Download (pdf) - Mobiliteit in Bedrijf

Mobiliteitsspel
SPELEND NAAR MOBILITEIT
Dit Mobiliteitsspel laat je ‘spelen’ met een scala aan instrumenten die mobiliteit
bevorderen. Elk instrument is een verdere verkenning waard, maar in dit spel ben je op
organisatieniveau bezig met mobiliteit. Het helpt je bijvoorbeeld:
een beleidsvoorstel of actieplan te maken om mobiliteit in de organisatie te
verbeteren
de aanpak van mobiliteit evalueren
de discussie over mobiliteit in je organisatie aan te zwengelen
de OR constructief te betrekken bij mobiliteitsbeleid
draagvlak te creëren in je organisatie voor mobiliteit
effectief regionaal te gaan samenwerken
TIP: MAAK JE EIGEN MAATWERKVERSIE
Dit spel geeft geen uitputtend overzicht van alle bestaande mobiliteitsinstrumenten. Het
is juist bedoeld ter inspiratie en kan naar eigen inzicht worden aangepast of uitgebreid.
Voeg dus gerust instrumenten toe die in jouw organisatie al gebruikt worden, om het
meer ‘op maat’ te maken.
HOE SPEEL JE HET?
Je kunt dit spel bijvoorbeeld gebruiken op beleidsdagen, tijdens werklunches, workshops
of brainstormsessies. De speeltijd varieert van een half uur tot twee uur, afhankelijk van
de groepsgrootte en het resultaat dat je wilt bereiken. Op de volgende pagina zie je vier
mogelijke spelvormen uitgelegd. Veel plezier!
VERDER SPELEN?
Wilt u meer informatie over dit spel of over een of meerdere instrumenten afzonderlijk?
Bel dan met Joyce Knibbeler van Mobiliteit in Bedrijf voor advies, coaching en het leiden
van groepssessies (06 13310216). Zij helpt je graag op weg. Vaak is een klein
(budgetvriendelijk) duwtje in de rug genoeg.
TIP: MAAK GEBRUIK VAN SUBSIDIE
Voor mobiliteitsprojecten is vaak subsidie beschikbaar via een A&O- of O&O-fonds of
Zestor. Het agentschap van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan je
op weg helpen.
Info en contact:
www.mobiliteitinbedrijf.nl
SPELVORM 1: van speerpunt naar actieplan
Dit is de stap na de mobiliteitsmonitor (gratis aanvragen via [email protected])
Door het invullen van de mobiliteitsmonitor heb je speerpunten benoemd.
Knip de kaartjes uit, leg ze open op tafel.
Kies per speerpunt voor elke categorie (manager, medewerker, P&O-adviseur) 3 tot 5
instrumenten die het speerpunt gaan realiseren.
Geef de prioriteit en tijdsplanning aan.
Welke belemmeringen voorzie je bij de aanpak van je speerpunten?
Hoe ga je deze omzeilen/oplossen?
Wie ga je hierbij betrekken (in-/extern) en op welke manier?
Maak een plan met acties en tijdsplanning.
SPELVORM 2: evaluatie en verbeterslag
Knip de kaartjes uit en leg ze open op tafel.
Maak 4 stapeltjes:
1.Doen we al
2.Interessant voor onze organisatie
3.Kan ons helpen
4.Past niet bij ons
Bekijk stapeltje 1.
Hoe evenwichtig is de inzet van jullie mobiliteitsinstrumenten op dit moment? Is er
aandacht voor zowel manager als medewerker en P&O-adviseur? Wil je hier verandering
in aanbrengen? Op welke manier?
Bekijk stapeltje 2
Welk instrumenten leveren met een kleine inspanning veel resultaat op? Is het zinnig om
met deze instrumenten te gaan werken? Hoe, wanneer, wie betrek je daarbij (intern),
welke ondersteuning heb je nodig (in- en extern)?
Bekijk stapel 3
Hoe wil je omgaan met deze instrumenten?
Info en contact:
www.mobiliteitinbedrijf.nl
SPELVORM 3: Draagvlak creëren
Advies: vul eerst de mobiliteitsmonitor in.
(gratis aanvragen via [email protected])
Variant 1
De kaartjes liggen open op tafel.
Elke deelnemer (of groepje) kiest per categorie (manager, medewerker, P&O-adviseur) 3
tot 5 instrumenten die volgens hem ingezet moeten gaan worden.
Presentatie van de keuzes, discussie
Variant 2
Deze is spannender en zal meer feedback en gesprek opleveren.
Maak groepjes van gelijke disciplines in de organisatie; bijvoorbeeld een groepje
managers, een groepje HRM’ers, een groepje medewerkers van een afdeling.
Elk groepje geeft aan welke instrumenten hem (gaan) helpen bij mobiliteit.
Ook geeft elk groepje aan welke instrumenten de andere deelnemers volgens hem nodig
hebben.
Presentatie en begeleide discussie.
SPELVORM 4: De marktplaats / regionaal samenwerken
Deelnemers uit verschillende organisaties die (willen) samenwerken op het terrein van
mobiliteit.
