PHS 29 Voorwerk

Het inklaren
van postzendingen
Diny Beereboom
2013
Voorwerk en Inhoudsopgave2.indd 1
22-5-2014 20:35:38
© Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaargemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook.
Evenmin is verveelvoudiging en/of verspreiding van het geheel of enig onderdeel via internet of welke andere digitale
techniek ook, toegestaan.
Posthistorische Studie 29, redactie P. Miesyerus en J.F.G. Spijkerman
Uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars,
Postbus 1065, 6801 BB, Arnhem
ISBN/EAN: 978-90-71650-36-9
Afbeelding omslag:
Een door de afdeling Inklaring behandelde brief uit België naar Arnhem (zie ook afbeelding 28)
Deze uitgave is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van de Stichting Filatelie
Basisontwerp omslag: Koninklijke Van Gorcum BV, Assen
Opmaak: P. Miesyerus en J.F.G. Spijkerman
Druk- en bindwerk: Gildeprint Drukkerijen, Enschede
Voorwerk en Inhoudsopgave2.indd 2
22-5-2014 20:35:38
Inhoudsopgave
Voorwoord
5
1
Het inklaren van goederen
7
2
Het inklaren van postpakketten
10
3
Het inklaren van briefpostzendingen
28
4
Het commissieloon
39
5
De hoogte van het inklaringsrecht en het commissieloon
40
6
Het inklaren van meerdere postpakketten
43
7
Het inklaren van meerdere briefpostzendingen
46
8
Renversaals
48
9
Voorrangsrecht
53
10
Bestelloon voor postpakketten
57
11
Opslagkosten voor postpakketten
59
12
Documentzendingen
62
13
Verlaagd commissieloon voor postpakketten en briefpostzendingen
71
14
Het inklaren van waarborgzendingen
74
15
Het verwerken van de geïnde belasting binnen de eigen dienst
79
16
Het verwerken van de geïnde waarborgrecht binnen de eigen dienst
81
17
Ter controle geopende postzendingen
83
18
De invoering van het Europees pakket
88
19
Statistiekrecht
89
20
De periode na het afschaffen van het innen van de postale kosten
91
Bijlage:
Verklaring van de genoemde formulieren en stroken met betrekking tot het inklaren
96
Bronnen
101
3
Voorwerk en Inhoudsopgave2.indd 3
22-5-2014 20:35:38