Annual report 2013 (summary in English)

JAARVERSLAG
2013
Inhoudsopgave
Voorwoord
RAAD VAN TOEZICHT
ONZE SCHOLEN
Verslag Raad van Toezicht
Rijnlands Lyceum Wassenaar
Samenstelling Raad van Toezicht
Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Rijnlands Lyceum Sassenheim
International School of The Hague – Secondary School
BESTUURS­VERSLAG
The International School of The Hague – Primary School
Algemeen
Eerste Nederlandse Montessori School
Bestuur en management
Europese School Den Haag Rijnlands Lyceum – Elementary School
Missie, visie en kernwaarden
Beleidsdoelstellingen en realisatie 2013
EIND­RESULTATEN
Horizontale verantwoording
Eindresultaten
SUMMARY IN ENGLISH
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Voorwoord
Het Jaarverslag 2013 van de Stichting Het Rijnlands
verschijnt dit jaar voor het eerst uitsluitend in
digitale vorm. Duurzaamheidsoverwegingen en de
jaarlijkse kosten hebben tot deze keuze geleid. Wij
hopen dat dit digitale jaarverslag nog steeds voorziet in zijn primaire taak, namelijk de horizontale
en verticale verantwoording naar alle betrokkenen.
Niet alleen de stichting, maar ook de scholen doen
uitvoerig verslag van de realisatie van de doelstellingen voor 2013. Het verslag van de ene school
kan daarbij ook weer als inspiratie dienen voor de
andere scholen. Medezeggenschapsorganen en
ouderraden wordt geadviseerd om het jaarverslag te bespreken. Tegelijkertijd is het jaarverslag
bedoeld voor de externe stakeholders van de
stichting en de scholen, onder wie de gemeenten
waarin de scholen zijn gevestigd en andere samenwerkingspartners. Ten slotte heeft het jaarverslag
een formele functie als verantwoordingsdocument
in de richting van het ministerie van OCW en de
Onderwijsinspectie. Communicatief gezien is een
jaarverslag dan ook altijd weer een tour de force,
waarbij een goede balans tussen leesbaarheid
en formele verantwoording voorop staat.
Het jaarverslag 2013 staat in het teken van de
voortgang van de realisatie van doelstellingen
voor de stichting en de scholen die voortvloeien
uit het strategisch plan van de stichting 2012-2016
“Uitdagingen in het Onderwijs”, en het bestuurs­
akkoord van de VO-raad, PO-raad en het
Ministerie van OCW voor de periode 2012-2015.
Wij hopen dat dit jaarverslag een goed beeld geeft
van het vele werk dat door de scholen is verzet,
de resultaten die zijn geboekt en de ambities voor
de toekomst. Ik bedank de rectoren, directeuren,
docenten en medewerkers van de scholen voor
de goede resultaten die in 2013 zijn geboekt en de
inzet die zij daarvoor hebben gepleegd.
dr. Maarten Knoester
bestuurder
dr. M.W. Knoester, bestuurder
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
RAAD VAN TOEZICHT
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Verslag Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de
Stichting Het Rijnlands Lyceum handelt in overeenstemming met de Code Goed Bestuur1. In het
verslagjaar 2013 hebben geen afwijkingen van
deze code plaatsgevonden. In het jaar 2013 is de
samenstelling van de Raad van Toezicht gewijzigd.
Naar aanleiding van de wijziging van de Wet op
de Medezeggenschap Scholen (WMS) kon er voor
het eerst een vacature worden vervuld op basis
van een voordracht van de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs.
Op 16 oktober 2013 is mevrouw drs. Danielle
Koster benoemd als lid van de Raad van Toezicht
en lid van de onderwijs- en strategiecommissie.
Op 9 april 2014 overleed de heer drs. J. Overdevest,
lid van de Raad van Toezicht sinds 2007. De Raad
verliest in hem een betrokken toezichthouder en
een warme collega.
1 Code Goed Onderwijsbestuur VO-raad 2011
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht heeft viermaal regulier vergaderd met de bestuurder, naast de vergaderingen
van de financiële commissie en de onderwijs- en
strategiecommissie. Verder is de Raad van Toezicht
betrokken geweest bij de benoeming van de
heer J. (John) Diepenbroek als Hoofd Financiën/
Controller van de stichting.
De Raad heeft stilgestaan bij de voortgang van de
realisatie van de doelen zoals afgesproken in het
Strategisch Plan 2012-2016 en het Bestuursakkoord
van de VO-raad en de PO-raad met het Ministerie
van OCW. De Raad van Toezicht heeft daarbij
kennis genomen van de opbrengstenkaarten
van de scholen en de daaraan gekoppelde
Inspectieoordelen, in het bijzonder het rapport
over de havo-afdeling van het Rijnlands Lyceum
Oegstgeest. Naar aanleiding van de opbrengsten
van deze school heeft de Inspectie een geïntensiveerd toezichtsarrangement toegekend aan de
havo-afdeling. De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in dat de school dit gegeven zal gebruiken
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
om in het lopende schooljaar op de havo-afdeling
een kwaliteitsslag te maken en de Raad zal zich
door de bestuurder laten informeren over de
ontwikkeling.
De Raad van Toezicht heeft zich daarnaast onder
meer laten informeren over de migratie van het
beheer van de ICT naar de nieuwe beheerder
OGD, de meerjarenonderhoudsplannen van
de scholen, de voortgang met betrekking tot
nieuwbouw en verbouwingen, de ontwikkeling
rond de taal­secties van de Europese School, de
interim­vervanging van de directie op de Eerste
Nederlandse Montessorischool en de ontwikkelingen van deze school. Voorts is er gesproken over
het beleid omtrent mogelijke krimp in de scholen
van de stichting. Ten slotte heeft de bestuurder de
Raad van Toezicht geïnformeerd over de calamiteit­
plannen en crisiscommunicatie zoals deze binnen
de stichting worden gehanteerd.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
De financiële commissie (bestaande uit de heren
Bosman en Wensing) heeft viermaal met de
bestuurder en de controller vergaderd. Voor de
goedkeuring van het Jaarverslag en de Jaarrekening
heeft de financiële commissie een vergadering
gehad in aanwezigheid van de accountant. Ook
in de daaropvolgende vergadering van de Raad
van Toezicht was de accountant aanwezig ten
behoeve van de goedkeuring van de Jaarrekening
en het Jaarverslag en de bespreking van het
Accountantsverslag. Tevens heeft de Raad van
Toezicht gesproken met de accountant buiten
aanwezigheid van de bestuurder, controller
en notulist.
De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar
de volgende besluiten goedgekeurd:
de renovatie van de docentenkamer Rijnlands
Lyceum Oegstgeest; de procedure aanbesteding van de uitbouw van de Eerste Nederlandse
Montessorischool; de 2e fase van de verbouwing
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
van de Europese School Den Haag; de door­
decentralisatie van de huisvestingsmiddelen door
de Gemeente Teylingen ten behoeve van het
Rijnlands Lyceum Sassenheim; de start van
de afdeling voortgezet onderwijs van de Europese
school Den Haag en de verbouwing van het
bestuursbureau. Tevens heeft de Raad van Toezicht
de code good governance voor de Stichting het
Rijnlands Lyceum opnieuw vastgesteld met enkele
wijzigingen.
voortgezet onderwijs om zich te laten
informeren over kwaliteitszorg en de
belangrijkste ontwikkelingen.
De onderwijs/strategiecommissie (bestaande
uit mevrouw Koster en de heren Den Hoed en
Overdevest) heeft eenmaal met de bestuurder
vergaderd over het herfstakkoord, het nationaal
onderwijsakkoord en doordecentralisatie.
De Raad van Toezicht was aanwezig bij het jaarlijkse evaluatieoverleg van de bestuurder met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad PO
en VO waarbij werd teruggeblikt op het schooljaar
2012-2013 en werd gesproken over de uitdagingen
voor 2013-2014.
De Raad van Toezicht heeft, samen met de
bestuurder, nader gesproken met de directeuren
van het primair onderwijs en de rectoren van het
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft samen
met een lid van de Raad van Toezicht een bezoek
gebracht aan alle scholen om zich te laten informeren over specifieke schoolvraagstukken (beleid
t.a.v. kwaliteit, personeel, financiën en ICT, mede
in relatie tot de afspraken gemaakt in de strategienota en het Bestuursakkoord). Dit jaar heeft een
delegatie van de Raad tevens een bezoek gebracht
aan het Bestuursbureau.
Het eigen functioneren van de Raad van Toezicht is
geëvalueerd in december 2013. Zeer nadrukkelijk
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
besprak de Raad van Toezicht daarbij ook de vraag
in hoeverre zij als Raad van Toezicht voldoende
zicht heeft op de organisatie en in hoeverre de
huidige werkwijze daarvoor toereikend is. De Raad
is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid om
zich actief te laten informeren over het reilen en
zeilen van de stichting en heeft daarover nadere
afspraken vastgelegd in de eigen governancecode.
De Raad van Toezicht voelt zich door de bestuurder
goed geïnformeerd. Daarenboven voert de Raad
van Toezicht jaarlijks evaluatiegesprekken met
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden
en de rectoren en directeuren. Tevens worden de
opbrengstenoverzichten en enquêtes stelselmatig
voorgelegd en besproken.
De Raad van Toezicht heeft met genoegen vastgesteld dat de Stichting Het Rijnlands Lyceum in
2013 zowel financieel als kwalitatief goede resultaten heeft geboekt. De Raad van Toezicht heeft
daarbij met veel waardering vastgesteld dat aan
het Rijnlands Lyceum Wassenaar het predicaat
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
“Excellente School” is toegekend. Hoewel de Raad
trots is op dit predicaat, doet deze bijzondere
prestatie natuurlijk niets af aan de goede resultaten
die ook op de andere scholen zijn behaald.
De Raad van Toezicht kijkt dan ook met tevredenheid terug op het jaar 2013 en spreekt veel dank en
waardering uit aan de bestuurder, de rectoren
en directeuren en alle medewerkers voor hun inzet.
drs. F.W. Weisglas
Voorzitter Raad van Toezicht
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Samenstelling Raad van Toezicht
31 december 2013
drs. F.W. Weisglas, voorzitter
Functie oud-voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Benoeming 01-09-2010*
Belangrijkste nevenfuncties zie website
www.rijnlandslyceum.nl
drs. F.H.J. Wensing, vicevoorzitter
Functie oud-directeur instituut Co-op HEAO,
Hogeschool van Amsterdam
Benoeming 12-04-2007 en herbenoemd per
12-04-2011 voor een periode van vier jaar
Belangrijkste nevenfuncties zie website
www.rijnlandslyceum.nl
drs. G.C. Bosman RA
Functie adviseur
Benoeming 30-10-2007 en herbenoemd per
30-10-2011 voor een periode van vier jaar
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
ir. drs. T.W. den Hoed
Functie organisatieadviseur
Benoeming 04-10-2007 en herbenoemd per
4-10-2011 voor een periode van drie jaar
drs. J.F.M. Overdevest
Functie directeur VALUE Opt. BV
Benoeming 30-10-2007 en herbenoemd per
30 oktober 2011 voor een periode van vier jaar
De heer Overdevest is overleden op 9 april 2014.
mevr. drs. D. Koster
Functie beleidsmedewerker in de tweede kamer
voor het CDA
Benoeming per 16-10-2013*
Belangrijkste nevenfuncties zie website
www.rijnlandslyceum.nl
* herkiesbaar voor een tweede periode
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
BESTUURS­
VERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Algemeen
Samenstelling
De Stichting Het Rijnlands Lyceum (SRL) is
opgericht op 4 mei 1936 en is statutair gevestigd in
Wassenaar. De stichting verenigt een aantal scholen
op algemene grondslag en biedt Nederlands,
tweetalig en internationaal onderwijs aan.
Deze scholen zijn het Rijnlands Lyceum Wassenaar,
het Rijnlands Lyceum Oegstgeest, het Rijnlands
Lyceum Sassenheim, de International School
of The Hague, de Europese School Den Haag
Rijnlands Lyceum en de Eerste Nederlandse
Montessori School (ENMS) te Den Haag. Het
betreft daarbij zowel voortgezet onderwijs als
basisonderwijs. De stichting biedt naast regulier
Nederlands onderwijs ook onderwijsprogramma’s
met een internationale erkenning: het zogeheten
Middle Years Programme (MYP), het International
Baccalaureate Diploma Programme (IB-DP),
basisonderwijs op basis van het International
Primary Curriculum (IPC) en sinds 1 augustus 2012
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
basisonderwijs op basis van het curriculum van
de Europese scholen. Op 1 september 2014 start
de Europese School Rijnlands Lyceum met het
European Baccalaureate programme (EB) voor de
leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Onderwijsaanbod
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar (RLW),
het Rijnlands Lyceum Oegstgeest (RLO) en
het Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) zijn
Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs. De twee afdelingen (PO en VO) van de
International School of The Hague (ISH) bieden
een doorlopend internationaal curriculum voor
kinderen van 4 tot 18 jaar. De ISH is een nevenvestiging van het Rijnlands Lyceum Wassenaar voor wat
betreft het Internationaal Georiënteerd Voortgezet
Onderwijs (IGVO). Ook de afdeling voortgezet
onderwijs van de Europese School Den Haag is in
juridische zin een nevenvestiging van het Rijnlands
Lyceum Wassenaar.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
De leerlingen van het internationaal georiënteerde
primair onderwijs (IGBO), zijn ingeschreven op
het BRIN-nummer van de Eerste Nederlandse
Montessori School. Hetzelfde is van toepassing op
de leerlingen die vanaf augustus 2012 zijn ingeschreven bij de afdeling voor basisonderwijs van
de Europese School Den Haag. Beide basisscholen
zijn daarmee wettelijk gezien en wat bekostiging
betreft lesplaatsen van de ENMS, maar vormen wel
separate inspectielocaties. Intern werken de drie
scholen als zelfstandige entiteiten met een eigenstandige bekostiging.
Ten slotte vermelden we de bestuurlijke samenwerking tussen het Koninklijk Conservatorium
Den Haag en het Rijnlands Lyceum Wassenaar.
Op het BRIN-nummer van het Rijnlands Lyceum
Wassenaar verzorgt de School voor Jong Talent een
havo-vwo programma in combinatie met de vooropleiding voor een HBO muziek- of dans­opleiding
aan het Conservatorium.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Hieronder volgt een overzicht van het onderwijsaanbod van de verschillende scholen in het
verslagjaar:
--het Rijnlands Lyceum Wassenaar: mavo
(uitsluitend 4 mavo), havo, vwo, gymnasium,
tweetalig onderwijs (tto);
--het Rijnlands Lyceum Oegstgeest: havo, vwo,
tweetalig onderwijs (tto). De school kent een
internationale afdeling waarin wordt verzorgd
het Middle Years Programme (MYP) en het
International Baccalaureate Diploma Programme
(IB DP);
--het Rijnlands Lyceum Sassenheim: mavo
(vmbo-tl), havo, vwo en tweetalig vwo (tto);
--the International School of The Hague:
het International Primary Curriculum (IPC),
het Middle Years Programme (IB MYP) en het
International Baccalaureate Diploma Programme
(IB DP);
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
--de Europese School Den Haag Rijnlands Lyceum:
basisonderwijs op basis van het curriculum van
de Europese Scholen;
--Eerste Nederlandse Montessori School: basis­
onderwijs gebaseerd op de pedagogische
uitgangspunten van het montessorionderwijs.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Leerlingaantal en formatie
De Stichting Het Rijnlands Lyceum telde op
1 oktober 2013 4375 VO-leerlingen (exclusief
School voor Jong Talent) en 1094 PO leerlingen,
totaal 5.469 leerlingen. In 2012 betrof dit 5.203 leerlingen. De groei werd voornamelijk veroorzaakt
door de school van voortgezet onderwijs van de
International School of The Hague en de basisschool van de Europese School Den Haag Rijnlands
Lyceum. Per 31 december 2013 waren in totaal
728 medewerkers werkzaam voor de stichting op
een totale formatie van 560,8 fte.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Bestuur en management
Bestuur
dr. M.W. Knoester
bestuurder
Management scholen
(per 31 december 2013)
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar
Rector drs. J. Leuiken
Conrector mw. drs. J.M.E. Potter van Loon - Kraaij
Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Rector drs. J.D.H. Swieringa
Conrector mw. drs. J.T. Boomsma
Conrector internationale afdeling drs. M.H. Hekkelman
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim
Rector mw. mr. A. Verkade
Conrector mw. drs. I. Tacken
Conrector W.N. Visser
Conrector mw. F. van Maren (m.i.v. 1-8-2013)
Conrector D. Torenvliet
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
The International School of The Hague
Principal Primary K.G. Rae, M.Ed. BA. Cert Ed
Principal Secondary D.N. Butcher B.A. Ed.
(Hons)
Director of Operations P. Wijsman MIM
Eerste Nederlandse Montessori School
Directeur mw. H. Çinar
Directeur a.i. G. Baan (m.i.v. 3-6-2013)
Europese School Den Haag Rijnlands Lyceum
Directeur mw. M.A. de Graaf
Adjunct-directeur dhr. E. Voorneman MA
Management Bestuursbureau
(per 31 december 2013)
Hoofd Financiën / Controller
J. Diepenbroek (m.i.v. 22-7-2013)
Hoofd HRM
mw. drs. A. Hogendorp MBA (m.i.v. 16-9-2013)
Facility manager / inkoper drs. B. Velthuizen
Informatiemanager ir. S. Buchel
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Missie, visie en kernwaarden
Missie
De Stichting Het Rijnlands Lyceum biedt:
--onderwijskwaliteit die “meer dan goed” is;
--onderwijs dat leerlingen uitdaagt tot het voor
hen maximale niveau;
--een op ontwikkeling gericht pedagogisch klimaat
met extra begeleiding en zorg waar nodig;
--aansprekend onderwijs dat de leerling uitdaagt,
de nieuwsgierigheid prikkelt en onderzoek
stimuleert;
--onderwijs met een internationale oriëntatie;
--een innovatieve leeromgeving;
--onderwijs gericht op de culturele, maatschap­
pelijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen;
--voortgezet onderwijs gericht op de aansluiting
vanuit het basisonderwijs en een sterke oriëntatie op de doorstroom naar het vervolgonderwijs;
--basisonderwijs gericht op de doorstroom naar
het voortgezet onderwijs en het bereiken van
het maximale potentieel op creatief, motorisch,
cognitief en sociaal-emotioneel gebied;
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
--een positieve sfeer met wederzijds respect tussen
leerlingen, medewerkers en ouders;
--een schoolklimaat waarin de leerling wordt
gekend in een veilige leeromgeving;
--een schoolklimaat waarin heldere afspraken
bestaan en normen en waarden gelden die ook
consequent worden nageleefd.
Visie
De toekomst van een leerling wordt mede bepaald
door zijn of haar opleiding, zowel in het voortgezet
onderwijs als in het basisonderwijs. Dat brengt
voor bestuur, rectoren, directeuren en medewerkers een grote verantwoordelijkheid met zich mee.
De Stichting Het Rijnlands Lyceum staat voor
kwaliteit en weet dit al ruim 75 jaar waar te maken.
De Eerste Nederlandse Montessori School kent
zelfs een geschiedenis van bijna 100 jaar. Leeftijd
en traditie zijn echter geen garantie voor
blijvende kwaliteit. Behoud van kwaliteit is
gebaat bij een voortdurende wens om tot
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
verbetering en vernieuwing te komen. De
Stichting Het Rijnlands Lyceum is een dynamische
organisatie die midden in de maatschappij staat
en die weet dat bij een veranderende wereld een
vooruitstrevende onderwijs­benadering hoort.
Dit komt onder meer tot uitdrukking in de internationale dimensie van ons onderwijs. Internationale
en interculturele projecten, tweetalig onderwijs
op de Rijnlandse Lycea in Wassenaar, Oegstgeest
en Sassenheim en vroeg vreemdetalenonderwijs
op de Eerste Nederlandse Montessori School
vormen de kern van onze internationale oriëntatie
in het voortgezet en basisonderwijs. Voor internationale leerlingen bieden wij internationale
onderwijsprogramma’s aan op de International
School of The Hague, Rijnlands Lyceum Oegstgeest
International School en de Europese School
Den Haag Rijnlands Lyceum. Een vooruitstrevende
onderwijsbenadering krijgt ook vorm door middel
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
van een opbrengstgerichte didactische aanpak
en intensief gebruik van ICT in het leerproces.
Leerlingen van de scholen van de Stichting
Het Rijnlands Lyceum worden gestimuleerd om
een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. Dat
houdt ook in dat een leerling in het Nederlandse
voortgezet onderwijs tussentijds naar een hogere
opleiding kan doorstromen. Wij zien leerlingen
opbloeien wanneer zij op hun eigen niveau worden
uitgedaagd. Daarom bieden wij een breed aanbod
aan onderwijs dat de nieuwsgierigheid prikkelt
en uitnodigt tot onderzoek en verdieping.
Behalve voor een diploma, leidt de school ook op
voor het leven. We helpen onze leerlingen op weg
in hun ontwikkeling tot volwassenen en sociale
en maatschappelijke verantwoordelijkheden te
dragen. Een respectvolle omgang tussen leerlingen, medewerkers en ouders is ons uitgangspunt. Binnen de scholen gelden daarom heldere
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
afspraken die consequent worden nageleefd.
Daarnaast stimuleren wij een open houding ten
aanzien van verschillende levensbeschouwingen,
denkwijzen en culturen. Daarvoor vinden wij het
belangrijk dat leerlingen en medewerkers zich
uitspreken en met elkaar van gedachten wisselen.
De school heeft ook een taak op het gebied van de
culturele en maatschappelijke vorming. Wij vinden
alle vakken belangrijk en beschouwen buitenschoolse activiteiten en excursies als onmisbaar in
het schoolleven.
De Stichting Het Rijnlands Lyceum streeft naar
kwaliteit, zowel binnen het onderwijs zelf als in
alle faciliterende activiteiten, waaronder bijvoorbeeld het gebruik van ICT in het onderwijs. De
medewerkers van de organisatie, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel, zijn
echter het meest bepalend voor de kwaliteit. Deze
medewerkers zijn betrokken mensen en werken
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
professioneel. De stichting is succesvol in het
aantrekken van gemotiveerd en kwalitatief hoogstaand personeel met passie en enthousiasme
voor het onderwijs.
Daarnaast is het van groot belang om ook de kwaliteit van het totaal, de som van de afzonderlijke
inspanningen, te bewaken. Om op onze scholen
de kwaliteit in de volle breedte te waarborgen
wordt op iedere school gebruik gemaakt van een
kwaliteits­zorgsysteem met resultaatsen kwaliteits­indicatoren. Deze gestructureerde
benadering van kwaliteitsbewaking draagt bij
aan de verdere professionalisering van de scholen.
Uit bovenstaande missie en visie volgen onze
kernwaarden:
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Kernwaarden
De stichting en de scholen werken vanuit
de volgende gezamenlijke kernwaarden:
--Openheid, tolerantie en respect
--Respect voor verschillende levens­be­­schou­wingen, denkwijzen en culturen
--Ambitie
--Innovatie, een ondernemende houding
en marktgerichtheid
--Internationale oriëntatie
--Professionaliteit
--Ontwikkelingsgerichtheid (een lerende
organisatie willen zijn)
--Verantwoordingsbereidheid op alle niveaus
(accountability)
--Maatschappelijke betrokkenheid
--Zorgzaamheid
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Beleidsdoelstellingen en realisatie 2013
1 Algemeen
Good governance
Het bestuur van de Stichting Het Rijnlands Lyceum
werkt op basis van de code Goed
Onderwijsbestuur van de VO-raad 2011. Daarmee
vormen de aspecten omtrent verantwoording,
professionaliteit, integriteit, prestatiesturing en
risicobeheersing de leidraad van het bestuurlijk
handelen en is de bestuurder daarop aanspreekbaar. In 2013 heeft het bestuur niet afgeweken van
deze code.
Strategisch plan 2012-2016
De stichting werkt vanuit het strategisch plan
2012-2016 “Uitdagingen in het Onderwijs”. Het
plan vormt het beleidskader voor de stichting en
de scholen en het sluit aan bij de doelstellingen
die zijn verwoord in het Bestuursakkoord dat het
Ministerie van OCW sloot met de PO-raad en de
VO-raad. Kernelementen daarvan zijn een “ambitieuze leercultuur” en een “lerende cultuur” waarin
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
het niet alleen draait om het leren door leerlingen,
maar ook om de professionele groei van leraren,
hun leidinggevenden en de ontwikkeling van de
organisatie. In de beide bestuursakkoorden zijn dit
de speerpunten van beleid:
--Leerlingen behalen goede prestaties op de kernvakken en worden breed gevormd;
--Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen. Dat wil zeggen scholen werken “opbrengstgericht”;
--Leraren signaleren verschillen tussen leerlingen,
niet alleen de gemiddelde leerlingen maar ook
cognitief zwakkere en sterkere leerlingen en gaan
hier op een adequate wijze mee om;
--Op scholen is sprake van een ambitieuze leer­
cultuur waar excellentie wordt gestimuleerd en
hoogbegaafdheid wordt ondersteund;
--Op scholen is sprake van een lerende cultuur
waarin het niet alleen draait om het leren van
leerlingen, maar ook om het leren van leraren en
schoolleiders. Goed HRM-beleid is daarvoor
een voorwaarde.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Aan het einde van 2013 kunnen we vaststellen dat
de scholen volop hebben ingezet op “een ambitieuze leercultuur”, “opbrengstgericht werken”,
“omgaan met verschillen”, excellentiebevordering,
ICT en professionalisering van de teams. In het
basisonderwijs betreft het ook aandacht voor
rekenen, taal en “handelingsgericht werken”. Op
al deze terreinen zijn positieve ontwikkelingen
waar te nemen, of kunnen we vaststellen dat daar
waar dit reeds staand beleid was, dit beleid met
verve wordt doorontwikkeld. De scholen hebben
deze kunnen plegen dankzij de middelen uit de
Prestatiebox. In dit jaarverslag wordt in de individuele verslagen per school nader ingegaan op de
aanwending van de gelden per school.
2 Onderwijskwaliteit
In januari 2014 ontving het Rijnlands Lyceum
Wassenaar het predicaat “Excellente School” uit
handen van de minister-president en de staatssecretaris van OCW. Dit predicaat vormde de
beloning van een jarenlange inspanning om de
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
onderwijskwaliteit nog verder te verbeteren. De
jury verleende het predicaat in het bijzonder aan
de havo-afdeling. De jury beloonde daarmee de
visie achter het havo-excellentiebeleid van het
Rijnlands Lyceum Wassenaar gericht op “studie-en
beroepskeuze, internationalisering, kunst en
cultuur, en bèta (NLT). “ Het Rijnlands Wassenaar
verwierf in 2013 tevens de accreditatie als “senior
TTO school”. Het inspectieonderzoek dat in 2013
plaats vond naar de afdeling havo van het Rijnlands
Lyceum Sassenheim leverde een regulier basistoezichtsarrangement op, hetgeen betekent dat de
school ten aanzien van opbrengsten, kwaliteitszorg, onderwijsproces en naleving van wet- en
regelgeving voldoende scoort. In 2013 vond ook een
inspectieonderzoek plaats op de havo-afdeling van
het Rijnlands Lyceum Oegstgeest. Tegenvallende
opbrengsten (onderbouwrendement en CE-cijfer)
vormden aanleiding voor het onderzoek en
dit onderzoek resulteerde in een aangepast
toezichtsarrangement. De kwaliteitszorg, het
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
onderwijsproces en naleving waren overigens
wel op orde, maar de opbrengsten behoefden
verbetering. De school heeft een verbeterplan
aangeleverd met maatregelen die een verhoging
van de opbrengsten zullen bewerkstelligen. Zie
daarvoor de rapportage van de school elders in dit
jaarverslag.
Los van de Inspectieoordelen en accreditaties zijn
het vooral ook onze ouders en leerlingen die de
belangrijkste graadmeter zijn voor kwaliteit. De
tevredenheidsenquêtes tonen een stabiel beeld van
tevredenheid en kwaliteitsbeleving. Daar waar de
enquêtes verbeterpunten opleveren, worden deze
door de directies van de scholen opgepakt.
3 Overige ontwikkelingen in het onderwijs
Belangrijke strategische ontwikkelingen die in 2013
plaats vonden betreffen onder meer de voorbereidingen die plaats vonden voor de start van
het voortgezet onderwijs in de Europese School
Den Haag en de juridische inbedding daarvan door
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
middel van het regionaal plan onderwijsvoorzieningen Den Haag. Met de gemeente Den Haag
kwam de stichting voorts tot overeenstemming
ten aanzien van de financiering van de tweede fase
van de renovatie van het gebouw van de Europese
School Den Haag. De gemeente gaf tevens groen
licht voor de financiering van een uitbreiding van
het schoolgebouw van de Eerste Montessori School
aan de Laan van Poot. Als gevolg van deze uitbreiding met een “multifunctionele ruimte” ontstond
er een meer professionele ruimte voor naschoolse
opvang en twee nieuwe klaslokalen waarmee ook
de verdere groei van de school naar 12 groepen in
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
2015 kan worden geaccommodeerd. In Sassenheim
zijn gesprekken gestart met B&W om te komen
tot doordecentralisatie van de huisvestingsgelden.
