PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University
Nijmegen
The following full text is a publisher's version.
For additional information about this publication click this link.
http://hdl.handle.net/2066/43444
Please be advised that this information was generated on 2015-01-30 and may be subject to
change.
Van Paludes naar Moer
Nijhoff, Gide en de tekst als Europese
ruimte
Mathijs Sanders
1. Inleiding
Geen oeuvre uit de moderne Nederlandse letterkunde is zo veelvuldig becommentarieerd als dat van Martinus Nijhoff. Zijn poëzie ligt stevig verankerd in de canon
van de Nederlandse literatuur en blijkt nog telkens andere inzichten en nieuwe
duidingen uit te lokken. Bij alle aandacht die Nijhoffs werk ten deel is gevallen,
is de geringe belangstelling voor zijn vertalingen opmerkelijk. ‘Als iemand ooit
pogen wil het wezen van Nijhoffs dichterschap te analyseren, zullen de vertalingen
onmisbaar blijken,’ schreef Pierre H. Dubois in 1955.1 Het verschijnen van het
derde deel van zijn Verzameld werk in 1954 en 1982, noch een in 1994 uitgebrachte
bloemlezing uit Nijhoffs proza met drie vertaalde libretti, hebben echter tot een
opleving van de aandacht geleid.2 De reputatie en kwaliteit van Nijhoffs vertalingen zijn evenwel onbetwist. Niet toevallig is de meest prestigieuze Nederlandse
vertaalprijs, ingesteld in 1953, naar hem vernoemd.
Oorzaken van deze geringe aandacht zijn vermoedelijk de traditionele visie
op vertalingen als ‘bijwerk’ naast het oorspronkelijke oeuvre en het al even traditionele denken over vertalen in termen van ‘verlies’, een visie die pas de laatste
jaren verdrongen wordt door vertaalwetenschappers die een meer positieve kijk
prefereren en een vertaling beschouwen als ‘een document van een creatieve
ontmoeting met het origineel, dat daardoor verandert.’3 Dat een vertaling doorgaans niet werd beschouwd als een autonome literaire tekst, verklaart mogelijk de
bescheiden belangstelling voor vertalingen in de hoogtijdagen van de ergocentrische literatuurbenaderingen. Maar de veronachtzaming van Nijhoffs vertalingen
moet mijns inziens vooral worden toegeschreven aan de sterk nationale oriëntatie
van de Nederlandse literaire historiografie. Het is een eenvoudige obser vatie dat
twintigste-eeuwse Nederlandse literaire tijdschriften, critici, uitgevers, vertalers en
bemiddelaars – om maar enkele spelers in het literaire veld te noemen – vaak grote
belangstelling hadden voor literatuur uit de omringende landen. Ook in het InterNederlaNdse Letterkunde • Jaargang 11 • nr 1 • februari 2006
1
Van Paludes naar Moer
bellum bestond de Nederlandse literaire markt voor een zeer groot deel uit vertaalde en onvertaalde buitenlandse teksten, besteedden literaire tijdschriften aandacht
aan buitenlandse literatuur en bewogen auteurs, uitgevers, critici en vertalers zich
in Europese literaire en culturele netwerken. In de vele programmatische teksten
die in de jaren twintig en dertig verschenen, werd de noodzaak benadrukt om de
Nederlandse literatuur op een Europees plan te brengen door haar te ijken naar de
beste buitenlandse literatuur. ‘De vrees dat een literatuur haar eigen karakter zou
kunnen verliezen naarmate zij europeescher van visie wordt, van cultuur en niveau,
is een kinderachtige vrees, en nogmaals een provinciale,’ schreven Marsman en Du
Perron in 1935. Wilde de Nederlandse literatuur tussen de klippen van het provincialisme doorschieten, dan was aandacht voor het buitenland geboden.4
De internationale dynamiek van de Nederlandse literaire werkelijkheid is in de
literair-historiografische praktijk nauwelijks zichtbaar. Afzonderlijke deelstudies
over de ontvangst van individuele buitenlandse schrijvers hebben vooralsnog niet
geresulteerd in systematische aandacht voor de presentie van buitenlandse opvattingen en teksten in het Nederlandse literaire systeem en voor de wijze waarop die
literatuur in Nederland functioneerde. Ook recente handboeken en overzichtswerken perken de Nederlandse literatuur met grote vanzelfsprekendheid in tot de
literatuur die binnen de landgrenzen is geproduceerd door Nederlandse auteurs,
waarbij veelal terloops aan mogelijke buitenlandse invloeden wordt gerefereerd.
De beschrijving van het literaire verleden langs louter autochtone lijnen staat echter op gespannen voet met de internationale kleuring van de Nederlandse literaire
repertoires en van de Nederlandse literaire dynamiek. Wanneer de grenzen van het
nationale onderzoekskader worden overschreden, openen zich nieuwe perspectieven. Onderzoek naar de presentie en receptie van buitenlandse literatuur in het
Nederlandse literaire systeem in de vorm van signalementen, recensies, vertalingen, poëticale verbindingen en intertekstuele ver werkingen is dan geboden.5
Door Nijhoff te plaatsen in de context van het literaire Modernisme hebben
Sötemann, Fokkema, Bronzwaer, Van Halsema, Dorleijn, Van den Akker en Vaessens een opening gemaakt naar bestudering van Nijhoffs oeuvre in een internationaal perspectief.6 Een benadering waarbij analyse van teksten wordt gecombineerd
met onderzoek naar de infrastructuur van het literaire leven en naar het ‘literairsociaal gedrag’ van de auteur lijkt de aangewezen weg om Nijhoff in de Europese
ruimte te situeren. Langs die twee lijnen ontstond in de jaren negentig het beeld
van Nijhoff als een traditiebewuste Modernist met een uitgesproken ambachtelijke
visie op het dichterschap.7
Een overzicht van Nijhoffs verzamelde vertalingen versterkt het beeld van de
auteur als een ‘klassicist-modernist’.8 De traditie bleek voor Nijhoff een onuitputtelijk reser voir van vormen en motieven. Niet toevallig putte de vertaler Nijhoff
bij voorkeur uit de antieke en canonieke Europese traditie: Euripides’ Ifigeneia in
Taurië, Menanders Het scheidsgerecht, Shakespeares De storm en het in ‘Awater’ opgenomen sonnet van Petrarca. Een tweede groep vertalingen bestaat uit teksten van
2
Van Paludes naar Moer
tijdgenoten die zich als vernieuwers nadrukkelijk schatplichtig verklaarden aan die
Europese traditie: Ramuz’ De geschiedenis van den soldaat, Stravinsky’s Het verhaal van
den vos, De cocktailparty en enkele gedichten van T.S. Eliot en André Gides Paludes,
dat onder de titel Moer in 1929 voor het eerst verscheen.9 In het navolgende zal
deze laatste vertaling worden belicht. Welke perspectieven opent onderzoek naar
deze vertaling op Nijhoffs werk en op de verbindingen tussen de Nederlandse en
buitenlandse literatuur? Achtereenvolgens zal aandacht worden besteed aan Nijhoffs ontmoeting met het werk van Gide, zijn vertaling van Paludes en aan de creatieve impuls die Nijhoff van Gide heeft ondergaan. Bestudering van de gedeelde
infrastructurele en intertekstuele ruimte van deze twee schrijvers maakt het mogelijk iets zichtbaar te maken van de internationalisering van de Nederlandse literaire
cultuur in het Interbellum.
2. Nijhoff over Gide
In het najaar van 1922 verbleef de achtentwintigjarige Nijhoff voor de tweede maal
in zijn leven een aantal weken in Parijs.10 Op 10 oktober had hij zijn intrek genomen in het Hotel Des Grands Hommes aan het Place du Panthéon. In de Franse
hoofdstad ontplooide de jonge dichter-criticus zich als literair bemiddelaar. Hij
ondernam pogingen om werk van Nederlandse schrijvers in het Frans vertaald te
krijgen en legde als een volleerd netwerker contacten met Parijse uitgevers, vertalers en tijdschriftredacties. Met klaarblijkelijk gemak bewoog hij zich in de kringen
van de hoofdstedelijke avant-garde. Met zijn al even kosmopolitische echtgenote
op afstand, Netty Nijhoff-Wind, onderhield hij een levendige correspondentie. De
kennismaking met André Gide speelt in deze Parijse brieven een prominente rol.
Nijhoff volgde het werk van Gide al jaren op de voet. Op 11 oktober 1922 vroeg hij
bij het bureau van de Nouvelle Revue Française naar het adres van Gide. Daar werd
hem te verstaan gegeven dat hij zich schriftelijk tot de NRF moest richten, die de
brief ver volgens naar de auteur zou doorsturen.11 Een week later schreef de dichter
heet van de naald aan zijn vrouw:
Amice,
Je kunt je mijn schrik niet voldoende indenken! Ik stond half-zes in mijn overhemd me te wasschen, om te gaan eten. Ik was net een schoone boord uit de kast halen. Alles lag overhoop in
mijn wanordelijke kamertje: vest en jas op het bed, open boeken kris-kras op de tafel, overal
rommel, en een rook om te snijden, want ik had den heelen middag zitten lezen op mijn kamer.
