Orde van dienst – Doopsgezinde Gemeente Ouddorp

Orde van dienst – Doopsgezinde Gemeente Ouddorp
Zondag 4 mei 2014- Misericordias Domini –
De aarde is vol van de goedertierenheid des Heren Ps. 33:5
Ik ben de goede herder. Mijn schapen horen naar mijn stem en
Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven. Joh. 10:11,27
Morgendienst 09.30 uur
Voorganger: Ds. E.M. de Jong
Kerkenraadslid: Ineke Nagtegaal
Orgel: Ineke van Erkelens
Vanaf het inleidend orgelspel wordt u vriendelijk verzocht stilte
in acht te nemen als een periode van voorbereiding op de dienst.
Inleidend Orgelspel
Ingangspsalm: Psalm 33:1 en 7a/8b
Komt nu met zang en roert de snaren,
Gij volk, dat leeft van ’s Heren recht.
Hijzelf heeft de getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word’ als nooit tevoren,
door wie Hem behoren, ’t feestlied ingezet!
Meldt de blijde mare,
bij de klank der snaren, steekt de loftrompet.
Heil Hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Laat te allen tijde, uwe liefd’ ons leiden, Uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten, nu en voor altijd.
Votum en Groet
Zingen: Opwekking 733
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(Refrein)
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(Refrein 2x)
Verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige naam.
Welkom
Zingen: Kinderlied (Opw. 244)
Na het zingen van dit lied mogen de kinderen van 4-12 jaar naar de
kleuter/kinderdienst. In deze dienst wordt er een collecte gehouden voor
straatkinderen in Peru. Bijbelgedeelte: Ester 2:19-3:15 Haman haat de
Joden en plant hun uitroeiing
Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.
Liturgie 4 mei 2014- pagina 2
Morgengebed (staande)
Zingen: NLB 858
Vernieuw in ons, o God, Uw liefde, lente-licht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk het kwaad uit ons gezicht.
Beadem ons, o Geest, met wonderlijke kracht,
Dan opent zich het leven weer, een bloem in volle pracht.
Geef ons, o Christus, deel aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan, dat slaat geen dood meer stuk.
Drie-enig God, vervul, wat U ons hebt beloofd,
Na al ons zoeken U te zien, dan staan wij oog in oog.
Inleiding op het thema
Zingen: (mel. gez. 126)
De bijbel gaat weer open: Verhalen eeuwenoud,
van kleingeloof en hopen, van God die ons vertrouwt.
Zijn woord spoort mensen aan om echt te willen leven,
elkaar de ruimte geven: De smalle weg te gaan.
Wij vragen, spreek ons aan, Heer, en zet ons op uw weg.
Schenk ons uw licht en zicht weer, breng oud en jong terecht.
daar waar uw toekomst is, de waarheid en het leven,
het licht aan ons gegeven: Uw Zoon die redding is.
Schriftlezing: Johannes 21:1-19
Zingen: Opwekking 520
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugd en in smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.
Liturgie 4 mei 2014- pagina 3
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, dan ben ik pas rijk.
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
)
) 2x
Verkondiging: Herstel op de weg van Jezus
Zingen: Opwekking 411
Refrein:
Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons, die God is ons heil.
)
) 2x
Want het geknakte riet verbreekt Hij niet.
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet, want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons zijn warmte en Zijn vuur.
(Refrein)
Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is verhoogt Hij op Zijn tijd.
Hij troost de treurenden, de zwakke beurt Hij op,
barmhartig schenkt Hij ons Zijn goedertierenheid.
(Refrein)
Dankgebed en Voorbeden (staande)
Mededelingen
Offeranden
Tijdens het voorspel van de slotzang geven wij als dankofferanden onze
tienden en gaven. De eerste rondgang is bestemd voor de gemeente; de
tweede voor extra kosten.
Liturgie 4 mei 2014- pagina 4
"Neemt van uw bezit een heffing voor de Here; ieder zal deze gewillig van
hart opbrengen als heffing voor de Here."