Deze is geëffectueerd per 1 januari 2014, waardoor
de school de komende jaren over extra middelen
beschikt om het gebouw aan te passen aan de eisen
van modern onderwijs. Daarentegen berust de
zorgplicht voor het schoolgebouw voor altijd bij de
stichting en dient er dus ook een reserve te worden
opgebouwd waarmee er op termijn ook nieuwbouw gerealiseerd kan worden.
Alle scholen hebben in 2013 werk gemaakt van
visieontwikkeling op het gebied van ICT in het
onderwijs. Nagenoeg alle scholen zijn vervolgens
infrastructureel voorbereid op verdere digitalisering. De grootste stappen worden op dit gebied
gezet op de International School of The Hague
die in 2013 de voorbereidingen trof om in 2014
op grote schaal de iPad in het basisonderwijs te
introduceren. De wijze van invoering in het voortgezet onderwijs van de ISH vormt nog onderwerp
van gesprek.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Alle scholen hebben in 2013 een schoolondersteuningsprofiel opgesteld ter voorbereiding op de
nieuwe werkwijze omtrent “passend onderwijs”.
De scholen zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen. De stichting is bestuurlijk vertegenwoordigd in alle samenwerkingsverbanden, soms in het
dagelijks bestuur, soms in het algemeen bestuur.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
4 Personeelsbeleid
Groei van de organisatie (formatieontwikkeling
en werkgelegenheidsbeleid)
Tot nu toe hebben de scholen van de Stichting het
Rijnlands Lyceum voor wat betreft het aantal
leerlingen en docenten vooral een groei doorgemaakt. Met name de internationale scholen blijven
doorgroeien. Zo is de formatie van de afdeling voor
voortgezet onderwijs van de International School
of The Hague (ISH VO) in 2013 ten opzichte van
2012 gestegen met gemiddeld 10,7 fte, de afdeling
primair onderwijs van deze school (ISH PO) met
1,2 fte en de afdeling primair onderwijs van de
Europese School (ESH PO) met 18,7 fte (zie ook
tabel 17 Eindresultaten). Het Rijnlands Lyceum
Sassenheim (RLS) is in 2013 ten opzichte van 2012
gekrompen met 5,0 fte. Hoewel de overige
Nederlandse scholen binnen de Stichting (RLO en
RLW) voor wat betreft de gemiddelde formatie­
omvang redelijk stabiel zijn gebleven, laten de
demografische ontwikkelingen voor de langere
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
termijn voor alle Nederlandse VO scholen echter
een beeld zien van een gestage afnemende
instroom van leerlingen. In 2013 is daarom met
instemming van de GMR voor zowel het
Voortgezet Onderwijs als het Primair Onderwijs
werkgelegenheids­beleid vastgesteld dat inspeelt
op mogelijke krimpsituaties binnen een school.
Hierin zijn regels neergelegd voor het geval een
medewerker op een school van de Stichting
boventallig wordt en elders binnen de stichting
moet worden herplaatst. Indien uiteindelijk ook
op stichtingsniveau een structurele daling van
leerlingen ontstaat, treedt er een andere situatie
op die met de vakbonden zal worden besproken.
Functiebouwwerk
In 2012 is op basis van FUWA 2000 een systeem
opgebouwd van functiereeksen waarbij binnen een functiegebied sprake zal zijn van meer
niveaus en daarmee ook voor doorgroeimogelijkheden. Het functiebouwwerk is december
2012 goedgekeurd door de Gemeenschappelijke
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
de ISH VO nog een behoorlijke inhaalslag gepleegd
moeten worden.
Medezeggenschapsraad Voortgezet Onderwijs
en Primair Onderwijs. In 2013 zijn diverse functiereeksen geïmplementeerd. De functiereeksen voor
alle onderderwijsondersteunende functies zijn in
2013 vastgesteld en ook in het Engels beschikbaar
gekomen.
Functiemix
Voortgezet Onderwijs
In het kader van de Functiemix zijn stichtingsbreed
in het voortgezet onderwijs (VO) de percentages
LC en LD stabiel gebleven.
Met de VO-scholen heeft het bestuur de afspraak
gemaakt om voor 2013-2014 geen nieuwe promoties door te voeren totdat er duidelijkheid is over
eventuele nieuwe doelstellingen vanuit het ministerie en op grond van nader te maken afspraken met
de vakbonden en/of de GMR over de Functiemix
en het zogeheten “Entreerecht”. Als de percentages
voor 2014 onverkort van kracht blijven zal er voor
de Rijnlandse Lycea in Sassenheim, Oegstgeest en
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Op bestuursniveau gelden voor 2014 nog altijd de
volgende streefpercentages LB: -50%, LC: +39% en
LD +11% (zie tabel Functiemix realisatie VO in %).
De streefwaarden van Functiemix worden in het
VO ook wel uitgedrukt in de Waarde Functiemix
(WFM) die de verhouding LB, LC en LD uitdrukt.
Daarbij wordt 1 fte LB met 0 fte gewaardeerd,
1 fte LC met +1 en 1 fte LD met +2. In 2014 moet de
WFM met 61 punten ten opzichte van 2008 zijn
gestegen. Zie laatste tabel 13. Uitgangspunt voor
de telling voor de Functiemix zijn leraren in LB, LC
en LD-schalen die ten minste 60% als leerkracht
werkzaam zijn. Daarmee zijn uitgesloten de coördinatoren TTO, decanen en afdelingsleiders.
Primair Onderwijs
In het primair onderwijs (PO) is de ontwikkeling
van de Functiemix doorgezet op basis van de richtlijnen. De streefdoelen voor 2014 op BRIN-niveau
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
zijn zo goed als gehaald. Op bestuursniveau gelden
voor 2014 de volgende streefpercentages LA: 58%,
LB: 40% en LC 2% (zie tabel Functiemix realisatie PO in %). De situatie van de Functiemix op
31 december 2013 laat een ‘overschot’ aan LC-ers
en een tekort aan LB-ers zien. Na overleg met de
PO-raad is duidelijk geworden dat in het specifieke
geval van de PO-scholen van de stichting LC-ers
als LB-ers mogen worden geteld. Uitgangspunt
blijft dat de drie scholen individueel aan de eisen
voldoen, waarbij we ons realiseren dat voor de
Europese School een zorgvuldige toekenning van
nieuwe taken en verantwoordelijkheden, gekoppeld aan een hogere salarisschaal, een iets trager
invoeringstraject zal gelden.
Bekwaamheidsdossier en gesprekkencyclus
Beoogd wordt dat in 2015 iedere leraar over een
bekwaamheidsdossier beschikt. In 2013 en in 2014
worden hiervoor de voorbereidingen getroffen.
Dit betekent dat de scholen worden ondersteund
bij keuzes die zij maken ten aanzien van de
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
inrichting van en de benodigde software voor het
bekwaamheidsdossier.
Daarnaast is in 2013 nieuw stichtingsbeleid voorbereid voor de gesprekkencyclus. Willen medewerkers de gewenste (onderwijs)kwaliteit leveren,
dan is het belangrijk met hen in gesprek te gaan
over hun functioneren, ontwikkeling en te leveren
en geleverde prestaties en de uitkomsten daarvan
vast te leggen. In 2014 wordt het beleid voor de
gesprekkencyclus voor instemming voorgelegd aan
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad;
streven is het nieuwe beleid ten aanzien van de
gesprekkencyclus in te voeren met ingang van het
nieuwe schooljaar 2014-2015.
Management development
Scholing van management heeft plaats gevonden
ten aanzien van onder meer de gesprekscyclus
(Oegstgeest en Sassenheim), verzuim (Oegstgeest
en Sassenheim), Som2Day (Wassenaar) en School
aan Zet (Wassenaar en Sassenheim). Op de ISH
SEC namen de deputy heads deel aan de training
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
van het Principal Training Centre en aan interna­
tionale conferenties.
Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim
Verzuimpercentage en meldingsfrequentie
In 2013 is het verzuimpercentage voor de totale
stichting 0,4 procentpunt toegenomen ten
opzichte van 2012. Dit komt vooral door een toename van middellangdurig ziekteverzuim (verzuim
met een duur van 43 t/m 365 dagen). Met name
bij het Rijnlands Lyceum Sassenheim, het Centraal
Service Bureau en de ENMS heeft het lang­durig
verzuim een belangrijk aandeel in het totale
verzuim.
De meldingsfrequentie is verder afgenomen: 2011
1,9; 2012 1,6 en 2013 1,3. In 2013 kwam de meldingsfrequentie voor alle scholen niet boven de 1,5 en
kende zij een bandbreedte van 0,8 (Wassenaar)
tot 1,5 (Sassenheim en ISH VO).
Wordt het verzuimpercentage gerelateerd aan
de meldingsfrequentie, dan kunnen we constateren, dat het aantal keren dat medewerkers zich
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
ziek­melden afneemt en de verzuimduur toeneemt.
Men meldt zich met andere woorden minder vaak,
maar wel langer ziek.
Verzuimprotocol
In 2013 is een nieuw verzuimprotocol opgesteld
dat aansluit bij de regelgeving vanuit de Wet
Verbetering Poortwachter in het eerste en tweede
ziektejaar. In het protocol worden de verschillende
actoren in het verzuimproces en hun rollen, taken
en bevoegdheden toegelicht.
De GMR PO heeft begin 2014 ingestemd met het
verzuimprotocol. De GMR VO verzocht om enkele
aanpassingen. In het tweede kwartaal van 2014
wordt het verzuimprotocol geïmplementeerd.
De leidinggevende heeft een belangrijke rol als het
gaat om het verzuim van de medewerker. Hij (zij)
is casemanager en vanuit deze rol verantwoordelijk
voor een volledig, juist en tijdig verzuimdossier.
Het contact tussen de direct leidinggevende en
de medewerker over het verzuim is van wezenlijk
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
belang voor een spoedige re-integratie. Zo heeft
de zieke medewerker op de eerste ziektedag telefonisch contact met zowel de roostermaker als de
direct leidinggevende.
Specifieke aandacht wordt in het verzuimprotocol
gevraagd voor het frequent verzuim. Frequent verzuim blijkt namelijk vaak een voorbode van langdurig verzuim. Nadat de medewerker zich voor de
derde keer binnen twaalf maanden hersteld heeft
gemeld, voeren de leidinggevende en de medewerker daarom een frequent verzuimgesprek. Doel van
dit gesprek is eventuele oorzaken van het frequente
verzuim te achterhalen, oplossingen te bedenken
en concrete afspraken te maken hoe in de toekomst
het verzuim voorkomen kan worden.
Module Verzuimmanager
In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor
de implementatie van de digitale module
Verzuimmanager. Deze module heeft als voordeel dat het verzuimproces wordt gedigitaliseerd
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
en alle informatie op één centrale plek wordt
geregistreerd en beheerd. Meer betrokkenen
kunnen gelijktijdig in hetzelfde brondocument.
De digitale module Verzuimmanager is ingericht
conform de verplichtingen van de Wet Verbetering
Poortwachter en het Verzuimprotocol van de
Stichting Het Rijnlands Lyceum. De implementatie
van de module is voorzien voor 2014.
Enquête evaluatie bedrijfsarts
Sinds september 2012 neemt de Stichting het
Rijnlands Lyceum dienstverlening van een bedrijfsarts af van Human Capital Care; arbodienst
ARBONED/365 is verlaten. In 2013 is een evaluatie
voorbereid om de dienstverlening van de bedrijfsarts te kunnen evalueren met behulp van een online
enquête onder leidinggevenden en medewerkers
die het spreekuur van de bedrijfsarts hebben
bezocht. De enquête is in het eerste kwartaal van
2014 afgenomen.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
In 2013 zijn de plannen van aanpak van de RI&E’s
van de Europese School en de Eerste Nederlandse
Montessori opgemaakt en uitgewerkt. In 2014
komt de nieuwbouw van de ENMS gereed en zal
een aanvullende RI&E plaatsvinden. Zodra de verbouwing van de Secondary van de Europese School
gereed is, zal ook hiervoor een aanvullende RI&E
plaatsvinden. In 2014 zullen tevens alle RI&E’s en
plannen van aanpak up-to-date worden gemaakt.
E-HRM
In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor de
verdere digitalisering van HR processen in 2014.
Het streven naar verdere automatisering draagt
bij aan efficiëntere werkprocessen, waardoor een
groeiende organisatie kan worden bediend door
een gelijkblijvende HR-formatie.
Van de leverancier van het personeelsinformatie­
systeem Raet (You force), worden in 2014 de
modules Verzuimmanager, Personeelsdossier
Online, Employee Self Service en Declaratie
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
uitgerold. In 2013 is de papieren salarisstrook op de
Rijnlandse Lycea vervangen door de digitale salarisstrook; de internationale scholen volgen in 2014.
Ook zijn alle papieren personeelsdossiers gescand;
in 2014 worden deze online beschikbaar gesteld
aan de leidinggevenden.
HR informatie
Business Intelligence (BI), het managementinformatiesysteem dat de rectoren en schooldirecteuren
online kunnen raadplegen (en gebaseerd is op
gegevens uit het personeelsinformatiesysteem
Raet) is in 2013 aanzienlijk uitgebreid. Naast de
informatie over formatie, loonkosten en bevoegdheden bevat dit systeem ook nu voor de komende
drie jaar tabbladen waarin is te zien wanneer
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
tijdelijke contracten van medewerkers aflopen,
en wanneer medewerkers de AOW-gerechtigde
leeftijd of jubileumdatum bereiken. Ook kunnen
schoolleiders nagaan voor welke medewerkers
inkomsten uit het Vervangingsfonds worden verkregen en wie tijdelijk is benoemd of een tijdelijke
uitbreiding heeft gekregen in verband met vervanging wegens een zieke collega.
Fiscale wijzigingen arbeidsvoorwaarden
Uniform loonbegrip
Per 1-1-2013 is de Wet Uniformering Loonbegrip
ingevoerd. Hierdoor zijn de grondslagen Loon
voor loonheffing, SV-loon en de grondslag
voor het berekenen van de ZVW bijdrage
gelijk. Doel: een eenvoudige loonstrook. Mede
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
daarom zijn de Werkgeversbijdrage ZVW en
Werknemersinhouding ZVW van de strook verdwenen en als werkgeverslast opgevoerd. Omdat
de werknemer over de werkgeversbijdrage ZVW
voorheen belasting moest betalen, zijn ook de
loonheffingstabellen aangepast.
Vitaliteitsregeling / levensloopregeling
Ook zou in plaats van de spaarloon- en levensloopregeling een vitaliteitsregeling komen. Deze is niet
doorgegaan. Wel is het opnemen van levensloopsaldi in 2013 eenmalig aantrekkelijk gemaakt doordat deze voor een deel onbelast uitgekeerd mocht
worden bij een volledige eenmalige opname.
Hier is veel gebruik van gemaakt.
Participatiefonds (PO)
Door tekorten in het fonds werd de premie
per 1-8-2013 verhoogd van 2,65% naar 3,00%,
per 1-1-2014 is deze gestegen naar 4,00%
Teruggaaf basispremie WAO/WIA
Over de betaalde premies van de periode 1-1-2013
t/m 30-6-2013 werd 28,82% terugbetaald door de
belastingdienst, dit komt voort uit afspraken uit
het belastingplan 2014. Het teruggestorte bedrag
is € 139.808,-
Pensioen/AOW
Per 1-1-2013 steeg de pensioenpremie van 24,
1% naar 25,4%. AOW leeftijd ging omhoog naar
65 jaar en 1 maand.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
5 Huisvesting en Facilitair
Europese School Den Haag
De renovatie van de Europese School heeft zich
in 2013 met dezelfde snelheid voortgezet als na
de start in 2012. Na de oplevering van de tweede
verdieping in de zomervakantie is met grote
voortvarendheid niet alleen de derde en vierde
verdieping aangepakt maar ook de tweede gymzaal. Op de derde verdieping worden naast de
standaardlokalen vier practicumlokalen ingericht
met de bijbehorende opslag- en voorbereidingsruimten met daarnaast een Art & Design room. Op
de vierde verdieping werden een dubbel geïsoleerd
muzieklokaal en een grote mediatheek met inpandige computerruimte gesitueerd. Om te voldoen
aan het frisse scholen klasse B uitgangspunt zijn
vooral voor het binnenklimaat extra maatregelen
genomen om het “leefklimaat” in het lokaal voor
de leerling aangenaam te maken.
Wat betreft het buitengebied heeft het parkeer­
dek een metamorfose ondergaan: complete
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
herbestrating, snoei en kap van bomen en een
nieuwe omheining met toegangshekken.
De nieuwe schooltuin voor de Nursery is een groot
succes. Helaas is de druk van buitenspelende kinderen zo groot op de tuin dat met name de graszoden
dit niet aankunnen. In overleg met de hovenier
wordt naar andere oplossingen gezocht.
International School of the Hague
Ook in 2013 was er op de International School of
The Hague veel aan de orde als het gaat om (ver)
nieuwbouw en noodbebouwing. Na de oplevering
van de kantine, nieuwe personeelskamer en zes
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
lokalen was het in maart alweer tijd om te spreken
over tijdelijke noodbebouwing en interne aanpassing van lokalen op de begane grond. Door snel en
doeltreffend overleg met de gemeente werd in de
zomervakantie de grond voor de Primary bouwrijp
gemaakt en zijn er in een maand tijd vier tijdelijke
lokalen geplaatst. Ook de aanpassing van de lokalen werd op tijd in de vakantie gerealiseerd.
Eerste Nederlandse Montessori School
De jongste loot aan de stam van de Stichting
Het Rijnlands Lyceum brengt het oudste gebouw
in. Dit gebouw brengt dan ook veel onderhoud
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
met zich mee. Aan de hand van de meerjaren­
onderhoudsplanning worden schilderwerkzaamheden fase­gewijs per verdieping uitgevoerd.
Noodverlichting en vluchtroutebewijzering zijn
aangepast, bedrading is vervangen of in kabel­goten
gelegd en de infrastructuur voor data is verder
uitgebreid. De bibliotheek kreeg een opknapbeurt
en is met nieuw meubilair ingericht.
Vanuit de gemeente Den Haag is subsidie verleend
zodat de school twee multifunctionele ruimten
kon gaan bouwen. Deze ruimten zijn samen
met de personeelskamer en twee spreekkamers
onder­gebracht in de nieuwbouw die tegen de
achtergevel van de gymzaal op het achterterrein
van de school is geplaatst. In september startte de
aan­nemer de werkzaamheden die in 2014 zullen
worden afgerond. In de oudbouw is tevens een
lokaal op de eerste verdieping gerenoveerd.
Rijnlands Lyceum Wassenaar
Het gebouw van het Rijnlands Lyceum Wassenaar
ligt er prachtig bij en wordt bijzonder goed
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
onderhouden waarbij het monumentale gedeelte
de nodige aandacht vergt. In het kader van onderhoudswerkzaamheden is een deel van het voegwerk vervangen en zijn de jaarlijkse schilderwerkzaamheden uitgevoerd.
Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Het grootste gedeelte van het gebouw van het
Rijnlands Lyceum Oegstgeest dateert uit eind jaren
zestig. De toen gehanteerde normen voor isolatie
verschillen van de huidige. Zo werd spouwmuurisolatie mondjesmaat uitgevoerd. Mede in het
kader van energiezuinig beleid zijn daarom alle
spouwmuren in 2013 gevuld met isolatiemateriaal.
Door de toenemende vraag naar elektriciteit en
om aan de veiligheidsnormen te kunnen blijven
voldoen, zijn alle elektriciteitskasten vervangen,
is een tussenstation bijgebouwd en zijn waar
nodig kabels vervangen. De operatie is in acht
weken uitgevoerd.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
In april 2013 startte de besprekingen met de architect over een uitbreiding van de personeelskamer.
De eerste schetsen zijn beoordeeld en vormen nu
het uitgangspunt voor het bestek.
verbeterd. Ook zijn er voorbereidingen getroffen
voor het vernieuwen van het dak. Beoogd wordt de
klimaatbeheersing van het gebouw daarmee verder
te verbeteren.
Rijnlands Lyceum Sassenheim
Ook op deze school staan de ontwikkelingen niet
stil. De gebruikelijke onderhoudsaspecten krijgen
de aandacht die zij verdienen. Er wordt echter
ook nagedacht over aanpassingen aan lokalen,
upgrading van gangen en het buitenaanzicht.
Daarnaast zijn er plannen om te komen tot een vernieuwing van de Bètavleugel. Voor de financiering
van de meer grootschalige projecten die de school
voorziet, rekent de school op de gelden die
vrijkomen als gevolg van de met de gemeente
Teylingen afgesproken doordecentralisatie.
Inkoop
Een school zonder multifunctionals (printer/
kopieermachine) is ondenkbaar. Van bijna alle
bestaande machines in de scholen was de looptijd
verstreken. Om te kunnen vernieuwen moest er
Europees worden aanbesteed. In oktober 2013
kwam dit rond en in het voorjaar 2014 worden de
nieuwe machines geplaatst.
Voor het Rijnlands Lyceum Wassenaar is de
schoonmaak opnieuw aanbesteed, op de
Europese School is het contract uitgebreid.
Op de ENMS startte in de zomervakantie een
nieuwe schoonmaakdienst.
Zowel voor de Europese School als ENMS zijn
nieuwe ontruimingsplannen en vluchtroute
bewegwijzering gemaakt.
Centraal Service Bureau
Door verbouw van het Centraal Service Bureau
zijn de arbeidsomstandigheden voor het personeel
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Zoals elk jaar vond overleg met de verzekeringsmaatschappij plaats en daar waar nodig zijn
aanpassingen doorgevoerd.
Op inkoopgebied is gestart met het laten maken
van een inkoopscan. Inzicht in de eerste uitkomsten zal zeker de komende jaren leiden tot een
efficiënter beheer.
Milieu en duurzaamheid
Binnen de scholen is in lesprogramma’s aandacht
voor milieu en duurzaamheid. Leerlingen wordt
geleerd om na te denken over het milieu en hun
energiegebruik. De Stichting Het Rijnlands Lyceum
is zich daar met zijn gebouwen ook degelijk van
bewust. Spouwmuurisolatie, dubbel glas en
warmteterugwinning zijn bekende begrippen als
het om gebouwbeheer gaat. Motivatie ontstaat als
je daadwerkelijk op meters kunt aflezen wat aan
energie wordt teruggewonnen. De International
School is daar een goed voorbeeld van met zijn
zonnepanelen op het dak. Dit laatste gaat een
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
vervolg krijgen op de daken van de Europese
school en ENMS. In nauw overleg met de wijk en
de gemeente Den Haag zullen in 2014 panelen op
de daken geplaatst worden en worden voor de
leerlingen afleespanelen opgehangen.
6 ICT
Infrastructuur
Het jaar 2013 was het jaar waarin de transitie heeft
plaatsgevonden van onze oude ICT infrastructuur
naar onze nieuwe ICT omgeving. Het netwerkbeheer is daarmee eveneens overgedragen naar
onze nieuwe ICT leverancier. De transitie vond het
voorjaar plaats en is per school doorgevoerd. Alle
scholen werken nu vanuit een zogenaamde hybride-cloud omgeving die in een centraal opgesteld
extern datacenter is ondergebracht. Alle locaties
zijn via snelle glasvezelverbindingen met het
datacenter verbonden. Het beheer van centraal
opgestelde systemen is kostenefficiënt en ontzorgt
de ICT medewerkers op de scholen.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Met de transitie is ook het grootste gedeelte van
de op de scholen aanwezige desktopsystemen
vernieuwd vanwege het bereiken van de technische
levensduur van deze systemen. Deze pc’s hebben
meer dan vijf jaar dienst gedaan. De migratie is
gefaseerd uitgevoerd en is zonder noemenswaardige problemen en verstoringen van het onderwijsproces verlopen. De migratie naar een centraal
datacenter heeft een goed inzicht gegeven in de
variëteiten en aantallen onderwijsapplicaties die
gebruikt worden op onze scholen. Het onderling
uitwisselen van kennis en ervaring met betrekking
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
tot deze onderwijsapplicaties kan hierdoor verder
worden opgepakt.
Na de vernieuwing van de centrale ICT architectuur zijn er per school ICT verbeteringen door­
gevoerd. Zo zijn het Rijnlands Lyceum Oegstgeest
en het Rijnlands Lyceum Wassenaar grotendeels
voorzien van een draadloze Wifi infrastructuur.
Met de aanwezigheid van deze voorziening kan
het gebruik van laptops en tablets binnen het
onderwijsprogramma verder worden toegepast.
Op Het Rijnlands Lyceum Sassenheim werken de
leerlingen in beperkte mate al met laptops en dan
met name bij de sciencevakken.
De Europese school Den Haag heeft in 2013 ook
de 2e etage in gebruik genomen als gevolg van
de verdere ontwikkeling en groei van de Primary
afdeling. Deze etage is geheel voorzien is van ICTmiddelen en -voorzieningen waaronder pc’s en
smartboards per lokaal, laptops voor de leerlingen
en een Wifi infrastructuur. De International School
of The Hague heeft in 2013 het aantal tablets
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
(iPads) voor de Primary afdeling verder uitgebreid.
Het aantal zogeheten Apps (programma’s) in het
Internationaal onderwijs is aanzienlijk en verdere
integratie en individualisering van het onderwijs
wordt hiermee mogelijk. De begeleiding van dit
traject wordt gedaan door een special hiervoor
aangestelde ICT coördinator.
Tot slot kan gemeld worden dat de
Eerste Nederlandse Montessori school in 2013
geheel voorzien is van een nieuw datanetwerk en
alle lokalen voorzien zijn van een Smartboard.
De firma Heutink verzorgt het onderhoud en
beheer van de ICT omgeving vanwege de beperkte
omvang van de school.
ICT Financiën
De ICT exploitatiekosten in 2013 bedroegen circa
1,15 miljoen euro. Daarmee zijn deze kosten met
ruim 689 duizend euro verlaagd ten opzichte van
2012. De exploitatiekosten over 2013 komen ruim
185 duizend euro hoger uit dan begroot voor 2013.
De voornaamste reden is de eenmalige hogere ICT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
beheerkosten vanwege het langer dan gepland
operationeel houden van de oude ICT infrastructuur. Daarnaast zijn de datakosten hoger vanwege
de overstap op snelle glasvezel dataverbindingen.
Vooruitblik 2014
Voor 2014 staat er weer een aantal uitdagende ICT
projecten in de planning. Alle scholen zijn in eigen
tempo en aanpak bezig met het verder toepassen
en integreren van ICT middelen en voorzieningen,
om het onderwijs kwalitatief beter en aantrekkelijker te maken. Het verder inrichten en gebruiken
van de digitale leeromgevingen (zoals SOM2day,
Moodle en Teletop) is daarbij een belangrijk
onderdeel. De International School of The Hague
gaat het gebruik van devices onder Secondary studenten verder uitbreiden in eerste instantie door
middel van een pilot in year 7. De Europese school
opent in 2014 ook een Secondary afdeling en neemt
daarmee het gehele schoolgebouw in gebruik. Alle
bijbehorende ICT voorzieningen zullen daarvoor in
2014 gerealiseerd worden.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
2013
Realisatie
€
2013
Begroting
€
2012
Realisatie
€
34.966.920
33.353.364
33.798.975
260.056
160.000
149.031
15.033.499
13.538.458
13.780.854
50.260.475
47.051.822
47.728.860
36.673.679
35.907.099
34.362.456
Afschrijvingen
2.056.923
1.764.954
1.493.486
Huisvestingslasten
3.089.093
2.756.000
3.168.612
Instellingslasten
6.047.685
5.973.040
6.999.668
47.867.379
46.401.093
46.024.222
2.393.096
650.729
1.704.638
Financiële baten
66.558
116.500
149.029
Financiële lasten
187.399
189.500
254.124
-120.841
-73.000
-105.095
Resultaat deelneming
0
0
-710.824
Vennootschapsbelasting
0
0
0
2.272.255
577.729
888.719
Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
7 Financiën en Bedrijfsvoering
Staat van Baten en Lasten 2013
Exploitatie
Het resultaat 2013 van de Stichting Het
Rijnlands Lyceum (SRL) bedraagt € 2.272.255.
Dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen
vermogen van de stichting.
Realisatie 2013 versus 2012
Het reguliere exploitatieresultaat 2013 is ten
opzichte van 2012 (exclusief het op dat moment van
toepassing zijnde deelnemingsresultaat) toegenomen met € 672.712. De baten zijn toegenomen met
€ 2.530.000. Deze toename is toe te schrijven aan
de extra middelen van OCW (€ 1.140.000) en aan
de toename van voornamelijk school fee bijdragen
(€ 950.000) van de ISH en ESH. De lasten zijn toegenomen met € 1.800.000. De toename is veroorzaakt door hogere personeels­lasten (€ 2.310.000),
hogere afschrijvingslasten (€ 560.000) maar
lagere huisvestings- (€ 80.000) en instellingslasten
(€ 950.000). Deze lagere instellingslasten betreffen
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Saldo financ. baten en lasten
Totaal resultaat
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
enerzijds lagere uitgaven aan reclame- en kantoorartikelen en anderzijds lagere ICT kosten als gevolg
van een gunstiger contract met de huidige ICT
beheerder ten opzichte van het contract met
de vorige beheerder.
