken vennootschap van ING
Voor bepaalde betalingstransacties moet het
IBAN eventueel worden aangevuld met de BIC
(Bank Identifier Code, een internationale code
die een unieke identificatie van elke bank
34/110
Groep of de betrokken verzekeraar buiten ING
Groep
en
wederzijds
akkoord
(zoals
rekeningen openen, leningen aangaan,
inschrijven
op
beleggingen
of
verzekeringen...).
Extrabranch Mobility-diensten beschikbare
bank-, financiële en verzekeringsproducten en
-diensten zijn alleen bedoeld voor personen
die in een lidstaat van de Europese Unie
verblijven en die de nationaliteit hebben van
een lidstaat van de Europese Unie, tenzij
uitdrukkelijk
anders
bepaald
of
overeengekomen. Zij worden ofwel verstrekt
door ING, in dat geval is ING de « verkoper »,
ofwel door een derde vennootschap (o.a. een
andere vennootschap van ING Groep) ofwel
door een verzekeraar buiten ING Groep. In dat
laatste geval wordt de hoedanigheid van die
vennootschap met betrekking tot de bank-,
financiële of verzekeringsproducten en diensten die zij aanbiedt in de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking en
Extrabranch Mobility-diensten vermeld en
treedt ING op als gewone tussenpersoon in
naam en voor rekening van de betrokken
vennootschap.
Naargelang de door ING aangeboden
mogelijkheden kan de gebruiker informatie
ontvangen en Verrichtingen uitvoeren met
betrekking tot alle rekeningen waarvan de
cliënt houder of medehouder is en die bij ING
en de andere vennootschappen van ING
Groep geopend zijn. De gebruiker kan
bovendien in dezelfde mate informatie
ontvangen over alle rekeningen waarvoor de
cliënt een machtiging tot raadpleging heeft.
De cliënt, als hij een gebruiker is, en/of de
gebruikers die hem mogen vertegenwoordigen,
kunnen bovendien, naargelang de door ING
aangeboden
mogelijkheden,
de
beheersvolmachten aanpassen voor de
rekeningen waarvan de cliënt houder of
medehouder is en die bij ING en de andere
vennootschappen van ING Groep geopend
zijn.
2.2. Phone'Bank-diensten
2.2.1.
De
Phone'Bank-diensten
zijn
telefonische diensten die beschikbaar zijn door
uitwisseling van telecommunicatiegegevens
tussen ING en de gebruiker. ING verstrekt ze
via haar elektronische systemen (met inbegrip
van haar telecommunicatiesystemen). Ze zijn
bestemd voor de gebruiker die beschikt over
een mobiel of vast telefoonsysteem of een
ander geschikt communicatiemiddel dat
aangesloten is op het openbare elektronische
communicatienetwerk.
2.1.2.
De
Phone’Bank-,
Home’Bank/
Business’Bank-,
Smart
Bankingen
Extrabranch Mobility-diensten zijn beschikbaar
in het Nederlands, het Frans, het Duits en het
Engels.
2.1.3. Wanneer de cliënt toegang vraagt tot de
Phone'Bank-diensten geeft hij ook aan of hij
onmiddellijk de Home’Bank/Business’Bankdiensten wenst te gebruiken. Later kan hij zijn
keuze op elk ogenblik en op eenvoudig
verzoek wijzigen. De cliënt die voor de
Home’Bank/Business’Bank-diensten kiest, kan
ook gebruikmaken van de Phone'Bank- en
Smart Banking-diensten.
De gebruiker dient na te gaan of het
telecommunicatiesysteem
waarover
hij
beschikt, in overeenstemming is met de
specificaties in de technische documentatie
over het gebruik van de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten.
De Smart Banking-diensten zijn alleen
toegankelijk
voor
gebruikers
die
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
gebruiken.
Om toegang te krijgen tot de Phone'Bankdiensten en ze te kunnen gebruiken, moet de
gebruiker
de
toegangsen
ondertekeningsmiddelen van de Phone'Bankdiensten gebruiken die zijn omschreven in de
artikelen 5 en 12 van deze Algemene
voorwaarden.
De Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Banken Smart Banking-diensten zijn toegankelijk op
afstand, zonder fysieke aanwezigheid van een
ING-medewerker. De Extrabranch Mobilitydiensten zijn alleen toegankelijk in fysieke
aanwezigheid van een ING-medewerker.
2.2.2. De Phone'Bank-diensten zijn diensten
die persoonlijk door Phone'Bank-operatoren
worden verstrekt. Die diensten verstrekt ING
via haar elektronische systemen (met inbegrip
van haar telecommunicatiesystemen).
2.1.4.
De
via
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking en
35/110
gebruiken, moet de gebruiker gebruikmaken
van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen
van de Home’Bank/Business’Bank-diensten
die zijn omschreven in artikels 5 en 12 van
deze Algemene voorwaarden.
2.2.3. Om alle gegevens te raadplegen en alle
Verrichtingen uit te voeren die via de
Phone'Bank-diensten beschikbaar zijn, belt de
gebruiker het telefoonnummer van de
Phone'Bank-diensten, dat vermeld is in de
technische documentatie over het gebruik van
de
Phone'Banken
Home’Bank/Business’Bank-diensten.
De
Home’Bank/Business’Bank-diensten
omvatten diensten die online worden verstrekt
(hierna de 'Home’Bank/Business’Bank Onlinediensten' genoemd) en diensten die zonder
rechtstreekse
verbinding
tussen
het
computersysteem waarover de gebruiker
beschikt en de elektronische systemen van
ING
worden
verstrekt
(hierna
'Home’Bank/Business’Bank
Offline-diensten'
genoemd).
2.3. Home’Bank/Business’Bank-diensten
2.3.1. De Home’Bank/Business’Bank-diensten
zijn informaticadiensten die beschikbaar zijn
door
middel
van
elektronische
gegevensuitwisseling tussen ING en de
gebruiker. ING verstrekt deze diensten via
haar elektronische systemen (met name haar
software, servers en netwerk). Ze zijn bestemd
voor de gebruiker die beschikt over een
compatibel,
al
dan
niet
draagbaar
computersysteem (al dan niet van Apple) met
een terminal (hierna voor deze overeenkomst
'het computersysteem' genoemd), waarmee hij
voor
het
gebruik
van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
een
beroep kan doen op de elektronische
systemen van ING.
2.3.3. Om de Home’Bank/Business’Bank
Offline-diensten te kunnen gebruiken, moet de
gebruiker via de Home’Bank/Business’Bank
Online-diensten
het
geschikte
computerprogramma
van
de
Home’Bank/Business’Bank-software
downloaden
en
het
op
zijn
eigen
computersysteem installeren.
Om van de Home’Bank/Business’Bank Onlinediensten te kunnen gebruikmaken, brengt de
gebruiker
via
een
elektronisch
communicatienetwerk, namelijk een al dan niet
publiek
telecommunicatienetwerk
en/of
radiodistributienetwerk, een verbinding tot
stand tussen het computersysteem waarover
hij beschikt en de elektronische systemen van
ING, overeenkomstig de instructies die in de
technische documentatie over het gebruik van
de Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten bepaald zijn en die door de
leverancier van het betrokken elektronische
communicatienetwerk gegeven zijn. Om van
de Home’Bank/Business’Bank Online-diensten
gebruik te maken met bepaalde door ING ter
beschikking
gestelde
toegangsen
ondertekeningsmiddelen
(bv.
bepaalde
chipkaartlezers) moet de gebruiker bovendien
via de website van ING het geschikte
computerprogramma
van
de
Home’Bank/Business’Bank-software
downloaden en het op zijn computersysteem
installeren
om
zijn
toegang
tot
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten en het
gebruik ervan te beveiligen.
De gebruiker dient na te gaan of het
computersysteem waarover hij beschikt, in
overeenstemming is met de specificaties in de
technische documentatie over het gebruik van
de Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten.
2.3.2.
ING
verstrekt
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
door
middel van computerprogramma's (hierna de
'Home’Bank/Business’Bank-software'
genoemd) en een database (hierna de
'Home’Bank/Business’Bank-database'
genoemd).
Om
toegang
te
krijgen
tot
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten en ze te
kunnen gebruiken, moet de gebruiker de
Home’Bank/Business’Bank-diensten activeren
overeenkomstig de specificaties in de
technische documentatie over het gebruik van
de Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking en Extrabranch Mobilitydiensten.
2.3.4 Tenzij anders overeengekomen, zijn de
Home'Bank-diensten bestemd voor natuurlijke
personen die niet voor professionele
Om
toegang
te
krijgen
tot
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten en ze te
36/110
doeleinden
handelen.
Tenzij
anders
overeengekomen, zijn de Business'Bankdiensten bestemd voor natuurlijke of
rechtspersonen
handelend
voor
beroepsdoeleinden.
Banking-codes
van
een
gebruiker
in
gecodeerde vorm bevat en dat de toegang tot
de Smart Banking-diensten en het gebruik
ervan beveiligt. Het veiligheidsbestand wordt
door de gebruiker aangemaakt tijdens de
procedure voor de initialisatie van de
veiligheidsmodule. De Smart Banking-software
maakt gebruik van SSL v3 (een coderings- en
decoderingstechnologie).
2.4. Smart Banking-diensten
2.4.1. De Smart Banking-diensten zijn
geautomatiseerde diensten die beschikbaar
zijn
door
middel
van
elektronische
gegevensuitwisseling tussen ING en de
gebruiker. ING verstrekt deze diensten via
haar elektronische systemen (met name haar
software, servers en netwerk). Ze zijn bestemd
voor de gebruiker die beschikt over een
compatibel mobiel computersysteem (namelijk
een computersysteem (smartphone of tablet)
met Android van Google of iOS van Apple (bv.
een iPad, iPhone, iPod Touch van Apple ...))
(hierna voor deze overeenkomst het 'mobiele
computersysteem' genoemd), waarmee hij
voor het gebruik van de Smart Bankingdiensten een beroep kan doen op de
elektronische systemen van ING. Voor het
gebruik van de mobiele BC/MC-functie
gekoppeld aan de ING-betaalkaart in het kader
van de Smart Banking-diensten, moet het
mobiele computersysteem ook nog uitgerust
zijn met een fototoestel (autofocus).
Om toegang te krijgen tot de Smart Bankingdiensten en ze te kunnen gebruiken, moet de
gebruiker
de
Home’Bank/Business’Bankdiensten eerst activeren overeenkomstig de
specificaties in de technische documentatie
over het gebruik van de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten. Daartoe
moet hij onder meer kunnen gebruikmaken van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
overeenkomstig punt 2.3. Bovendien moet hij
de Smart Banking-software en -database
(ofwel de Smart Banking for Phone-applicatie,
ofwel de Smart Banking for Tablets-applicatie)
downloaden via de elektronische applicatie
'App Store' of 'Play Store' van het mobiele
computersysteem waarover hij beschikt of via
de elektronische applicatie 'App Store' van
iTunes op de website van Apple of 'Play Store'
op de website van Google en deze installeren
op het mobiele computersysteem waarover hij
beschikt.
De gebruiker dient na te gaan of het mobiele
computersysteem waarover hij beschikt, in
overeenstemming is met de specificaties in de
technische documentatie over het gebruik van
de Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten.
Om toegang te krijgen tot de Smart Bankingdiensten en ze te gebruiken, moet de gebruiker
ook gebruikmaken van de toegangs- en
ondertekeningsmiddelen
van
de
Smart
Banking-diensten die zijn omschreven in de
artikelen 5 en 12 van deze Algemene
voorwaarden.
2.4.2. ING verstrekt de Smart Bankingdiensten
door
middel
van
computerprogramma's (hierna de 'Smart
Banking -software' genoemd) en een database
(hierna
de
'Smart
Banking-database'
genoemd).
De Smart Banking-software en -database
kunnen de vorm aannemen van twee
afzonderlijke elektronische applicaties, een
voor smartphones (hierna de 'Smart Banking
for Phone-applicatie' genoemd) en een voor
tablets (hierna de 'Smart Banking for Tabletsapplicatie' genoemd).
De 'Smart Banking software' omvat onder
andere een veiligheidsmodule (hierna de
'veiligheidsmodule'
genoemd)
en
een
veiligheidsbestand per gebruiker (hierna het
'veiligheidsbestand' genoemd) dat de Smart
2.4.3. De Smart Banking-diensten omvatten
diensten die online worden verstrekt via een
rechtstreekse verbinding tussen het mobiele
computersysteem waarover de gebruiker
beschikt en de elektronische systemen van
ING.
Om van de Smart Banking-diensten gebruik te
maken, brengt de gebruiker via een
elektronisch communicatienetwerk, namelijk
een
al
dan
niet
publiek
telecommunicatienetwerk
en/of
radiodistributienetwerk, een verbinding tot
stand tussen het mobiele computersysteem
waarover hij beschikt en de elektronische
systemen van ING, overeenkomstig de
37/110
instructies die in de technische documentatie
over het gebruik van de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten bepaald zijn
en die door de leverancier(s) van het
betrokken elektronische communicatienetwerk
gegeven zijn.
aanvaard in naam en voor rekening van de
cliënt (hierna het 'Contract voor inschrijving op
Phone’Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch Mobility’ genoemd);
• de documenten Beheersvolmachten voor
algemene en/of specifieke Verrichtingen en/of
de machtigingen aanvaard in naam en voor
rekening van de cliënt en de verschillende
formulieren voor aanvullende volmachten of
voor de wijziging van voormelde documenten
en machtigingen die ING ter beschikking stelt
van de cliënt (met name als bijlage bij het
Contract
voor
inschrijving
op
Phone'Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch Mobility of via de
Home’Bank/Business’Bank-diensten) en die
worden aanvaard in naam en voor rekening
van de cliënt (hierna de documenten
'Beheersvolmachten' genoemd);
• deze Algemene voorwaarden van de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten en eventueel de bijlagen ervan;
• de tarieven van toepassing op de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten;
• de technische documentatie over het gebruik
van
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten.
2.5 Extrabranch Mobility-diensten
2.5.1 De Extrabranch Mobility-diensten zijn
informaticadiensten die beschikbaar zijn door
middel van elektronische gegevensuitwisseling
tussen ING en de gebruiker. ING verstrekt
deze diensten via haar elektronische systemen
(met name haar software, servers en netwerk)
die zijn aangesloten op een publiek
communicatienetwerk.
De Extrabranch Mobility-diensten worden
verstrekt in fysieke aanwezigheid van een INGmedewerker via een elektronisch systeem
(tablet …) dat hij ter beschikking stelt.
2.5.2. ING verstrekt de Extrabranch Mobilitydiensten
door
middel
van
computerprogramma's (hierna de 'Extrabranch
Mobility-software' genoemd) en een database
(hierna de 'Extrabranch Mobility-database'
genoemd).
Om toegang te krijgen tot de Extrabranch
Mobility-diensten en ze te gebruiken, moeten
de toegangs- en ondertekeningsmiddelen van
de Extrabranch Mobility-diensten worden
gebruikt zoals bepaald in de artikelen 5 en 12
van deze algemene voorwaarden.
De hierboven opgesomde documenten die de
overeenkomst vormen, staan in dalende
volgorde van prioriteit, tenzij er uitdrukkelijk
van afgeweken wordt in welbepaalde
bepalingen van de overeenkomst. De
overeenkomst omvat alle akkoorden die tussen
de partijen gesloten zijn en vervangt alle vorige
(mondelinge of schriftelijke) akkoorden met
betrekking tot het voorwerp van de
overeenkomst.
3. JURIDISCH
KADER VAN TOEPASSING
OP
DE
PHONE'BANK-,
HOME’BANK/BUSINESS’BANK-,
SMART
BANKING- EN EXTRABRANCH MOBILITYDIENSTEN
Tenzij deze overeenkomst er uitdrukkelijk van
afwijkt, zijn nochtans de contractuele
bepalingen over de elektronische diensten van
ING,
van
de
andere
betrokken
vennootschappen van ING Groep of van de
betrokken verzekeraars buiten ING Groep en
over
de
bank-,
financiële
of
verzekeringsproducten en -diensten die via de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten beschikbaar zijn, en meer bepaald de
bepalingen over de Verrichtingen die
beschikbaar zijn via deze diensten, volledig
van
toepassing
op
de
Phone’Bank-,
3.1. Contractuele staat die de overeenkomst
vormt
3.1.1. Opsomming van de documenten die
de overeenkomst vormen
3.1.1.1. De overeenkomst bevat de volgende
documenten:
• in voorkomend geval, de wijzigingsberichten
waarvan sprake in punt 3.1.2.;
• het contract voor de inschrijving op de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten en eventueel de bijlagen ervan,
38/110
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten, ongeacht of
het gaat om bepalingen die tussen de cliënt en
ING zijn of zullen worden overeengekomen,
met name de bepalingen van het Algemeen
Reglement van de Verrichtingen van ING, van
het Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in
Financiële Instrumenten, voor Verrichtingen in
financiële instrumenten en de financiële
diensten die onder dit Reglement vallen, dan
wel om het Bijzonder Reglement voor
Betalingstransacties,
voor
de
betalingstransacties en de betalingsdiensten
1
die onder dit Bijzondere Reglement vallen, of
de Algemene Voorwaarden van de INGbetaalkaart voor de uitvoering van die mobiele
BC/MC-betalingstransacties zoals opgenomen
in de Algemene Voorwaarden van de INGbetaalkaart of die welke tussen de cliënt en de
andere vennootschappen van ING Groep, de
verzekeraars buiten ING Groep zijn of zullen
worden overeengekomen.
ontslaan ze ING dan ook van alle
aansprakelijkheid daaromtrent en erkennen ze
dat
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten aan hun
behoeften voldoen.
3.1.2. Wijziging van het contractueel kader
op initiatief van ING
Partijen
komen
overeen
dat
deze
overeenkomst (met inbegrip van, maar zonder
dat de volgende opsomming beperkend is, de
tarifering en de limieten van de opdrachten),
evenals de inhoud, de toegang, gebruiks- en
ondertekeningsvoorwaarden
van
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten op elk moment eenzijdig door ING
kunnen
worden
gewijzigd,
echter
op
voorwaarde dat de hierna beschreven
procedure wordt nageleefd. ING informeert de
cliënt individueel over elke wijziging die ze in
deze overeenkomst wenst aan te brengen. Ze
doet dat via gedateerde wijzigingsberichten die
ze schriftelijk meedeelt of op een al dan niet
elektronische, duurzame drager die ter
beschikking wordt gesteld van de cliënt en
waartoe die laatste toegang heeft, met name
door middel van een geïntegreerd bericht bij
de rekeningafschriften van de cliënt of de
gebruiker, door een e-mailbericht dat verstuurd
wordt naar het aan ING meegedeelde emailadres van de cliënt of de gebruiker en/of
door
een
mededeling
die
via
de
Home’Bank/Business’Bank
Online-diensten
wordt bekendgemaakt, onverminderd wettelijke
bepalingen van dwingend recht of openbare
orde. Die informatieverstrekking gebeurt ten
minste twee maanden, of als de cliënt geen
consument is in de zin van punt 1.2, 18° van
deze Algemene Voorwaarden, ten minste één
maand voordat de betrokken wijziging van
kracht wordt. De cliënt kan die wijziging
weigeren en in dat geval moet hij vóór de
inwerkingtreding van de betrokken wijziging
zijn recht tot opzegging van de overeenkomst
uitoefenen overeenkomstig punt 18.2 van deze
Algemene Voorwaarden, met onmiddellijke
ingang en zonder kosten noch vergoeding en
zonder verantwoording. Bij gebrek aan een
dergelijke opzegging wordt de cliënt geacht die
wijziging te hebben aanvaard.
De documenten waarvan sprake in punt
3.1.1.2 zijn bovendien beschikbaar in de INGkantoren.
3.1.1.2. De cliënt en de gebruiker kunnen alle
nuttige informatie over de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten verkrijgen
door naar de Phone'Bank-diensten te bellen,
de website van ING (www.ing.be) te
raadplegen
of,
voor
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten,
de
informatie te raadplegen die via deze diensten
verspreid wordt.
3.1.1.3. De cliënt en de gebruiker erkennen dat
ze,
vóór
het
sluiten
van
de
Phone'Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch Mobility-overeenkomst,
alle documenten die de overeenkomst vormen
en alle informatie die ze redelijkerwijze konden
verwachten, meer bepaald over de kenmerken
en
functies
van
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking en
Extrabranch Mobility-diensten, van ING
hebben ontvangen zodat ze konden nagaan of
ze aan hun behoeften voldoen. Door het
sluiten
van
de
Phone’Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch
Mobility-overeenkomst
3.2. Toepassing van de overeenkomst
De bepalingen van de overeenkomst gelden
zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke
1
En in het bijzonder de regels over de
uitvoeringstermijnen en uiterste tijdstippen voor de
betalingstransacties waarop dit Bijzonder Reglement van
toepassing is.
39/110
wettelijke of reglementaire bepalingen van
dwingend recht of openbare orde. De
nietigheid van een bepaling of een deel van
een bepaling van de overeenkomst heeft geen
gevolgen voor de geldigheid, de draagwijdte
en het dwingende karakter van de overige
bepalingen van deze overeenkomst.
eventuele bijlagen ervan (met name de
eventuele aanvullende volmachtformulieren),
aanvaard op naam en voor rekening van de
cliënt, eventueel door eenvoudige instemming
zoals vermeld in de paragraaf hierna.
Bij de opening van een rekening, de
aanstelling van een volmachthebber op die
rekening of het aangaan van een ander
contract bij ING, andere vennootschappen van
ING Groep of verzekeraars buiten ING Groep
stemt de cliënt door de ondertekening van de
betrokken
contractuele
documenten
(documenten voor de rekeningopening,
documenten 'Beheersvolmachten' ...) en
behoudens andersluidende bepalingen in die
documenten,
in
met
deze
Algemene
voorwaarden
van
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten (die onder
meer zijn opgenomen in de bijlage bij het
Algemeen Reglement van de Verrichtingen
van ING), op voorwaarde dat de betrokken
contractuele documenten melding maken van
een dergelijke instemming. Met deze
instemming verklaart de cliënt vooraf een
exemplaar van deze algemene voorwaarden
van
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten te hebben
ontvangen op papier of op een andere
duurzame drager en ervan te hebben
kennisgenomen. Deze instemming geldt als
aanvaarding van het Contract voor inschrijving
op
Phone’Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch Mobility en ook als het
sluiten
van
de
Phone’Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch Mobility-overeenkomst.
3.3. Toepasselijke wetgeving en bevoegde
rechtbanken
Het sluiten, de toepassing, de interpretatie en
de uitvoering van de overeenkomst worden
uitsluitend door het Belgische recht beheerst.
Behoudens
wettelijke
of
reglementaire
bepalingen van dwingend recht of openbare
orde tot vaststelling van de regels betreffende
bevoegdheidstoewijzing,
met
name
bij
geschillen met consumenten, mag de bank
zowel in de hoedanigheid van eiseres als van
verweerster, elk geschil dat betrekking heeft op
deze overeenkomst en/of op de daaraan
verbonden diensten en/of op de Verrichtingen
zoals bedoeld in deze overeenkomst,
aanhangig (doen) maken bij de gerechtshoven
en rechtbanken van Brussel of de
gerechtshoven en rechtbanken die bevoegd
zijn voor het gebied waarin de bank haar zetel
heeft die rechtstreeks of onrechtstreeks via
een filiaal of kantoor de zakelijke relatie met de
cliënt onderhoudt.
4. TOETREDING TOT DE PHONE'BANK-,
HOME’BANK/BUSINESS’BANK-,
SMART
BANKING- EN EXTRABRANCH MOBILITYDIENSTEN EN GEBRUIKERS VAN DEZE
DIENSTEN
4.1. Toetreding tot de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart
Banking- en Extrabranch Mobility-diensten
Zodra
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-overeenkomst is
gesloten,
eventueel
door
voormelde
instemming, is elke gebruiker van de cliënt
gemachtigd
om
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten te activeren
en te deactiveren, er toegang tot te krijgen en
ze te gebruiken overeenkomstig de bepalingen
van de overeenkomst.
4.1.1.
De
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten worden ter
beschikking gesteld van ING-cliënten die deze
diensten voor privé- en/of beroepsdoeleinden
wensen te gebruiken.
4.1.2. Er wordt met de cliënt een Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen
Extrabranch
Mobility
overeenkomst
aangegaan door de ondertekening van een
contract voor inschrijving op de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten en de
Als de cliënt of zijn gebruikers de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten willen
activeren, moeten ze zich aanpassen aan de
40/110
voorwaarden, bepalingen of procedures
vermeld in de technische documentatie over
het
gebruik
van
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking en
Extrabranch Mobility-diensten of om het even
welke andere vorm naar goeddunken van ING.
Zodra de activering van de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten door ING
aanvaard is, geldt dit als opening van het
abonnement
op
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank- en Smart Bankingdiensten.
en Extrabranch
doorgegeven.
Mobility-diensten
worden
De cliënt kan, door de verschillende
volmachtformulieren in te vullen die ING hem
ter beschikking stelt (met name als bijlage bij
het Contract voor inschrijving op Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank- en Smart Banking
of onder voorbehoud van de door ING
aangeboden
mogelijkheden
via
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten),
volmachten toewijzen, in aanvulling op de
volmachten en beperkingen die voorkomen in
de documenten 'Beheersvolmachten' voor
algemene en/of specifieke Verrichtingen op de
rekening(en) waarvan de cliënt houder of
medehouder is, om elektronische Verrichtingen
uit
te
voeren
via
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank- en Smart Bankingdiensten.
4.1.3. Onder voorbehoud van de door ING
aangeboden mogelijkheden aanvaardt de
cliënt op het ogenblik waarop hij de
overeenkomst sluit, dat alle rekeningen
waarvan hij houder of medehouder is bij ING
en andere vennootschappen van ING Groep in
Europa
via
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten toegankelijk
zijn voor alle toegestane Verrichtingen in het
kader van het beheer van die rekeningen,
tenzij hij ING uitdrukkelijk verzoekt om een of
meer welbepaalde rekeningen uit het
toepassingsgebied van de overeenkomst uit te
sluiten. Onder voorbehoud van de door ING
aangeboden mogelijkheden aanvaardt de
cliënt dat al zijn vertegenwoordigers en
volmachthebbers die als dusdanig zijn
aangewezen
in
de
documenten
'Beheersvolmachten' van de rekening(en)
waarvan hij houder of medehouder is bij ING
en bij andere vennootschappen van ING
Groep in Europa automatisch als gebruikers
van
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten worden
beschouwd.
De documenten 'Beheersvolmachten' van de
rekening(en) waarvan de cliënt houder of
medehouder is, kunnen echter, in het bijzonder
betreffende de machtigingen, de volmachten of
de beperkingen ervan in het kader van de
Verrichtingen
doorgegeven
via
de
Phone'Bank- en Home’Bank/Business’Bankdiensten, op verzoek van de cliënt worden
gewijzigd (in zijn ING-kantoor of onder
voorbehoud van de door ING aangeboden
mogelijkheden
via
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten),
voor
ING overeenkomstig de bepalingen van het
Algemeen Reglement van de Verrichtingen
van ING, of voor de andere vennootschappen
van ING Groep in Europa overeenkomstig de
bepalingen van het toepasselijke reglement
van die vennootschappen.
Behoudens afwijkende bepalingen in deze
overeenkomst (in het bijzonder in punt 4.2.2.),
zal ING voor de toepassing van deze
overeenkomst rekening houden met de
volmachtformulieren die door de cliënt zijn
ingevuld en/of met het verzoek van de cliënt
om de documenten 'Beheersvolmachten' te
wijzigen, uiterlijk de zevende bankwerkdag na
de ontvangst ervan door ING of uiterlijk de
dertigste bankwerkdag na de ontvangst ervan
door een andere bank van ING Groep in
Europa waarvan de rekeningen toegankelijk
zijn
via
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten. ING zal voor
zover mogelijk echter trachten om hieraan
gevolg te geven vóór het verstrijken van deze
De volmachten en de eventuele specifieke
beperkingen van die volmachten, die zijn
uitgedrukt als maximaal toegestaan bedrag
voor de Verrichtingen, aantal vereiste
handtekeningen voor het doorgeven van
Verrichtingen
en/of
soorten
toegestane
Verrichtingen, en die zijn vermeld in de
documenten 'Beheersvolmachten' van de
rekening(en) waarvan de cliënt houder of
medehouder is, evenals alle later in die
volmachten en beperkingen aangebrachte
wijzigingen, zijn van toepassing op de
Verrichtingen die via de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking-
41/110
termijn. De bepalingen van dit punt 4.1.3. doen
geen afbreuk aan de vaststelling van
specifieke limieten voor de Verrichtingen die
via
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank- en Smart Bankingdiensten worden uitgevoerd overeenkomstig
artikel 9 van deze Algemene voorwaarden.
verzekeraars buiten ING Groep (met name de
informatie betreffende de rekeningen die bij
ING of andere vennootschappen van ING
Groep in Europa zijn geopend en waarvan de
cliënt houder of medehouder is of waarvoor de
cliënt gemachtigd is informatie te krijgen),
onder voorbehoud van de door ING
aangeboden mogelijkheden.
4.1.4. Onder voorbehoud van de door ING
aangeboden mogelijkheden aanvaardt de
cliënt in het kader van de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank- en Smart Banking-diensten alle informatie te hebben gekregen
betreffende
de
bank,
financiële
en
verzekeringsproducten en -diensten waarop in
naam en voor rekening van de cliënt is
ingetekend bij ING, andere vennootschappen
van ING Groep en verzekeraars buiten ING
Groep, met name wat de rekeningen betreft
die bij ING en andere vennootschappen van
ING Groep zijn geopend en waarvan de cliënt
houder of medehouder is of waarvoor de cliënt
gemachtigd is informatie te krijgen.
Onder datzelfde voorbehoud kunnen de cliënt,
indien hij een gebruiker is, en zijn gebruikers,
op voorwaarde dat zij naar behoren
gemachtigd zijn overeenkomstig punt 4.1. van
de Algemene voorwaarden, ook binnen hun
bevoegdheden en met gebruik van hun eigen
elektronische handtekening in naam en voor
rekening van de cliënt opdrachten intoetsen
en/of opdrachten doorgeven tot uitvoering van
een betalingstransactie, een Verrichting in
financiële instrumenten of om het even welke
andere
bank-,
financiële
of
verzekeringsverrichting. Onder voorbehoud
van de door ING aangeboden mogelijkheden
kunnen de cliënt, als hij een gebruiker is, en/of
de
gebruikers
die
hem
mogen
vertegenwoordigen, bovendien met gebruik
van hun eigen elektronische handtekening
contracten met betrekking tot bank-, financiële
of verzekeringsproducten of -diensten sluiten
of vragen om dergelijke contracten te sluiten
(onder voorbehoud van goedkeuring door ING,
een andere betrokken vennootschap van ING
Groep of een verzekeraar buiten ING Groep en
wederzijds akkoord), overeenkomstig hun
volmachten en beperkingen die in punt 4.1.
hierboven werden gedefinieerd.
Hij stemt er bovendien uitdrukkelijk mee in dat
alle gebruikers die informatie kunnen
raadplegen
via
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank- en Smart Banking-diensten.
4.1.5. Op het ogenblik dat de cliënt de
overeenkomst sluit, aanvaardt hij dat alle
verzekeringscontracten die hij bij ING en
andere vennootschappen van ING Groep in
Europa aangegaan is via de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank- en Smart Banking-diensten toegankelijk zijn voor de gebruikers
om alle toegestane Verrichtingen in het kader
van het beheer van die contracten uit te
voeren, onder voorbehoud van de door ING
geboden mogelijkheden.
In afwijking van wat voorafgaat, mogen
gebruikers met een beperkte volmacht qua
maximaal toegestaan bedrag van de
Verrichtingen
of
aantal
vereiste
handtekeningen voor het doorgeven van
Verrichtingen,
echter
geen
opdrachten
intoetsen en/of opdrachten doorgeven tot
uitvoering van een Verrichting in financiële
instrumenten.
Wat de Smart Banking-diensten betreft en
onder voorbehoud van de door ING
aangeboden mogelijkheden, aanvaardt de
cliënt bovendien, in afwijking van wat
voorafgaat, dat alleen de gebruikers van de
Smart Banking-diensten die gemachtigd zijn
om alleen en zonder beperkingen (ongeacht of
ze uitgedrukt zijn als maximaal toegestaan
bedrag voor de Verrichtingen, aantal vereiste
handtekeningen voor het doorgeven van
Verrichtingen
en/of
soorten
toegestane
4.2. Gebruikers van de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart
Banking- en Extrabranch Mobility-diensten
4.2.1. De cliënt stemt ermee in dat hijzelf,
indien hij een gebruiker is, en alle gebruikers
die hij overeenkomstig punt 4.1. van de
Algemene voorwaarden heeft aangeduid, de
Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank- en
Smart Banking--diensten kunnen raadplegen,
met inbegrip van alle informatie betreffende de
bank-, financiële en verzekeringsproducten en
-diensten waarop in naam en voor rekening
van de cliënt is ingetekend bij ING, andere
vennootschappen van ING Groep en
42/110
Verrichtingen) de rekening(en) te beheren
waarvan de cliënt houder of medehouder is bij
ING en bij andere vennootschappen van ING
Groep, opdrachten kunnen intoetsen en
doorgeven
tot
uitvoering
van
een
betalingstransactie,
een
Verrichting
in
financiële instrumenten of om het even welke
andere
bank-,
financiële
of
verzekeringsverrichting, contracten kunnen
sluiten met betrekking tot bank-, financiële of
verzekeringsproducten of -diensten of kunnen
vragen om dergelijke contracten te sluiten
(onder voorbehoud van aanvaarding door ING,
een andere betrokken vennootschap van ING
Groep of de betrokken verzekeraar buiten ING
Groep
en
wederzijds
akkoord),
overeenkomstig de hierboven vermelde
bepalingen.
voorwaarden, bepalingen en procedures die
zijn vastgelegd in de technische documentatie
over het gebruik van de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking en
Extrabranch Mobility-diensten of in een vorm
naar goeddunken van ING.
Als de cliënt aan ING vraagt om de volmachten
van de gebruiker te herroepen, zal ING alles in
het werk stellen om de toegang van de
gebruiker
tot
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten zo snel
mogelijk na de ontvangst van het verzoek tot
herroeping te blokkeren, maar zal de bank pas
voor de uitvoering van die blokkering
aansprakelijk zijn na afloop van de termijn die
voor het effectief in aanmerking nemen van de
herroeping door ING is bepaald in de
contracten en reglementen die gelden tussen
de cliënt en ING. Als de cliënt wenst dat een
dergelijke herroeping onmiddellijk in werking
treedt voor het gebruik van de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten moet hij
tegelijk met de herroepingsprocedure de
hierboven vermelde specifieke procedure voor
de blokkering van de toegangs- en
ondertekeningsmiddelen volgen.
4.2.2. Voor de herroeping van de aan de
gebruikers toegekende volmachten moet de
cliënt
gebruikmaken
van
de
herroepingsprocedure die is vastgelegd in de
contracten en reglementen die tussen de cliënt
en ING, de andere vennootschap van ING
Groep of de betrokken verzekeraar buiten ING
Groep van toepassing zijn, voor ING is dat in
het Algemeen Reglement van de Verrichtingen
van ING, voor de vennootschappen van ING
Groep of de verzekeraars buiten ING Groep
het
toepasselijke
reglement
van
die
vennootschappen.
Om de toegang- en ondertekeningmiddelen
van
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten te blokkeren,
moet de cliënt of zijn gebruikers de procedures
voor de blokkering van die toegang- en
ondertekeningmiddelen volgen, die worden
beschreven in de bepalingen van punt 6.4. van
deze Algemene voorwaarden. De gebruikers
die zijn aangewezen als volmachthebbers in
de documenten 'Beheersvolmachten' of in de
verschillende volmachtformulieren die ING als
bijlage bij het contract voor inschrijving op
Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank- en
Smart Banking ter beschikking stelt, met
uitzondering van de vertegenwoordigers en
volmachthebbers die daartoe naar behoren
gemachtigd zijn, mogen echter alleen hun
eigen toegang- en ondertekeningmiddelen van
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking en Extrabranch Mobilitydiensten blokkeren.
Als de cliënt of zijn gebruikers daarna die
blokkering willen opheffen, moeten zij dat
vooraf aan ING bevestigen volgens de
4.2.3. De cliënt verbindt zich ertoe om al zijn
gebruikers te informeren over hun plichten in
het kader van de overeenkomst en meer in het
bijzonder over de toegangs-, gebruiks- en
ondertekeningsvoorwaarden
van
de
Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank- ,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten.
De cliënt is aansprakelijk voor de naleving
die plichten en voorwaarden door
gebruikers en voor alle gevolgen
voortvloeien uit een tekortkoming van
gebruikers.
van
zijn
die
zijn
5. TOEGANG
TOT EN GEBRUIK VAN DE
PHONE'BANK-,
HOME’BANK/BUSINESS’BANK-,
SMART
BANKING EN EXTRABRANCH MOBILITYDIENSTEN
5.1.
Phone’Bank-,
Home’Bank/
Business’Bank-,
Smart
Banking
en
Extrabranch Mobility-diensten
5.1.1. De toegangs- en ondertekeningsmiddelen die de gebruiker nodig heeft om tot de
43/110
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking en Extrabranch Mobilitydiensten toegang te krijgen en ze te gebruiken,
met inbegrip van de middelen die hij nodig
heeft om zijn elektronische handtekening te
plaatsen, worden door ING ten persoonlijken
titel verstrekt aan de gebruiker die dan de
keuze heeft om op grond van de door ING
geboden
mogelijkheden,
zelf
bepaalde
toegangs- en ondertekeningsmiddelen te
definiëren.
De
toegangsen
ondertekeningsmiddelen van de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking-diensten worden door ING ter
beschikking gesteld van de betrokken
gebruiker, en meer bepaald aan de loketten
van de ING-kantoren of aan de elektronische
terminals van ING (en eventueel ook via de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of Smart Banking-diensten zelf), of wat de
Extrabranch Mobility-diensten betreft bij een
ING-medewerker, of worden per post
verzonden, onder voorbehoud van de door
ING aangeboden mogelijkheden.
een
derde,
van
de
toegangsen
ondertekeningsmiddelen, overeenkomstig de
bepalingen van deze Algemene voorwaarden.
Tot op dat ogenblik draagt ING de risico's voor
de verzending van de toegangs- en
ondertekeningsmiddelen aan de gebruiker.
De aansprakelijkheid van de cliënt moet
worden onderzocht, rekening houdend met de
bepalingen van deze Algemene voorwaarden
(en meer bepaald van artikel 8).
5.2. Home’Bank/Business’Bank-diensten
5.2.1. Om tot de Home’Bank/Business’Bankdiensten toegang te krijgen, maakt de
gebruiker gebruik van zijn chipkaart met een
chipkaartlezer.
5.2.2. De Home’Bank/Business’Bank-diensten
zijn voor de gebruiker pas toegankelijk na zijn
authenticatie
door
middel
van
de
toegangsmiddelen
die
ING
hem
ter
beschikking stelt (een chipkaart met een
chipkaartlezer) en toegangsmiddelen die de
gebruiker zelf heeft gekozen (zoals een
wachtwoord, een geheime code, een pincode
en/of elke andere authenticatiecode die voor
de gebruiker strikt persoonlijk en vertrouwelijk
is, naargelang de door ING aangeboden
mogelijkheden).
5.2.3.