– Enfin, er wordt geklopt. Ik roep: Entrez. – En de deur gaat open en op den drempel staat
een stevig heer van middelbare lengte, met een glimlachend lang-ovaal gezicht, in een lange
grauw-groene pellerien. Hij zegt: ‘Vous êtes M. Nijhoff.’ Ja, zeg ik, komt u binnen. ‘Mijn naam
is André Gide, u heeft me geschreven en hier ben ik.’ Ik viel letterlijk achterover tegen het bed.
3
Van Paludes naar Moer
Denk eens aan: Gide in de Gr. Hommes op mijn kamer! Ik liet hem zitten op mijn eenige stoel
en ging als een haas mijn boord aandoen. Hij zat te lachen om mijn verlegenheid, en verontschuldigde zich. Hij is een alleraardigste man. Hij had niet veel tijd, kwam alleen maar om een
brief af te geven (waarin een rendez-vous stond) en was, hoorende dat ik thuis was, even naar
boven geklommen. Wij hebben toen samen gewandeld tot St. Sulpice, waar hij afscheid nam en
in een tram naar St. Cloud stapte. Vrijdagmorgen zal ik hem weer zien, op de Place de l’Odeon.
Dan gaan we samen naar zijn uitgever, om de voor waarden van de Hollandsche vertaling te
bespreken.12
In de dagen die volgden sprak Nijhoff met Gide over de mogelijkheid een deel
van diens oeuvre in Nederlandse vertalingen te laten verschijnen bij Elsevier,
Meulenhoff, Querido of de Wereldbibliotheek. Gide toonde zich op zijn beurt
behulpzaam en zegde toe zich sterk te zullen maken om werk van Van Genderen
Stort in de NRF geplaatst te krijgen. Ook bracht hij Nijhoff in contact met Charles
du Bos van uitgeverij Plon-Nourrit, met wie Nijhoff een overeenkomst sloot: ieder
jaar zou één Nederlands boek bij deze uitgeverij verschijnen, waarbij Nijhoff werk
aanbeval van Van Genderen Stort (Kleine Inez), Couperus (De komedianten), Coster
(Marginalia) en zijn eigen echtgenote (Afstand).13 ‘De naam van Gide is hier goud
waard,’ schreef Nijhoff op 26 oktober.14
Uit de aangehaalde brief blijkt dat Gide bij Nijhoff een mentale en zelfs fysieke
schok veroorzaakte die wellicht een tweede ‘schok der herkenning’ was, na de eerste kennismaking met Gides teksten. Wie op zoek gaat naar een pakkende visie op
Gide in Nijhoffs essays en kritieken komt evenwel bedrogen uit. In enkele recensies
uit de jaren 1920-1922 van zijns inziens minder geslaagde psychologische romans
van Karel Wasch, Emmy van Lokhorst en Jo van Ammers-Küller, attendeerde hij
de lezers van Het nieuws van den dag op ‘het kleine maar volmaakte werkje’ La porte
étroite en op Isabella als geslaagde specima in dit genre.15 Al even terloops was vijftien jaar later de allusie op Paludes in de lezing ‘Over eigen werk’ uit 1935, waarin
Nijhoff ook in waarderende zin en al even terloops refereerde aan Cocteau, Eliot,
Proust, Lawrence, Joyce en Woolf.16 Wat eerder is opgemerkt met betrekking tot
Nijhoffs schaarse uitspraken over Eliot lijkt ook hier geldig: juist wat verzwegen
wordt is van belang.17 De ontmoeting met Gide was natuurlijk ook en vooral een
ontmoeting op papier en deze ontmoeting heeft diepe sporen getrokken in het
werk van Nijhoff, dieper dan de terloopse referenties aan Gide in de kritieken doen
vermoeden.
In de jaren twintig en dertig werkte Gide als een katalysator in het Nederlandse
literaire debat. In hun visie op Gide stonden Greshoff en Du Perron, die de Franse
auteur tot ijkpunt maakten van hun uitgesproken elitaire en individualistische
opvattingen, lijnrecht tegenover de levensbeschouwelijke idealisten van katholieke
en ethisch-humanitaire signatuur als Gerard Bruning en Dirk Coster, die Gide
schuldig verklaarden aan de morele ontworteling van de Westerse cultuur en maatschappij.18 In het strijdgewoel over Gide in het Nederlandse literaire veld heeft
4
Van Paludes naar Moer
Nijhoff, afkerig van literaire polemiek, zich niet gemengd. Voor hem was Gide in
de eerste plaats een creatieve factor.
3. Gide over Nijhoff. Van Paludes naar Moer
Nijhoff moet de behoefte gevoeld hebben zich Gides werk creatief eigen te maken
en besloot een van diens vroege werken, Paludes (1895), te vertalen. Anders dan in
het geval van De geschiedenis van den soldaat was er geen sprake van een opdracht.
Nijhoffs vertaling van Paludes was de tweede Nederlandse Gidevertaling die het
licht zag (de eerste verscheen in 1928 bij Van Gorcum in Assen: F.J. de Jongs vertaling van Le retour de l’enfant prodigue onder de titel De terugkeer van den verloren zoon).
Dat de eerste vertaling pas 37 jaar na Gides debuut en entree in de Nederlandse
literatuurkritiek verscheen, zal verschillende oorzaken hebben. De veronderstelling
ligt voor de hand dat wie Gide las, het Frans voldoende machtig was om zijn teksten in de oorspronkelijke taal te lezen en aan een vertaling geen behoefte had.19
Onder literatoren die Gide vroeg lazen, zoals Van Deyssel in de late jaren negentig,
bestond aanvankelijk nog geen behoefte om zich de auteur eigen te maken door
zijn werk te vertalen: die creatieve krachtmeting zouden Martinus en Netty Nijhoff,
Marsman en Last in de jaren twintig en dertig aangaan. Bovendien zagen uitgevers
ongetwijfeld meer brood in vertalingen van werk van canonieke oudere auteurs als
Balzac, Dumas père en Zola en van populaire schrijvers dan in dat van de niet voor
een groot publiek toegankelijke Gide.
De tekst- en publicatiegeschiedenis van Nijhoffs Moer kende een grillig verloop.
Naar eigen zeggen schreef Nijhoff zijn vertaling in september 1928, na jarenlang
met het plan te hebben rondgelopen.20 In 1929 verscheen de vertaling in drie afleveringen van het maandblad De stem.21 Die publicatie was opmerkelijk. Aanvankelijk koesterde Nijhoff sympathie voor redacteur Dirk Coster en werkte hij met een
zeker enthousiasme mee aan het in 1920 opgerichte tijdschrift dat een alternatief
zocht voor het door velen als steriel er varen estheticisme. Maar al na twee jaar was
Nijhoffs waardering voor Costers ethisch-humanisme danig bekoeld en in 1924 had
hij zich met zijn dubbelrecensie van Nieuwe geluiden expliciet tegen Costers poëtica
verzet.22 Opmerkelijk was de publicatie in De stem ook gezien de afwijzing van Gide
door Coster en de zijnen. Gides werk en opvattingen beantwoordden niet aan de
eis van ‘bewogen menselijkheid’ die Coster aan de schrijver en diens werk stelde.23
Eén van de vaste medewerkers van De stem, de romanist Johannes Tielrooy, had al
in de eerste jaargang fundamentele kritiek geuit op de elitaire mentaliteit van ‘den
Parijschen lettré’ en op het gebrek aan ‘vastheid’ in Gides levensvisie:
Niet steeds kan men blijven roepen dat men toch zoo vol van ‘fer veur’ is; de banden die men
wil ‘verbreken’… breken werkelijk ten slotte, en wie steeds weer ‘vertrekt’, moet eindelijk toch
ergens aankomen en blijven. Ergens toch moet voor ieder een vastheid zijn. Ergens moet een
5
Van Paludes naar Moer
plek zijn, van waar uit men iets anders ziet dan zichzelf alleen, de plek waarop men slechts
heeft te ver wijlen, om doorstroomd te worden van het verrukkende besef eener gemeenschap
en maatschap.24
Dat Moer desondanks in De stem verscheen, en niet in De gids (waar in 1926 Nijhoffs
vertaling van L’histoire du soldat en in 1928 van The Tempest waren verschenen) heeft
mogelijk te maken met een oude toezegging aan Coster uit de beginjaren van diens
tijdschrift.