Realisatie versus begroting
Het resultaat 2013 is € 1.694.526 hoger dan begroot.
Deze forse overschrijding is grotendeels toe te
schrijven aan de extra in december 2013 uitgekeerde middelen van ruim € 1.140.000 als gevolg
van het Nationaal Onderwijsakkoord.
De baten zijn € 3.210.000 hoger dan begroot.
Dit is veroorzaakt door hogere opbrengsten aan
personele en materiele bekostiging (Nationaal
Onderwijsakkoord). Ook zijn er aan baten ruim
€ 760.000 meer aan school fees binnengekomen
dan begroot was. Er is meer aan additionele
subsidies (€ 110.000) ontvangen en bij de overige
opbrengsten (€ 250.000) betreft dit onder meer een
teruggaaf loonheffing 2010 en een teruggaaf BTW.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
De hogere lasten zijn met name veroorzaakt door
bijna € 770.000 meer aan personeelslasten te hebben uitgegeven dan begroot als het gevolg van de
hoger dan verwachte groei van het leerling­aantal.
De afschrijvingen zijn € 290.000 hoger vanwege
de verbouwingen bij de ISH en de ESH en de extra
aanschaf van inventaris.
De huisvestingslasten zijn € 330.000 hoger dan
begroot door een hoger energieverbruik en
hogere schoonmaakkosten. Dit laatste betreft
de extra schoonmaakactiviteit vanwege diverse
verbouwingen.
De sterke toename van het aantal leerlingen in 2013
bij zowel de ISH (Primary en Secondary) als bij de
ESH is de verklaring van de hogere inkomsten aan
school fees en extra groeibekostiging van OCW
voor het internationaal basis onderwijs dan bij de
begroting voorzien was.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Kengetallen
2013
Realisatie
2013
Begroting
*
2012
Realisatie
*
2011
Realisatie
50.260.475
47.116.763
47.728.860
45.635.368
2.272.255
642.670
1.599.543
853.750
4,5
1,4
3,4
1,9
Bijdrage OCW in baten
69,6
70,8
70,8
71,1
Kapitalisatiefactor
31,8
27,8
28,8
29,2
Personeelsfactor
73,0
76,2
72,0
72,2
Eigen vermogen
9.878.204
8.248.619
7.605.949
6.006.404
Totaal vermogen
30.719.031
27.602.744
28.144.740
26.524.475
32,2
29,9
27,0
22,6
Exploitatie
Rijks- en overige baten
Resultaat in
Rentabiliteit %
Vermogen
Solvabiliteit
Liquiditeit
Liquide middelen
Netto werkkapitaal
Current ratio
4.048.111
6.000.000
5.196.750
6.673.900
-3.779.729
-5.173.719
-3.980.310
-3.179.413
0,72
62,2
0,69
0,74
Exploitatie
Rentabiliteit
De rentabiliteit is 4,5%. Zonder de extra middelen
van het Nationaal Onderwijsakkoord (€ 1.140.000)
zou het percentage 2,1 zijn geweest. Dit laatste
percentage ligt geheel in de lijn van het stichtingsbeleid om jaarlijks gelden toe te voegen aan het
weerstandsvermogen van de stichting.
OCW factor
De bijdrage OCW factor is gedaald ten opzichte
van 2012. Dat het aandeel van OCW in het totaal
aan baten in 2013 ten opzichte van vorig jaar is
afgenomen is toe te schrijven aan de stijging van
de inkomsten bij het internationaal onderwijs
(School fee).
Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor is in 2013 ten opzichte van
2012 gestegen. Dit is met name veroorzaakt door
de toename van de aanschaf van inventaris en
apparatuur bij de ISH en ESH. Daarnaast is de
*) Exclusief Backershagen BV. Het resultaat in 2012 en 2011 inclusief Backershagen BV bedroeg € 888.719 respectievelijk € 804.431
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
toename van de vlottende activa reden van stijging
van deze factor. In deze post zit een bedrag van ca.
€ 2.800.000 begrepen. Dit is door de stichting voor
de Gemeente Den Haag voorgefinancierd inzake
de verbouwing van de ESH. De kapitalisatiefactor
van 31,8 blijft ruim onder de door de overheid
ingestelde signaleringsgrens van 35.
Personeelsfactor
De personeelsfactor is in 2013 ten opzichte van
2012 gestegen. Deze stijging van personeelskosten
in relatie tot het totaal aan baten vergeleken met
vorig jaar is vanwege de toename van de personele
formatie bij de ISH en ESH.
Vermogen
Solvabiliteit
De solvabiliteit is vergeleken met 2012 gestegen van
27,0 naar 32,2. (De hier weergeven solvabilteitsratio is exclusief de voorzieningen). De stijgende lijn
van deze ratio over de afgelopen jaren met voor
2013 een ratio van 32,2 is vertrouwenwekkend en
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Risicomanagement
geeft aan dat de stichting een gedegen en solide
financieringsstructuur heeft.
Liquiditeit
Liquide middelen
De liquiditeitspositie per 31 december 2013 is
ten opzichte van vorig jaar afgenomen met
€ 1.148.639. Maar met de van de Gemeente
Den Haag in februari 2014 ontvangen € 2.800.000
inzake de voorgefinancierde verbouwingskosten en
de kredietfaciliteit bij het Ministerie van Financiën
zijn de financiële middelen voldoende om onvoorziene risico’s op te kunnen vangen.
Current ratio
De current ratio is in 2013 ten opzichte van 2012
weliswaar gestegen, maar dit is deels gelegen in
het feit van de vooruit gefactureerde schoolgeld­
bijdrage van het internationaal onderwijs.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
De Planning & Control cyclus is in 2013 verder uitgerold en geoptimaliseerd. De frequentie en regelmaat volgens een van te voren opgesteld tijdpad
van informatievoorziening op financieel maar ook
op HR gebied geven het vertrouwen dat mogelijke
overschrijdingen tijdig kunnen worden gesignaleerd. Op basis van deze maandelijkse rapportages
vinden gesprekken met het schoolmanagement
plaats, zodat eventueel bijgestuurd kan worden.
Natuurlijk draagt de Business Intelligence applicatie ook bij tot het ontsluiten van de informatie.
In het najaar van 2013 is een aantal kritische processen, zoals het salarisverwerkingsproces en de
volledigheid van opbrengsten nader bekeken. Dit
heeft geresulteerd in een verdere verbetering en
fine-tuning, een proces dat doorloopt tot in 2014.
Omdat de stichting aan schatkistbankieren doet
via het Ministerie van Financiën zijn mogelijke
krediet en liquiditeitsrisico’s beheersbaarder en
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
beperkter dan bij (commerciële) bankinstellingen
het geval zou zijn.
Het grootste risico voor een onderwijsinstelling
is gelegen in de verhouding tussen het aantal
leerlingen en de formatie. In een stichting waarbij
sommige scholen groeien en andere krimpen is dat
des te belangrijker. Het bestuur van de stichting
volgt die ratio dan ook op de voet. Om het risico
van krimp in formatieve zin op te vangen, heeft
de stichting in 2013 het werkgelegenheidsbeleid
vastgesteld waarbij interne afspraken zijn gemaakt
over herplaatsing van personeel bij terugloop op
een school. De rapportages over demografische
ontwikkelingen bieden de stichting daarbij enig
houvast.
Andere risico’s in het onderwijs betreffen onder
meer de veiligheid van de ICT systemen en procedures omtrent examens. Landelijke voorbeelden
tonen aan dat imago-schade die kan optreden
als gevolg van falend beleid of nalatigheid grote
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
gevolgen kan hebben voor een individuele school.
Dit soort aspecten heeft dan ook de voortdurende
aandacht van bestuur en schoolleidingen.
Een ander risicoaspect betreft de investeringen en
daarmee veelal langjarige verplichtingen. Bij het
nemen van investeringsbeslissingen wordt niet
alleen de individuele situatie van de school, maar
ook de positie van de stichting als geheel beoordeeld. Dit betreft voornamelijk investeringen in
gebouwen, waarbij het soms om voorfinanciering
gaat met een groot beslag (tijdelijk) op liquide
middelen, en soms om afschrijvingen met langjarige consequenties voor de exploitatie. Daarbij
wordt altijd uitgegaan van een realistische inschatting van de ontwikkeling van het aantal leerlingen.
Het meest in het oog springende risico op dit
moment betreft de ontwikkeling van de Europese
School Den Haag, afdeling voortgezet onderwijs.
Met een groei naar circa 450 leerlingen in oktober
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
2014 in het basisonderwijs, is wel duidelijk dat er
van onderop voldoende potentieel is om ook een
afdeling voor voortgezet onderwijs levensvatbaar
te laten zijn. De weg naar een volgroeide school
en een gezonde, eigenstandige financiële basis
duurt echter lang en vereist hoge voorinvesteringen. De school werkt in principe voor de kinderen
van Europese ambtenaren en de aanwezigheid
van Europese organisaties in Den Haag en die van
andere internationale organisaties wordt door de
gemeente Den Haag gestimuleerd en vormt voor
de stichting dan ook het uitgangspunt op basis
waarvan keuzes worden gemaakt.
Internationaal onderwijs als zodanig is meer risicovol dan regulier Nederlands onderwijs. De gemiddelde verblijfsduur van de leerling is vier jaar en die
grote mobiliteit schept ook onzekerheden. Om die
reden hechten wij eraan dat de financiële buffer
van de scholen voor internationaal onderwijs hoger
is dan die van onze Nederlandse scholen.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Ten slotte moet opgemerkt worden dat ook
overheidsbeleid en cao-afspraken onzekerheden
veroorzaken waardoor de reguliere sturing op de
financiële huishouding op zijn minst onder druk
staat. Onvoorspelbare onderwijsakkoorden tussen
politieke partijen en het ministerie, en onvoorspelbare cao-uitkomsten maken het een onderwijsorganisatie niet gemakkelijk om een stabiel financieel
beleid te voeren.
Toekomstparagraaf
Personele bezetting in fte
2013
2014
2015
2016
560,8
572,0
598,0
609,0
19,9
20,0
21,0
21,0
Onderwijzend personeel
388,2
396,0
414,0
422,0
Overige medewerkers
152,7
156,0
163,0
166,0
Leerlingenaantallen
5.469
5.770
5.860
5.940
Totaal
Management/directie
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
De stichting verwacht een stijging van het aantal
leerlingen in 2014 van ongeveer 300 ten opzichte
van 2013. Deze stijging komt voor rekening
van het internationaal onderwijs. De Europese
School Den Haag (basis en voortgezet onderwijs)
zorgt voor het grootste deel van deze stijging.
Daarentegen krimpen de leerlingenaantallen enigszins bij de nationale scholen (met name in
het voortgezet onderwijs), een en ander analoog
aan de demografische ontwikkeling in het betreffende schoolgebied. De explosieve stijging in 2014
in het internationaal onderwijs zal naar verwachting in de jaren erna, weliswaar in afgezwakte
vorm, toch aanhouden. Met het oog op de groei
van het aantal leerlingen worden voorbereidingen
getroffen om in de gewenste huisvestingsbehoefte
te kunnen voorzien. De personele bezetting zal
zich in de komende jaren in dezelfde mate ontwikkelen als de te verwachten leerlingenaanwas.
Aangezien de groei van het aantal leerlingen zich
op het internationale vlak bevindt is het financiële
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
risico beheersbaar. Dit vanwege de omvang van
de bekostiging in relatie tot de hoogte van de
verplichtingen. Met andere woorden: er worden
voldoende middelen gegenereerd om het financiële weerstandsvermogen van de stichting afdoende
op niveau te krijgen dan wel te bestendigen om het
mogelijke risico van daling van het aantal leerlingen
het hoofd te kunnen bieden.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Staat /Raming van Baten en Lasten
Realisatie
2013
Prognose
2014
2015
2016
34.966.920
34.850.000
36.380.000
36.510.000
260.056
165.000
40.000
40.000
15.033.499
16.905.000
18.570.000
19.460.000
50.260.475
51.920.000
54.990.000
56.010.000
36.673.679
39.150.000
41.490.000
42.500.000
Afschrijvingen
2.056.923
2.390.000
2.310.000
2.330.000
Huisvestingslasten
3.089.093
3.160.000
3.160.000
3.030.000
Instellingslasten
6.047.685
6.120.000
6.040.000
6.040.000
47.867.379
50.820.000
53.000.000
53.900.000
2.393.096
1.100.000
1.990.000
2.110.000
-120.841
-105.000
-90.000
-70.000
2.272.255
995.000
1.900.000
2.040.000
Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Saldo financ. baten en lasten
Totaal resultaat
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
De bekostiging van de sterke stijging van de
verwachte leerlingenaantallen in 2014 ten opzichte
van het aantal leerlingen in 2013 wordt door de
stichting grotendeels voorgefinancierd (T-1).
Dit betekent dat in 2014 de baten ten opzichte van
2013 maar met 3% stijgen, terwijl de lasten met 6%
toenemen. Het gevolg is dat in 2014 het te behalen
resultaat niet voldoende zal zijn als gewenste toevoeging aan het financiële weerstandsvermogen
van de stichting. Maar dit tijdelijk tekort wordt in
de jaren erna weer ingehaald, zodat bij handhaving
en navolging van de prognoses, deze voldoende
zekerheid geven dat de stichting de structurele
lasten voor de komende jaren kan voldoen.
De inhaalslag om het tijdelijk tekort te compenseren met de forse begrote overschotten voor de
jaren 2015 en 2016 is mogelijk vanwege de verwachte groei van de leerlingen die zich in het internationale onderwijs zal afspelen. Het financiele
afbreukrisico in dit speelveld is vele malen groter
dan dat dit bij het nationaal onderwijs het geval is.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Balans
Realisatie
31-12-2013
Prognose
31-12-2014
31-12-2015
31-12-2016
21.099.300
20.730.000
18.650.000
17.700.000
21.099.300
20.730.000
18.650.000
17.700.000
Vorderingen
5.571.620
3.500.000
4.200.000
5.200.000
Liquide middelen
4.048.111
5.600.000
8.000.000
9.500.000
Totaal vlottende activa
9.619.731
9.100.000
12.200.000
14.700.000
30.719.031
29.830.000
30.850.000
32.400.000
Eigen vermogen *)
9.878.204
9.960.000
11.850.000
13.900.000
Voorzieningen
3.130.366
3.000.000
3.300.000
3.300.000
13.399.461
14.370.000
13.700.000
13.700.000
30.719.031
29.830.000
30.850.000
32.400.000
9.526.621
9.660.000
11.550.000
13.600.000
351.853
300.000
300.000
300.000
9.878.204
9.960.000
11.850.000
13.900.000
Activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Totaal activa
Passiva
Kortlopende schulden
Totaal passiva
*) Samenstelling Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve
Totaal
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
De toename van het eigen vermogen in de
komende jaren ten opzichte van 2013 in relatie tot
het totaal vermogen uitgedrukt in de solvabiliteitsfactor is en blijft ruim boven de door het ministerie van OCW gehanteerde grens van 30. De hier
berekende solvabiliteit is exclusief de balanspost
voorzieningen.
Bij de in waarde teruglopende materiele vaste
activa is geen rekening gehouden met de mogelijke
overname van het schoolgebouw van Het Rijnlands
Lyceum Sassenheim in het kader van het zogeheten
doordecentralisatie traject. De aankoop van het
schoolgebouw bedraagt ongeveer € 1.800.000.
Deze overname zal waarschijnlijk door een
lening worden gefinancierd bij het Ministerie van
Financiën (“schatkistbankieren”). Deze transactie
beïnvloedt de solvabiliteit in geringe mate. In de
hier gepresenteerde reeks van Langlopende schulden is geen rekening gehouden met deze mogelijk
te verkrijgen lening. Daarnaast bestaan er op de
International School of The Hague plannen tot
verdere uitbreiding van het gebouw ten behoeve
van het basisonderwijs. Op dit moment is het nog
te prematuur om hier in deze toekomstparagraaf al
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
rekening mee te houden. In de komende jaren komt
de liquiditeitspositie van de stichting niet onder
druk te staan vanwege het feit, dat de groei van de
organisatie haar oorsprong vindt in de toename
van leerlingen in het internationaal onderwijs.
De financiering van de kosten van formatieuitbreiding en allerlei kosten die gemaakt worden
voor onderwijsvoorzieningen worden gedekt
vanuit deze bekostiging.
De kapitalisatiefactor van eind 2013 bedraagt 31,8.
Deze daalt maar in lichte mate in de jaren 2014,
2015 en 2016.(Met ook hier de vermelding dat ten
aanzien van de hier gepresenteerde ratio trend
geen rekening is gehouden met de invloed van
de eventueel en vervolgens mogelijk te verkrijgen
externe financiering).
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Horizontale verantwoording
Het jaarverslag van de Stichting Het Rijnlands
Lyceum wordt vanaf het jaarverslag 2013 nog
uitsluitend digitaal verspreid. We doen dit actief
aan alle stakeholders en passief via de website.
De verschillende overleggremia worden expliciet
uitgenodigd om over het jaarverslag de dialoog te
voeren. Zo zal ook de gecombineerde GMR VO en
PO met de bestuurder en de Raad van Toezicht het
jaarverslag bespreken en daarmee het kalenderjaar
2013 evalueren.
Klachtenafhandeling
In deze paragraaf wordt uitsluitend gerapporteerd over klachten die door externe klachtencommissies gegrond worden verklaard. In 2013
zijn er geen klachten gegrond verklaard bij de
Landelijke Klachtencommissie VO en PO, of
de Klachtencommissie Kinderopvang voor wat
betreft de peutergroep van de Eerste Nederlandse
Montessori School. Overigens zijn er bij de
Landelijke Klachtencommissie VO en PO en de
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Klachtencommissie Kinderopvang geen klachten
binnen gekomen.
Externe vertrouwenspersonen ongewenst
gedrag en integriteit
De externe vertrouwenspersonen van Centrum
Vertrouwenspersonen Plus hebben het afgelopen
jaar twee rollen vervuld.
In de eerste plaats hebben zij een bijdrage geleverd aan de professionalisering van de Interne
Vertrouwenspersonen door twee trainingsbijeenkomsten en een intervisiebijeenkomst te organiseren waarbij twee doelen centraal stonden:
--het samen brengen van de interne vertrouwenspersonen en kunnen werken met de
klachtenregeling.
--het verder professionaliseren van de interne
vertrouwenspersonen door inhoudelijke vraagstukken te bespreken (casuïstiekbespreking).
De tweede rol betrof het optreden als externe
vertrouwenspersoon bij klachten over ongewenst
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
gedrag en integriteit. Er is in dat kader geen beroep
gedaan op de externe vertrouwenspersonen.
Wel zijn zij vanuit hun rol als adviseurs tweemaal
benaderd voor een adviesgesprek over een situatie
rondom ongewenst gedrag.
Gemeenschappelijke Medezeggen­
schapsraad Primair Onderwijs
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
voor het Primair Onderwijs omvat zowel een
ouder- als een personeelsvertegenwoordiger van
respectievelijk de ENMS, de Primary School van
de International School of The Hague en van de
Elementary School van de Europese School
Den Haag Rijnlands Lyceum.
De GMR PO heeft driemaal met de bestuurder
overleg gevoerd en eenmaal – gezamenlijk met de
GMR VO – met de bestuurder en een aantal leden
van de Raad van Toezicht. Ieder kwartaal zijn de
financiële resultaten en de ontwikkelingen op de
drie scholen besproken. Tevens is de voortgang
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
ten aanzien van het Strategisch Plan 2012-2016
bediscussieerd.
In 2013 heeft de GMR PO instemming verleend
op het formatieplan, de invoering van het digitaal
personeelsdossier, het bekwaamheidsdossier en
de gesprekkencyclus, het functiegebouw, het
privacy beleid zowel met betrekking tot gegevens
betreffende de leerlingen als met betrekking tot
de leerkrachten en de (tijd) compensatie regeling
voor onderwijsondersteunende stafmedewerkers
(OOP) die lid zijn van een (G)MR, alsmede het
verzuimprotocol.
Over de begroting 2014 is positief geadviseerd.
Het overleg met de bestuurder wordt als
informatief en constructief ervaren en levert
een bijdrage aan de samenwerking tussen de
drie basisscholen, die door de GMR PO van harte
wordt ondersteund.
De GMR PO droeg na een zorgvuldig proces
mevrouw Daniëlle Koster voor als lid van de Raad
van Toezicht. Zij trad per 16 oktober 2013 toe tot
de Raad van Toezicht.
Eén van de leden van de oudergeleding van de
GMR is benoemd in de Ondersteunings Planraad
van de Stichting Passend Primair Onderwijs
Haaglanden.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Voortgezet Onderwijs
De GMR VO kijkt tevreden terug op het afgelopen
schooljaar. Maar liefst vier nieuwe leden kwamen
leden vervangen die vorig schooljaar afscheid
hebben genomen van de GMR. De heer Litan
werd gekozen als nieuwe voorzitter en de heer
Vogelzang nam afscheid.
De GMR heeft via een aanvulling op het huis­
houdelijk reglement vastgelegd dat er voortaan in
juni al bekend is wie het dagelijks bestuur vormt
voor het komende schooljaar. In dit voorstel staat
dat de zittende leden ieder jaar in juni na
verkiezing een nieuwe voorzitter, vicevoorzitter
en secretaris aan wijzen.
Uitvoerig is stilgestaan bij de strategienota
2012 -2016. De bestuurder heeft een toelichting
gegeven op de stand van zaken van onderwerpen
zoals onderwijskwaliteit en onderwijsvisie, digitalisering, personeelsbeleid en huisvestingsbeleid.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Ook heeft de GMR ingestemd met een groot aantal
nieuwe regelingen zoals de faciliteitenregeling
voor OOP-leden van medezeggenschapsorganen,
aanpassingen van het MR-reglement als gevolg van
de invoering van de wet op de Onderwijstijd en de
vakantieregeling, en het privacy reglement leerlingen/ouders en personeel.
De al eerder genoemde mogelijke afname in leerlingenaantal heeft ertoe geleid dat de stichting een
krimpbeleid heeft ontwikkeld waarin procedures
en regels zijn vastgelegd. De GMR heeft met dit
werkgelegenheidsbeleid ingestemd.
popgesprek, een functioneringsgesprek en een
beoordelingsgesprek plaatsvinden. De resultaten
van die gesprekken zullen worden bijgehouden in
een bekwaamheidsdossier. Ook is het personeelsdossier gedigitaliseerd. De GMR heeft na een aantal wijzigingen ingestemd met de invoering van de
gesprekkencyclus en de vorming van de dossiers.
Dit is ook belangrijk in het kader van de invoering
van het lerarenregister. Met ingang van 2017 is er
sprake van een verplichte inschrijving en moet dit
register het sluitstuk zijn van een professionele
keten van gesprekken en dossiervorming.
Op het gebied van verdergaande professionalisering is een aantal stappen gezet. De bestuurder
heeft de GMR op de hoogte gebracht van dit beleid
en de GMR gelegenheid gegeven om op de stukken
te reageren. Het gaat hierbij om het invoeren van
een gesprekkencyclus voor de gehele stichting.
In een tijdspanne van maximaal drie jaar zullen
minimaal 1 maal een doelstellingengesprek, een
Het verzuimprotocol is gebaseerd op de Wet
Verbetering Poortwachter (WVP) waarin de
rechten en plichten van werknemer en werkgever
bij verzuim en re-integratie zijn vastgelegd. Daarbij
werd een aantal kanttekeningen gemaakt. De algehele toon werd te zakelijk gevonden en er werd te
weinig onderscheid gemaakt tussen de incidenteel
zieke en degene die regelmatig verzuimt. Na een
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
aantal aanpassingen heeft de PGMR ook goed­
keuring gegeven aan het verzuimprotocol.
In verband met de pensionering van het hoofd
financiën/controller was de GMR betrokken bij de
benoemingsadviesprocedure. Een afgevaardigde
van de GMR heeft daarvoor plaats genomen
in de benoemingsadviescommissie en advies
uitgebracht. Diezelfde afgevaardigde heeft ook
geadviseerd namens de GMR bij de benoemingsprocedure van een nieuw hoofd HRM.
De financiële commissie van de GMR heeft de
financiële kwartaalrapportages met de heer
Knoester en de nieuwe controller de heer
Diepenbroek besproken, waarbij steeds sprake was
van een heldere en open toelichting. Hierdoor kon
de financiële commissie de GMR goed voorlichten
over de financiële situatie van de Stichting.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
De gepresenteerde cijfers laten een goed en compleet beeld zien van de financiële situatie van de
Stichting. Het resultaat is ver boven de begroting
uitgekomen. Voor een groot deel is dit het gevolg
van de toegekende herfstakkoordgelden. Ook de
groei van het aantal leerlingen bij een deel van
de scholen deed de inkomsten flink toenemen,
ondanks de daar tegenoverstaande hogere
personeels- en huisvestingslasten.
Het positieve resultaat zorgde ervoor dat het eigen
vermogen op de balans in 2013 fors is toegenomen. Daar internationale scholen hogere risico’s
met zich meebrengen, is het begrijpelijk dat de
Stichting een beleid voert waarbij naar een hoger
weerstandsvermogen wordt gestreefd dan zoals
dat alleen voor reguliere Nederlandse scholen
is vereist.
De begroting is duidelijk en transparant. De
vermogenspositie van de stichting is gezond en in
lijn met de door de overheid vastgestelde ratio’s.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Volgens de begroting zullen alle scholen volgens de
gestelde norm van 2% van de omzet gaan bijdragen
aan het resultaat. De meerjarenbegroting laat een
gezonde ontwikkeling zien voor alle scholen. Het
ontbreken van een nieuwe CAO geeft nogal wat
onzekerheden met betrekking tot de ontwikkeling van de loonkosten. De verwachte krimp in de
komende jaren in leerlingenaantal bij sommige
scholen en mogelijke verdere bezuinigingsmaatregelen van de overheid vragen om een voorzichtig
financieel beleid. De GMR heeft positief over de
begroting 2014 -2017 geadviseerd.
Toen de begroting werd opgesteld was er nog geen
CAO. Er waren dus nogal wat onzekerheden met
betrekking tot de ontwikkeling van de loonkosten.
Inmiddels is in mei 2014 een nieuwe CAO afge­
sloten. De financiële gevolgen van de voorgestelde
regelingen zullen moeten worden berekend en
zullen te zien zijn in toekomstige begrotingen.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Verder is er in het overleg aandacht geweest voor
de migratie van ITIS naar OGD. Met name de
geringe servicekwaliteit heeft de aandacht gehad
van de GMR. De GMR heeft ook de invoering van
de functiemix gevolgd. Er bleken grote verschillen per school te bestaan. Met name de ISH heeft
een grote achterstand. Andere onderwerpen die
besproken zijn: de BAPO regeling, doordecentralisatie, het vak Chinees (RLW), onvoldoende
resultaten HAVO (RLO), de kosten van een glossy
Jaarverslag en schoolplannen.
Zoals ieder jaar was in september de jaarlijkse
bijeenkomst van de Raad van Toezicht en de GMR.
De zwaardere rol die de Raad van Toezicht heeft
gekregen werd nader toegelicht. Ook kwam
opbrengstgericht werken, het rekening houden
met verschillen en hoogbegaafdheid aan bod, evenals het streven om de kwaliteit van het onderwijs
ieder jaar naar een hoger niveau te brengen.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
De GMR ziet als haar belangrijkste taak het volgen
en controleren van beleidsprocessen op stichtings­
niveau. De GMR is tevreden over de mate en de
kwaliteit van informatieverstrekking door de heer
Knoester. Ook de financiële rapportage en de extra
uitleg van de heer Diepenbroek is als zeer helder
ervaren. Hierdoor kon de financiële commissie de
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
GMR goed voorlichten over de financiële situatie van de Stichting. De GMR heeft mevrouw
Hogendorp, het nieuwe hoofd HRM, als een goede
gesprekspartner ervaren. Ze heeft de opmerkingen
van de GMR op waarde geschat. De GMR heeft het
afgelopen jaar constructief en in goede harmonie
met de heer Knoester samengewerkt.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE
SCHOLEN
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Rijnlands Lyceum Wassenaar
Strategie
de leerlingen (leerlingenbestuur) en ouders (klassenouders en ouderraad). De medezeggenschapsraad bestaande uit de personeels-, ouder- en leerlingengeleding handelt volgens een participerend
overlegmodel. De school maakt de opdracht “meer
dan goed onderwijs” waar. Dit blijkt uit het meer­
jarenopbrengstenoverzicht van de Inspectie van
het Onderwijs en de toekenning van het predicaat
excellent aan de havo-afdeling voor het jaar 2013.