Wat
de
toegang
tot
de
Home’Bank/Business’Bank
Offline-diensten
betreft, en onverminderd de bepalingen van de
punten 5 en 8 van deze Algemene
voorwaarden, aanvaardt de cliënt dat de
intoetsing en validatie door een persoon van
het persoonlijke toegangsnummer van de
gebruiker (ING ID), en eventueel van een door
de gebruiker gekozen
persoonlijk
en
vertrouwelijk wachtwoord, een geldig en
voldoende bewijs vormen voor de identiteit van
die persoon als de gebruiker van de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
die
houder is van de Home’Bank/Business’Banksoftware
voor
het
persoonlijke
toegangsnummer in kwestie (ING ID), voor
zover die toegangsmiddelen door de betrokken
Home’Bank/Business’Bank-software
worden
gevalideerd en er met name door worden
herkend als uitgaand van de gebruiker.
ING behoudt zich echter het recht voor om de
verzending per post van de toegangs- en
ondertekeningsmiddelen te weigeren uit
veiligheidsoverwegingen en zich te houden
aan de terbeschikkingstelling aan de loketten
van haar kantoren of aan haar elektronische
terminals of, wat de Extrabranch Mobilitydiensten betreft bij een ING-medewerker. Alle
verzendingskosten van de toegangs- en
ondertekeningsmiddelen zijn ten laste van de
cliënt.
5.1.2. Door het sluiten van de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking en
Extrabranch
Mobility-overeenkomst
of
eventueel
de
ondertekening
van
de
documenten 'Beheersvolmachten' of van de
verschillende volmachtformulieren die ING als
bijlage bij het contract voor inschrijving op
Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank- en
Smart Banking ter beschikking stelt, stemmen
de cliënt en de gebruikers in met de aflevering
van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen
van
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking-diensten. Zodra de gebruiker de
toegangs- en ondertekeningsmiddelen van de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en/of Extrabranch Mobilitydiensten ontvangt, is hij aansprakelijk voor de
rechtstreekse en onrechtstreekse schade
verbonden met het gebruik, door hem of door
Bij gebruik van de chipkaart met een
chipkaartlezer om toegang te krijgen tot de
Home’Bank/Business’Bank
Online-diensten,
en onverminderd de bepalingen van de punten
5 en 8 van deze Algemene voorwaarden,
aanvaardt de cliënt dat de intoetsing en de
44/110
manuele of automatische validatie van het
persoonlijke
toegangsnummer
van
de
gebruiker, van het nummer van zijn chipkaart
en van het eenmalige wachtwoord dat door de
chipkaart
in
de
chipkaartlezer
wordt
aangemaakt nadat de bij de chipkaart horende
en door de gebruiker zelf gekozen pincode in
de kaartlezer manueel werd ingegeven, een
geldig en voldoende bewijs vormen voor de
identiteit van die persoon als de gebruiker van
de Home’Bank/Business’Bank-diensten die
houder is van de betrokken chipkaart, voor
zover die toegangsmiddelen door de
computersystemen
van
ING
worden
gevalideerd en in het bijzonder door deze
elektronische systemen worden herkend als
uitgaand van de gebruiker en voor zover het
gebruik van zijn chipkaart geldig is en de kaart
niet herroepen of verstreken is.
Phone'Bank-diensten voor het betrokken
persoonlijke toegangsnummer, voor zover die
toegangsmiddelen door de elektronische
systemen van ING worden gevalideerd en
meer bepaald worden herkend als uitgaande
van de gebruiker.
5.3.4 In afwijking van de punten 5.3.1, 5.3.2 en
5.3.3 van deze Algemene voorwaarden erkent
de cliënt voor de toegang tot bepaalde
Phone'Bank-diensten die in de technische
documentatie over het gebruik van de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking en Extrabranch Mobilitydiensten zijn omschreven (bijvoorbeeld de
raadpleging van bepaalde rekeninginformatie),
dat de Phone'Bank-diensten toegankelijk zijn
voor de gebruiker na zijn identificatie aan de
hand van controlevragen gesteld door een
operator van de Phone'Bank-diensten op
grond van persoonlijke gegevens gekend door
ING en de gebruiker, zonder op dat moment
gebruik te maken van de toegangsmiddelen
van de Phone'Bank-diensten.
Voor de toegang tot de Phone'Bank-diensten
aanvaardt de cliënt, onverminderd de
bepalingen bij de punten 5 en 8 van deze
Algemene voorwaarden dat de correcte
antwoorden op voormelde controlevragen die
een persoon aan een operator van de
Phone'Bank-diensten meedeelt, het geldige en
voldoende bewijs vormen van de identiteit van
die persoon als gebruiker van de Phone'Bankdiensten voor het betrokken persoonlijke
toegangsnummer.
5.3. Phone'Bank-diensten
5.3.1. De Phone'Bank-diensten zijn pas voor
de gebruiker toegankelijk nadat hij zich heeft
geïdentificeerd via de toegangsmiddelen die
ING hem ter beschikking stelt (zoals zijn
persoonlijk toegangsnummer (login en/of ING
ID) en/of zijn telefoonnummer, naargelang de
door ING aangeboden mogelijkheden) en
eventueel de toegangsmiddelen die de
gebruiker zelf heeft gekozen (zoals een
geheime
code
en/of
elke
andere
authenticatiecode die voor de gebruiker strikt
persoonlijk en vertrouwelijk zijn, naargelang de
door ING aangeboden mogelijkheden).
5.3.2. Zodra een gebruiker na zijn identificatie
overeenkomstig punt 5.3.1 toegang heeft tot
de
Phone'Bank-diensten,
kunnen
de
opdrachten via de Phone'Bank-diensten per
telefoon mondeling aan een operator worden
doorgegeven.
5.4. Smart Banking-diensten
5.4.1. Om toegang te krijgen tot de Smart
Banking-diensten moet de gebruiker vooraf
een profiel ('profiel') aanmaken op grond van
de toegangsmiddelen die ING hem ter
beschikking stelt (zoals de chipkaart met een
chipkaartlezer
en/of
zijn
persoonlijke
toegangsnummers (ING ID en Card ID),
naargelang de door ING aangeboden
mogelijkheden) en de middelen die de
gebruiker zelf kiest (zoals de aan de chipkaart
verbonden pincode, het wachtwoord in
Home’Bank/Business’Bank en/of elke andere
authenticatiecode die voor de gebruiker strikt
persoonlijk en vertrouwelijk zijn, naargelang de
door ING aangeboden mogelijkheden).
5.3.3. Bij de toegang tot de Phone'Bankdiensten aanvaardt de cliënt, onverminderd de
bepalingen van de punten 5 en 8 van deze
Algemene voorwaarden, dat de intoetsing en
validatie door een persoon van de
toegangsmiddelen die ING al dan niet ter
beschikking stelt (zoals zijn persoonlijke
toegangscode (login en/of ING ID) en/of zijn
telefoonnummer, naargelang de door ING
aangeboden mogelijkheden) en eventueel de
door de gebruiker gekozen persoonlijke en
vertrouwelijke toegangsmiddelen het geldige
en voldoende bewijs vormen van de identiteit
van die persoon als gebruiker van de
De Smart Banking-diensten zijn pas voor de
gebruiker toegankelijk nadat hij zich heeft
geïdentificeerd via een 'profiel' dat werd
45/110
aangemaakt zoals hierboven vermeld en de
toegangsmiddelen die de gebruiker zelf heeft
gekozen (zoals een pincode en/of elke andere
authenticatiecode die voor de gebruiker strikt
persoonlijk en vertrouwelijk zijn, naargelang de
door ING geboden mogelijkheden).
gebruikspunten
en
hun
(mobiele)
computersystemen
via
dewelke
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten toegankelijk zijn.
De cliënt en de gebruikers verbinden zich ertoe
de Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten
enkel
op
een
(mobiel)
computersysteem te gebruiken dat uitgerust is
met een firewall, een programma tegen
schadelijke
computerprogramma's
(bijvoorbeeld 'spyware') en een recent
antivirusprogramma,
die
permanent
geactiveerd zijn en regelmatig bijgewerkt
worden.
5.4.2. Zodra een gebruiker na zijn identificatie
overeenkomstig punt 5.4.1 toegang heeft tot
de Smart Banking-diensten, kunnen de
opdrachten via de geautomatiseerde Smart
Banking-diensten worden doorgegeven door
gegevens in te voeren via het klavier van zijn
mobiele computersysteem.
5.4.3. Voor de toegang tot de Smart Bankingdiensten aanvaardt de cliënt, onverminderd de
bepalingen van de punten 5 en 8 van deze
Algemene voorwaarden, dat de intoetsing en
validatie door een persoon van het profiel van
de gebruiker en de door de gebruiker gekozen
persoonlijke
en
vertrouwelijke
toegangsmiddelen het geldige en voldoende
bewijs vormen van de identiteit van die
persoon als gebruiker van de Smart Bankingdiensten die houder is van de Smart Bankingsoftware voor het betrokken profiel, voor zover
die toegangsmiddelen door de betrokken
Smart Banking-software worden gevalideerd
en meer bepaald worden herkend als uitgaand
van de gebruiker.
6.3. De gebruiker is verplicht zijn toegangs- en
ondertekeningsmiddelen van de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten te bewaren
en te gebruiken overeenkomstig de bepalingen
van deze overeenkomst en die van kracht zijn
op het ogenblik van hun uitgifte of gebruik, en
dat binnen de gebruikslimieten die met ING, de
andere vennootschappen van ING Groep en
de verzekeraars buiten ING Groep werden
overeengekomen. De gebruiker verbindt zich
ertoe om de veiligheidsvoorschriften na te
leven die als bijlage bij deze Algemene
voorwaarden gevoegd zijn en er integraal deel
van uitmaken. ING verstrekt de gebruiker
periodiek veiligheidsvoorschriften die zijn
bedoeld om elk risico op misbruik van zijn
toegangs- en ondertekeningsmiddelen te
voorkomen.
5.5 Extrabranch Mobility-diensten
De Extrabranch Mobility-diensten zijn alleen
toegankelijk voor de gebruiker in fysieke
aanwezigheid van een ING-medewerker via
een elektronisch systeem dat hij ter
beschikking stelt.
De gebruiker treft alle redelijke voorzorgen om
de veiligheid van zijn toegangs- en
ondertekeningsmiddelen voor de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen
Extrabranch
Mobility-diensten
te
waarborgen. De door de gebruiker zelf
gekozen
toegangsen
ondertekeningsmiddelen
(zoals
een
wachtwoord, een geheime code, een pincode
en/of elke andere authenticatiecode) zijn voor
de gebruiker strikt persoonlijk en vertrouwelijk.
De gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik
ervan en voor het vrijwaren van hun
vertrouwelijke karakter. De gebruiker verbindt
zich
ertoe
om
zijn
toegangsen
ondertekeningsmiddelen van de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking-diensten
onder
geen
enkele
voorwaarde aan een derde (met inbegrip, maar
6. VERPLICHTINGEN VAN
DE CLIËNT EN
DE GEBRUIKER IN HET KADER VAN DE
VEILIGHEID
6.1. De cliënt staat in voor het correcte gebruik
van
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten door alle
gebruikers, overeenkomstig de toegangs- en
gebruiksvoorwaarden van de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten die in de
overeenkomst bepaald zijn.
6.2. De cliënt en de gebruikers nemen alle
redelijke voorzorgen om de veiligheid te
waarborgen van de toegang tot hun
46/110
zonder beperking, van zijn partner, een
familielid en/of een vriend(in)) mee te delen
en/of aan een derde de kans te geven om
ervan kennis te nemen. Zo mag de gebruiker
ook geen vertrouwelijke informatie over de
toegepaste beveiligingsprocedures aan een
derde meedelen.
diensten (meer bepaald bij Card Stop (070
344 344 of + 32 70 344 344 vanuit het
buitenland) voor de blokkering van de kaarten
of bij de ING Helpdesk (02 464 60 00 of + 32
2 464 60 00 vanuit het buitenland), enkel voor
de
blokkering
van
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen
Extrabranch
Mobility-diensten).
6.4. De cliënt en/of de gebruiker is verplicht om
de volgende zaken onmiddellijk aan ING mee
te delen, zodra hij er kennis van heeft
genomen:
De cliënt of de gebruiker ontvangt een
schriftelijke of elektronische bevestiging of een
identificatiemiddel
(zoals
een
nummer)
waarmee hij zijn kennisgeving kan bewijzen.
De telefoonoproep of de elektronische
procedure die de cliënt of de gebruiker met het
oog op de kennisgeving uitvoert, wordt door
een geautomatiseerd systeem geregistreerd.
De aldus geregistreerde gegevens vormen een
bewijsmiddel in geval van betwisting en
worden overeenkomstig artikel 12 bewaard.
1. Verlies, diefstal, misbruik of elk niettoegestaan gebruik van zijn toegangs- en
ondertekeningsmiddelen voor de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking-diensten (behalve bij gebruik van een
elektronische pen als ondertekeningsmiddel
voor deze diensten). In deze Algemene
voorwaarden dient onder 'verlies' of 'diefstal' te
worden
verstaan,
elke
onvrijwillige
buitenbezitstelling van de toegang- en voor de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of Smart Banking-diensten (behalve bij
gebruik van een elektronische pen als
ondertekeningsmiddel voor deze diensten);
onder 'misbruik' of 'elk niet-toegestaan gebruik'
dient te worden verstaan elk ongeoorloofd of
niet-toegestaan gebruik van de toegangs- en
ondertekeningsmiddelen voor de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking-diensten (behalve bij gebruik van een
elektronische pen als ondertekeningsmiddel
voor deze diensten).
De cliënt of de gebruiker moet zijn
kennisgeving binnen een redelijke termijn
schriftelijk bevestigen aan het ING-kantoor
waar de rekening(en) wordt (worden) beheerd.
Voormelde termijn mag in geen geval langer
zijn dan vijf kalenderdagen.
In geval van diefstal, misbruik of niettoegestaan gebruik van zijn toegangs- en
ondertekeningsmiddelen voor de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank- , Smart Banking
en Extrabranch Mobility-diensten moet de
cliënt of de gebruiker zo snel mogelijk aangifte
doen of klacht indienen bij de bevoegde
plaatselijke, Belgische of buitenlandse officiële
instanties. De cliënt of de gebruiker moet het
bewijs en de referenties van de aangifte of
klacht aan ING bezorgen als zij daarom vraagt.
De cliënt of de gebruiker moet aan ING alle
informatie meedelen die nodig is voor het
onderzoek.
2. Elk technisch incident of ander defect dat
aan het gebruik van zijn toegangs- en
ondertekeningsmiddelen van de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking-diensten is verbonden of dat de
veiligheid van die diensten in gevaar kan
brengen.
6.5. Onverminderd de bijzondere bepalingen
die van toepassing zijn op betalingstransacties,
in het bijzonder de bepalingen van het
Bijzonder
Reglement
voor
Betalingstransacties, en op Verrichtingen in
financiële instrumenten, in het bijzonder de
bepalingen van het Bijzonder Reglement voor
Verrichtingen in Financiële Instrumenten, kan
noch de cliënt, noch de gebruiker een
Verrichting herroepen die de gebruiker aan de
hand
van
zijn
toegangsof
ondertekeningsmiddelen heeft uitgevoerd.
ING stelt elke cliënt of gebruiker de gepaste
middelen
ter
beschikking
om
deze
kennisgeving op elk ogenblik te kunnen
verrichten. Zo verbindt de cliënt en/of gebruiker
zich ertoe om in voormelde gevallen zijn
toegangs- en ondertekeningsmiddelen voor de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of Smart Banking-diensten te blokkeren,
door bijvoorbeeld de blokkeringsprocedures te
volgen zoals beschreven in de technische
documentatie over het gebruik van de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobility-
47/110
6.6. Met behulp van de informatie die hij
overeenkomstig punt 7.3 van deze Algemene
voorwaarden ontvangt over de Verrichtingen
die uitgevoerd worden in het kader van de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of Smart Banking-diensten (in het bijzonder,
met behulp van zijn rekeningstaten of afschriften), dient de cliënt of de gebruiker
regelmatig en ten minste eenmaal per maand
de goede ontvangst, de aanvaarding of
weigering en eventueel de goede uitvoering na
te gaan van de opdrachten die hij met behulp
van de toegangs- of ondertekeningsmiddelen
van de gebruiker via de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking-diensten heeft gegeven. Op dezelfde
manier dient hij ook geregeld en ten minste
eenmaal per maand de regelmatigheid na te
gaan van de boekingen die verricht zijn in het
kader
van
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten.
Bovendien moet de cliënt of de gebruiker die
op de Home’Bank/Business’Bank-diensten
heeft ingeschreven regelmatig en ten minste
eenmaal per maand kennisnemen van de
berichten
die
ING
hem
via
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
ter
beschikking stelt, met name voor de
toepassing van punt 3.1.2.
uitvoering
van
zijn
Verrichtingen
overeenkomstig punt 7.3 van deze Algemene
voorwaarden.
Deze kennisgeving dient door de cliënt of de
gebruiker schriftelijk te worden bevestigd aan
ING of als de Verrichting in kwestie betrekking
heeft op een andere vennootschap van ING
Groep of een verzekeraar buiten ING Groep,
aan de vennootschap van ING Groep of de
verzekeraar buiten de ING Groep die bij de
Verrichting betrokken is.
Onverminderd de hieronder vastgestelde
bijzondere
bepalingen
betreffende
de
betwistingstermijn voor betalingstransacties
moet de cliënt of de gebruiker elke eventuele
klacht over een via de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking en
Extrabranch Mobility-diensten uitgevoerde
Verrichting melden zodra hij er kennis van
heeft gekregen, en in ieder geval binnen twee
maanden na de terbeschikkingstelling of,
indien geen sprake is van een dergelijke
terbeschikkingstelling, de verstrekking van de
informatie over de Verrichting in kwestie,
ongeacht of het gaat om rekeningafschriften,
rekeningstaten of andere documenten op een
al dan niet elektronische duurzame drager die
hij krijgt na de ontvangst, de aanvaarding of de
uitvoering van de betrokken Verrichting. Na die
termijn is de Verrichting definitief en kan ze
niet meer worden betwist.
De cliënt of de gebruiker is verplicht om de
volgende zaken mee te delen aan ING of,
indien de betrokken Verrichting betrekking
heeft op een andere vennootschap van ING
Groep (bijvoorbeeld indien de betrokken
rekening(en) van de Verrichting in kwestie
beheerd wordt (worden) bij een andere
vennootschap van ING Groep), of een
verzekeraar buiten ING Groep, aan de
vennootschap van ING Groep of de
verzekeraar buiten ING Groep die bij de
Verrichting betrokken is:
In afwijking van de bovenstaande bepalingen
zijn de volgende regels van toepassing op
klachten betreffende betalingstransacties.
Nadat
de
informatie
betreffende
de
betalingstransactie ter beschikking is gesteld
van de cliënt of de gebruiker – of indien geen
sprake
is
van
een
dergelijke
terbeschikkingstelling, na de verstrekking van
die informatie aan de cliënt of de gebruiker –
verkrijgt de cliënt of de gebruiker van ING
enkel
de
rechtzetting
van
een
betalingstransactie als hij een niet-toegestane
of verkeerd uitgevoerde betalingstransactie die
leidt tot een terugvordering onverwijld aan ING
meldt, en ten laatste binnen dertien maanden
na de debet- of creditdatum, tenzij ING in
voorkomend geval de informatie betreffende
deze betalingstransactie niet heeft verstrekt of
ter beschikking heeft gesteld overeenkomstig
deze Algemene voorwaarden. Als die
kennisgeving niet schriftelijk werd verricht, mag
de schriftelijke bevestiging ervan, zoals
1. de verrekening, in zijn rekeningstaten of afschriften of andere documenten op een
duurzame drager die hij krijgt na de ontvangst,
de aanvaarding of de uitvoering van zijn
Verrichtingen overeenkomstig punt 7.3 van
deze Algemene voorwaarden, van elke
Verrichting die zonder zijn akkoord is
uitgevoerd;
2. elke fout of onregelmatigheid die hij vaststelt
in zijn rekeningstaten of -afschriften of andere
documenten op een duurzame drager die hij
krijgt na de ontvangst, de aanvaarding of de
48/110
voorgeschreven in dit punt, door de cliënt of
gebruiker worden verricht na het verstrijken
van voormelde termijnen.
ondertekeningsmiddelen voor de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten aan ING
terug te geven, met uitzondering van de
kaartlezers die de exclusieve eigendom van de
cliënt of de gebruiker zijn, wanneer hij deze
niet langer gebruikt omdat hij onderhavige
overeenkomst heeft opgezegd of de aan hem
toegekende volmachten werden herroepen.
Als de cliënt geen consument is in de zin van
punt 1.2., 13° van deze Algemene
voorwaarden wordt de hierboven bedoelde
termijn van dertien maanden beperkt tot twee
maanden. Na deze termijn wordt de
betalingstransactie definitief en kan ze niet
meer worden betwist.
7. VERPLICHTINGEN VAN
KADER VAN DE VEILIGHEID
6.7. De toegangs- en ondertekeningsmiddelen
van
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking-diensten die door ING ter beschikking
worden gesteld van de gebruikers, met
uitzondering van de door de gebruiker zelf
gekozen
toegangsen
ondertekeningsmiddelen
(zoals
een
wachtwoord, een geheime code, een pincode
en/of elke andere authenticatiecode die voor
de gebruiker strikt persoonlijk en vertrouwelijk
zijn), blijven de exclusieve eigendom van ING,
behoudens andersluidende bepalingen die in
deze overeenkomst zijn opgenomen of die
uitdrukkelijk met de cliënt of de gebruiker zijn
overeengekomen.
De chipkaartlezers die kosteloos door ING
worden aangeboden of die door de cliënt of de
gebruiker tegen betaling worden verkregen ter
vervanging
van
kosteloos
door
ING
aangeboden chipkaartlezers, blijven de
exclusieve eigendom van ING, behoudens
andersluidende bepalingen die in deze
overeenkomst zijn opgenomen of die
uitdrukkelijk met de cliënt of de gebruiker zijn
overeengekomen. De kaartlezers die de cliënt
of de gebruiker tegen betaling heeft verkregen,
met uitzondering van de kaartlezers die
verkregen werden ter vervanging van gratis
aangeboden chipkaartlezers, zijn echter van bij
de aankoop de exclusieve eigendom van de
betrokken cliënt of de betrokken gebruiker.
ING
IN HET
7.1. Onverminderd de verplichtingen van de
cliënt en de gebruiker die beschreven worden
in artikel 6, garandeert ING de geheimhouding
van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen
die de gebruiker zelf heeft gekozen (zoals een
wachtwoord, een geheime code, een pincode
en/of elke andere authenticatiecode die voor
de gebruiker strikt persoonlijk en vertrouwelijk
zijn).
7.2 ING onthoudt zich ervan ongevraagd een
toegangs- en ondertekeningsmiddel voor de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of Smart Banking-diensten te verstrekken,
tenzij het gaat om de vervanging van eerder
verstrekte middelen.
7.3. ING zorgt ervoor dat zij aan de gebruiker
ten minste een elektronische (eventueel per email) of telefonische bevestiging bezorgt van
de ontvangst van zijn opdracht tot uitvoering
van een betalingstransactie, van een
Verrichting in financiële instrumenten of van
enige andere Verrichting met betrekking tot
bank-, financiële of verzekeringsproducten of diensten of van zijn aanvraag voor het sluiten
of aanvaarden van een contract met betrekking
tot bank-, financiële of verzekeringszaken via
de Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Bankof Smart Banking-diensten. Naargelang het
een opdracht, een aanvraag voor het sluiten
van een contract of de aanvaarding van een
contract betreft, zorgt ING, de andere
betrokken vennootschap van ING Groep of de
verzekeraar buiten ING Groep er bovendien
voor om aan de gebruiker of de cliënt een
elektronische (eventueel een e-mail) of
schriftelijke bevestiging te bezorgen, ofwel van
de aanvaarding of weigering van de opdracht
en in geval van aanvaarding, van de uitvoering
of niet-uitvoering van de opdracht, ofwel van
het al dan niet sluiten van het contract of van
de aanvaarding of weigering van de aanvraag
voor het sluiten van het contract.
De gebruiker verbindt zich ertoe om zijn
toegangs- en ondertekeningsmiddelen voor de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking en Extrabranch Mobilitydiensten aan ING of aan een andere
vennootschap van ING Groep terug te geven
op het eerste verzoek van ING of van een
andere vennootschap van ING Groep, al
naargelang het geval, met uitzondering van de
kaartlezers die de exclusieve eigendom van de
cliënt of de gebruiker zijn. Bovendien verbindt
de gebruiker zich ertoe zijn toegangs- en
49/110
onder meer in het Algemeen Reglement van
de Verrichtingen van ING is gedefinieerd,
aansprakelijk voor elke zware of opzettelijke
fout – met uitzondering van lichte fouten – die
door haar, door haar aangestelden of de door
haar erkende onderaannemers wordt begaan
bij de uitoefening van haar beroepsactiviteit.
Onverminderd wat voorafgaat, om aan de
cliënt vooral de mogelijkheid te bieden zijn
uitgavenstaat behoorlijk te volgen en eventueel
zijn kennisgeving overeenkomstig punt 6.4 of
6.6. uit te voeren, dient ING of de andere
vennootschap van ING Groep waar de
betrokken rekening geopend is, de cliënt of de
gebruiker periodiek en ten minste eenmaal per
maand na de ontvangst, de aanvaarding of de
uitvoering van de betalingsopdrachten voor
betalingstransacties die met behulp van de
toegangs- en ondertekeningsmiddelen van de
gebruiker
via
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking-diensten zijn doorgegeven, informatie
over die opdrachten te verstrekken of ter
beschikking te stellen via rekeningafschriften,
rekeningstaten of andere documenten op een
al dan niet elektronische duurzame drager.
ING besteedt de grootste zorg aan de goede
uitvoering van de overeenkomst. Behoudens
uitdrukkelijke afwijkende bepalingen in de
overeenkomst (in het bijzonder in artikel 8.2)
zijn
de
verplichtingen
die
uit
deze
overeenkomst voortvloeien en op ING rusten,
echter alleen middelenverbintenissen. De
verbintenissen met betrekking tot de
betalingstransacties zoals bepaald bij de
punten 6.4, 7.1, 7.4 en 12.1.1 van deze
Algemene voorwaarden worden dus onder
andere als resultaatsverbintenissen voor ING
beschouwd.
Onverminderd wat voorafgaat, bevestigt ING
de uitvoering van een Verrichting in een
financieel instrument ten laatste op de dag
volgend op de uitvoering van de betrokken
Verrichting, overeenkomstig artikel 118 van het
Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in
Financiële Instrumenten.
Behoudens
uitdrukkelijke
andersluidende
bepalingen in de overeenkomst (in het
bijzonder in artikel 8.2), is ING in geen geval
aansprakelijk voor onrechtstreekse schade,
onder meer, maar zonder beperking, verlies
van gegevens, winstderving, verlies van
inkomsten, van winstkansen, van cliënteel of
verhoopte besparingen, de kosten om zich een
gelijkwaardige dienst of gelijkwaardig product
te verschaffen of schade aan het imago.
7.4. Zodra ING de kennisgeving ontvangt
waarvan sprake in punt 6.4. of 6.6. van deze
Algemene voorwaarden, overeenkomstig de
blokkeringsprocedures waarvan sprake in
dezelfde punten, belet ING elk nieuw gebruik
van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen
voor
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking-diensten.
8.1.2.
De
aansprakelijkheid
en/of
de
waarborgen van ING, van de andere betrokken
vennootschappen
van
ING
Groep
of
verzekeraars buiten ING Groep met betrekking
tot
hun
bank-,
financiële
of
verzekeringsproducten en -diensten die
beschikbaar zijn via de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten, en meer in
het bijzonder de Verrichtingen die via deze
diensten beschikbaar zijn, worden uitsluitend
beheerst door de overeenkomsten en andere
contractuele voorwaarden die met de cliënt zijn
overeengekomen, met name, maar zonder
beperking, voor ING het Algemeen Reglement
van de Verrichtingen, het Bijzonder Reglement
voor Betalingstransacties van ING en het
Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in
Financiële Instrumenten, of voor de andere
vennootschappen van ING Groep en de
verzekeraars
buiten
ING
Groep,
de
toepasselijke
reglementen
van
die
vennootschappen.
7.5. ING verstrekt op verzoek van de cliënt of
de gebruiker en gedurende achttien maanden
te beginnen vanaf de kennisgeving waarvan
sprake in punt 6.4, het bewijs dat de cliënt of
de gebruiker daadwerkelijk deze kennisgeving
heeft verricht.
8.
AANSPRAKELIJKHEDEN
PARTIJEN
VAN
8.1. Algemene aansprakelijkheid in het
kader
van
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart
Banking- en Extrabranch Mobility-diensten
8.1.1.
Onverminderd
andersluidende
bepalingen in deze overeenkomst (in het
bijzonder in artikel 8.2) is ING, overeenkomstig
haar algemene zorgvuldigheidsplicht zoals die
50/110
Die Verrichtingen worden als dusdanig via de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten
aangeboden,
zonder
enige
aanvullende waarborg of aansprakelijkheid van
ING op grond van de terbeschikkingstelling
ervan
via
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten, behoudens
zware of opzettelijke fout van ING of
andersluidende
bepalingen
in
deze
overeenkomst.
8.1.5. Tot op het ogenblik van de ontvangst
van de kennisgeving waarvan sprake in punt
6.4. van deze Algemene voorwaarden en
behoudens zware of opzettelijke fout van ING
is de cliënt aansprakelijk voor elke
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die
voor
hem,
voor
ING,
voor
andere
vennootschappen van ING Groep, voor
verzekeraars buiten ING Groep of voor derden
zou kunnen voortvloeien uit elk, al dan niet
onrechtmatig, gebruik van de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking-diensten door derden met behulp van
de toegangs- en ondertekeningsmiddelen van
een gebruiker. Deze bepaling doet geenszins
afbreuk aan punt 8.2 van deze Algemene
voorwaarden voor zover deze bepaling van
toepassing is.
8.1.3 ING is aansprakelijk voor elke zware of
opzettelijke fout van harentwege – met
uitzondering van lichte fouten – in het ontwerp
van
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking-software
of
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingdatabase, voor zover die door haar werden
ontwikkeld, of bij de keuze van de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingsoftware
of
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingdatabase als die door derden werden
ontwikkeld. De aansprakelijkheid dekt alleen
de rechtstreekse schade die zou kunnen
worden toegebracht aan het computer-,
telecommunicatie-, radiodistributie- of ander
materiaal, of aan de software of configuraties
van de cliënt of de gebruiker als gevolg van de
installatie, de toegang tot, het downloaden of
het
gebruik
van
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingsoftware
en
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingdatabase die ING ter beschikking stelt of de
onmogelijkheid om die te gebruiken.
8.1.6. Onder voorbehoud van een zware of
opzettelijke fout van harentwege of van de
door haar erkende onderaannemers wijst ING
elke aansprakelijkheid af voor de schade die
wordt berokkend aan de cliënt of aan een
gebruiker in het kader van de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking- en/of Extrabranch Mobility-diensten
door apparatuur, netwerken, terminals of
uitrustingen of configuraties die niet door ING
zijn toegestaan (die namelijk niet door ING of
haar onderaannemers werden verstrekt (in
tegenstelling tot de door ING verstrekte Card
Reader bijvoorbeeld), noch door ING specifiek
werden
aangeduid
als
door
haar
goedgekeurd), onder meer als gevolg van
mankementen, defecten of onderbrekingen
van elektronische communicatienetwerken of
van de slechte werking of de slechte
configuratie van apparatuur, netwerken,
terminals of computer-, telecommunicatie- of
radiodistributiemateriaal die niet door ING zijn
toegestaan met inbegrip van die welke de
cliënt of de gebruiker bij derden, gratis of tegen
betaling, heeft verworven. Onder hetzelfde
voorbehoud wijst ING elke aansprakelijkheid af
voor de rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die aan de cliënt of aan een gebruiker
wordt berokkend in het kader van de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en/of Extrabranch Mobilitydiensten onder meer als gevolg van:
8.1.4. Behalve bij een zware of opzettelijke fout
van harentwege en behoudens andersluidende
bepalingen in deze overeenkomst kan ING niet
aansprakelijk worden gehouden voor de
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die
aan de cliënt, een gebruiker of een derde
wordt berokkend en die zou kunnen
voortvloeien uit het gebruik van de
Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Bank- of
Smart Banking-diensten door de cliënt of een
gebruiker op een manier die niet overeenstemt
met de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van
de Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten die in deze overeenkomst vastgelegd
zijn.
• handelingen of verzuimen die op welke
manier ook te wijten of toe te schrijven zijn aan
derden, met inbegrip van de cliënt of de
gebruiker, die niet door ING erkend zijn, en
met name elke toevoeging aan of wijziging van
51/110
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch Mobility-software en elk
openbreken ('jailbreaking') van het mobiele
computersysteem, die de cliënt, de gebruiker
of derden hebben uitgevoerd en die ING niet
heeft goedgekeurd;
• wettelijke of reglementaire verplichtingen die
worden
opgelegd
door
nationale
of
gemeenschapswetgeving;
• gebeurtenissen buiten de wil van ING om,
zoals daden van de overheid, oorlog, opstand,
staking, tekortkoming van haar eigen
leveranciers, schadegevallen als gevolg van
brand of natuurrampen (zoals overstroming,
storm, blikseminslag) of elk geval van
overmacht.
werden
aangeduid
goedgekeurd).
als
door
haar
8.1.7. Onverminderd afwijkende bepalingen in
de overeenkomst verbindt ING zich ertoe om
wanneer ze voor de uitvoering van opdrachten
een beroep moet doen op derden, die
opdrachten zo snel mogelijk aan die derden
door te geven. ING kan in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor de nadelige
gevolgen van een eventuele nalatigheid of fout
van de derden in kwestie.
ING kan niet aansprakelijk worden gesteld als
de overdracht of de uitvoering van de
opdrachten van de cliënt wordt vertraagd of
verhinderd door omstandigheden buiten haar
wil.
Bijgevolg kan ING in het kader van de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en/of Extrabranch Mobilitydiensten geen enkele waarborg bieden
betreffende:
8.1.8. De cliënt en eventueel elk van zijn
gebruikers dienen zich ervan te vergewissen
dat hun computer-, telefoon- en andere
apparatuur, hun software en configuraties
compatibel zijn met de toegang, het
downloaden, de activering, de installatie en het
gebruik
van
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking-diensten, en meer in het bijzonder de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingsoftware en -database die ING hen ter
beschikking stelt.
• de toegang, beschikbaarheid en toegang- en
antwoordtijd
voor
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen/of
Extrabranch
Mobility-diensten
via
apparatuur,
netwerken,
terminals
of
uitrustingen die ING niet heeft goedgekeurd
(die namelijk niet door ING of haar
onderaannemers
werden
verstrekt
(in
tegenstelling tot de door ING verstrekte Card
Reader bijvoorbeeld), noch door ING specifiek
werden
aangeduid
als
door
haar
goedgekeurd);
• de betrouwbaarheid en de technische
veiligheid van de verbindingen via apparatuur,
netwerken, terminals of uitrustingen die niet
door ING zijn goedgekeurd (die namelijk niet
door ING of haar onderaannemers werden
verstrekt (in tegenstelling tot de door ING
verstrekte Card Reader bijvoorbeeld), noch
door ING specifiek werden aangeduid als door
haar goedgekeurd), in het kader van de
Home’Bank/Business’Bank- of Smart Bankingdiensten onder meer de beveiliging tegen
virussen
en
andere
schadelijke
computerprogramma's (bijvoorbeeld 'spyware')
ondanks de beveiligingsmaatregelen die ING
heeft getroffen;
• de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de
verbindingen via apparatuur, netwerken,
terminals of uitrustingen die ING niet heeft
goedgekeurd (die namelijk niet door ING of
haar onderaannemers werden verstrekt (in
tegenstelling tot de door ING verstrekte Card
Reader bijvoorbeeld), noch door ING specifiek
8.1.9 ING garandeert de gebruiker dat de
Home’Bank/Business’Bank-software
en
database vrij zijn van alle virussen die op de
datum
van
de
installatie
van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
bekend
zijn.
8.1.10. Aangezien zij niet de uitgever zijn van
de toegangs- en ondertekeningsmiddelen van
de Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Banken/of Smart Banking-diensten, wijzen de
andere vennootschappen van ING Groep en
de verzekeraars buiten ING Groep alle
aansprakelijkheid af voor de gevolgen van
verlies of diefstal van die middelen, behalve bij
zware of opzettelijke fout van hunnentwege.
8.2. Bijzondere aansprakelijkheidsregels
voor betalingstransacties
In afwijking van de punten 5.1.2, 8.1.1 tot 8.1.3
en 8.1.5 van deze Algemene voorwaarden,
maar onverminderd de overige daarin vervatte
bepalingen
tot
vaststelling
van
de
verplichtingen en aansprakelijkheden van de
52/110
partijen, in het bijzonder de punten 5, 6 en 7 en
de punten 8.1.4 en 8.1.6 tot 8.1.10, wordt de
aansprakelijkheid van de partijen in geval van
niet-uitvoering of verkeerde uitvoering van een
betalingstransactie of in geval van een niettoegestane betalingstransactie overeenkomstig
de onderstaande bepalingen vastgesteld.
Indien naast de in punt 1.2., 21° gedefinieerde
unieke identificator nog aanvullende informatie
(zoals de naam en/of het adres van de
begunstigde van de betalingstransactie) wordt
verstrekt, is ING enkel aansprakelijk voor de
uitvoering
van
de
betalingstransactie
overeenkomstig
de
opgegeven
unieke
identificator, zonder dat zij rekening hoeft te
houden met eventuele tegenstrijdigheden
tussen de aanvullende informatie en de
opgegeven unieke identificator.
8.2.1. Aansprakelijkheid bij niet-uitgevoerde
of
verkeerd
uitgevoerde
betalingstransacties
8.2.1.1. Betalingstransacties waarop het
Bijzonder Reglement voor Betalingstransacties
van toepassing is (betalingstransacties in euro
of in de valuta van een staat van de Europese
2
Economische Ruimte (hierna 'EER' genoemd)
3
die binnen de EER worden uitgevoerd )
Voor de toepassing van de voorgaande
bepalingen wordt een betalingsopdracht pas
als door de gebruiker gegeven beschouwd
nadat deze laatste van ING een elektronische
of telefonische bevestiging heeft gekregen van
de ontvangst van de opdracht die hij via de
Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Bank- of
Smart Banking-diensten heeft doorgegeven.
De respectieve aansprakelijkheid van de
partijen in geval van niet-uitgevoerde of
verkeerd uitgevoerde betalingstransacties die
onder dit punt vallen, wordt bepaald
overeenkomstig de artikelen 16 tot 18 van het
Bijzonder
Reglement
voor
Betalingstransacties.
De aansprakelijkheid van ING is in ieder geval
beperkt tot de directe schade die de cliënt
heeft geleden en aangetoond, met uitsluiting
van elke onrechtstreekse schade, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot, verlies van
gegevens, winstderving, verlies van inkomsten,
winstkansen,
clientèle
en
verhoopte
besparingen evenals de kosten om zich een
gelijkwaardig product of een gelijkwaardige
dienst aan te schaffen en schade aan het
imago.
Voor de toepassing van deze bepalingen wordt
een betalingsopdracht pas als door de
gebruiker gegeven beschouwd nadat deze
laatste van ING een elektronische of
telefonische bevestiging heeft gekregen van de
ontvangst van de opdracht die hij via de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking-diensten
heeft
doorgegeven.
De voorgaande bepalingen doen overigens
geen afbreuk aan artikel 2.2 van het Bijzonder
Reglement voor Betalingstransacties.
8.2.1.3 Mobiele BC/MC betalingstransacties
waarop de Algemene Voorwaarden van de
ING-betaalkaart van toepassing zijn
De respectieve aansprakelijkheid van de
partijen in geval van niet-uitgevoerde of
verkeerd
uitgevoerde
mobiele
BC/MCbetalingstransacties die onder dit punt vallen,
wordt bepaald overeenkomstig de artikelen 9
tot 10 van de Algemene Voorwaarden van de
ING-betaalkaart.
