Bekijk complete uitspraak

Niet-Bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr.
2014-209 d.d. 23 mei 2014
(mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. J.W.H. Offerhaus en mr. A.M.T. Wigger,
leden en mr. M.M.C. Oyen, secretaris)
Samenvatting
Volgens de Commissie is het aannemelijk dat Aangeslotene en Consument, ook gelet op de
samenhang met de rentekorting, de boeteclausule besproken hebben bij het doornemen van
de offerte. De Commissie is van oordeel dat Consument, ook indien de boeteclausule niet
door Aangeslotene met hem zou zijn besproken, op de hoogte had kunnen zijn van het feit
dat ING Bank een boete in rekening zou kunnen brengen bij vervroegde aflossing. Indien
Consument niet akkoord wenste te gaan met de boeteclausule had het, gelet op het
voorgaande, op zijn weg gelegen hierover contact op te nemen met Aangeslotene, dan wel
ING Bank alvorens de offerte te ondertekenen. Gelet op het voorgaande oordeelt de
Commissie dat de klacht van Consument ongegrond is en de vordering dient te worden
afgewezen.
Consument,
tegen
De Laat Assurantiën V.O.F., gevestigd te Uden, hierna te noemen Aangeslotene.
1.
Procesverloop
De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende
stukken:
- het dossier van de Ombudsman Financiële Dienstverlening;
- het door Consument ondertekende vragenformulier, ontvangen op 15 augustus 2013;
- het verweerschrift van Aangeslotene;
- de repliek van Consument;
- de dupliek van Aangeslotene.
2.
Overwegingen
De Commissie heeft het volgende vastgesteld.
Tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft niet tot oplossing van het
geschil geleid. Beide partijen zullen het advies van de Commissie als niet bindend aanvaarden.
Partijen zijn opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 25 april 2014 en zijn aldaar
verschenen.
3.
Feiten
De Commissie gaat uit van de volgende feiten:
3.1.
ING Bank N.V. (hierna: “ING Bank”) heeft op 22 april 2008 een offerte voor een
hypothecaire geldlenig uitgebracht aan Consument waarbij Aangeslotene is
opgetreden als adviseur van Consument. Consument en zijn partner, mevrouw
Adriaans, hebben de offerte ondertekend, waarna de offerte als gevolg van het feit
dat Aangeslotene deze te laat heeft teruggestuurd naar ING Bank, zijn geldigheid
heeft verloren. Aangeslotene heeft Consument financieel gecompenseerd voor zijn
fout. ING Bank heeft op 30 juni 2008 en op 6 augustus 2008 nogmaals een offerte
uitgebracht aan Consument.
3.2.
Consument en zijn partner hebben op 11 augustus 2008 de offerte van ING Bank van
6 augustus 2008 ondertekend voor een hypothecaire geldlening met een hoofdsom
van € 710.000,- en met een rentevastperiode van 10 jaar. Aangeslotene is bij het
afsluiten van de hypothecaire geldlening opgetreden als adviseur van Consument.
3.3.
In de Hypotheekofferte staat vermeld:
“In afwijking van wat is bepaald in artikel 8 lid 4 sub b Algemene Bepalingen van geldlening
(vergoeding bij aflossing), geldt dat in geval van vervroegde aflossing van de hypothecaire financiering
als gevolg van verkoop van het onderpand, de gelegenheid zal worden geboden een nieuwe
hypothecaire financiering aan te gaan voor een bedrag gelijk aan de gedane aflossing en tegen
dezelfde rentecondities als de hypothecaire financiering die voortijdig wordt afgelost
(‘meeneemregeling’), mits deze nieuwe hypothecaire financiering krachtens het op dat moment
geldende acceptatiebeleid van ING Bank verstrekt kan worden.
Indien deze verstrekking niet verantwoord blijkt of indien niet binnen zes maanden gebruik wordt
gemaakt van deze meeneemregeling, zal een vergoeding, gelijk aan de netto contante waarde
vergoeding voor vervroegde aflossing ( met een maximum van 3% over het af te lossen bedrag ) in
rekening worden gebracht.
De berekening van de contante waarde is beschreven in de Hypotheken Wegwijzer, hoofdstuk
Productkenmerken bij Vergoedingen.
Het hiervoor bepaalde is van toepassing indien de hiervoor omschreven vervroegde aflossing van de
hypothecaire financiering plaatsvindt tijdens een rentevastperiode waarin u uw recht om
vergoedingsvrij af te lossen heeft opgegeven tegen verkrijging van een rentekorting.
Er wordt geen vergoeding, zoals hierboven beschreven, in rekening gebracht, indien binnen zes
maanden na aflossing van de hypothecaire financiering, als gevolg van verkoop van het onderpand,
een nieuwe hypothecaire financiering wordt aangegaan bij ING Bank.”
3.4.