De jury excellente school schrijft in haar rapport
over het Rijnlands Lyceum Wassenaar:
Onderwijs
“De inrichting van het leerproces kenmerkt zich
door een opbrengstgerichte aanpak waarbij resultaten nauwlettend worden bijgehouden en zo nodig
bijsturing volgt. (…) Naast een goed doorgevoerd
proces van kwaliteitszorg is er sprake van een ruime,
formeel vormgegeven ouder- en leerlingbetrokkenheid bij de organisatie van het onderwijs”. (…).
Het eigen excellentieprofiel van de school kenmerkt zich door aandacht voor resultaten en goed
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar wil in alle
opzichten een excellente school zijn. De strategie
is gericht op:
--Lessen die meer dan goed zijn.
--Een relevant en aantrekkelijk aanbod aan extra
lesprogramma’s en buitencurriculaire activiteiten
--Een veilig schoolklimaat waar ieder zich gerespecteerd voelt
--Oog en zorg voor de individuele leerling
--Zorgzaam personeelsbeleid
Meer dan goed onderwijs
De vraag “Wordt het onderwijs er beter van?”
is leidend in het denken van de schoolleiding.
Alle aan school verbondenen worden in dit denken
betrokken. Dat geldt voor de vaksecties (overleg
schoolleiding-sectievoorzitters), de docenten en
medewerkers (teamvergaderingen), de medewerkers (overleg conrector-medewerkers),
drs. J. Leuiken
rector Rijnlands Lyceum Wassenaar
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
onderwijs, en een zeer ruim extracurriculair aanbod.
(…)
De school heeft een coherent verhaal, de aanpak
komt voort uit een visie en leidt tot resultaten”.
Opbrengsten
Het meerjarenopbrengstenoverzicht 2014 is
gebaseerd op de resultaten van 2011, 2012 en 2013.
De school wordt beoordeeld op vier kwaliteitsaspecten: rendement onderbouw, rendement
bovenbouw, verschil CE/SE en gemiddeld cijfer
CE. De havo en vwo afdeling scoren op alle kwaliteitsaspecten boven het landelijk gemiddelde.
In 2013 slaagden op beide afdelingen 96% van de
leerlingen voor het eindexamen. Onderstaand een
overzicht van het gemiddelde CE cijfers in 2012
en 2013 en de slaagpercentages in deze jaren.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
2012
2013
2012
2013
mavo
6.5
6.4
100%
92%
havo
6.6
6.7
100%
96%
vwo
6.6
6.6
92%
96%
Kwaliteit
Het kwaliteitszorgsysteem van de school monitort
de examenopbrengsten en de periodieke opbrengsten van alle jaarlagen en groepen gedurende het
schooljaar. Op basis van deze gegevens en de aanvullende gegevens van de sociogrammen per klas/
groep worden in klassenbesprekingen interventies
t.a.v. de individuele leerling en de klas besproken
door de afdelingsleider, mentor en vakdocenten.
De school heeft de didactische aanwijzingen van
het vernieuwde waarderingskader van de inspectie
als nieuwe focus aan het kwaliteitszorgsysteem
toegevoegd. Op basis van het kader heeft de
schoolleiding een observatieformat voor intervisie
(collegiaal lesbezoek) ontwikkeld. Een belangrijk
waarderingsaspect is omgaan met verschillen
in instructie en verwerking. Dit traject is ingezet.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Talentontwikkeling
Er is op het Rijnlands Lyceum Wassenaar veel
aandacht voor talentontwikkeling. De school
biedt extra bètavakken (wiskunde D, NLT), een
Kunstklas met de Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten en ‘native’ programma’s
voor de moderne vreemde talen (Internationaal
Baccalaureaat Engels, DELF Frans, Goethe Duits).
In 2013 is het extra lesaanbod verrijkt met het vak
Chinese Taal en Cultuur. Daarnaast wordt aan
excellent studerende leerlingen de kans geboden
om aan masterclasses deel te nemen: in eigen huis
aan de Masterclass Economie, buiten school aan de
verrijkingsprogramma’s van de Universiteit Leiden
en de TU Delft.
Internationalisering
Als Junior en Senior TTO school was het Rijnlands
Lyceum Wassenaar ook in 2013 zeer actief in Model
United Nations, Public Speaking en internationale
samenwerkingsprojecten met partnerscholen in
het buitenland.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Leerling- en oudertevredenheid
In 2012 is de tweejaarlijkse enquête onder de
leerlingen en ouders van derdeklassers uitgevoerd.
Deze is februari 2014 opnieuw afgenomen. Najaar
2014 staat het vierjaarlijkse brede tevredenheidsonderzoek onder leerlingen, ouders en medewerkers gepland. De school voelt zich gewaardeerd
door ouders en leerlingen.
Maatschappij en actief burgerschap
De school is goed ingekaderd in de gemeenschap.
De school onderhoudt een goede relatie met de
buurt(vereniging) en de gemeente. De school
toonde zich actief in acties voor diverse maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld ten behoeve
van onderzoek tegen de spierziekte FHSD en voor
onderwijsprojecten in Ghana. In deze en andere
activiteiten bevordert het Rijnlands Lyceum
Wassenaar het actief burgerschap van leerlingen.
De activiteiten vonden plaats in het kader van de
maatschappelijke stage.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Leerlingenzorg
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar werkt in de
zorg voor leerlingen met een vaste structuur en
vaste programma’s. De zorg gaat van begeleiding
op mentorniveau tot aan de specialistische begeleiding vanuit het ZorgAdviesTeam. De school
beschikt over twee zorgcoördinatoren en twee
vertrouwenspersonen. De school werkt samen
met externe zorgpartners o.a. in het schoolmaatschappelijk werk (Stichting Kwadraad) en in de
preventieprojecten (Stichting Voorkom). In de
ondersteuning van leerlingen met leerbelemmeringen werkt de school nauw samen met de
SchoolAdviesDienst Wassenaar (SAD). De school
en de SAD bieden gezamenlijk ondersteuningsprogramma’s o.a. voor leerlingen met taalachterstand.
De school beschikt over een goed functionerend
expertiseteam dyslexie. Voor Passend Onderwijs
participeert het Rijnlands Lyceum Wassenaar in
het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
VO Leiden. De rector heeft ten behoeve van de
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
scholen van dit samenwerkingsverband een model
voor het schoolondersteuningsprofiel passend
onderwijs ontwikkeld. De school heeft het
schoolondersteuningsprofiel op de schoolwebsite
gepubliceerd.
Schoolklimaat
Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat de leerlingen en ouders het RLW als een veilige en prettige
school ervaren. Op het aspect veiligheid geven
de leerlingen de school een 8, de ouders een 8,4
(bron: Vensters voor Verantwoording). De sterke
sociale cohesie en de kleinschalige schoolomgeving, waarin de menselijke maat voorop staat,
liggen aan dit vertrouwen ten grondslag. De school
beschikt over een pestprotocol en besteedt in de
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
lessen aandacht aan (digitaal) pesten. Dit beleid
blijkt effectief. Pesten is op het Rijnlands Lyceum
Wassenaar ‘not done’.
Relatie met het basisonderwijs
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar onderhoudt
goede contacten met de basisscholen in Wassenaar
en Voorschoten o.a. door deelname het zogenaamde bovo (= overleg basisonderwijsvoortgezet onderwijs) en activiteiten in het kader
van de Dag van de Talen. Op schoolleidersniveau
zijn er korte lijnen naar de andere vo-scholen en
de basisscholen in de regio. De Wassenaarse
Onderwijsraad is het overlegorgaan van alle
scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Wassenaar, de schooladviesdienst, de
gemeente en de wethouder onderwijs. De rector
van het Rijnlands Lyceum Wassenaar is voorzitter
van dit overleg.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Overige samenwerkingsrelaties
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar participeert in
het samenwerkingsverband ‘Knelpunt Risicoregio
Haaglanden’. De samenwerkende scholen ontwikkelden in 2013 projecten ter bestrijding van
tekorten aan leraren. In dit kader is de school de
initiatiefnemer van het ‘Duo Teaching Project’,
waarin senior en junior docenten elkaar stimuleren
en ondersteunen. Het Rijnlands Lyceum Wassenaar
is één van de partners van het ‘World Teachers
Training Programme’ (Iclon) voor het opleiden
van leraren voor het tweetalig onderwijs.
Onderwijstijd
De school voldoet aan de wettelijke normen van
de onderwijstijd.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Ontwikkeling leerlingenaantal
vwo-havo-mavo
2013-2014
vwo-havo
731
2012-2013
726
(uitstroom laatste
mavo-examenklas)
713
2011-2012
738
706
2010-2011
734
688
2009-2010
742
(laatste jaar volledige
mavo­afdeling)
680
2008-2009
692
622
Het bovenstaande overzicht toont de ontwikkeling van de leerlingenaantallen van de laatste zes
schooljaren. In het schooljaar 2010-2011 is de school
gestopt met de mavo-instroom in de brugklas.
In 2013 stroomde de laatste mavo-examenklas
uit. De populatie havo-vwo toont in de afgelopen
jaren een gestage groei. Naar verwachting zal
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
deze groei in het schooljaar 2014-2015 doorzetten.
De strategische keuze voor het schoolmodel met
uitsluitend vwo en havo blijkt – zoals beoogd – een
betere basis voor een gezonde bedrijfsvoering en
een evenwichtigere ratio leerlingen-docent.
Herkomst leerlingen Rijnlands Lyceum
Wassenaar 2013-2014
3%
5%
8%
In 2013 zijn 137 nieuwe leerlingen als brugklasser
ingestroomd. Ter vergelijking: in 2012 en 2011
was de instroom 122 respectievelijk 124 leerlingen. De positieve trend omtrent instroom zet
voor het schooljaar 2014/15 door. Een belangrijke
omstandig­heid daarbij is de groei van het aantal
leerlingen uit Voorschoten.
Personeel en bedrijfsvoering
84%
∫ Wassenaar
∫ Den Haag
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
∫ Voorschoten
∫ Overige gemeenten
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Ontwikkeling formatie
De formatie ontwikkelde zich in de afgelopen jaren
als volgt: 2010: 59,5 fte, 2011: 56,6 fte; 2012: 56,4 fte
en 2013: 57,4 fte. De geringe formatiegroei OP in
2013 komt voort uit nieuwe projecten en programma’s: Chinese Taal en Cultuur (0,30 fte) en het
Duo-project (0,26 fte). Tegenover deze uitbreiding
staan extra inkomsten in de vorm van schoolgeld
Chinees en doelsubsidie. Vervanging wegens ziekte
is in de formatie verwerkt.
In de afgelopen vier jaar liep de formatie aan lessen
terug van: 1.067 lessen, 1.049 lessen, 1.037 lessen,
naar 1.028 lessen in 2013. Voor meer informatie
over de formatie zie tabel 3 en 4
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Functiemix
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar heeft de functiemix van meet af aan actief en inhoudelijk gefundeerd ingezet. Daardoor zijn de streefgetallen
steeds ruim gehaald. In 2013 heeft het Rijnlands
Lyceum Wassenaar conform stichtingsbeleid een
tussenjaar ingepast als gevolg van de onzekerheid
omtrent de mogelijke bijstelling van de doelstellingen en de mogelijke invoering van het entreerecht.
Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de
situatie eind 2013 ten opzichte van de startsituatie
in 2008 en de doelstelling van oktober 2014.
Werving en Publiciteit
Met een duidelijke huisstijl, opvallende campagnes,
intensieve contacten met de basis­scholen en
hartelijke open dagen en informatieavonden weet
het Rijnlands Lyceum Wassenaar een groot publiek
te bereiken. De eigen medewerkers en leerlingen
spelen een belangrijke rol in de werving. Dit
waarborgt authenticiteit en betrokkenheid. De PR
van de school vernieuwt zich constant. De website
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Incl. HOS-ers en excl. teamleiders
Omschrijving
Salarisschaal
2008 - 10
2012 - 12
2013 - 12
2014 - 04
2014 - 10
te doen
Rijnlands Lyceum Wassenaar
LB
22,7
9,0
10,1
9,9
3,8
-6,2
Rijnlands Lyceum Wassenaar
LC
7,1
16,8
17,1
16,5
23,8
7,2
Rijnlands Lyceum Wassenaar
LD
8,6
14,1
14,6
14,9
13,8
-1,1
Rijnlands Lyceum Wassenaar
WFM
63,3
113,0
110,7
111,9
124,3
12,4
38,4
39,9
41,8
41,3
41,3
0,0
Rijnlands Lyceum Wassenaar Totaal
heeft in 2013 opnieuw een ‘makeover’ gekregen.
De sociale media winnen aan betekenis voor de
PR. Het schitterende jaarboek van de school is
een uitstekend PR-middel. Dit boek vergt echter
naast veel ‘vrijwilligersmankracht’ een aanzienlijke
bijdrage uit het PR-budget.
van de onderhoudskosten en de investeringen in
de komende jaren. Het plan loopt parallel met de
voorziening onderhoud. In het plan is rekening
gehouden met investeringen en onderhoud uit
de subsidies vanwege de monumentstatus.
Deze zogenaamde Brim-gelden lopen in 2014 af.
Huisvesting
De basis voor het onderhoud is het meerjarenondershoudsplan. Dit plan wordt jaarlijks bijgesteld. Het is een gedegen basis voor de raming
ICT
De school heeft in 2013 een belangrijke investering
gedaan in de modernisering van de ICT omgeving
door de installatie van een dekkend WiFi-netwerk.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Het aantal vakken met digitale leermiddelen neemt
toe. De ICT-beleidsgroep heeft in 2013 de aftrap
gedaan voor een ICT-beleidsplan met een looptijd
van 3 tot 4 jaar. Op basis van dit plan zal de
invoering van digitale leermiddelen verder ter
hand worden genomen.
Duurzaamheid
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar is gehuisvest
in een Rijksmonument. Het monument bestaat
uit een gebouwdeel uit 1939 en een deel uit 1952.
Volgens de huidige normen zijn deze gebouwdelen
in energieverbruik niet duurzaam. Daar waar
technisch mogelijk zijn energiebesparende maatregelen toegepast. Ten behoeve van de duurzaamheid behoeven de monumentale gebouwdelen
op termijn structurele aanpassingen.
Financiën
De school heeft het boekjaar 2013 financieel
met een klein positief resultaat afgesloten,
terwijl een hoger positief resultaat was begroot.
De belangrijkste oorzaken daarvan zijn de hoge
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
verwarmingskosten in verband met de koude
winter, de gestegen uitgaven voor leermiddelen en
UWV afrekeningen over het jaar 2012 met betrekking tot voormalige medewerkers van de school die
een werkloosheidsuitkering ontvangen. Ook zijn
de uitgaven voor schoolactiviteiten gestegen. De
gestegen kosten van de leermiddelen vloeien voort
uit de toename van digitaal leermateriaal. Het
boekjaar 2013 is het laatste jaar waarin de school
wordt bekostigd volgens de bekostigingscategorie
vmbo-havo-vwo. De bekostigingscategorie havovwo doet beter recht aan de personeelssamen­
stelling van het RLW. Deze is met ingang van 2014
van kracht.
Vrijwillige ouderbijdrage en TTO-bijdrage
De hoogte van de ouderbijdrage is in 2013 ongewijzigd gebleven. De inkomsten uit de ouderbijdrage
worden besteed aan extra leermiddelen, schoolactiviteiten voor leerlingen, extra ICT-voorzieningen
voor leerlingen, reproductie en communicatie.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Prestatiebox
De gelden uit de prestatiebox worden ingezet voor
scholing personeel en voor innovatie- en kwaliteitsprojecten. Het scholingsbeleid is vooral gericht op
opbrengstgericht werken, samenwerkingsprojecten tussen vakken en verdieping van vakkennis. Ten
behoeve van het tweetalig onderwijs is er gerichte
nascholing Engels voor de ‘non native’ docenten.
Voor de inzet van digitale leermiddelen is een
werkgroep geïnstalleerd met de opdracht een
meerjarenbeleidsplan te schrijven. Als innovatieen kwaliteitsprojecten kunnen genoemd worden
de invoering van Som-2day (ELO), de doorontwikkeling van het rekenbeleid en dyslexiebeleid, de
voorbereiding van invoering van het vak Chinese
Taal en Cultuur en de deelname aan de projecten
School aan Zet en Excellente School. De middelen
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
voor excellentie uit de prestatiebox worden breed
ingezet ten behoeve van alle leerlingen in remedial
teaching, rekenonderwijs, volgadviessysteemtoetsen tot en met klas 3, kwaliteitszorg en verrijkingsprojecten, waaronder samenwerkingsprojecten
met universiteiten en internationalisering.
Doelsubsidie Knelpuntregio Haaglanden
De school heeft een start gemaakt met nieuwe
samenwerkingsprojecten tussen vakken. Voor
dit project ‘Duo Teaching’ ontvangt het RLW
een aparte subsidie van het Ministerie van OCW
via het Samenwerkingsverband Knelpuntregio
Haaglanden. De daarin samenwerkende scholen
organiseren gezamenlijk projecten om het lerarentekort in de regio terug te dringen.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Medezeggenschap
De Medezeggenschapsraad (MR) van het Rijnlands
Lyceum Wassenaar heeft in het schooljaar 20122013 vijf keer met de rector vergaderd. Er is een
breed scala aan onderwerpen besproken: het
Zorgplan, begroting en realisatie financiën,
formatie, Passend Onderwijs (schoolondersteuningsprofiel), wijziging bevorderingsreglement,
het statuut ‘Leerlingenbestuur’, Chinees als keuzevak en de verkorting van de zomervakantie voor
docenten en de gevolgen voor de jaarplanning.
Het overleg heeft in goede sfeer uitgebreid plaatsgevonden. De besluiten van de schoolleiding
konden op een positief advies en instemming van
de MR rekenen.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Interfaculteit School voor Jong Talent
De Hogeschool der Kunsten (Den Haag) is er al
vele jaren van overtuigd dat het uiterst noodzakelijk is om te investeren in jonge mensen die
zeer getalenteerd zijn op het gebied van de dans,
muziek of beeldende kunsten. De Interfaculteit
School voor Jong Talent is daarvan het meest verregaande voorbeeld. Op de Interfaculteit School
voor Jong Talent, die sinds 1956 bestaat, combineren kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar hun
reguliere school voor basisonderwijs, havo en
vwo, met een intensief voortraject op het gebied
van de dans, muziek en/of beeldende kunsten.
Na dit traject stromen zij meestal door naar het
hoger kunstonderwijs en velen gaan daarna een
internationale carrière op het gebied van de kunsten tegemoet. De Hogeschool der Kunsten is de
enige hogeschool in Nederland die deze faciliteit
biedt. Zelfs in Europees verband zijn er slechts
enkele vergelijkbare scholen te vinden. Vanaf
2006 worden de leerlingen voortgezet onderwijs
ingeschreven via het Rijnlands Lyceum Wassenaar.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Dit heeft een tweeledig doel: enerzijds vallen
de leerlingen in deze constructie onder de juiste
formeel juridische structuur (WVO), anderzijds
kunnen de Interfaculteit School voor Jong Talent en
het Rijnlands Lyceum Wassenaar een verregaande
inhoudelijke samenwerking vormgeven.
gestart. Het betreft een zeer kleine groep leerlingen (< 5). Vanaf het schooljaar 2013-2014 zal de
School voor Jong Talent geen vmbo-diploma’s meer
uitgeven, maar zal de leerlingen wel voorbereiden
op een eventueel staatsexamen vmbo tl indien
ouders dat wensen.
Op dit moment staan er ongeveer 125 leer­
lingen voortgezet onderwijs ingeschreven via het
Rijnlands Lyceum Wassenaar. In mei 2010 bezocht
de Inspectie van het Onderwijs de School voor Jong
Talent. Er was voor de Inspectie geen aanleiding
af te wijken van het “basisarrangement”. Dit betekent dat er geen reden is om het toezicht
te intensiveren.
In 2013 hebben 4 leerlingen (allen havisten) het
eindexamen niet hebben gehaald. Het percentage
eindexamenleerlingen dat ná diplomering doorstroomt naar het nationale en internationale Hoger
Kunst Onderwijs bedroeg 75% (van deze 75%
stroomt 14% intern door van het “has traject” naar
de havo of van de havo naar het vwo)
In 2011 is de School voor Jong Talent gestart met
het ontwikkelen van een maatwerktraject voor
zeer getalenteerde musici of dansers die het havo
traject in 6 jaar zullen doorlopen. In het schooljaar 2012-2013 is een eerste groep leerlingen in dit
“has”-traject (“has”betekent “havo-kans-klas”)
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
verschillende werkgroepen die deze bouwplannen
begeleiden.
Het Koninklijk Conservatorium (inclusief de School
voor Jong Talent), het Residentie Orkest en het
Nederlandse Danstheater streven ernaar om in
2018 in een nieuw gebouw te worden gehuisvest.
In de stad Den Haag worden de plannen voor dit
gebouw (het zogenaamde “Spuiforum”) steeds reëler. De School voor Jong Talent participeert in de
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
De ingezette fusiebesprekingen met het conservatorium van Rotterdam (Codarts) zijn afgebroken.
Desalniettemin ligt hier een belangrijke kans voor
de School voor Jong Talent om de krachten te
bundelen met de Havo voor Muziek & Dans om de
voorzieningen voor jong getalenteerde dansers en
musici te bundelen. Samenwerkingsmogelijkheden
zullen dus onderzocht blijven worden.
Met enige trots kunnen we vermelden dat in
2013 de langverwachte “DAMU-regeling” in de
Staatscourant is gepubliceerd. Deze regeling
maakt het mogelijk om dans- en muziekleerlingen
meerdere vrijstellingen te verzorgen binnen hun
havo/vwo. De School voor Jong Talent, het Gerrit
van Veen college (Amsterdam) en de Havo voor
Muziek & Dans (Rotterdam) hebben de stichting
“DAMU” opgericht om de samenwerking met het
Ministerie van OCW en de HBO-raad
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
te waarborgen. De drie genoemde scholen zitten
eveneens in het bestuur en zullen in de toekomst
het DAMU-beleid doorontwikkelen. Tevens kan
de stichting gesprekspartner zijn voor Inspectie
van Onderwijs aangaande het specifieke karakter
van de opleiding en het toezichtarrangement van
de inspectie.
In 2013 is er een intensief scholingstraject geweest
voor alle docenten van de School voor Jong Talent
(incl. muziek/dans/beeldende kunst) onder leiding
van het APS (algemeen pedagogisch studiecentrum). Gesprekstechnieken, professionalisering,
organisatie en leerlingbegeleiding waren de hoofdonderwerpen. De scholing heeft geleid tot zeer
concrete verbeterstappen die direct in werking zijn
gezet. Daarnaast zal er voor het schooljaar 20142015 een vervolgtraject worden ontwikkeld dat de
eerste scholingsronde doorzet en verder verdiept.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Ten slotte: ook dit jaar heeft de school weer talloze
voorstellingen, exposities en muziekuitvoeringen
verzorgd. Nieuwe initiatieven waren onder andere
de concertreis van het AKO in Engeland, de nieuwe
relatie met partnerscholen in Istanbul voor de
Jazz leerlingen en de participatie in een tweetal
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
projecten van Opera2Day. In het najaar vonden de
voorbereidingen plaats voor een speciaal concert
voor H.K.H Prinses Beatrix als dank voor haar grote
betrokkenheid bij de kunsten. Het concert zal in
het in het voorjaar van 2014 plaatsvinden.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Strategie
Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest heeft in het verslagjaar mede een strategische verkenning geëntameerd naar de behoefte aan primair internationaal
onderwijs in de regio. Het onderzoek werd, in
opdracht van de gemeente Leiden en de gemeente
Oegstgeest, uitgevoerd door onderzoeksbureau
Van Beekveld en Terpstra. Het onderzoeksbureau
concludeerde dat er in de regio Leiden onvoldoende leerlingaanbod is om de introductie van
een internationale basisschool te legitimeren.
RLO zal daarom intensievere samenwerking met
Elckerlyc Leiderdorp nastreven. Ook zijn afspraken
gemaakt met de gemeente Leiden om te komen
tot een gezamenlijke profilering van het aanbod
internationaal onderwijs in onze regio. Het vergroten van de bekendheid van het huidige aanbod
via beschikbare ICT portals en bij de belangrijkste
internationale ondernemingen is daarbij ter
hand genomen.
De positie van de havo/vwo afdeling van de school
is in het verslagjaar onverminderd sterk gebleven.
De tweejarige brugperiode, de aanwezigheid van
het tweetalige vwo, de aanwezigheid van de internationale afdeling en het onderwijsorganisatie­
model zijn opnieuw belangrijke ingrediënten van
het onderwijskundig profiel gebleken.
Onderwijs
Opbrengsten
Aan het examen vwo 2013 namen 81 kandidaten
deel. 11 kandidaten werden afgewezen.
Het slaagpercentage kwam daarmee uit op 86%.
Aan het Havo examen namen 62 kandidaten deel.
9 kandidaten werden afgewezen, wat een slaagpercentage van 85% betekende. In de internationale afdeling namen 46 leerlingen deel aan het
eind­examen Internationaal Baccalaureaat, 42 zijn
geslaagd (91,3%).
In het verslagjaar maakte het Rijnlands Lyceum
Oegstgeest voor het eerst kennis met een
drs. J.D.H. Swieringa
rector Rijnlands Lyceum Oegstgeest
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
onvoldoende beoordeling op de kwaliteitskaart
van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie
beoordeelde het driejaarsgemiddelde CE cijfer
op de havo afdeling van de school (6,1 tegen
landelijk 6,2) als “onvoldoende”, alsook het
driejaars­gemiddelde rendement onderbouw. De
onderdelen vwo CE resultaat, verschil CE-SE havo
en verschil CE-SE vwo werden door de inspectie
voldoende beoordeeld. Onderstaand een overzicht
met de ontwikkeling van het gemiddelde CE resultaat en de slaagpercentages in 2012 en 2013.
2012
2013
2012
2013
havo
6.1
6.4
82%
85%
vwo
6.5
6.5
89%
86%
Sinds het bekend worden van het opbrengstenoordeel in april 2013 heeft de school hard gewerkt
aan verbeteracties die de examenopbrengsten
havo moeten verhogen. Het samenhangend geheel
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
van verbeteracties is inmiddels in de vorm van een
verbeterplan toegezonden aan de Inspectie van het
Onderwijs. De interventies richtten zich vooral op
een meer gestructureerde examenvoorbereiding en
een intensievere vorm van leerlingbegeleiding. Ook
werd met ingang van het schooljaar 2013-2014 de
onderwijscontacttijd voor de bovenbouw van de
havo verhoogd. De getroffen maatregelen leidden
bij het examen 2013 reeds tot betere prestaties en
een voldoende beoordeling.
negatief bij tot de beoordeling. Enigszins tegen
de visie in heeft de school daarom de toelatingsdrempel voor tweetalig onderwijs in 2012 weer
verhoogd. Op de opbrengstenkaart 2013 is op
dit criterium de verbetering zichtbaar. Daarnaast
is, vooruitlopend op de landelijke regeling, aan
toeleverende basisscholen het verzoek gedaan nog
uitsluitend enkelvoudige schoolverlatersadviezen
uit te brengen. Voor 2014 wordt daarmee een positief effect op dit criterium verwacht.
De beoordeling driejaarsgemiddelde rendement
onderbouw staat meer op gespannen voet met de
centrale visie van de school dat onderwijs vooral
een ontdekkingstocht naar individuele talenten
van de leerling moet zijn en dat leerlingen daarbij
keuzes moeten kunnen maken die uitdagen en
mogelijk risicovol zijn. Die visie heeft ons er in 2010
toe gebracht de drempel voor aanmelding voor
het tweetalig vwo te verlagen. Leerlingen die na
drie jaar eindigen in de havo afdeling dragen dan
Kwaliteit
Het opbrengstenoordeel 2013 heeft de reeds
bestaande ontwikkelagenda nog concreter geprofileerd. Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest is in
2013 voortgegaan op de ingeslagen weg waarbij
de gekozen thema’s van de ontwikkelagenda,
opbrengstenverbetering, ict-ontwikkeling, aandacht voor verschillen en professionalisering geheel
in het teken van het verbeteren van de onderwijs­
resultaten kwamen te staan. De vier thema’s
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
vormden dan ook de belangrijkste ingrediënten
voor het vernieuwde Schoolplan dat in 2014 gereed
zal zijn. De urgentie van het verbeteren van de
opbrengsten heeft in 2013 ook in hoge mate de
gesprekkencyclus als onderdeel van het kwaliteitszorgplan bepaald. Bij de jaarlijkse personele
gesprekken vormden de onderwijsresultaten
de belangrijkste input. De zogenaamde sectiegesprekken stonden geheel in het teken van de
ontwikkelagenda.