8.2.1.2. Betalingstransacties die niet onder het
Bijzonder Reglement voor Betalingstransacties
vallen
In geval van niet- of verkeerd uitgevoerde
betalingstransacties die niet onder het
Bijzonder Reglement voor Betalingstransacties
vallen, is ING slechts aansprakelijk als er
sprake is van een zware of opzettelijke fout
van haar afdelingen.
Voor de toepassing van deze bepalingen wordt
een mobiele BC/MC-betalingsopdracht pas als
door de gebruiker gegeven beschouwd nadat
deze laatste van ING een elektronische
bevestiging heeft gekregen van de ontvangst
van de opdracht die hij via de mobiele BC/MCfunctie in de Smart Banking-diensten heeft
doorgegeven.
2
Op 1 december 2009 omvat de EER naast de 27
lidstaten van de Europese Unie ook nog Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein.
3
Zowel de betalingsdienstaanbieder van de opdrachtgever
als die van de begunstigde moeten gevestigd zijn in de
Europese Economische Ruimte.
53/110
8.2.2. Aansprakelijkheid bij niet-toegestane
betalingstransacties
en/of Extrabranch Mobility-diensten (behalve
bij gebruik van een elektronische pen als
ondertekeningsmiddel voor deze diensten) niet
onmiddellijk aan ING meldt zodra hij er kennis
van neemt, overeenkomstig punt 6.4. § 1 en 2
van deze Algemene voorwaarden.
8.2.2.1. Ongeacht de valuta van de
betalingstransactie wordt de aansprakelijkheid
van
de
partijen
voor
niet-toegestane
betalingstransacties
vastgesteld
overeenkomstig de onderstaande bepalingen,
ongeacht of de betalingstransactie binnen of
buiten de EER werd uitgevoerd.
ING wijst de cliënt er ook op dat andere feiten
of gedragingen, ongeacht of ze al dan niet het
gevolg zijn van de niet-nakoming door de cliënt
of de gebruiker van zijn verplichtingen die uit
deze Algemene voorwaarden voortvloeien,
beschouwd kunnen worden als grove
nalatigheid afhankelijk van het geheel van de
omstandigheden waarin zij zich hebben
voltrokken of voorgedaan, een beslissing die
eventueel in laatste instantie door de
gerechtshoven
en
rechtbanken
wordt
genomen.
8.2.2.2 Aansprakelijkheid van de cliënt
8.2.2.2.1. De cliënt draagt de verliezen ten
gevolge van verlies, diefstal, misbruik en elk
niet-toegestaan gebruik van de toegangs- en
ondertekeningsmiddelen voor de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen/of Extrabranch Mobility-diensten (behalve
bij gebruik van een elektronische pen als
ondertekeningsmiddel voor deze diensten) van
de cliënt of de gebruiker tot het ogenblik van
de kennisgeving door de cliënt of de gebruiker
waarvan sprake in punt 6.4 § 1 en 2 van deze
Algemene voorwaarden.
De volgende feiten kunnen afhankelijk van de
omstandigheden als grove nalatigheid worden
beschouwd, onverminderd het oordeel van de
gerechtshoven en rechtbanken:
• het feit dat de gebruiker zijn toegangs- en
ondertekeningsmiddelen voor de Phone'Bank,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking-diensten niet gebruikt overeenkomstig
de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van de
Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank- ,
Smart Banking en Extrabranch Mobilitydiensten die in de overeenkomst zijn
vastgelegd en binnen de gebruiksbeperkingen
die overeengekomen werden met ING, de
andere vennootschappen van ING Groep en
de verzekeraars buiten ING Groep. De nietnaleving door de cliënt of de gebruiker van
artikel 6.4, § 4 of 5 van deze Algemene
voorwaarden met betrekking tot de verplichte
schriftelijke bevestiging van de kennisgeving
en de verplichte melding of klachtindiening
kunnen op zich echter niet automatisch als
grove
nalatigheid
worden
beschouwd;
Zijn aansprakelijkheid is echter beperkt tot een
maximumbedrag van 150 euro voor alle
betalingstransacties
die
vóór
deze
kennisgeving werden uitgevoerd, behalve
indien deze verliezen het gevolg zijn van de
niet-naleving door de cliënt en/of de gebruiker
– opzettelijk of door grove nalatigheid – van
een of meerdere uit deze Algemene
voorwaarden voortvloeiende verplichtingen. In
dat geval is de limiet van 150 euro niet van
toepassing.
Onder grove nalatigheid wordt met name
verstaan:
1° het feit dat de gebruiker zijn wachtwoord,
geheime code, pincode en/of elke andere voor
de
gebruiker
strikt
persoonlijke
en
vertrouwelijke
authenticatiecode
in
een
gemakkelijk herkenbare vorm noteert, en met
name dicht in de buurt van het (mobiele)
computersysteem waarover hij beschikt, op
zijn chipkaart, op zijn chipkaartlezer, op zijn
telefoon of op een door de gebruiker bewaard
en door hem meegenomen voorwerp of
document;
•
het
feit
dat
de
gebruiker
de
veiligheidsvoorschriften die als bijlage bij deze
Algemene voorwaarden zijn gevoegd, niet
naleeft;
• het feit dat de gebruiker zijn toegangs- en
ondertekeningsmiddelen voor de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking
en/of Extrabranch Mobility-diensten (behalve
bij gebruik van een elektronische pen als
ondertekeningsmiddel voor deze diensten) niet
zorgvuldig bewaart om te beletten dat derden
ze bedrieglijk gebruiken, en bijvoorbeeld het
2° het feit dat de cliënt of de gebruiker het
verlies, de diefstal, het misbruik of elk niettoegestaan gebruik van zijn toegangs- en
ondertekeningsmiddelen voor de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking-
54/110
feit dat hij ze achterlaat in een voertuig of op
een voor het publiek toegankelijke plaats,
tenzij ze zich in dat laatste geval in een
beveiligde kast of safe bevinden. Met voor het
publiek toegankelijke plaatsen worden de
plaatsen gelijkgesteld waartoe derden feitelijk
toegang hebben, zonder dat het echter voor
het publiek opengestelde plaatsen zijn;
gebruiker op het ogenblik van de betwiste
betalingstransactie in het bezit was van zijn
toegangs- en ondertekeningsmiddelen. Deze
bepaling heeft betrekking op gevallen waarin
de kaart wordt nagemaakt of de toegangs- en
ondertekeningsmiddelen worden gekopieerd of
gekraakt ('hacking', 'skimming' enz.).
De afwijkende regeling die in deze bepaling
wordt beschreven, is echter niet van toepassing
als wordt aangetoond dat de cliënt en/of de
gebruiker met opzet of frauduleus heeft
gehandeld.
• het feit dat de gebruiker aan een derde (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot zijn partner,
een familielid of vrienden) de mogelijkheid
geeft om van zijn wachtwoord, geheime code,
pincode en/of elke andere voor de gebruiker
strikt
persoonlijke
en
vertrouwelijke
authenticatiecode kennis te nemen of om zijn
toegangs- en ondertekeningsmiddelen voor de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank,
Smart Banking-en/of Extrabranch Mobilitydiensten (behalve bij gebruik van een
elektronische pen als ondertekeningsmiddel
voor deze diensten) te gebruiken.
8.2.2.2.4. Wanneer de cliënt geen consument
is in de zin van punt 1.2., 13° van deze
Algemene voorwaarden, is het in artikel
8.2.2.2.1. bepaalde maximumbedrag van 150
euro niet van toepassing. Tot het ogenblik van
de kennisgeving waarvan sprake in punt 6.4
van deze Algemene voorwaarden draagt de
cliënt dan ook alle verliezen ten gevolge van
het verlies, de diefstal, het misbruik of elk
ander niet-toegestaan gebruik van de
toegangs- en ondertekeningsmiddelen voor de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en/of Extrabranch Mobilitydiensten (behalve bij gebruik van een
elektronische pen als ondertekeningsmiddel
voor deze diensten) van de cliënt of de
gebruiker, behoudens zware of opzettelijke
fout van ING.
8.2.2.2.2. Wanneer de cliënt en/of de gebruiker
frauduleus heeft gehandeld, dient de cliënt alle
verliezen te dragen die voortvloeien uit niettoegestane betalingstransacties die zowel vóór
als na de kennisgeving waarvan sprake in punt
6.4 van deze Algemene voorwaarden zijn
uitgevoerd (onverminderd de verplichting van
ING om alles in het werk te stellen om elk
verder gebruik van de toegangs- en
ondertekeningsmiddelen voor de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking
en/of
Extrabranch
Mobility-diensten
te
voorkomen).
8.2.2.3. Aansprakelijkheid van ING
8.2.2.3.1. Behalve in geval van fraude, grove
nalatigheid of de opzettelijke niet-nakoming
door de cliënt en/of de gebruiker van een of
meerdere uit deze Algemene voorwaarden
voortvloeiende plichten en onverminderd punt
8.2.2.2.4. indien de cliënt geen consument is in
de zin van punt 1.2., 18°, draagt ING alle
verliezen boven het bedrag van 150 euro dat
ten laste is van de cliënt en voortvloeien uit de
niet-toegestane betalingstransacties die zijn
uitgevoerd vóór de kennisgeving waarvan
sprake in punt 6.4. van deze Algemene
voorwaarden.
8.2.2.3.2. Behalve bij fraude door de cliënt
en/of de gebruiker draagt ING alle verliezen
die verband houden met de niet-toegestane
betalingstransacties die zijn uitgevoerd na de
kennisgeving waarvan sprake in punt 6.4 van
deze Algemene voorwaarden.
8.2.2.2.3. In afwijking van de voorgaande
bepalingen draagt de cliënt geen enkel verlies
in de volgende gevallen:
1°
indien
de
toegangsen
ondertekeningsmiddelen voor de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking
en/of Extrabranch Mobility-diensten gebruikt
zijn zonder materiële voorlegging en zonder
elektronische identificatie. Het gebruik van een
vertrouwelijke code of een ander gelijksoortig
identiteitsbewijs is op zich niet voldoende om
de cliënt aansprakelijk te stellen;
2°
indien
de
toegangsen
ondertekeningsmiddelen voor de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen of Extrabranch Mobility-diensten door een
derde gekopieerd of op een ongeoorloofde
wijze gebruikt zijn, op voorwaarde dat de
8.2.2.3.3. Tenzij is aangetoond dat de cliënt
en/of de gebruiker frauduleus of met opzet
55/110
heeft gehandeld, draagt ING alle verliezen die
voortvloeien
uit
de
niet-toegestane
betalingstransacties in de volgende gevallen:
het bedrag van de door de cliënt gemaakte
kosten om de vergoedbare schade te bepalen,
op voorwaarde dat de op grond daarvan
gevorderde bedragen worden gestaafd met
bewijsstukken.
1°
indien
de
toegangsen
ondertekeningsmiddelen voor de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen/of Extrabranch Mobility-diensten gebruikt
zijn zonder materiële voorlegging en zonder
elektronische identificatie. Het gebruik van een
vertrouwelijke code of een ander gelijksoortig
identiteitsbewijs is op zich niet voldoende om
de cliënt aansprakelijk te stellen;
De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk
aan punt 8.2.2.2.4. wanneer de cliënt geen
consument is in de zin van punt 1.2., 18°.
8.2.3. Overmacht
In afwijking van de bepalingen van de artikelen
8.2.1. en 8.2.2. aanvaardt ING geen enkele
aansprakelijkheid in geval van overmacht of
wanneer zij gebonden is aan andere wettelijke
verplichtingen die voortvloeien uit nationale of
EU-wetgeving.
2°
indien
de
toegangsen
ondertekeningsmiddelen voor de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen/of Extrabranch Mobility-diensten door een
derde gekopieerd of op een ongeoorloofde
wijze gebruikt zijn, op voorwaarde dat de
gebruiker op het ogenblik van de betwiste
betalingstransactie in het bezit was van zijn
toegangs- en ondertekeningsmiddelen. Deze
bepaling heeft betrekking op gevallen waarin
de kaart wordt nagemaakt of de toegangs- en
ondertekeningsmiddelen worden gekopieerd of
gekraakt ('hacking', 'skimming' enz.).
9. LIMIETEN VAN DE VERRICHTINGEN
9.1. In het kader van de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten is de
uitvoering van de Verrichtingen beperkt tot het
beschikbare rekeningsaldo (in voorkomend
geval met inbegrip van de kredieten die aan de
rekening verbonden zijn) en eventueel tot één
of meer maximumbedragen per type
Verrichting en/of per tijdsperiode die in overleg
tussen de cliënt, de gebruiker en ING en/of de
andere vennootschappen van ING Groep zijn
vastgelegd. Die limieten kunnen variëren
volgens
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank, Smart Banking- of
Extrabranch Mobility-diensten die worden
gekozen voor het doorgeven van opdrachten
voor Verrichtingen volgens het daartoe
gekozen ondertekeningsmiddel – in het kader
van de vermelde diensten.
8.2.2.3.4.
Bij
een
niet-toegestane
betalingstransactie betaalt ING het bedrag
ervan
onverwijld terug, eventueel vermeerderd met
intresten, door de gedebiteerde rekening terug
te brengen naar de situatie waarin deze zich
bevond
voordat
de
niet-toegestane
betalingstransactie werd uitgevoerd. Deze
bepaling doet geen afbreuk aan de
verplichtingen en aansprakelijkheden van de
cliënt en de gebruiker zoals beschreven in punt
6 en punt 8.2.2.2.
In de gevallen waarvan sprake in punt
8.2.2.3.3. (gebruik van de toegangs- en
ondertekeningsmiddelen op afstand, namaak
en kopiëren of kraken van de toegangs- en
ondertekeningsmiddelen) en als de cliënt en/of
de gebruiker niet frauduleus of opzettelijk heeft
gehandeld, betaalt zij de cliënt ook het bedrag
terug dat nodig is om de gedebiteerde
rekening terug te brengen naar de situatie
waarin deze zich bevond voordat de
nagemaakte, gekopieerde of gekraakte
toegangs- en ondertekeningsmiddelen in de
zin van deze bepaling werden gebruikt.
9.2. Binnen de grenzen van de minimum- en
maximumbedragen die ING en/of de andere
vennootschappen van ING Groep vaststellen
en aan de gebruiker meedelen, kunnen
bepaalde toepasselijke limieten op verzoek
van de gebruiker of van de cliënt, en met het
akkoord
van
ING
of
de
andere
vennootschappen van ING Groep, worden
aangepast aan de behoeften van de cliënt of
de gebruiker. De informatie daaromtrent is
verkrijgbaar in alle ING-kantoren of, indien de
betrokken
rekening(en)
beheerd
wordt
(worden) in een andere vennootschap van ING
Groep, bij de bank waar de rekening(en)
geopend is (zijn).
Bovendien betaalt ING de cliënt de andere
eventuele financiële gevolgen terug, met name
56/110
Overigens kan de cliënt of de gebruiker binnen
de grenzen van de hierboven vermelde
minimum- en maximumbedragen, een wijziging
van bepaalde toepasselijke limieten aanvragen
in de volgende gevallen:
Bovenvermelde limieten worden echter niet
toegepast
op
financiële
beleggingen
uitgevoerd
bij
ING
of
een
andere
vennootschap van ING Groep via de
Phone'Bank-diensten.
• als gevolg van het verlies, de diefstal, het
misbruik of elk ander niet-toegestaan gebruik
van
de
toegangsen/of
ondertekeningsmiddelen voor de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen/of Extrabranch Mobility-diensten;
• bij boeking op zijn rekeningstaten of afschriften van een Verrichting die zonder zijn
akkoord is uitgevoerd.
2) Home'Bank/Business’Bank- en Smart
Banking-diensten
A) Limieten van toepassing op
opdrachten
met
betrekking
tot
betalingstransacties
tussen
persoonlijke rekeningen aangehouden
bij ING:
Als de cliënt echter een rechtspersoon is,
kunnen de volmachthebbers van een rekening
die als dusdanig aangewezen zijn in de
documenten 'Beheersvolmachten' van de
betrokken rekening of in de verschillende
volmachtformulieren die ING als bijlage bij de
Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank- en
Smart Banking-overeenkomst ter beschikking
stelt en die geen behoorlijk gemachtigde
vertegenwoordigers of volmachthebbers van
de cliënt zijn, alleen hun eigen limieten
wijzigen.
Er worden geen limieten toegepast voor
opdrachten
met
betrekking
tot
betalingstransacties doorgegeven via de
Home'Bank-,
Business'Bankof
Smart
Banking-diensten via en ten gunste van
persoonlijke rekeningen geopend bij ING,
namelijk de opdrachten met betrekking tot
betalingstransacties
tussen
rekeningen
aangehouden bij ING door een of meer
identieke houders of beheerd door een en
dezelfde volmachthebber met een onbeperkte
beheersvolmacht.
9.3. Op opdrachten voor betalingstransacties
die worden doorgegeven via de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten vanaf
rekeningen geopend bij ING zijn bij gebrek aan
een andersluidende overeenkomst met ING
overeenkomstig punt 9.2 van deze Algemene
voorwaarden, de volgende limieten van
toepassing:
B) Limieten van toepassing op andere
opdrachten
met
betrekking
tot
betalingstransacties naar rekeningen al
dan niet aangehouden bij ING (door een
derde begunstigde)
Op
opdrachten
met
betrekking
tot
betalingstransacties doorgegeven via de
Home'Bank-,
Business'Banken
Smart
Banking-diensten via alle bij ING aangehouden
rekeningen naar niet-persoonlijke rekeningen
in de zin van voormeld punt A, al dan niet
aangehouden bij ING (door een derde
begunstigde),
zijn,
tenzij
anders
overeengekomen met ING, overeenkomstig
punt 9.2 van deze Algemene voorwaarden, de
volgende limieten van toepassing:
1) Phone'Bank-diensten
A)
(Nationale
of
internationale)
betalingsopdrachten gegeven door
meerderjarigen:
- overschrijvingen: 2.500 euro per periode van
zeven dagen en per gebruiker;
- giromemo's: 5.000 euro per periode van
zeven dagen.
B)
(Nationale
of
internationale)
betalingsopdrachten gegeven door
minderjarigen:
- voor minderjarigen van 12 tot en met 15 jaar:
50 euro per dag en per gebruiker;
- voor minderjarigen van 16 tot en met 17 jaar:
500 euro per dag en per gebruiker.
57/110
limieten vermeld bij punt 9.3, 2) van deze
Algemene Voorwaarden.
Voor alle Home'Bank- en Smart
Banking-diensten voor
smartphone en tablet (voor de
rekeningen die via de
Home'Bank-diensten
toegankelijk zijn)
4)
Smart
smartphone
500 euro per dag en per
Automatisch gebruiker van 16 tot en met 17
jaar
50 euro per dag en per
gebruiker van 12 tot en met 15
jaar
Op verzoek
Van
alle
rekeningen
toegankelijk
via
Business'Bank
1.500 euro per
dag en per
gebruiker
5.000 euro per
dag en per
gebruiker
Naar nietpersoonlijke
rekeningen* al
dan niet
aangehouden
bij ING
Automatisch
500 euro per dag en per
gebruiker van 16 tot en met 17
jaar
Van
alle
rekeningen
toegankelijk
via
Home'Bank
750 euro per
dag en per
gebruiker
Naar
bewaarde
begunstigde
rekeningen
Automatisch
Tot 250.000 euro per dag en per
(meerderjarige of minderjarige)
gebruiker
Voor alle Business'Bank- en
Smart Banking-diensten voor
smartphone en voor tablet (voor
rekeningen
die
via
de
Business'Bank-diensten
toegankelijk zijn
Automatisch 125.000 euro per dag en per
meerderjarige gebruiker
voor
Onverminderd de limieten toegepast bij punt
9.3 2) van deze Algemene Voorwaarden
worden specifiek voor de opdrachten met
betrekking
tot
betalingstransacties
doorgegeven via de Smart Banking-diensten
voor smartphone vanaf alle rekeningen door
de gebruiker aangehouden bij ING en
toegankelijk
via
de
Home'Bankof
Business'Bank-diensten
(inclusief
de
rekeningen waarvoor de gebruiker maar over
een beperkte beheersvolmacht beschikt) de
volgende limieten toegepast:
25.000 euro per dag en per
meerderjarige gebruiker
Op verzoek
Banking-diensten
2.500
euro
per dag en
per gebruiker
Tot 1.000.000 euro per dag en
per gebruiker (meerderjarige of
minderjarige van 16 tot en met
17 jaar)
* Namelijk de rekeningen van derde
begunstigden in de zin van punt 9.3, 2) A), van
deze Algemene Voorwaarden
Bovenvermelde limieten worden echter niet
toegepast
op
financiële
beleggingen
uitgevoerd
bij
ING
of
een
andere
vennootschap van ING Groep via de
Home'Bank- en Business'Bank-diensten. Ze
zijn ook niet van toepassing voor opdrachten
met
betrekking
tot
mobiele
BC/MCbetalingstransacties doorgegeven via de
mobiele BC/MC-functie in de Smart Bankingdiensten.
** Namelijk de door de cliënt of gebruiker
bewaarde rekeningen in het kader van de
Home'Bank- of Business'Bank-diensten.
Overigens zijn alleen betalingsopdrachten ten
gunste van rekeningen aangehouden bij ING
of bij andere financiële instellingen gevestigd in
België (het IBAN van die rekeningen begint
met 'BE') toegestaan in het kader van de
Smart
Banking-diensten.
De
betalingsopdrachten zijn echter toegestaan ten
gunste van elke begunstigde rekening
bewaard door de cliënt of de gebruiker in het
kader van de Home'Bank- of Business'Bankdiensten, op voorwaarde dat ze wordt
aangehouden in België of in een ander land
3) Home'Bank/Business'Bank
Voor de opdrachten met betrekking tot
betalingstransacties doorgegeven via de
Home'Bank/Business'Bank-diensten
worden
geen limieten toegepast in aanvulling op de
58/110
dat tot de SEPA-zone (Single Euro Payments
Area) behoort.
betalingsopdrachten zijn echter toegestaan ten
gunste van elke begunstigde rekening
bewaard door de cliënt of de gebruiker in het
kader van de Home'Bank- of Business'Bankdiensten, op voorwaarde dat ze wordt
aangehouden in België of in een ander land
dat tot de SEPA-zone (Single Euro Payments
Area) behoort.
Bovenvermelde limieten worden echter niet
toegepast
op
financiële
beleggingen
uitgevoerd
bij
ING
of
een
andere
vennootschap van ING Groep via de Smart
Banking-diensten voor smartphone.
Bovenvermelde limieten worden echter niet
toegepast
op
financiële
beleggingen
uitgevoerd
bij
ING
of
een
andere
vennootschap van ING Groep via de Smart
Banking-diensten voor tablet.
5) Smart Banking-diensten voor tablet
Onverminderd de limieten toegepast bij punt
9.3 2) van deze Algemene Voorwaarden
worden specifiek voor de opdrachten met
betrekking
tot
betalingstransacties
doorgegeven via de Smart Banking-diensten
voor tablet vanaf alle rekeningen door de
gebruiker aangehouden bij ING en toegankelijk
via de Home'Bank- of Business'Bank-diensten
(inclusief de rekeningen waarvoor de gebruiker
maar over een beperkte beheersvolmacht
beschikt) de volgende limieten toegepast
overeenkomstig punt 9.2 van deze Algemene
Voorwaarden, tenzij anders overeengekomen
met ING:
1.500
euro
per dag en
per gebruiker
5.000
euro
per dag en
per gebruiker
Naar
nietpersoonlijke
rekeningen* al
dan
niet
aangehouden
bij ING
Automatisch
Van alle
rekeningen
toegankelijk
via
Business'Ban
k
750
euro
per dag en
per
gebruiker
Naar
bewaarde
begunstigde
rekeningen
Automatisch
Van
alle
rekeningen
toegankelij
k
via
Home'Bank
2.500 euro
per dag en
per
gebruiker
6) Mobiele BC/MC-betalingstransacties
via de Smart Banking-diensten
Onverminderd de limieten van toepassing voor
de
ING-betaalkaart
(de
limieten
die
automatisch van toepassing zijn, kunnen
worden geraadpleegd in de bijlage bij de
Algemene Voorwaarden van de INGbetaalkaart) en in afwijking op de limieten
toegepast bij de punten 9.3.4) en 5) van deze
Algemene Voorwaarden worden specifiek voor
de opdrachten met betrekking tot mobiele
BC/MC-betalingstransacties doorgegeven via
de mobiele BC/MC-functie in de Smart
Banking-diensten via elke rekening door de
gebruiker aangehouden bij ING en toegankelijk
via de Home'Bank- of Business'Bank-diensten
(inclusief de rekeningen waarvoor de gebruiker
maar over een beperkte beheersvolmacht
beschikt) de volgende limieten toegepast
overeenkomstig punt 9.2 van deze Algemene
Voorwaarden, tenzij anders overeengekomen
met ING (waarbij wordt overeengekomen dat
op elk moment de laagste limieten prioriteit
krijgen):
- Elke mobiele BC/MC-betalingsopdracht is
beperkt tot een bedrag van:
° 250 euro per kaart voor een gebruiker
vanaf 16 jaar
° 50 euro per kaart voor een gebruiker van
12 tot en met 15 jaar
* Namelijk de rekeningen van derde
begunstigden in de zin van punt 9.3, 2) A), van
deze Algemene Voorwaarden
** Namelijk de door cliënt of gebruiker
bewaarde rekeningen in het kader van de
Home'Bank- of Business'Bank-diensten.
- Een begunstigde mag slechts mobiele
BC/MC-betalingsopdrachten ontvangen voor
een maximumbedrag van 500 euro per kaart
en per dag.
Overigens zijn alleen betalingsopdrachten ten
gunste van rekeningen aangehouden bij ING
of bij andere financiële instellingen gevestigd in
België (het IBAN van die rekeningen begint
met 'BE') toegestaan in het kader van de
Smart
Banking-diensten.
De
7. Extrabranch Mobility-diensten
59/110
(Nationale
of
internationale)
betalingsopdrachten
gegeven
door
meerderjarigen of minderjarigen:
opdracht en niet op het totaalbedrag van de
gegroepeerde opdrachten, tenzij uitdrukkelijke
andersluidende overeenkomst.
a.
per betalingsopdracht tussen INGrekeningen van ten minste eenzelfde houder of
beheerd door een volmachthebber met een
onbeperkte volmacht: geen limiet van
toepassing;
9.6. De Home'Bank-, Business'Bank- en Smart
Banking-diensten bieden de mogelijkheid om
betalingsopdrachten in te toetsen die door een
of meer aanvullende gebruikers moeten
worden ondertekend (ingeval de gebruiker die
de betalingsopdracht intoetst geen volmacht
heeft om deze alleen te tekenen). In voormeld
geval zijn, voor de Home’Bank/Business’Bankdiensten, de limieten vermeld in dit artikel 9
niet van toepassing. Voor de Smart Bankingdiensten zijn de limieten vermeld in dit artikel 9
maar van toepassing op de eerste
handtekening gesteld in het kader van de
Smart Banking-diensten, met uitsluiting van
alle navolgende handtekeningen.
b.
voor alle betalingsopdrachten ten
voordele van rekeningen (andere dan de
rekeningen hiervoor vermeld bij punt a), al dan
niet geopend bij ING, door ING, door een
andere vennootschap van ING Groep of door
een verzekeraar buiten ING Groep: geen limiet
van toepassing;
c.
voor alle betalingsopdrachten ten
voordele van rekeningen (andere dan de
rekeningen hiervoor vermeld bij punt a) en b)
al dan niet geopend bij ING: diensten niet
beschikbaar.
10. ONDERHOUD VAN DE PHONE'BANK-,
HOME’BANK/BUSINESS’BANK-,
SMART
BANKING- EN EXTRABRANCH MOBILITYDIENSTEN
Bovenvermelde limieten worden echter niet
toegepast
op
financiële
beleggingen
uitgevoerd
bij
ING
of
een
andere
vennootschap van ING Groep via de
Extrabranch Mobility-diensten.
10.1.
De
gebruiker
kan
via
de
gepersonaliseerde Phone'Bank-diensten die
worden verstrekt door het ING Contact Centre
een beroep doen op de helpdesk voor elk
incident of probleem van technische,
operationele of functionele aard dat betrekking
heeft
op
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank- en/of Extrabranch
Mobility-diensten, meer in het bijzonder in
verband met de installatie en het gebruik van
de Home’Bank/Business’Bank/Smart Banking
software
en/of
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking
database, of dat betrekking heeft op het
gebruik
van
de
toegangsen
ondertekeningsmiddelen voor de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen/of Extrabranch Mobility-diensten of nog dat
de veiligheid van die diensten in gevaar kan
brengen.
9.4. De voor de andere opdrachten geldende
limieten worden aan de gebruiker meegedeeld
in
het
kader
van
de
Phone’Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch Mobility-overeenkomst.
De gebruiker kan via de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen/of Extrabranch Mobility-diensten altijd
kennisnemen van de bedragen van de limieten
die voor de opdrachten gelden. Bovendien
wordt de gebruiker altijd op de hoogte gebracht
als een Verrichting niet kan worden uitgevoerd
wegens overschrijding van een limiet.
9.5. De Phone'Bank-, Home’Bank- en
Business’Bank-diensten
bieden
de
mogelijkheid om door middel van één
elektronische handtekening gegroepeerde
opdrachten door te geven tot uitvoering van
betalingstransacties, Verrichtingen in financiële
instrumenten of elke andere bank-, financiële
of
verzekeringsverrichting.
Voor
die
gegroepeerde
opdrachten
wordt
overeengekomen dat als de door de cliënt aan
zijn gebruikers verleende volmachten in
bedrag beperkt zijn, ING die beperkingen
toegepast op het bedrag van elke afzonderlijke
De
helpdesk
is
bereikbaar
op
het
telefoonnummer van de Phone'Bank-diensten
tijdens de openingsuren zoals die vermeld zijn
in de technische documentatie over het
gebruik
van
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten. De helpdesk
biedt zijn diensten aan in het Nederlands,
Frans, Duits of Engels.
60/110
De gebruiker kan ook via e-mail ([email protected])
met de helpdesk contact opnemen. Bij de
melding van een probleem en daarna deelt de
gebruiker alle informatie mee die nuttig en
noodzakelijk is om het probleem op te lossen.
het kader van het sluiten en uitvoeren van
deze
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank- en Smart Bankingovereenkomst en meer in het bijzonder in het
kader
van
het
gebruik
van
de
Home’Bank/Business’Bank
Online-diensten,
de telefonische diensten van Phone'Bank of de
Smart Banking-diensten, worden door ING
verwerkt voor het centraal beheer van haar
cliënten, het beheer van de rekeningen en
betalingen,
kredieten,
vermogensbeheer
(beleggingen), makelaarsdiensten (meer in het
bijzonder
verzekeringen
en/of
leasing),
marketing (o.a. studies en statistieken) van
bank-,
financiële
(o.a.
leasing)
en/of
verzekeringsdiensten (behalve indien de
betrokken natuurlijke persoon daartegen verzet
aantekent), globale visie van de cliënt, controle
op de regelmatigheid van de Verrichtingen en
voorkoming van onregelmatigheden.
10.2. Het correctieve onderhoud van de
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen
Extrabranch
Mobility-diensten,
dat
hoofdzakelijk op de rechtzetting van eventuele
gebreken
of
fouten
in
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingsoftware betrekking heeft, mag hoe dan ook
alleen met de medewerking van ING worden
uitgevoerd. De gebruiker mag zelf geen
correctie
of
wijziging
in
de
Home’Bank/Business’Bank- , Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten aanbrengen.
10.3 ING stelt alles in het werk om haar
onderhoudstaken binnen redelijke termijnen uit
te voeren. Bij het vervullen van haar
onderhoudstaken is ze echter alleen gehouden
tot een middelenverbintenis.
De gegevens over natuurlijke personen
beheerd door tussenpersonen (zelfstandige
agenten of makelaars) van ING, met name de
gegevens met betrekking tot hun financiële
Verrichtingen, worden ook door ING behandeld
om te waken over de naleving van hun
wettelijke,
reglementaire
(evenals
de
verplichtingen
voortvloeiend
uit
een
omzendbrief
van
de
FSMA/NBB)
of
contractuele verplichtingen, met inbegrip van
hun
eventuele
exclusiviteitsverplichting
tegenover ING.
10.4 ING is er niet toe gehouden om een
evolutief onderhoud te verrichten en kan
daarom niet garanderen dat de Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten aangepast
zijn aan de eigen behoeften en wensen van de
cliënt of de gebruiker, in het bijzonder de
aanpassing aan zijn (mobiele) computer- of
telecommunicatiesysteem. De cliënt en de
gebruiker moeten zelf nagaan of de systemen
aangepast zijn aan de specificaties die in de
technische documentatie over het gebruik van
de Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Banken Smart Banking--diensten zijn opgenomen.
11.
BESCHERMING
VAN
PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
De gegevens die op initiatief van natuurlijke
personen worden meegedeeld aan andere
vennootschappen van ING Groep gevestigd in
een lidstaat van de Europese Unie worden
door die laatste verwerkt overeenkomstig de
informatie over de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer die door die
vennootschappen wordt verstrekt.
DE
11.1.3. Die gegevens zijn niet bestemd om te
worden meegedeeld aan andere derden dan
de personen die door de betrokken natuurlijke
persoon
zijn
aangewezen,
de
vennootschappen waarvan de tussenkomst
nodig of nuttig is (namelijk Swift bvba,
MasterCard
Europe
bvba
voor
de
betalingstransacties en ATOS Worldine nv
voor de mobiele BC/MC-betalingstransacties)
om een van de doelstellingen vermeld in artikel
11.1.2. te bereiken, de vennootschappen van
ING Groep die al dan niet gevestigd zijn in een
lidstaat van de Europese Unie of verzekeraars
11.1. Algemene bepalingen
11.1.1 ING beschermt de persoonlijke
levenssfeer van elke natuurlijke persoon,
zowel van de gebruiker en in voorkomend
geval van de cliënt, als van elke andere
betrokken natuurlijke persoon, overeenkomstig
de geldende wetgeving. ING is de
verantwoordelijke voor de verwerking van de
persoonsgegevens
van
de
betrokken
natuurlijke personen (e-mail: [email protected]).
11.1.2. De persoonsgegevens van natuurlijke
personen die aan ING worden meegedeeld in
61/110
buiten ING Groep, overeenkomstig de hierna
vermelde bepalingen.
persoon daartegen verzet aantekent), de
hierboven vermelde diensten aan te bieden of
te verstrekken en de regelmatigheid van de
Verrichtingen te controleren (met inbegrip van
de voorkoming van onregelmatigheden).
Zo kunnen ze worden doorgegeven aan een
niet-lidstaat van de Europese Unie die al dan
niet een adequaat beschermingsniveau voor
persoonsgegevens garandeert (bijvoorbeeld
betaalgegevens die aan Swift bvba worden
meegedeeld, in de Verenigde Staten worden
bewaard en daar onderworpen zijn aan de
Amerikaanse wetgeving, gegevens die worden
meegedeeld aan vennootschappen van ING
Groep die niet in een lidstaat van de Europese
Unie zijn gevestigd ...). ING maakt echter
alleen gegevens over aan niet-lidstaten van de
Europese
Unie
zonder
adequaat
beschermingsniveau, in de gevallen die
worden bepaald door de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, bijvoorbeeld door de bescherming
van de gegevens via gepaste contractuele
bepalingen te waarborgen.
Bovendien worden ook de gegevens van de
natuurlijke personen die vereist zijn voor de
naleving door de vennootschappen van ING
Groep, al dan niet gevestigd in een lidstaat van
de Europese Unie, van de wettelijke of
reglementaire
bepalingen
(inclusief
de
bepalingen
die
voortvloeien
uit
een
omzendbrief
van
de
FSMA)
inzake
cliëntenonderzoek, de voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van
terrorisme, en de voorkoming van de
financiering
van
de
proliferatie
van
massavernietigingswapens,
voor
deze
doeleinden tussen de vennootschappen
uitgewisseld. ING Bank NV (Bijlmerplein 888,
1102 MG, Amsterdam Zuidoost, Nederland),
die optreedt als medeverantwoordelijke voor
de verwerking, verzorgt het beheer van de
gegevensuitwisselingen
binnen
de
vennootschappen van ING Groep die
deelnemen aan de gegevensuitwisseling over
de natuurlijke personen met het oog op de
voornoemde doeleinden.
De betrokken natuurlijke personen stemmen in
met de uitwisseling van hun gegevens tussen
de – bestaande of nog op te richten –
vennootschappen van de bank-, financiële en
verzekeringsgroep ING die al dan niet in een
lidstaat van de Europese Unie zijn gevestigd.
ING
Groep
is
een
geheel
van
vennootschappen die activiteiten uitoefenen in
het bank- en verzekeringswezen, leasing,
vermogensbeheer en/of een activiteit die in het
verlengde daarvan ligt. Elke natuurlijke
persoon kan aan ING een bijgewerkte lijst
vragen van de vennootschappen van ING
Groep gevestigd in België, in een andere
lidstaat van de Europese Unie of in een ander
derde land en die aan de gegevensuitwisseling
over
de
cliënt
deelnemen.
Die
vennootschappen
hebben
zich
ertoe
verbonden de best mogelijke bescherming van
de
uitgewisselde
persoonsgegevens
te
waarborgen en zijn wat die gegevens betreft,
gehouden tot een geheimhoudingsplicht.
Bovendien worden de gegevens die door ING
wor d en
v er za m eld
als
verzekeringstussenpersoon ook meegedeeld
aan de betrokken verzekeraars buiten ING
Groep gevestigd zijn in een lidstaat van de
Europese Unie met het oog op de beoordeling
van het verzekerde risico en in voorkomend
geval, het sluiten en beheren van het
verzekeringscontract, marketing van hun
verzekeringsdiensten (met uitsluiting van de
verzending van reclame per mail), centraal
beheer van de clientèle en controle van de
regelmatigheid van de Verrichtingen (met
inbegrip
van
de
voorkoming
van
onregelmatigheden). Elke natuurlijke persoon
kan een lijst vragen van de betrokken
verzekeraars buiten ING Groep.
De
gegevensuitwisseling
tussen
de
vennootschappen van ING Groep die in een
andere lidstaat van de Europese Unie zijn
gevestigd, is bedoeld om de vennootschappen
die eraan deelnemen de mogelijkheid te
bieden een centraal cliëntenbeheer te
verrichten, een globale visie van de cliënt te
hebben,
studies,
statistieken
en/of
marketingacties uit te voeren (met uitsluiting
van reclame via e-mail en tenzij de betrokken
De Belgische of buitenlandse (bijvoorbeeld
Amerikaanse) gerechtelijke of administratieve
autoriteiten of controle-instanties kunnen in
zekere gevallen bepaald door de lokale
wetgeving of reglementering (met name met
het oog op de preventie van terrorisme), van
ING of van een vennootschap waaraan ING
gegevens heeft doorgegeven overeenkomstig
62/110
wat voorafgaat, de mededeling eisen van alle
of een deel van de persoonsgegevens van de
natuurlijke
personen
(bijvoorbeeld
de
gegevens
met
betrekking
tot
betalingstransacties). Zo worden bepaalde
gegevens bijvoorbeeld meegedeeld aan het
centraal aanspreekpunt (CAP) en de
kredietcentrales van de Nationale Bank van
België, overeenkomstig artikel 5 van het
Algemeen Reglement van de Verrichtingen
van ING.
Bijgevolg laat de betrokken natuurlijke persoon
de verwerking van die gegevens in het kader
van de uitvoering van betaalverrichtingen toe,
in overeenstemming met artikel 6 van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
De categorieën van personen die toegang
hebben
tot
die
gegevens
zijn
de
personeelsleden van ING en eventueel van de
andere vennootschappen van ING Groep die
al dan niet gevestigd zijn in een lidstaat van de
Europese Unie of andere vennootschappen
(bijvoorbeeld: Swift bvba, MasterCard Europe
bvba ...) waarvan de tussenkomst nodig of
nuttig is voor de verwerking van de
betalingstransacties.