Slotzang: Slotzang: JdH 5
Al de weg leidt mij mijn Heiland,
wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf'len,
die mij voortleidt, keer op keer?
Zoete troost en zaal'ge vrede
heb ik steeds op Zijn bevel:
'k weet, wat hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel.
Al de weg leidt mij mijn Heiland,
troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving,
sterkt Hij mij met 't hemels brood.
Als mijn schreden soms gaan wank'len
en mijn ziel van dorst versmacht,
geeft Hij mij het levend water,
en vernieuwt mijn levenskracht.
Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al 't aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis.
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
"Jezus leidde m' al de weg".
Zegenbede
Uitleidend Orgelspel
Liturgie 4 mei 2014- pagina 5
Avonddienst
Voorganger
Kerkenraadslid
Orgel
18.30 uur
: Ds. E.M. de Jong
: Ineke Nagtegaal
: Ineke van Erkelens
Vanaf het inleidend orgelspel wordt u vriendelijk verzocht stilte
in acht te nemen als een periode van voorbereiding op de dienst.
Inleidend Orgelspel
Aanvangslied: Vrede voor jou
Vrede voor jou, hier heen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.
Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen éen te klein,
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal wij leven van elkaar.
Votum en Groet
Zingen:
In de Heer schep ik mijn vertrouwen, tot Zijn eer klinkt mijn gezang.
Op Hem bouw ik en vertrouw ik, op Hem hoop ik mijn leven lang.
Op Hem hoop ik mijn leven lang.
Lof en eer en aanbidding voor U, groot en machtig God en Heer.
‘k wil U prijzen, eer bewijzen, ‘k wil U loven, ja telkens weer.
Ik wil U loven, ja telkens weer. Amen.
Welkom en Inleiding op de dienst
Zingen: Gezang 285
Liturgie 4 mei 2014- pagina 6
Avondgebed (staande)
Schriftlezing: Prediker 3:1-8
Zingen: Opwekking 71
Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan, hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.
Schriftlezing: 1 Petrus 2:1-10
Zingen: JdH 916
Door de wereld gaat een woord, en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis, naar het land dat Ik u wijs.’
Refrein
Here God, wij zijn vervreemden, door te luist’ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem.
Menigeen ging zelf op pad, daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan, laat ook hem het Woord verstaan.
(Refrein)
Door de wereld klinkt een lied, tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang, richten pelgrims hun gezang. (Refrein)
Velen, die de moed begaf, blijven staan, of dwalen af.
Hunk’rend naar hun oude land, reisgenoten, grijp hun hand. (Refrein)
Liturgie 4 mei 2014- pagina 7
Verkondiging: ‘Vrede’
Zingen: Opwekking 602
Vrede van God, De vrede van God, de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.
In Jezus’ naam, In Jezus’ naam, in Jezus’ naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.
Heilige Geest, de Heilige Geest, de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God, de vrede van God zij met jou.
Dankgebed en Voorbeden (staande)
Mededelingen
Offeranden
Tijdens het voorspel van de slotzang geven wij als dankofferanden
onze tienden en gaven. De eerste rondgang is bestemd voor de
gemeente; de tweede voor extra kosten.
"Laten wij allemaal Zijn macht en kracht prijzen. Prijs de grootheid van
de naam van de Here. Kom naar zijn huis en breng Hem uw offers."
Slotzang: JdH 928: 1 en 2
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin uw werk.
Wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Zegenbede
Uitleidend Orgelspel
Liturgie 4 mei 2014- pagina 8
Mededelingen
Vrede
Vandaag, zondag 4 mei, herdenken we de doden. We staan stil bij hen
die gevallen zijn in hun verdediging van, en zoektocht naar, vrede.
In de avonddienst zullen we heel specifiek nadenken over het thema
vrede en ontdekken dat vrede een onderwerp is waaraan de Bijbel
uitvoerig aandacht geeft. We willen u bemoedigen om na de dienst
mee te lopen in de stille tocht naar het monument en daar samen met
anderen deel te nemen aan de sobere en korte herdenkingsplechtigheid. Houd u er rekening mee dat het kruispunt aan de
Dorpsweg/Hazersweg tot 20.30 uur afgesloten is.
