Brummense Berichten

Gemeente Thuis
26 februari 2014
Kort nieuws...
Gemeenteraad bespreekt kaders uitvoering taken jeugdzorg
Werkt u mee aan 3D?
“Dichtbij en integraal. Zo willen wij de
jeugdzorg in onze gemeente en regio gaan
organiseren.” Aan het woord is wethouder
Frans Bruning, binnen het Brummens
college verantwoordelijk voor de jeugdzorg.
“Vanaf 1 januari 2015 worden de
gemeenten in Nederland verantwoordelijk
voor alle vormen van hulp en ondersteuning
aan jeugd. Een mooie uitdaging waaraan we
op dit moment hard weken. Het voorlopig
resultaat, een lokale én een regionale kadernotitie, leggen we nu vol vertrouwen voor
aan onze gemeenteraad.” De verwachting is
dat de gemeenteraad in maart beide notities
bespreekt en vaststelt.
De gemeente Brummen wordt verantwoordelijk voor een groot deel van zorg en ondersteuning aan inwoners. Dit gaat om nieuwe
taken op het terrein van Maatschappelijke
ondersteuning, Jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Dit noemen we ook wel de 3 decentralisaties (3D). We zijn volop bezig met de
voorbereiding daarvan. De gemeenteraad
heeft inmiddels de koers bepaald waarin we
de nieuwe taken voorbereiden. Hiervoor
gaan we ook aan de slag met verdiepingsgroepen waarin wij een aantal onderwerpen
uitwerken. Wilt u uw ervaring en deskundigheid inbrengen. Stuur dan voor 28 februari
een mail naar [email protected] Wij
nemen dan contact met u op om samen na
te gaan hoe u kunt deelnemen.
Lening restauraties
Sinds begin februari kunnen monumenteigenaren uit de provincie Gelderland een hypotheek tegen een lage rente aanvragen uit het
Gelders Monumentenfonds; een samenwerking tussen provincie Gelderland en Nationaal
Restauratiefonds. De Gelderse Monumentenfonds-hypotheek is een annuïteitenlening en
is bestemd voor zowel eigenaren van rijksmonumenten als eigenaren van gemeentelijke
monumenten. U kunt deze lening aanvragen
als u gaat restaureren, herbestemmen en/of
energiebesparende voorzieningen gaat
treffen en nog niet bent begonnen met deze
werkzaamheden. Meer informatie leest u op
www.restauratiefonds.nl.
Subsidie woningisolatie verruimd
De subsidievoorwaarden voor woningisolatie
zijn met ingang van 1 januari 2014 verruimd.
Het jaartal waarin een woning is opgeleverd
speelt nu geen rol meer in het verkrijgen van
subsidie voor woningisolatie. Voorheen
kwamen alleen woningen die voor 1 januari
1980 waren opgeleverd in aanmerking voor
deze subsidie. Nu komen ook huizen die na
1 januari 1980 zijn opgeleverd in aanmerking.
Zo kunnen nu alle bewoners - die tevens
huiseigenaar zijn - de isolatie van hun dak,
gevel, vloer of glas één derde van de kosten
met een maximum van € 500,- vergoed
krijgen. Komt u in aanmerking voor de
burenbonusregeling dan krijgt u maximaal
€ 750,- vergoed. Via het digitale loket van
www.brummen.nl kunt u subsidie voor
woningisolatie aanvragen en de bijbehorende
voorwaarden bekijken.
Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31 | 6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen
Tel. (0575) 56 82 33 | Fax. (0575) 56 82 88
e-mail:[email protected]
website:www.brummen.nl
Openingstijden:
- Baliebezoek Burgerzaken (op afspraak)
maandag 9 - 16 uur, woensdag 9 - 12 uur,
vrijdag 9 - 13 uur
- Baliebezoek Burgerzaken (vrije inloop)
dinsdag 9 – 12 uur, woensdag 13 – 16 uur,
donderdag 18 - 20 uur
- Baliebezoek overige afdelingen
Tijdens de reguliere openingstijden:
alleen op afspraak.
- Openingstijden gemeentehuis
maandag t/m donderdag 9 - 17 uur,
vrijdag 9 - 13 uur
Bij het ontwikkelen van beide kadernotities
zijn cliënten, ervaringsdeskundigen, adviesraden, professionals en andere betrokkenen
actief betrokken. Het resultaat van dit interactieve traject is vastgelegd in een tweetal
belangrijke documenten: de lokale en de regionale kadernotitie. Bruning: “De regionale
kadernotitie beschrijft op hoofdlijnen hoe we
met een aantal andere gemeenten in de regio
vanaf volgend jaar de bovenlokale vormen
van hulp en ondersteuning aan de jeugd
gaan vormgeven. In de notitie worden
uitgangspunten geformuleerd die het kader
vormen voor regionale samenwerking bij de
transitie van de jeugdzorg. Het gaat daarbij
om zaken zoals jeugdbescherming, jeugdreclassering, advies en meldpunt huiselijk
geweld en kindermishandeling, specialistische
zorg (tweede lijn) en spoedeisende zorg.”
Voor de lokale vormen van hulp en ondersteuning aan jeugdigen is een lokale kader-
Groene stroom van eigen grond
In 2014 en 2015 worden 170 huishoudens in de gemeente Brummen van
groene stroom voorzien. Deze groene
stroom is opgewekt uit restafval en gftafval uit de gemeente Brummen. Het
college van B&W stelt hiertoe groene
stroomcertificaten aan de EBEM beschikbaar zodat de EBEM hier verder invulling
aan kan geven.