11.1.4. Elke natuurlijke persoon heeft toegang
tot de gegevens die op hem betrekking hebben
en worden verwerkt door ING, een andere
vennootschap van ING Groep die al dan niet in
een lidstaat van de Europese Unie is gevestigd
of een betrokken verzekeraar buiten ING
Groep, en kan zo nodig onjuiste gegevens
doen verbeteren of onwettig verwerkte
gegevens doen schrappen.
In de veronderstelling dat gegevens van
raciale of etnische aard blijken uit gegevens
waarmee de betrokken natuurlijke persoon
wordt geïdentificeerd (voornamelijk zijn naam,
voornaam, adres en nationaliteit), laat de
betrokken natuurlijke persoon de verwerking
van die gegevens van raciale of etnische aard
eveneens toe, in overeenstemming met artikel
6 van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De categorieën van personen die toegang
hebben
tot
die
gegevens
zijn
de
personeelsleden van ING en eventueel van de
andere vennootschappen van ING Groep al
dan niet gevestigd in een lidstaat van de
Europese Unie of van de betrokken
verzekeraars buiten ING Groep, die belast zijn
met de verwezenlijking van een of meer
doelstellingen die werden vermeld in punt
11.1.2. en 11.1.3.
De betrokken natuurlijke persoon kan zich op
elk ogenblik kosteloos en op eenvoudig
verzoek verzetten:
- tegen de verwerking van gegevens die op
hem betrekking hebben voor commerciële
prospectie ('direct marketing');
- tegen de uitwisseling van gegevens die op
hem
betrekking
hebben
tussen
de
vennootschappen van ING Groep in een
lidstaat van de Europese Unie met het oog op
direct marketing;
- tegen de mededeling van de gegevens die op
hem betrekking hebben en door ING worden
verzameld
in
de
hoedanigheid
van
verzekeringsmakelaar aan de betrokken
verzekeringsmaatschappijen
(buiten
ING
Groep) gevestigd in een lidstaat van de
Europese Unie, met het oog op commerciële
prospectie ('direct marketing') door die
vennootschappen.
Er zal zo spoedig mogelijk met zijn verzoek
rekening worden gehouden.
11.1.6. Geen enkele wettelijke bepaling houdt
een verplichting in om te antwoorden op de
vragen die worden gesteld door ING, een
andere vennootschap van ING Groep al dan
niet gevestigd in een lidstaat van de Europese
Unie of een betrokken verzekeraar buiten ING
Groep, maar het niet beantwoorden van die
vragen kan naargelang het geval leiden tot de
onmogelijkheid of de weigering door ING, een
andere vennootschap van ING Groep al dan
niet gevestigd in een lidstaat van de Europese
Unie of een betrokken verzekeraar buiten ING
Groep om een (pre-)contractuele relatie aan te
gaan, een dergelijke relatie voort te zetten of
een Verrichting uit te voeren die werd
gevraagd door de betrokken natuurlijke
persoon.
11.1.5. Gegevens met een etnisch of raciaal
karakter, gegevens met betrekking tot
politieke,
levensbeschouwelijke
of
godsdienstige overtuigingen, gegevens met
betrekking tot het lidmaatschap van een
vakbond of het seksuele leven worden niet
verwerkt, behalve als zij verschijnen bij
betalingstransacties
(bijvoorbeeld
een
betalingsopdracht voor het lidmaatschap van
een politieke partij).
63/110
11.1.7. De persoonsgegevens van de
betrokken natuurlijke persoon worden door
ING en de andere vennootschappen van ING
Groep al dan niet gevestigd in een lidstaat van
de Europese Unie strikt vertrouwelijk verwerkt.
Omdat
de
elektronische
communicatienetwerken, en meer in het
bijzonder het internet, echter geen totale
veiligheid bieden, kan de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer enkel gegarandeerd
worden als de persoonsgegevens worden
doorgegeven via de communicatiekanalen
waarvan ING uitdrukkelijk aangeeft dat zij
beveiligd zijn.
11.2. Home’Bank/Business’Bank
diensten
maken
en
de
inhoud
van
de
Home’Bank/Business’Bank Online-diensten te
verbeteren. Die cookies worden gedurende
een periode van maximaal twaalf maanden op
het computersysteem van de gebruiker
bewaard.
De meeste internetbrowsers zijn automatisch
ingesteld om cookies te aanvaarden. Door de
instelling van zijn internetbrowser te wijzigen,
kan de gebruiker er echter voor zorgen dat hij
gewaarschuwd wordt telkens als er een cookie
wordt gestuurd of beletten dat er cookies
worden bewaard op zijn harde schijf. ING kan
wel
niet
garanderen
dat
de
Home’Bank/Business’Bank
Online-diensten
toegankelijk zullen zijn als de gebruiker de
bewaring van cookies weigert.
Online-
11.2.1. Cookies
11.2.2. Omgevingsvariabelen
Op
bepaalde
plaatsen
in
de
Home’Bank/Business’Bank
Online-diensten
wordt gebruikgemaakt van 'cookies' om de
gebruiker een betere service te verlenen. Een
'cookie' is een tekstbestand dat informatie
bevat over het gedrag van de persoon die een
website
bezoekt.
Een
cookie
wordt
aangemaakt door een softwareprogramma op
de server van de website maar opgeslagen op
de harde schijf van het computersysteem van
de bezoeker van die website. Bij een volgende
bezoek aan de website kan de inhoud van de
cookie door de website worden opgevraagd.
De cookies die bij het gebruik van de
Home’Bank/Business’Bank
Online-diensten
worden aangemaakt, zorgen ervoor dat de
diensten worden afgestemd op de specifieke
interesses van elke gebruiker die kunnen
worden geïdentificeerd met behulp van die
cookies. De cookies bevatten gegevens over
de gebruiker, namelijk de geselecteerde taal of
munteenheid, zodat hij die gegevens niet
telkens opnieuw moet invoeren als hij de
Home’Bank/Business’Bank
Online-diensten
gebruikt. Ze registreren gegevens over de
pagina's van de Home’Bank/Business’Bank
Online-diensten die de gebruiker heeft
bezocht, om informatiesessies tot stand te
brengen, met name door registratie van de
informatie
die
de
gebruiker
in
de
opeenvolgende formulieren meedeelt, en zo te
vermijden dat de gebruiker herhaaldelijk
dezelfde reclame- of andere boodschappen te
zien krijgt. ING verwerkt bovendien de door de
cookies geregistreerde gegevens over de
gebruiker
om
statistieken
over
de
Home’Bank/Business’Bank Online-diensten te
Terwijl
de
gebruiker
de
Home’Bank/Business’Bank
Online-diensten
gebruikt,
worden
de
onderstaande
persoonsgegevens, die 'omgevingsvariabelen'
worden genoemd, naar ING verzonden en
daar geregistreerd via de browser van de
gebruiker:
• zijn TCP/IP-adres (identificatienummer op het
internet van het computersysteem waarover de
gebruiker beschikt);
• het merk en de versie van zijn browser en
zijn besturingssysteem;
• de taal die de gebruiker kiest;
• het type Home’Bank-diensten dat de
gebruiker kiest (Home'Bank of Business’Bank);
• het type kaartlezer;
• alle informatie over de pagina's van de
Home’Bank/Business’Bank Online-diensten die
de gebruiker bezocht en die van de andere
websites via dewelke de gebruiker toegang
had tot de Home’Bank/Business’Bank Onlinediensten.
ING verwerkt die laatste gegevens om
rekening te houden met de elementen die
specifiek zijn voor de configuratie van het
computersysteem waarover de gebruiker
beschikt en om hem aldus de gevraagde
internetpagina's in het juiste formaat te kunnen
toesturen. Bovendien worden ze verwerkt om
statistieken over de Home’Bank/Business’Bank
Online-diensten te maken en om de inhoud
van deze diensten te kunnen verbeteren.
64/110
11.3. Phone'Bank-diensten
• het serienummer van het gebruikte mobiele
computersysteem (UDID);
• het type Home’Bank-diensten dat de
gebruiker kiest (Home'Bank of Business’Bank);
• de taal die de gebruiker kiest;
• de door de gebruiker geraadpleegde pagina's
van de ING Smart Banking-diensten.
De telefoongesprekken in het kader van de
Phone'Bank-diensten worden opgenomen.
ING bewaart systematisch deze opnames en
de gegevens die ze bevatten met het oog op:
• de verwerking van de Verrichtingen van de
cliënt of de gebruiker, en de opvolging van de
ten gunste en/of op aanvraag van de cliënt
verleende diensten inzake beheer van de
rekeningen
en
betalingen,
kredieten,
betalingen, vermogensbeheer (beleggingen) of
verzekeringen;
• het centrale cliëntenbeheer en de globale
visie van de cliënt;
• de controle op de Verrichtingen en de
voorkoming van onregelmatigheden.
ING verwerkt die laatste gegevens om
rekening te houden met de elementen die
specifiek zijn voor de configuratie van het
mobiele computersysteem waarover de
gebruiker beschikt en om hem aldus de
gevraagde internetpagina's in het juiste
formaat te kunnen toesturen. Bovendien
worden ze verwerkt om statistieken over de
Smart Banking-diensten te maken en om de
inhoud van deze diensten te kunnen
verbeteren.
De cliënt of in voorkomend geval de gebruiker,
kan van ING telefonische oproepen ontvangen
in het kader van de Verrichtingen die hij heeft
aangevraagd.
Die opnames worden bewaard voor een
periode die niet langer is dan nodig voor de
realisatie van de doelstellingen waarvoor ze
zijn gemaakt of waarvoor ze later worden
verwerkt.
12. BEWIJS VAN DE VERRICHTINGEN
De bepalingen van dit punt 12 doen geen
afbreuk aan het recht van de cliënt om het
bewijs van het tegendeel te leveren via welk
rechtsmiddel
ook,
noch
aan
de
aansprakelijkheidsregeling waarvan sprake in
de punten 5 en 8 van deze Algemene
voorwaarden.
Het ING Contact Centre Belgium nv is
onderaannemer voor de verwerking van de
opnames van de telefoongesprekken in het
kader van de Phone'Bank-diensten.
Zij doen evenmin afbreuk aan wettelijke
bepalingen van dwingend recht of van
openbare orde die bijzondere voorschriften
inhouden inzake authenticatie, registratie en/of
boeking van Verrichtingen.
De
toetreding
tot
de
Phone’Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten houdt in dat
de cliënt en de gebruiker akkoord gaan met de
opname van alle telefoongesprekken van de
gebruiker in het kader van de Phone'Bankdiensten, overeenkomstig wat hiervoor is
vermeld.
12.1. Bewijs van de Verrichtingen in het
algemeen
12.1.1. Onverminderd punt 6.6 verbindt ING
zich ertoe om in geval van betwisting van een
Verrichting voortvloeiend uit een opdracht die
een gebruiker via zijn toegangs- en
ondertekeningsmiddelen voor de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank- , Smart Banking
en
Extrabranch
Mobility-diensten
heeft
doorgegeven, het bewijs te leveren dat de
Verrichting correct werd geauthenticeerd,
geregistreerd en geboekt en niet werd
getroffen door een technisch incident of een
ander defect.
11.4. Smart Banking-diensten
Terwijl de gebruiker de Smart Bankingdiensten gebruikt, worden de onderstaande
persoonsgegevens, die 'omgevingsvariabelen'
worden genoemd, naar ING verzonden en
daar
geregistreerd
via
het
mobiele
computersysteem van de gebruiker:
• zijn TCP/IP-adres (identificatienummer op het
internet van het computersysteem waarover de
gebruiker beschikt);
• de merken en versies van het gebruikte
mobiele computersysteem (een Androidtoestel, iPad, iPhone, iPod Touch ...) en zijn
besturingssysteem;
Voor alle Verrichtingen uitgevoerd naar
aanleiding van een opdracht die via de
Home’Bank/Business’Bank- of Smart Bankingdiensten is doorgegeven, wordt dat bewijs
geleverd door voorlegging van een uittreksel
65/110
uit de journaalband of de opnames op
informaticadrager van de Verrichtingen die de
elektronische systemen van ING of van de
eventuele onderaannemers van ING worden
gemaakt.
ondertekend met de ondertekeningsmiddelen
van de Home’Bank/Business’Bank-diensten
die ING hem ter beschikking stelt (een
chipkaart met een chipkaartlezer en met de
middelen die de gebruiker zelf kiest op grond
van de mogelijkheden die hem door ING
worden aangeboden (zoals een wachtwoord,
een geheime code, een pincode en/of elke
andere authenticatiecode die voor de gebruiker
strikt
persoonlijk
en
vertrouwelijk
is,
naargelang de door ING aangeboden
mogelijkheden). Om een opdracht via de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
elektronisch te ondertekenen, maakt de
gebruiker gebruik van zijn chipkaart met een
chipkaartlezer voor zover hij in de Phone'Bank,
Home’Bank/Business’Banken
Smart
Banking-overeenkomst op dat middel heeft
ingeschreven en onder voorbehoud van de
door ING aangeboden mogelijkheden.
Voor alle Verrichtingen die worden uitgevoerd
naar aanleiding van een opdracht die via de
Phone'Bank-diensten is doorgegeven, wordt
dat bewijs geleverd door voorlegging van een
uittreksel uit de opnames op magnetische of
informaticadrager van de Verrichtingen die
automatisch door de elektronische systemen
van ING of van de eventuele onderaannemers
van ING worden gemaakt.
De partijen erkennen de bewijskracht van
voornoemde journaalband en opnames op een
magnetische of informaticadrager. De inhoud
van de journaalband en van de opnames kan
worden gereproduceerd op papier, microfiche
of microfilm, op magnetische of optische schijf,
of op elke andere informatiedrager. Die
reproductie heeft voor de partijen dezelfde
bewijskracht als een origineel document. De
cliënt kan vragen dat ING een door haar als
bewijs
aangehaalde
reproductie
voor
gelijkvormig verklaart.
12.2.2. Bij gebruik van een chipkaart met een
chipkaartlezer om een opdracht elektronisch te
ondertekenen,
wordt
een
eenmalig
wachtwoord aangemaakt met behulp van de
chipkaart van een gebruiker na enerzijds de
manuele of automatische invoering in de
chipkaartlezer van elementen betreffende de
betrokken opdracht die met het oog op de
Verrichting
door
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
worden
verstrekt, en anderzijds de manuele invoering
van de persoonlijke en vertrouwelijke pincode
die gekoppeld is aan de kaart en door de
gebruiker zelf is gekozen. Zodra de gebruiker
dit
eenmalige
wachtwoord
in
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten manueel
of automatisch heeft ingevoerd en gevalideerd,
wordt het door de bank geregistreerd zodat zij
het kan valideren. De cliënt aanvaardt dat het
eenmalige wachtwoord dat manueel of
automatisch in de Home’Bank/Business’Bankdiensten wordt ingevoerd en gevalideerd na
gebruik van de ondertekeningsmiddelen op de
eerder beschreven wijze, zoals het door de
bank wordt geregistreerd, de elektronische
handtekening vormt van een van zijn
gebruikers die houder is van de betrokken
kaart of, indien hij gebruiker en houder van de
betrokken kaart is, van hemzelf, op
voorwaarde
dat
die
elektronische
handtekening door de elektronische systemen
van ING gevalideerd wordt en in het bijzonder
door deze computersystemen herkend wordt
als uitgaand van de gebruiker en voor zover
het gebruik van de chipkaart geldig en niet
herroepen of verstreken is.
12.1.2 ING bewaart een interne staat van de
Verrichtingen die worden uitgevoerd naar
aanleiding van een opdracht die via de
toegangs- en ondertekeningsmiddelen voor de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking en Extrabranch Mobilitydiensten is gegeven gedurende een periode
van ten minste vijf jaar vanaf de uitvoering van
de Verrichtingen, onverminderd andere
wettelijke
of
reglementaire
bepalingen
betreffende de verstrekking van bewijsstukken.
12.1.3.
Onverminderd
wettelijke
of
reglementaire bepalingen van dwingend recht
of openbare orde kunnen alle kennisgevingen
van ING in het kader van de overeenkomst
geldig worden verricht met onder meer een
eenvoudige brief of elektronische verzending,
een bij de rekeningafschriften geïntegreerd
bericht
of
in
het
kader
van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten,
een
elektronisch bericht.
12.2. Home’Bank/Business’Bank-diensten
12.2.1.
In
het
kader
van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
wordt
elke opdracht door een gebruiker elektronisch
66/110
12.2.3. In afwijking van de punten 12.2.1 en
12.2.2 van deze Algemene voorwaarden
aanvaardt de cliënt dat voor bepaalde
opdrachten
die
via
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
worden
uitgevoerd en beschreven zijn in de technische
documentatie over het gebruik van de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten (bijvoorbeeld betalingsopdrachten ten
gunste van andere rekeningen waarvan de
cliënt houder is en/of bepaalde begunstigden),
alleen de validatie van de opdracht, zonder op
dat moment gebruik te maken van de
ondertekeningsmiddelen
van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten, door een
persoon die vooraf geldig geauthenticeerd is
als gebruiker, overeenkomstig punt 5.2 van
deze Algemene voorwaarden, via zijn
toegangsmiddelen bij zijn toegang tot de
Home’Bank/Business’Bank-diensten,
de
elektronische handtekening van die gebruiker
vormt,
op
voorwaarde
dat
die
toegangsmiddelen door de elektronische
systemen van ING worden gevalideerd en in
het bijzonder door deze computersystemen
worden herkend als uitgaand van de gebruiker
en voor zover die toegangsmiddelen geldig en
niet herroepen of verstreken zijn.
een geldig en voldoende bewijs vormen van
zijn instemming met het bestaan en de inhoud
van de opdracht in kwestie en van de
overeenstemming tussen de inhoud van de
opdracht zoals doorgegeven door de gebruiker
en de inhoud van de opdracht zoals ontvangen
door ING.
12.3. Phone'Bank-diensten
12.3.1. In het kader van de Phone'Bankdiensten wordt elke opdracht door een
gebruiker elektronisch ondertekend met de
ondertekeningsmiddelen van de Phone'Bankdiensten die ING eventueel ter beschikking
stelt (naargelang de door ING aangeboden
mogelijkheden) en met de middelen die de
gebruiker zelf heeft gekozen (zoals een
geheime
code
en/of
elke
andere
authenticatiecode die voor de gebruiker strikt
persoonlijk en vertrouwelijk zijn, naargelang de
door ING aangeboden mogelijkheden).
12.3.2. In afwijking van punt 12.3.1 van deze
Algemene voorwaarden aanvaardt de cliënt
voor sommige opdrachten die via de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
worden
uitgevoerd en worden omschreven in de
technische documentatie over het gebruik van
de Phone’Bank-, Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking en Extrabranch Mobilitydiensten
(bijvoorbeeld
sommige
betalingsopdrachten ten gunste van andere
rekeningen waarvan de cliënt houder of
medehouder is), dat louter de telefonische
validatie van de opdracht door een gebruiker
na zijn identificatie aan de hand van
controlevragen gesteld door een operator van
de Phone'Bank-diensten op grond van
persoonlijke gegevens gekend door ING en de
gebruiker, zonder op dat moment gebruik te
maken van de toegangsmiddelen van de
Phone'Bank-diensten,
de
elektronische
handtekening van deze gebruiker vormt.
De cliënt aanvaardt dat de correcte
antwoorden op voormelde controlevragen die
een persoon aan een operator van de
Phone'Bank-diensten meedeelt, het geldige en
voldoende bewijs vormen van de identiteit van
die persoon als gebruiker van de Phone'Bankdiensten voor het betrokken persoonlijke
toegangsnummer.
12.2.4.
Voor
alle
via
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
uitgevoerde Verrichtingen aanvaardt de cliënt
dat de elektronische handtekening, zoals
gedefinieerd in de punten 12.2.2 of 12.2.3 van
deze Algemene voorwaarden, van elke
gebruiker – die door de elektronische
systemen van ING wordt gevalideerd en
herkend als uitgaand van die gebruiker –
voldoet
aan
de
voorwaarden
voor
toerekenbaarheid aan de gebruiker en
integriteit van de inhoud die aan een
handtekening worden verbonden in de zin van
artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek, en dat de opdracht waaraan die
elektronische handtekening is verbonden
dezelfde bewijskracht heeft als een schriftelijke
opdracht met identiek dezelfde inhoud die door
de gebruiker met de hand ondertekend is en
de cliënt als dusdanig verbindt. De cliënt
aanvaardt dat, voor zover de elektronische
systemen
van
ING
de
elektronische
handtekening van de gebruiker valideren en
herkennen als uitgaand van de gebruiker, alle
door de gebruiker elektronisch ondertekende
opdrachten
die
ING
via
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten ontvangt,
12.3.3. De cliënt aanvaardt dat de opnames
van telefoongesprekken van de gebruikers,
met inbegrip van de via de telefoon
67/110
doorgegeven opdrachten, bewijskracht hebben
met betrekking tot hun inhoud.
aanvaardt dat dit bestand, dat het resultaat is
van het gebruik van de op de hierboven
beschreven wijze door een persoon, de
elektronische handtekening vormt van een van
zijn gebruikers die houder is van het betrokken
veiligheidsbestand of als hij gebruiker en
houder
is
van
het
betrokken
veiligheidsbestand,
van
hemzelf,
op
voorwaarde
dat
deze
elektronische
handtekening door de computersystemen van
ING wordt gevalideerd en in het bijzonder door
deze elektronische systemen wordt herkend
als uitgaand van de gebruiker en voor zover
zijn certificaat geldig en niet herroepen is.
12.3.4. De cliënt aanvaardt dat de
elektronische handtekening zoals bepaald in
de punten 12.3.1 (namelijk het bestand dat het
resultaat is van de intoetsing door de gebruiker
van de door hem gekozen geheime code) of
12.3.2 (namelijk de telefonische validatie,
opgenomen door de elektronische systemen
van ING of eventuele onderaannemers waarop
ING een beroep doet), de handtekening van de
gebruiker vormt en dat de opdracht met die
handtekening dezelfde bewijskracht heeft als
een schriftelijk gegeven opdracht met identiek
dezelfde inhoud die met de hand ondertekend
is door de gebruiker en de cliënt als dusdanig
verbindt. De cliënt aanvaardt dat, voor zover
de elektronische systemen van ING de
elektronische handtekening van de gebruiker
valideren, alle opdrachten die de gebruiker
elektronisch ondertekent en die ING via de
Phone'Bank-diensten ontvangt, een geldig en
voldoende bewijs vormen van zijn instemming
met het bestaan en de inhoud van de opdracht
in kwestie en van de overeenstemming tussen
de inhoud van de opdracht zoals doorgegeven
door de gebruiker en de inhoud van de
opdracht zoals ontvangen door ING.
12.4.1. In het kader van de Smart Bankingdiensten wordt elke opdracht elektronisch
ondertekend door een gebruiker met de
ondertekeningsmiddelen voor de Smart
Banking-diensten die ING hem eventueel ter
beschikking stelt (zoals een veiligheidsmodule,
naargelang de door ING aangeboden
mogelijkheden) en de middelen die de
gebruiker zelf kiest naargelang de door ING
aangeboden
mogelijkheden
(zoals
een
pincode en/of elke andere authenticatiecode
die voor de gebruiker strikt persoonlijk en
vertrouwelijk zijn, naargelang de door ING
aangeboden mogelijkheden).
12.4.3. In afwijking van de punten 12.4.1 en
12.4.2 van deze Algemene voorwaarden
aanvaardt de cliënt dat voor bepaalde
opdrachten die via de Smart Banking-diensten
worden uitgevoerd en beschreven zijn in de
technische documentatie over het gebruik van
de Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Bank- ,
Smart Banking en Extrabranch Mobilitydiensten (bijvoorbeeld betalingsopdrachten ten
gunste van andere rekeningen waarvan de
cliënt houder of volmachthebber is), alleen de
validatie van de opdracht, zonder op dat
moment gebruik
te
maken van de
ondertekeningsmiddelen
van
de
Smart
Banking-diensten, door een persoon die vooraf
geldig geauthenticeerd is als gebruiker,
overeenkomstig punt 5.4 van deze Algemene
voorwaarden, via zijn toegangsmiddelen bij zijn
toegang tot de Smart Banking-diensten, de
elektronische handtekening van die gebruiker
vormt, die houder is van het betrokken
veiligheidsbestand, of als hij gebruiker en
houder
is
van
het
betrokken
veiligheidsbestand,
van
hemzelf,
op
voorwaarde dat die toegangsmiddelen door de
elektronische systemen van ING worden
gevalideerd en in het bijzonder door deze
computersystemen worden herkend als
uitgaand van de gebruiker en voor zover het
gebruik van zijn certificaat geldig en niet
herroepen is.
12.4.2. Bij gebruik van de veiligheidsmodule
met het oog op de elektronische ondertekening
van een opdracht, wordt de privésleutel uit het
veiligheidsbestand dat de gebruiker tijdens de
procedure voor de aanmaak van een profiel
heeft aangemaakt, geactiveerd door de
intoetsing en de validatie door een persoon
van de door de gebruiker gekozen pincode.
Het resultaat van deze activering wordt
opgeslagen in een uniek bestand. De cliënt
12.4.4. Voor alle via de Smart Bankingdiensten uitgevoerde Verrichtingen aanvaardt
de cliënt dat de elektronische handtekening,
zoals gedefinieerd in de punten 12.4.2 of
12.4.3 van deze Algemene voorwaarden, van
elke gebruiker – die door de elektronische
systemen van ING wordt gevalideerd en
herkend als uitgaand van die gebruiker –
voldoet
aan
de
voorwaarden
voor
toerekenbaarheid aan de gebruiker en
12.4. Smart Banking-diensten
68/110
integriteit van de inhoud die aan een
handtekening worden verbonden in de zin van
artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek,
en dat de opdracht waaraan die handtekening
is verbonden dezelfde bewijskracht heeft als
een schriftelijke opdracht met identiek dezelfde
inhoud die door de gebruiker met de hand
ondertekend is en de cliënt als dusdanig
verbindt. De cliënt aanvaardt dat, voor zover
de elektronische systemen van ING de
elektronische handtekening van de gebruiker
valideren en herkennen als uitgaand van de
gebruiker, alle opdrachten die de gebruiker
met de elektronische handtekening valideert
en die ING via de Smart Banking-diensten
ontvangt, een geldig en voldoende bewijs
vormen van zijn instemming met het bestaan
en de inhoud van de opdracht in kwestie en
van de overeenstemming tussen de inhoud
van de opdracht zoals doorgegeven door de
gebruiker en de inhoud van de opdracht zoals
ontvangen door ING.
opdracht die de Extrabranch Mobility-diensten
verstrekken voor de betrokken verrichting, en
anderzijds de aan de kaart gekoppelde,
persoonlijke en vertrouwelijke pincode die de
gebruiker heeft gekozen. Zodra dit wachtwoord
voor eenmalig gebruik is ingetoetst en
gevalideerd in de Extrabranch Mobilitydiensten, wordt het door ING opgeslagen
zodat ze het kan valideren. De cliënt aanvaardt
dat het wachtwoord voor eenmalig gebruik dat
door een persoon in de Extrabranch Mobilitydiensten wordt ingetoetst en gevalideerd na
gebruik van de ondertekeningsmiddelen zoals
hierboven vermeld, zoals opgeslagen door de
bank, de elektronische handtekening vormt
van een van zijn gebruikers die houder is van
de betrokken kaart, of als hij een gebruiker is
en houder van de betrokken kaart, van
hemzelf,
op
voorwaarde
dat
deze
elektronische handtekening wordt gevalideerd
door de elektronische systemen van ING en in
het bijzonder door deze systemen wordt
herkend als uitgaand van de gebruiker (op
basis van een handtekeningspecimen van de
gebruiker dat bij ING werd neergelegd) en voor
zover het gebruik van zijn chipkaart geldig en
niet herroepen of vervallen is.
12.5. Extrabranch Mobility-diensten
12.5.1. In het kader van de Extrabranch
Mobility-diensten wordt elke opdracht via een
document in "pdf"- of vergelijkbaar formaat dat
ING ter beschikking stelt via haar elektronische
systemen, elektronisch ondertekend door een
gebruiker met de ondertekeningsmiddelen voor
de Extrabranch Mobility-diensten die ING hem
daarvoor ter beschikking stelt (een chipkaart
met chipkaartlezer of een digitale pen) en de
middelen die de gebruiker zelf kiest
naargelang de door ING aangeboden
mogelijkheden
(zoals
een
wachtwoord,
geheime code, pincode en/of elke andere
authenticatiecode die voor de gebruiker strikt
persoonlijk en vertrouwelijk is, naargelang de
door ING aangeboden mogelijkheden).
Om een opdracht elektronisch te ondertekenen
in het kader van de Extrabranch Mobilitydiensten kan de gebruiker kiezen of hij zijn
chipkaart met chipkaartlezer of een digitale
pen gebruikt, op voorwaarde dat hij op dit
middel heeft ingeschreven in het kader van de
overeenkomst en onder voorbehoud van de
door ING aangeboden mogelijkheden).
12.5.3. Bij gebruik van de digitale pen voor de
elektronische ondertekening van een opdracht,
wordt de unieke elektronische weergave van
de
handtekening
van
een
gebruiker
aangemaakt door zijn manuele handtekening
met een daartoe bestemde pen aan te brengen
op een elektronisch systeem dat ING ter
beschikking stelt. De beweging van die
manuele handtekening van de gebruiker wordt
door de elektronische systemen van ING
opgeslagen en omgezet in een unieke
elektronische weergave van die manuele
handtekening, die wordt opgenomen in het
document in "pdf"-formaat en door ING wordt
opgeslagen met het oog op de validatie ervan
door haar. De cliënt aanvaardt dat de unieke
elektronische weergave van de handtekening
die een persoon in de Extrabranch Mobilitydiensten aanbrengt na gebruik van de
ondertekeningsmiddelen
zoals
hierboven
vermeld, zoals opgeslagen door ING, de
elektronische handtekening vormt van een van
zijn gebruikers, op voorwaarde dat deze
elektronische handtekening wordt gevalideerd
door de elektronische systemen van ING en in
het bijzonder door die systemen wordt herkend
als uitgaand van de gebruiker.
12.5.2. Bij gebruik van de chipkaart met
chipkaartlezer met het oog op de elektronische
ondertekening van een opdracht, wordt een
wachtwoord
voor
eenmalig
gebruik
aangemaakt aan de hand van de chipkaart van
een gebruiker na invoering in de chipkaartlezer
van enerzijds elementen over de betrokken
69/110
12.5.4. Voor alle via de Extrabranch Mobilitydiensten uitgevoerde verrichtingen aanvaardt
de cliënt dat de elektronische handtekening,
zoals gedefinieerd in de punten 12.5.2 of
12.5.3 van deze algemene voorwaarden, van
elke gebruiker – die door de elektronische
systemen van ING wordt gevalideerd en
herkend als uitgaand van die gebruiker –
voldoet
aan
de
voorwaarden
voor
toerekenbaarheid aan de gebruiker en
integriteit van de inhoud die aan een
handtekening worden verbonden in de zin van
artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek,
en dat de opdracht waaraan die elektronische
handtekening
is
verbonden
dezelfde
bewijskracht heeft als een schriftelijke opdracht
met identiek dezelfde inhoud die door de
gebruiker met de hand ondertekend is en de
cliënt als dusdanig verbindt. De cliënt
aanvaardt dat, voor zover de elektronische
systemen
van
ING
de
elektronische
handtekening van de gebruiker valideren en
herkennen als uitgaand van de gebruiker, alle
opdrachten die de gebruiker met de
elektronische handtekening valideert en die
ING via de Extrabranch Mobility-diensten
ontvangt, een geldig en voldoende bewijs
vormen van zijn instemming met het bestaan
en de inhoud van de opdracht in kwestie en
van de overeenstemming tussen de inhoud
van de opdracht zoals doorgegeven door de
gebruiker en de inhoud van de opdracht zoals
ontvangen door ING.
13.
TARIFERING
VALUTADATA
EN
KOSTEN
een
inschrijvingsformulier
voor
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of Smart Banking-diensten. De tarieven
kunnen voor het gebruik van de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten de betaling
van jaarlijkse bijdragen bepalen, die dan
invorderbaar zijn vanaf de activering van de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of Smart Banking-diensten door ING en
vervolgens op alle verjaardagen.
13.2. De tarieven van de bank-, financiële en
verzekeringsproducten en -diensten die
beschikbaar zijn via de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten, en meer
bepaald
de
tarieven
van
de
betalingstransacties en de Verrichtingen in
financiële instrumenten, die via die diensten
beschikbaar zijn, worden voor de producten en
diensten die ING levert, vermeld in de tarieven
en rentevoeten (Tarief van de meest
voorkomende
bankverrichtingen
voor
natuurlijke of rechtspersonen, Tarief van de
meest voorkomende verrichtingen op roerende
waarden, rentetarieven van ING-kasbons enz.)
die door ING worden gepubliceerd en die
onder meer beschikbaar zijn bij alle INGkantoren en/of via de informatiediensten van
de Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Bank- ,
Smart Banking en Extrabranch Mobilitydiensten, of voor de producten en diensten die
door een andere vennootschap van ING Groep
in Europa worden verstrekt, in de tarieven en
rentevoeten die door die vennootschap
gepubliceerd worden en die onder meer
beschikbaar zijn bij die vennootschap en/of via
de Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking en Extrabranch Mobilitydiensten. De gepubliceerde tarieven en
rentevoeten gelden slechts op de datum
waarop ze worden verstrekt. Ze gelden niet als
contractaanbod
van
ING
of
andere
vennootschappen van ING Groep, tenzij ze
aan de cliënt worden meegedeeld in een
inschrijvingsformulier voor het betrokken
product of de betrokken dienst.
13.3. Onder voorbehoud van de eventuele
toepassing van een apart tarief voor de
geautomatiseerde Verrichtingen, blijft de
uitvoering van Verrichtingen die via de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking en Extrabranch Mobilitydiensten worden doorgegeven, onderworpen
aan de tarifering die op die Verrichtingen van
toepassing is.
–
13.1. De tarieven die van toepassing zijn op
het
gebruik
van
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen
Extrabranch
Mobility-diensten
zijn
opgenomen in de tarieven van de meest
voorkomende bankverrichtingen die door ING
worden gepubliceerd en die onder meer
beschikbaar zijn in alle ING-kantoren en via de
informatiediensten van de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking en
Extrabranch Mobility-diensten.
Ze worden bovendien aan de cliënt
meegedeeld voordat hij de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Banken/of
Smart
Banking-overeenkomst sluit. De gepubliceerde
tarieven gelden slechts op de datum waarop
ze worden verstrekt.
Zij gelden niet als contractaanbod van ING,
tenzij ze aan de cliënt meegedeeld worden in
70/110
13.4. De cliënt geeft ING de toestemming om
de
referentierekening
die
hij
in
de
Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Bank- en
Smart
Banking-overeenkomst
aanduidt,
automatisch te debiteren voor alle kosten die
krachtens de geldende tarifering van
toepassing zijn op het gebruik van de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking en Extrabranch Mobilitydiensten.
Als de referentierekening wordt gesloten, dient
de cliënt een andere referentierekening aan
ING België op te geven. Zo niet, dan duidt ING
van ambtswege en naar eigen goeddunken
een andere referentierekening aan waarvan de
eerder genoemde kosten automatisch zullen
worden afgehouden. In dat laatste geval wordt
de cliënt op de hoogte gebracht met een in de
rekeningafschriften geïntegreerd bericht en
beschikt hij over een termijn van twee
maanden of, als de cliënt geen consument is in
de zin van punt 1.2, 18° van deze Algemene
Voorwaarden, over een termijn van één maand
na de terbeschikkingstelling van het in de
rekeningafschriften geïntegreerde bericht om
een andere referentierekening aan ING België
mee te delen. Indien binnen de voornoemde
termijn geen rekening aan ING wordt
meegedeeld, zullen de voornoemde kosten na
afloop
van
deze
termijn
automatisch
afgehouden worden van de referentierekening
die van ambtswege door ING werd
aangewezen, onverminderd het recht van de
cliënt om achteraf te verzoeken zijn
referentierekening te wijzigen.
computer-, telefoon- of andere apparatuur en
van zijn software evenals de kosten verbonden
aan de toegang tot en het gebruik van
elektronische communicatienetwerken om
toegang te krijgen tot en gebruik te maken van
de Home’Bank/Business’Bank-, Phone'Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten zijn voor rekening van de cliënt of de
gebruiker.
13.6. Wanneer de cliënt begunstigde is van
een betalingstransactie stemt de valutadatum
van het credit overeen met de bankwerkdag
waarop de bank het bedrag van de Verrichting
heeft ontvangen. Als de bank het geld niet op
een bankwerkdag ontvangt, stemt de
valutadatum overeen met de eerstvolgende
bankwerkdag.
Wanneer de cliënt of de gebruiker handelt als
opdrachtgever van een betalingstransactie,
stemt de valutadatum van het credit overeen
met het ogenblik waarop het bedrag van de
Verrichting van de rekening wordt afgehouden.
14. GEBRUIKSLICENTIE VOOR DE
HOME’BANK/BUSINESS’BANK / SMART
EN
BANKING-SOFTWARE
HOME’BANK/BUSINESS’BANK / SMART
BANKING-DATABASE
Onverminderd de terbeschikkingstelling van de
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten ten behoeve
van de gebruiker zoals bepaald in de
overeenkomst, behoudt ING of de persoon die
de gebruiksrechten aan ING heeft verleend,
naargelang het geval de ene of de andere, zich
het
houderschap
voor
van
alle
eigendomsrechten
en
alle
intellectuele
eigendomsrechten (met inbegrip van de
gebruiksrechten),
zowel
op
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingsoftware als -database en op alle elementen
waaruit die bestaan, onder meer maar zonder
beperking op de teksten, illustraties en andere
elementen
die
in
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingsoftware
en/of
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingdatabase voorkomen.
Bovendien geeft de cliënt voor Verrichtingen
die worden uitgevoerd in het kader van het
gebruik van de Home’Bank/Business’Bank-,
Phone'Bank- en/of Smart Banking-diensten, de
toestemming om de rekening waarvoor de
Verrichting wordt uitgevoerd, automatisch te
debiteren voor de eventuele kosten die op
deze Verrichtingen van toepassing zijn, tenzij
de cliënt uitdrukkelijk een ander door ING ter
beschikking gestelde betalingsmogelijkheid
heeft gekozen.
In beide voornoemde gevallen verbindt de
cliënt zich ertoe om ervoor te zorgen dat zijn
rekeningsaldo op de debetdatum toereikend is.
13.5. De kosten voor telefoongesprekken (met
inbegrip van de kosten verbonden aan de
oproepen naar de helpdesk van het ING
Contact Centre) en de kosten verbonden aan
de aankoop, installatie en werking van zijn
14.1.
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking-software
14.1.1. Voor de duur van deze overeenkomst
geniet de gebruiker een strikt persoonlijke,
71/110
niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie
voor
het
gebruik
van
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingsoftware
in
zijn
objectcodeversie
die
rechtstreeks leesbaar is door het (mobiele)
computersysteem waarover de gebruiker
beschikt. Geen enkel eigendomsrecht of
intellectueel recht wordt echter aan de
gebruiker afgestaan. De licentie geeft
uitsluitend
het
recht
om
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingsoftware te installeren voor alle (mobiele)
computersystemen waartoe de gebruiker
toegang heeft en om die software te laten
functioneren overeenkomstig de bestemming
ervan zoals die in de overeenkomst is bepaald.
software in zijn geheel maar ook voor alle
componenten ervan.
14.2.