Vermoedelijk over woog A.A.M. Stols al in 1929 om Moer op de markt te brengen, maar tot een uitgave kwam het niet.25 Dat juist Stols belangstelling koesterde
voor Nijhoffs vertaling is niet ver wonderlijk. Aan het firmament van deze éditeurlettré, die medio jaren twintig een positie wilde veroveren op de Franse bibliofiele
markt met uitgaven van werk van onder anderen Larbaud en Valér y, was Gide een
grote ster.26 Nadat hij in 1926 toegang had gekregen tot Gide, onder patronaat
van Valer y Larbaud, kreeg Stols in 1928 toestemming een herdruk uit te geven van
Le voyage d’Urien, versierd met vignetten van Alfred Latour. Twee jaar later maakte
hij voor de Éditions de la Nouvelle Revue Française van Librairie Gallimard in
opdracht van André Malraux een luxe editie van Paludes met etsen van Alexandra
Grinevsky.27 In 1935 stelde Du Perron aan Stols voor om Moer op te nemen in de
serie Kaleidoscoop, ‘gegeven de tegenwoordige beroemdheid (ook in Holland) van
Gide’, waarbij Du Perron refereerde aan Marsmans vertaling van L’immoraliste die
kort daar voor bij Querido was verschenen.28 Het zou echter tot 1944 duren voordat
Moer in boekvorm verscheen bij Stols, als clandestiene uitgave in een oplage van
125 exemplaren en geantedateerd ‘Brussel 1929’. Vanzelfsprekend circuleerde
deze uitgave uitluitend in kleine kring, volgens het colofon die van ‘den vertaler,
den drukker en hunne vrienden’.29 In 1947 kondigde uitgeverij De Driehoek een
herdruk van Moer aan, maar deze uitgave vond geen doorgang.30 Voor het grotere
publiek kwam de tekst pas in 1954 beschikbaar in het derde deel van Nijhoffs Verzameld werk, waar van vooral de eerste twee delen de aandacht zouden trekken.31
3.1 Een spel met teksten
Toen Moer in 1929 verscheen was Paludes vierentwintig jaar oud. André Gides Paludes
verscheen in mei 1895 bij de Librairie de l’Art indépendant, nadat delen van de tekst
waren voorgepubliceerd in Le Réveil, La Revue Blanche en L’Oeuvre sociale.32 Paludes
is het verhaal van een naamloze ik-verteller die zich beweegt in de literaire kringen
rond zijn vriendin Angèle en werkt aan een verhaal, getiteld ‘Paludes’, over het personage Tityrus uit de Bucolische gedichten van Vergilius. Het verhaal-in-wording wordt
door de gasten die de salon van Angèle frequenteren doorlopend van commentaar
voorzien.33 De uitkomst van het avontuur dat het schrijven voor deze verteller is, ligt
alles behalve vast; het gevaar van een creatieve impasse ligt om iedere hoek.
6
Van Paludes naar Moer
Paludes wordt veelal gelezen als een amusante satire op de literaire saloncultuur
in Parijs ten tijden van het Symbolisme en derhalve als een satire op een deel van
Gides eigen literaire verleden in de kringen rond Mallarmé.34 Een tweede constante in de beschouwingen over Paludes betreft de moderniteit van de tekst. Gide
brak met de naturalistische romanconventies door contingentie in het handelingsverloop te laten prevaleren boven causaliteit en lineairiteit en door de auctoriale
verteller of vertelinstantie te ver vangen door obser verende subjecten in de vertelde
wereld. De personages zijn in de eerste plaats bewustzijnsformaties: personae die
gemakkelijk van rol en identiteit wisselen en door wie de tekst een polyfoon geheel
van stemmen wordt. Identificatie van de lezer met de vertelde wereld wordt daardoor systematisch geblokkeerd. Gide experimenteerde in Paludes met de stream of
consciousness-techniek35 en met metafictionaliteit: de lezer leest het verhaal over een
verhaal dat een schrijver schrijft (een techniek die Gide typeerde met de aan de
heraldiek ontleende term mise en abyme). Door de afwisseling van genres en vormen
- journal intime, dramatische dialogen, essayistische en aforistische notities en fragmenten poëzie – maakt de tekst een hybride indruk. Paludes heeft een minimaal
handelingsverloop: de vertellende schrijver en zijn eveneens dagboekschrijvende
personage Tityre zijn obser verende en contemplatieve naturen die het isolement
verkiezen boven de gemeenzaamheid, waar zij overigens wel bij vlagen naar lijken
te verlangen. Het handelen van de verteller(s) is het schrijven. De centrale tekst
eindigt met een variant op het begin:
A six heures entra mon grand ami Hubert; il revenait du manège.
Il dit: “Tiens! Tu travailles?”
Je répondis : “J’écris Paludes.36
A six heures, entra mon grand ami Gaspard.
Il revenait de l’escrime. Il dit :
“Tiens ! Tu travailles?”
Je répondis : “J’écris Polders…”37
In de tussenliggende hoofdstukken, die telkens één dag beslaan (van dinsdag tot en
met zondag), is de lezer getuige van de creatieve ups en downs van de schrijver, die
vaardiger blijkt op papier dan in het leven: de reis die hij met Angèle onderneemt
om aan de verstikkende salon te ontkomen, loopt uit op een reisje van niets (‘le
petit voyage’).
Paludes is een spel met teksten, een spel voor spelende lezers die over een niet
geringe intertekstuele competentie beschikken. De krachtigste intertekst is die
van Vergilius’ Bucolica, waarmee Gide zijn werk verankert in de klassieke literaire
traditie en waarmee de thematische opposities in het verhaal worden versterkt: de
sedentair versus de nomade, obser veren versus handelen, stad versus land.38 Gide
transformeerde de locus amoenus van Vergilius’ eerste ecloge in het moeras waar
7
Van Paludes naar Moer
zijn Tityre uit het ingebedde verhaal een toren bewoont die hem van de bewoonde
wereld scheidt en van waaruit hij zijn omgeving obser veert.
Gides tekst stuurt aan op ontregeling van de lezer en in deze ontregeling spelen de
periteksten een dirigerende rol.39 De titel Paludes opent reeds diverse betekenismogelijkheden. De titel kan via het Latijnse ‘palus/paludis’ betrokken worden op het
moeras waar Gides Tityre zich bevindt. Maar uit de titel kan ook het Latijnse ‘ludus’
(spel, spot, scherts) worden afgeleid, waarmee op het ludieke karakter van de tekst
wordt geattendeerd maar meteen ook op het tegendeel: pas-ludes. Onmiskenbaar
spelen ook het Italiaanse ‘paludamento’ en ‘paludare’ mee, dat onder meer respectievelijk ‘apenpak’, of ‘omhaal (van woorden)’ en ‘opsieren’ betekent. Dan volgt de
opdracht: ‘A mon ami Eugène Rouart j’écrivis cette satire de quoi’. De bevriende
auteur en landbouwkundige (!) krijgt een ‘satire’ voorgelegd over ‘iets’ (‘de quoi’).
Het is aan de lezer om het object van de satire te bepalen: de literatuur, de saloncultuur, de soms door pseudoniemen versleutelde auteurs die in de tekst figureren? Al
even raadselachtig is het motto ‘Dic cur hic (L’autre école.)’, dat kan worden vertaald
als ‘zeg mij [Dic] waarom [cur] hier [hic]’. ‘L’autre école’ zou een ver wijzing kunnen
zijn naar de symbolistische kringen van rond de eeuwwende 1900. Op het motto volgt
een kort opschriftloos voor woord (door Bertrand het ‘Avertissement’ genoemd):
Avant d’expliquer aux autres mon livre, j’attends que d’autres me l’expliquent. Vouloir
l’expliquer d’abord c’est en restreindre aussitôt le sens ; car si nous savons ce que nous voulions
dire, nous ne savons pas si nous ne disions que cela. – On dit toujours plus que CELA. – Et ce
qui surtout m’y intéresse, c’est ce que j’y ai mis sans le savoir, - cette part d’inconscient, que je
voudrais appeler la part de Dieu. – Un livre est toujours une collaboration, et tant plus le livre
vaut-il, que plus la part du scribe y est petite, que plus l’accueil de Dieu sera grand. – Attendons
de partout la révélation des choses ; du public, la révélation de nos œuvres.40
Het voor woord keert het traditionele pact tussen auteur en lezer om, door de lezer
tot betekenisgever te promoveren en daaraan een principieel pleidooi te verbinden
voor poly-interpretabiliteit. Met deze opvatting stond Gide bepaald niet alleen. In
zijn ‘Commentaires de Charmes’ (1928) noteerde Paul Valér y, die zich evenals Gide
verzette tegen de fixatie van het voltooide kunstwerk: ‘Mes vers ont le sens qu’on
leur prête. Celui que je leur donne ne s’ajuste qu’à moi, et n’est opposable à personne.’41 Ook Nijhoff meende dat het ogenschijnlijk voltooide gedicht ‘slechts’ een
hypothese was. Na publicatie was de lezer aan zet. De tekst, die geen zekerheden
maar mogelijkheden biedt, was een partituur die door iedere individuele lezer
telkens opnieuw tot klinken kon worden gebracht. Het is niet toevallig dat Roland
Barthes, die zeventig jaar na Paludes in zijn beroemde essay ‘De dood van de auteur’
proclameerde, een groot bewonderaar was van Gides tekst.42
De periteksten die volgen op de hoofdtekst nemen de draad van het ‘Avertissement’ op. Het ‘Envoi’, een gedicht in elf disticha, is een parodie op enkele topoi
8
Van Paludes naar Moer
van de symbolistische lyriek (de muziek als ideaal, de maan als buitenwereldlijk
toevluchtsoord, de dichter als profeet) en benadrukt het échec van het schrijven in
het laatste distichon:
Nous avons bâti sur le sable
Des cathédrales périssables.43
Ook het daaropvolgende ‘Alternative’ staat in het teken van de onvoltooidheid:
de anonieme verteller benadrukt de nutteloosheid van zijn onderneming en het
ver vliegen van zijn gedachten. De laatste peritekst is een ‘Table des phrases les plus
remarquables de Paludes’, waarin twee tekstplaatsen uit het verhaal met paginaverwijzingen worden geciteerd en die eindigt met een reeks puntjes, gevolgd door de
voetnoottekst met een Sterneaanse wending:
Pour respecter l’idiosyncrasie de chacun, nous laissons à chaque lecteur le soin de remplir cette
feuille.44
Waarna auteur, vertellers en personages door de achterdeur ontsnappen. De tekst
is ontgrendeld en het is aan de lezer om het veld van betekenismogelijkheden te
exploreren.