Talentontwikkeling
RLO bleef in het verslagjaar ruim baan bieden voor
de vele verschillende vormen van talentontwikkeling en excellentiebevordering. Alle leerlingen
uit de eerste drie leerjaren namen deel aan de
verdiepingsprogramma’s Art Studio, Bèta Studio
en Sport Studio. Leerlingen namen verder deel
aan het extra-curriculaire programma “Leren over
Leven” dat wordt aangeboden door de Universiteit
Leiden, aan het universitair Lapp-Top programma,
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
aan internationale schrijf- en debatwedstrijden,
aan Pre-University college, aan het oncologieproject van het LUMC (5 vwo), aan het Model of
United Nations en het Europees Jeugdparlement.
De school is trots op het brede aanbod aan uitdagende excellentieprogramma’s waaraan leerlingen
in 2013 opnieuw in groten getale deelnamen.
Rekenen en Taal
Met de gelden van de prestatiebox werd in het
verslagjaar veel aandacht besteed aan extra
contacttijd rekenvaardigheid en taalvaardigheid.
Alle vooreindexamenleerlingen namen deel aan de
pilottoets rekenvaardigheid. Conform het landelijke beeld was het resultaat van de havo leerlingen
verre van voldoende. De vwo leerlingen deden het
beter: ongeveer 65% van de vwo leerlingen slaagde
voor de toets. Door veel leerlingen is de toets als
een toets “buiten mededinging” beschouwd, wat
de betrouwbaarheid van de resultaten niet ten
goede komt.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
ICT en onderwijsinnovatie
De ontwikkeling van het ICT aandeel in het curriculum vorderde in 2013 langzaam maar gestaag.
Vaksecties maakten in toenemende mate gebruik
van licenties die door de uitgeverijen als vervanging voor werkboeken worden aangeboden. Onder
aansturing van de ICT coördinator werd het digitale platform “Moodle” uitgerold. Alle docenten
kregen in 2013 de beschikking over een iPad.
Het schoolgebouw is in het verslagjaar geheel
gereed gemaakt voor wireless toepassingen waardoor leerlingen betere toegang tot het internet
wordt geboden.
Internationalisering
In 2013 absolveerden alle 5 TTO leerlingen een
tweewekelijkse internationale stage in het buitenland. In het verslagjaar werd de samenwerking met
Jamnabai Narsee School uit Mumbai India verder
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
uitgebreid. Indiase leerlingen bezochten RLO in
juni 2013; het tegenbezoek van RLO leerlingen (15)
uit het derde leerjaar aan Mumbai vond plaats in
oktober 2013.
Maatschappelijke stage en burgerschap
Ondanks de aankondiging dat de verplichte maatschappelijke stage met ingang van 2015 zal vervallen heeft de schoolleiding besloten bestaande
activiteiten in het kader de maatschappelijke stage
ook in de komende jaren voort te zetten. Alle
leerlingen van de onderbouw zullen deelnemen aan
activiteiten die tot doel hebben hun sociale vaardigheden en competenties te vergroten. Zodoende
blijft de school actief werken aan de leerdoelen die
voortvloeien uit de “Wet op Actief Burgerschap en
Sociale integratie”.
Onderwijstijd
In alle afdelingen van de school programmeerde en
realiseerde Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest de
onderwijstijd ruim boven het wettelijk minimum.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Tevredenheid en schoolklimaat
Als onderdeel van Vensters Voor Verantwoording
werd in 2013 opnieuw de ouder- en leerlingtevredenheidsenquête afgenomen onder alle ouders
en leerlingen van het derde leerjaar. Ten opzichte
van de vorige tevredenheidsenquête steeg de
waardering van ouders van 7,2 naar 7,5 en van de
leerlingen van 7,1 naar 7,3. Veiligheid op school en
sfeer scoorden bij zowel ouders als leerlingen het
hoogst [8,3 - 8,1 (ouders) en 8,6 - 8,0 (leerlingen)].
47,6% van de ouders vulde de enquête in. Bij de
leerlingen lag dat percentage op 91,3. Het algemene
gevoel van veiligheid en geborgenheid blijkt ook uit
de lage incidentie van verstoringen. In het verslagjaar deden zich geen ernstige misdragingen voor
waarop het reglement van de school van toepassing
zou moeten zijn. De vertrouwenspersonen voor
het personeel hebben geen vragen ontvangen. De
zorgcoördinator voor de leerlingen signaleerde in
2013 geen toename in pestgedrag onder leerlingen.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Ontwikkeling leerlingaantal
In tegenstelling tot de demografische ontwikkeling
in de regio die tot 2017 een gestage afname van het
aantal leerlingen in groep 8 van de basisschool laat
zien, steeg in 2013 opnieuw het aantal leerlingen
dat zich aanmeldde op de school. Op 1 oktober
2013 waren 188 nieuwe leerlingen toegelaten tot de
school. De instroomstop voor de hogere leerjaren
bleef ook in 2013 gehandhaafd. In totaal kwam de
1 oktobertelling 2013 uit op 1446 leerlingen (inclusief 17 Vavo). Het leerlingaantal voor het Rijnlands
Lyceum Oegstgeest was daarmee voor het zesde
opeenvolgende jaar stabiel tot licht groeiend.
Na de instroombeperkende maatregelen van het
aanmeldingsjaar 2012 bleek actieve beperking van
de instroom in 2013 niet nodig; alle leerlingen die
voldeden aan de toelatingscriteria konden daadwerkelijk worden toegelaten.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Herkomst leerlingen Rijnlands Lyceum
Oegstgeest 2013-2014
15%
39%
21%
Omschrijving
Salarisschaal
2008 - 10
2012 - 12
2013 - 12
2014 - 04
2014 - 10
Te doen
Rijnlands Lyceum Oegstgeest
LB
32,9
16,2
13,8
14,6
0,0
-14,6
Rijnlands Lyceum Oegstgeest
LC
18,4
46,1
49,9
49,1
49,0
-0,2
Rijnlands Lyceum Oegstgeest
LD
19,2
20,5
20,0
20,1
34,8
14,7
Rijnlands Lyceum Oegstgeest
WFM
80,5
105,2
107,4
106,6
141,5
34,9
70,5
82,7
83,7
83,8
83,8
0,0
Rijnlands Lyceum Oegstgeest Totaal
Personeel en bedrijfsvoering
25%
∫ Oegstgeest
∫ Overige gemeenten
•—–
•—–
•—–
Incl. HOS-ers en excl. teamleiders
∫ Katwijk
∫ Leiden
RAAD VAN TOEZICHT
Formatie en functiemix
De ontwikkeling van de OP-formatie bleef in het
verslagjaar stabiel (85 fte). Met betrekking tot
de functiemix stond 2013 in het teken van stagnerend cao overleg. Stichtingbreed is besloten
het advies van de VO-raad met betrekking tot de
functiemix te volgen en pas op de plaats te maken.
Er is derhalve in het verslagjaar geen ontwikkeling geweest t.o.v. de situatie van 1 oktober 2012.
Zie onderstaande tabel voor de realisatie van de
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
doelstellingen tot nu toe en de doelstelling voor
oktober 2014.
Financiën
RLO sloot het verslagjaar 2013 af met een batig
saldo van 1,1 miljoen euro. Het positieve resultaat
werd vooral beïnvloed door de bijdrage van OCW
uit het herfstakkoord 2013 (€ 330.000) en een aanzienlijk efficiëntie effect als gevolg van de digitalisering van de externe communicatie met ouders en
leerlingen (minder uitgaven porti, drukwerk, office
supplies, € 97.000).
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Huisvesting
Met betrekking tot de huisvesting werden in 2013
plannen ontwikkeld voor een kwalitatieve verbouwing van de personeelskamer (voorzien voor juli
2014). Gezien de langjarig positieve ontwikkeling
van het leerlingaantal voorziet de school de noodzaak tot permanente uitbreiding van de onderwijsruimte, te realiseren in schooljaar 2015-2016.
Scholing
Voor scholing werd in het verslagjaar een bedrag
van € 100.800 gerealiseerd (gemiddeld ruim € 1000
per fte). De scholing stond vooral in het teken van
activerende didaktiek voor het onderwijzend personeel en voor het vergroten van de sturingskracht
voor de schoolleiding.
Vrijwillige ouderbijdrage en TTO-bijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage bleef voor het
negende jaar op rij gehandhaafd op het niveau van
€ 216. De verplichte lesgeldbijdrage voor tweetalig
onderwijs bleef gehandhaafd op € 648.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Verantwoording
Prestatiebox
Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest ontving in het
verslagjaar € 245.000 aan prestatiebox­gelden.
Daarvan werd € 50.000 toegevoegd aan het
beschikbare scholingsbudget voor onderwijzend
personeel en € 20.000 aan scholingsbudget voor
middenmanagement en directie. Ten behoeve van
extra taalvaardigheidstraining en rekenvaardigheidstraining werd 0,8 fte in de formatie opgenomen (€ 69.000). Voorts werd, als onderdeel van het
verbeterplan opbrengsten havo bovenbouw het
begeleidingssysteem geïntensiveerd en het aantal
vaklessen in de afdeling verhoogd (totale kosten
€ 160.000). Voor collegiale intervisie werd in
de formatie 2013-2014 0,4 fte opgenomen
(€ 35.000).
Maatschappelijke stage en LGF
Voor de organisatie van de maatschappelijke
stage ontving de school € 61.000. Dit bedrag werd
besteed aan personele kosten voor coördinatie en
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
materiele kosten van de activiteiten. Het subsidiebedrag is niet geheel uitgeput. Aan leerlinggebonden budget (LGF) ontving de school € 22.400.
Dit bedrag is in zijn geheel besteed aan extra
begeleiding en ambulante begeleiding van de
betrokken leerlingen.
Medezeggenschap
In het verslagjaar vergaderden de directie en de
voltallige medezeggenschap zes keer. De MR verleende instemming aan het formatieplan, de vrijwillige ouderbijdrage, het schoolondersteunings­
profiel Passend Onderwijs, de begroting, de
vakantiespreiding, het zorgplan en de schoolgids
en adviseerde positief ten aanzien van de begroting.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Rijnlands Lyceum Sassenheim
Strategie
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim werkt vanuit een
heldere beleidsvisie die er in de eerste plaats op
gericht is dat de basis op orde is. De school verstaat
daaronder een professionele cultuur, opbrengstgericht werken en een financieel gezonde bedrijfsvoering. Vanuit dit stevige fundament formuleert
de school haar doelen voor de jaren 2013-2017.
Deze zijn gericht op de versterking van het bètaprofiel, differentiatie, versterking van de internationalisering en huisvesting. De ambitie is in 2017
een situatie op school te hebben gecreëerd waarin
talentontwikkeling tot bloei is gekomen: leerlingen, maar ook medewerkers functioneren op het
voor hen passende niveau en zowel leerlingen als
medewerkers voelen zich veilig, erkend en gekend.
Onderwijs
Uitwerking beleid
In 2013 was de beleidskeuze van de school om zich
te richten op de optimale ontwikkeling van talenten van leerlingen en medewerkers al onverkort
van kracht. Een en ander is zichtbaar in de beleidsontwikkeling en implementatie van de volgende
punten:
--Hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen:
september 2013 startte de implementatie
met pilots in het 1e en 2e jaar en training van
docenten. Voor verschillende vakken worden
masterclasses ontwikkeld.
--Science: het integrale vak science is in de 2e klas
van alle opleidingen per schooljaar 2013/14 ingevoerd. Om de mogelijkheden voor de leerlingen
binnen het vak science en voor de bètavakken
in de bovenbouw te vergroten, is een plan voor
een science lab ontwikkeld. De beleidsmatige
en fysieke uitwerking zijn ter hand genomen in
mevrouw mr. A. Verkade
rector Rijnlands Lyceum Sassenheim
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
verband met de wens het science lab te realiseren
voorafgaand aan het schooljaar 2014/15.
--Het speerpunt “omgaan met verschillen”/differentiëren wordt beleidsmatig verder uitgewerkt.
Startpunt voor deze ontwikkeling is gelegd bij
de uitkomsten van de onderwijsdag met het
thema ‘respect’.
--De onderwijsgroep heeft de visie van de school
geformuleerd op het omgaan met verschillen
binnen de klas en klasoverstijgend.
--De ICT werkgroep heeft het omgaan met verschillen verder uitgewerkt met de mogelijkheden van
ICT/blended learning (mogelijkheden en best
practices worden gedeeld).
--In de sectieplannen worden voor schooljaar
2014/15 minimaal twee meetbare onderwijs ontwikkelingen op het speerpunt “omgaan met verschillen” geformuleerd en geïmplementeerd.
--Er is een forse slag gemaakt bij de ontwikkeling
en implementatie van het HRM beleid.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Per schooljaar 2014/15 zal de implementatie van
de cyclus volledig zijn.
Deze focus en beleidsprioriteiten zijn dit jaar
binnen de school (secties, jaarlaagcoördinatoren,
(p)mr, ouderraad en leerlingenraad) besproken.
Dit proces wordt in 2014 voortgezet en leidt
tot een definitief schoolplan vast te stellen in
mei/juni 2014.
Opbrengstenoordeel Inspectie OCW
Het Rijnlands Lyceum Sassenheim verwierf van de
Inspectie een basistoezichtsarrangement voor alle
opleidingen. Met gepaste trots worden hieronder
de examenresultaten over 2013 gepresenteerd.
De gemiddelde CE resultaten zijn op alle drie de
afdelingen omhoog gegaan.
De gemiddelde CE resultaten en slagingspercen­
tages Rijnlands Lyceum Sassenheim:
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
2012
2013
2012
2013
mavo
6,6
6.5
97%
98%
havo
6,7
6.8
93%
96%
vwo
6,4
6.6
89%
95%
In de opbrengstenkaart 2014 valt te lezen dat het
rendement onderbouw in 2013 op 100% staat.
Het rendement bovenbouw voor het vwo was vorig
jaar terug op een solide 65% ook in 2013 blijft het
solide en groeit door naar 67%.
De gemiddelde CE cijfers zijn prima. Beter dan
gemiddeld voor de mavo, uitstekend voor het havo
en terug op gemiddelde voor het vwo. Het SE-CE
verschil over drie jaar is voor alle afdelingen goed.
De TTO-leerlingen scoorden gemiddeld 0,50 punt
hoger dan de reguliere vwo leerlingen. Uiteraard
was het verschil CE Engels tussen TTO en regulier
vwo het grootst: 7,5 TTO versus 6,3 regulier.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Alle TTO leerlingen zijn geslaagd voor het
internationale IB English examen.
Kwaliteitszorg
De school werkt op basis van het kwaliteitszorgmodel van “Kwaliteitsscholen”. Er wordt jaarlijks
een plan opgesteld op welke afdelingen en jaarlagen enquêtes van Kwaliteitsscholen worden
uitgezet. Standaard wordt de tevredenheid onder
ouders en leerlingen van de derde klassen gemeten.
Dit jaar is ook de tevredenheid onder leerlingen
en ouders van de eindexamenklassen gemeten. De
uitkomsten worden geanalyseerd en de betrokken
conrectoren en jaarlaagcoördinatoren formuleren
verbeterpunten die in het nieuwe schooljaar worden gerealiseerd. De uitkomsten in 2013 zijn mede
gebruikt voor de onderwijsdag “respect”.
Minimaal eenmaal per drie jaar vindt voor de individuele docent de enquête van Kwaliteitscholen
plaats onder leerlingen waaraan de docent lesgeeft.
De docent vult tegelijkertijd een zelfevaluatie in en
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
er vindt collegiale feedback plaats. Een lesobservatie door de leidinggevende vindt tevens plaats.
De uitkomsten van deze metingen, observaties en
feedback is de input van het functioneringsgesprek.
Er worden afspraken gemaakt om tot mogelijke
verbeteringen te komen en de daarvoor benodigde deskundigheidsbevordering en persoonlijke
ontwikkeling.
Ter voorkoming van uitval en een mogelijk extra
ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling
van medewerkers wordt sinds dit jaar gewerkt met
een externe coach. De resultaten van haar inzet,
maatwerktrajecten zijn zeer positief en hebben
uitval voorkomen, dan wel goede re-integratie
opgeleverd.
De uitkomsten van de medewerkerstevredenheids­
enquête zijn gecommuniceerd met het personeel.
Verbeteracties zijn geformuleerd. Speerpunt
daarbij voor de schoolleiding is communicatie en
voor de gehele organisatie professionalisering.
Voor het OOP is een teamontwikkeltraject gestart.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Onderwijstijd
De geplande onderwijstijd voor onder- en bovenbouw was ruim binnen de wettelijke voorschriften. De realisatie van de onderwijstijd was >95%.
Er is gestuurd op het terugdringen van lesuitval.
Volgend jaar zal een meer gedetailleerde analyse
gemaakt worden.
Internationalisering
Uitwisselingen vonden wederom plaats in de
4e klassen in het kader van Comeniusprojecten
met scholen in Spanje, Finland en Frankrijk.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Samenwerking
De samenwerking binnen de academische opleidingsschool ROS Rijnland is succesvol voortgezet.
Binnen het platform risicoregio Rijnstreek heeft
de school een actieve rol in de projecten omtrent
startende docenten, de ontwikkeling van de e-docent (-coach) en ict innovator. Volgend jaar start
in dit kader een traject “halverwege” bedoeld voor
docenten/medewerkers die halverwege dan wel
aan het einde van hun onderwijsloopbaan zijn. Dit
traject bevat ook een train-de-trainer component.
Zorg en schoolklimaat
Het zorgteam, bestaande uit de zorgcoördinator,
orthopedagoog, dyslexiecoach, een maatschappelijk werker (vanuit Kwadraad) vertrouwenspersonen, docenten en ambulant begeleiders die leerlingen met een LGF ‘rugzakje’ begeleiden, vormt een
hecht team. Dit team zorgt ervoor dat leerlingen
de juiste begeleiding krijgen wanneer dit nodig is
en voorkomt hierdoor dat er leerlingen uitvallen
(VSV). Uit leerling- en oudertevredenheidsenquêtes blijkt ieder jaar weer dat de begeleiding positief
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
gewaardeerd wordt en dat er in hoge mate een
veilige sfeer wordt ervaren.
uitstroom uit de brugklas en havo 4 naar andere
vormen van onderwijs.
Burgerschap
Het beleid met betrekking tot burgerschap en
maatschappelijke ‘dienstverlening’(stage) is inmiddels geïmplementeerd. In de onderbouw vinden
per jaarlaag brede activiteiten plaats (acties voor
goede doelen, Europadagen). In de bovenbouw
vinden individuele activiteiten plaats die de
band met maatschappelijke organisaties in de regio
zeer versterken.
Herkomst leerlingen Rijnlands Lyceum
Sassenheim 2013-2014
4%
10%
41%
24%
Ontwikkeling leerlingenaantal
In het schooljaar 2013/14 waren er 1289 leerlingen
ingeschreven. Hiervan zijn 7 leerlingen, zogeheten
VAVO leerlingen, die het onderwijs volgen aan het
ROC Leiden.
De uitstroom in juli 2013 van 302 leerlingen was
groter dan de instroom van 260 leerlingen.
De grotere uitstroom werd veroorzaakt door grote
havo en mavo examenklassen en relatief grote
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
21%
∫ Sassenheim
∫ Lisse
∫ Voorhout
EIND­R ESULTATEN
∫ Warmond
∫ Overige gemeenten
SUMMARY IN ENGLISH
Personeel en Bedrijfsvoering
Door het teruglopen van het aantal leerlingen is
ook de formatie afgenomen. Een en ander kon
opgevangen worden door natuurlijk verloop
(vertrek na einde tijdelijke aanstellingen en pensionering) De ontwikkeling van de formatie laat over
het gehele jaar een constante lijn zien, zonder grote
fluctuaties.
De functiemixvereisten zijn dit jaar in verband
met onduidelijke voorwaarden (financiële haalbaarheid, een mogelijke aanpassing van de doelstellingen) en mogelijke cao ontwikkelingen ten
aanzien van het zogeheten “Entreerecht” minimaal
ingevuld. De doelen voor 2014 zullen in 2014
worden gerealiseerd.
Scholing
Intern hebben de volgende scholingstrajecten
plaatsgevonden:
--Workshops in het kader van leerlingen met
gedrag- en leerproblematiek
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Incl. HOS-ers en excl. teamleiders
Salarisschaal
2008 - 10
2012 - 12
2013 - 12
2014 - 04
2014 - 10
Te doen
Rijnlands Lyceum Sassenheim
LB
38,4
19,4
20,5
20,4
3,1
-17,3
Rijnlands Lyceum Sassenheim
LC
14,2
33,4
30,7
30,4
43,0
12,6
Rijnlands Lyceum Sassenheim
LD
18,1
24,3
21,9
21,9
26,6
4,7
Rijnlands Lyceum Sassenheim
WFM
71,4
106,4
101,8
102,2
132,4
30,2
70,7
77,0
73,2
72,7
72,7
0,0
Omschrijving
Rijnlands Lyceum Sassenheim Totaal
--Workshop in het kader van hoogbegaafdheid
--Training docenten tot begeleider van hoog­
begaafde leerlingen
--Traject motiveren van leerlingen (voor docenten
en TOA’s)
--Training voor mentoren
--ICT workshops, opleidingen voor docenten tot
e-coaches
--Workshops en intervisiebijeenkomsten voor stagiaires, docenten in opleiding en nieuwe collega’s
--Scholingstraject docenten Science
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
--Intervisietraject schoolleiding gestart
--Individuele scholingen van docenten, school­
leiders in het kader van hun vak (didactische)
kennis en vaardigheden.
Financiën
De uitgaven zijn conform de begroting. De personele kosten leidden als gevolg van een stabiele
formatieontwikkeling niet tot een overschrijding.
Een budgetoverschrijding vond plaats op het
gebied van ziektevervanging.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
PR
Veel activiteiten op het gebied van werving en PR
hebben ook dit jaar plaatsgevonden om een zo
groot mogelijke nieuwe instroom te realiseren.
“Rijnlands binnenste buiten” heeft in november
meer dan bijna 500 groep 8-leerlingen aangetrokken. De open dag en informatieavonden zijn zeer
goed bezocht.
De school heeft als streven wekelijks in de plaatselijke krantjes met een activiteit of gebeurtenis de
publiciteit te halen. De hoeveelheid publicaties in
dit kader was overweldigend en geeft een treffend
beeld van een bruisende schoolgemeenschap.
In 2013 zijn de onderhandelingen met de gemeente
gestart om tot doordecentralisatie van de huis­
vestingsmiddelen te komen. Inmiddels is bekend
dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de
door­decentralisatie vanaf 1 januari 2014.
Vrijwillige ouderbijdrage
Het percentage niet inbare ouderbijdrage is
nagenoeg gelijk gebleven. De school legt jaarlijks
verantwoording af aan de oudergeleding MR
en ouderraad /klankbord groep TTO over de
besteding van de verplichte (TTO en sport- en
cultuurklas) en vrijwillige ouderbijdrage.
Huisvesting
Het huiswerkinstituut Mentor huurt lokalen bij de
school. De kosten van de huur van de sportzalen
voor het LO onderwijs zijn hoog. Er wordt gezocht
naar mogelijkheden om deze kosten naar beneden
te brengen.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Verantwoording
Prestatiebox
Bij de ontwikkeling van opbrengstgericht werken
en HRM beleid doet de school mee aan het zoge­
heten “School aan Zet” programma. De schoolleiding en de opleidingscoördinator hebben aan
verschillende bijeenkomsten deelgenomen en
adviezen van externe begeleiders zijn opgepakt.
Diverse scholingsbijeenkomsten voor docenten en
schoolleiding en TOA’s hebben plaatsgevonden.
Daarnaast is ontwikkeltijd beschikbaar gesteld
(zie scholing en ontwikkeling).
De ontwikkeluren voor de projecten Science, ICT
beleid, activerende werkvormen, doorlopende
leerlijnen rekenen en taal (beleid), ERK beleid
moderne vreemde talen en hoogbegaafdheid zijn
bekostigd uit de prestatieboxgelden.
De formatie voor de onderwijsgroep, ICT werkgroep, werkgroep bètavleugel, de klankbordgroep
HRM beleid worden eveneens uit de prestatieboxgelden bekostigd.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Medezeggenschap
Uren die de schoolleiding inzet in het kader van
opbrengstgericht werken (omgaan met verschillen), HRM beleid en ICT beleid worden eveneens
uit het prestatieboxbudget gefinancierd.
Academische opleidingsschool
De subsidies ten behoeve van de academische
opleidingsschool worden besteed aan begeleidingsuren door “Begeleiders Op School” (Bos),
opleidingscoördinator en vakcoaches.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Jaarlijks ontvangt de school vanuit het samenwerkingsverband Duin en Bollen in het kader van
passend onderwijs gelden voor de zogenoemde
ontwikkelagenda. Het betreft hier uren ter bevordering van beleidsontwikkeling en deskundigheid
van docenten en het zorgteam. Ook de begeleiding
van leerlingen met dyslexie wordt (deels) uit een
budget van het samenwerkingsverband gefinancierd. LGF budgetten worden ingezet om individuele begeleiding van leerlingen te realiseren.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Er hebben zes MR vergaderingen plaatsgevonden
waarin de volgende onderwerpen aan de orde zijn
gekomen (ter instemming/advies of informatie):
de schoolgids, de jaar- en vakantieplanning, de
onderwijstijd voor het schooljaar 2013/14, het
beleid met betrekking tot science (verbouwing
bètavleugel), de begroting 2014, de beleidsfocus en
de grote lijn van het nieuwe Schoolplan en het jaarverslag 2012. Met de PMR heeft regelmatig overleg
plaats­gevonden. Er is onder meer gesproken over
de uitkomsten van de medewerkerstevredenheidsenquête, de begroting 2014 (beleidskeuzes) en het
formatieplan 2013/14.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
International School of
The Hague – Secondary School
Strategic developments
The Academic year 2013 – 2014 at ISH Secondary
is a year of change and one hopes innovation for
the years to come. The key strategic developments
have been to put in place various contingency
plans for the use of tablet and laptop devices in
the Secondary School to enhance and bolster the
quality of learning in the classroom.
Education
Educational vision
The vision of ISH Secondary remains one of both
academic success in the classroom and dedication
to holistic education in a range of activities that are
both curricular and extra-curricular.
Academic results
The school takes great pride in the fact that our
IB Diploma results are amongst the best in the
Netherlands and Europe. For the July 2013 exams,
our pass rate was 96% and the average number of
points 32.43 was above the world average 29.81;
a tremendous achievement for a cohort of over
100 students. Our students once again went to
excellent universities including Oxford in the UK,
TU Delft in the Netherlands. The recent trend is
that a large number of our students are preferring
to stay and study here in the Netherlands. We are
now also using tracking data specifically designed
for the IB diploma students from the University of
Durham, Centre for Evaluation & Monitoring to
see future patterns and make improvements for
the future.
Quality control and external benchmarks
In February we had our five-year evaluation
visit for the IB Middle Years Programme (MYP).
The report indicated very favourably to our
implementation of the MYP and this is now a
springboard for us to continue to provide a high
caliber framework from which to work in the
future. The new raft of measures for the MYP
D.N. Butcher
principal Secondary School
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
will begin in September 2014 and many of our
strategies are already in place for the first MYP
e-assessments that will take place in 2016.
Transition from Primary to Secondary
With regards the transition from Primary to
Secondary, we have worked hard on making
easier bridges and pathways into the secondary
curriculum and staff in both sections of the school
have been working in unison in key subject areas
so that the transition is smoother.
Innovation
With the proposed roll out of tablet devices in
Year 7, this will also enable greater differentiation
of tasks for the students in the classroom
environment. Our new reporting system,
Managebac, which is specifically designed for IB
MYP/DP has enabled us to provide more ‘real time
assessment’ information for students and parents
and this has been well received in the community.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Challenges for students
ISH thrives on its work outside of the classroom,
yet maintaining various challenges for the students.
We have extended the Challenger programme
so that a variety of students can participate in an
extended ‘Gifted’ programme in specific areas
outside the curriculum yet using the incredible
resources on hand in The Hague vicinity. Our
sporting prestige continues to go from strength
to strength and our teams have competed well
in the ISST tournaments in Football, Hockey,
Basketball and Tennis. In addition, this year saw
the Varsity Girls’ Volleyball team participate in
an international tournament in Milan. One of our
students, Hayato Tsubaki won a gold medal in
Karate representing the Netherlands in Italy.
Internationalisation and citizenship
Our Model United Nations (www.munish.nl)
attracts 850 students from different schools every
year and the organization and quality of the
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
conference just keeps getting better and better. In
July 2014, we will host the Global Issues Network
(GIN) conference here at the school, which tackles
current global issues and how we can do more
for them. There have been numerous trips in The
Netherlands and Europe for various educational
and extra-curricular activities and these have been
well received and well attended. Through our IB
Creativity Action & Service programme, CAS,
we will look to extend greater links with the local
community for the next academic year.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
School climate
As always, the atmosphere at ISH is one that is
unique largely due to the vast array of nationalities
and cultures that are in our midst. The staff and
students are to be commended for their day-to-day
respect for each other on the campus, but we can
still improve in this area in the future. Certainly,
our pastoral programmes such as FlourISH have
helped as have specific training on key issues
surrounding modern-day students.