Kaartjes open op tafel.
Elke deelnemer noteert eerst de instrumenten die in zijn organisatie al worden gebruikt.
Daarna kiest elke deelnemer de instrumenten waar hij behoefte aan heeft in de eigen
organisatie.
Presentatie en uitwisseling. Zo ontstaat zicht op vraag en aanbod.
Hoe kunnen jullie elkaar versterken/ samenwerken/ gebruik maken van elkaars
instrumenten?
Info en contact:
www.mobiliteitinbedrijf.nl
Management
Medewerker
P&O-adviseur
Gesprekstraining
‘Mobiliteitsgesprekken’
Informatie over
loopbaanontwikkeling,
bijvoorbeeld diverse boeken
Gezamenlijk expertise
inkopen
Handvatten om de
verantwoordelijkheid voor
inzetbaarheid bij de
medewerker te leggen
E-coaching
Interne vacatures matchen
voor mobiliteitskandidaten
Actieplannen bij mobiliteit
E-Loopbaanscans achter de
computer eenvoudig te
doen
Structureel regionale
vacatures uitwisselen
Instrumenten om de
voortgang van
mobiliteitstrajecten te
volgen
Inloopspreekuur
Regionaal vacatures en
kandidaten matchen
inventariseren
managementcompetenties
mobiliteit (zie
mobiliteitsmonitor)
Aantal
mobiliteitsgesprekken
zonder medeweten van
manager
Ontwikkelen van
mobiliteitsbeleid
‘Managen van mobiliteit’
opnemen in functioneringsen POP-gesprekken van
managers.
Assessment-instrumenten
Functionerings- en POPgesprekken screenen op
mobiliteitsvragen, en hier
actie op zetten
Scholing in herkennen van
en omgaan met weerstand
Competentie- en interesse
check
Functionerings- en POPgesprekken screenen op
kwaliteit
SMART afspraken maken
Workshop CV
Maandelijkse column
‘mobiliteit’ op intranet
Gesprek over kánsen van
mobiliteit (itt problemen
oplossen)
Workshop aansprekende
sollicitatiebrief
Informatie en documentatie
over loopbaanontwikkeling
Info en contact:
www.mobiliteitinbedrijf.nl
Samen optrekken met P&Oadviseur
Workshop persoonlijke
uitstraling / presentatie
Handvatten bij het
ondersteunen van de
manager
Heldere afspraken over rol,
taak en
verantwoordelijkheid bij
mobiliteit
Workshop
sollicitatiegesprek
Workshop ‘de rol van de
P&O-adviseur bij mobiliteit’
Successen delen
Netwerkworkshop
SMART afspraken over
rollen, taken en
verantwoordelijkheden van
diverse betrokkenen
Intervisie
Workshop sociale media /
LinkedIn
Brainstorm en handvatten
mbt het invullen van de
regierol
Informatie over dynamiek
en aard van
mobiliteitstrajecten
Groepsprogramma’s voor
de organisatie
Best Practices delen
Informatie over levensfasen
en werk
Groepsprogramma’s
regionaal
Een ‘projectleider Mobiliteit’
binnen de organisatie
Handvat om diverse typen
veranderaars te herkennen
Heldere afspraken bij
mobiliteitstrajecten over
doel, middelen, tijd, inzet
Werken met actieplannen
Mobiliteit is vast onderdeel
bij functionerings- en POPgesprekken met
medewerkers
Actieplannen
Info over omgaan met
weerstand
Workshop beweging
creëren
Inzicht in emoties bij
verandering
Workshop dossiervorming
Taak- of jobroulatie voor
managers
Inzicht in regionale
vacatures
Collegiale consultatie
Info en contact:
www.mobiliteitinbedrijf.nl
Strategische
Personeelsplannen en
hieraan mobiliteit koppelen
Regionale bemiddeling door
P&O-adviseur
Workshop motiveren en
onderhandelen
Coaching
Vertrouwenspersoon
Informatie over levensfasen
en werk
Discussie over nut en
noodzaak van mobiliteit
Thuisfront betrekken
Handvat om diverse typen
veranderaars te herkennen
Contact van managers in de
regio mbt mobiliteit
Stages
Eenvoudige loopbaanscans
Managementvragen mbt
mobiliteit inventariseren
Scholing
Inventariseren van
benodigde competenties
(zie mobiliteitsmonitor)
Inventariseren van behoefte
aan ondersteuning
Aandacht voor mobiliteit als
kans
Ontwikkelen van
competenties
Vraagbaak voor managers
Anticiperen op ouder
worden
Coaching
FAQ-mobiliteit op intranet
Job – en/of taakroulatie
Ontwikkelen van
competenties om mobiliteit
te kunnen sturen
Ervaringen delen
Managementcolumn
mobiliteit op intranet
(pen doorgeven)
Vrijblijvende
loopbaanoriëntatie
Voorbeelden
Informatie over
mogelijkheden bij mobiliteit
Column op intranet
Info en contact:
www.mobiliteitinbedrijf.nl