De eersterangs schrijver verdwijnt in zijn werk, hij laat de kunstenaar ster ven,
opdat het kunstwerk leeft. Dat was Nijhoffs reactie op de enquête onder Nederlandse schrijvers over onderschatting en overschatting die in november 1934 op
initiatief van Menno ter Braak door Het vaderland werd georganiseerd.45 Nijhoffs
verklaring consoneerde met de opvattingen over vorm en inhoud die eerder door
T.S. Eliot waren ver woord in zijn essay ‘Tradition and the Individual Talent’ uit
1919, waarin Eliot het belang van ‘depersonalization’ benadrukte: ‘The progress of
an artist is a continual self-sacrifice, a continual extinction of personality.’46 Deze
opvatting moet Nijhoff ook in Gides Paludes herkend hebben.
3.2 Nijhoffs vertaling
Naar de typologie van Paul Rodenko kan Nijhoff een ‘agonistische vertaler’ worden genoemd. ‘De agonistische vertaling – van agoon, wedstrijd – is die waarin de
vertaler zich als het ware met de schepper van het te vertalen gedicht meet, het is
een krachtproef in de vorm van een dichterlijk spel, een poëtisch, “scheppend”
dispuut.’47 Nijhoffs vertaalopvattingen (door Ton Naaijkens gedestilleerd uit de
verzamelde vertaalkritieken) is direct te verbinden met diens poëtica waarin vormbewustzijn, ambachtelijkheid en transformatie kernbegrippen zijn. Een goede
vertaling was in Nijhoffs optiek een creatieve krachtmeting met een anderstalige
tekst, waardoor nieuwe betekenismogelijkheden van die tekst konden worden
9
Van Paludes naar Moer
geopend. Nijhoff beschouwde (zijn) vertalingen dan ook niet als ‘bijwerk’, maar
als een volwaardig deel van het creatieve oeuvre. Bovendien moest een vertaling
bijdragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal en literatuur. Ter wijl hij
met groot technisch vernuft stijl, syntaxis en versificatie van de bronteksten intact
liet, schuwde Nijhoff de naturalisering niet waar het de transpositie van personages
en verhaallocaties betrof, zoals nog zal blijken. Met Moer boog Nijhoff Gides Paludes zo ver om naar de Nederlandse literaire traditie en actualiteit, dat de vertaling
grensde aan een herschrijving. Niet iedereen toonde zich enthousiast over Nijhoffs
eigenzinnige bewerking. In een van de schaarse recensies van Nijhoffs vertalingen
merkte H.A. Gomperts bij alle waardering voor Nijhoffs vertaalwerk op dat Moer als
‘een weergave’ van Paludes, een ‘al te grote zelfstandigheid’ had.48
Het voert te ver om hier een gedetailleerde vergelijkende structuuranalyse van
Paludes en Moer uit te voeren. In het navolgende zullen enkele bewerkingsmomenten worden belicht met bijzondere aandacht voor de in de vorige paragraaf
genoemde periteksten.49
Een in het oog springende transpositie betreft de speelruimte van het verhaal.
Nijhoff verplaatst de handeling van Parijs naar Amsterdam. Het Luxembourg,
de Pont Solférino en Montmorency worden het Vondelpark, de Sarphatibrug en
Aalsmeer. Een vergelijkbare omzetting maakte Nijhoff in zijn expliciet als ‘Nederlandse bewerking’ gepresenteerde vertaling van L’histoire du soldat, waar van de
handeling in Zeeland wordt gesitueerd.50 Opmerkelijker nog is de transpostie van
persoonsnamen. De personages in Paludes worden herdoopt. Vaak zocht Nijhoff
naar een direct Nederlands equivalent (Angèle wordt Engeltje), maar enkele personages kregen een biografische referent. Zo wordt Ildevert in Moer Groenhoff
genoemd, waardoor een verbinding met Greshoff voor de hand ligt. Barnabé le
moraliste wordt Heuvelaar, de moralist, waarmee Nijhoff uiteraard doelde op Just
Havelaar, mede-oprichter en redacteur van De stem, van wie Nijhoff een onverholen
afkeer had. Tancrède wordt Ravenbosch, een naam die via het pseudoniem John
Ravenswood te herleiden is tot Slauerhoff. Vermakelijk en typisch Nijhoviaans is het
optreden van de auteur als personage in zijn eigen fictie. Gides Martin uit Paludes
wordt herdoopt in Martinus, die zich in de entourage van de salon van Engeltje
ontpopt tot een literaire tegenspeler van de verteller: tegenover Martinus verdedigt
de verteller de noodzaak van het vertrekken uit dat wat vertrouwd en benauwend is.
Nadat Martin/Martinus zich heeft aangediend – met het leitmotiv ‘Tiens! Tu travailles!’ - tracht de verteller al schrijvend en schrappend zijn gedachten te ordenen, tot
een andere salonbezoeker komt opdagen: de filosoof Alexandre/Sander (‘Tiens!
Vous travaillez?’), waarna de verteller en Martin/Martinus hun beschreven velletjes
uitwisselen en blijkt dat zij in vrijwel identieke formuleringen tegengestelde (en
nogal diffuse) sofismen noteerden over blindheid en (on)geluk.
Behalve de namen van de personages worden ook die van enkele schrijvers aan
wie in Paludes wordt gerefeerd naar de Nederlandse literatuur(geschiedenis) omgebogen. Pailleron wordt Emants, Huysmans wordt Boutens, Trarieux wordt [Van de]
10
Van Paludes naar Moer
Woestijne, Mallarmé wordt eerst Gorter en ver volgens ‘Mijnheer Roland Holst’ en
‘Monsieur Barrès, “le disputé”’ wordt ‘Van Looy, […] een der Tachtigers’.
Gides uitnodiging aan de lezer om het spel van betekenisgeving te spelen heeft
Nijhoff van harte aangenomen. Uit een vergelijking van de periteksten in Paludes
en Moer blijkt hoezeer Nijhoff zijn tekst omboog naar de Nederlandse taal en cultuur. De titel Moer genereert – net als Paludes - een reeks betekenismogelijkheden.
Het woord betekent veenturf, maar leidt fonetisch ook naar ‘moeras’ en morfologisch naar het Franse ‘moeurs’ (zeden), waardoor de tekst als een moderne zedenschets kan worden gelezen. Zinvol is ook een verbinding met het Zuid-Nederlandse
‘meuren’: stinken, gezien de drassige omgeving van Tityrus en de bedompte sfeer
in de salon van Angèle (waartegen de kleine ventilator ‘voor letterkundigen’ niet
opgewassen is). Maar ‘moer’ leidt ook naar ‘moeder’, en wel via het door Nijhoff
toegevoegde ‘Motto der vertaling’: ‘Gezegent is dat lant / Daar ’t kint zijn moêr
verbrant.’ Het motto, dat het Latijnse motto ver vangt, is afkomstig van de door Nijhoff bewonderde Vondel, die speelt met de dubbele betekenis van moer als ‘turf’
en, via ‘kint’, met ‘moeder’.51 Met het Vondelcitaat ent Nijhoff zijn vertaling in de
Nederlandse literaire traditie.