Student numbers
Our student numbers once again increased this
year from 825 (2012 – 2013) to the 904 for this
current year. The additional numbers have seen
the total school population grow to over 1,400 on
the campus. With growth comes the planning and
preparation for new facilities to cope and ensure
that the working conditions for staff, students and
administration are correct.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Incl. HOS-ers en excl. teamleiders
Salary
scale
2008
- 10
2012 - 12
2013 - 12
2014
- 04
2014 - 10
To do
International School Secondary
LB
44,9
34,0
38,5
40,1
9,0
-31,1
International School Secondary
LC
18,5
39,1
37,8
38,2
57,2
19,0
International School Secondary
LD
12,3
13,5
12,6
12,4
24,5
12,1
International School Secondary
WFM
56,8
76,2
70,8
70,0
117,8
47,9
75,7
86,6
88,8
90,8
90,8
-0,6
Omschrijving
International School Secondary Total
Operations
Staffing and Functiemix
The staffing at ISH has grown in relation to the
increased number of students that we have in the
school. This year, we have prepared the path for
a new appraisal and goal setting system that will
be bespoke for the Secondary School in terms of
identifying specific areas of appraisal that will be
considered against competences of the teaching
and learning in the MYP & DP classroom. Our
professional development budget has focused on
training senior teachers and Subject Area Leaders
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
for the forthcoming ‘Next Chapter’ of the MYP.
In addition, there are still some staff members
completing the Bath Masters programme and other
staff participating in the renowned PTC courses.
In recent months, we have also completed a major
overhaul of the teaching hours and conditions at
the ISH Secondary that has been beneficial to all
stakeholders in the community.
Functiemix promotions have been postponed due
to uncertainty about the targets for 2014 and the
outcome of a new collective labour agreement.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
The table below shows the objectives for 2014
as we know them at the moment.
Recruitment
In terms of recruitment, whilst we will say
good-bye to some good staff members this year
who have been successful in gaining promoted
positions in other schools and organizations,
we are also attracting staff from reputable
international schools who wish to come and
work at ISH.
Finances and facilities
This year we lost half of the Dutch IGVO subsidy,
which has resulted in an additional increase in fees
over two years (€325 per year). With our growth
in student numbers the finances for ISH secondary
are in a healthy and sustainable position. This
summer we will be renovating the student
changing rooms as well as building a fitness centre
that will be used for lessons and extra-curricular
activities. In addition, we will also construct a new
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
science laboratory that will have maximum usage
in the timetable and thus dramatically cut the
amount of science lessons out of the science labs.
Accountability
We have used the “prestatiebox” subsidy to
good effect this year with our Gifted ‘Challenger’
programme as well as the second TEDx Youth talk
hosted by the school. Also for the second year,
ISH Secondary students will build an Eco car from
nothing to compete in the Shell Eco Marathon to
be held in Rotterdam in May and we are grateful
for support for this project from the Gemeente
Den Haag. The prestatiebox subsidy has also been
used for staff training.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Participation
The MR has met regularly with the principal to
discuss future projects and their input and support
has been appreciated, specifically with regard to
policy making.
Conclusion
Overall, it has been a positive year for the
school and one hopes that we will continue
with our ambitious ICT rollout to good effect in
the Secondary School and this will only help to
increase the quality of teaching and learning in the
classroom but also demonstrate the innovation and
desire to be proactive in international education.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
The International School of
The Hague – Primary School
Strategy
The strategic planning process took slightly longer
than anticipated but all plans were completed
before the end of the academic year. Priorities
were identified and annual ‘Action Plans’
were put in place. At the beginning of the next
academic year the strategic development plan
will be shared with all stakeholders. The outside
learning environment has undergone substantial
development particularly in the Early Years and
this is having a significant impact on learning.
The mathematics scheme that we follow ‘Abacus’
will cease to exist in its current form at the end
of this academic year as a result of a change in
the requirements from the UK on which we base
our teaching and learning in Mathematics and
Language Arts. The teachers responsible for
the development across the whole school have
extensively researched a number of mathematics
schemes and concluded that the new ‘Abacus’
scheme would be best suited to our needs.
Professional Development towards the end of this
academic year and at the beginning of the next will
ensure that teachers are prepared to implement
the changes. The MR has at all times been informed
of these developments.
Education
Vision
The vision of ISH Primary is to develop in all our
children the capacity for life-long learning by
developing in them the skills, concepts, attitudes
and knowledge necessary to be reflective, critical
thinkers and problem solvers. We are proud of
the international mindedness of all our children
and celebrate the fact that we have nearly 80
nationalities speaking more than 55 languages. As
well as academic success we value the importance
of the creative and performing arts and the role
they play in not only positively impacting on
academic achievement, but also in developing,
K.G. Rae
principal Primary School
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
amongst other things, self-esteem, confidence,
collaboration, appreciation and enjoyment.
Differentiation
Through a series of lesson observations we have
monitored differentiation in Language Arts across
the whole school. As a result we have identified
‘good practice’ to ensure that the needs of all
learners are catered for enabling us to support the
less able and extend the learning of the more able.
Results
Results of standardised tests in 2013 were once
again significantly above the UK average in both
literacy and numeracy. Children are assessed on a
regular basis which leads to the setting of outcome
driven learning targets. In order to ensure that
parents receive as much information as possible
about their children the end-of-year report format
has been slightly changed so that we report on
attainment, achievement, attitude and effort using
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
key objectives in each of the subject areas. We also
report on the social and emotional development of
all children.
Quality
We have received a number of visits from the
school inspector who has carried out lesson
observations all of which indicated that teaching is
very good.
ICT and innovation
The introduction of iPads has added a new
dimension to the children’s learning. To ensure
continuity and progression and in order that
the use of technology leads to an improvement
in learning the ‘apps’ available to the children
are carefully selected. We have had a positive
response from many parents who have contacted
us to find out how they can offer similar learning
opportunities at home.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Transition from Primary to Secondary
The transition from Primary to Secondary has
continued to be an area of development so that
it is as seamless as possible. Colleagues from both
sections have worked closely together to support
the children as they move from one phase of their
education to another.
Challenging education
A number of exciting opportunities for learning
are provided within and outside the normal
curriculum. All year groups take part in visits to
local places of interest to provide opportunities
to engage with and learn from the community.
External experts are invited to school on a regular
basis to share their knowledge and understanding
to enhance the learning of all children. Year 3, 4,
5 and 6 take part in residential visits which not
only focus on the academic but also social and
emotional development.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Feedback from stakeholders
Parents were formally surveyed this academic
year in preparation for us developing a new school
website. As well as this we continually consulted
and informed them of developments through
meetings, workshops and open days. A member
of the Primary Leadership team attends all Parent
Teacher Association (PTA) meetings ensuring
transparency.
Cooperation with other schools
Throughout the year we have been visited by a
number of schools both local and international
to learn from the good practice taking place
particularly in Early Years, International Primary
Curriculum (IPC) and English as an Additional
Language (EAL). We have also collaborated with
local schools on a number of events including
‘Walk for Water’ which raised money to provide
sanitation for children in Bangladesh. A number
of our teachers have made presentations at
International conferences about how the ISH
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
with waiting lists in some year groups. Although
the school will not expand beyond four forms of
entry extra accommodation is once again needed,
not only to accommodate the new classes but also
to create more administrative offices so that we
can return space to secondary school so that they
can accommodate their increasing numbers.
promotes the development of Mother Tongue and
native culture.
Education time
We have continued to monitor ‘education time’ to
ensure we comply with Dutch law.
Development number of pupils
Throughout the year our numbers have continued
to rise and despite going four form entry across
the whole school it is possible that we will be faced
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
The school has a very clear and transparent
admissions policy, posted on the website and
regularly discussed at school management and
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
MR level. It aims to be as inclusive as possible,
in the spirit of passend onderwijs, but must also
have restrictions according to IGBO agreements.
The school caters for the needs of the mobile
international community, meaning international
families working or living in the Netherlands or
Dutch families returning to the country after a
spell overseas. As such, student numbers can be
unpredictable. However, as mentioned previously
numbers are currently rising.
Staff and Operations
Staffing and functiemix
To cater for the increase in student numbers
additional teaching staff have been added. We
have also increased the number of teaching
assistants to increase the quality of learning
and support. We have an extensive professional
development programme that is linked to our
development plan as well as the individual needs
of teachers.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Salarisschaal
2010 - 08
2013 - 08
2013 - 12
2014 - 04
2014 - 08
Te doen
International School Primary
LA
33,9
19,3
20,0
20,2
23,5
3,3
International School Primary
LB
3,6
11,8
11,8
11,8
16,2
4,5
International School Primary
LC
2,0
7,0
9,0
9,0
0,8
-8,2
39,5
38,1
40,8
41,0
40,6
-0,4
Omschrijving
International School Primary
Totaal
Functiemix targets have been met as the table
below shows.
will operate over one year and is in line with the
Rijnlands Lyceum Policy.
Professional development
We have identified core competencies for teachers,
which are bespoke to the ISH but in line with the
requirements of the compulsory competencies
according to the Law on the Professions in
Education (wet BIO). The HCO (Haags Centrum
voor Onderwijsadvies) has provided professional
development for all teaching staff on the purpose
and skills required for effective performance
management. The performance management cycle
Recruitment
This year we attracted a very strong field in our
recruitment process both from international
schools around the world and local Dutch
nationals. Unfortunately some of the international
candidates withdraw once they receive the salary
details as we are unable to compete with many of
our international competitors.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Finances
As from January the IGBO subsidy of € 600 per
child was removed and this has been reflected in
an increase in fees for the coming academic year.
The school’s financial situation was stable in 2013.
Accountability
The Prestatiebox subsidy was used for professional
development and to create exciting learning
opportunities (challenging education).
Accommodation
As last year we are still hopeful that the purchase
of the land adjacent to the school will allow for the
expansion of the primary school and are receiving
favourable indications from the Municipality.
As an interim measure it may be necessary to place
a second storey onto our temporary extension.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Sustainability
The “Green Group” has continued to be active
throughout the year once again we will be applying
for the award of Green Flag status, which is the
highest accolade possible.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Participation
The MR continues to be supportive and
appropriately challenging of developments
that have been presented to them and after due
consideration has approved and advised positively
on all of these.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Eerste Nederlandse
Montessori School
Strategie
De Eerste Nederlandse Montessori School
maakt sinds 2011 onderdeel uit van de
Stichting Het Rijnlands Lyceum. Na de fusie
met de Stichting Het Rijnlands Lyceum, is er
meer rust gekomen in de school.
Om de financiën te kunnen versterken en omdat
er erg veel vraag is naar een plek op de ENMS,
heeft de school ervoor gekozen om verder door te
groeien naar twaalf groepen. Er is in 2012 besloten
een elfde groep te starten om de groei van het
aantal leerlingen op te vangen. Met twaalf groepen
is het mogelijk om vier evenredige of heterogene
montessorigroepen samen te stellen.
G. Baan
directeur a.i. Eerste Nederlandse
Montessori School
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
De school onderscheidt zich in de wijk van de
andere scholen door de montessoriwerkwijze en
de samenwerking met de ISH en ESH. Vanuit de
montessorivisie is de school gericht op de indivi­
duele en optimale persoonlijke ontwikkeling van
de leerlingen.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Onderwijs
Missie en visie
De Eerste Nederlandse Montessori School wil kwalitatief goed, modern montessorionderwijs bieden.
Het uitgangspunt is dat elk kind uniek is en bij zijn/
haar ontwikkeling het eigen pad volgt in het tempo
en werkkeuze dat bij het kind en diens capaciteiten past. De school gaat uit van het pedagogisch
gedachtegoed van Maria Montessori, waarbij
vertrouwen in het kind om zich optimaal te ontwikkelen tot een zelfstandig mens met verantwoordelijkheid voor zijn omgeving, voorop staat. Dit
gebeurt in vrijheid in gebondenheid. Uitgangspunt
is dus de individuele ontwikkeling van het kind in
zijn/haar sociale omgeving. Op basis daarvan vindt
begeleiding en leren plaats. De hulp van de volwassene is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van
het kind. Behalve voor de cognitieve ontwikkeling,
geldt dit ook voor de sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
De school wil deze missie en visie realiseren door:
--Het montessorionderwijs op een innovatieve
wijze in te zetten. Dat betekent:
•Open staan voor nieuwe ontwikkelingen binnen
de veranderende maatschappij.
•Optimaliseren van de doorgaande lijn van
onder-, midden -en bovenbouw.
•Bijdragen aan het respectvol met elkaar en de
omgeving om te gaan.
•Meer gebruik maken van de mogelijkheden die
ICT het onderwijs kan bieden. Dit kan door:
--per groep meer computers, laptops of tablets
aan te schaffen.
--opleidingen voor de leidsters te verzorgen.
--stagiairs van specifieke opleidingen als ondersteuning in te zetten in de school.
--en door een lerende organisatie te zijn.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Dat betekent dat de school:
--de opbrengsten van het onderwijs systematisch
analyseert, daarop reflecteert en waar nodig
gemaakte keuzes bijstelt.
--optimaal gebruik maakt van de vaardigheden en
ervaringen van de medewerkers.
--het onderwijs afstemt op de behoeften van het
individuele kind en daarbij het kind beoogt uit te
dagen en te prikkelen.
--voor een fysiek en sociaal-emotioneel veilige
omgeving zorgt voor de leerlingen, de medewerkers en de ouders.
Onderwijs en kwaliteit
De kwaliteit van het onderwijs heeft een grote
prioriteit op de ENMS. De ENMS heeft het
vertrouwen van de inspectie en streeft ernaar dit
in stand te houden. Wij maken gebruik van een
systematisch kwaliteitszorgsysteem waardoor de
kwaliteit gewaarborgd kan blijven. Tevens is er
sprake van een kwaliteitszorgcoördinator en een
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
montessoricoördinator, die beiden onder andere
de taak hebben de kwaliteit van het (montessori)
onderwijs te bewaken.
Onderwijstijd
De onderwijstijd komt gedurende de totale
schoolperiode ruim boven de gestelde eisen. De
onderwijstijd wordt goed benut, ruim ingezet en
bewaakt.
Talentonwikkeling
Op de ENMS is er naast de ontwikkeling van kennis ook veel aandacht voor de talentontwikkeling
van kinderen in ruimere zin. Er is met inzet van de
ouderbijdrage een muziekdocent aangesteld om
alle kinderen van groep 1 t/m 8 muzieklessen te
kunnen aanbieden. Er is een vakleerkracht TeHaTex
(tekenen, handvaardigheid en textiele werk­
vorming), die alle kinderen binnen een vast rooster
tehatexlessen geeft. Ook is er een vak­docent
gymnastiek in dienst. Daarnaast worden veel
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
naschoolse activiteiten geboden zoals judo, toneel,
kunst, teken- en gitaarlessen.
Onder leiding van de mediatheekcoördinator
heeft de mediatheek niet alleen een functie als
uitleensysteem voor de bibliotheekboeken, maar is
de mediatheek ook een aanvulling op het onderwijs. In de mediatheek zijn moderne hulpmiddelen
voor het moderne montessorionderwijs aanwezig.
De mediatheek is verhuisd naar de “rotonde” en is
geheel verbouwd en gemoderniseerd.
Taalontwikkeling
Voor de onderbouw is de methode ‘Schatkist’
aangeschaft. Deze biedt een ruim aanbod aan voorbereidend taalonderwijs. De methode wordt in het
schooljaar 2013/2014 met ondersteuning van het
HCO geïmplementeerd.
Actief burgerschap
Binnen het montessorionderwijs is structureel
aandacht voor de rol die het kind in de samen­leving
heeft en de wijze waarop hij daaraan positief
bijdraagt. Er wordt daarbij een verband gelegd met
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
het kosmisch onderwijs. Het kosmisch onderwijs is
geëvalueerd en op basis daarvan is een cyclus voor
drie jaren opgezet en vastgesteld. De schoolreizen
en kampen sluiten hierop aan.
Zorgaanbod
De ENMS neemt deel aan het WSNS
Samenwerkingsverband tot 1 augustus 2014.
Tegelijkertijd worden de voorbereidingen getroffen voor de situatie na 1 augustus. De school volgt
de ontwikkelingen met betrekking tot leerlingenzorg en Passend Onderwijs op de voet en heeft
daartoe in 2013 een schoolondersteuningsprofiel
opgesteld.
De ENMS heeft een degelijk zorgplan met daarin
beschreven de zorgstructuur van de ENMS. Het
zorgplan wordt ieder jaar aangepast. Op het
gebied van zorg is ingezet op het maken van
handelings- en groepsplannen, dit alles mede in
het kader van Handelings- en Opbrengstgericht
Werken (HGW en OGW). Het team is hierin intensief geschoold.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Voor de kinderen die hoger begaafd zijn en/of
meer uitdaging nodig hebben, bestaat binnen de
zorg extra aandacht. Zij doen mee aan speciale
verrijkingsprojecten onder leiding van een zorgteamlid. Er zijn duidelijke criteria opgesteld voor
wie daarvoor in aanmerking kan komen.
Internationalisering
De ENMS is door de ligging altijd al een aantrekkelijke school geweest voor leerlingen van
internationale ouders die tijdelijk een baan in
Nederland hadden. In het jaar 2013 is dit nog meer
geïntensiveerd door de samenwerking met de ISH
en de ESH. De school wordt benaderd door ouders
uit alle hoeken van de wereld. Er komen steeds
meer kinderen binnen met een internationale
achtergrond.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Daarnaast is er in 2013 onderzocht hoe de school
Engels in de onder- en middenbouw kan aanbieden. Inmiddels is vanaf het voorjaar 2014 met de
methode EarlyBird een doorgaande lijn voor Engels
van groep 1 tot en met 8 gerealiseerd. Hiervoor is
subsidie bij de gemeente Den Haag in het kader
van VVTO aangevraagd en verleend.
Schoolklimaat
Het schoolklimaat van de ENMS is huiselijk en
sfeervol. De dialoog en een goede verbinding met
de thuissituatie staat voorop. Kinderen die het
goed naar hun zin hebben en lekker in hun vel
zitten zullen beter presteren. De school gaat uit van
de intrinsieke motivatie van het kind. De school
stelde eind 2013 een antipestprotocol vast om nog
beter te kunnen borgen dat de school voor kinderen een maximaal veilige omgeving vormt.
Waardering door de ouders
In december is er in samenwerking met de
Vereniging Montessori Ouders en de MR een
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
ouderenquête onder de ouders afgenomen.
Daaruit kwam naar voren dat de ouders de school
een positieve beoordeling geven. Zij geven aan dat
de kinderen graag naar school gaan.
De verbeterpunten uit de enquête worden in 2014
opgepakt door middel van een Plan van Aanpak dat
wordt opgenomen in het Jaarplan.
Waardering door de leerlingen
De leerlingen van de ENMS vinden dat de school
heel “bijzonder, leerzaam, gezellig, mooi, fijn en
uniek” is. Zij ervaren de school als een warm bad en
voelen zich er veilig. Hierdoor krijgen zij veel zelfvertrouwen. De leerlingen waarderen het enorm
dat zij zelfstandig kunnen werken, vrije werkkeuze
hebben en interactief met elkaar kunnen werken.
Zij vinden dat er goed onderwijs gegeven wordt en
waarderen het erg dat er naast cognitief werken
veel creatieve activiteiten zijn, en dat er mooie
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
schoolpleinen zijn. De leerlingen zijn blij dat ze
op de ENMS zitten en ervaren het als een tweede
thuis, een plek waar zij altijd terecht kunnen.
Ouderparticipatie
Veel van onze ouders participeren op school en
nemen deel aan de verschillende activiteiten. Per
jaar worden enkele thema-avonden georganiseerd
waarbij ouders geïnformeerd worden over de
ontwikkelingen op school. Er kan met elkaar van
gedachten gewisseld worden over onderwerpen
met betrekking tot onderwijs en opvoeding in de
montessoricontext. Dit is de kracht van de school.
De school is erg laagdrempelig voor ouders. De
dynamiek en positieve energie zijn groot en de
school kan rekenen op steun van de ouders als
zij die nodig heeft. De school heeft zich zodanig
geprofileerd dat deze de positieve belangstelling
van veel nieuwe ouders heeft.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Vervolgopleiding leerlingen van de ENMS
In 2013 zijn in goed overleg met ouders en de
scholen voor voortgezet onderwijs de volgende
adviezen per opleiding gegeven:
Basis (BB) met LWOO
4
Kader (KBL)
1
VMBO TL
5
VMBO-T/HAVO
3
HAVO
1
HAVO/VWO
4
VWO
12
Ontwikkeling leerlingenaantal
Omdat het leerlingenaantal enige jaren geleden
gedaald was, heeft de school enkele jaren ingezet
op groei van het aantal leerlingen. De groei was
nodig om de financiën te kunnen stabiliseren.
De groei naar gemiddeld 290 leerlingen is inmiddels gerealiseerd. In 2013 zijn opnieuw een
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Salarisschaal
2010 - 08
2013 - 08
2013 - 12
2014 - 04
2014 - 08
Te doen
ENMS
LA
11,3
8,6
9,3
8,9
8,5
-0,4
ENMS
LB
1,6
5,5
5,6
5,8
5,9
0,1
ENMS
LC
0,0
0,3
0,3
12,9
14,1
14,9
14,7
14,7
0,0
Omschrijving
ENMS Totaal
groeiplan en een prognose gemaakt gericht op
een verdere groei naar twaalf groepen.
In maart 2013 vond de start plaats van de elfde
groep. De twaalfde groep zal in augustus 2015
starten. De prognose voor de komende jaren
ziet er erg gunstig uit. De leerlingengroei zal zich
voortzetten, mede omdat de belangstelling voor
de school groot is. Door de positieve publiciteit en
door mond-tot-mond reclame weten veel ouders
de weg naar de school te vinden. Er komen veel
nieuwe ouders binnen met positieve reacties van
de huidige ouders.
De school werft bewust nieuwe leerlingen
door drie keer per jaar informatieochtenden te
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
organiseren. Deze inloopochtenden worden druk
bezocht en leveren veel inschrijvingen op. Ouders
kunnen zich pas inschrijven als zij de school
bezocht hebben.
Personeel en bedrijfsvoering
Formatie en functiemix
Binnen de formatie met een totaal van 18,3 fte’s
is er sinds twee jaar stabiliteit zichtbaar.
Er zijn in het kader van de functiemix zes leid(st)
ers benoemd in de LB schaal. Zij hebben de taak
van coördinator Zorg, coördinator Montessori,
coördinator ICT, coördinator Rekenen, coördinator
Taal en coördinator Kwaliteitszorg.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Drie van deze leidsters hebben tevens de rol van
bouwcoördinator.
Door de groei van het aantal leerlingen zal de formatie ook enigszins groeien. De school heeft daarbij tevens gekozen voor de inzet van een fulltime
conciërge en behoeve van een maximale facilitaire
ondersteuning van directie en team.
Scholing
Er is de laatste jaren veel ingezet op professionalisering van het team en hiervoor is ook een
scholingsplan geschreven. Het scholingsplan wordt
ieder jaar bijgesteld. Alle leidsters hebben inmiddels de tweejarige theorie (Montessori) opleiding
gevolgd en/of praktijkbegeleiding gehad.
Stageschool
De ENMS in een stageschool voor leraren in
opleiding. De school ontvangt van verschillende
opleidingen veel stagiaires en biedt daarnaast
ook plekken voor maatschappelijke stages.
De school vindt het belangrijk om op deze manier
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
een bijdrage te leveren aan de scholing van nieuwe
leraren, of, voor wat betreft de maatschappelijke
stages, een bijdrage aan de burgerschapsontwikkeling van jonge mensen.
Financiën
De ENMS sluit het jaar 2013 af met een negatief
resultaat van € 34.160. De school had een positief
resultaat begroot. De overschrijding is voor­
namelijk te wijten aan de relatief hoge interim­
directiekosten ten gevolge van de vervanging van
de directeur. Voor een beperkt deel worden de
interimkosten gedekt vanuit het vervangingsfonds.
Daarnaast lopen ook de loonkosten voor het overblijven op, waarbij de dekking vanuit de vrijwillige
ouderbijdrage achterblijft. Verder heeft de school
het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud en ook een
betere schoonmaak. De school moet voorts kritisch
kijken naar de kosten en baten van de peutergroep.
De loonkosten moeten gedekt worden door de
ouderbijdragen. Als de loonkosten stijgen, moeten
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
de ouderbijdragen daarmee gelijke tred houden.
De directeur van de school voert hierover overleg
met de Oudercommissie van de peutergroep.
Ouderbijdrage
Om alle activiteiten die de school organiseert
voor de leerlingen binnen en buiten schooltijd te
kunnen blijven doen, is de ouderbijdrage van groot
belang. De ouderbijdrage wordt breed ingezet
voor de mediatheek, TeHaTex, muzieklessen, extra
gymlessen, overblijf- en buitenschoolse activiteiten. In 2013 is de ouderbijdrage geïndexeerd. Het
onderwerp vormt onderwerp van overleg van de
directeur met de MR en zal mogelijk in 2014 tot
bijstelling van het beleid leiden.
ICT
Op ICT gebied is er een ICT-beleidsplan geschreven. De bekabeling is door het hele gebouw
aangepast en er is sprake van een geheel nieuwe,
op het onderwijs toegeschreven netwerkomgeving.
Er is veel nieuwe hardware aangeschaft en in alle
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
groepen is een smartboard geplaatst. Het team is
geschoold om met smartboards te kunnen werken.
Van een ouder heeft de school twee iPads cadeau
gekregen. De iPads rouleren en worden, als pilot,
gebruikt in de klassen. Het gebruik van iPads sluit
goed aan bij de zelfstandige montessoriwerkwijze.
Er zijn plannen om in 2014 Wi-Fi in de school uit
te rollen en meer te gaan werken met tablets.
Huisvesting
De benoeming van een nieuwe conciërge levert
een belangrijke bijdrage aan een schone en
veilige school. Het gebouw is daarnaast in het
verslagjaar enorm verbeterd en wordt beter
onderhouden mede dankzij de verschillende
subsidies die zijn verkregen en middelen/menskracht die beschikbaar zijn gesteld door de
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Stichting Het Rijnlands Lyceum (SRL). Ook is een
ander schoonmaakbedrijf aangetrokken dat het
gebouw naar volle tevredenheid schoon houdt.
Naast de subsidies is er veel ook uit eigen middelen
geïnvesteerd in het veilig maken en verbeteren van
elektra en aansluitingen, nooddeuren, noodverlichtingen etc. De stichting en de facilitaire afdeling
hebben daarin veel tijd en energie gestoken.
In augustus is de bouw van de nieuwe vleugel van
start gegaan. Deze voorziet in twee ruimten voor
de BSO en TeHaTex, twee spreekruimten en een
personeelsruimte. De nieuwbouw is in het voorjaar van 2014 opgeleverd. De gemeente Den Haag
financiert de aanbouw van deze multifunctionele
ruimtes. Na schooltijd zijn deze in gebruik door
Triodus die de buitenschoolse opvang voor haar
rekening neemt.
In de zomervakantie van 2013 is het laatste asbest
in de school gesaneerd. Het betrof de kruipruimte.
Met vrijwillige inzet van ouders en teamleden
zijn de speelpleinen (achterwei en voorwei) goed
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
onderhouden en verbeterd. Er is met inzet van
subsidie een ecologische natuurtuin gerealiseerd
die aansluit bij het kosmisch onderwijs, aangelegd
door de tuincommissie en een aantal ouders.
Het onderhoud en de uitbouw van deze tuin is een
permanent ontwikkelingsproces.
Interimsituatie
Wegens ziekte van de directeur is per 1 juni 2013, de
heer Gerold Baan als interim directeur aangesteld.
Op verzoek van de bestuurder van de Stichting
het Rijnlands Lyceum heeft hij een Plan van
Aanpak opgesteld. Dit plan wordt in het schooljaar
2013/2014 uitgevoerd. De belangrijkste onderdelen
uit dit plan zijn:
--Het laten uitvoeren van een onderzoek door
schoolbegeleidingsdienst ‘Onderwijs Advies’.
Dit onderzoek is in november uitgevoerd en de
uitkomst gaf een flink aantal verbeterpunten op
het gebied van onderwijs en zorg aan. Een aantal
verbeterpunten was al meegenomen in het plan
van aanpak van de directeur a.i.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
--Het belangrijkste onderdeel van het Plan van
Aanpak betreft de implementatie van
Handelings- en Opbrengstgericht Werken (HGW
en OGW) met gebruikmaking van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Hierbij worden onderwijsbehoeften, ambities en opbrengsten op
systematische wijze bijeen gebracht en planmatig aangepakt.
--Daarnaast behoeft de zorg en de wijze waarop
de zorg is ingericht op de ENMS de nodige aandacht. Er kan niet ontkomen worden aan een
structurele wijziging van de inrichting van de
zorg en zorgstructuur. Dit zal in 2014 zijn beslag
krijgen.