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking-database
14.2.1. Voor de duur van deze overeenkomst
krijgt de gebruiker een strikt persoonlijke, nietexclusieve en niet-overdraagbare licentie voor
het
gebruik
van
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingdatabase.
Geen enkel eigendomsrecht of intellectueel
recht wordt echter aan de gebruiker afgestaan.
De licentie geeft uitsluitend het recht om tot de
Home’Bank/Business’Bank/Smart Banking database toegang te krijgen vanaf alle
computers waartoe de gebruiker toegang heeft
en om die database te laten functioneren
overeenkomstig de bestemming ervan, zoals
die in de overeenkomst is bepaald.
14.1.2. Elke volledige of gedeeltelijke,
permanente of tijdelijke reproductie van de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingsoftware, met om het even welk middel en in
om het even welke vorm, elke vertaling, elke
aanpassing, elke herschikking, elke andere
wijziging en verbetering van fouten in de
Home’Bank/Business’Bank/Smart Banking software, evenals de reproductie van het
computerprogramma dat er het resultaat van
is, is onderworpen aan de voorafgaande en
schriftelijke toestemming van ING.
14.2.2. Elke extractie en/of elk hergebruik van
de hele of van een kwalitatief of kwantitatief
substantieel deel van de inhoud van de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingdatabase is strikt verboden.
Zo ook zijn het herhaald en systematisch
extraheren en/of hergebruiken van nietsubstantiële delen van de inhoud van de
Home’Bank/Business’Bank/Smart Banking database niet toegestaan wanneer dat strijdig
is met een normaal gebruik van de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingdatabase of een ongerechtvaardigd nadeel
toebrengt aan de wettige belangen van ING.
De gebruiker heeft echter het recht om de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingsoftware te downloaden, weer te geven, door
te geven, door te zenden of te bewaren als dat
nodig
is
om
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingsoftware te kunnen gebruiken overeenkomstig
de bestemming ervan. De reproductie van de
code of de vertaling van de vorm van de code
van
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking -software is onderworpen aan de
voorafgaande en schriftelijke toestemming van
ING, zelfs indien de handelingen onontbeerlijk
zijn om informatie te verkrijgen die nodig is
voor de onderlinge compatibiliteit van de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingsoftware met de software van derden, waarbij
de informatie voor de gebruiker toegankelijk is
bij ING. Zonder afbreuk te doen aan wat
voorafgaat, worden de broncodes van de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking
software niet aan de gebruiker meegedeeld.
14.3. Merken, handelsnamen en logo's
De al dan niet gedeponeerde merken,
handelsnamen en logo's die in de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Bankingsoftware en Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking-database zijn opgenomen, zijn de
exclusieve eigendom van ING of andere
vennootschappen van ING Groep en mogen
niet worden gereproduceerd, behoudens
uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van ING
of de andere betrokken vennootschappen van
ING Groep of verzekeraars buiten ING Groep.
14.1.3. De bepalingen van dit punt 14.1.
gelden
niet
alleen
voor
de
Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking-
72/110
15.
LINKS
VAN
DE
HOME’BANK/BUSINESS’BANK-,
SMART
BANKING- EN EXTRABRANCH MOBILITYDIENSTEN
17.1. Voor zover haar middelen en de in deze
overeenkomst bepaalde beperkingen het
toelaten, streeft ING ernaar dat de
Home’Bank/Business’Bank Online- en de
Smart Banking-diensten 7 dagen per week en
24 uur per dag toegankelijk zijn.
Behoudens zware of opzettelijke fout van
hunnentwege bieden ING en de andere
vennootschappen van ING Groep geen enkele
garantie en nemen zij geen aansprakelijkheid
op zich met betrekking tot de links die vanaf de
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking en
Extrabranch Mobility-diensten worden gemaakt
naar websites van derden, noch met
betrekking tot de inhoud van die websites. De
gebruiker bezoekt de websites volledig op
eigen risico en hij moet zich er goed van
bewust zijn dat ze onderworpen kunnen zijn
aan andere gebruiksvoorwaarden, andere
bepalingen inzake bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen
aan andere regels dan die welke van
toepassing
zijn
op
de
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten. ING en de
andere vennootschappen van ING Groep zijn
niet aansprakelijk voor de naleving van de
geldende wetgeving en reglementering door
die websites.
16.
MEDEDELINGEN
GEBRUIKERS
VAN
17.2. In dezelfde mate en met dezelfde
beperkingen zorgt ING ervoor om de
Phone'Bank-diensten toegankelijk te maken
tijdens de openingsuren die in de technische
documentatie over het gebruik van de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten aan de cliënt worden meegedeeld.
De Extrabranch Mobility-diensten zijn alleen
toegankelijk in fysieke aanwezigheid van een
ING-medewerker
en
dus
alleen
na
voorafgaand verzoek bij ING en op
voorwaarde dat zij dit aanvaardt, onder meer
rekening houdend met de beschikbaarheid van
de ING-medewerkers. Op voorwaarde van de
aanvaarding van ING en de fysieke
aanwezigheid van een ING-medewerker, tracht
ING volgens haar middelen en de in deze
overeenkomst
vastgelegde
limieten
de
Extrabranch Mobility-diensten 7 dagen per
week en 24 uur per dag toegankelijk te maken.
DE
17.3. ING verbindt zich echter niet tot het
verlenen van een continue, ononderbroken en
beveiligde toegang tot de Phone'Bankdiensten, Home’Bank/Business’Bank Onlinediensten, Smart Banking-diensten en/of
Extrabranch Mobility-diensten.
Elke mededeling van gegevens, vragen,
opmerkingen, ideeën en suggesties die de
gebruiker via e-mail (op het adres [email protected])
of via om het even welk ander middel aan ING
doorgeeft,
wordt
als
niet-vertrouwelijk
beschouwd, onder voorbehoud van de
geheimhoudingsplicht van ING in het kader
van haar bankactiviteit en met naleving van de
wettelijke rechten van de gebruiker, met name
die voortvloeiend uit de wetgeving op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Met naleving van datzelfde voorbehoud kan
elke mededeling gedurende vijf jaar na het
doorgeven
ervan
en
zonder
enige
tegenprestatie van welke aard ook, door ING in
de Europese Unie geheel of gedeeltelijk
worden hergebruikt, gekopieerd, gewijzigd en
opnieuw verspreid in om het even welke vorm,
met alle middelen en voor alle doeleinden.
ING behoudt zich bovendien het recht voor,
zonder aan de cliënt enige schadevergoeding
verschuldigd te zijn, op elk ogenblik en – in
dringende gevallen – zonder voorafgaand
bericht voor alle gebruikers de toegang tot alle
of
een
gedeelte
van
de
Home’Bank/Business’Bank
Online-diensten,
Phone'Bank-diensten, Smart-Banking-diensten
en/of
Extrabranch
Mobility-diensten
te
onderbreken om onderhoudswerkzaamheden
te verrichten, verbeteringen of wijzigingen aan
te brengen in de Home’Bank/Business’Bank
Online-diensten, Phone'Bank-diensten, Smart
Banking-diensten en/of Extrabranch Mobilitydiensten of om eventuele technische
incidenten of defecten van de elektronische
systemen
(met
inbegrip
van
de
telecommunicatiesystemen) van ING op te
lossen. ING brengt de cliënt of de gebruiker
17.
BESCHIKBAARHEID VAN DE
HOME’BANK/BUSINESS’BANK
ONLINE-,
PHONE'BANK-, SMART BANKING EN
EXTRABRANCH MOBILITY-DIENSTEN
73/110
18.1.
De
Phone'Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch
Mobility-overeenkomst
wordt van kracht op de dag waarop de partijen
de
Phone'Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch
Mobility-overeenkomst
ondertekenen en wordt voor onbepaalde duur
gesloten tot de opzegging ervan. De
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking-diensten blijven geactiveerd
voor onbepaalde duur tot de deactivering
ervan, namelijk de afsluiting van de toegang tot
die diensten.
van dergelijke onderbrekingen en de redenen
ervan op de hoogte, via alle middelen die ING
gepast vindt, indien mogelijk vóór de
onderbreking of anders meteen erna, tenzij de
verstrekking van deze informatie niet mogelijk
is om objectieve veiligheidsredenen of
verboden wordt door de geldende wetgeving.
ING stelt alles in het werk om de duur van
dergelijke onderbrekingen te beperken en om
de gebruikers over de duur ervan te informeren
via alle middelen die ING gepast vindt.
Beide partijen werken bovendien binnen de
beperkingen van hun mogelijkheden en
middelen samen om alle nodige maatregelen
te treffen om elk technisch incident of defect
van de Home’Bank/Business’Bank Onlinediensten,
Phone’Bankdiensten,
Smart
Banking-diensten en/of Extrabranch Mobility zo
snel mogelijk te beëindigen.
18.2.
De
cliënt
kan
de
Phone'Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch
Mobility-overeenkomst
opzeggen en/of voor hemzelf en/of zijn
gebruikers
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingdiensten deactiveren, en dat op elk moment,
zonder kosten noch rechtvaardiging. De
gebruikers die als volmachthebbers zijn
aangewezen
in
de
documenten
'Beheersvolmachten' of in de verschillende
volmachtformulieren die ING ter beschikking
stelt als bijlage bij het contract voor inschrijving
op
Phone'Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch Mobility, met uitzondering
van
de
naar
behoren
gemachtigde
vertegenwoordigers
en
volmachthebbers,
kunnen
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingdiensten ook op elk moment, zonder kosten
noch rechtvaardiging deactiveren, maar alleen
voor henzelf. De opzegging of deactivering
moet schriftelijk worden gemeld aan ING, die
zal trachten er van bij de ontvangst rekening
mee te houden, zonder dat zij er echter
aansprakelijk voor kan worden gesteld vóór het
einde van de tweede bankwerkdag na
ontvangst van het door de cliënt ondertekende
schriftelijke opzeggingsbericht. Als de cliënt
wenst dat een dergelijke opzegging of
deactivering onmiddellijk werkzaam wordt voor
het
gebruik
van
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten, moet hij een
specifieke procedure volgen voor de blokkering
van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen,
zoals beschreven
in
deze Algemene
voorwaarden, en dat tegelijkertijd met de
procedure voor de opzegging of deactivering.
Onverminderd haar recht op een aanvullende
vergoeding voor eventuele schade behoudt
ING zich ook het recht voor om op elk ogenblik
aan elke gebruiker de toegang te ontzeggen
tot
alle
of
een
deel
van
de
Home’Bank/Business’Bank
Online-diensten,
Phone'Bank-diensten, Smart Banking-diensten
en/of Extrabranch Mobility-diensten om
objectieve redenen die verband houden met de
veiligheid van de diensten en/of de toegangsen ondertekeningsmiddelen van de diensten of
indien een vermoeden bestaat dat de diensten
en/of de toegangs- en ondertekeningsmiddelen
van de diensten op een ongeoorloofde of
frauduleuze wijze gebruikt zijn. Wanneer ING
van dit recht gebruikmaakt, brengt zij de cliënt
of de gebruiker daarvan op de hoogte per brief,
met een geïntegreerd bericht in de
rekeningafschriften of op om het even welke
andere wijze die ING geschikt acht in het licht
van de omstandigheden, indien mogelijk
voordat de toegang geblokkeerd wordt en
anders meteen erna, tenzij de verstrekking van
deze informatie niet mogelijk is om objectieve
veiligheidsredenen of verboden wordt door de
geldende wetgeving. Indien de redenen voor
de blokkering niet meer gelden, herstelt ING
de toegang tot de geblokkeerde dienst(en).
18.
DUUR
VAN
DE
PHONE'BANK/HOME’BANK/BUSINESS’BA
NK/SMART
BANKING/EXTRABRANCH
MOBILITY-OVEREENKOMST
–
DEACTIVERING VAN DE DIENSTEN EN
OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST
74/110
18.3. Zowel ING als elke andere vennootschap
van ING Groep of verzekeraar buiten ING
Groep kan op elk ogenblik en zonder
rechtvaardiging
de
Phone'Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch
Mobility-overeenkomst
opzeggen en/of voor de cliënt zelf en/of zijn
Gebruikers
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingdiensten deactiveren, met een opzegtermijn
van twee maanden, die per post of op om het
even welke andere duurzame drager wordt
meegedeeld. De opzegging door ING maakt
een einde aan deze overeenkomst, niet alleen
in het kader van haar relaties met de cliënt
maar ook in het kader van de relaties tussen
de cliënt en de andere vennootschappen van
ING Groep en/of verzekeraars buiten ING
Groep, waarbij ING optreedt in naam en voor
rekening van die vennootschappen. De
opzegging door een andere vennootschap van
ING Groep of een verzekeraar buiten ING
Groep stelt uitsluitend een einde aan de
overeenkomst in het kader van haar relaties
met de cliënt maar niet in het kader van de
andere relaties tussen de cliënt en ING en
tussen de cliënt en de andere niet betrokken
vennootschappen van ING Groep en/of andere
verzekeraars buiten ING Groep.
De overeenkomst kan echter alleen worden
opgezegd met een gelijktijdige sluiting van de
rekeningen en de opzegging van de contracten
bij ING en andere vennootschappen van ING
Groep
die
via
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking en
Extrabranch Mobility-diensten toegankelijk zijn
en kunnen beheerd worden. Zo niet is alleen
de deactivering van de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingdiensten mogelijk, voor de cliënt zelf en/of zijn
gebruikers, onverminderd de verplichting om
de procedure te volgen voor de blokkering van
de toegangs- en ondertekeningsmiddelen van
de Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking en Extrabranch Mobilitydiensten overeenkomstig punt 6.4 of 6.6 van
de Algemene voorwaarden.
De technische documentatie over het gebruik
van
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking en
Extrabranch Mobility-diensten kan eventueel
andere
voorwaarden,
bepalingen
of
procedures vastleggen voor de deactivering
van
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingdiensten. De cliënt verbindt zich ertoe om die
voorwaarden, bepalingen en procedures in elk
geval na te leven.
Onverminderd
de
eventueel
geldende
wettelijke bepalingen van dwingend recht of
openbare orde kan ING, elke andere
vennootschap van ING Groep of verzekeraar
buiten ING Groep, overigens in dezelfde mate
op elk ogenblik en zonder opzegging een
einde
maken
aan
de
Phone'Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch Mobility-overeenkomst of
de uitvoering ervan volledig of gedeeltelijk
opschorten en/of voor de cliënt zelf en/of zijn
gebruikers
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingdiensten deactiveren, als de cliënt en/of zijn
gebruikers op ernstige wijze tekortschieten in
hun verbintenissen ten opzichte van ING, de
andere betrokken vennootschap van ING
Groep of verzekeraar buiten ING Groep, of als
hij zich bevindt in een situatie van staking van
betaling,
faillissement,
gerechtelijke
reorganisatie of vereffening of het voorwerp
uitmaakt
van
soortgelijke
procedures,
onverminderd het recht van ING, elke andere
vennootschap van ING Groep of verzekeraar
buiten ING Groep om aanspraak te maken op
een aanvullende schadevergoeding.
De deactivering van de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
en/of
Smart
Banking-diensten maakt een einde aan het
abonnement
op
de
betrokken
Phone'Bank/Home’Bank/Business’Bank en/of
Smart Banking-diensten. Bovendien leidt de
deactivering
van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten of de
sluiting van het abonnement op de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
automatisch tot de deactivering van de Smart
Banking-diensten of de sluiting van het
abonnement op de Smart Banking-diensten,
maar niet omgekeerd.
Als de cliënt of zijn gebruikers de Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank- , Smart Bankingdiensten
vervolgens
opnieuw
wil(len)
activeren,
moet(en)
hij/zij
dat
vooraf
bevestigen aan ING volgens de voorwaarden,
bepalingen of procedures die zijn vermeld in
de technische documentatie over het gebruik
van
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen Extrabranch Mobility-diensten of in een
vorm naar goeddunken van ING.
75/110
Zowel ING als elke andere vennootschap van
ING Groep of verzekeraar buiten ING Groep
kunnen ook op elk ogenblik en zonder
opzegging
de
overeenkomst
voor
Phone'Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch Mobility beëindigen en/of
voor de cliënt zelf en/of zijn gebruikers de
Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Bank- ,
Smart Banking-diensten deactiveren wanneer
de contractuele relatie voor hun respectieve
via
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
en
Smart
Banking- en Extrabranch Mobility-diensten
beschikbare producten of diensten ophoudt te
bestaan.
De
overeenkomst
voor
Phone'Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch Mobility kan in dat geval
enkel door ING, elke andere vennootschap van
ING Groep of verzekeraar buiten ING Groep
volledig worden opgezegd met de gelijktijdige
sluiting van de rekeningen en de opzegging
van de contracten bij ING, andere
vennootschappen van ING Groep en
verzekeraars buiten ING Groep die via de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten toegankelijk zijn en beheerd kunnen
worden. Zo niet maakt de opzegging door ING,
een andere vennootschap van ING Groep of
een verzekeraar buiten ING Groep een einde
aan
de
overeenkomst
voor
Phone'Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch Mobility, louter voor de
relaties met de cliënt, maar niet in het kader
van de andere relaties tussen de cliënt en ING
en tussen de cliënt en de andere
vennootschappen van ING Groep en/of andere
verzekeraars buiten ING Groep die hier niet bij
betrokken zijn. In dat geval is ook de
deactivering voor de cliënt zelf en/of zijn
gebruikers
van
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingdiensten door ING, een andere vennootschap
van ING Groep of een verzekeraar buiten ING
Groep enkel van toepassing voor de relaties
met de cliënt, maar niet in het kader van de
andere relaties tussen de cliënt en ING en
tussen
de
cliënt
en
de
andere
vennootschappen van ING Groep en/of de
andere verzekeraars buiten ING Groep die hier
niet bij betrokken zijn.
Home’Bank/Business’Bank, Smart Banking- en
Extrabranch Mobility-diensten overeenkomstig
punt 7.4 van de Algemene voorwaarden, de
onderbreking van de toegang tot de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten overeenkomstig punt 17.3 van de
Algemene voorwaarden, noch aan de
wettelijke voorschriften die de bank verplichten
bijzondere
maatregelen
te
treffen
in
uitzonderlijke omstandigheden.
18.4. Bij opzegging van de overeenkomst voor
Phone'Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch Mobility of deactivering
van
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingdiensten heeft de cliënt die optreedt als
consument in de zin van artikel 1.2., 18° van
deze Algemene voorwaarden, recht op de
terugbetaling van de jaarlijkse bijdrage
waarvan sprake in punt 13.1. naar rato van de
resterende periode, te rekenen vanaf de
maand die volgt op de maand waarin de
overeenkomst werd opgezegd of de diensten
werden gedeactiveerd.
18.5. Bij opzegging van de overeenkomst voor
Phone'Bank/Home’Bank/Business’Bank/Smart
Banking/Extrabranch Mobility, schorsing van
de uitvoering of deactivering van de
Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Bank- ,
Smart Banking-diensten is de cliënt ertoe
gehouden de Verrichtingen die via de
Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Bank- ,
Smart Banking en Extrabranch Mobilitydiensten werden doorgegeven vóór de
opzegging van de overeenkomst na te komen.
De bovenstaande bepalingen doen overigens
geen afbreuk aan de procedure voor de
blokkering
van
de
toegangsen
ondertekeningsmiddelen van de Phone'Bank,
76/110
Specifieke voorschriften voor de geheime
code voor de Phone'Bank-diensten, voor
het wachtwoord (en/of de pincode van de
chipkaart)
voor
de
Home’Bank/Business’Bank
Online/Extrabranch Mobility-diensten of voor de
pincode voor de Smart Banking-diensten:
APPENDIX:
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE
TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE
PHONE'BANK-,
HOME’BANK/BUSINESS’BANK-,
SMART
BANKING- EN EXTRABRANCH MOBILITYDIENSTEN
• Leer uw geheime code voor de Phone'Bankdiensten en/of uw wachtwoord (en/of pincode
van
de
chipkaart)
voor
de
Home’Bank/Business’Bank-/Extrabranch
Mobility diensten uit het hoofd zodra u ze
ontvangt en vernietig onmiddellijk het bericht
waarin ze u werden meegedeeld. Wijzig uw
geheime code voor Phone'Bank zo spoedig
mogelijk als u ze via de post hebt ontvangen.
Leer ook uw pincode voor de Smart Bankingdiensten uit het hoofd bij de aanmaak ervan,
zonder er een spoor van te bewaren.
• Wanneer u uw geheime code voor
Phone'Bank, uw wachtwoord (en/of pincode
van
de
chipkaart)
voor
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility en/of uw pincode voor Smart Banking
kiest, vermijd dan te evidente combinaties
(bijvoorbeeld een deel van uw geboortedatum,
de postcode van uw gemeente, de eerste vier
cijfers van uw telefoonnummer, uw naam of
voornaam of die van een familielid enz.).
Algemene veiligheidsvoorschriften voor de
Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en of Extrabranch Mobilitydiensten:
• Druk de bevestigingen van uw via
Home’Bank/Business’Bank, Smart Banking
en/of Extrabranch Mobility doorgegeven
Verrichtingen af en bewaar ze. Bewaar ook de
elektronische of schriftelijke bevestigingen van
de uitvoering of niet-uitvoering van uw
Verrichtingen.
• Controleer uw rekeningafschriften en -staten
altijd wanneer u ze ontvangt. Meld elke
afwijking onmiddellijk aan uw bank.
• Gebruik de Home’Bank/Business’Bankdiensten enkel op een computer die uitgerust
is met een firewall, een programma tegen
schadelijke
computerprogramma's
(bijvoorbeeld 'spyware') en een recent
antivirusprogramma. Let er ook op dat de
software permanent geactiveerd is en
regelmatig bijgewerkt wordt.
• Als u één geheime code, wachtwoord of
pincode kiest voor al uw kaarten en/of al uw
toegangs- en ondertekeningsmiddelen, dan
houdt dat uiteraard risico's in.
•
Zorg
ervoor
dat
uw
mobiele
computersysteem (toestel met Android van
Google of iPad, iPhone, iPod of iPod Touch
van
Apple)
niet
wordt
gejailbreakt
(opengebroken).
• Uw geheime code voor Phone'Bank, uw
wachtwoord (en/of pincode van de chipkaart)
voor
Home’Bank/Business’Bank/Extrabrach
Mobility en/of uw pincode voor de Smart
Banking-diensten moet(en) geheim blijven:
deel ze dus aan niemand mee, zelfs niet aan
een familielid, een vriend(in) en zeker niet aan
een zogezegd behulpzame onbekenden.
Specifieke voorschriften voor de chipkaart
voor
de
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch Mobility-diensten:
• Vernietig de vervallen of onbruikbare
chipkaart. Vernietig ook de oude chipkaart
zodra u er een nieuwe ontvangt.
Niemand heeft het recht om u uw geheime
code voor Phone'Bank, uw wachtwoord (en/of
pincode
van
de
chipkaart)
voor
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility en/of uw pincode voor Smart Banking
te vragen: noch ING (behalve voor aanvragen
tot intoetsing tijdens het gebruik van de
beveiligde
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Banking en
Extrabranch Mobility-diensten), noch de politie
of verzekeringsmaatschappijen, in welke vorm
ook.
• Houd uw chipkaart bij u of bewaar ze op een
veilige plaats. Laat ze nooit achter in een auto
of op een plaats die voor derden toegankelijk is
(bijvoorbeeld: een sportzaal of uw werkplaats),
behalve als ze zich in een veilig afgesloten
kast of safe bevindt.
• Gebruik uw chipkaart uitsluitend voor de
functies waarvoor ze bestemd is.
77/110
Deel uw geheime code, wachtwoord en/of
pincode dus nooit mee via e-mail of het
internet (bijvoorbeeld, wanneer iemand u per
e-mail vraagt om dat te doen) of per telefoon,
zonder zeker te zijn dat u ze via de beveiligde
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-,
Smart Banking- en Extrabranch Mobilitydiensten doorgeeft aan uw bank.
Let op voor oplichters en waarschuw
onmiddellijk uw bank wanneer u ongewone
omstandigheden vaststelt.
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility en/of uw pincode voor Smart Banking
niet kunt wijzigen, waarschuw dan onmiddellijk
uw bank overeenkomstig artikel 6.4. van de
Algemene voorwaarden.
• Schrijf uw geheime code voor Phone'Bank,
uw wachtwoord (en/of pincode van de
chipkaart)
voor
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility en/of uw pincode voor Smart Banking
nergens op, zelfs niet in gecodeerde vorm,
bijvoorbeeld
door
ze
in
een
vals
telefoonnummer te verbergen.
•
Gebruik
de
Phone'Bank-,
Home’Bank/Business’Bank-, Smart Bankingen/of
Extrabranch
Mobility-diensten
op
plaatsen waar de discretie gegarandeerd is.
Toets uw geheime code voor Phone'Bank
en/of uw wachtwoord (en/of pincode van de
chipkaart)
voor
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility altijd in uit het zicht van indiscrete
blikken. Zorg er ook altijd voor dat u uw
pincode voor Smart Banking uit het zicht van
indiscrete blikken aanmaakt en/of intoetst.
• Zorg er altijd voor dat niemand u buiten uw
weten kan bespieden en verberg bijvoorbeeld
het klavier van de telefoon, iPad, iPhone, iPod
of computer achter uw hand. Laat u door
niemand afleiden en als dat het geval is, voer
dan nooit uw geheime code voor Phone'Bank,
uw wachtwoord (en/of pincode van de
chipkaart)
voor
Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility en/of uw pincode voor Smart Banking
in. Als u ongewone omstandigheden vaststelt,
licht dan onmiddellijk uw bank in volgens
artikel 6.4 van de Algemene voorwaarden.
• Als u goede redenen hebt om te denken dat
uw geheime code voor Phone'Bank, uw
wachtwoord (en/of pincode van de chipkaart)
voor Home’Bank/Business’Bank/Extrabranch
Mobility en/of uw pincode voor Smart Banking
niet meer vertrouwelijk zijn, wijzig ze dan
onmiddellijk. Als u uw geheime code voor
Phone'Bank, uw wachtwoord (en/of pincode
van
de
chipkaart)
voor
78/110
BIJLAGE 2: REGLEMENT VAN DE DIENST 'ING ZOOMIT' IN DE
HOME’BANK/BUSINESS’BANK-DIENSTEN
versie januari 2015
1. VOORWERP VAN HET REGLEMENT VAN
DE DIENST 'ING ZOOMIT'
De elektronische documenten bevatten
eventueel betalingsopdrachten waarvan de
aanvraag tot uitvoering (via overschrijving), die
door ING vooraf met de door de verzender
meegedeelde gegevens van de elektronische
documenten is ingevuld, via de dienst ING
Zoomit kan worden verricht.
Het Reglement van de dienst ING Zoomit van
de Home’Bank/Business’Bank-diensten (hierna
het 'Reglement' genoemd) heeft tot doel een
beschrijving te geven van de dienst Zoomit van
Isabel, die door ING wordt voorgesteld onder
de naam 'ING Zoomit' in het kader van de
Home’Bank/Business’Bank-diensten van ING,
en in het kader van deze dienst de rechten en
plichten van de cliënt, de gebruiker en ING te
bepalen.
Verzender: de natuurlijke of rechtspersoon,
die met Isabel een 'verzenderovereenkomst'
heeft gesloten voor de dienst Zoomit van
Isabel, die de verzender is van de
elektronische documenten en ze via de dienst
ING Zoomit volledig of gedeeltelijk ter
beschikking stelt van de hoofdontvanger en in
voorkomend geval de secundaire ontvanger,
de gemachtigde gebruiker
of een andere gebruiker.
2. GEBRUIKTE TERMINOLOGIE IN DIT
REGLEMENT
1. De definities vermeld in artikel 1.2 van de
'Algemene voorwaarden van de Phone'Banken
Home’Bank/Business’Bank-diensten'
(bijlage bij het Algemeen Reglement van de
Verrichtingen van ING) zijn op dit Reglement
van toepassing.
De lijst van alle verzenders is beschikbaar via
de website www.zoomit.be.
Ontvanger:
de
gebruiker
(natuurlijke
persoon/personen)
van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten,
Voor de toepassing van dit Reglement moet de
term ''Verrichting’, zoals gedefinieerd in artikel
1.2 van de 'Algemene voorwaarden van de
Phone'Bank- en Home’Bank/Business’Bankdiensten', worden opgevat als de inzage in de
elektronische documenten via de dienst ING
Zoomit.
• die handelt en zich voor de dienst Zoomit
inschrijft als cliënt, dat wil zeggen in zijn
naam en voor zijn rekening,
• en/of die eventueel handelt en zich voor de
dienst ING Zoomit inschrijft als orgaan of
volmachthebber, dat wil zeggen handelend
in naam en voor rekening van de natuurlijke
of rechtspersoon (personen) (cliënt(en)) die
hem
overeenkomstig
de
Algemene
voorwaarden van de Phone'Bank- en
Home’Bank/Business’Bank-diensten
heeft
(hebben) aangesteld als gebruiker en hem
heeft (hebben) gemachtigd om in zijn naam
en
voor
zijn
rekening
van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten gebruik
te maken,
• en voor wie de via de dienst ING Zoomit
beschikbare
elektronische
documenten
daadwerkelijk zijn bestemd.
2. In aanvulling op deze definities wordt in dit
Reglement volgende terminologie gebruikt:
Dienst ING Zoomit: alle diensten die ING
onder de naam ING Zoomit aanbiedt en in
artikel 4 van dit Reglement worden
beschreven.
Elektronisch document: elk elektronisch
document, dat al dan niet financiële gegevens
bevat (bijvoorbeeld facturen, creditnota's,
loonfiches,
domiciliëringsberichten
...),
uitgegeven door een verzender en via de
dienst ING Zoomit volledig of gedeeltelijk ter
beschikking gesteld van de hoofdontvanger en
in voorkomend geval de secundaire ontvanger,
de gemachtigde gebruiker of een andere
gebruiker, overeenkomstig de bepalingen van
dit Reglement.
Hoofdontvanger: de gebruiker (natuurlijke
persoon/personen)
van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten,
79/110
• die handelt en zich voor de dienst Zoomit
inschrijft als cliënt, dat wil zeggen in zijn
naam en voor zijn rekening,
• en/of die eventueel handelt en zich voor de
dienst ING Zoomit inschrijft als orgaan of
volmachthebber, dat wil zeggen handelend
in naam en voor rekening van de natuurlijke
of rechtspersoon (personen) (cliënt(en)) die
hem
overeenkomstig
de
Algemene
voorwaarden van de Phone'Bank- en
Home’Bank/Business’Bank-diensten
heeft
(hebben) aangesteld als gebruiker en hem
heeft (hebben) gemachtigd om in zijn naam
en
voor
zijn
rekening
van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten gebruik
te maken,
• en waarvoor de via de dienst ING Zoomit
beschikbare elektronische documenten zijn
bestemd
na
een
succesvolle
overeenstemmingstest, overeenkomstig de
bepalingen van dit Reglement.
uitvoering van de overeenstemmingstest
betreft) waarop de partijen een beroep doen
om toe te zien op het verstrekken van de
dienst ING Zoomit en dit in het kader van de
beveiligde elektronische gegevensoverdracht.
Isabel treedt op als onderaannemer, zowel in
naam en voor rekening van de verzenders als
van ING.
Overeenstemmingstest: de door Isabel
verrichte vergelijking van enerzijds de door
ING aan Isabel meegedeelde namen,
voornamen en rekeningnummers van de
cliënten bij ING, en anderzijds de door de
verzenders van de elektronische documenten
aan Isabel meegedeelde namen, voornamen
en rekeningnummers van de natuurlijke of
rechtspersonen, teneinde via de dienst ING
Zoomit
de
elektronische
documenten
betreffende de hoofdontvanger, in geval van
overeenstemming van de namen, voornamen
en rekeningnummers, overeenkomstig de
bepalingen van dit Reglement ter beschikking
te stellen van de hoofdontvanger en in
voorkomend geval de secundaire ontvanger.
Secundaire
ontvanger:
de
gebruiker
(natuurlijke persoon (personen) van de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
die
toegang heeft tot de dienst ING Zoomit en er
gebruik van maakt in naam en voor rekening
van de cliënt en door de hoofdontvanger,
overeenkomstig artikel 6.1 van dit Reglement,
gemachtigd is om via de dienst ING Zoomit
inzage te hebben in de elektronische
documenten van de verzenders die voor de
hoofdontvanger zijn bestemd en via de dienst
ING Zoomit ter beschikking worden gesteld,
overeenkomstig de bepalingen van dit
Reglement.
De overeenstemmingstest wordt door Isabel
verricht wanneer een gebruiker vraagt om
inzage te krijgen in een elektronisch document
dat via de dienst ING Zoomit ter beschikking
wordt gesteld.
Basisovereenstemmingstest: de door Isabel
verrichte vergelijking van enerzijds de door
ING
aan
Isabel
meegedeelde
rekeningnummers van de cliënten bij ING, en
anderzijds de door de verzenders van de
elektronische
documenten
aan
Isabel
meegedeelde rekeningnummers van de
natuurlijke of rechtspersonen.
Gemachtigde gebruiker: de gebruiker
(natuurlijke persoon (personen) van de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
die
toegang heeft tot de dienst ING Zoomit en er
gebruik van maakt in naam en voor rekening
van de cliënt en door de ontvanger,
overeenkomstig artikel 7.4 van dit Reglement,
gemachtigd is om via de dienst ING Zoomit
inzage te hebben in de elektronische
documenten van de verzenders die voor de
hoofdontvanger zijn bestemd en via de dienst
ING Zoomit ter beschikking worden gesteld,
overeenkomstig de bepalingen van dit
Reglement.
De basisovereenstemmingstest wordt door
Isabel systematisch verricht telkens als een
gebruiker zich toegang verschaft tot de
Home’Bank/Business’Bank-diensten,
zelfs
wanneer die gebruiker geen inzage vraagt in
een elektronisch document dat via de dienst
ING Zoomit ter beschikking wordt gesteld.
3. TOEPASBAAR JURIDISCH KADER
1. Dit Reglement is een aanvulling bij het
Algemeen Reglement van de Verrichtingen
van ING, de Algemene voorwaarden van de
Phone'Bank- en Home'Bank-diensten van ING
(bijlage bij het Algemeen Reglement van de
Verrichtingen) en het Bijzonder Reglement
Isabel: Isabel nv, Keizerinlaan 13-15, 1000
Brussel, RPR Brussel, Btw BE 0455.530.509.
Isabel is een derde vennootschap, handelend
als leverancier van internetdiensten en de
dienst Zoomit van Isabel (inclusief wat de
80/110
voor Betalingstransacties van ING en maakt
integraal deel uit van de in naam en voor
rekening van de cliënt ondertekende
Home’Bank/Business’Bank-overeenkomst.
van ING en het Bijzonder Reglement voor
Betalingstransacties integraal van toepassing
op de dienst ING Zoomit.
4. VOORWERP VAN DE DIENST ING
ZOOMIT EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
PARTIJEN
Bovendien vormt de technische documentatie
over het gebruik van ING Zoomit een
aanvulling bij de technische documentatie over
het gebruik van de Phone'Bank- en
Home’Bank/Business’Bank-diensten en maakt
ze integraal deel uit van de in naam en voor
rekening van de cliënt ondertekende
Home’Bank/Business’Bank-overeenkomst.
1. De dienst ING Zoomit maakt integraal deel
uit van de Home’Bank/Business’Bank-diensten
van ING zoals bepaald in artikel 2.3 van de
Algemene voorwaarden van de Phone'Banken Home’Bank/Business’Bank-diensten.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit
Reglement, blijven de bepalingen van de
Algemene voorwaarden van de Phone'Banken Home’Bank/Business’Bank-diensten, het
Algemeen Reglement van de Verrichtingen en
het
Bijzonder
Reglement
voor
Betalingstransacties van ING integraal van
toepassing op de dienst ING Zoomit.
Via de dienst ING Zoomit kunnen de
hoofdontvanger, en in voorkomend geval de
secundaire ontvanger,
de gemachtigde
gebruiker of een andere gebruiker, op
beveiligde wijze en overeenkomstig de
bepalingen in dit Reglement, volledig of
gedeeltelijk inzage krijgen in de elektronische
documenten die door de verzenders ter
beschikking worden gesteld en verbonden zijn
met de financiële gegevens van de
hoofdontvanger in het bezit van ING.
Zo kan de hoofdontvanger, of in voorkomend
geval
de
secundaire
ontvanger,
de
gemachtigde gebruiker of een andere
gebruiker, toegang krijgen tot de dienst ING
Zoomit en er gebruik van maken, onder
dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde
bepalingen als deze die in de Algemene
voorwaarden van de Phone'Bank- en
Home’Bank/Business’Bank-diensten
zijn
vastgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld
in dit Reglement. Blijven eveneens geregeld
door de Algemene voorwaarden van de
Phone'Bank- en Home’Bank/Business’Bankdiensten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in
dit Reglement: de rechten en plichten van elke
partij (onder meer inzake veiligheid) evenals
hun verantwoordelijkheden wat de toegang tot
en het gebruik van de dienst ING Zoomit
betreft, onder meer in geval van verlies,
diefstal, misbruik of niet-toegestaan gebruik
van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen
van de Home’Bank/Business’Bank-diensten,
het bewijs van de Verrichtingen, het onderhoud
en de beschikbaarheid van de dienst Zoomit.
De
elektronische
documenten
worden
opgeslagen op de server van de verzender of
een door hem aangestelde derde en worden
via de dienst ING Zoomit volledig of
gedeeltelijk ter beschikking gesteld van de
hoofdontvanger, en in voorkomend geval de
secundaire ontvanger,
de gemachtigde
gebruiker of een ander gebruiker, door de
automatische opgave, na een succesvolle
basisovereenstemmingstest,
van
een
vermelding bij de betrokken rekening, waaraan
via een beveiligde hyperlink het betreffende
elektronische document wordt verbonden.
Via de dienst ING Zoomit kunnen de
hoofdontvanger en in voorkomend geval de
secundaire ontvanger of de gemachtigde
gebruiker bovendien de uitvoering vragen van
de
betalingsopdrachten
die
aan
de
elektronische documenten zijn gehecht die hen
via de dienst ING Zoomit ter beschikking
worden gesteld overeenkomstig de bepalingen
van dit Reglement. De aanvragen tot uitvoering
van betalingsopdrachten worden in dat geval
door ING vooraf ingevuld met de door de
verzender meegedeelde gegevens van de
elektronische documenten.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de
technische documentatie over het gebruik van
ING Zoomit, blijven de bepalingen van dit
Reglement, de technische documentatie over
het gebruik van de Phone'Bank- en
Home’Bank/Business’Bank-diensten,
de
Algemene voorwaarden van de Phone'Banken Home’Bank/Business’Bank-diensten, het
Algemeen Reglement van de Verrichtingen
ING heeft enkel een middelenverbintenis die
strikt beperkt is tot de terbeschikkingstelling
van de elektronische documenten via de dienst
81/110
ING Zoomit (inclusief wat de uitvoering van de
overeenstemmingstest betreft) en het vooraf
invullen van de aanvragen tot uitvoering van
betalingsopdrachten.
Zo kan ING niet garanderen dat de
elektronische
documenten
continu,
ononderbroken en beveiligd via de dienst ING
Zoomit beschikbaar zullen zijn.
3. De elektronische documenten die afkomstig
zijn van andere bronnen dan ING en Isabel,
namelijk van andere verzenders dan ING of
Isabel, worden door ING via de dienst ING
Zoomit op getrouwe wijze volledig of
gedeeltelijk ter beschikking gesteld van de
hoofdontvanger en in voorkomend geval de
secundaire ontvanger,
de gemachtigde
gebruiker of een andere gebruiker, zonder
beoordeling of controle van ING of Isabel.
ING doet een beroep op de diensten van
Isabel voor het verstrekken van de dienst ING
Zoomit,
waarbij
Isabel
optreedt
als
onderaannemer van ING.