Een toevoeging is eveneens de ondertitel ‘Narrenspel’, waarmee het spelelement
van de tekst wordt benadrukt en dat tevens fungeert als genre-aanduiding. Paludes
moest het in 1895 stellen zonder subtitel (in manuscript luidde de ondertitel Traité
de la contingence – opnieuw een ontregeling van lezersver wachtingen, want een ‘verhandeling’ was Paludes niet). Vanaf 1914 duidde Gide zijn ‘satire de quoi’ samen
met een groep andere teksten (waaronder Les caves du Vatican) aan als een sotie, een
middeleeuws profaan zottenspel, een mengvorm van klucht en moraliteit, waarin
hoofdrollen zijn weggelegd voor de ‘zotten’ en andere stereotype figuren die veelal
suggestieve namen hebben en soms indirect ver wijzen naar bestaande personen.52
Met Moer trad Nijhoff in het voetspoor van de bewonderde Gide. In en met
Paludes reflecteerde Gide op enkele thema’s die ook Nijhoff in de jaren twintig niet
onberoerd lieten. De Gide van Paludes speelt een spel met perspectieven, legt een
mozaïek van teksten, voert een maskerade op en situeert zijn verhaal in een tijdruimtelijke setting vol drempels en overgangsmomenten.53 De poëzie in Moer had
in Nijhoffs dichtbundels De wandelaar (1916) en Vormen (1924) niet misstaan. Wanneer de verteller aan het einde van de eerste dag, thuisgekomen na een bezoek aan
Angèle, de aanhef van zijn verhaal over Tityre in versvorm poogt te gieten, levert
dat het volgende, naar de vorm traditionele kwatrijn op:
De ma fenêtre j’aperçois
Quand je relève un peu la tête
La lisière d’un petit bois
Qui ne s’est jamais mis en fête.54
11
Van Paludes naar Moer
In Moer :
Vanuit mijn venster neem ik waar
En hoef daartoe slechts op te kijken
Een groepje boomen bij elkaar
Dat ik nog nooit in bloei zag prijken.55
De contemplatieve kunstenaar, die door een venster de buitenwereld (die niet
beweegt, niet ‘bloeit’) obser veert zonder aan die wereld deel te nemen: het is een
kleine stap van Paludes/Moer naar gedichten als ‘De wandelaar’, waar van de vijfde
strofe luidt:
Toeschouwer ben ik uit een hoogen toren,
Een ruimte scheidt mij van de wereld af,
Die ’k kleiner zie en als van heel ver-af,
En die ik niet aanraken kan en hooren.56
Gide en Nijhoff presenteren lege subjecten; hun verteller is een man zonder eigenschappen wiens identiteit bestaat uit de rollen die hij speelt in het ‘narrenspel’ van
de tekst en die leeft in zijn gedachtenexperimenten, met de pen op papier, waar
het leven getransformeerd wordt tot een autonome vorm. Van scherp omlijnde,
coherente en eenduidig identificeerbare subjecten is geen sprake. Wat Bronzwaer
aantoont in het gedicht ‘De wandelaar’ geldt onverkort voor Moer: de dwangmatige
fixatie van het overbewuste subject op het gedistantieerd obser veren van de werkelijkheid maakt ieder handelen in die werkelijkheid onmogelijk.57 Zoals Tityrus
zich bij Vergilius heeft afgewend van het actieve bestaan, zo hebben de personae van
Gide en Nijhoff zich teruggetrokken in de taal. Het echte avontuur is dan ook dat
van het schrijven, een avontuur dat voortdurend op een echec dreigt uit te lopen
maar dat resulteert in een verhaal: een even Gideaanse als Nijhoviaanse paradox.
Door Paludes om te buigen en op Nederlandse literaire bodem te enten, maakte
Nijhoff een emulatieve beweging. Het resultaat van zijn creatieve krachttoer roept
een volgende vraag op: hoeveel Gide zit er in Nijhoff?
4. De pen op papier
De eerder aangehaalde brief van Nijhoff uit Parijs wekt minstens het vermoeden
dat van Gide een krachtige creatieve impuls uitging op de Nederlandse dichter en
criticus. Wie Nijhoffs werk uit de jaren twintig leest tegen de achtergrond van Gide
kan tot de conclusie komen dat Gide diepe sporen heeft getrokken door Nijhoffs
oeuvre. Het is interessant om delen van Nijhoffs werk te lezen met Gide als zoeklicht en zo de Europese dimensie van zijn werk nader te duiden.
12
Van Paludes naar Moer
Een ars poetica in de vorm van een verhaal over een observerende schrijver die
in een impasse verkeert en die uitsluitend op papier tot nieuwe, tijdelijke inzichten
komt; een samenspel van journal intime en dialoog; een ontstaanspoëticale obsessie
die wordt ver woord in een metafictionele verhaalstructuur; een experiment met
persoonsverdubbelingen en ongefixeerde standpunten: zo zou het signalement van
Paludes/Moer kunnen luiden. Het zijn tevens ingrediënten van Nijhoffs beroemde
verhaal De pen op papier uit 1926. Als Gide zich ergens in Nijhoffs oeuvre laat gelden,
dan is het in deze tekst.58 In de literatuur over Nijhoff wordt aan De pen op papier veelal
een centrale plaats toebedeeld als manifest van zijn autonomistische en ambachtelijke poëtica.59 Evenals Paludes behelst De pen op papier een afwijzing van het Symbolisme
en een keuze voor het aardse schrijverschap als avontuur. De protagonisten in beide
teksten zijn schrijvers met een uitgesproken ambachtelijke visie, het zijn makers.
Zelf duidde Nijhoff De pen op papier aan als een ‘novelle’.60 De tekst is, evenals
Paludes, een mengvorm van verhaal en essay. Zoals Nijhoff zichzelf liet optreden
in Moer (‘Martinus’), zo figureerde hij ook in De pen op papier, nu als ‘Nijhoff’, de
ik-verteller die het relaas doet van een ‘avontuur’ dat zich achter zijn schrijftafel
zal ontrollen. ‘Nijhoff’ blijkt een gedesintegreerde persoon, wiens hoofd (denken)
en handen (schrijven) van elkaar zijn losgeraakt. Deze dissociatie van hoofd en
handen (‘ik ben ver vreemd’) leidt tot een depersonalisatie: ‘Nijhoff’ neemt zichzelf
waar, zittend achter de schrijftafel waar zich het ‘avontuur’ zal moeten voltrekken,
een avontuur waar de schrijver met zijn rede geen vat op heeft. Het schrijven wordt
een ‘fysiek genot’ genoemd. Het tweede deel van De pen op papier behelst het avontuur dat in het eerste deel was aangekondigd:
Nadat ik nog enige uren zonder resultaat aan mijn schrijftafel had zoek gebracht, begaf ik mij
des nachts, met de laatste tram, naar de stad en bevond mij, iets na middernacht, op de Vijverberg in Den Haag.
In nachtelijk Den Haag ontmoet ‘Nijhoff’ niemand minder dan de Rattenvanger
van Hamelen. Met hem bespreekt ‘Nijhoff’ de creatieve impasse waarin hij verkeert. Ver volgens ontvouwt de Rattenvanger een poëtica die volledig consoneert
met de onpersoonlijkheidsopvattingen van Modernisten als Eliot, Valér y en Nijhoff
zelf. De kunstenaar moet buiten zichzelf treden en zijn eigen emoties buiten het
werk houden. Thuisgekomen ziet ‘Nijhoff’ zichzelf aan zijn schrijftafel zitten: ‘het
was ik die daar zat. Hij hield zijn pen nog in de hand en van het schuimwit papier
vóór hem was de bovenhelft met golvende regels dicht beschreven.’
De pen op papier wordt doorgaans beschouwd als Nijhoffs reactie op De afspraak van
A. Roland Holst uit 1923, eveneens een poëticale uiteenzetting in de vorm van een
fictief verhaal. Waar Roland Holst zijn alter ego situeert in het verre rijk aan gene
zijde van de wereld en een in het metafysische verankerde visie op poëzie presenteert, daar wandelt Nijhoffs dubbelganger in Den Haag en loopt hij rond met het
idee een gedicht te schrijven over de Vijverberg.61 Ter wijl Roland Holst een gesloten
13
Van Paludes naar Moer
wereldbeeld verbeeldt in een gesloten vorm en een helder omlijnde visie op het
dichterschap, koos Nijhoff in De pen op papier voor een open einde: het verhaal biedt
geen uitzicht op een oplossing; ‘Nijhoff’ ontwaakt weliswaar aan het einde van het
verhaal, maar of zijn ervaring (het nachtelijk avontuur) tot een creatieve impuls leidt
is onduidelijk, al wordt die suggestie wel gewekt, doordat aan De pen op papier een
gedicht werd toegevoegd: ‘De twee duiven’, Nijhoffs vertaling van de fabel ‘Les deux
pigeons’ van Jean de la Fontaine. Opnieuw leverde de traditie een tekst die als klankbord kon fungeren voor het eigen werk. De twee duiven disputeren immers over een
te maken reis, die door de een als een avontuur en door de ander als een gevaar
wordt gezien. De avonturier besluit de reis te maken om er bij terugkeer over te kunnen verhalen. Belaagd door gevaren keert hij huiswaarts, waarna de moraal van het
verhaal uit de doeken wordt gedaan: het is beter thuis te blijven (‘Bepaalt u tot elkaar,
de rest heeft toch geen waarde’). Het gedicht is te verbinden met het ‘avontuur’ in
De pen op papier en met ‘le petit voyage’ die de verteller in Paludes onderneemt met
Angèle, een reisje dat letterlijk in het water valt en de reisgenoten snel weer naar huis
doet keren. Het ‘avontuur’ in De pen op papier kan bovendien nog in verband worden
gebracht met Gides Le voyage d’Urien (1893), waarin het hoofdpersonages Urien met
enkele gezellen een hallucinatoire reis maakt die uiteindelijk, na hun ontwaken, een
reis op papier blijkt te zijn geweest (een voyage du rien): ze lazen een boek.