--Ten slotte dient de organisatiestructuur van de
ENMS anders te worden ingericht. Het MT,
bestaande uit de bouwcoördinatoren, officemanager en directeur dient een prominenter en
daarmee een meer beleidsvoorbereidende plaats
in de organisatie te krijgen. Deze formalisatie van
het MT krijgt in de eerste helft van 2014 zijn
beslag.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Verantwoording
--De subsidie voor maatschappelijk werk wordt
goed benut. Er is iedere woensdag een maatschappelijk werkster op school aanwezig. Ook is
er de weerbaarheidstraining “Rots en Water”
voor de leerlingen van de midden- en
bovenbouw.
--Er is subsidie bij de gemeente Den Haag aangevraagd en gekregen om de jongste kinderen
(Peutergroep) ondersteuning te kunnen bieden
in het Nederlands als tweede taal.
--Met de middelen van de prestatiebox is vooral
veel ingezet op de professionalisering van het
team op het gebied van opbrengstgericht werken
en handelingsgericht werken, mede met gebruik
van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Verder is
er versterking gerealiseerd van het reken- en
taalonderwijs.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Medezeggenschap
De ENMS heeft een zeer betrokken en actieve
medezeggenschapsraad en oudervereniging.
Er wordt maandelijks overlegd met de MR. MR en
directie spraken met elkaar onder meer over het
pestprotocol, de verbeteracties naar aanleiding
van de risico-inventarisatie, de financiële kwartaalrapportages, de start en voortgang van het plan
van aanpak, de kwaliteitszorg, de zorgstructuur.
Daarnaast heeft de MR advies gegeven bij de
besluitvorming rond de inrichting van de nieuwbouw en de begroting. De MR heeft ingestemd
met de invoering van een nieuw leerlingvolg­
systeem. Dit systeem heeft het Montessori Kind
Volg Systeem (MKVS) vervangen. De MR heeft
tevens instemming verleend aan het plan van
aanpak voor excellente leerlingen.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Europese School Den Haag
Rijnlands Lyceum – Elementary
School
Strategie
Na de start van de Europese school Den Haag
in augustus 2012 is in 2013 veel aandacht gegaan
naar de verdere ontwikkeling en uitbreiding van
de school. In augustus 2012 is de ESH van start
gegaan met 108 leerlingen verdeeld over 4 leerjaren (Nursery 1/2 en Primary 1, 2) en 3 taalsecties:
Engels, Nederlands en Spaans. Vanaf het schooljaar
2013-2014 biedt de school ook onderwijs aan de
leerjaren 3 t/m 5 van de lagere school en is daarmee
een volledige Europese Nursery en Primary school.
mevrouw M. de Graaf
directeur Europese School Den Haag
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Al vanaf de start heeft de school te maken met een
sterke groei. Eind mei waren 220 leerlingen voor
het schooljaar 2013-2014 ingeschreven. Gedurende
de zomervakantie zijn er dusdanig veel leerlingen
aangemeld dat bij aanvang van het nieuwe schooljaar 299 leerlingen verwelkomd konden worden.
Naar verwachting zullen in de loop het schooljaar
2013-2014 nog ruim 30 leerlingen, voornamelijk
4-jarigen, tussentijds instromen.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Het beleid van de school heeft zich het afgelopen
jaar met name gericht op:
--het verankeren van de missie, de doelstellingen
en de onderwijskundige principes van de
Europese scholen;
--het implementeren van het Europees Curriculum;
--het ontwikkelen en vastleggen van regels,
routines en werkprocessen;
--de ontwikkeling en implementatie van de
ondersteuningsstructuur;
--het invoeren van digitale leerlingdossiers;
--de faciliteiten en de directe schoolomgeving.
Onderwijs
Onderwijsvisie
De missie van de Europese scholen is het bieden
van meertalig en multicultureel onderwijs. Kennis
van en waardering voor andere talen en andere culturen is een van de belangrijkste doelstellingen van
de Europese scholen. Veel belang wordt gehecht
aan de ontwikkeling van de moedertaal (L1) en
het leren van een tweede taal (L2,) Frans, Duits
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
of Engels. Om dit te realiseren is het onderwijs
georganiseerd in taalsecties. In onze school zijn dat
de Nederlandse, Engelse en Spaanse taalsecties.
Daarnaast biedt de school moedertaallessen in het
Frans, Duits, Italiaans en Fins.
Taalsecties
Een groot aantal leerlingen volgt de lessen Duits
en Frans moedertaal. Op basis van een evaluatie
van de ‘taalsituaties’ en de organisatiestructuur is
door de directie een voorstel tot heroverweging
van wenselijke taalsecties naar voren gebracht.
Daarbij is de opening van een Franse en aan Duitse
taalsectie aan de orde gesteld. Hiermee zou beter
vorm gegeven kunnen worden aan de uitgangspunten van de Europese scholen en zouden
aanzienlijk minder leerlingen taalondersteuning
nodig hebben. In dit kader is voor de ouders een
thema-avond over meertaligheid georganiseerd,
met als gastspreker een expert in de taalontwikkeling bij meertaligheid. Met alle stakeholders
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
is uitvoerig gesproken over verschillende scenario’s. Daarbij zijn veel tegengestelde meningen
en visies naar voren gebracht. Op basis van alle
consultaties is door de directie in januari 2014
een definitief voorstel over de taalsecties aan de
Medezeggenschapsraad en de Advisory Board
van de school voorgelegd.
Onderwijsaanbod
Voor alle vakken volgt de school de officieel vastgestelde curricula van de Europese scholen. Hoge
prioriteit is gegeven aan de implementatie van deze
leerplannen en het opstellen van geharmoniseerde
jaar- en periodeplanningen. Goede samenwerking
tussen de leraren in de taalsectie en tussen leraren
met dezelfde jaargroepen is daarbij essentieel.
Op dit punt is door alle leraren een grote bijdrage
geleverd.
Met ingang van het schooljaar 2013-2014 zijn voor
de tweede taal (Frans, Duits en Engels) voor alle
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Europese scholen nieuw vastgestelde leerplannen in werking getreden. Deze zijn gebaseerd
op het Algemeen Curriculum. Daarbij zijn de
Common European Framework of Reference for
the Teaching and Learning of Foreign Languages
“ (published by the Council of Europe 2001) en
de European Framework for Key Competences
for Lifelong Learning (published by the European
Commission 2006) als uitgangspunt genomen.
Voor de implementatie van deze leerplannen is
voor directies en voor de tweede taal coördinatoren een meerdaagse scholing georganiseerd door
de verantwoordelijke inspecteurs van de Europese
scholen. Intern is dit implementatieproces in gang
gezet en wordt het verder aangestuurd door de
coördinator tweede taal.
Naast de lessen in de moedertaal en een tweede
taal biedt de school ook lessen Nederlands als extra
vreemde taal. De Europese scholen kennen een
dergelijk curriculum niet. Daarom heeft de ESH in
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
samenwerking met de Stichting NOB hiervoor zelf
een leerplan ontwikkeld. Het deel voor de kleutergroepen en de leerjaren 1 t/m 2 in de Primary is
afgerond en er is een begin gemaakt met het deel
voor de groepen 3 t/m 5. Dit leerplan is, zoals de
nieuwe leerplannen voor tweede taal, ook gebaseerd op het Algemeen Curriculum voor tweede
taal van de Europese scholen. Voor het eind van
het schooljaar 2013-2014 zal de definitieve versie
vastgesteld worden.
Opbrengsten
Binnen de verschillende taalafdelingen worden de
vorderingen van de leerlingen gevolgd met behulp
van verschillende instrumenten. In de Nederlandse
en Engelse taalafdeling wordt gebruik gemaakt
van landelijk genormeerde toetsen (CITO en
InCAS). Omdat dit jaar pas de volledige Primary
is geopend, zijn op dit moment nog geen data
beschikbaar binnen de school. Vanaf volgend
schooljaar zullen deze onderdeel uitmaken van het
jaarverslag.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Kwaliteitszorg
Nu de Europese School in haar tweede jaar een
volledige Europese school voor Nursery en Primary
is, zal in de loop van het schooljaar 2013-2014
voor de eerste keer de kwaliteitsvragenlijst vanuit ParnasSys/Integraal uitgezet worden richting
ouders, leerkrachten en de leerlingen van P4 en P5.
In verschillende lagen van de organisatie (management, personeel, ouders via MR / nieuwsbrief) zullen deze uitkomsten worden besproken. Daarnaast
zijn klassenbezoeken gepland om de kwaliteit van
het onderwijsleerproces te kunnen beoordelen.
Ook heeft de Nederlandse onderwijsinspectie een
kwaliteitsonderzoek in het schooljaar 2013-2014
gepland. Op basis van deze input zal gezamenlijk
een meerjarenplanning worden vastgesteld. De
tevredenheidsvragenlijst zal jaarlijks herhaald gaan
worden. Bovendien zullen in de toekomst zelfevaluatielijsten door de leraren ingevuld worden.
Integraal zal ook ingezet worden om de opbrengsten te evalueren die ook in het kader van kwaliteitszorg een rol zullen spelen.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Rekenen en Taal
Binnen de Europese Scholen wordt gewerkt met de
methode InterMath, een geharmoniseerde methodiek die in alle taalafdelingen gebruikt wordt. Dit
schooljaar heeft de school geïnvesteerd in scholing
en extra materialen om dit vak te ondersteunen,
te weten: de aanschaf van Mathletics software,
Ambrasoft software & resources vanuit de nationale curricula.
Tijdens de overlegmomenten van de verschillende
taalafdelingen wordt per afdeling regelmatig
gesproken over het versterken van het aanbod van
het taalcurriculum. Waar nodig zijn aanvullende
middelen aangeschaft om de taalontwikkeling van
de leerlingen verder te stimuleren. Op de Europese
Scholen wordt binnen de taalafdelingen gekeken
naar kinderen met een andere moedertaal.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Deze kinderen werken volgens een apart taalcurriculum en worden voorzien van materialen om
hun ontwikkeling verder te stimuleren. Daarnaast
wordt veel geïnvesteerd in taalondersteuning aan
leerlingen die de taal van de afdeling nog onvoldoende beheersen. Het team heeft een scholing
gevolgd over specifieke aanpak met meertaligheid.
Om de taalontwikkeling verder te stimuleren is een
start gemaakt met het opzetten van een bibliotheek
die begin 2014 operationeel zal zijn.
Waardering door ouders
Ouders kunnen via een enquête in een oudertevredenheidspeiling (gepland voorjaar 2014)
hun mening uiten over de ontwikkelingen van de
school. De resultaten zullen worden besproken met
de stafleden en de desbetreffende oudergeledingen. Verder is er regelmatig overleg met de voorzitter van de ouderraad waarbij oudertevredenheid
een aandachtspunt is en er constructief gesproken
wordt over wat er leeft binnen onze community.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Schoolklimaat
Binnen de school staat de visie op de ontwikkeling
van meertaligheid en multiculturele achtergronden centraal. Er wordt binnen de lessen aandacht
gegeven aan de diversiteit van de cultuur in de
verschillende Europese landen. Met behulp van de
schoolbreed afgesproken “vijf regels” bouwen wij
met onze leerlingen aan een veilig en sociaal leerklimaat waarin eenieder de ruimte heeft om zijn/
haar talenten te ontplooien. Sociale vaardigheden
leren we met elkaar, via aandacht in de klas en ook
door externe projecten (zoals bijvoorbeeld een dag
over emoties in P4 en P5) laten zien welke waarde
wij hieraan hechten. Een actief antipest beleid is
hiervan onderdeel, dit is te vinden in ons Support
Plan op de website.
Leerlingenzorg en Passend Onderwijs
In het eerste schooljaar is vooral gewerkt aan het
opstellen van het ‘schoolondersteuningsplan’, dat
inmiddels is voltooid. Vastgestelde procedures
om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
en adequaat hulp te bieden worden in praktijk
gebracht. De zorgcoördinator van de school is
belast met de aansturing van de zorg in de school.
Onder zijn leiding worden groepsbesprekingen
gehouden, groepsplannen opgesteld en waar
nodig ook handelingsplannen. De zorgcoördinator
onderhoudt de contacten met externe zorginstanties en schakelt indien nodig externe expertise in.
Een belangrijk aspect van de zorg is de organisatie van de taalondersteuning aan leerlingen in de
Engelse en Nederlandse taalsecties, die het Engels
of het Nederlands onvoldoende beheersen om het
onderwijs goed te kunnen volgen.
De school neemt actief deel aan de ontwikke­lingen
rondom passend onderwijs. Samen met het HCO
waren er verschillende studiemomenten
om vorm te geven aan passend onderwijs en om
het ‘Zorgprofiel’ van de school op te stellen.
Ook dit document nadert zijn voltooiing.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Aansluitend op het schoolondersteuningsplan en
het zorgprofiel is beleid ingezet op de volgende
gebieden:
--het ontwikkelen van een beleid op eenduidig
assessment.
In de Nederlandse en Engelse taalsecties zijn
genormeerde toetsen ingevoerd om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Om ook voor de
andere taalgebieden een eenduidig assessment
beleid te ontwikkelen zijn contacten gelegd met
de Alliance Française, The British Council en het
Goethe Instituut. Voorts is een start gemaakt met
het invoeren van de verschillende leerlijnen in
ParnasSys om de vorderingen van de leerlingen
vast te leggen;
--het bieden van onderwijs aan kinderen met
(kenmerken van) dyslexie en dyscalculie. Ook
op dit punt zijn ontwikkelingen in gang gezet
die nog verdere uitwerking vragen;
--het integreren van handelingsgericht werken, op
dit onderdeel is een scholingstraject uitgezet dat
loopt gedurende het schooljaar 2013-2014;
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
1. Leerlingaantallen ESH
Schooljaar 2013/2014
Aantal leerlingen
Aantal groepen
Schooljaar 2015/2016
1-10-2013
1-3-2014
1-10-2014
1-3-2015
1-10-2015
1-3-2016
299
338
420
440
460
480
19
19
27
27
28
29
--het bieden van onderwijs aan getalenteerde en
begaafde leerlingen; dit aspect moet in de loop
van het schooljaar 2013-2014 nader vorm krijgen.
Ontwikkeling leerlingenaantal
De school is primair opgericht om onderwijs te
verzorgen voor de kinderen van de werknemers
van de Europese Instituten, deze kinderen hebben
recht op toelating. De school heeft echter ook een
grote aantrekkingskracht op de gehele internationale gemeenschap in Den Haag. Bij de start van
de school was het mogelijk om ook andere dan
rechthebbende leerlingen, die wel voor internationaal onderwijs in aanmerking komen, een plaats te
BESTUURSVERSLAG
Schooljaar 2014/2015
ONZE ­S CHOLEN
bieden. Inmiddels is de groei van de ESH dus­danig
dat vanaf het schooljaar 2013-2014 de school de
toelating van niet-rechthebbende leerlingen drastisch heeft moeten beperken. In januari 2013 is er
een 6e kleuterklas geopend en het nieuwe schooljaar is met 7 kleutergroepen van start gegaan. Met
het oog op de aanmelding van 4-jarigen is in het
schooljaar 2013-2014 de opening van een 8e kleuterklas te voorzien. In de Engelstalige sectie heeft de
school voor de meeste leerjaren al parallelklassen
moeten openen. Een aantal lagere school klassen is
uiteindelijk boven het maximum aantal leerlingen
van 22 uitgekomen. Alleen de leerlingaantallen
in de lagere school klassen van de Spaanse sectie
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
blijven ver achter. Dit heeft er toe geleid dat de
klassen 4 en 5 in de Spaanse afdeling niet van start
zijn gegaan, omdat er voor deze klassen geen leerlingen zijn aangemeld.
Verwacht mag worden dat in de toekomst de
school nog bijna uitsluitend kinderen van de werknemers van de Europese Instituten zal kunnen toelaten. Wanneer het aantal 4-jarigen dat instroomt
gelijk blijft aan dat van dit jaar, zal zolang dit
cohort door de school groeit, rekening gehouden
moeten worden met een jaarlijkse toename van
leerlingen tot 2017.
Personeel en bedrijfsvoering
Ontwikkeling formatie en functiemix
Als groeiende school is de formatie binnen de
Europese School Den Haag sterk toegenomen,
zowel wat betreft het onderwijsgevende als het
onderwijsondersteunende personeel. De werving en selectie is dan ook een continu proces in
de school. In februari is een start gemaakt met
de werving en selectie van leraren voor de nieuw
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
te openen leerjaren: groepsleerkrachten voor
de Engelse, Nederlandse en Spaanse taalsecties;
een (tweede) leerkracht voor LS/English as an
Additional Language (EAL), Nederlands als extra
taal en voor Frans als tweede taal ; klassenassistenten voor de kleuterklassen in de Engelstalige en
Nederlandstalige sectie. Ook in de Primary klassen
met meer dan 22 leerlingen zijn klassenassistenten
aangesteld.
In het kader van de functiemix zijn in 2013 taken en
verantwoordelijkheden toebedeeld aan leraren
en zijn vier leraren benoemd in de LB schaal en
één in de LC schaal. Zij hebben de taak van zorg­
coördinator, bouwcoördinator of vakcoördinator.
Gezien de omvang van de school zal vorm gegeven
gaan worden aan een middenmanagement structuur en zullen meerdere leraren in een LB schaal
benoemd gaan worden.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Scholing en ontwikkeling
Voor de start van het schooljaar hebben alle
(nieuwe) leraren deelgenomen aan een introductie week. In deze week stonden de missie, de
doelstellingen, de onderwijskundige principes en
de leerplannen van de Europese scholen centraal.
Aangezien de ESH een jonge school is, zal dit de
komende jaren nog een continu proces zijn, waarbij deze aspecten regelmatig onderwerp van scholing of studiedagen zullen zijn. Veel aandacht is ook
besteed aan het opstellen en de afstemming van
de jaar- en periodeplanningen. Daarnaast hebben
verschillende leraren scholing bijgewoond georganiseerd door de inspecteurs van de Europese
scholen. Bovendien hebben leraren deelgenomen
aan bijeenkomsten voor vakcoördinatoren. In
aansluiting op de ouder thema-avond over meertaligheid en de uitgangspunten van de Europese
scholen heeft dezelfde taalexpert een scholing
verzorgd voor het team over de onderwijskundige
aanpak bij meertaligheid.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Gedurende het schooljaar heeft het team scholingsbijeenkomsten bijgewoond over het gebruik
van ParnasSys, zodat leraren zelf informatie
kunnen inzien, maar ook zelf gegevens in de leer­
lingendossiers kunnen invoeren.
Daarnaast zijn verschillende interne bijeenkomsten
georganiseerd om de zorgstructuur te implementeren, o.a. over het principe van ‘handelingsgericht
werken’, het gebruik van (toets) instrumenten, de
te volgen procedures en de inzet van beschikbare
leermiddelen. In samenwerking met het HCO is
voor het schooljaar 2013-2014 een aantal scholingsbijeenkomsten gepland rond ‘Coöperatief leren’.
Het administratief personeel heeft eveneens
verschillende scholingsdagen gevolgd gericht
op het gebruik van ParnasSys. Binnen het kader
het veiligheidsbeleid in de school hebben meer
medewerkers een EHBO en/of een BHV diploma
behaald dan wel vernieuwd.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Met al het personeel is dit jaar een start gemaakt
door middel van klassenbezoeken en aansluitend
een evaluatiegesprek. Deze gesprekken zijn gebaseerd op de richtlijnen vanuit de Europese Scholen.
Voorafgaand aan het aflopen van de tijdelijke
aanstellingen van een jaar is een gesprek of zijn
gesprekken gevoerd in het kader van het omzetten
van de tijdelijke aanstelling in een vaste aanstelling,
dan wel zijn dienstverbanden beëindigd.
ICT in het onderwijs
De school hecht groot belang aan de inzet van ICT
in het onderwijs. Alle leslokalen zijn voorzien van
een digitaal schoolbord met daarbij de nieuwste
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
software passend bij de methoden en ander
lesmateriaal. Ook maakt de school zoveel mogelijk
gebruik van digitale toetsen. Elke klas beschikt over
laptops, vijf voor elke kleutergroep en tien voor
elke groep in de lagere school. Helaas is de school
in 2013 bij herhaling geconfronteerd met een scala
aan ICT-problemen van velerlei oorzaak. De inzet
van middelen is daardoor niet zo intensief geweest
als bedoeld. Ook de interne en externe communicatie is daardoor niet altijd zo doelmatig geweest
als wenselijk. Inmiddels zijn veel problemen opgelost, maar blijken enkele knelpunten hardnekkig.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Huisvesting
Nadat in 2012 de begane grond en de eerste verdieping van het gebouw ingrijpend verbouwd zijn
voor de eerste vier leerjaren van het basisonderwijs
is vervolgens in 2013 de tweede verdieping van het
gebouw aangepast om huisvesting te bieden aan
de hogere leerjaren van de basisschool. Naast de
uitbreiding met reguliere klaslokalen is daarmee
ook een handvaardigheidlokaal en een multimedia
ruimte beschikbaar gekomen. Vanaf oktober is de
multimedia coördinator, met behulp van enkele
enthousiaste ouders, intensief aan het werk gegaan
met de inrichting, de bestellingen en het catalogiseren van boeken, om de multimediaruimte in
januari 2014 in gebruik te kunnen nemen. Alle
voorzieningen die voor een moderne basisschool
verwacht mogen worden zijn hiermee gerealiseerd.
Nadat de aanpassingen aan het gebouw voor het
basisonderwijs zijn afgerond is aansluitend met
de verbouwing van de overige verdiepingen en de
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
tweede gymzaal begonnen, om de nodige voorzieningen voor de start van het voortgezet onderwijs in september 2014 te realiseren. Dit heeft tot
gevolg gehad dat in 2013 voortdurend ingrijpende
verbouwingswerkzaamheden rond de school hebben plaatsgevonden.
Financiën
Ook in 2013 zijn veel kosten gemaakt voor
de uitbreiding van de school, waar nog
geen directe financiering tegenover stond.
Het grote aanloopverlies wordt door de
Stichting Het Rijnlands Lyceum voorgefinancierd,
zoals ook in het convenant is afgesproken.
De school wordt gefinancierd op basis van groeifinanciering voor personeel en materieel, naast de
bijzondere internationale personele bekostiging.
Daarnaast ontvangt de school schoolgelden van
organisaties, of individuele ouders. De reguliere
bekostiging van OCW, maar ook de bijdrage van de
Europese Commissie betreft financiering achteraf.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
Zolang de school een aanzienlijke groei doormaakt
zal de reguliere bekostiging van OCW niet dekkend
zijn voor het feitelijke leerlingenaantal.
Echter, in tegenstelling tot de verwachting is het
boekjaar 2013 afgesloten met een positief saldo.
Dit is enerzijds te danken aan de onverwacht snelle
groei van de school, waardoor een efficiënter
gebruik van beschikbare middelen mogelijk was.
Anderzijds loopt de inzet van zowel personele
als materiële middelen enigszins achter door de
inhaalslag die de school in de eerste maanden
van het schooljaar nog heeft moeten maken. Dit
betekent dat een deel van die middelen pas op het
budget van 2014 kunnen worden afgeboekt. Ook
over 2014 wordt een klein positief resultaat verwacht. Wel zullen wederom investeringen nodig
zijn in verband met de groei van 299 naar 420
leerlingen. Na 2014 is er geen spectaculaire groei
in de basisschool meer te verwachten en zou er een
stabiele financiële situatie in de basisschool moeten ontstaan met een positief saldo, van waaruit de
aanloopverliezen worden weggewerkt.
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Verantwoording
De school heeft subsidies ontvangen van gemeente
Den Haag en van OCW voor de start van de school.
Deze worden separaat verantwoord.
Vanuit de gemeente Den Haag heeft de school
ook een subsidie ontvangen om het onderwijs aan
(hoog)begaafde leerlingen verder vorm te geven.
Samen met de onderwijsorganisatie HCO is de
school zich aan het oriënteren op een eenduidige
aanpak die binnen alle taalafdelingen ingezet kan
worden. Zodra hier met input vanuit het team een
aanpak voor is zal de subsidie gebruikt worden
om ondersteunende middelen aan te schaffen.
sterk in het teken van het zoeken naar de juiste
verhoudingen en de rol van medezeggenschap in
de bijzondere setting van een Europese school
in een Nederlandse context.