Wij denken aan onze zieken en ouderen
- Ineke Hoek-Bakelaar, Diependorst 98, 3253 VB Ouddorp, zal a.s.
donderdag in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam geopereerd
worden.
- Dhr. L. Bolier, Fabiusstraat 72, 3248 AK Melissant.
- Mevrouw W.C. Dohna, Amaliapad 35, 3251 AA Stellendam.
- Mevrouw G. Dorsman, Achterweg 7, 3253 AA Ouddorp.
- Dhr. en mevrouw B. van Eynsbergen, Havenweg 13,
3253 XC Ouddorp.
Mevrouw M. Klijn, Bl. Distelstraat 11, 3252 LA Goedereede.
- Mevrouw C. Konings, Voornesteyn (kamer 352), De Eik 68,
3224 TD Hellevoetsluis.
- Mevrouw C. Moree, Vliedberglaan 106, 3253 VT Ouddorp.
- Mevrouw G.H.H. van Overbeeke, Korenbloempad 5,
3251 CT Stellendam.
- Mevrouw E. Posthuma, Oudenhil 18, 3253 EE Ouddorp.
- Mevrouw E.H. Scheick, Vliedberglaan 147, 3253 VT Ouddorp.
- Dhr. J. van Soest, Vliedberglaan 103, 3253 VT, Ouddorp.
- Mevrouw K. van Splunder, Dorpsweg 6, 3253 AG Ouddorp.
- Mevrouw C. Troost, Amaliapad 27, 3251 AA Stellendam.
- Dhr. W. Visbeen, Vliedberglaan 49, 3253 VT Ouddorp.
Verhuisd:
Mevrouw D.C. Koppenaal, van Fresiastraat 15 naar Haagsestraat 17,
3251 CP Stellendam.
Deze week verhuist mevr. E.H. Scheick van Hellevoetsluis naar
Vliedberglaan 147, 3253 VT Ouddorp
Jarig op 7 mei:
dhr. J. Westdijk, Hongaarseplein 59,
3252AR Goedereede
Liturgie 4 mei 2014- pagina 9
maandag 5 mei
13.00 uur Moment van Gebed
20.00 uur Gebedsgroep
dinsdag
6 mei
20.00 uur Gospelkoor
woensdag 7 mei
20.00 uur Leerhuis
donderdag 8 mei
19.30 uur JoVo groep, adres:
Bekaf 2 Goedereede
20.00 uur Doop en
belijdeniscursus
20.00 uur Kerkkoor
vrijdag
9 mei
19.00 uur Explorers en
Roverstam Scouting Jan Joosten
zaterdag 10 mei
20.00 uur Jubileumconcert Les
Chantres
zondag
11 mei
09.30 uur Ds. E.A. van Hoof
11.00 uur Rock Steady en Live
Steady op de
jeugdzolder
18.30 uur Ds. E.M. de Jong
maandag 12 mei
19.45 uur Ledenvergadering
JUBILEUMCONCERT KOOR LES CHANTRES
Op zaterdag 10 mei 2014 om 20.00 uur geeft interkerkelijk koor ‘Les
Chantres’ uit Papendrecht in onze kerk een feestelijk en avondvullend
jubileumconcert met internationale gospels ter ere van het 25-jarig
bestaan. Dit uit ca. 70 personen bestaande koor zong al verschillende
malen in onze kerk tijdens Welkom-Diensten.
Kaarten (€ 7,50 kinderen t/m 12 jaar € 5,00 - inclusief koffie en thee in
de pauze) zijn verkrijgbaar via VVV Ouddorp - tel. 0187-681789), aan
de kerkzaal op 10 mei 2014 vanaf 19.30 uur (zaal open), en per email:
[email protected]
De opbrengst is voor ons zendingsproject en het orgelfonds.