De pen op papier is in verband gebracht met poëticale verhalen van A. Roland
Holst (De afspraak, 1923), Arthur van Schendel (Fratilamur, 1928) en H. Marsman
(‘De bezoeker’, 1931). Van den Akker stelt dan ook dat Roland Holst met De afspraak
‘bijna een nieuw literair genre heeft geïntroduceerd, dat een aantal auteurs tot creatieve wedijver heeft aangespoord.’62 Een blik op het buitenland maakt evenwel nog
andere en oudere verbindingen mogelijk. Ook Paludes immers is een in verhaalvorm
gegoten poëticale vertelling (evenals bijvoorbeeld Ein Brief van Hugo von Hofmannsthal uit 1902, net als Paludes een afwijzing van de symbolistische esthetica). Het genre
bood talrijke mogelijkheden, niet alleen om poëticale over wegingen in fictie te vangen, maar ook om de zo gewenste vernieuwing van het proza te bevorderen. Zoals
Gides Paludes een breuk markeerde met de realistisch-naturalistische romanconventies en het begin vormde van een ‘recherche du roman moderne’ die vanaf 1913 in
de Nouvelle Revue Française zou worden ondernomen, zo werd De pen op papier door
Marsman en Du Perron (die zowel Paludes als De pen op papier meesterlijk vond) ingezet in hun streven het polderlandse proza te bevrijden van de ongewenste erfenis van
naturalisme en de impressionistische beschrijvingskunst.63 Nijhoffs verhaal kreeg dan
ook een plaats in de door Marsman en Du Perron samengestelde bloemlezing die als
een antwoord op de traditie van woordkunst en provinciaal ‘huiskamerrealisme’ was
bedoeld, De korte baan (1935).64
Kan de relatie van Nijhoff tot Eliot beschreven worden in termen van ‘creatieve
wedijver’65, Nijhoffs verhouding tot Gide draagt vooral de kenmerken van literaire
ver wantschap. In zijn vroege werk had Gide zich bekend tot een aardse en levensaanvaardende metafysica (het meest expliciet in Les nourritures terrestres), die ook in
14
Van Paludes naar Moer
Nijhoffs werk is aangewezen. In de Gide van Paludes moet Nijhoff niemand minder
dan zichzelf en zijn eigen poëticale obsessies hebben herkend. Uit zijn Parijse brief
blijkt dat die ontmoeting een schok der herkenning teweeg bracht, in de betekenis
die Gomperts daar later aan gaf.66 Wat Paludes voor Nijhoff aantrekkelijk maakte
was vermoedelijk ook het ‘schrijfbare’ karakter van de tekst: de realistische illusie
wordt in Paludes systematisch verstoord, waardoor de lezer in de actieve houding
van betekenisgever wordt gedreven: de lezer wordt schrijver.67 Met ‘Awater’ schreef
Nijhoff terug naar Joyce en Eliot, met De pen op papier naar Gide. Op auteurs die
met hun paradoxale, polyfone, ‘schrijfbare’ teksten uitnodigden tot terugschrijven
reageerde Nijhoff niet in de eerste plaats met essays en kritieken, maar met vertalingen en poëzie. Zo is het betekenisvol dat de enige zeer terloopse ver wijzing naar
Paludes te vinden is in de Enschedese lezing ‘Over eigen werk’, een tekst die Nijhoff
niet voor publicatie bestemd had, en dat hij uiteindelijk afzag van het voornemen,
in 1922, om voor De gids een essay over Gide te schrijven.68 Door met Moer en De
pen op papier Gides Paludes te betrekken op de eigen ontstaanspoëticale problematiek en door het gebeuren in Paludes te naturaliseren en te actualiseren, creëerde
Nijhoff in zijn vertaling ruimte voor het eigen dichterschap.
5. Besluit: spel met en zonder grenzen
De moderne letterkundige neerlandistiek was en is nog altijd sterk nationaal georienteerd, zo concludeerden Joosten en Vaessens in het themanummer van TNTL
over ‘toekomstperspectieven in de studie van de Nederlandse letterkunde’.69 Deze
‘klacht’ kan de uiting zijn van een crisisbewustzijn in het vakgebied, maar is ook op
te vatten als een uitnodiging om het interpretatieve en literair-historische onderzoek in een comparatistisch kader te verrichten. Onderzoek naar de receptie van
buitenlandse literatuur in Nederland is onder meer interessant omdat dergelijk
onderzoek de internationale dynamiek en kosmopolitsiche aard van een relatief
klein literair polysysteem zichtbaar maakt. Literatuurgeschiedschrijving wordt zo
een spel met en zonder grenzen. De Romantiek dicteerde de onverbrekelijke band
tussen literatuur en nationale identiteit en poneerde een originaliteitscriterium
waarin vertaald werk kon gelden als ‘onoorspronkelijk’. Hoe sterk deze romantische
premissen in de literaire historiografie door werkten, blijkt uit het gegeven dat van
de over vloedige aanwezigheid en beschikbaarheid van buitenlandse literatuur in
Nederland in de handboeken weinig is terug te vinden. Het is veelzeggend dat Ton
Anbeek in het nawoord van zijn in 1990 verschenen Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur, 1885-1985 de wens uitsprak dat het onderzoek naar de geschiedenis van
de Nederlandse literatuur in een Europese context zou worden verricht…en dat hij
deze wens in de herziene editie van negen jaar later woordelijk moest herhalen.70
In een internationaal perspectief is de nationale literatuur geen vanzelfsprekend
afgebakende en gesloten eenheid meer, maar een open systeem dat voortdurend
in verbinding staat met andere, buitenlandse systemen.
15
Van Paludes naar Moer
Zowel Paludes als Moer maakten deel uit van de literatuur in Nederland, waar
(edities van) deze teksten werden geproduceerd, gedistribueerd, vertaald en
gelezen en waar schrijvers en critici teksten van Gide inzetten in hun eigen positioneringsstrategie. Een samenspel van literatuur wetenschappelijke benaderingen
(receptie-onderzoek, poëticastudie, editie- en vertaalwetenschap en onderzoek
naar vormen van intertekstualiteit) kan het letterkundig onderzoek verder op een
internationaal plan tillen. Dat vertalingen daarbij een prominent object van onderzoek zullen vormen is vanzelfsprekend.
Bijlage: bewerkingsmomenten in Moer
Gide (ed. 2003)
Nijhoff (ed. 1982)
Paludes
Moer
X
Narrenspel
Pour mon ami Eugène Rouart
X
j’écrivis cette satire de quoi
Dic cur hic (L’autre école)
Motto der vertaling : Gezegent is dat lant
Daar ’t kint zijn moêr verbrant
[Voor woord]
[Voor woord]
[Hoofdtekst]
[Hoofdtekst]
Personage + dagaanduiding
Dagaanduiding + personage
Hermogène (22)
Weermuis (447)
Pailleron (33)
Emants (452)
le Luxembourg (39)
het Vondelpark (456)
le pont Solférino (53)
de Sarphati-brug (464)
[de vers] je les réussissais mal (60)
[verzen] omdat ik toch geen vormgevoel had (466)
Martin (66, 67, 69, 92)
Martinus (470, 471, 472, 485)
le philosophe Alexandre (68)
de wijsgeer Sander (472)
(un menu type) :
(een model-dieet) :
Monsieur Huysmans (71)
Boutens (473)
Monsieur Barrès (71)
Shakespeare (473)
Monsieur Gabriel Trarieux (71)
[Van de] Woestijne (473)
Monsieur Mallarmé (71)
Mallarmé (473)
Monsieur Oscar Wilde (71)
Wilde (473)
Ildevert (74, 84)
Groenhoff (475, 481)
16
Van Paludes naar Moer
Celui qui est à tout le monde (75)
Elckerlyc (475)
Barnabé le moraliste (79, 135)
Heuvelaar, de moralist (478, 506)
Tancrède (87, 135)
Ravenbosch (483, 506)
Nicodème (88)
Nico (483)
Monsieur Mallarmé (116)
Gorter (497)
Monsieur Mallarmé (118)
Mijnheer Roland Holst (499)
Monsieur Barrès, ‘le député’ (119)
Van Looy, ‘een der Tachtigers’ (499)
misère (div.)
gemoer (div.)
Montmorency (141)
Aalsmeer (510)
Evoi
Opdracht
Alternative
Dilemma
Table des phrases les plus remarquables
Lijst van de opmerkelijkste volzinnen in Moer
de Paludes
Bibliografie
Akker, W.J. van den, ‘Gedachten of gedaanten. Arthur van Schendels Fratilamur en de literaire context’,
in: Literatuur, jrg. 1, 1984, p. 65-71.
Akker, W.J. van den, Een dichter schreit niet. Aspecten van M. Nijhoffs versexterne poetica, twee delen, Veen,
Utrecht, z.j. [1985].
Akker, Wiljan van den, Dichter in het grensgebied. Over de poëzie van M. Nijhoff in de jaren dertig, Bert Bakker,
Amsterdam, 1994.
Anbeek, Ton, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1885-1985, Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1990.
Anbeek, Ton, Geschiedenis van de literatuur in Nederland, 1885-1985, Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1999.
Anten, Hans, Van realisme naar zakelijkheid. Proza-opvattingen tussen 1916 en 1932, Reflex, Utrecht, 1982.
Barnard, Willem, ‘Toeschouwer ben ik… Nijhoff als vertaler’, in: Literama, 24 april 1984, p. 602-612.
Barthes, Roland, S/Z, translated by Richard Miller, Blackwell, Oxford, 1990.
Barthes, Roland, ‘De dood van de auteur’, in: Roland Barthes, Het werkelijkheidseffect, samenstelling
Rokus Hofstede en Jürgen Pieters, Historische Uitgeverij, Groningen, 2004, p. 113-122.
Bel, Jacqueline, ‘Modernisme in de Nederlandse literatuur’, in: Jan Baetens e.a. (red.), Modernisme(n) in
de Europese letterkunde 1910-1940, Peeters, Leuven, 2003, p. 45-66.