Medezeggenschap
In 2013 heeft er viermaal formeel overleg plaats
gevonden tussen de MR van de school en de directeur. Belangrijke onderwerpen waren het openen
van nieuwe taalafdelingen, het goedkeuren van
formele documenten (o.a. het schoolondersteuningsprofiel) en het verbeteren van praktisch zaken
binnen de schoolorganisatie. 2013 stond ook nog
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
E IND­
RESULTATEN
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Eindresultaten
Feiten en cijfers
Opmerkingen vooraf
-- De nummering van de tabellen komt overeen
met de nummering zoals die voor het
Jaarverslag 2012 is vastgesteld
-- De gegevens in de tabellen van 2012 zijn
exclusief die van Rijnlands Education
Worldwide (REW)
-- De loonkosten wijken in beperkte mate af
vanwege onder meer uitkeringen UWV en
vrijval/dotatie spaarverlof
Leerlingaantal
Tabel 1
Leerlingaantal per 1 oktober ILT
ILT 2013
ILT 2012
ILT 2011
ILT 2010
RLO
1.446
1.451
1.434
1.401
RLS
1.290
1.324
1.373
1.469
731
733
744
742
ISH Secondary
908
820
852
805
ISH Primary
515
489
530
469
ENMS
280
277
248
244
ESH Primary
299
109
5.469
5.203
5.181
5.130
RLW
Totaal
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Tabel 2
Indexcijfers leerlingaantal (basisjaar 2010)
2013
2012
2011
2010
RLO
103,2
103,6
102,4
100,0
RLS
87,8
90,1
93,5
100,0
RLW
98,5
98,8
100,3
100,0
ISH Secondary
112,8
101,9
105,8
100,0
ISH Primary
109,8
104,3
113,0
100,0
ENMS
112,9
113,5
101,6
100,0
ESH Primary
100,0
100,0
100,0
100,0
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Formatie
Tabel 3
Tabel 3
Formatie per locatie in fte per maand
jan-12
dec-12
jan-13
dec-13
Verschil dec-12 en
dec-13
RLW
54,7
56,4
56,6
57,4
1,0
RLO
115,8
117,3
115,4
118,4
1,1
RLS
112,0
103,9
103,6
99,8
-4,1
ISH Secondary *)
125,2
129,4
127,2
141,2
11,8
ISH Primary
59,9
59,6
58,3
61,5
1,9
CSB
22,1
25,3
23,0
21,5
-3,8
ENMS
18,5
16,9
17,6
20,7
3,8
3,0
3,0
ESH Secondary
ESH Elementary **)
SRL
1,5
19,2
20,8
37,2
18,0
509,7
527,9
522,4
560,8
32,8
*) de toename van 11,8 fte bij de ISH SEC is voornamelijk het gevolg van de toename in het OOP
(9,7 fte), in het bijzonder door het aannemen van schoonmakers
**) de groei van de ESH Elementary zette zich in 2013 verder door
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
600
500
510
528
522
dec ‘12
jan ‘13
561
400
300
200
100
0
ONZE ­S CHOLEN
jan ‘12
EIND­R ESULTATEN
dec ‘13
SUMMARY IN ENGLISH
Functieverdeling
Tabel 4
Functieverdeling per locatie in fte per 31 dec
DIR
OOP
OP
Totaal
Verschil 2012-2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
RLW
2,0
2,0
9,7
9,8
44,7
45,7
56,4
RLO
3,0
3,0
22,8
22,7
91,5
92,6
RLS
4,7
5,5
21,7
21,1
77,5
ISH Secondary
2,2
2,1
35,5
45,2
ISH Primary
2,0
2,0
16,0
18,8
CSB
1,0
1,0
24,3
20,5
ENMS
1,0
2,2
2,5
3,7
ESH Secondary
1,0
ESH Elementary
Stichting Het Rijnlands Lyceum
OOP
OP
57,4
0,1
1,0
117,3
118,4
-0,1
1,1
73,2
103,9
99,8
0,8
-0,6
-4,3
91,7
93,8
129,4
141,2
-0,1
9,7
2,1
41,6
40,8
59,6
61,5
2,8
-0,8
25,3
21,5
-3,8
16,9
20,7
1,2
1,2
1,5
3,0
1,0
1,0
1,0
13,4
1,0
14,9
1,0
DIR
2,0
1,0
5,0
9,9
12,2
26,3
19,2
37,2
-1,0
4,9
14,1
17,8
19,9
137,5
152,7
372,7
388,3
527,9
560,8
2,1
15,2
15,6
*) de toename van 11,8 fte bij de ISH SEC is voornamelijk het gevolg van de toename in het OOP (9,7 fte), in het bijzonder door het aannemen van schoonmakers
**) de groei van de ESH Elementary zette zich in 2013 verder door
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Personeel
Tabel 5
Instroom in 2013 per categorie personeel in absolute aantallen
RLW
RLO
RLS
ISH-SEC
ISH-PRIM
CSB*
ESHELEM
ENMS
Directie
ESH-SEC
1
Ondersteunend
4
1
29
14
Onderwijsgevend
7
14
9
15
12
Stichting Het Rijnlands Lyceum
7
18
10
44
26
RLW
RLO
RLS
Ondersteunend
1
3
Onderwijsgevend
7
11
Stichting Het Rijnlands Lyceum
8
14
3
3
Totaal
1
2
15
68
3
16
1
77
6
31
1
146
Tabel 6
Uitstroom in 2013 per categorie personeel in absolute aantallen
ISH-SEC
ISH-PRIM
CSB
ENMS
ESHELEM
9
4
6
1
2
26
17
13
10
3
2
63
17
22
14
4
4
89
ESH-SEC
Totaal
Directie
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
6
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Tabel 7
Tabel 8
Totaal in- en uitstroom 2012 / 2013
Man-Vrouw verdeling per 31 dec
2012
2013
Totaal
Aantal medewerkers
aanvang 01-01-2013
657
676
19
School
Indiensttredingen *)
118
147
29
Uitdiensttredingen
-99
-95
4
Totaal aantal
Medewerkers 31 dec
676
728
52
*) voor het grootste deel veroorzaakt door de groei
van de ESH
Man
Vrouw
Totaal
2012
2013
2012
2013
2012
2013
RLW
28,6
28,5
27,8
29,0
56,4
57,4
RLO
53,0
51,8
64,3
66,5
117,3
118,4
RLS
51,1
47,3
52,8
52,6
103,9
99,8
ISH Secondary
45,1
50,2
84,2
91,0
129,3
141,2
ISH Primary *)
11,8
9,8
47,8
51,8
59,6
61,5
CSB
10,4
8,0
15,0
13,5
25,4
21,5
1,0
3,3
15,9
17,5
16,9
20,7
ENMS *)
ESH Secondary
ESH Elementary *)
SRL
1,0
2,0
3,0
5,7
6,1
13,5
31,2
19,2
37,2
206,6
205,8
321,3
355,0
527,9
560,8
*) In alle scholen PO was de participatiegraad van vrouwen gemiddeld 84%, in de VO gemiddeld 59%, in 2013 is deze
voor heel SRL met 2% toegenomen
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Leeftijd
Tabel 9
Medewerkers per leeftijdsklasse in absolute getallen per 31 dec
RLW
Leeftijdsklasse tot
2012
RLO
2013
25
RLS
ISH-Sec
ISH-Prim
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
3
2
7
4
5
4
1
CSB
2013
ENMS
ESH-SEC
2012
2013
2012
2013
2
1
1
2012
ESH-Elem
2013
Totaal
2012
2013
2012
2013
2
3
5
22
18
30
4
4
19
18
10
12
10
10
8
8
3
2
2
2
5
10
61
66
35
9
10
10
15
18
12
27
34
10
11
5
3
3
4
3
13
85
102
40
3
2
16
17
9
13
16
18
14
13
3
6
3
2
7
11
71
82
45
14
12
23
21
18
15
29
32
13
19
3
2
3
4
3
5
106
110
50
10
12
20
19
15
17
23
31
12
15
3
2
4
5
3
3
90
106
55
14
12
30
24
27
22
17
21
7
7
4
4
7
8
1
3
107
101
60
15
16
22
24
21
21
19
21
6
5
3
3
1
1
2
87
93
65
8
8
9
13
17
17
4
4
1
2
1
3
1
44
46
>65
1
2
1
1
1
1
3
4
78
78
153
151
176
676
728
Totaal
•—–
•—–
•—–
153
142
RAAD VAN TOEZICHT
133
BESTUURSVERSLAG
71
80
28
24
ONZE ­S CHOLEN
27
29
EIND­R ESULTATEN
2
1
3
1
26
52
SUMMARY IN ENGLISH
Tabel 10
Gemiddelde leeftijd per 31 dec
50
40
30
20
10
0
•—–
•—–
•—–
RLW
RLW
RLO
RLS
RLO
2012
2013
2012
2013
2012
48
49
46
46
46
ISH-Sec
RLS
RAAD VAN TOEZICHT
2013
47
ISH
2012
2013
Second
43
44
ISH-Prim
ISH
2012
2013
Primary
42
BESTUURSVERSLAG
43
CSB
ENMS
CSB
ENMS
2012
2013
2012
2013
44
43
46
44
ONZE ­S CHOLEN
ESH-Elem
ESH
2012
2013
Elementary
37
EIND­R ESULTATEN
36
SRL
2012
44
SRL
2013
45
SUMMARY IN ENGLISH
Functieschalen
Tabel 11
Functieschalen per 31-12-2013 per categorie personeel in fte
Functie­schalen
RLW
RLO
RLS
ISH-Sec
ISH-Prim
LA
CSB
ENMS
ESH-SEC
ESH-Elem
Totaal
20,0
9,3
21,3
50,5
OP
5,6
3,6
104,0
OP
1,0
146,5
OP
86,8
OP
0,5
LIO
LB
10,1
13,8
20,5
38,5
11,8
LC
17,1
49,9
30,7
37,8
9,0
LD
18,5
28,9
21,9
17,6
1,0
O1
0,5
1
OOP
2
0,6
3,4
5,6
1,1
3
1,0
1,3
1,2
2,0
4
2,6
6,0
5,8
12,4
5
2,0
3,0
1,8
3,0
6
0,5
2,7
2,6
8,1
2,0
7
1,0
5,2
3,1
3,7
2,0
8
2,7
3,3
2,6
12,1
0,4
1,8
12,9
OOP
1,3
2,0
8,7
OOP
1,0
4,0
44,1
OOP
1,3
11,6
OOP
0,8
16,6
OOP
21,3
OOP
16,2
OOP
0,5
5,1
0,3
2,0
4,8
0,7
2,9
0,8
3,7
OOP
3,9
3,3
7,8
OOP
1,0
4,8
OOP
12
3,0
3,0
OOP
13
2,0
2,0
OOP
9
10
11
0,6
0,6
1,6
1,6
1,0
14
OOP
15
OOP
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Functie­schalen
RLW
RLO
RLS
ISH-Sec
ISH-Prim
CSB
ENMS
ESH-SEC
ESH-Elem
Totaal
11
DIR
12
DIR
13
1,0
2,0
4,5
1,0
8,5
14
15
DIR
1,0
1,0
1,0
5,1
DIR
1,0
1,0
DIR
1,2
2,2
DIR
1,0
DIR
1,0
DIR
1,0
DIR
1,1
1,0
DB
DD
1,0
AC
1,0
AD
1,0
B4
Totaal
DIR
1,0
57,4
118,4
99,8
141,2
61,5
21,5
20,7
3,0
37,2
560,8
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Tabel 12
Functieschalen per 31-12-2013 per categorie personeel in absolute aantallen
Functieschalen
RLW
RLO
RLS
ISH-Sec
LA
ISH-Prim
CSB
ENMS
ESH-Sec
ESHElem
Totaal
25
14
25
64
OP
6
4
146
OP
1
185
OP
100
OP
1
LIO
LB
20
22
31
49
14
LC
22
66
41
45
9
LD
23
33
25
19
1
O1
1
1
OOP
2
1
6
15
7
3
1
2
2
2
4
3
8
7
15
5
2
4
2
3
6
1
3
5
9
3
7
1
6
4
5
2
8
3
4
3
17
2
7
38
OOP
2
3
12
OOP
1
7
58
OOP
2
14
OOP
1
22
OOP
26
OOP
18
OOP
1
6
1
2
5
1
3
1
4
OOP
5
4
10
OOP
1
6
OOP
12
3
3
OOP
13
2
2
OOP
9
10
11
1
1
2
2
1
14
OOP
15
OOP
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Functieschalen
RLW
RLO
RLS
ISH-Sec
ISH-Prim
CSB
ENMS
ESH-Sec
ESHElem
Totaal
11
DIR
12
DIR
13
1
2
5
1
9
14
15
DIR
1
1
4
DIR
1
1
DIR
1
2
DIR
1
DIR
1
DIR
1
DIR
1
1
DB
DD
1
AC
1
AD
1
B4
Totaal
DIR
1
78
153
132
176
81
24
29
3
51
728
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Functiemix
Tabel 13
LB
LC *)
LD ***)
Totaal
RLW
10,1
17,1
14,6
41,8
RLO
13,8
49,9
20,0
83,7
RLS
20,5
30,7
21,9
73,1
ISH-SEC
38,5
37,8
12,6
88,9
9,0
Functiemix realisatie 2013 in fte *)
LA
ISH-PRIM
20,0
11,8
ENMS **)
9,3
5,6
ESH-ELEM
21,3
3,6
1,0
50,5
103,9
145,5
SRL
40,8
14,9
25,8
69,1
369,0
*) inclusief HOS-ers
**) ENMS maakt per 1 augustus onderdeel uit van de Stichting Het Rijnlands Lyceum
***) exclusief teamleiders
Functiemix realisatie 2013 in %
afgezet tegen doelstelling (exclusief
afdelingleiders)
LA
LB
LC
LD
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Waarde
RLW *)
24,2%
40,9%
34,9%
110,8
RLO
16,5%
59,6%
23,9%
107,4
RLS
28,0%
42,0%
30,0%
101,9
ISH-SEC *)
43,3%
42,5%
14,2%
70,9
22,1%
ISH-PRIM **)
49,1%
28,9%
ENMS **)
62,3%
37,7%
ESH-ELEM
82,3%
13,8%
n.v.t.
n.v.t.
3,9%
n.v.t.
*) RLW en ISH-SEC vormen één BRIN (Basis Registratie Instellingen)
**) ISH-PRIM, ENMS en ESH vormen vanaf 1 augustus 2013 één BRIN. Conform de CAO PO zijn de streefpercentages voor LB toegepast op bestuursniveau.
Voor ISH-PRIM, ENMS en ESH gezamenlijk is in 2013 het streefpercentage voor LB met een realisatie van 21,3% gehaald. Het streefpercentage LB voor 2013 is: 16%.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Contract
Tabel 14
Contracttype per locatie in fte per 31 dec
Bepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Totaal
2012
2013
2012
2013
2012
2013
RLW
8,5
7,0
47,9
50,4
56,4
57,4
RLO
16,1
12,6
101,3
105,8
117,4
118,4
RLS
13,6
8,6
90,2
91,3
103,8
99,8
ISH Sec
45,4
43,5
84,0
97,7
129,4
141,2
ISH Prim
13,9
11,3
45,6
50,3
59,5
61,5
CSB
5,8
3,1
19,6
18,0
25,4
21,1
ENMS
0,8
4,9
16,1
15,9
16,9
20,7
ESH-ELEM
17,2
22,9
2,0
14,3
19,2
37,2
ESH-SEC
1,0
SRL
121,3
2,0
114,8
406,7
445,6
3,0
527,9
560,4
Verzuim
Tabel 15
Ziekteverzuimpercentages per locatie in 2012 en 2013
2012
2013
ZV-%
Freq.
ZV-%
Freq.
RLW
0,94%
1,2
2,05%
0,8
RLO
2,36%
1,3
3,36%
1,2
RLS
6,17%
1,8
4,71%
1,5
ISH Secondary
2,31%
2,0
2,84%
1,5
ISH Primary
2,46%
1,6
2,66%
1,4
CSB
5,44%
1,4
5,79%
1,2
ENMS
3,65%
1,4
10,71%
1,2
1,13%
1,2
3,37%
1,4
3,15%
1,6
3,63%
1,3
ESH Elementary
SRL
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
2012
Kort (0 t/m 7 dagen)
Kort Middel (8 t/m 42 dagen)
RLW
0,6%
0,2%
RLO
0,6%
0,7%
RLS
0,9%
Lang (> 365 dagen)
Totaal
Freq.
0,3%
1,1%
1,2
0,8%
0,1%
2,3%
1,3
0,9%
3,2%
1,2%
6,1%
1,8
1,1%
0,4%
0,7%
0,1%
2,4%
2,0
0,9%
0,5%
0,6%
0,4%
2,4%
1,6
1,1%
0,3%
0,7%
3,4%
5,5%
1,4
ENMS
0,9%
1,8%
0,8%
3,4%
1,4
ESH Elementary
0,8%
0,3%
1,0%
1,2
SRL
0,8%
0,6%
ISH Secondary
ISH Primary
CSB
Lang Middel (43 t/m 365 dagen)
1,2%
0,5%
3,2%
1,6
Lang (> 365 dagen)
Totaal
Freq.
2,0%
0,8
2013
Kort (0 t/m 7 dagen)
Kort Middel (8 t/m 42 dagen)
Lang Middel (43 t/m 365 dagen)
RLW
0,4%
0,4%
1,3%
RLO
0,6%
0,6%
1,6%
0,5%
3,4%
1,2
RLS
0,9%
1,0%
2,1%
0,6%
4,6%
1,5
ISH Secondary
1,0%
0,2%
1,6%
2,8%
1,5
ISH Primary
0,8%
0,5%
1,4%
2,7%
1,4
CSB
1,0%
1,0%
2,8%
1,0%
5,8%
1,2
ENMS
0,9%
0,8%
4,6%
4,4%
10,7%
1,2
ESH Elementary
1,0%
0,8%
1,6%
3,4%
1,4
0,8%
0,6%
1,8%
3,6%
1,3
SRL
0,4%
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Loonkosten
Tabel 16
Loonkosten Rijnlands
gem. fte betaald
VO
Directie
Onderwijsgevend personeel
Ondersteunend personeel
Totaal
loonkosten
2012
2013
2012
2013
2012
2013
12,4
13,1
1.307.715
1.415.711
105.486
108.057
305,0
305,8
21.293.996
22.219.059
69.819
72.651
113,6
118,2
5.601.409
5.668.676
49.323
47.954
430,9
437,1
28.203.121
29.303.446
65.444
67.033
gem. fte betaald
PO
gemid. personeelslast
loonkosten
gemid. personeelslast
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Directie
3,6
3,9
373.488
371.540
104.229
95.267
Onderwijsgevend personeel
61,2
76,7
3.516.939
4.482.592
57.481
58.433
Ondersteunend personeel
21,4
26,4
934.254
1.160.791
43.720
43.994
Totaal
86,1
107,0
4.824.681
6.014.924
56.012
56.215
gem. fte betaald
VO en PO
loonkosten
gemid. personeelslast
2012
2013
2012
2013
2012
2013
16,0
17,0
1.681.203
1.787.251
105.204
105.123
Onderwijsgevend personeel
366,2
382,5
24.810.935
26.701.651
67.758
69.799
Ondersteunend personeel
134,9
144,6
6.535.663
6.829.467
48.436
47.232
Totaal
517,1
544,1
33.027.802
35.318.370
63.873
64.906
Directie
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Tabel 17
Loonkosten per school en CSB
Fte betaald
Loonkosten betaald
gem. fte betaald *)
RLW
loonkosten **)
gemid. personeelslast
2012
2013
2012
2013
2012
2012
2,1
2,0
218.091
223.240
105.623
110.621
Onderwijsgevend personeel
43,9
45,3
3.249.682
3.499.565
320.903
358.256
Ondersteunend personeel
10,1
9,8
466.271
443.796
10.626
9.788
Totaal
56,1
57,1
3.934.044
4.166.601
70.158
72.937
Directie
*) het gaat hier om het aantal fte dat gemiddeld over de 12 maanden van het jaar 2012 en 2013 zijn betaald
**) de loonkosten wijken in beperkte mate af vanwege onder meer uitkeringen UWV en vrijval/dotatie spaarverlof
gem. fte betaald
RLO
loonkosten
gemid. personeelslast
2012
2013
2012
2013
2012
2013
3,1
3,0
312.093
309.990
100.711
102.185
Onderwijsgevend personeel
91,4
92,1
6.560.831
6.848.735
71.751
74.360
Ondersteunend personeel
22,1
22,7
976.843
1.014.259
44.293
44.702
116,6
117,8
7.849.767
8.172.984
67.327
69.365
Directie
Totaal
gem. fte betaald
RLS
loonkosten
gemid. personeelslast
2012
2013
2012
2013
2012
2013
4,7
5,0
460.896
513.349
99.117
102.329
Onderwijsgevend personeel
78,9
75,2
5.483.714
5.449.503
69.486
72.498
Ondersteunend personeel
23,5
21,8
1.032.394
960.094
44.017
44.061
107,0
102,0
6.977.004
6.922.945
65.192
67.889
Directie
Totaal
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
gem. fte betaald
loonkosten
gemid. personeelslast
ISH VO
2012
2013
2012
2013
2012
2010
Directie
1,6
2,0
157.147
194.234
99.251
96.201
Onderwijsgevend personeel
90,7
93,2
5.999.769
6.421.255
66.115
68.879
Ondersteunend personeel
34,9
42,6
1.578.540
1.884.888
45.267
44.225
127,2
137,9
7.735.456
8.500.378
60.812
61.657
Totaal
gem. fte betaald
loonkosten
gemid. personeelslast
ISH PO
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Directie
1,0
1,0
112.429
103.520
112.429
103.520
Onderwijsgevend personeel
41,3
42,3
2.389.094
2.527.273
57.873
59.807
Ondersteunend personeel
16,9
17,1
757.019
788.274
44.876
45.992
Totaal
59,2
60,4
3.258.542
3.419.066
55.088
56.610
gem. fte betaald
ENMS
Directie
Onderwijsgevend personeel
Ondersteunend personeel
Totaal
loonkosten
2012
2013
2012
2013
2012
2013
1,0
1,4
87.307
131.002
87.307
93.573
14,5
15,0
805.143
862.083
55.642
57.374
2,7
2,6
104.628
112.626
39.470
43.221
18,1
19,0
997.078
1.105.712
55.024
58.099
gem. fte betaald
ESH-ELEM
gemid. personeelslast
loonkosten
gemid. personeelslast
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Directie
1,6
1,5
173.752
137.018
109.738
91.346
Onderwijsgevend personeel
5,4
19,4
322.702
1.093.236
59.402
56.263
Ondersteunend personeel
1,8
6,6
72.607
259.891
39.271
39.140
8,9
27,6
569.061
1.490.146
64.194
54.048
Totaal
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
gem. fte betaald
ESH-SEC
2012
loonkosten
gemid. personeelslast
2013
2012
2013
2012
2013
Directie
0,5
-
57.952
-
115.905
Onderwijsgevend personeel
0,3
-
33.591
-
100.773
Ondersteunend personeel
0,3
-
16.953
-
50.860
Totaal
1,2
-
108.497
gem. fte betaald
CSB
loonkosten
92.997
gemid. personeelslast
2012
2013
2012
2013
2012
2013
1,0
1,0
159.489
174.898
159.489
172.455
Ondersteunend personeel
23,1
21,3
1.547.362
1.365.639
67.105
63.987
Totaal
24,1
22,4
1.706.851
1.540.538
70.945
68.908
Directie
*) inclusief 3 fte voor Rijnlands Education Worldwide
gem. fte betaald
loonkosten
gemid. personeelslast
RL TOTAAL GEN.
2012
2013
2012
2013
2012
2013
Totale loonkosten
517,1
545,3
33.027.802
35.426.867
63.873
64.966
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Bezoldiging Bestuurder en leden van de Raad van Toezicht
Tabel 18
Bezoldiging bestuurder
Functie
Voorzittersclausule
van toepassing
Naam
Ingangsdatum
dienstverband
bestuurder
nee
dr. M.W. Knoester
01-02-08
Einddatum
dienstverband
Omvang dienst­
verband fte
Beloning
Vaste en
variabele
Onkosten­
vergoedingen
1
129.979
229
Voorzieningen
beloning
betaalbaar op
termijn
38.228
Uitkeringen
wegens
beëindiging
van het
dienstverband
Toelichting:
Het bedrag ontvangen pensioenbijdragen betreft de volledige afdracht van de pensioenpremies (werkgevers- en werknemersdeel)
De bezoldiging van de bestuurder is conform de CAO voor Bestuurders Voortgezet Onderwijs, schaal B4.
Tabel 19
Bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht
voorzitter
ja
drs. F.W. Weisglas
7.000
573
vice-voorzitter
nee
drs. F.H.J. Wensing
5.000
lid
nee
drs. G.C. Bosman
4.000
lid
nee
ir. drs. T.W. den Hoed
4.000
358
lid
nee
drs. J.F.M. Overdevest
4.000
243
lid
nee
mw. drs. D. Koster *
*)
Toelichting:
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de beloningsleidraad van de Vereniging Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI)
*) Mw Koster is per 16 oktober 2013 toegetreden tot de Raad van Toezicht. Haar bezoldiging is een jaar na toetreding aan de orde.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Baten en Lasten
Tabel 20
Staat van Baten en Lasten 2013 (in euro's)
2013
Realisatie
2013
Begroting
2012
Realisatie
34.966.920
33.353.364
33.798.975
260.056
160.000
149.031
15.033.499
13.538.458
13.780.854
50.260.475
47.051.822
47.728.860
36.673.679
35.907.099
34.362.456
Afschrijvingen
2.056.923
1.764.954
1.493.486
Huisvestingslasten
3.089.093
2.756.000
3.168.612
Instellingslasten
6.047.685
5.973.040
6.999.668
Totaal lasten
47.867.379
46.401.093
46.024.222
Saldo baten en lasten
2.393.096
650.729
1.704.638
Financiële baten
66.558
116.500
149.029
Financiële lasten
187.399
189.500
254.124
-120.841
-73.000
-105.095
Resultaat deelneming
0
0
-710.824
Vennootschapsbelasting
0
0
0
2.272.255
577.729
888.719
Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Financiële baten en lasten
Saldo financ. baten en lasten
Totaal resultaat
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Balans
Tabel 21
Balans per 31 december 2013 (in euro's)
31-12-13
31-12-12
Materiële vaste activa
21.099.300
19.274.064
Financiële vaste activa
0
4.150
21.099.300
19.278.214
Vorderingen
5.571.620
3.669.776
Liquide middelen
4.048.111
5.196.750
30.719.031
28.144.740
Eigen vermogen *)
9.878.204
7.605.949
Voorzieningen
3.130.366
2.760.715
Langlopende schulden
4.311.000
4.931.239
Kortlopende schulden
13.399.461
12.846.837
30.719.031
28.144.740
9.526.621
7.140.369
351.583
465.580
9.878.204
7.605.949
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal activa
Passiva
Totaal passiva
*) Samenstelling Eigen Vermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Kasstroomoverzicht
Tabel 22
Kasstroomoverzicht 2013 (in euro's)
2013
2012
Ex operationele activiteiten
Exploitatiesaldo
2.272.255
888.719
Afschrijvingen
2.056.923
1.493.485
-1.901.843
-1.061.268
Kortlopende schulden
552.624
385.017
Mutatie voorzieningen
369.652
649.081
Mutatie werkkapitaal:
Vorderingen
Operationele kasstroom
3.349.611
2.355.034
Ex investeringsactiviteiten
Materiële vaste activa
-3.882.161
-3.529.633
Financiële vaste activa
4.150
710.826
Investeringskasstroom
-3.878.011
-2.818.807
Ex financieringsactiviteiten
Langlopende schulden
-620.239
-1.013.377
Mutatie Algemene Reserve
113.997
47.285
Mutatie Bestemmingsreserve
-113.997
-47.285
Financieringskasstroom
-620.239
-1.013.377
Mutatie liquide middelen
-1.148.639
-1.477.150
Begin verslagjaar
5.196.750
6.673.900
Ultimo verslagjaar
4.048.111
5.196.750
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Begroting
Tabel 23
Begroting 2014 (in euro's)
Baten
Rijksbijdragen
34.850.000
Overige baten
17.070.000
51.920.000
Totaal baten
51.920.000
Lasten
Personeel
39.150.000
Afschrijving
2.390.000
Huisvesting
3.160.000
Instelling
6.120.000
Totaal lasten
50.820.000
Exploitatiesaldo
50.820.000
1.100.000
Financiële baten en lasten
Baten
50.000
Lasten
-155.000
-105.000
Resultaat 2014
•—–
•—–
•—–
995.000
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Kwaliteit en Rendement
Tabel 24
Kwaliteit en Rendement
2012
School
Gemiddeld cijfer
centraal examen*
Aantal geslaagden
2013
mavo
havo
vwo
RLW
6,5
6,6
6,6
RLO
nvt
6,1
RLS
6,6
RLW
mavo
havo
vwo
RLW
6,4
6,7
6,6
6,5
RLO
nvt
6,4
6,5
6,7
6,4
RLS
6,5
6,8
6,6
92%
100%
100%
RLW
92%
96%
96%
RLO
nvt
81%
89%
RLO
nvt
86%
86%
RLS
97%
93%
89%
RLS
99%
96%
95%
ISH SEC
Percentage van
3e leerjaar naar
diploma zonder
zittenblijven
(cohortrendement)*
Inspectieoordeel over
de opbrengsten
over drie jaar*
•—–
•—–
•—–
Int Bacc
97%
96%
po
School
ISH SEC
87%
72%
65%
RLW
nvt
80%
66%
RLO
nvt
64%
60%
RLO
nvt
66%
64%
RLS
86%
69%
65%
RLS
88%
74%
67%
RLW
vold.
vold.
vold.
RLW
vold
vold
RLO
nvt
onvold
vold.
RLO
nvt
onvold
vold
RLS
vold.
vold.
vold.
RLS
vold
vold
vold
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
po
91,3%
96%
RLW
RAAD VAN TOEZICHT
Int Bacc
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
2012
School
Toezichtarrangement
2013
mavo
havo
vwo
RLW
basis
basis
basis
RLO
nvt
basis
RLS
basis
basis
mavo
havo
vwo
RLW
basis
basis
basis
basis
RLO
nvt
geïnten­
siveerd
basis
basis
RLS
basis
basis
basis
po
School
Int Bacc
po
ENMS
basis
ENMS
basis
ISH PRIM
basis
ISH PRIM
basis
ESH
basis
ESH
*
Int Bacc
Bron: www.onderwijsinspectie.nl (Schoolwijzer)
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
SUMMARY IN
ENGLISH
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
Summary
For reasons of sustainability and cost reduction
we have decided to publish the Annual Report
of Rijnlands Lyceum foundation as an internet
publication only. We hope that the information it
contains is interesting and will result in discussions
in our schools with parents, staff and school
management.
The Annual Report for 2013 shows the results
reached by the foundation and the schools that
were based on the objectives set in the strategic
plan Challenges in Education 2012-2016.
In its report the Supervisory Board states that the
board is more than satisfied with the academic
and financial results and the policies drawn up and
carried out by the foundation and the schools.
In 2013 all schools have worked hard on a number
of quality aspects: an ambitious study culture,
outcome-driven learning, differentiation in the
classroom, programmes for gifted children, ICT
in the classroom and professional development.
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
The foundation is proud that Rijnlands Lyceum
Wassenaar received the “Excellent School Award
2013” in appreciation of its efforts to offer children
a rich learning environment with programmes for
gifted students, internationalisation and culture.
In 2013 the foundation’s building activities mainly
took place in The Hague. The second phase of
the renovation of the European School especially
geared towards the opening of secondary
education began in 2013 and was completed
in the spring of 2014. As a result the building
has now completely been renovated and is,
hopefully, ready for many generations of students.
Depending on student numbers in the future, the
building may have to be extended, however, in the
years to come.
Although the International School of The Hague
opened its new classrooms at the rear of the
building in 2013, increased student numbers in
Primary and Secondary forced the Primary to use
temporary classrooms for the next few years in
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
preparation for a new building on campus for the
junior school.
The Eerste Nederlandse Montessori School located
in the Vogelwijk in The Hague saw the completion
of its extension with two new classrooms enabling
the school to grow towards 12 groups in 2015.
The financial result of the schools was positive
and in line with the budget. All Dutch schools
received an extra subsidy from the government in
December partly to compensate the schools for
increased cost and partly to help the schools in
reaching national education goals for 2017.
It is remarkable how well the International School
of The Hague and the European School The Hague
Rijnlands Lyceum are both serving their own
“markets” . The International School, Primary and
Secondary, has not been affected by the arrival
of the European School and both schools are
working hard to meet parents’ needs for a suitable
international education
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH
for their children. The European School The Hague
will open its Secondary School in September 2014.
Our aim is to serve the international community
and international and European organisations with
the best possible education.
COLOFON
Dit is een uitgave van Stichting Het Rijnlands
Lyceum
Fotografie
Bert de Jong Grafisch Design,
Den Haag
Ontwerp Ontwerpwerk, Den Haag
Rijnlands Lyceum foundation is happy with
the results reached by all schools and praises
its management and staff for their commitment
and dedication.
Juni 2014
Dr Maarten Knoester
Executive Director
•—–
•—–
•—–
RAAD VAN TOEZICHT
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag verveel­voudigd en/of openbaar
gemaakt worden op welke wijze dan ook
zonder voorafgaande toestemming van
Stichting Het Rijnlands Lyceum.
BESTUURSVERSLAG
ONZE ­S CHOLEN
EIND­R ESULTATEN
SUMMARY IN ENGLISH