BENEFIETCONCERT ‘MUZIEK IN BEELD’
Op woensdag 14 mei om 20.00 uur vindt in onze kerk het
benefietconcert ‘Muziek in Beeld’ plaats. De avond wordt gevuld met
muziek door Else Baks – van der Burg (cello), Mirjam Noordzij – van der
Burg (fluit), en Piet Westhoeve (orgel en piano) met schitterende
natuurfoto’s van Jan Baks. Kaarten (€ 12,00 – kinderen t/m 12 jaar
€ 5,00) zijn inclusief koffie en thee in de pauze en verkrijgbaar bij de
VVV Ouddorp. De opbrengst is voor het orgelfonds.
Voor beide concerten kunt u ook kaarten reserveren
via de intekenlijst in de kerk.
Orgelfonds:
De stand per 1 mei is 19.681 euro.
Wilt u ook een bijdrage storten? U kunt uw gift overmaken op
rekening nummer NL 13 RABO 035 126 42 72 tnv Doopsgezinde
Gemeente Ouddorp onder vermelding van: ‘orgelfonds’.
Wilt u uw bijdrage liever contant geven dan is dat mogelijk via de
orgelspaarpot in de kerk.
Groeigroepen
De groeigroepen komen (meestal) eens per 2 weken bij elkaar.
DAG
maandag
woensdag
Tijdstip Info bij
telefoon
Ouddorp:
20.00 uur J. van Dam
682254
Ouddorp:
08.45 uur C. Tuk
684261
Vrouwengroep
Melissant:
09.45 uur J. Joppe
601212
Ouddorp:
19.30 uur L. van Wijk
682036
Ouddorp:
20.00 uur E.M. de Jong 795014
Leerhuis
Ouddorp:
20.00 uur M. Nagtegaal 663407
Stellendam
20.00 uur C. Maliepaard 493069
Goedereede 20.00 uur M. Goemaat 493864
donderdag Ouddorp
09.30 uur M. Grinwis
683116
vrijdag
Goedereede 20.00uur K. Goemaat 493646
Jongvolwassenen: Elke twee weken – info C. Lodder
682393
Jongerengroeigroepen op de jeugdzolder: Elke twee weken na de morgendienst, ca. 11.00 uur
Liturgie 4 mei 2014- pagina 11
WELKOM
Wij heten u van harte welkom in de Doopsgezinde
Gemeente Ouddorp. In het bijzonder begroeten wij
onze gasten. Wij hopen dat u zich bij ons thuis voelt en
vandaag de aanwezigheid van de hemelse Vader mag
ervaren.
DOOPSGEZINDEN
De Doopsgezinden behoren tot de oudste reformatorische stroming in
de Lage Landen. Zij worden ook wel Mennonieten genoemd, naar
Menno Simons, de enige Nederlandse hervormer. De Doopsgezinde
Gemeente te Ouddorp, opgericht rond 1620, behoort tot de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Dit is de federatie van zelfstandige
Doopsgezinde Gemeenten in Nederland.
MISSIEVERKLARING
De liefde van God als boodschap van heil uitdragen – in woord en daad
– naar wie Hem nog niet kennen en deze liefde als bron van genezing
en indienstneming ruimte geven in de gemeente.
EN VERDER….
o Mocht u na de dienst behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek
of persoonlijke voorbede, spreekt u dan het dienstdoend
kerkenraadslid aan.
o Tijdens de morgendienst is er voor de kleine kinderen crèche, de
kinderen van 4-12 jaar mogen tijdens de dienst naar de kleuter- en
kinderdienst. Tegen het einde van de dienst komen zij terug in de
kerkzaal.
o Na iedere kerkdienst is er gelegenheid tot ontmoeting en koffiedrinken. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
o Van alle kerkdiensten is een CD verkrijgbaar.
U kunt deze aanvragen bij Jan Tanis, tel. 0181-418386.
Doopsgezinde Gemeente
Dorpstienden 3
3253 AS Ouddorp
0187-682926
www.doopsgezindouddorp.nl
Ds. E.M. de Jong
Dorpstienden 2
3253 AS Ouddorp
0187-795014
[email protected]
Ds. E.A. van Hoof
Bekaf 2
3252 AC Goedereede
06-51298932 -0187-682926
[email protected]
Liturgie 4 mei 2014- pagina 12