Bertrand, Jean-Pierre, Paludes d’André Gide, Gallimard, Paris, 2001.
Bronzwaer, W., ‘Een verstrooid zelfportret: Nijhoff’s “De wandelaar” en het modernisme’, in: W. Bronzwaer, Het eerste spoor. Opstellen over literatuur en moderniteit, Ambo, Baarn, 1991, p. 106-119.
Bulhof, Francis, ‘Gide in polderland. Immoralist of kameleon met ethische bezorgdheid?’, in: De parelduiker, jrg. 10, 2005, nr. 4/5, p. 45-60.
17
Van Paludes naar Moer
Cotnam, Jacques, Bibliographie Chronologique de l’œuvre d’André Gide (1889-1973), G.K. Hall & Co., Boston,
1974.
Dijk, C. van, Alexandre A.M. Stols, 1900-1973, uitgever/typograaf. Een documentatie, Walburg Pers, Zutphen,
1992.
Dorleijn, G.J., Terug naar de auteur. Over de dichter M. Nijhoff, de Prom, Baarn, 1989.
Dorleijn, Gillis, Sjoerd van Faassen en Ageeth Heising (red.), Schepelingen van De Blauwe Schuit. Brieven
van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, S. Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A. Henkels, 19401946, Bas Lubberhuizen/Letterkundig Museum, Amsterdam/Den Haag, 2003.
Dubois, Pierre H., ‘Nijhoff en de kunst van het vertalen’, in: Het vaderland, 5 maart 1955.
Eliot, T.S., Selected Essays, Faber and Faber, London, 1999.
Fokkema, Douwe, ‘Nijhoff’s modernist poetics in European perspective’, in: D.W. Fokkema e.a. (red.),
Comperative Poetics. In Honour of Jan Kamerbeek Jr., Rodopi, Amsterdam, 1976.
Fokkema, Douwe en Elrud Ibsch, Het Modernisme in de Europese letterkunde, Arbeiderspers, Amsterdam,
1984.
Genette, Gérard, Paratexts: Thresholds of Interpretation, translated by Jane E. Lewin, Cambridge University
Press, Cambridge, 1997.
Gide, André, ‘”Moer”, vertaald door M. Nijhoff’, in: De stem, jrg. 9, 1929, p. 214-230 (maart), p. 321-339
(mei), p. 435-454 (juni).
Gide, André, Moer, narrenspel. Vertaling van M. Nijhoff, A.A.M. Stols, Brussel, 1929 [1944].
Gide, André, Paludes, Gallimard, Paris, 2003.
Gillaerts, Paul, ‘De vertaalpoetica van Martinus Nijhoff’, in : R. van den Broeck (red.), Literatuur van
elders. Over het vertalen en de studie van vertaalde literatuur in het Nederlands, Cahiers voor vertaalwetenschap, nr. 1, Acco, Leuven/Amersfoort, 1988, p. 129-137.
Gomperts, H.A., De schok der herkenning. Acht causerieën over de invloed van invloed in de literatuur, G.A. van
Oorschot, Amsterdam, 1959.
Gomperts, H.A., De geheime tuin, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1963.
Halsema, J.D.F. van, ‘Martinus Nijhoff in het licht van het Modernisme’, in: J.B. Weenink (red.), Modernisme in de literatuur, VU Uitgeverij, Amsterdam, 1991, p. 99-132.
Joosten, Jos en Thomas Vaessens, ‘Problemen en perspectieven van de modern-letterkundige neerlandistiek’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, jrg. 120, 2004, p. 340-355.
Koffeman, Maaike, Entre Classicisme et Modernité. La Nouvelle Revue Française dans le champ littéraire de la
Belle Époque, Rodopi, Amsterdam, 2003.
Lefèvre, Frédéric, ‘Une heure avec Dirk Coster’, in : Les Nouvelles Littéraires, 19 maart 1927.
Levie, Sophie, Commerce 1924-1932, een internationaal modernistisch tijdschrift, Amsterdam, 1988.
Marsman, H. en E. du Perron (red.), De korte baan. Nieuwe Nederlandsche verhalen, Querido, Amsterdam,
1935.
Naaijkens, Ton, De slag om Shelley en andere essays over vertalen, Vantilt, Nijmegen, 2002.
Nijhoff, Martinus, Verzameld werk, deel II: kritisch, verhalend en nagelaten proza, twee delen, Bert Bakker/G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1961.
Nijhoff, Martinus, Verzameld werk, deel III: vertalingen, Bert Bakker, Amsterdam, 1982.
Nijhoff, M., Verzamelde gedichten, Bert Bakker, Amsterdam, 1990.
18
Van Paludes naar Moer
Nijhoff, M., De pen op papier. Verhalend en beschouwend proza, dramatische poëzie, gekozen en ingeleid door
Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn, Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam, 1994.
Nijhoff, M., Brieven aan mijn vrouw, samengesteld en ingeleid door Andreas Oosthoek, Bert Bakker,
Amsterdam, 1996.
Oosthoek, Andreas, ‘Martinus Nijhoff, een ondernemer in Parijs’, in: Maatstaf 1987, nr. 11-12, p. 11-31.
Rodenko, Paul, ‘Vertalen, verslaggeven en actualiseren’, in: Paul Rodenko, Verspreide kritieken. Bezorgd
door Koen Hilberdink, Meulenhoff, Amsterdam, 1992, p. 63-69.
Sagaert, Martine, ‘Modernité de Paludes’, in : Robert Kopp & Peter Schnyder (ed.), André Gide et la tentation de la modernité, Gallimard, Paris, 2002, p. 297-314.
Sanders, Mathijs, ‘Door de zeef van vergetelheid. De ontvangst van Gide in Nederland na 1945’, in: De
parelduiker, jrg. 10, 2005. nr. 4/5, p. 111-128.
Sanders, Mathijs, ‘Sporen van Proteus. De receptie van André Gide in Nederland tussen 1891 en 1940’,
in: Nederlandse letterkunde, jrg. 11, 2006, nr. 3 [themanummer over de receptie van buitenlandse
literatuur in Nederland in de twintigste eeuw].
Scholten, Harry, ‘Een nieuwe jeugd ging opwaarts in zijn ster. Reismotief en aankomstthema bij “jongkatholieken” in het interbellum’, in: Harr y Scholten, Lyriek is de moeder der politiek. Opstellen over
literatuur, de Prom, Baarn, 1989, p. 48-58.
Snoek, Kees, E. du Perron. Het leven van een smalle mens, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2005.
Sötemann, A.L., ‘Non-spectacular modernism ; Martinus Nijhoff’s poetr y in its European context’, in :
A.L. Sötemann, Over poetica en poëzie, samengesteld en ingeleid door W.J. van den Akker en G.J.
Dorleijn, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1985, p. 19-37.
Tielrooy, Johannes, ‘André Gide’, in : De stem, jrg. 1, 1921, p. 701-711.
Vaessens, Thomas, Circus Dubio & Schroom. Nijhoff, Van Ostaijen en de mentaliteit van het Modernisme, Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1998.
Valéry, Paul, Oeuvres I, Gallimard, Paris, 1962.
Vergilius, Bucolica. Herderszangen. Latijnse tekst. Met vertaling, inleiding en aantekeningen door Rob
Brouwer, Primavera Pers, Leiden, 2003.
Wilholt, Nanske, Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het Interbellum, Walburg Pers, Zutphen,
2001.
Wispelaere, Paul de, Van stem tot anti-stem. Een historisch beeld van het tijdschrift De stem als brandpunt van
humanistische en vitalistische stromingen in de Nederlandse literatuur tussen de twee wereldoorlogen, Universitaire Instelling Antwerpen, 1974 (ongepubliceerde dissertatie).
Noten
1
Dubois (1955).
2
Nijhoffs vertalingen zijn verzameld in Nijhoff (1982). In Nijhoff (1994) zijn drie vertaalde dramatische
gedichten opgenomen: De geschiedenis van de soldaat, Het verhaal van de vos en Heer Halewijn. De enige
substantiële beschouwingen over Nijhoff als vertaler zijn Bronzwaers kanttekeningen in Barnard
(1984), Gillaerts (1988) en Naaijkens (2002), p. 165-176.
19
Van Paludes naar Moer
3
Naaijkens (2002), p. 15. Het nieuwe denken over vertalen is duidelijk zichtbaar is de reeks Nieuwe
cahiers voor vertaalwetenschap (sinds 1992) en in Filter. Tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap (sinds
1994).
4
Marsman en Du Perron (1935), p. 6.
5
Bovenstaande over wegingen liggen ten grondslag aan een onderzoeksproject dat door een groep
onderzoekers van de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit Nijmegen en het Huygens
Instituut wordt ontworpen en waar van de eerste resultaten zullen worden gepubliceerd in
Nederlandse letterkunde 2006-3, een themanummer onder redactie van Els Andringa, Sophie Levie en
Mathijs Sanders over de vroege receptie van het werk van Gide, Valér y, Woolf, Schnitzler en Borges
in Nederland vanuit een gedeeld systeemtheoretisch kader.