Ze worden via de dienst ING Zoomit ter
beschikking gesteld aan de hand van
hyperlinks die door ING overeenkomstig de
door de verzender meegedeelde gegevens
aan de gebruiker worden meegedeeld, zonder
beoordeling of controle van ING of Isabel. Ook
de
aanvragen
tot
uitvoering
van
betalingsopdrachten
die
aan
deze
elektronische documenten zijn gehecht,
worden door ING via de dienst ING Zoomit
overeenkomstig de door de verzender
meegedeelde gegevens vooraf ingevuld,
zonder beoordeling of controle van ING of
Isabel.
ING
vertegenwoordigt
geenszins
de
verzenders en waarborgt noch hun solvabiliteit
noch hun eerbaarheid.
Meer informatie over de dienst ING Zoomit
(inclusief wat de overeenstemmingstest
betreft) is online beschikbaar via de site
www.ing.be/Zoomit.
2. De andere verzenders dan ING of Isabel
blijven
alleen
verantwoordelijk,
met
uitzondering van ING of Isabel, voor de
beslissing tot terbeschikkingstelling van de
elektronische documenten die ze hebben
uitgegeven en die via de dienst ING Zoomit ter
beschikking worden gesteld, evenals voor het
tijdstip, de vorm, de periodiciteit, de duur van
de
terbeschikkingstelling
van
deze
elektronische documenten en de inhoud ervan
(met
inbegrip
van
de
juistheid,
de
nauwkeurigheid, het ontbreken van fouten, de
volledigheid, de kwaliteit en de bijwerking),
behoudens zware of opzettelijke fout van ING
of Isabel.
De elektronische documenten van andere
verzenders dan ING of Isabel, met inbegrip
van de gegevens van de aan deze
elektronische
documenten
gehechte
betalingsopdrachten die in de aanvragen tot
uitvoering van betalingsopdrachten vooraf
worden ingevuld, evenals de hyperlinks
waaraan deze elektronische documenten zijn
verbonden, worden ter beschikking gesteld
zonder garantie noch aansprakelijkheid van
ING of Isabel, behoudens zware of opzettelijke
fout van hunnentwege.
In
het
bijzonder
de
juistheid,
de
nauwkeurigheid, het ontbreken van fouten, de
volledigheid, de kwaliteit en de bijwerking van
de elektronische documenten, met inbegrip
van de hierboven vermelde gegevens van de
aan deze elektronische documenten gehechte
betalingsopdrachten,
en
de
hyperlinks
waaraan deze elektronische documenten zijn
verbonden, kunnen door ING of Isabel niet
worden gewaarborgd, en de gevolgen van de
eventuele fouten die ze bevatten, kunnen hen
bovendien
niet
worden
toegeschreven,
behoudens zware of opzettelijke fout van
hunnentwege.
Het staat hen vrij, met uitsluiting van ING of
Isabel, om het tijdstip, de vorm, de periodiciteit,
de duur van de terbeschikkingstelling en de
inhoud van de door hen uitgegeven
elektronische documenten te wijzigen, zelfs na
de terbeschikkingstelling ervan via de dienst
ING Zoomit, eventueel volgens de bepalingen
die zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen
de
ontvanger
en
de
verzender,
overeenkomstig artikel 5 van dit Reglement.
Elke betwisting of klacht over het tijdstip, de
vorm, de periodiciteit, de duur van de
terbeschikkingstelling en de inhoud van de
elektronische documenten, evenals over de
onbeschikbaarheid van de elektronische
documenten, moet rechtstreeks met de
betrokken verzender worden behandeld.
Noch ING noch Isabel bieden enige garantie
en zijn op enige wijze aansprakelijk,
behoudens zware of opzettelijke fout van
hunnentwege, voor de hyperlinks aan de hand
82/110
waarvan de elektronische documenten door
andere verzenders dan ING of Isabel worden
meegedeeld, en voor de servers en/of
internetsites, onder meer voor de inhoud of de
veiligheid ervan, waarmee deze hyperlinks zijn
verbonden en waarop deze elektronische
documenten worden opgeslagen. De toegang
tot en het gebruik van deze internetsites en/of
servers van andere verzenders dan ING of
Isabel of van door hen aangestelde derden,
gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en risico
van de gebruiker; die moet er zich van bewust
zijn dat deze internetsites en/of servers een
veiligheidsniveau
kunnen
hebben
dat
verschillend is van het veiligheidsniveau van
de Home’Bank/Business’Bank-diensten en
onderworpen kunnen zijn aan andere
gebruiksvoorwaarden,
andere
bepalingen
inzake bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en in het algemeen aan andere
regels
dan
de
regels
die
op
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
van
toepassing zijn.
gebruiker of elke andere gebruiker, blijven elk
volledig aansprakelijk voor het gebruik dat zij
vrij maken van de elektronische documenten
en de gevolgen van dit gebruik.
Zij blijven ook elk volledig aansprakelijk voor
het gebruik dat zij vrij maken van de
aanvragen
tot
uitvoering
van
betalingsopdrachten die door ING vooraf
worden ingevuld met de door de verzender
meegedeelde gegevens van de elektronische
documenten. Zij moeten elk de hierboven
vermelde gegevens nakijken en ze zo nodig
verbeteren.
5. De ontvanger is verplicht om ING, zodra hij
er kennis van heeft, op de hoogte te brengen
van elk, al dan niet ongeoorloofd, gebruik van
de dienst ING Zoomit door een nietgemachtigde derde (met inbegrip van de
hoofdontvanger, de secundaire ontvanger, de
gemachtigde gebruiker of elke andere
gebruiker), onder andere in geval van inzage in
een elektronisch document door een derde die
daar niet toe is gemachtigd door de ontvanger
(bijvoorbeeld
in
geval
van
nietovereenstemming met de overeengekomen
graad overeenkomstig artikel 7) of door de
hoofdontvanger, of in geval van inzage door de
hoofdontvanger, de secundaire ontvanger, de
gemachtigde gebruiker of elke andere
gebruiker in een elektronisch document dat
niet voor hem is bestemd.
Behoudens zware of opzettelijke fout van
hunnentwege zijn noch ING noch Isabel
aansprakelijk voor de naleving van de
geldende wetgeving en reglementering door
andere verzenders dan ING of Isabel. Zo zijn
ze onder meer niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de elektronische documenten, op
voorwaarde dat zij geen effectieve kennis
hebben van een ongeoorloofde activiteit of
informatie
met
betrekking
tot
deze
elektronische documenten of betreffende een
burgerlijke rechtsvordering tot herstel, feiten of
omstandigheden waaruit de ongeoorloofde
inhoud van de activiteit of informatie kan
blijken.
Ook de hoofdontvanger en in voorkomend
geval
de
secundaire
ontvanger,
de
gemachtigde gebruiker of elke andere
gebruiker, zijn elk verplicht om ING, zodra ze
er kennis van hebben, op de hoogte te
brengen van elk, al dan niet ongeoorloofd,
gebruik van de dienst ING Zoomit, door een
niet-gemachtigde derde (met inbegrip van de
hoofdontvanger, de secundaire ontvanger, de
gemachtigde gebruiker of elke andere
gebruiker), onder meer in geval van inzage in
een elektronisch document door een derde die
daar niet toe is gemachtigd door de ontvanger
of de hoofdontvanger of in geval van inzage
door de hoofdontvanger, de secundaire
ontvanger, de gemachtigde gebruiker of elke
andere gebruiker, in een elektronisch
document dat niet voor hem is bestemd.
ING verbindt zich ertoe om zodra zij in het
bezit is van dergelijke kennis of zodra zij
daartoe wordt opgevorderd door een
administratieve of gerechtelijke instantie,
onmiddellijk de hyperlink te schrappen
waaraan
het
betrokken
elektronische
document is verbonden of dit elektronische
document ontoegankelijk te maken. ING
verbindt zich er ook toe om zodra zij effectieve
kennis heeft van een ongeoorloofde activiteit of
informatie met betrekking tot een elektronisch
document, de ongeoorloofde activiteit of
informatie onmiddellijk mee te delen aan de
procureur des Konings.
6. De hoofdontvanger, en in voorkomend geval
de secundaire ontvanger of de gemachtigde
gebruiker, aanvaarden dat de elektronische
documenten er aanzienlijk anders kunnen
4. De hoofdontvanger en in voorkomend geval
de secundaire ontvanger, de gemachtigde
83/110
uitzien dan de documenten die hen in papieren
vorm worden meegedeeld, onder meer op het
gebied van de kleuren, het contrast, de
duidelijkheid, en algemeen, de kwaliteit.
documenten die hen door elke betrokken
verzender via de dienst ING Zoomit ter
beschikking worden gesteld.
Isabel blijft vrij om een dergelijke 'verzender'overeenkomst te sluiten met de personen en
voor de documenten die zij verkiest.
Omgekeerd blijft elke persoon vrij om met
Isabel een dergelijke 'verzender'-overeenkomst
te sluiten zoals hij dat wenst en voor de
documenten die hij verkiest.
3. In aanvulling op zijn instemming met dit
Reglement moet de ontvanger via de
Home’Bank/Business’Bank-diensten of op om
het even welke andere wijze een specifieke
afzonderlijke overeenkomst sluiten met elke
verzender zodanig dat de hoofdontvanger en
in voorkomend geval de secundaire ontvanger,
de gemachtigde gebruiker of een andere
gebruiker volledig of gedeeltelijk inzage krijgen
in de elektronische documenten die elke
verzender via de dienst ING Zoomit ter
beschikking stelt.
Artikel 9 'Informatie en adviezen' van het
Algemeen Reglement van de Verrichtingen
van ING is niet van toepassing op de
elektronische documenten.
5. INSCHRIJVING VOOR OF TOETREDING
TOT DE DIENST ING ZOOMIT
1. Elke toegang tot of gebruik van de dienst
ING Zoomit door een gebruiker is onderworpen
aan de inschrijving voor of de toetreding tot de
Home’Bank/Business’Bank-diensten van ING
door deze gebruiker, waarbij deze zelf cliënt en
ontvanger
is
van
de
elektronische
documenten, of in naam en voor rekening van
een cliënt die de ontvanger is van de
elektronische documenten, of door de cliënt
die de ontvanger is van de elektronische
documenten en in naam en voor rekening van
wie de gebruiker handelt.
De ontvanger blijft vrij om een dergelijke
overeenkomst te sluiten met de verzenders en
voor de elektronische documenten die hij
verkiest.
De
hoofdontvanger,
en
in
voorkomend geval de secundaire ontvanger of
de hoofdontvanger, en in voorkomend geval de
secundaire ontvanger,
de gemachtigde
gebruiker of een andere gebruiker, krijgen
echter enkel via de dienst ING Zoomit inzage
in de elektronische documenten van de
verzenders als dat zo is overeengekomen met
de verzenders, met uitzondering van de
gegevens van de elektronische documenten
die in artikel 7.5 zijn vermeld.
Elke inschrijving voor of toetreding tot de
Home’Bank/Business’Bank-diensten van ING
geldt als inschrijving voor of toetreding tot de
dienst ING Zoomit, met inbegrip van dit
Reglement. Daarmee geeft de cliënt,
ontvanger van de elektronische documenten,
toestemming voor de toegang tot en het
gebruik van de dienst Zoomit door elke
gebruiker die hij aanwijst (namelijk de
hoofdontvanger, en in voorkomend geval de
secundaire ontvanger,
de gemachtigde
gebruiker of een andere gebruiker) met het
oog op de volledige of gedeeltelijke inzage in
deze
elektronische
documenten
overeenkomstig de bepalingen van dit
Reglement.
De verzenders blijven ook vrij om de
elektronische documenten via de dienst ING
Zoomit ter beschikking te stellen en daartoe al
dan niet een overeenkomst te sluiten met de
ontvanger.
Zij
zijn
daarvoor
alleen
verantwoordelijk.
De aanvraag voor de toegang tot en het
gebruik van de dienst ING Zoomit kan
uitsluitend op de hierboven omschreven
manier worden ingediend.
Met het oog op de verzending van de
elektronische documenten die op hem
betrekking
hebben
overeenkomstig
dit
Reglement, geeft de ontvanger toestemming
aan ING om de verzenders met wie hij een
overeenkomst heeft gesloten zoals hierboven
vermeld mee te delen of hij al dan niet heeft
ingeschreven voor of is toegetreden tot de
Home’Bank/Business’Bank-diensten als cliënt
of voor rekening van een cliënt en of hij een
actieve gebruiker is van die diensten.
2. Elke verzender heeft met Isabel een
afzonderlijke
'verzender'-overeenkomst
gesloten voor de dienst Zoomit van Isabel,
eventueel op grond van een overeenkomst
tussen de ontvanger en de verzender, zodanig
dat de hoofdontvanger en in voorkomend geval
de secundaire ontvanger, de gemachtigde
gebruiker of een andere gebruiker, volledig of
gedeeltelijk inzage krijgen in de elektronische
84/110
4. De verzender bepaalt met Isabel, eventueel
volgens de overeenkomst tussen de verzender
en de ontvanger, het tijdstip vanaf wanneer de
terbeschikkingstelling van de elektronische
documenten via de dienst ING Zoomit al dan
niet de mededeling ervan op papier vervangt,
op voorwaarde echter dat de hoofdontvanger
vooraf
heeft
ingestemd
met
de
terbeschikkingstelling van de elektronische
documenten via de dienst ING Zoomit door te
vragen inzage te krijgen in een elektronisch
document van dezelfde verzender, van
hetzelfde type en met hetzelfde cliëntnummer.
elektronische
documenten
van
welke
verzenders, de elektronische documenten
gekoppeld aan welk cliëntnummer bij elke
verzender en de elektronische documenten
van welk type ter beschikking worden gesteld
van de secundaire ontvanger die hij via de
dienst ING Zoomit aanstelt.
2. Zo kan ook enkel de hoofdontvanger
weigeren dat de andere gebruikers die
gemachtigd
zijn
om
via
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten inzage te
krijgen in de rekeningen waarnaar wordt
verwezen in de elektronische documenten,
aangesteld
worden
als
'secundaire
ontvangers', zodanig dat ze niet gemachtigd
zullen zijn om via de dienst ING Zoomit inzage
te krijgen in de elektronische documenten van
de verzenders die bestemd zijn voor de
hoofdontvanger en via de dienst ING Zoomit
ter beschikking worden gesteld, echter onder
voorbehoud van artikel 7.5 van dit Reglement.
5. Behoudens zware of opzettelijke fout van
harentwege is ING niet aansprakelijk voor de
contractuele relaties tussen de verzender en
Isabel en eventueel tussen de ontvanger en de
verzenders.
6. AANSTELLING VAN DE SECUNDAIRE
ONTVANGER
1. Alleen de hoofdontvanger kan, via de dienst
ING Zoomit, overgaan tot de aanstelling als
'secundaire ontvanger', binnen de beperkingen
van de door ING aangeboden mogelijkheden,
van
de
gebruiker
van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
die
gemachtigd zal zijn om via de dienst ING
Zoomit inzage te krijgen in de elektronische
documenten van de verzenders
die bestemd zijn voor de hoofdontvanger en
via de dienst ING Zoomit ter beschikking
worden gesteld overeenkomstig de bepalingen
van dit Reglement.
7. OVEREENSTEMMINGSTEST
1. Wanneer een gebruiker inzage wenst te
krijgen in een elektronisch document dat via de
dienst ING Zoomit ter beschikking wordt
gesteld, wordt door Isabel in naam en voor
rekening van ING en de verzenders een
overeenstemmingstest verricht op grond van
de door die laatsten meegedeelde gegevens,
teneinde erop toe te zien dat niet-gemachtigde
personen geen inzage krijgen in de
elektronische documenten.
ING is niet aansprakelijk ingeval de
overeenstemmingstest mislukt door de onjuiste
of onvolledige mededeling van gegevens door
een verzender, Isabel,
een cliënt of een gebruiker.
2. De hoofdontvanger van een elektronisch
document wordt aangesteld ingevolge een
succesvolle overeenstemmingstest.
De gebruiker die handelt en is ingeschreven
voor de dienst ING Zoomit als een persoon die
door een of meer natuurlijke of rechtspersonen
(cliënt(en)) gemachtigd is om via de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
enkel
inzage te krijgen in zijn (hun) rekeningen,
overeenkomstig de Algemene voorwaarden
van
de
Phone'Banken
Home’Bank/Business’Bank-diensten,
kan
echter niet als 'secundaire ontvanger' worden
aangesteld.
De aldus aangestelde hoofdontvanger van een
elektronisch document is de gebruiker van wie
de
naam,
de
voornaam
en
het
rekeningnummer bij ING waarin hij inzage mag
hebben via de Home’Bank/Business’Bankdiensten,
volgens
de
overeengekomen
overeenstemmingsgraad,
overeenstemmen
met de door de verzenders van elektronische
documenten aan Isabel meegedeelde naam,
voornaam en rekeningnummer van een
natuurlijke persoon. Bij overeenstemming van
de voormelde gegevens (dat wil zeggen bij een
De hoofdontvanger bepaalt voor elke
verzender van elektronische documenten, voor
elk cliëntnummer bij elke verzender en voor elk
type elektronisch document, of de gebruiker
van de Home’Bank/Business’Bank-diensten
als 'secundair ontvanger' gemachtigd is om via
de dienst Zoomit inzage te krijgen in de
elektronische documenten. Zo bepaalt hij de
85/110
succesvolle overeenstemmingstest) is de aldus
aangestelde hoofdontvanger gemachtigd om
via de dienst ING Zoomit inzage te krijgen in
de elektronische documenten van de
verzenders die bestemd zijn voor de
hoofdontvanger en via de dienst ING Zoomit
ter beschikking worden gesteld.
aanvaardt de ontvanger van het elektronische
document,
ingeval
enkel
de
basisovereenstemmingstest succesvol is, en
niet de overeenstemmingstest, op voorwaarde
dat de hoofdontvanger de aanstelling van
andere gebruikers als secundaire ontvangers
niet heeft geweigerd overeenkomstig artikel
6.2, dat een gebruiker, die gemachtigd is om
via de Home’Bank/Business’Bank-diensten
inzage krijgen in de rekeningen waarnaar
wordt
verwezen
in
de
elektronische
documenten, als gemachtigd gebruiker via de
dienst ING Zoomit volledig of gedeeltelijk
inzage kan krijgen in de elektronische
documenten van de verzenders die bestemd
zijn voor de hoofdontvanger en via de dienst
ING Zoomit ter beschikking worden gesteld, op
voorwaarde dat deze gebruiker de Zoomitcode intoetst die overeenstemt met het
betrokken elektronische document en door de
verzender is meegedeeld.
De
verzender
bepaalt
met
Isabel,
overeenkomstig artikel 5 van dit Reglement,
eventueel volgens de overeenkomst tussen de
verzender en de ontvanger, de graad van
overeenstemming die wordt toegepast in het
kader van de test die bestemd is voor de
terbeschikkingstelling van de elektronische
documenten van de verzender. Afhankelijk van
de
overeengekomen
graad
van
overeenstemming aanvaardt de ontvanger dat
een andere hoofdontvanger, of in voorkomend
geval een andere secundaire ontvanger dan
hijzelf, via de dienst ING Zoomit inzage kan
krijgen in de elektronische documenten.
Dat zal bijvoorbeeld niet het geval zijn als de
elektronische documenten worden beschouwd
als nauw verbonden met het privéleven
(bijvoorbeeld loonfiches ...) of bestemd zijn
voor een rechtspersoon en gevoelig zijn.
De verzender bepaalt samen met Isabel,
overeenkomstig artikel 5 van dit Reglement, en
eventueel volgens de overeenkomst tussen de
verzender en de hoofdontvanger, welke
elektronische documenten al dan niet nauw
met het privéleven verbonden zijn of al dan
niet gevoelig zijn.
De gebruiker die handelt en voor de dienst ING
Zoomit is ingeschreven als een persoon die
door een of meer natuurlijke of rechtspersonen
(cliënt(en)) gemachtigd is om via de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
enkel
inzage te krijgen tot zijn (hun) rekeningen,
overeenkomstig de Algemene voorwaarden
van
de
Phone'Banken
Home’Bank/Business’Bank-diensten, hebben
geen inzage als 'gemachtigd gebruiker' in de
elektronische documenten die verbonden zijn
met de voormelde rekeningen.
3. De hoofdontvanger aanvaardt dat de
secundaire ontvanger die hij heeft aangesteld
overeenkomstig artikel 6 van dit Reglement, na
een succesvolle basisovereenstemmingstest
en bij gebrek aan een succesvolle
overeenstemmingstest (met andere woorden
zodra er overeenstemming is tussen de
rekeningnummers en niet tussen de namen
en/of voornamen), via de dienst ING Zoomit
inzage kan krijgen in de elektronische
documenten van de verzenders die bestemd
zijn voor de hoofdontvanger en via de dienst
ING Zoomit ter beschikking worden gesteld, op
voorwaarde dat deze overeenkomstig het
hierboven vermelde artikel 6, toestemming
heeft gekregen voor de verzender van het
betreffende elektronische document, voor het
betreffende cliëntnummer bij deze verzender
en het betreffende type elektronische
document.
5. De ontvanger aanvaardt bovendien dat alle
gebruikers die door hem zijn gemachtigd om
via de Home’Bank/Business’Bank-diensten
inzage te krijgen in de rekeningen waarnaar
wordt
verwezen
in
de
elektronische
documenten
(met
inbegrip
van
de
(mede)houders of volmachthebbers van de
betrokken rekeningen), na een succesvolle
basisovereenstemmingstest en bij gebrek aan
een succesvolle overeenstemmingstest, via de
dienst ING Zoomit toch inzage krijgen in de
volgende gegevens van de elektronische
documenten van de verzenders die bestemd
zijn voor de hoofdontvanger en via de dienst
ING Zoomit ter beschikking worden gesteld:
• de benaming van de verzender;
4. Voor de elektronische documenten die niet
worden beschouwd als nauw verbonden met
het privéleven (bijvoorbeeld water-, gas- en
elektriciteitsfacturen) of die bestemd zijn voor
een rechtspersoon en niet gevoelig zijn,
86/110
• het type elektronische document (factuur,
domiciliëring, loonfiche ...);
• de ontvangstdatum van de elektronische
documenten;
• de eventuele vervaldag van de elektronische
documenten;
• de status van de elektronische documenten
(ingekeken document, nieuw document,
gedownload document ...);
• het eventuele bedrag dat met de
elektronische documenten is verbonden;
• of de eventuele met de elektronische
documenten verbonden bedragen al dan niet
betaald zijn.
2. De elektronische documenten die in punt 1
d) van artikel 8 zijn vermeld, worden door ING
en door Isabel, als onderaannemer van de
verzenders
van
deze
elektronische
documenten,
enkel
verwerkt
bij
een
succesvolle basisovereenstemmingstest en
enkel met het oog op de volledige of
gedeeltelijke terbeschikkingstelling van de
elektronische
documenten
aan
de
hoofdontvanger en in voorkomend geval de
secundaire ontvanger,
de gemachtigde
gebruiker of een andere gebruiker via de
dienst ING Zoomit (met inbegrip van de
uitvoering van de overeenstemmingstest)
evenals
de
eventuele
uitvoering
van
betalingsopdrachten, met uitzondering van alle
andere doeleinden (bijvoorbeeld marketing).
Deze gebruikers kunnen die gegevens
raadplegen, zelfs als de hoofdontvanger heeft
geweigerd om hen aan te stellen als
secundaire ontvangers overeenkomstig artikel
6.2.
Zo worden de elektronische documenten door
ING of Isabel verwerkt zonder dat deze laatste
kennisnemen van de inhoud van de gegevens
van de elektronische documenten, behalve wat
volgende gegevens betreft:
• de benaming en het rekeningnummer van
de verzender;
• de
naam,
de
voornaam
en
het
rekeningnummer van de ontvangers van de
elektronische documenten;
• het type elektronische document (factuur,
domiciliëring, loonfiche ...);
• de ontvangstdatum van de elektronische
documenten;
• de
eventuele
vervaldag
van
de
domiciliëringen bij ING en de eventuele
betalingsopdrachten
die
met
de
elektronische documenten zijn verbonden;
• de status van de elektronische documenten
(ingekeken document, nieuw document,
gedownload document ...);
• het eventuele bedrag dat met de
elektronische documenten is verbonden;
• of de eventuele met de elektronische
documenten verbonden bedragen al dan
niet betaald zijn;
• de andere gegevens met betrekking tot de
domiciliëringen
bij
ING
en
de
betalingsopdrachten die eventueel met de
elektronische documenten zijn verbonden
(meer bepaald de gegevens betreffende de
gestructureerde mededelingen of vrije
mededelingen van de verzender).
8. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE
LEVENSSFEER
EN
GEHEIMHOUDINGSPLICHT
1. Door zijn inschrijving voor of zijn toetreding
tot de dienst ING Zoomit overeenkomstig
artikel 5, gaan de gebruiker, als hij zelf cliënt is
of handelt in naam en voor rekening van een
cliënt, en/of de cliënt in naam en voor rekening
van wie hij handelt, akkoord met de
uitwisseling en de verwerking van de volgende
gegevens tussen ING, Isabel en de verzenders
in het kader van de dienst ING Zoomit
overeenkomstig dit Reglement:
a) de aanvraag van de hoofdontvanger, de
secundaire ontvanger,
de gemachtigde
gebruiker of een andere gebruiker om toegang
te krijgen tot de dienst ING Zoomit en er
gebruik van te maken overeenkomstig dit
Reglement;
b) de vereiste gegevens voor de uitvoering van
de overeenstemmingstest: de naam, de
voornaam en het rekeningnummer van de
cliënt en eventueel de 'Zoomit'-code van het
betreffende elektronische document;
c) of de hoofdontvanger, de secundaire
ontvanger of de gemachtigde gebruiker al dan
niet inzage hebben in de elektronische
documenten overeenkomstig dit Reglement;
d) de elektronische documenten, met inbegrip
van de gegevens voor de domiciliëringen bij
ING en de eventuele betalingen die aan de
elektronische documenten zijn gehecht.
De gegevens die in de vorige paragraaf
werden opgesomd, evenals de gegevens
vermeld in punt 1 a), b), c) en d) van artikel 8
worden door ING, als verantwoordelijke voor
de verwerking, enkel verwerkt met het oog op
87/110
het beheer van de rekeningen en betalingen,
en door Isabel, als onderaannemer van ING,
enkel met het oog op de volledige of
gedeeltelijke terbeschikkingstelling van de
elektronische
documenten
aan
de
hoofdontvanger en in voorkomend geval de
secundaire ontvanger,
de gemachtigde
gebruiker of een andere gebruiker via de
dienst ING Zoomit (met inbegrip van de
uitvoering van de overeenstemmingstest)
evenals
de
eventuele
uitvoering
van
betalingsopdrachten, met uitzondering van alle
andere doeleinden (bijvoorbeeld marketing).
elektronische documenten, met uitsluiting van
alle andere personen.
2. De toegangs- en ondertekeningsmiddelen
die de hoofdontvanger of in voorkomend geval
de secundaire ontvanger, de gemachtigde
gebruiker of een andere gebruiker nodig
hebben om toegang te krijgen tot de dienst
ING Zoomit en er gebruik van te maken, met
inbegrip van de middelen die nodig zijn om een
elektronische handtekening te plaatsen, zijn
dezelfde als de middelen die nodig zijn om
toegang
te
krijgen
tot
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten van ING
en er gebruik van te maken.
Deze gegevens worden niet meegedeeld aan
andere derden dan de personen die in het
hierboven vermelde punt 1 zijn aangesteld en
eventueel de vennootschappen waarvan de
tussenkomst vereist is (meer bepaald voor de
betalingen: Swift bvba, MasterCard Europe
bvba ...) in het kader van de hierboven
vermelde doeleinden.
3. De bank kan weigeren een aanvraag tot
raadpleging van de dienst ING Zoomit te
behandelen, zonder dat zij verplicht is de
reden voor deze weigering op te geven, meer
bepaald als de hoofdontvanger, de secundaire
ontvanger of de gemachtigde gebruiker diverse
opeenvolgende aanvragen indient die niet aan
de in dit Reglement vermelde richtlijnen
voldoen of, meer algemeen, als hij misbruik
maakt van de dienst ING Zoomit. Deze
weigering kan niet worden betwist, behoudens
zware of opzettelijke fout van de bank.
3. Elke betrokken natuurlijke persoon kan
kennisnemen van de gegevens die op hem
betrekking hebben en ze laten verbeteren.
4. Voor meer informatie over de verwerking
door ING kan elke natuurlijke persoon artikel
11 (Bescherming van de persoonlijke
levenssfeer) van de Algemene voorwaarden
van
de
Phone'Banken
Home’Bank/Business’Bank-diensten van ING
raadplegen.
10.
BESCHIKBAARHEID
VAN
ELEKTRONISCHE DOCUMENTEN
Elk elektronisch document wordt via de dienst
ING Zoomit ter beschikking gesteld gedurende
een periode van minimaal zes (6) en maximaal
twaalf
(12)
maanden
vanaf
de
terbeschikkingstelling ervan door de verzender
via de dienst ING Zoomit. Voormelde periode
wordt afhankelijk van het type elektronische
document vastgelegd door de verzender en
Isabel, overeenkomstig artikel 5 van dit
Reglement,
eventueel
volgens
de
overeenkomst tussen de verzender en de
ontvanger, waarbij deze periode in geen geval
korter dan zes maanden of langer dan twaalf
maanden mag zijn.
9. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE
DIENST ING ZOOMIT
1. Vanaf de inschrijving voor of de toetreding
tot de dienst ING Zoomit door de gebruiker,
waarbij deze zelf cliënt is of in naam en voor
rekening van een cliënt handelt, en/of door de
cliënt in naam en voor rekening van wie hij
handelt, kunnen de hoofdontvanger, en in
voorkomend geval de secundaire ontvanger,
de gemachtigde gebruiker en/of elke andere
gebruiker, overeenkomstig dit Reglement
volledig of gedeeltelijk inzage krijgen in de
elektronische documenten die door de
verzenders via de dienst ING Zoomit ter
beschikking worden gesteld en krachtens de
overeenstemmingstest voor de hoofdontvanger
bestemd zijn.
Alleen die
gedeeltelijk
personen
inzage
kunnen
krijgen
DE
De ontvanger, de hoofdontvanger en in
voorkomend geval de secundaire ontvanger
erkennen en aanvaarden dat:
• de hoofdontvanger, en in voorkomend geval
de secundaire ontvanger, zelf verantwoordelijk
zijn voor de bewaring van elk elektronisch
document en om die reden verbinden ze zich
ertoe om elk elektronisch document binnen de
overeengekomen
terbeschikkingstellingstermijn te downloaden
(bewaren) en/of af te drukken;
volledig of
in
deze
88/110
voor de hoofdontvanger, zowel bij gebruik van
de dienst ING Zoomit door die laatsten als in
geval van gebruik van de dienst ING Zoomit
door de secundaire ontvanger die hij
aanstelt of door de gemachtigde gebruiker.
• de elektronische documenten niet meer
beschikbaar zullen zijn na het verstrijken van
de terbeschikkingstellingstermijn of vanaf de
inwerkingtreding van de eventuele volledige
of gedeeltelijke (ten overstaan van de
betrokken verzenders) opzegging van de
dienst ING Zoomit, ongeacht de reden van
deze opzegging;
• de elektronische documenten die nog niet ter
beschikking werden gesteld gedurende de
overeengekomen
terbeschikkingstellingstermijn, niet meer ter
beschikking
zullen
zijn
vanaf
de
inwerkingtreding
van
de
eventuele
opzegging van de dienst ING Zoomit;
• de
terbeschikkingstelling
van
de
elektronische documenten via de dienst ING
Zoomit, volgens de overeenkomst van de
verzender met Isabel overeenkomstig artikel
5 van dit Reglement, tot gevolg kan hebben
dat al deze documenten of een deel ervan
niet meer worden meegedeeld via andere
kanalen (bijvoorbeeld op papier per post of
fax, of elektronisch per e-mail).
Deze tarieven kunnen voor de inschrijving voor
of de toetreding tot de dienst ING Zoomit de
betaling van jaarlijkse bijdragen vastleggen,
deze zijn dan invorderbaar en van toepassing
op de hoofdontvanger vanaf de inschrijving
voor of de toetreding tot de dienst ING Zoomit
door de cliënt of in zijn naam en voor zijn
rekening en vervolgens op alle verjaardagen
van de inschrijving of de toetreding.
De eventuele tarifering van de dienst ING
Zoomit staat los van de tarifering van de
Home’Bank/Business’Bank-diensten.
12. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Onverminderd de terbeschikkingstelling van
de dienst Zoomit van Isabel in het kader van
de dienst ING Zoomit ten gunste van de
hoofdontvanger, en in voorkomend geval de
secundaire ontvanger,
de gemachtigde
gebruiker en/of elke andere gebruiker,
uitsluitend voor hun persoonlijke behoeften
zoals bepaald in het Reglement, behoudt
Isabel zich het houderschap voor van alle
eigendomsrechten en alle intellectuele rechten
(met inbegrip van de gebruiksrechten) zowel
op de Isabel-software als op de Isabeldatabase met betrekking tot de dienst Zoomit
van Isabel, en op alle elementen waaruit die
bestaan, onder meer maar zonder beperking
op de teksten, illustraties, merken en andere
elementen die in de Isabel-software en/of database voorkomen.
Behoudens zware of opzettelijke fout van
harentwege is ING niet aansprakelijk voor de
contractuele relaties tussen de ontvanger en
de verzenders.
11. TARIFERING VAN DE DIENST ING
ZOOMIT
De tarieven die eventueel van toepassing zijn
op de inschrijving voor, de toetreding tot en/of
het gebruik van de dienst ING Zoomit zijn
opgenomen in de tarieven van de meest
voorkomende bankverrichtingen die door ING
zijn gepubliceerd en onder meer beschikbaar
zijn in alle ING-kantoren en via de infodiensten
van de
Phone'Bank- en Home’Bank/Business’Bankdiensten. Ze worden bovendien meegedeeld
aan de gebruiker vóór de inschrijving voor of
de toetreding tot de dienst ING Zoomit. De
gepubliceerde tarieven gelden slechts op de
datum waarop ze worden verstrekt.
2. Voor de duur van de inschrijving voor of de
toetreding tot de dienst ING Zoomit geniet de
gebruiker een strikt persoonlijke, nietexclusieve en niet-overdraagbare licentie voor
het gebruik van de Isabel-software betreffende
de dienst Zoomit van Isabel, in een
objectcodeversie die rechtstreeks door de
computer leesbaar is, en voor het gebruik van
de Isabel-database betreffende de dienst
Zoomit
van
Isabel.
Geen
enkel
eigendomsrecht of intellectueel recht wordt
echter aan de gebruiker afgestaan. Deze
licentie geeft uitsluitend het recht om gebruik te
maken van de Isabel-software en -database in
het kader van de dienst ING Zoomit
overeenkomstig de bestemming ervan zoals
Ze gelden niet als contractaanbod vanwege
ING, tenzij ze worden meegedeeld aan de
gebruiker
in
een
inschrijvingsof
toetredingsformulier.
Als er bij de inschrijving voor, de toetreding tot
en/of het gebruik van de dienst ING Zoomit
tarieven van toepassing zijn, dan gelden deze
89/110
die in dit Reglement is bepaald, en meer
bepaald de
inzage in elektronische documenten.
de
overeengekomen
voorwaarden
en
bepalingen tussen hemzelf en de ontvanger,
zonder dat ING echter aansprakelijk kan
worden gesteld, behoudens zware of
opzettelijke fout van harentwege.
3. Elke wijziging in de Isabel-software en database met betrekking tot de dienst Zoomit
van Isabel door de gebruiker is strikt verboden.
Ook ING kan op elk moment, zonder kosten en
zonder rechtvaardiging met onmiddellijk effect
een einde maken aan de terbeschikkingstelling
van de elektronische documenten van
sommige of alle verzenders via de dienst ING
Zoomit.
4. De merken en logo's verbonden met de
dienst Zoomit van Isabel zijn de exclusieve
eigendom van Isabel.
13. DUUR EN EINDE VAN DE DIENST ING
ZOOMIT
Onverminderd haar recht om aanspraak te
maken op aanvullende schadevergoedingen
kan ING op elk ogenblik en zonder
voorafgaande kennisgeving de inschrijving
voor of de toetreding tot de dienst ING Zoomit
beëindigen of de uitvoering ervan volledig of
gedeeltelijk opschorten als de gebruiker of de
cliënt ernstig tekortschiet in zijn verbintenissen
tegenover ING of zich bevindt in een situatie
van staking van betaling, faillissement,
gerechtelijk akkoord of vereffening of het
voorwerp
uitmaakt
van
soortgelijke
procedures.
1. De inschrijving voor of de toetreding tot de
dienst ING Zoomit door de cliënt of in zijn
naam en voor zijn rekening treedt in werking
op de dag van de inschrijving of de toetreding
en geldt
voor onbepaalde duur.
2. Zowel de gebruiker, de cliënt als ING
kunnen de dienst ING Zoomit op elk ogenblik
zonder kosten en zonder rechtvaardiging
opzeggen.
3. Elke rekeningsluiting bij ING of de
opzegging van de Home’Bank/Business’Bankovereenkomst waaraan de dienst ING Zoomit
is verbonden, maakt automatisch een einde
aan het gebruik van de dienst ING Zoomit voor
de
betrokken
rekeningen
en
Home’Bank/Business’Bank-overeenkomsten.
Bij sluiting van alle ING-rekeningen waaraan
de dienst ING Zoomit is verbonden of bij
opzegging
van
alle
Home’Bank/Business’Bank-overeenkomsten
waaraan de dienst ING Zoomit is verbonden,
wordt de inschrijving voor of de toetreding tot
de dienst ING Zoomit automatisch beëindigd.
Aangezien de dienst Zoomit integraal deel
uitmaakt van de Home’Bank/Business’Bankdiensten van ING, is de volledige opzegging
van de dienst ING Zoomit echter enkel
mogelijk
met
opzegging
van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten van ING.
Onverminderd de bepalingen van dit
Reglement kunnen zowel de gebruiker, de
cliënt als ING de dienst ING Zoomit enkel
volledig
opzeggen
onder
dezelfde
voorwaarden en volgens dezelfde bepalingen
als de bepalingen en voorwaarden die zijn
vastgelegd voor de opzegging van de
Home’Bank/Business’Bank-overeenkomst
in
de
Algemene
voorwaarden
van
de
Phone'Bank- en Home’Bank/Business’Bankdiensten.
4. Behoudens overmacht of ingeval de
gebruiker of de cliënt ernstig tekortschiet in zijn
verbintenissen tegenover ING, doet de
opzegging van de dienst ING Zoomit of de
intrekking van de elektronische documenten
die via de dienst ING Zoomit door ING ter
beschikking worden gesteld overeenkomstig
artikel 13.2 geen afbreuk aan het recht van de
gebruiker of de cliënt om te worden vergoed
voor het nadeel dat daaruit zou voortvloeien en
dat door hem wordt aangetoond. Onder
hetzelfde voorbehoud kan de gebruiker of de
cliënt eveneens dit recht inroepen ingeval de
inschrijving of de toetreding door hem wordt
opgezegd als gevolg van een eenzijdige
De hoofdontvanger kan op elk moment, zonder
kosten en zonder rechtvaardiging, een einde
maken aan de terbeschikkingstelling van de
elektronische documenten van sommige of alle
verzenders via de dienst ING Zoomit, door
daartoe een aanvraag te richten aan de
betrokken verzenders, eventueel volgens de
overeenkomst tussen de verzenders en de
ontvanger overeenkomstig artikel 5 van dit
Reglement. Elke betrokken verzender zal met
dergelijke aanvraag rekening houden volgens
90/110
wijziging van het contractuele kader door ING
overeenkomstig artikel 14 of een zware of
opzettelijke fout van ING, waarvoor hij het
bewijs voorlegt.
om de elektronische documenten die reeds ter
beschikking werden gesteld via de dienst ING
Zoomit op een andere wijze mee te delen of ter
beschikking te stellen na de inwerkingtreding
van de opzegging.
