MR notulen 31 maart 2014

Notulen MR vergadering 31 maart 2014
Aanwezig: Thom Smits, Peter Mol, Martijn Vermeulen, Jozelien van Heertum,
Dennis Heijnen, Jenny de Fouw, Marjolein Smidt, Nikki Mulders , Josephine
Dodemont, Jaimy Beijer, Marcel de Keijzer, Marianna Hulsing, Jeroen van Bon, Lex
van Drongelen, Marije Jol (notulen)
Afwezig met kennisgeving: Rein de Jong, Menno Smit
1. Opening en mededelingen: De vergadering van 14 april vervalt.
2. Vaststelling agenda: punt 8 & 9 is hetzelfde
3. Gesprek met de directie (rector L.R. van Drongelen)
mededelingen: Lonn Roelofs is herstellende. Het internationale Comenius
project loopt nu in het VMBO. De praktijk examens zijn begonnen. Een aantal
collega’s hebben deze week te horen gekregen dat ze boven formatief zijn. De
directie heeft een 2 daags overleg gehad. Voor de zomer krijgen we meer
informatie over de toekomstplannen.
a. brief algemeen
Onderwijsvisie 2014-2020:Voor de zomer moet de Onderwijsvisie 2014-2020
klaar zijn. De teams kunnen zelf een actieve rol spelen. Na de zomer komt het
in de MR.
Afwikkeling incident JCW (drugs): Vanuit de MR komt de opmerking of het
toezicht niet aangescherpt moet worden. De rector geeft aan dat dit in Druten
goed lukt door het inzetten van uitkeringsgerechtigden via de gemeente.
Gemeente West Maas en Waal is nog niet zover maar het zou mooi zijn als dit
in de toekomst daar ook zou kunnen. Vanuit het OOP geeft men aan
dankbaar te zijn voor de inzet van de directie om extra krachten in de pauzes
in te zetten.
Evaluatie Open Dag
De MR zou graag een evaluatie onder het personeel willen. Of via de teams.
Wat waren de plussen en minnen? De rector geeft aan dat er wel een
evaluatie is geweest onder de organisatoren maar is wel benieuwd naar de
opmerkingen vanuit de MR. Ouders, OOP en OP geven een aantal
voorbeelden van zaken die goed en minder goed gingen. Met name zijn er
vragen gesteld over de keuze om de juniorlocaties te sluiten tijdens de Open
Dag.
b. nieuwe opzet zorg
Vanuit de oudergeleding komt de opmerking dat het contact met de ouders
weinig aandacht krijgt in het stuk. De Mentor Plus gaat een nieuwe belangrijke
taak worden. De Mentor Plus gaat leerlingen, docenten & mentoren
begeleiden. De precieze taakomschrijving is in de maak. De verdeling van de
uren gaat via een verdeelsleutel. De MR en rector zijn het erover eens dat een
sollicitatieprocedure de meest transparante manier is en dat eigen teamleden
in de benoemingscommissie plaats kunnen nemen.
c. Formatie 2014-2015/bezuiniging personeel
LIVO principe nog geldend. Voor de gedeelte van de boventallige collega’s is
een match binnen de alliantie gevonden.
d. uit de directievergaderingen van feb/maart ‘14
Tevredenheidonderzoek: De waardering van de ouders en leerlingen in klas 3
viel wat tegen. Waarschijnlijk door de wijziging in enquêteren. Voorheen
telefonisch nu digitaal.
functiemix: Hoe het zal gaan met het entreerecht hangt van de CAO
onderhandelingen af. Bij groen licht gaan we uitvoeren.
4. /
5. Concept notulen woe 27 jan 2014
10c. Marije stuurt secretariaat reminder dat dit verslag in de reader moet
komen.
antwoord op vragen uit de notulen:
De schermen in de centrale hal op de hoofdvestiging waren te verouderd en
zijn daarom vervangen.
It’s learning gaat geëvalueerd worden met Thom Heutmaker en Jos Vos.
Het nieuwe rooster zal voor volgende vergadering geëvalueerd worden.
6. Vragen aan de directie
OP
Op de voorlichtingsavond 3e klas hv is ouders verteld dat overgangsnormen
verzwaard worden, er wordt niet meer ‘geduimd”.
Het vak BSM: jammer dat niet iedereen mee kan doen.
De rector geeft aan dat het vak klein begint.
Waarom hebben wij naar verhouding een laag percentage rugzakleerlingen?
De rector geeft aan dat we hier niet op sturen, is toeval.
OOP
Er zijn niet voldoende zitplaatsen voor de leerlingen tijdens pauzes. De rector
geeft aan dat dit ook niet de doelstelling is. Leerlingen kunnen ook staan of
hangen.
Leerlingen
alcoholbeleid: Gaat dit ook voor docenten gelden?
De rector geeft aan dat de personeelsfeesten buiten de school zijn.
Enkele keer in school bijv. de kerstborrel. Het grootste gedeelte van de
leerlingen is onder de 18, een relatief kleine groep heeft dus te lijden. De
docenten drinken ook niet op de leerling-feesten.
7. /
8. Berichten uit de commissies
a. leerlingen(raad)
het valentijnsbal is niet gelukt, wel zijn er lolly’s verkocht. Ook wil de raad
cadeautjes uitdelen aan de examenleerlingen.
b.pmr /
c. financiën /
d. onderwijs /
e. (p)gmr
Er is een workshop op het SSGN geweest over Seksuele Intimidatie. Dit is zo
goed bevallen dat zij adviseerden dit op alle Alliantiescholen te gaan doen.
Misschien een idee voor de studiedag?
9. = 8, hetzelfde punt
10. /
11. Samenwerking en besluitvorming directie en MR
De MR is tevreden over de samenwerking. Er is geen behoefte om iets te
wijzigingen.
12. Nieuwe opzet zorg
antwoorden op de vragen van de directie
1. Ja, op zich wel
2. Dit weten wij niet, de zorgcoördinatoren zullen hier meer zicht op hebben?
3. Ja, wel is het belangrijk dat er een goede taakomschrijving komt en een
duidelijke, transparante procedure.
4. Ja, al is het aantal uren lastig te bepalen. Naar ons idee is de verhouding
VMBO onderbouw en bovenbouw wat scheef. De verhouding vmbo &
havo/vwo lijkt wel te kloppen.
Vraag vanuit de MR: Kan er alleen vanuit LB gesolliciteerd worden of ook
vanuit LC/LD? De commissies Onderwijs & PMR gaan om een overleg vragen
met de directie. De MR is zeer te spreken over de extra uren die vrijgemaakt
worden voor de zorg van onze leerlingen. Juist in deze tijden van financiële
krapte. De MR heeft nu nog niet voldoende informatie om instemming te
kunnen geven. Vandaar dat de commissies in overleg gaan. Tot 20 mei
wachten is te lang.
13. Rondvraag
Kan er een vacaturestatuut komen?
Voor iedere functie en grote taak een vaste procedure.
Hoe zit het inmiddels met de mogelijkheden overgang van
4 vwo naar 5 havo
5 vwo naar 5 havo
6 vwo naar 5 havo
De MR zou graag het evaluatierapport willen inzien van de opendag.
Een opmerking over 2 daagse directie. Zou het in tijden van financiële krapte
niet mogelijk zijn om gebruik te maken van de ruimtes op het bestuursbureau?
14. Sluiting