De gemeente Brummen is een samenwerkingspartner van de EBEM. De EBEM wil
duurzame energie opwekken in de
gemeente Brummen en leveren in de
gemeente Brummen. De gemeente steunt
deze doelstelling door kosteloos energiecertificaten aan de EBEM te verstrekken
in de vorm van GVO’s waarmee zij de
komende twee jaar 170 huishoudens van
groene stroom uit de eigen gemeente
kunnen voorzien. Wethouder Beelen is
hier enthousiast over: “Het is uniek dat er
in onze gemeente groene stroom wordt
geleverd die in onze eigen gemeente is
opgewekt. Normaliter wordt groene
stroom vanuit het buitenland geleverd.
Het is prachtig dat onze gemeente hierin
al een stukje zelfvoorzienend kan zijn.”
Brummense Berichten
Jeugdwethouder Frans Bruning
notitie opgesteld. “Deze notitie sluit aan bij
en is een uitwerking van hetgeen we al
hebben opgenomen in de eerder door de
raad vastgestelde integrale beleidskader
voor de drie decentralisaties. In de lokale
nota hebben we onze visie en uitgangspunten duidelijk verwoord. Deze zijn, na
instemming van de raad, leidend bij de
verdere voorbereiding en uitvoering van de
decentralisatie van de jeugdzorgtaken. En
natuurlijk sluit de lokale kadernotitie nauw
aan bij de regionale kaders.”
Bespreking in raad
De verwachting is dat beide notities op de
agenda staan van het forum Samenleving op
donderdagavond 13 maart. Iedereen kan en
mag dan meepraten over dit document. De
besluitvorming door de gemeenteraad staat
gepland voor donderdag 26 maart 2014.
Met de vaststelling van beide kadernotities
door de raad wordt weer een belangrijke
stap in de voorbereiding van de overgang
van de jeugdzorgtaken naar de gemeenten
gezet. Beide notities kunt u lezen op www.
brummen.nl.
OVERZICHT BEKENDMAKINGEN WEEK 8-2014
De officiële bekendmakingen vindt u op www.brummen.nl/bekendmakingen
Agenda en notulen
•Hoorzitting bezwaarschriftencommissie op
25 februari 2014
Omgevingsvergunning
•Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning ’t Looweg 3-5 Brummen
(realiseren zwembad voor honden en
hemelwateropvang)
•Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Bronkhorsterweg 13 6971 JA
Brummen (renoveren en herstellen
woning)
•Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Brummelstraat 4 6971 AX
Brummen (uitbreiden en verbouwen
garage tot mantelzorgwoning)
•Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Cortenoeverseweg 129 6971
JL Brummen (plaatsen dakkapel)
•
Ingetrokken aanvraag reguliere omgevingsvergunning Cortenoeverseweg 35 6971 XV
Brummen (plaatsen erfafscheiding)
•Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Gravenstraat 11 6971 AG
Brummen (plaatsen dakkapel)
•Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Gravin van Burenlaan 8 8
6961 ET Eerbeek (verwijderen bomen)
•Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Holthuizerweg 14a 6971 JE
Brummen (plaatsen vakwerkmast)
•Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Lendeweg 4a 6964 CK Hall
(kappen drie berken)
•Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Lichtenbeltweg 2 6974 LA
Leuvenheim (kappen den/fijnspar en een
eikensoort)
•Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Loenenseweg 130 6961 HL
Eerbeek (kappen twee bomen)
•Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Soerense Zand Noord 23 6961
RB Eerbeek (kappen eik)
•Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Thorbeckestraat 19 6971 DA
Brummen (intern verbouwen woning)
•Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Vulcanusweg 2 6971 GW
Brummen (realiseren kantine, vergaderruimte en fietsenstalling)
•Ingediende aanvraag reguliere omgevingsvergunning Zutphensestraat 117 6971 EJ
Brummen (kappen vier bloklindes)
Verkiezingen
•Verkiezing Gemeenteraad 2014 Stemmen bij volmacht
•Verkiezing Gemeenteraad 2014 - Het
aanvragen van een vervangende stempas
•Verkiezing Europees Parlement - Registratie kiezers die onderdaan zijn van een
andere lidstaat van de Europese Unie
Provinciale subsidie
HRe-ketel
Huishoudens en bedrijven in de gemeente
Brummen kunnen via de Provincie Gelderland 2000 euro subsidie aanvragen voor de
aanschaf of huur van een HR-e ketel. Een
HRe-ketel is een ketel die energiezuinig
verwarmt, warm water maakt en tegelijkertijd elektriciteit produceert.
Subsidieaanvragen kunt u vanaf 27 februari
indienen bij het bureau dat de subsidieafhandeling uitvoert. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website
van de provincie Gelderland.
Wethouder Duurzaamheid, Hennie Beelen,
is blij met deze subsidiemaatregel van de
provincie Gelderland. “De gemeente
Brummen wil inwoners stimuleren om
zuinig om te gaan met energie en gebruik
te maken van duurzame energiebronnen.
Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar
ook voor uw portemonnee. Wie zuinig
omgaat met energie betaalt immers minder
energiekosten. Via ons digitale loket op
www.brummen.nl kunnen mensen een
subsidieaanvraag indienen voor woningisolatie en duurzame energiebronnen als
zonnecollectoren, zonneboilers, pv-cellen
(zonnepanelen) of een warmtepomp. De
subsidie voor HR-e ketels, die de Provincie
Gelderland verstrekt, sluit hier naadloos op
aan,” aldus de wethouder.