5. Bij opzegging van de inschrijving voor of de
toetreding tot de dienst Zoomit door ING
ingeval de gebruiker of cliënt ernstig
tekortschiet in zijn verbintenissen tegenover
ING of bij opzegging van de inschrijving voor of
de toetreding tot de dienst ING Zoomit door de
gebruiker of de cliënt, kan ING niet worden
verplicht, zelfs niet gedeeltelijk, tot de
terugbetaling van de jaarlijkse bijdrage die
eventueel van toepassing is
overeenkomstig artikel 11 van het Reglement.
6. Als het gebruik van de dienst ING Zoomit
gedeeltelijk wordt beëindigd wat de volledige of
gedeeltelijke terbeschikkingstelling van de
elektronische documenten van sommige of alle
verzenders betreft of als de dienst ING Zoomit
volledig
wordt
beëindigd,
zijn
de
hoofdontvanger en in voorkomend geval de
secundaire ontvanger van de betrokken
elektronische documenten die ter beschikking
werden gesteld via de dienst ING Zoomit
verplicht om de betrokken verzenders daarvan
op de hoogte te brengen en met hen zo snel
mogelijk een andere wijze van mededeling of
terbeschikkingstelling
van
de
bedoelde
documenten af te spreken.
14. WIJZIGINGEN VAN DIT REGLEMENT
1. De bank behoudt zich het recht voor om dit
Reglement te wijzigen met een voorafgaande
kennisgeving van één maand. ING zal de
gebruiker of de cliënt hierbij minstens één
maand voor de invoering van de betrokken
wijzigingen op de hoogte brengen van de
terbeschikkingstelling
van
het
nieuwe
Reglement. ING zal de gebruiker of de cliënt
op de hoogte brengen per post (al dan niet
elektronisch), via een geïntegreerd bericht in
de rekeninguittreksels, via een bericht in de
ING-kantoren
of
via
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten.
2. De gebruiker of de cliënt kan de wijzigingen
weigeren en in dat geval zijn recht tot
opzegging van de inschrijving voor of de
toetreding tot de dienst ING Zoomit uitoefenen
overeenkomstig artikel 12 van dit Reglement.
Als de gebruiker of de cliënt binnen een maand
volgend op voornoemde kennisgeving, geen
gebruikmaakt van zijn recht om een einde te
maken aan de inschrijving voor of de
toetreding tot de dienst ING Zoomit, zal dit
beschouwd worden als een stilzwijgende
instemming van de gebruiker of de cliënt met
de voorgestelde wijzigingen.
In dezelfde veronderstelling zijn de verzenders
die betrokken zijn bij de intrekking van de
elektronische documenten die ter beschikking
werden gesteld via de dienst ING Zoomit of bij
de volledige opzegging van de inschrijving
voor en de toetreding tot de dienst ING Zoomit,
niet verplicht, behoudens andersluidende
bepalingen in de eventuele overeenkomst
tussen de ontvanger en de verzender
overeenkomstig artikel 5 van het Reglement,
ING België nv – Bank – Vennootschapszetel: Marnixlaan 24,
1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.200.393 – BIC:
BBRUBEBB –
IBAN: BE45
3109
1560
2789.
Verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het
nummer 12381A Verantwoordelijk uitgever: Inge Ampe – SintMichielswarande 60, 1040 Brussel
91/110
BIJLAGE 3: ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE
ING DOCUMENT CENTRE-DIENSTEN
Versie januari 2015
Artikel 1. Voorwerp van de ING Document
Centre-diensten en van de algemene
voorwaarden van de ING Document Centrediensten
De ING Document Centre-diensten zijn
voorbehouden
voor
cliënten
die
een
commerciële, professionele of ambachtelijke
activiteit uitoefenen, en hun gebruikers. Ze
mogen alleen worden gebruikt in het kader van
deze activiteit.
Deze algemene voorwaarden van de ING
Document
Centre-diensten
(hierna
de
"algemene voorwaarden" genoemd) in het
kader van de Business’Bank- of Telelink
Online-diensten (van [email protected]) van
ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel,
RPR Brussel – btw BE 0403.200.393 (hierna
"ING" genoemd) beschrijven de elektronische
diensten die ING onder de naam "ING
Document Centre" aanbiedt, en bepalen de
rechten en plichten van de "cliënt" (de
rechtspersoon of natuurlijke persoon in naam
en voor rekening van wie de overeenkomst
voor
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected] werd gesloten en die
handelt als of via een "gebruiker" in de zin van
de
algemene
voorwaarden
van
de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected] van ING), van de
gebruiker en van ING (hierna afzonderlijk "de
partij", of samen "de partijen" genoemd) in het
kader van de terbeschikkingstelling van de ING
Document Centre-diensten door ING aan de
cliënt, de toegang tot die diensten en het
gebruik ervan en in het bijzonder de
verzending van financiële informatie door ING
aan de cliënt of zijn gebruiker.
Artikel 2. Gebruikte terminologie in de
algemene voorwaarden
Naargelang de ING Document Centre-diensten
worden gebruikt in het kader van de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected] van ING, zijn de
definities zoals vermeld in artikel 1.2 van de
algemene
voorwaarden
van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten
(als
bijlage bij het Algemeen Reglement van de
Verrichtingen van ING) of de algemene
voorwaarden van de [email protected]
van
toepassing
op
deze
algemene
voorwaarden.
Voor de toepassing van deze algemene
voorwaarden moet de term "verrichting", zoals
gedefinieerd in artikel 1.2 van de algemene
voorwaarden van de Phone'Bank- en
Home’Bank/Business’Bank-diensten of de
algemene
voorwaarden
van
de
[email protected], worden opgevat als
de inzage in de financiële documenten via de
ING Document Centre-diensten.
Artikel 3. Toepasbaar juridisch kader
Die ING Document Centre-diensten geven de
cliënt en zijn gebruiker de mogelijkheid om
financiële documenten te downloaden die ter
beschikking zijn gesteld via de Business’Bankof
Telelink
Online-diensten
(van
[email protected]) van ING, zoals bepaald in
artikel 5 van deze algemene voorwaarden
(hierna de "financiële documenten" genoemd)
en/of aan ING te vragen om hem deze
financiële documenten te bezorgen via e-mail
of per post.
Deze algemene voorwaarden zijn een
aanvulling bij het Algemeen Reglement van de
Verrichtingen van ING, de algemene
voorwaarden van de Phone'Bank- en
Home’Bank/Business’Bank-diensten van ING
(als bijlage bij het Algemeen Reglement van de
Verrichtingen van ING), de algemene
voorwaarden van de [email protected]
en
het
Bijzonder
Reglement
voor
Betalingstransacties van ING, en maken een
wezenlijk deel uit van de in naam en voor
rekening
van
de
cliënt
gesloten
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected]
Bovendien vormt de technische documentatie
over het gebruik van de ING Document
De ING Document Centre-diensten worden ter
beschikking gesteld via de Business’Bank- of
Telelink Online-diensten (van [email protected])
van ING onder de benaming "Mijn
documenten".
92/110
Centre-diensten een aanvulling bij de
technische documentatie over het gebruik van
de Phone'Bank-, Home’Bank/Business’Banken [email protected] en maakt ze een
wezenlijk deel uit van de in naam en voor
rekening van de cliënt ondertekende
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected]
Betalingstransacties van ING integraal van
toepassing op de ING Document Centrediensten.
Deze algemene voorwaarden doen geen
afbreuk aan de andere reglementen en
overeenkomsten die van toepassing zijn op
andere verzendingswijzen van de financiële
documenten (inclusief per e-mail of per post)
dan bepaald in het kader van de ING
Document Centre-diensten, voor zover die
andere verzendingswijzen tussen ING en de
cliënt overeengekomen zijn of zullen worden.
De regels, contracten en akkoorden die van
toepassing zijn tussen de partijen (in het
bijzonder de algemene voorwaarden van de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected] en voormelde INGreglementen) blijven volledig van toepassing
op de ING Document Centre-diensten, tenzij
deze algemene voorwaarden er uitdrukkelijk
van afwijken.
Artikel 4. Inschrijving voor of toetreding tot
de ING Document Centre-diensten
Elke toegang tot of gebruik van de ING
Document Centre-diensten door een gebruiker
is onderworpen aan de inschrijving voor of de
toetreding tot de Home’Bank/Business’Bankof [email protected] van ING door
deze gebruiker, als cliënt zelf of handelend in
naam en voor rekening van een cliënt, of door
de cliënt in naam en voor rekening van wie de
gebruiker handelt.
Elke inschrijving voor of toetreding tot de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected] van ING omvat de
inschrijving voor of toetreding tot de ING
Document Centre-diensten, met inbegrip van
deze algemene voorwaarden. Daarmee geeft
de cliënt toestemming voor de toegang tot en
het gebruik van de ING Document Centrediensten door elke gebruiker die door hem is
aangewezen overeenkomstig artikel 6 van de
algemene voorwaarden met het oog op de
volledige of gedeeltelijke inzage in deze
financiële documenten overeenkomstig de
bepalingen van deze algemene voorwaarden.
Zo kunnen de cliënt en zijn gebruiker toegang
krijgen tot de ING Document Centre-diensten
en er gebruik van maken, onder dezelfde
voorwaarden en volgens dezelfde bepalingen
als deze die in de algemene voorwaarden van
de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected]
zijn
vastgelegd,
tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze
algemene voorwaarden. Blijven eveneens
geregeld door de algemene voorwaarden van
de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected], tenzij uitdrukkelijk
anders
vermeld
in
deze
algemene
voorwaarden: de rechten en plichten van elke
partij (in het bijzonder inzake veiligheid)
evenals hun verantwoordelijkheden wat de
toegang tot en het gebruik van de ING
Document Centre-diensten betreft, in het
bijzonder in geval van verlies, diefstal, misbruik
of niet-toegestaan gebruik van de toegangsen
gebruiksmogelijkheden
van
de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected], het bewijs van de
verrichtingen,
het
onderhoud
en
de
beschikbaarheid van de ING Document
Centre-diensten.
De aanvraag voor de toegang tot en het
gebruik van de ING Document Centre-diensten
kan uitsluitend op de hierboven omschreven
manier worden ingediend.
Artikel 5. Mededeling van de financiële
documenten via de ING Document Centrediensten
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de
technische documentatie over het gebruik van
de ING Document Centre-diensten blijven de
bepalingen van deze algemene voorwaarden,
de technische documentatie over het gebruik
van
de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected],
de
algemene
voorwaarden
van
de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected],
het
Algemeen
Reglement van de Verrichtingen van ING en
het
Bijzonder
Reglement
voor
De ING Document Centre-diensten maken een
wezenlijk
deel
uit
van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten van ING
zoals bepaald in artikel 2 van de algemene
voorwaarden
van
de
Home’Bank/Business’Bank-diensten en van de
[email protected] zoals bepaald in
artikel 2 van de algemene voorwaarden van de
[email protected]
93/110
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Overzicht leningen
Overzicht zekerheden
Attest geen bestaande kredieten
Attest geen bestaande zekerheden
Solvabiliteitsattest
Overzicht openstaand saldo van
een krediet
32. Attest geen achterstallen op
lopende kredieten
33. Fiscaal attest voor een krediet
34. Aflossingstabel van een krediet
In het kader van de ING Document Centrediensten worden algemene of bijzondere, al
dan niet persoonlijke, financiële documenten
(in deze algemene voorwaarden "financiële
documenten" genoemd) ter beschikking
gesteld of meegedeeld aan de cliënt of zijn
4
gebruiker. Het gaat onder meer over :
1. Fiscaal
attest
voor
investeringskredieten
2. Fiscaal attest voor Business
leningen
3. Fiscaal attest voor financiering
vakantiegelden ING
4. Fiscaal attest voor financiering
eindejaarspremies ING
5. Fiscaal
attest
voorafbetaling
belastingen
6. Elektronisch inventarisbestand om
in boekhouding in te lezen
7. Elektronisch
begrotingsbestand
om in boekhouding in te lezen
8. Overzicht van de kredietopeningen
nog niet geconsolideerd in lening
9. Tabel van de leningen
10. Evolutie van de schuld
11. Vooruitzicht van de leninglast –
opsplitsing per functionele code
12. Vooruitzicht van de leninglast –
opsplitsing per vervaldag
13. Overzicht
van
de
kapitaalaflossingen – vervaldag
14. Overzicht van de interesten op
leningen
15. Toestand van de schuld – leningen
volledig terugbetaald in de loop
van het dienstjaar
16. Gedetailleerde toestand van de
schuld
17. Toestand van de schuld –
controletabel van de schuld
18. Aflossingstabel
19. Overzicht
van
de
leningen
waarvan de rentevoet wordt
herzien
20. Attest bevestiging bankidentiteit
(RIB)
21. Bankattest voor de revisor
22. Identificatieformulier
van
de
uiteindelijke begunstigden (kopie)
23. Attest roerende voorheffing
24. SEPA-overschrijvingsformulier
"opdrachtgever"
25. SEPA-overschrijvingsformulier
"begunstigde"
Naargelang de door ING aangeboden
mogelijkheden in het kader van de ING
Document Centre-diensten kan de cliënt of zijn
gebruiker voormelde financiële documenten:
- downloaden (of ze gewoon tijdelijk openen) in
elektronisch "pdf"-formaat;
- aan ING vragen om ze hem via de post op
papier te bezorgen en/of
- aan ING vragen om ze hem per e-mail in
elektronisch "pdf"-formaat te bezorgen.
Alle hierboven vermelde mogelijkheden zijn
daarom niet noodzakelijk beschikbaar voor alle
gebruikers van de betrokken cliënt, voor alle
financiële
documenten
of
voor
de
Business’Bank-diensten, zoals de Telelink
Online-diensten
(van
[email protected]).
Daarvoor verwijzen we de cliënt naar de
geldende voorwaarden in de betrokken
Business’Bank- of Telelink Online-diensten
(van [email protected]).
De cliënt of zijn gebruiker kan echter in elk
geval aan ING vragen om hem buiten het
kader van de ING Document Centre-diensten
(bv. in zijn ING-kantoor) de betrokken
financiële documenten schriftelijk mee te delen
tegen betaling van de daaraan verbonden
kosten.
De verzending van de financiële documenten
gebeurt volgens de eventueel specifieke
procedures, bepalingen en formaten (onder
andere tekstmodellen, templates, periodiciteit)
vermeld in de aanvraag van de gebruiker voor
een financieel document in het kader van de
ING Document Centre-diensten. Als er geen
dergelijke specifieke procedures, bepalingen
en formaten zijn vermeld, worden de financiële
documenten in een elektronisch "pdf"-formaat
meegedeeld en kunnen ze via een recente
versie van Adobe Acrobat Reader worden
ingekeken.
De e-mails worden enkel verzonden naar de
persoonlijke e-mail- of postadressen die door
4
Informatieve lijst opgesteld op 1 juli 2014, kan door
ING worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht.
94/110
de gebruiker werden meegedeeld in zijn
aanvraag voor een financieel document in het
kader van de ING Document Centre-diensten
of in voorkomend geval door ING zijn gekend,
naargelang de door ING vastgelegde
bepalingen in het kader van de ING Document
Centre-diensten.
toegestane types verrichtingen (d.w.z. die een
volmacht hebben om betalingsverrichtingen
naar alle rekeningen uit te voeren), zijn
gemachtigd om de voormelde financiële
documenten alleen te raadplegen, alleen te
downloaden en/of alleen de verzending via email of per post ervan aan te vragen.
Als de gebruiker geen e-mail of brief of een
onleesbare of onvolledige e-mail of brief heeft
ontvangen, brengt hij ING daarvan zo snel
mogelijk op de hoogte. ING verbindt zich ertoe
om bij ontvangst van dergelijke kennisgeving
van de gebruiker hem de hierboven vermelde
financiële documenten te bezorgen op om het
even welke manier die ING geschikt acht.
De gebruikers die over een gewone
raadplegingsen/of
intoetsingsvolmacht
beschikken voor een rekening waarvan de
cliënt houder of medehouder is, of over een
algemene
of
elektronische
handtekeningvolmacht met beperkingen qua
toegestane types verrichtingen (d.w.z. die
geen
volmacht
hebben
om
betalingsverrichtingen naar om het even welke
rekening uit te voeren, maar enkel naar een
aantal vastgelegde rekeningen) voor een
bepaalde rekening, zijn daarentegen niet
gemachtigd om toegang te krijgen tot en
gebruik te maken van de ING Document
Centre-diensten, en bijgevolg de financiële
documenten te raadplegen, downloaden en/of
de verzending via e-mail of per post ervan aan
te vragen.
Als de gebruiker ING echter niet op de hoogte
brengt, wordt hij geacht de hierboven vermelde
financiële documenten binnen de termijn,
leesbaar en volledig via e-mail of per post te
hebben ontvangen. ING kan niet worden
verzocht om de verzending van de e-mails op
een andere manier te bewijzen.
Artikel 6. Gebruikers die gemachtigd zijn
om de financiële documenten te raadplegen
Voor de bepaling van de volmachten en de
eventuele bijzondere beperkingen m.b.t. deze
volmachten (uitgedrukt in termen van
toegestaan
maximumbedrag
van
de
verrichtingen, aantal vereiste handtekeningen
en/of toegestane types verrichtingen) van de
gebruikers zoals hierboven vermeld, wordt
verwezen
naar
de
documenten
"Beheersvolmachten" van de rekening(en)
waarvan de cliënt houder of medehouder is of
naar de diverse mandaatformulieren die ING
ter beschikking stelt als bijlage bij het
[email protected], met inbegrip van alle
wijzigingen die later in die volmachten en
beperkingen worden aangebracht.
Tenzij anders overeengekomen met de cliënt
mogen alleen de overeenkomstig dit artikel
gemachtigde gebruikers toegang hebben tot
en gebruikmaken van de ING Document
Centre-diensten en bijgevolg de hierna
vermelde financiële diensten raadplegen,
downloaden en/of de verzending via e-mail of
per post ervan aanvragen in het kader van de
ING Document Centre-diensten.
De gebruikers die, voor een rekening waarvan
de cliënt houder of medehouder is, beschikken
over een algemene of elektronische volmacht
om alleen en zonder beperking qua toegestaan
maximumbedrag voor de verrichtingen en/of
toegestane types verrichtingen te tekenen, zijn
gemachtigd om de financiële documenten
zoals bepaald in artikel 5 van deze algemene
voorwaarden alleen te raadplegen, alleen te
downloaden en/of alleen de verzending via email of per post ervan aan te vragen.
Artikel 7. Kwaliteit van de ING Document
Centre-diensten en waarde van de
financiële documenten
ING waakt over de kwaliteit van de ING
Document Centre-diensten, zowel wat de
inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid
betreft. Zij wendt redelijke middelen aan om
correcte en bijgewerkte gegevens ter
beschikking te stellen. Zo kan ING te allen tijde
en zonder voorafgaand bericht aan de cliënt,
de via de ING Document Centre-diensten
beschikbare informatie wijzigen en daarbij de
toegang tot de ING Document Centre-diensten
volledig of gedeeltelijk onderbreken.
Ook de gebruikers die, voor een rekening
waarvan de cliënt houder of medehouder is,
beschikken
over
een
algemene
of
elektronische handtekeningsvolmacht met
beperkingen qua toegestaan maximumbedrag
voor de verrichtingen en/of het vereiste aantal
handtekeningen voor het doorgeven van
verrichtingen, maar zonder beperkingen qua
95/110
De aan de cliënt of zijn gebruiker ter
beschikking
gestelde
of
meegedeelde
financiële documenten worden verstrekt door
ING België of door derden. Ze worden
verstrekt zonder waarborg of aansprakelijkheid
van ING of de andere vennootschappen van
ING Groep in Europa, behoudens zware of
opzettelijke fout van hunnentwege.
eventueel van ING België zal ontvangen, al
dan niet te aanvaarden.
Artikel 8. Beschikbaarheid van de ING
Document Centre-diensten
Binnen haar middelen en de in het vorige punt
vastgelegde beperkingen zorgt ING ervoor dat
de ING Document Centre-diensten 7 dagen
per week en 24 uur per dag toegankelijk zijn.
ING verbindt zich er echter niet toe een
continue, onafgebroken en beveiligde toegang
tot de ING Document Centre-diensten te
verschaffen. ING behoudt zich bovendien het
recht voor om op elk moment en zonder
voorafgaande kennisgeving de toegang tot de
ING
Document
Centre-diensten
te
onderbreken in geval van risico op misbruik of
fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of
om verbeteringen of wijzigingen in de ING
Document Centre-diensten aan te brengen.
ING stelt alles in het werk om de duur van
dergelijke onderbrekingen te beperken en om
de cliënt over de duur ervan te informeren.
De aan de cliënt of zijn gebruiker ter
beschikking
gestelde
of
meegedeelde
financiële documenten in het kader van de ING
Document Centre-diensten gelden enkel op de
datum van de mededeling ervan en houden,
tenzij anders vermeld, geen rekening met
eventuele latere wijzigingen van de door ING
gekende betrokken gegevens op het moment
van de mededeling, noch van de wetgeving of
de
reglementering
(o.a.
de
fiscale
reglementering) die van kracht is op het
moment van de mededeling. ING kan de
juistheid, foutloosheid, volledigheid en/of
bijwerking
van
deze
gegevens
niet
waarborgen.
Onverminderd
aanvullende
schadevergoedingen behoudt ING zich ook het
recht voor om op elk moment en zonder
voorafgaande kennisgeving de cliënt volledig
of gedeeltelijk de toegang tot de ING
Document Centre-diensten te verbieden om de
volgende redenen: niet-nakoming van deze
algemene voorwaarden, gebruik van de ING
Document Centre-diensten voor ongeoorloofde
doeleinden of doeleinden die strijdig zijn met
de goede zeden of afbreuk doen aan de
integriteit, de veiligheid of de reputatie van de
ING Document Centre-diensten.
Deze
financiële
documenten
worden
uitsluitend ter informatie verstrekt en los van
elke contractuele relatie en/of elke eenzijdige
verbintenis van ING. Ze mogen nooit
beschouwd worden als aanbeveling, advies of
rechtstreekse en persoonlijke uitnodiging voor
de aan- en/of verkoop van bank-, financiële,
verzekerings- of andere producten of diensten.
Ze
vormen
louter
een
beoordelingselement voor de cliënt of de
gebruiker, die vrij kan beslissen en als enige
verantwoordelijk is voor het gebruik dat hij
ervan maakt en voor de gevolgen van zijn
beslissingen.
Artikel 9. Gebruiksmogelijkheden van de
ING Document Centre-diensten
De eventuele financiële documenten die een
aanbod van ING of een andere vennootschap
van ING Groep in Europa vormen, zijn in elk
geval opgesteld onder voorbehoud van
aanvaarding van het dossier van de cliënt door
ING België of, voor de verzekeringen, door de
betrokken verzekeringsmaatschappij.
De ING Document Centre-diensten zijn
geautomatiseerde diensten die beschikbaar
zijn in het kader van de Business’Bank- of
Telelink Online-diensten (van [email protected])
van
ING
via
de
elektronische
gegevensuitwisseling tussen ING en de cliënt.
ING verstrekt die diensten via haar
computersystemen (met name haar software,
servers en netwerk). Ze zijn bestemd voor de
cliënt die beschikt over een compatibel
computersysteem
overeenkomstig
de
algemene
voorwaarden
van
de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected] van ING (hierna in
deze
algemene
voorwaarden
het
"computersysteem" genoemd), waarmee hij
De bepalingen in dit artikel 7 gelden enkel als
voor de ING Document Centre-diensten geen
uitdrukkelijke andersluidende bepalingen zijn
vermeld.
De cliënt of zijn gebruiker kan terecht in de
kantoren van ING voor alle aanvullende
informatie en om eventueel een persoonlijk
aanbod aan te vragen. De cliënt of zijn
gebruiker is uiteraard vrij om het aanbod dat hij
96/110
voor het gebruik van de ING Document
Centre-diensten een beroep kan doen op de
computersystemen van ING.
De gebruiker dient na te gaan of het
computersysteem waarover hij beschikt in
overeenstemming is met de specificaties in de
algemene
voorwaarden
van
de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected] van ING, en meer
bepaald in de technische documentatie over
het gebruik van deze ING-diensten.
wijten aan een defect van het elektronisch
communicatienetwerk of veroorzaakt door een
derde of een gebeurtenis waarop ING geen vat
heeft, hacking, overdracht van virussen of
andere malware (spyware enz.), vertraging in
de verzending enz.).
Gezien de bovenvermelde risico's, met name
verduistering en vervalsing van elektronische
documenten (waaronder ook e-mails), hebben
de cliënt en zijn gebruiker kennis van en/of
werden ze ingelicht over en aanvaarden ze de
risico's op betwisting door derden (onder
andere autoriteiten) of door ING ten opzichte
van de door ING ter beschikking gestelde of
meegedeelde financiële documenten. ING kan
niet garanderen en garandeert niet dat de door
ING ter beschikking gestelde of meegedeelde
financiële documenten aangevoerd kunnen
worden als bewijs tegen derden of ING. Bij
twijfel wordt de cliënt of zijn gebruiker verzocht
om ING een schriftelijke bevestiging te vragen.
Elke partij is als enige aansprakelijk voor de
aankoop, de installatie, het onderhoud en het
gebruik van haar eigen informatica- (inclusief
software, internetbrowser, besturingssysteem,
Adobe Acrobat Reader) en telecommunicatieuitrusting (inclusief aansluitingen) met het oog
op het gebruik van de ING Document Centrediensten, en meer bepaald voor het
downloaden of het per e-mail verzenden van
elektronische financiële documenten en neemt
alle kosten op zich die er rechtstreeks of
onrechtstreeks mee gepaard gaan (inclusief
communicatiekosten).
De cliënt en zijn gebruiker erkennen dat de
keuze voor de elektronische verzending van
financiële documenten in het elektronische
formaat beschreven in artikel 3 van deze
algemene voorwaarden, zowel via download,
per e-mail of per post, voldoende veiligheid
biedt en voldoet aan hun behoeften en
verwachtingen evenals aan de technische
vereisten. Daarom zien zij ervan af een
dergelijke keuze te betwisten en ontslaan ING
dan ook van elke aansprakelijkheid in dat
verband, tenzij bij zware of opzettelijke fout
van ING.
Om toegang te krijgen tot de ING Document
Centre-diensten en ze te gebruiken, moet de
cliënt
ook
gebruikmaken
van
de
beveiligingsmiddelen
van
de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected]
van
ING
overeenkomstig de algemene voorwaarden
van deze diensten.
Artikel 10.
partijen
Aansprakelijkheden
van
de
ING verbindt zich ertoe redelijke maatregelen
te nemen om de financiële documenten via email of per post aan de cliënt of zijn gebruiker
mee te delen of de download ervan door de
cliënt of zijn gebruiker mogelijk te maken. ING
heeft
hier
echter
slechts
een
middelenverbintenis.
Tenzij bij een zware of opzettelijke fout van
ING kan deze laatste overigens niet
aansprakelijk worden gesteld voor de nadelige
gevolgen die voortvloeien uit een gebrekkige
verzending (via download, per e-mail of per
post) of gebrekkige financiële documenten
(onder meer door een slechte, verkeerde of
laattijdige verzending via internet).
De cliënt en zijn gebruiker kiezen met kennis
van zaken de technische bepalingen en
procedures om de verzending van de
financiële documenten door ING in het kader
van
deze
algemene
voorwaarden
te
garanderen.
De cliënt en zijn gebruiker hebben kennis van
en/of werden ingelicht over en aanvaarden de
risico's verbonden aan de mededeling van
informatie (via download, per e-mail of per
post) in het kader van de ING Document
Centre-diensten
via
een
openbaar
communicatienetwerk zoals internet, en meer
bepaald op het gebied van de identificatie van
de auteur van de e-mails, de integriteit en de
beschikbaarheid ervan en de vertrouwelijkheid
van de communicatie (bijvoorbeeld: verzending
aan een verkeerde geadresseerde of onjuiste
of verkeerde verzending van informatie te
Tenzij bij een opzettelijke fout van harentwege
kan ING bovendien niet aansprakelijk worden
gesteld voor de onrechtstreekse schade, onder
meer, maar zonder beperking, verlies van
gegevens, winstderving, verlies van winst, van
97/110
een
opportuniteit
of
van
verhoopte
besparingen, de kosten om zich een
vergelijkbare dienst of product aan te schaffen
of aantasting van de reputatie.
voormelde gebruikers en meer bepaald voor
het correct gebruik van de ING Document
Centre-diensten en de vrijwaring van de
vertrouwelijkheid van de beveiligingsmiddelen.
Artikel 11. Bewijs van de mededeling van
de financiële documenten
ING kan niet aansprakelijk worden gesteld
ingeval de verzending van de financiële
documenten vertraging oploopt of belemmerd
wordt door omstandigheden buiten haar wil,
door een feit van een derde waarop de partijen
een beroep moeten doen voor deze
verzending (bv. een operator van het openbaar
communicatienetwerk) of door een geval van
overmacht.
Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt het
bewijs van de correcte verzending van de
financiële documenten en van de ontvangst
ervan door de cliënt of zijn gebruiker door ING
geleverd aan de hand van reproducties op
papier, microfilm, microfiche, cd-rom of op een
andere betrouwbare drager, haar elektronische
archiefbestanden ("log files") met de inhoud
van de financiële documenten en de e-mails
zoals die door haar werden verzonden.
ING kan niet aansprakelijk worden gesteld
ingeval de financiële documenten verzonden
naar de cliënt of zijn gebruiker ontvangen,
geopend of ter kennis worden gebracht van
een andere persoon dan de geadresseerde,
noch voor het gebruik dat die persoon ervan
kan maken.
ING is niet verplicht de
gebruiker uitgewisselde
twaalf maanden te
oorspronkelijke formaat
ontvangst.
De cliënt en zijn gebruiker verbinden zich ertoe
om
op
hun
kosten
alle
vereiste
voorzorgsmaatregelen te nemen voor de
bescherming van hun informaticasysteem
(waaronder hun e-mailsysteem) en hun
financiële
documenten
zodra
ze
zijn
gedownload of via e-mail of per post zijn
ontvangen (onder andere bescherming door
regelmatig
gewijzigde
wachtwoorden,
bescherming tegen virussen en malware,
interne instructies met betrekking tot de
bescherming, bescherming door firewalls,
zorgvuldige controle van de verzender van de
e-mail of brief) en blijven als enige
aansprakelijk daarvoor.
met de cliënt of zijn
e-mails langer dan
bewaren in het
van verzending of
Artikel
12.
Eigendomsrechten
intellectuele eigendomsrechten
en
ING behoudt zich alle eigendomsrechten en
intellectuele eigendomsrechten voor op de ING
Document Centre-diensten zelf en op alle
elementen waaruit ze zijn samengesteld, in het
bijzonder, maar zonder beperking, op de
teksten,
illustraties,
lay-out
en
informaticaprogramma's.
De
cliënt
geniet
een
niet-exclusieve
gebruikslicentie op de ING Document Centrediensten. Geen enkel eigendomsrecht of ander
intellectueel recht wordt evenwel aan de cliënt
overgedragen. Deze licentie geeft de cliënt
enkel het recht toegang te hebben tot de
inhoud van de ING Document Centre-diensten,
de inhoud te raadplegen en op een normale
wijze gebruik te maken van de aangeboden
diensten, en enkel voor zijn persoonlijke
behoeften.
Elke extrahering en/of elk hergebruik van de
volledige of van een kwalitatief of kwantitatief
substantieel gedeelte van de inhoud van de
ING Document Centre-diensten, in welke vorm
en met welke middelen ook, is strikt verboden
zonder de voorafgaande en schriftelijke
toestemming van ING. Ook het herhaaldelijk
en systematisch extraheren en/of hergebruiken
van niet-substantiële gedeelten van de inhoud
van de ING Document Centre-diensten, in
welke vorm en met welk middelen ook, zijn
enkel toegestaan in het kader van een normaal
gebruik van de ING Document Centre-diensten
De cliënt en zijn gebruiker zijn eveneens als
enige aansprakelijk voor de gevolgen die
zouden voortvloeien uit de niet-naleving van de
veiligheidsmaatregelen door henzelf, hun
gebruikers, personeel, medewerkers of welke
derden ook, tenzij bij zware of opzettelijke fout
van ING.
De cliënt verbindt zich ertoe om de gebruikers
die door hem zijn gemachtigd om de financiële
documenten te downloaden of via e-mail of per
post te ontvangen, op de hoogte te brengen
van de verbintenissen die zij moeten naleven
in het kader van deze algemene voorwaarden,
onder meer deze met betrekking tot de
gebruiksvoorwaarden van de elektronische
diensten van ING en de gebruikte
beveiligingsmiddelen. De cliënt is aansprakelijk
voor de naleving van deze verbintenissen door
98/110
en mogen geen ongerechtvaardigd nadeel
berokkenen aan de wettige belangen van ING.
De al dan niet gedeponeerde merken,
benamingen en logo's op de ING Document
Centre-diensten zijn de exclusieve eigendom
van ING of van andere bedrijven en mogen
niet gereproduceerd worden. De cliënt mag ze
met name niet als metatags op andere
websites gebruiken.
De cliënt geeft ING de toestemming om de
referentierekening
die
hij
in
de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected]
aanduidt,
automatisch te debiteren voor de hierboven
vermelde eventuele jaarlijkse bijdragen voor de
ING Document Centre-diensten en alle kosten
die krachtens de geldende tarifering van
toepassing zijn op iedere aanvraag voor een
financieel document in het kader van de ING
Document Centre-diensten.
Artikel 13. Tarieven voor het gebruik van de
ING Document Centre-diensten
Artikel
14.
Bescherming
persoonlijke levenssfeer
De tarieven die eventueel van toepassing zijn
op de inschrijving voor en de toetreding tot de
ING
Document
Centre-diensten,
zijn
opgenomen in de tarieven van de meest
voorkomende bankverrichtingen die door ING
zijn gepubliceerd en onder meer beschikbaar
zijn in alle ING-kantoren en via de infodiensten
van
Phone'Bank
en
Home’Bank/Business’Bank.
Ze
worden
bovendien meegedeeld aan de cliënt of zijn
gebruiker vóór de inschrijving voor of de
toetreding tot de ING Document Centrediensten.
van
de
De gegevens die in het kader van de ING
Document
Centre-diensten
worden
meegedeeld, worden door ING België nv,
Marnixlaan 24, 1000 Brussel verwerkt voor de
volgende
doeleinden:
rekeningen
en
betalingen, vermogensbeheer (beleggingen),
centraal beheer van de cliënten, marketing van
bank-, leasing- en verzekeringsdiensten (tenzij
de betrokken natuurlijke persoon zich
kosteloos en op verzoek tegen direct
marketing verzet), globaal overzicht van de
cliënten, controle van de regelmatigheid van
de
verrichtingen
en
voorkomen
van
onregelmatigheden;
Die tarieven kunnen voor de inschrijving voor
of de toetreding tot de ING Document Centrediensten de betaling van jaarlijkse bijdragen
vastleggen. Deze zijn dan opeisbaar en van
toepassing vanaf de inschrijving voor of de
toetreding tot de ING Document Centrediensten door de cliënt of in zijn naam en voor
zijn rekening en vervolgens op alle
verjaardagen van de inschrijving of de
toetreding.
De eventuele tarifering van de ING Document
Centre-diensten staat los van de eventuele
tarifering van de Home’Bank/Business’Bankdiensten.
De tarieven voor het gebruik van de ING
Document Centre-diensten en meer bepaald
voor de aanvraag voor een financieel
document
zijn
vermeld
in
de
Home’Bank/Business’Banken
[email protected] van ING en worden
de cliënt of zijn gebruiker meegedeeld voordat
de aanvraag voor een financieel document in
het kader van de ING Document Centrediensten wordt afgehandeld.
De gegevens worden bovendien meegedeeld
aan de andere vennootschappen van ING
Groep in de Europese Unie die bank-,
verzekeringsof
financiële
activiteiten
uitoefenen met het oog op centraal beheer van
de cliënten, marketing (maar niet voor emailreclame en tenzij de betrokken persoon
zich kosteloos en op verzoek tegen direct
marketing verzet), globaal overzicht van de
cliënten, verstrekken van hun diensten (in
voorkomend geval) en controle van de
regelmatigheid van de verrichtingen (inclusief
het voorkomen van onregelmatigheden). Elke
natuurlijke persoon kan kennisnemen van de
gegevens die op hem betrekking hebben en ze
laten verbeteren.
Voor meer informatie kan de cliënt of de
gebruiker artikel 6 (Bescherming van de
persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen
Reglement van de Verrichtingen, artikel 11
(Bescherming van de persoonlijke levenssfeer)
van de algemene voorwaarden van de
Home’Bank/Business’Bank-diensten van ING
en artikel 11 (Bescherming van de persoonlijke
levenssfeer) van de algemene voorwaarden
van de [email protected] van ING
raadplegen.
De gepubliceerde tarieven gelden slechts op
de datum waarop ze worden verstrekt.
Ze gelden niet als contractaanbod vanwege
ING, tenzij ze worden meegedeeld aan de
gebruiker
in
een
inschrijvingsof
toetredingsformulier.
99/110
Artikel 15. Wijzigingen van de algemene
voorwaarden en tarieven van de ING
Document Centre-diensten
ING behoudt zich het recht voor om deze
algemene voorwaarden en de tarieven voor
het gebruik van de ING Document Centrediensten
te
allen
tijde
te
wijzigen
overeenkomstig de bepalingen het Algemeen
Reglement van de Verrichtingen van ING.
Artikel 16. Duur en einde van de ING
Document Centre-diensten
De inschrijving voor of de toetreding tot de ING
Document Centre-diensten door de cliënt, of in
zijn naam en voor zijn rekening, treedt in
werking op de dag van de inschrijving of de
toetreding en geldt voor onbepaalde duur.
Zowel de gebruiker, de cliënt als ING kunnen
de toegang van de cliënt en/of zijn gebruiker
tot de ING Document Centre-diensten op elk
ogenblik
zonder
kosten
en
zonder
rechtvaardiging opzeggen.
Aangezien de ING Document Centre-diensten
een wezenlijk deel uitmaken van de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected] van ING, is de
opzegging van de ING Document Centrediensten echter enkel mogelijk met opzegging
van
de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected]
van
ING.
Onverminderd de bepalingen van dit
Reglement kunnen zowel de gebruiker, de
cliënt als ING de ING Document Centrediensten enkel opzeggen onder dezelfde
voorwaarden en volgens dezelfde bepalingen
als de bepalingen en voorwaarden die zijn
vastgelegd voor de opzegging van de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected] in de algemene
voorwaarden
van
de
Home’Bank/Business’Bankof
[email protected] van ING.
ING kan ook op elk moment, zonder kosten
noch rechtvaardiging, een einde maken aan de
terbeschikkingstelling van bepaalde financiële
documenten via de ING Document Centrediensten met een opzeggingstermijn van
minimaal vijftien dagen die aan de cliënt wordt
betekend via een gedateerd bericht in zijn
rekeningafschriften, met een gewone brief of
via een andere duurzame drager. Deze
opzeggingstermijn vangt aan vanaf de
verzending van de kennisgeving ervan.
Onverminderd haar recht om aanspraak te
maken op aanvullende schadevergoedingen
kan ING op elk ogenblik en zonder
voorafgaande kennisgeving de inschrijving
voor of de toetreding tot de ING Document
Centre-diensten beëindigen of de uitvoering
ervan volledig of gedeeltelijk opschorten als de
gebruiker of de cliënt ernstig tekortschiet in zijn
verbintenissen tegenover ING of zich bevindt
in een situatie van staking van betaling,
faillissement of vereffening of het voorwerp
uitmaakt van soortgelijke procedures.