Consument heeft zijn woning in maart 2012 verkocht. ING Bank heeft Consument op
7 maart 2012 aflossingsnota’s toegestuurd in verband met de algehele aflossing van
zijn hypothecaire geldlening per 2 april 2012. In de aflossingsnota’s is opgenomen dat
Consument een boete verschuldigd is van een bedrag van in totaal € 10.050,- in
verband met de vervroegde aflossing van zijn hypothecaire geldlening.
4.
De vordering en grondslagen
4.1.
Consument vordert van Aangeslotene vergoeding van de boete van € 10.050,- die hij
aan ING Bank N.V. heeft moeten betalen in verband met de vervroegde aflossing van
zijn hypothecaire geldlening.
Deze vordering steunt kort en zakelijk op de volgende grondslagen:
- Aangeslotene heeft Consument bij haar advisering ten aanzien van het afsluiten
van de hypothecaire geldlening onvolledig en onjuist geïnformeerd. Aangeslotene
heeft Consument niet gewezen op het feit dat er bij vervroegde aflossing een
boete in rekening zou kunnen worden gebracht. Voorts was Aangeslotene op de
hoogte van de werksituatie van Consument waardoor hij vaak moet verhuizen.
Aangeslotene had derhalve kunnen weten dat Consument, indien hij van de
boeteregeling op de hoogte was geweest, niet akkoord zou zijn gegaan met het
opnemen van de boeteclausule.
Op de stellingen die Aangeslotene aan haar verweer ten grondslag legt wordt hierna,
voor zover van belang, nader ingegaan.
4.2.
4.3.
5.
Beoordeling
5.1.
Tussen partijen staat vast dat ING Bank op 22 april 2008 een offerte heeft
uitgebracht die door Consument en zijn partner is ondertekend. Als gevolg van een
fout van Aangeslotene heeft deze offerte zijn geldigheid verloren. ING Bank heeft
vervolgens tweemaal een nieuwe offerte uitgebracht. Consument stelt dat
Aangeslotene aansprakelijk zou worden gesteld voor het renteverschil tussen de
offerte van 22 april 2008 en de uiteindelijk geaccepteerde offerte van 6 augustus
2008. Hierdoor is er volgens Consument door Aangeslotene geen aandacht besteed
aan de boeteclausule die in de offerte van 6 augustus 2008 was opgenomen.
Aangeslotene stelt zich op het standpunt dat hij de offerte van 6 augustus 2008
uitvoerig met Consument heeft besproken. Aangeslotene is van mening dat hij, gelet
op het feit dat Consument de offerte heeft ondertekend en elke pagina heeft
geparafeerd, er vanuit mocht gaan dat hetgeen in de offerte is opgenomen voor
Consument duidelijk was.
De Commissie stelt vast dat de boeteclausule in de offerte van 6 augustus 2008
samenhangt met een rentekorting van 0,15% en dat deze boeteclausule zeer duidelijk
staat vermeld in de offerte. Volgens de Commissie is het derhalve aannemelijk dat
Aangeslotene en Consument, ook gelet op de samenhang met de rentekorting, de
boeteclausule besproken hebben bij het doornemen van de offerte. De Commissie is
van oordeel dat het, gelet op het voorgaande, onaannemelijk is dat Aangeslotene niet
op de hoogte was van de boeteclausule waardoor zij Consument niet voldoende zou
hebben kunnen informeren over de eventuele consequenties bij vervroegde aflossing
van de hypothecaire geldlening.
Voorts heeft de Commissie vastgesteld dat er door ING Bank drie offertes zijn
uitgebracht aan Consument en dat in alle drie de offertes eenzelfde boeteclausule is
opgenomen. De Commissie is, gelet op het voorgaande, van oordeel dat Consument,
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
ook indien de boeteclausule niet door Aangeslotene met hem zou zijn besproken, op
de hoogte had kunnen zijn van het feit dat ING Bank een boete in rekening zou
kunnen brengen bij vervroegde aflossing. Indien Consument niet akkoord wenste te
gaan met de boeteclausule had het, gelet op het voorgaande, op zijn weg gelegen
hierover contact op te nemen met Aangeslotene, dan wel ING Bank alvorens de
offerte te ondertekenen.
Gelet op het voorgaande oordeelt de Commissie dat de klacht van Consument
ongegrond is en de vordering dient te worden afgewezen.
Alle overige door partijen ingebrachte stellingen en argumenten kunnen niet tot een
ander oordeel leiden en zullen onbesproken blijven.
Beslissing
De Commissie stelt bij niet bindend advies vast dat de vordering van Consument
wordt afgewezen.
In artikel 5 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is bepaald in welke
gevallen beroep openstaat van beslissingen van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening bij de
Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Daarbij geldt een termijn van zes weken na verzending van
deze uitspraak. Op de website van Kifid vindt u praktische informatie over het instellen van beroep. Zie
hiervoor kifid.nl/consumenten/wie-behandelt-mijn-klacht/4#stappen-plan.