6
Sötemann (1985), Fokkema (1976), Bronzwaer (1991), Van Halsema (1991), Dorleijn (1989), Van
den Akker (1994), Vaessens (1998). Ook Fokkema en Ibsch (1984) en Bel (2003) plaatsen Nijhoff
binnen het Modernisme, waarbij Fokkema en Ibsch gebruik maken van Nijhoffs vertaling van
Paludes, maar zonder aandacht voor de relatie tussen beide auteurs of voor de vertaling zelf. Ik ga
hier voorbij aan het gegeven dat bovengenoemde auteurs telkens een wat andere inhoud geven aan
het begrip Modernisme.
7
Zie vooral Dorleijn (1989) en Van den Akker (1994).
8
Dorleijn (1989).
9
Nijhoff (1982), waarin de vertalingen naar genre zijn gegroepeerd. Ook de zeven psalmberijmingen
kunnen tot de traditie in brede zin worden gerekend.
10 Zie Oosthoek (1987) en Nijhoff (1996).
11 Brief van Nijhoff aan Nijhoff-Wind, 11 oktober 1922, in: Nijhoff (1996), p. 102-103.
12 Brief van Nijhoff aan Nijhoff-Wind, 19 oktober 1922, in: Nijhoff (1996), p. 107-109.
13 Brief van Nijhoff aan Nijhoff-Wind, 26 oktober 1922, in: Nijhoff (1996), p. 109-112. Van Couperus
zou niet De komedianten maar Psyche in 1923 verschijnen. De vertaling van Kleine Inez (1925) van
Van Genderen Stort verscheen pas in 1936. Van Costers Marginalia zou geen vertaling verschijnen
en de roman van Nijhoff-Wind waaraan in de brief gerefereerd wordt, zou onder deze titel nooit
verschijnen. De correspondentie tussen Nijhoff en Gide is verloren gegaan volgens Oosthoek in
Nijhoff (1996), p. 249.
14 Brief van Nijhoff aan Nijhoff-Wind, 26 oktober 1922, in: Nijhoff (1996), p. 110.
15 Nijhoff (1961), p. 46, 147, 175.
16 Nijhoff (1961), p. 1150-1174.
17 Van den Akker (1994), p. 30-42.
18 Over de receptie van Gide in Nederland, zie Bulhof (2005), Sanders (2005) en Sanders (2006).
19 Dit verklaart wellicht mede waarom in Duitsland veel eerder vertalingen van Gide verschenen dan
in Nederland, waar het Frans als schoolvak een prominente plaats had. Zie www.gidiana.net en de
lijst van Nederlandse vertalingen in Sanders (2005).
20 Brief van Nijhoff aan Batten, 27 januari 1944, in: Nijhoff (1982), p. 597.
21 Gide (1929).
22 Over Nijhoff en De stem, zie Dorleijn (1989), p. 37-43 en zeer uitvoerig De Wispelaere (1974), p.
191-193 en p. 249-332.
20
Van Paludes naar Moer
23 In een inter view met Frédéric Lefèvre in Les Nouvelles Littéraires van 19 maart 1927 liet Coster zich in
negatieve zin over Gide uit : Lefèvre (1927).
24 Tielrooy (1921), p. 704. Interessant is dat Tielrooy zich in zijn essay op een vergelijkbare manier
bedient van het reis- en aankomstmotief als de katholieke jongeren in het Interbellum, die
‘motieven van reisavontuur [laten] uitmonden in een aankomst-thematiek.’ Scholten (1989), p.
55.
25 Nijhoff (1982), p. 596.
26 Zie Van Dijk (1992), p. 98-100. Over Stols en de Franse letteren, zie Wilholt (2001), p. 55-109.
27 Zowel van de Stolsedities van Le voyage d’Urien (in 330 exemplaren) als van Paludes (in 360
exemplaren) bevindt zich een exemplaar in de Koopmancollectie van de KB. Zie voor gedetaileerde
bibliografische beschrijvingen: www.kb.nl/bc/koopman. Eveneens in 1930 verzorgde
Stols een
heruitgave van La symphonie pastorale.
28 Brief van Du Perron aan Stols, 17 juli 1935, in: Du Perron (1979), p. 397-398.
29 Gide (1929/1944). Op 8 september 1944 schonk Nijhoff een exemplaar van het boek aan ds. August
Henkels, redacteur van de clandestiene uitgeverij De Blauwe Schuit in Groningen. Zie Dorleijn e.a.
(2003), p. 247-248.
30 De uitgave werd aangekondigd in Het boek van nu, jrg. 1, 1947, p. 77. Bij De Driehoek verschenen
diverse vertalingen van Gide: zie Sanders (2005).
31 Voor de boekpublicatie van 1944 bewerkte Nijhoff de tekst van 1929. De belangrijkste uitbreidende
variant betreft de in 1944 toegevoegde ondertitel ‘Narrenspel’.
32 Cotnam (1974).
33 Ik maak gebruik van de meest recente heruitgave van Paludes in de Folioreeks van Gallimard: Gide
(2003). Recente studies over Paludes zijn Bertrand (2001) en Sagaert (2002).
34 Paul Claudel noemde Paludes in een brief aan Gide (12 mei 1900) ‘le document le plus complet que
nous ayons sur cette atmosphère spéciale d’étouffement et de stagnation que nous avons respirée
de 1885 à 1890.’ Geciteerd naar Bertrand (2001), p. 167. Fokkema en Ibsch lezen Paludes als een
afrekening met het Symbolisme, dat Gide met zijn Traité du Narcisse (1891) nog verdedigd had,
en plaatsen de tekst in het Modernisme: ‘Paludes is gebouwd op het thema dat ongereser veerde
aanvaarding tot verstarring leidt en alles beter is dan stilstand.’ Fokkema en Ibsch (1984), p. 147155, citaat op p. 149.
35 Gide (2003), p. 95-99 en Nijhoff (1982), p. 487-489.
36 Gide (2003), p. 15.
37 Gide (2003), p. 144.
38 Vooral de eerste Ecloge van Vergilius – de dialoog tussen de herders Meliboeus en Tityrus - zingt in
Paludes mee. Zie Vergilius (2003).
39 Meer specifiek richt ik de aandacht op wat Genette de autografische periteksten noemt: de door
de auteur zelf aangebrachte ‘drempelteksten’ voor en na de hoofdtekst die de lectuur (receptie,
interpretatie) van de hoofdtekst sturen. Genette (1997). Voor een gedetailleerde analyse van de
periteksten in Paludes, zie Bertrand (2001), p. 29-44.
40 Gide (2003), p. 11.
41 Valér y (1962), p. 1509; zie over de verhouding tussen de modernistische auteur en de lezer ook
Levie (1988), p. 73-74.
21
Van Paludes naar Moer
42 Het is uiteraard evenmin toevallig dat Barthes zijn idee over de dood van de auteur en de geboorte van de lezer herleidt tot
de schriftuur en poëtica’s van Mallarmé, Valér y, Proust en de surrealisten. Barthes (2004).
43 Gide (2003), p. 148.
44 Gide (2003), p. 153.
45 Nijhoff (1961), p. 769.
46 Eliot (1999), p. 13-22, citaat op p. 17.
47 Rodenko (1992), p. 64.
48 Gomperts (1963), p. 110-111. De bespreking betreft de eerste druk van Nijhoffs Verzameld werk III uit
1954 en verscheen in 1955 in Het parool.
49 De mijns inziens belangrijkste transformaties van plaats- en persoonsnamen zijn weergegeven in de bijlage.
50 Nijhoff (1982), p. 7-36.
51 Het citaat is oorspronkelijk een opschrift van Vondel bij de haard in de regentenkamer van de schouwburg te Amsterdam.
52 Zie Bertrand (2001), p. 116-122.
53 Zie Van den Akker (1994), p. 71 over de liminale dominant in Nijhoffs teksten.
54 Gide (2003), p. 24-25.
55 Nijhoff (1982), p. 449.
56 Nijhoff (1990), p. 7.
57 Bronzwaer (1991).
58
Ik maak gebruik van de editie van De pen op papier door Van den Akker en Dorleijn, waarin ook gegevens zijn
opgenomen over de publicatiegeschiedenis: Nijhoff (1994), p. 25-43 en p. 271-273.
59 Zie Van den Akker (1984), Van den Akker (1985), deel 1, p. 269-279 en Van den Akker (1994), p. 55-63.
60 Nijhoff (1994), p. 10.
61 Zie vooral Van den Akker (1984).
62 Van den Akker (1984), p. 70.
63 Over de romanopvattingen in de NRF, zie Koffeman (2003) en over de proza-opvattingen in
Nederland tijdens het Interbellum, zie Anten (1982).
64 Marsman & Du Perron (1935). Aanvankelijk zou ook De afspraak worden opgenomen.
65 Van den Akker (1994), p. 39-42.
66 Gomperts (1959).
67 De concepten ‘leesbare’en ‘schrijfbare’ teksten zijn van Roland Barthes: Barthes (1990).
68 Brief van Nijhoff aan Nijhoff-Wind, 19 oktober 1922, in: Nijhoff (1996), p. 108.
69 Joosten en Vaessens (2004).
70 Anbeek (1990) p. 268 en Anbeek (1999), p. 266. De titelverandering bedoelde vooral de Vlaamse critici de wind uit de
zeilen te nemen. Maar literatuur in Nederland omvat natuurlijk juist ook buitenlandse literatuur.
22