Elke rekeningsluiting bij ING of de opzegging
van
de
Home’Bank/Business’Bankovereenkomst waaraan de ING Document
Centre-diensten
verbonden
zijn,
maakt
automatisch een einde aan het gebruik van de
ING Document Centre-diensten voor de
betrokken
rekeningen
en
Home’Bank/Business’Bank-overeenkomsten.
Bij sluiting van alle ING-rekeningen waaraan
de ING Document Centre-diensten zijn
verbonden of bij opzegging van alle
Home’Bank/Business’Bank-overeenkomsten
waaraan de ING Document Centre-diensten
zijn verbonden, wordt de inschrijving voor of de
toetreding tot de ING Document Centrediensten automatisch beëindigd.
Behoudens overmacht of ingeval de gebruiker
of de cliënt ernstig tekortschiet in zijn
verbintenissen tegenover ING, doet de
opzegging van de ING Document Centrediensten of de intrekking van de financiële
documenten die via de ING Document Centrediensten door ING ter beschikking worden
gesteld, overeenkomstig dit artikel geen
afbreuk aan het recht van de gebruiker of de
cliënt om te worden vergoed voor het nadeel
dat daaruit zou voortvloeien en dat door hem
wordt
aangetoond.
Onder
hetzelfde
voorbehoud kan de gebruiker of de cliënt
eveneens dit recht inroepen ingeval de
inschrijving of de toetreding door hem wordt
opgezegd als gevolg van een eenzijdige
wijziging van het contractuele kader door ING
overeenkomstig artikel 15 of een zware of
opzettelijke fout van ING, waarvoor hij het
bewijs voorlegt.
Bij opzegging van de inschrijving voor of de
toetreding tot de ING Document Centrediensten door ING ingeval de gebruiker of
cliënt ernstig tekortschiet in zijn verbintenissen
tegenover ING of bij opzegging van de
inschrijving voor of de toetreding tot de ING
Document Centre-diensten door de gebruiker
of de cliënt, kan ING niet worden verplicht,
100/110
zelfs niet gedeeltelijk, tot de terugbetaling van
de jaarlijkse bijdrage die eventueel van
toepassing is overeenkomstig artikel 13 van de
algemene voorwaarden.
Artikel 17. Toepasselijke
bevoegde autoriteiten
Op deze
Belgische
algemene
recht
regels
en
voorwaarden is het
van
toepassing.
De
bepalingen
van
deze
algemene
voorwaarden gelden onverminderd wettelijke
of reglementaire, dwingende of openbare
beschikkingen.
De nietigheid van een of meer bepalingen van
deze algemene voorwaarden heeft geen
impact op de geldigheid, de reikwijdte en het
dwingende
karakter
van
de
overige
bepalingen.
Alleen de rechtbanken en gerechtshoven van
het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn
bevoegd voor geschillen betreffende de ING
Document Centre-diensten, onder voorbehoud
van gevallen waarbij de bevoegde rechtbanken
aangewezen worden door wettelijke of
reglementaire bepalingen van dwingend recht
of openbare orde (met name wanneer de cliënt
een consument is).
ING België nv – Bank – Marnixlaan 24, 1000 Brussel – RPR
Brussel – Btw BE 0403. 200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN:
BE45 3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij
de FSMA onder het nummer 12381A.
Verantwoordelijk uitgever: Inge Ampe – Sint-Michielswarande
60, 1040 Brussel
101/110
BIJLAGE 4: ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ING
DOCUMENT CENTRE-DIENSTEN HYPOTHECAIRE KREDIETEN
Versie 1 januari 2015
Artikel 1. Voorwerp van de ING Document
Centre-diensten Hypothecaire Kredieten en
van de algemene voorwaarden van de ING
Document Centre-diensten Hypothecaire
Kredieten
Deze algemene voorwaarden van de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten (hierna de "algemene voorwaarden"
genoemd) in het kader van de Home’Bank van
ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel,
RPR Brussel – btw BE 0403.200.393 (hierna
"ING" genoemd) beschrijven de elektronische
diensten die ING onder de naam "ING
Document Centre Hypothecaire Kredieten"
aanbiedt, en bepalen de rechten en plichten
van de "Cliënt" (natuurlijke persoon in naam en
voor rekening van wie de overeenkomst voor
Home’Bank-diensten werd gesloten en die
handelt als of via een "Gebruiker" in de zin van
artikel 1.2 van de algemene voorwaarden van
de Home’Bank-diensten van ING), van de
Gebruiker en van ING (hierna afzonderlijk "de
partij", of samen "de partijen" genoemd) in het
kader van de terbeschikkingstelling van de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten door ING aan de Cliënt, de toegang
tot die diensten en het gebruik ervan en in het
bijzonder de verzending van financiële
informatie door ING aan de Cliënt of zijn
Gebruiker.
Die
ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten geven de Cliënt en zijn
Gebruiker de mogelijkheid om financiële
documenten te downloaden die ter beschikking
zijn gesteld via de Home’Bank van ING, zoals
bepaald in artikel 5 van deze algemene
voorwaarden
(hierna
de
"financiële
documenten" genoemd) en/of aan ING te
vragen om hem deze financiële documenten te
bezorgen via e-mail of per post.
De
ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten
worden
ter
beschikking gesteld via de Home’Bank van
ING onder de benaming “Lenen
- Mijn
Privéleningen".
De
ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten zijn voorbehouden
voor Cliënten die Consumenten zijn in de zin
artikel 1.2 van de algemene voorwaarden van
de Home’Bank- diensten van ING. Ze mogen
dus alleen gebuikt worden in het kader van
hun privé-activiteiten.
Artikel 2. Gebruikte terminologie in de
algemene voorwaarden
De definities zoals vermeld in artikel 1.2 van de
algemene voorwaarden van de Home’Bankdiensten (als bijlage bij het Algemeen
Reglement van de Verrichtingen van ING) zijn
van
toepassing
op
deze
algemene
voorwaarden.
Voor de toepassing van deze algemene
voorwaarden moet de term "verrichting", zoals
gedefinieerd in artikel 1.2 van de algemene
voorwaarden van de Home’Bank-diensten,
worden opgevat als de inzage in de financiële
documenten via de ING Document Centrediensten Hypothecaire Kredieten.
Artikel 3. Toepasbaar juridisch kader
Deze algemene voorwaarden zijn een
aanvulling bij het Algemeen Reglement van de
Verrichtingen van ING en de algemene
voorwaarden van de Home’Bank-diensten van
ING (als bijlage bij het Algemeen Reglement
van de Verrichtingen van ING), en maken een
wezenlijk deel uit van de in naam en voor
rekening van de Cliënt gesloten Home’Bank
overeenkomst.
Bovendien vormt de technische documentatie
over het gebruik van de ING Document Centrediensten
Hypothecaire
Kredieten
een
aanvulling bij de technische documentatie over
het gebruik van de Home’Bank-diensten en
maakt ze een wezenlijk deel uit van de in naam
en voor rekening van de Cliënt ondertekende
Home’Bank overeenkomst.
De regels, contracten en akkoorden die van
toepassing zijn tussen de partijen (in het
bijzonder de algemene voorwaarden van de
Home’Bank-diensten en voormelde INGreglementen) blijven volledig van toepassing
op de ING Document Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten , tenzij deze algemene
voorwaarden er uitdrukkelijk van afwijken.
Zo kunnen de Cliënt en zijn Gebruiker toegang
krijgen tot de ING Document Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten en er gebruik van
102/110
maken, onder dezelfde voorwaarden en
volgens dezelfde bepalingen als deze die in de
algemene voorwaarden van de Home’Bankdiensten zijn vastgelegd, tenzij uitdrukkelijk
anders
vermeld
in
deze
algemene
voorwaarden. Blijven eveneens geregeld door
de algemene voorwaarden van de Home’Bankdiensten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in
deze algemene voorwaarden: de rechten en
plichten van elke partij (in het bijzonder inzake
veiligheid) evenals hun verantwoordelijkheden
wat de toegang tot en het gebruik van de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten betreft, in het bijzonder in geval van
verlies, diefstal, misbruik of niet-toegestaan
gebruik
van
de
toegangsen
gebruiksmogelijkheden van de Home’Bankdiensten, het bewijs van de verrichtingen, het
onderhoud en de beschikbaarheid van de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de
technische documentatie over het gebruik van
de
ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten blijven de bepalingen
van deze algemene voorwaarden, de
technische documentatie over het gebruik van
de
Home’Bank-diensten,
de
algemene
voorwaarden van de Home’Bank-diensten, het
Algemeen Reglement van de Verrichtingen van
ING en het Bijzonder Reglement voor
Betalingstransacties van ING integraal van
toepassing op de ING Document Centrediensten Hypothecaire Kredieten.
Deze algemene voorwaarden doen geen
afbreuk aan de andere reglementen en
overeenkomsten die van toepassing zijn op
andere verzendingswijzen van de financiële
documenten (inclusief per e-mail of per post)
dan bepaald in het kader van de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten,
voor
zover
die
andere
verzendingswijzen tussen ING en de Cliënt
overeengekomen zijn of zullen worden.
Elke inschrijving voor of toetreding tot de
Home’Bank-diensten van ING omvat de
inschrijving voor of toetreding tot de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten, met inbegrip van deze algemene
voorwaarden. Daarmee geeft de Cliënt
toestemming voor de toegang tot en het
gebruik van de ING Document Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten door elke Gebruiker
die door hem is aangewezen overeenkomstig
artikel 6 van de algemene voorwaarden met
het oog op de volledige of gedeeltelijke inzage
in deze financiële documenten overeenkomstig
de
bepalingen
van
deze
algemene
voorwaarden.
De aanvraag voor de toegang tot en het
gebruik van de ING Document Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten kan uitsluitend op de
hierboven
omschreven
manier
worden
ingediend.
Artikel 5. Mededeling van de financiële
documenten via de ING Document Centrediensten Hypothecaire Kredieten
De
ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten maken een wezenlijk
deel uit van de Home’Bank-diensten van ING
zoals bepaald in artikel 2 van de algemene
voorwaarden van de Home’Bank.
In het kader van de ING Document Centrediensten Hypothecaire Kredieten worden
algemene of bijzondere, al dan niet
persoonlijke, financiële documenten (in deze
algemene
voorwaarden
"financiële
documenten" genoemd) ter beschikking
gesteld of meegedeeld aan de Cliënt. Het gaat
5
onder meer over :
1. Jaarlijks fiscaal attest voor Hypothecaire
Kredieten
2. Fiscaal basisattest voor Hypothecaire
Kredieten
Artikel 4. Inschrijving voor of toetreding tot
de
ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten
3. Kopie van kredietcontract
Elke toegang tot of gebruik van de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten door een Gebruiker is onderworpen
aan de inschrijving voor of de toetreding tot de
Home’Bank-diensten van ING door deze
Gebruiker, als Cliënt zelf of handelend in naam
en voor rekening van een Cliënt, of door de
Cliënt in naam en voor rekening van wie de
Gebruiker handelt.
5. Attest geen achterstallen op lopende
hypothecaire kredieten
4. Aflossingstabel van een hypothecair krediet
6. Attest geen recentelijke achterstallen op
lopende hypothecaire kredieten
5
Informatieve lijst, opgesteld op 1 januari 2015. Kan
door ING gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht.
103/110
7. Overzicht openstaand kapitaalsaldo van een
hypothecair krediet
8. Attest van de te debiteren rekening voor het
hypothecair krediet
9. Attest bestaande hypothecaire kredieten
10. Overzicht kredieten
11. Alle attesten, gerelateerd aan het
hypothecair krediet, die de Cliënt ING vraagt in
te vullen en te ondertekenen.
Naargelang de door ING aangeboden
mogelijkheden in het kader van de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten kan de Cliënt of zijn Gebruiker
voormelde financiële documenten:
- downloaden (of ze gewoon tijdelijk openen) in
elektronisch "pdf"-formaat;
- aan ING vragen om ze hem via de post op
papier te bezorgen en/of
- aan ING vragen om ze hem per e-mail in
elektronisch "pdf"-formaat te bezorgen.
Alle hierboven vermelde mogelijkheden zijn
daarom niet noodzakelijk beschikbaar voor alle
Cliënten, voor alle financiële documenten of
voor de Home’Bank-diensten. Daarvoor wordt
het verwezen naar de geldende voorwaarden
in de Home’Bank-diensten.
De Cliënt kan echter in elk geval aan ING
vragen om hem buiten het kader van de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten (bv. in zijn ING-kantoor) de
betrokken financiële documenten schriftelijk
mee te delen tegen betaling van de daaraan
verbonden kosten.
De verzending van de financiële documenten
gebeurt volgens de eventueel specifieke
procedures, bepalingen en formaten (onder
andere tekstmodellen, templates, periodiciteit)
vermeld in de aanvraag van de Gebruiker voor
een financieel document in het kader van de
ING Document Centre-diensten Hypothecaire
Kredieten. Als er geen dergelijke specifieke
procedures, bepalingen en formaten zijn
vermeld, worden de financiële documenten in
een elektronisch "pdf"-formaat meegedeeld en
kunnen ze via een recente versie van Adobe
Acrobat Reader worden ingekeken.
De e-mails worden enkel verzonden naar de
persoonlijke e-mail- of postadressen die door
de Gebruiker werden meegedeeld in zijn
aanvraag voor een financieel document in het
kader van de ING Document Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten of in voorkomend
geval door ING zijn gekend, naargelang de
door ING vastgelegde bepalingen in het kader
van de ING Document Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten.
Als de Gebruiker geen e-mail of brief of een
onleesbare of onvolledige e-mail of brief heeft
ontvangen, brengt hij ING daarvan zo snel
mogelijk op de hoogte. ING verbindt zich ertoe
om bij ontvangst van dergelijke kennisgeving
van de Gebruiker hem de hierboven vermelde
financiële documenten te bezorgen op om het
even welke manier die ING geschikt acht.
Als de Gebruiker ING echter niet op de hoogte
brengt, wordt hij geacht de hierboven vermelde
financiële documenten binnen de termijn,
leesbaar en volledig via e-mail of per post te
hebben ontvangen. ING kan niet worden
verzocht om de verzending van de e-mails op
een andere manier te bewijzen.
Artikel 6. Gebruikers die gemachtigd zijn
om de financiële documenten te raadplegen
Tenzij anders overeengekomen met de Cliënt
mogen alleen de overeenkomstig dit artikel
gemachtigde Gebruikers toegang hebben tot
en gebruikmaken van de ING Document
Centre-diensten Hypothecaire Kredieten en
bijgevolg de hierna vermelde financiële
diensten raadplegen, downloaden en/of de
verzending via e-mail of per post ervan
aanvragen in het kader van de ING Document
Centre-diensten Hypothecaire Kredieten.
Enkel Cliënten en/of Gebruikers die ontlener of
mede-ontlener zijn van een hypothecair krediet
bij ING zullen toegang hebben tot de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
kredieten en zijn gemachtigd om de financiële
documenten zoals bepaald in artikel 5 van
deze algemene voorwaarden alleen te
raadplegen, alleen te downloaden en/of alleen
de verzending via e-mail of per post ervan aan
te vragen.
Artikel 7. Kwaliteit van de ING Document
Centre-diensten Hypothecaire Kredieten en
waarde van de financiële documenten
ING waakt over de kwaliteit van de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten, zowel wat de inhoud als wat de
gebruiksvriendelijkheid betreft. Zij wendt
redelijke middelen aan om correcte en
bijgewerkte gegevens ter beschikking te
stellen. Zo kan ING te allen tijde en zonder
voorafgaand bericht aan de Cliënt, de via de
104/110
ING Document Centre-diensten Hypothecaire
Kredieten beschikbare informatie wijzigen en
daarbij de toegang tot de ING Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten
volledig of gedeeltelijk onderbreken.
De aan de Cliënt of zijn Gebruiker ter
beschikking
gestelde
of
meegedeelde
financiële documenten worden verstrekt door
ING België of door derden. Ze worden
verstrekt zonder waarborg of aansprakelijkheid
van ING of de andere vennootschappen van
ING Groep in Europa, behoudens zware of
opzettelijke fout van hunnentwege.
De aan de Cliënt of zijn Gebruiker ter
beschikking
gestelde
of
meegedeelde
financiële documenten in het kader van de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten gelden enkel op de datum van de
mededeling ervan en houden, tenzij anders
vermeld, geen rekening met eventuele latere
wijzigingen van de door ING gekende
betrokken gegevens op het moment van de
mededeling, noch van de wetgeving of de
reglementering (o.a. de fiscale reglementering)
die van kracht is op het moment van de
mededeling.
ING
kan
de
juistheid,
foutloosheid, volledigheid en/of bijwerking van
deze gegevens niet waarborgen.
Deze
financiële
documenten
worden
uitsluitend ter informatie verstrekt en los van
elke contractuele relatie en/of elke eenzijdige
verbintenis van ING. Ze mogen nooit
beschouwd worden als aanbeveling, advies of
rechtstreekse en persoonlijke uitnodiging voor
de aan- en/of verkoop van bank-, financiële,
verzekerings- of andere producten of diensten.
Ze
vormen
louter
een
beoordelingselement voor de Cliënt of de
Gebruiker, die vrij kan beslissen en als enige
verantwoordelijk is voor het gebruik dat hij
ervan maakt en voor de gevolgen van zijn
beslissingen.
De eventuele financiële documenten die een
aanbod van ING of een andere vennootschap
van ING Groep in Europa vormen, zijn in elk
geval opgesteld onder voorbehoud van
aanvaarding van het dossier van de Cliënt
door ING België of, voor de verzekeringen,
door de betrokken verzekeringsmaatschappij.
De bepalingen in dit artikel 7 gelden enkel als
voor de ING Document Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten geen uitdrukkelijke
andersluidende bepalingen zijn vermeld.
De Cliënt of zijn Gebruiker kan terecht in de
kantoren van ING voor alle aanvullende
informatie en om eventueel een persoonlijk
aanbod aan te vragen. De Cliënt of zijn
Gebruiker is uiteraard vrij om het aanbod dat
hij eventueel van ING België zal ontvangen, al
dan niet te aanvaarden.
Artikel 8. Beschikbaarheid van de ING
Document Centre-diensten Hypothecaire
Kredieten
Binnen haar middelen en de in het vorige punt
vastgelegde beperkingen zorgt ING ervoor dat
de
ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten 7 dagen per week en
24 uur per dag toegankelijk zijn. ING verbindt
zich er echter niet toe een continue,
onafgebroken en beveiligde toegang tot de
ING Document Centre-diensten Hypothecaire
Kredieten te verschaffen. ING behoudt zich
bovendien het recht voor om op elk moment en
zonder voorafgaande kennisgeving de toegang
tot de ING Document Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten te onderbreken in
geval van risico op misbruik of fraude, om
onderhoudswerken uit te voeren of om
verbeteringen of wijzigingen in de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten aan te brengen. ING stelt alles in het
werk
om
de
duur
van
dergelijke
onderbrekingen te beperken en om de Cliënt
over de duur ervan te informeren.
Onverminderd
aanvullende
schadevergoedingen behoudt ING zich ook het
recht voor om op elk moment en zonder
voorafgaande kennisgeving de Cliënt volledig
of gedeeltelijk de toegang tot de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten te verbieden om de volgende
redenen: niet-nakoming van deze algemene
voorwaarden, gebruik van de ING Document
Centre-diensten Hypothecaire Kredieten voor
ongeoorloofde doeleinden of doeleinden die
strijdig zijn met de goede zeden of afbreuk
doen aan de integriteit, de veiligheid of de
reputatie van de ING Document Centrediensten Hypothecaire Kredieten.
Artikel 9. Gebruiksmogelijkheden van de
ING Document Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten
De
ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten zijn geautomatiseerde
diensten die beschikbaar zijn in het kader van
de Home’Bank-diensten van ING via de
elektronische gegevensuitwisseling tussen ING
en de Cliënt. ING verstrekt die diensten via
haar computersystemen (met name haar
software, servers en netwerk). Ze zijn bestemd
voor de Cliënt die beschikt over een
compatibel computersysteem overeenkomstig
105/110
de algemene voorwaarden van de Home’Bankdiensten van ING (hierna in deze algemene
voorwaarden
het
"computersysteem"
genoemd), waarmee hij voor het gebruik van
de
ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten een beroep kan doen
op de computersystemen van ING.
De Gebruiker dient na te gaan of het
computersysteem waarover hij beschikt in
overeenstemming is met de specificaties in de
algemene voorwaarden van de Home’Bankdiensten van ING, en meer bepaald in de
technische documentatie over het gebruik van
deze ING-diensten.
Elke partij is als enige aansprakelijk voor de
aankoop, de installatie, het onderhoud en het
gebruik van haar eigen informatica- (inclusief
software, internetbrowser, besturingssysteem,
Adobe Acrobat Reader) en telecommunicatieuitrusting (inclusief aansluitingen) met het oog
op het gebruik van de ING Document Centrediensten Hypothecaire Kredieten, en meer
bepaald voor het downloaden of het per e-mail
verzenden
van
elektronische
financiële
documenten en neemt alle kosten op zich die
er rechtstreeks of onrechtstreeks mee gepaard
gaan (inclusief communicatiekosten).
Om toegang te krijgen tot de ING Document
Centre-diensten Hypothecaire Kredieten en ze
te
gebruiken,
moet
de
Cliënt
ook
gebruikmaken van de beveiligingsmiddelen
van de Home’Bank-diensten van ING
overeenkomstig de algemene voorwaarden
van deze diensten.
Artikel 10.
partijen
Aansprakelijkheden
van
de
De Cliënt en zijn Gebruiker kiezen met kennis
van zaken de technische bepalingen en
procedures om de verzending van de
financiële documenten door ING in het kader
van
deze
algemene
voorwaarden
te
garanderen.
De Cliënt en zijn Gebruiker hebben kennis van
en/of werden ingelicht over en aanvaarden de
risico's verbonden aan de mededeling van
informatie (via download, per e-mail of per
post) in het kader van de ING Document
Centre-diensten Hypothecaire Kredieten via
een openbaar communicatienetwerk zoals
internet, en meer bepaald op het gebied van
de identificatie van de auteur van de e-mails,
de integriteit en de beschikbaarheid ervan en
de vertrouwelijkheid van de communicatie
(bijvoorbeeld: verzending aan een verkeerde
geadresseerde of onjuiste of verkeerde
verzending van informatie te wijten aan een
defect
van
het
elektronisch
communicatienetwerk of veroorzaakt door een
derde of een gebeurtenis waarop ING geen vat
heeft, hacking, overdracht van virussen of
andere malware (spyware enz.), vertraging in
de verzending enz.).
Gezien de bovenvermelde risico's, met name
verduistering en vervalsing van elektronische
documenten (waaronder ook e-mails), hebben
de Cliënt en zijn Gebruiker kennis van en/of
werden ze ingelicht over en aanvaarden ze de
risico's op betwisting door derden (onder
andere autoriteiten) of door ING ten opzichte
van de door ING ter beschikking gestelde of
meegedeelde financiële documenten. ING kan
niet garanderen en garandeert niet dat de door
ING ter beschikking gestelde of meegedeelde
financiële documenten aangevoerd kunnen
worden als bewijs tegen derden of ING. Bij
twijfel wordt de Cliënt of zijn Gebruiker
verzocht om ING een schriftelijke bevestiging
te vragen.
De Cliënt en zijn Gebruiker erkennen dat de
keuze voor de elektronische verzending van
financiële documenten in het elektronische
formaat beschreven in artikel 3 van deze
algemene voorwaarden, zowel via download,
per e-mail of per post, voldoende veiligheid
biedt en voldoet aan hun behoeften en
verwachtingen evenals aan de technische
vereisten. Daarom zien zij ervan af een
dergelijke keuze te betwisten en ontslaan ING
dan ook van elke aansprakelijkheid in dat
verband, tenzij bij zware of opzettelijke fout
van ING.
ING verbindt zich ertoe redelijke maatregelen
te nemen om de financiële documenten via email of per post aan de Cliënt of zijn Gebruiker
mee te delen of de download ervan door de
Cliënt of zijn Gebruiker mogelijk te maken. ING
heeft
hier
echter
slechts
een
middelenverbintenis.
Tenzij bij een zware of opzettelijke fout van
ING kan deze laatste overigens niet
aansprakelijk worden gesteld voor de nadelige
gevolgen die voortvloeien uit een gebrekkige
verzending (via download, per e-mail of per
post) of gebrekkige financiële documenten
(onder meer door een slechte, verkeerde of
laattijdige verzending via internet).
Tenzij bij een opzettelijke fout van harentwege
kan ING bovendien niet aansprakelijk worden
gesteld voor de onrechtstreekse schade, onder
meer, maar zonder beperking, verlies van
gegevens, winstderving, verlies van winst, van
een
opportuniteit
of
van
verhoopte
besparingen, de kosten om zich een
106/110
vergelijkbare dienst of product aan te schaffen
of aantasting van de reputatie.
ING kan niet aansprakelijk worden gesteld
ingeval de verzending van de financiële
documenten vertraging oploopt of belemmerd
wordt door omstandigheden buiten haar wil,
door een feit van een derde waarop de partijen
een beroep moeten doen voor deze
verzending (bv. een operator van het openbaar
communicatienetwerk) of door een geval van
overmacht.
ING kan niet aansprakelijk worden gesteld
ingeval de financiële documenten verzonden
naar de Cliënt of zijn Gebruiker ontvangen,
geopend of ter kennis worden gebracht van
een andere persoon dan de geadresseerde,
noch voor het gebruik dat die persoon ervan
kan maken.
De Cliënt en zijn Gebruiker verbinden zich
ertoe om op hun kosten alle vereiste
voorzorgsmaatregelen te nemen voor de
bescherming van hun informaticasysteem
(waaronder hun e-mailsysteem) en hun
financiële
documenten
zodra
ze
zijn
gedownload of via e-mail of per post zijn
ontvangen (onder andere bescherming door
regelmatig
gewijzigde
wachtwoorden,
bescherming tegen virussen en malware,
interne instructies met betrekking tot de
bescherming, bescherming door firewalls,
zorgvuldige controle van de verzender van de
e-mail of brief) en blijven als enige
aansprakelijk daarvoor.
De Cliënt en zijn Gebruiker zijn eveneens als
enige aansprakelijk voor de gevolgen die
zouden voortvloeien uit de niet-naleving van de
veiligheidsmaatregelen door henzelf, hun
Gebruikers, personeel, medewerkers of welke
derden ook, tenzij bij zware of opzettelijke fout
van ING.
De Cliënt verbindt zich ertoe om de Gebruikers
die door hem zijn gemachtigd om de financiële
documenten te downloaden of via e-mail of per
post te ontvangen, op de hoogte te brengen
van de verbintenissen die zij moeten naleven
in het kader van deze algemene voorwaarden,
onder meer deze met betrekking tot de
gebruiksvoorwaarden van de elektronische
diensten van ING
en de gebruikte
beveiligingsmiddelen.
De
Cliënt
is
aansprakelijk voor de naleving van deze
verbintenissen door voormelde Gebruikers en
meer bepaald voor het correct gebruik van de
ING Document Centre-diensten Hypothecaire
Kredieten en de vrijwaring van
de
vertrouwelijkheid van de beveiligingsmiddelen.
Artikel 11. Bewijs van de mededeling van
de financiële documenten
Tenzij het tegendeel wordt bewezen, wordt het
bewijs van de correcte verzending van de
financiële documenten en van de ontvangst
ervan door de Cliënt of zijn Gebruiker door ING
geleverd aan de hand van reproducties op
papier, microfilm, microfiche, cd-rom of op een
andere betrouwbare drager, haar elektronische
archiefbestanden ("log files") met de inhoud
van de financiële documenten en de e-mails
zoals die door haar werden verzonden.
ING is niet verplicht de met de Cliënt of zijn
Gebruiker uitgewisselde e-mails langer dan
twaalf maanden te bewaren in het
oorspronkelijke formaat van verzending of
ontvangst.
Artikel
12.
Eigendomsrechten
intellectuele eigendomsrechten
en
ING behoudt zich alle eigendomsrechten en
intellectuele eigendomsrechten voor op de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten zelf en op alle elementen waaruit ze
zijn samengesteld, in het bijzonder, maar
zonder beperking, op de teksten, illustraties,
lay-out en informaticaprogramma's. De Cliënt
geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op
de
ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten.
Geen
enkel
eigendomsrecht of ander intellectueel recht
wordt evenwel aan de Cliënt overgedragen.
Deze licentie geeft de Cliënt enkel het recht
toegang te hebben tot de inhoud van de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten, de inhoud te raadplegen en op een
normale wijze gebruik te maken van de
aangeboden diensten, en enkel voor zijn
persoonlijke behoeften.
Elke extrahering en/of elk hergebruik van de
volledige of van een kwalitatief of kwantitatief
substantieel gedeelte van de inhoud van de
ING Document Centre-diensten Hypothecaire
Kredieten, in welke vorm en met welke
middelen ook, is strikt verboden zonder de
voorafgaande en schriftelijke toestemming van
ING. Ook het herhaaldelijk en systematisch
extraheren en/of hergebruiken van nietsubstantiële gedeelten van de inhoud van de
ING Document Centre-diensten Hypothecaire
Kredieten, in welke vorm en met welk middelen
ook, zijn enkel toegestaan in het kader van een
normaal gebruik van de ING Document
Centre-diensten Hypothecaire Kredieten en
mogen geen ongerechtvaardigd nadeel
berokkenen aan de wettige belangen van ING.
107/110
De al dan niet gedeponeerde merken,
benamingen en logo's op de ING Document
Centre-diensten Hypothecaire Kredieten zijn
de exclusieve eigendom van ING of van
andere
bedrijven
en
mogen
niet
gereproduceerd worden. De Cliënt mag ze met
name niet als metatags op andere websites
gebruiken.
Artikel 13. Tarieven voor het gebruik van de
ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten
De tarieven die eventueel van toepassing zijn
op de inschrijving voor en de toetreding tot de
ING Document Centre-diensten Hypothecaire
Kredieten, zijn opgenomen in de tarieven van
de meest voorkomende bankverrichtingen die
door ING zijn gepubliceerd en onder meer
beschikbaar zijn in alle ING-kantoren en via de
infodiensten van Phone'Bank en Home’Bank.
Ze worden bovendien meegedeeld aan de
Cliënt of zijn Gebruiker vóór de inschrijving
voor of de toetreding tot de ING Document
Centre-diensten Hypothecaire Kredieten.
Die tarieven kunnen voor de inschrijving voor
of de toetreding tot de ING Document Centrediensten Hypothecaire Kredieten de betaling
van jaarlijkse bijdragen vastleggen. Deze zijn
dan opeisbaar en van toepassing vanaf de
inschrijving voor of de toetreding tot de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten door de Cliënt of in zijn naam en
voor zijn rekening en vervolgens op alle
verjaardagen van de inschrijving of de
toetreding.
De eventuele tarifering van de ING Document
Centre-diensten Hypothecaire Kredieten staat
los van de eventuele tarifering van de
Home’Bank-diensten.
De tarieven voor het gebruik van de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten en meer bepaald voor de aanvraag
voor een financieel document zijn vermeld in
de Home’Bank-diensten van ING en worden
de Cliënt of zijn Gebruiker meegedeeld voordat
de aanvraag voor een financieel document in
het kader van de ING Document Centrediensten
Hypothecaire
Kredieten
wordt
afgehandeld.
De gepubliceerde tarieven gelden slechts op
de datum waarop ze worden verstrekt.
Ze gelden niet als contractaanbod vanwege
ING, tenzij ze worden meegedeeld aan de
Gebruiker
in
een
inschrijvingsof
toetredingsformulier.
De Cliënt geeft ING de toestemming om de
referentierekening die hij in de Home’Bank
overeenkomst aanduidt, automatisch te
debiteren voor de hierboven vermelde
eventuele jaarlijkse bijdragen voor de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten en alle kosten die krachtens de
geldende tarifering van toepassing zijn op
iedere aanvraag voor een financieel document
in het kader van de ING Document Centrediensten Hypothecaire Kredieten.
Artikel
14.
Bescherming
persoonlijke levenssfeer
van
de
De gegevens die in het kader van de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten worden meegedeeld, worden door
ING België nv, Marnixlaan 24, 1000 Brussel
verwerkt voor de volgende doeleinden:
rekeningen en betalingen, vermogensbeheer
(beleggingen), centraal beheer van de
Cliënten, marketing van bank-, leasing- en
verzekeringsdiensten (tenzij de betrokken
natuurlijke persoon zich kosteloos en op
verzoek tegen direct marketing verzet), globaal
overzicht van de Cliënten, controle van de
regelmatigheid van de verrichtingen en
voorkomen van onregelmatigheden;
De gegevens worden bovendien meegedeeld
aan de andere vennootschappen van ING
Groep in de Europese Unie die bank-,
verzekeringsof
financiële
activiteiten
uitoefenen met het oog op centraal beheer van
de Cliënten, marketing (maar niet voor emailreclame en tenzij de betrokken persoon
zich kosteloos en op verzoek tegen direct
marketing verzet), globaal overzicht van de
Cliënten, verstrekken van hun diensten (in
voorkomend geval) en controle van de
regelmatigheid van de verrichtingen (inclusief
het voorkomen van onregelmatigheden). Elke
natuurlijke persoon kan kennisnemen van de
gegevens die op hem betrekking hebben en ze
laten verbeteren.
Voor meer informatie kan de Cliënt of de
Gebruiker artikel 6 (Bescherming van de
persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen
Reglement van de Verrichtingen, artikel 11
(Bescherming van de persoonlijke levenssfeer)
van de algemene voorwaarden van de
Home’Bank-diensten van ING raadplegen.
Artikel 15. Wijzigingen van de algemene
voorwaarden en tarieven van de ING
Document Centre-diensten Hypothecaire
Kredieten
ING behoudt zich het recht voor om deze
algemene voorwaarden en de tarieven voor
108/110
het gebruik van de ING Document Centrediensten Hypothecaire Kredieten te allen tijde
te wijzigen overeenkomstig de bepalingen het
Algemeen Reglement van de Verrichtingen
van ING.
Artikel 16. Duur en einde van de ING
Document Centre-diensten Hypothecaire
Kredieten
De inschrijving voor of de toetreding tot de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten door de Cliënt, of in zijn naam en
voor zijn rekening, treedt in werking op de dag
van de inschrijving of de toetreding en geldt
voor onbepaalde duur.
Zowel de Gebruiker, de Cliënt als ING kunnen
de toegang van de Cliënt en/of zijn Gebruiker
tot de ING Document Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten op elk ogenblik zonder
kosten en zonder rechtvaardiging opzeggen.
Aangezien de ING Document Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten een wezenlijk deel
uitmaken van de Home’Bank-diensten van
ING, is de opzegging van de ING Document
Centre-diensten Hypothecaire Kredieten echter
enkel mogelijk met opzegging van de
Home’Bank-diensten van ING. Onverminderd
de bepalingen van dit reglement kunnen zowel
de Gebruiker, de Cliënt als ING de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten enkel opzeggen onder dezelfde
voorwaarden en volgens dezelfde bepalingen
als de bepalingen en voorwaarden die zijn
vastgelegd voor de opzegging van de
Home’Bank overeenkomst in de algemene
voorwaarden van de Home’Bank-diensten van
ING.
ING kan ook op elk moment, zonder kosten
noch rechtvaardiging, een einde maken aan de
terbeschikkingstelling van bepaalde financiële
documenten via de ING Document Centrediensten Hypothecaire Kredieten met een
opzeggingstermijn van minimaal vijftien dagen
die aan de Cliënt wordt betekend via een
gedateerd bericht in zijn rekeningafschriften,
met een gewone brief of via een andere
duurzame drager. Deze opzeggingstermijn
vangt aan vanaf de verzending van de
kennisgeving ervan.
Onverminderd haar recht om aanspraak te
maken op aanvullende schadevergoedingen
kan ING op elk ogenblik en zonder
voorafgaande kennisgeving de inschrijving
voor of de toetreding tot de ING Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten
beëindigen of de uitvoering ervan volledig of
gedeeltelijk opschorten als de Gebruiker of de
Cliënt ernstig tekortschiet in zijn verbintenissen
tegenover ING of zich bevindt in een situatie
van staking van betaling, faillissement of
vereffening of het voorwerp uitmaakt van
soortgelijke procedures.
Elke rekeningsluiting bij ING of de opzegging
van de Home’Bank overeenkomst waaraan de
ING Document Centre-diensten Hypothecaire
Kredieten verbonden zijn, maakt automatisch
een einde aan het gebruik van de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten voor de betrokken rekeningen en
Home’Bank overeenkomsten. Bij sluiting van
alle ING-rekeningen waaraan de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten zijn verbonden of bij opzegging van
alle Home’Bank overeenkomsten waaraan de
ING Document Centre-diensten Hypothecaire
Kredieten zijn verbonden, wordt de inschrijving
voor of de toetreding tot de ING Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten
automatisch beëindigd.
Behoudens overmacht of ingeval de Gebruiker
of de Cliënt ernstig tekortschiet in zijn
verbintenissen tegenover ING, doet de
opzegging van de ING Document Centrediensten Hypothecaire Kredieten of de
intrekking van de financiële documenten die
via de ING Document Centre-diensten
Hypothecaire Kredieten door ING ter
beschikking worden gesteld, overeenkomstig
dit artikel geen afbreuk aan het recht van de
Gebruiker of de Cliënt om te worden vergoed
voor het nadeel dat daaruit zou voortvloeien en
dat door hem wordt aangetoond. Onder
hetzelfde voorbehoud kan de Gebruiker of de
Cliënt eveneens dit recht inroepen ingeval de
inschrijving of de toetreding door hem wordt
opgezegd als gevolg van een eenzijdige
wijziging van het contractuele kader door ING
overeenkomstig artikel 15 of een zware of
opzettelijke fout van ING, waarvoor hij het
bewijs voorlegt.
Bij opzegging van de inschrijving voor of de
toetreding tot de ING Document Centrediensten Hypothecaire Kredieten door ING
ingeval de Gebruiker of Cliënt ernstig
tekortschiet in zijn verbintenissen tegenover
ING of bij opzegging van de inschrijving voor of
de toetreding tot de ING Document Centrediensten Hypothecaire Kredieten door de
Gebruiker of de Cliënt, kan ING niet worden
verplicht, zelfs niet gedeeltelijk, tot de
terugbetaling van de jaarlijkse bijdrage die
eventueel van toepassing is overeenkomstig
artikel 13 van de algemene voorwaarden.
109/110
Artikel 17. Toepasselijke
bevoegde autoriteiten
regels
en
Op deze algemene voorwaarden is het
Belgische recht van toepassing.
De
bepalingen
van
deze
algemene
voorwaarden gelden onverminderd wettelijke
of reglementaire, dwingende of openbare
beschikkingen.
De nietigheid van een of meer bepalingen van
deze algemene voorwaarden heeft geen
impact op de geldigheid, de reikwijdte en het
dwingende
karakter
van
de
overige
bepalingen.
Alleen de rechtbanken en gerechtshoven van
het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn
bevoegd voor geschillen betreffende de ING
Document
Centre-diensten
Hypothecaire
Kredieten, onder voorbehoud van gevallen
waarbij
de
bevoegde
rechtbanken
aangewezen worden door wettelijke of
reglementaire bepalingen van dwingend recht
of openbare orde (met name wanneer de
Cliënt een consument is).
ING België nv – Bank – Marnixlaan 24, 1000
Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.
200.393 – BIC: BBRUBEBB – IBAN: BE45
3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar,
ingeschreven bij de FSMA onder het nummer
12381A.
Verantwoordelijk uitgever: Inge Ampe – SintMichielswarande 60, 1040 Brussel
110/110