de informatiebrief van stichting Inschrijving op Naam (ION)

05-12-2014
Onderwerp: VOORAF CONTROLEREN DECLARATIES INSCHRIJFTARIEVEN
Geachte Collegae,
Per 1 januari 2015 wijzigt de afhandeling van uw declaraties die betrekking hebben op de
inschrijftarieven. In dit bericht leest u waarom en wat dat voor u betekent.
Huidige situatie - verwerking inschrijftarieven en correctieverzoeken
Elk kwartaal worden er duizenden inschrijftarieven dubbel gedeclareerd en wordt
vervolgens een van beide declaraties afgewezen, omdat deze al is uitbetaald aan een
andere huisarts. De zorgverzekeraars hanteren daarbij het principe ‘wie het eerst komt’.
Als de afwijzing op basis van de inschrijving in de ION-database onterecht blijkt te zijn,
kan de huisarts achteraf een elektronisch correctieverzoek indienen. Daarna volgt de
uitbetaling door de zorgverzekeraar. Op jaarbasis gaat het om gemiddeld 125.000
correctieverzoeken. Met als gevolg onnodige administratieve lasten, bij zowel huisartsen
als zorgverzekeraars.
Wat verandert er?
Een werkgroep van zorgverzekeraars, VECOZO en stichting ION heeft onderzocht hoe dit
proces kan worden vergemakkelijkt en verbeterd. Uitgangspunt blijft het principe dat
inschrijving in de ION-database op de eerste dag van een kwartaal - de peildatum leidend is. De oplossing is gevonden in een andere verwerkingsmethode door de
zorgverzekeraars van de declaraties inschrijftarieven (en bijbehorende modules).
Vanaf 1 januari 2015 kan een verzekeraar ervoor kiezen om de rechtmatigheid van een
declaratie inschrijftarieven direct aan de hand van gegevens uit de ION-database te
controleren. Verzekeraars konden vanaf de start van ION al handmatig in de database
kijken naar hun eigen verzekerden, maar vanwege het grote aantal declaraties dat in
korte tijd moet worden verwerkt, is dat geen oplossing voor het probleem van
dubbeldeclaraties.
Daarom is afgesproken dat zorgverzekeraars in het vervolg per kwartaal van ION een
bestand kunnen krijgen met daarin per verzekerde de naam van de huisarts of
huisartsenpraktijk bij wie hij of zij staat ingeschreven op de peildatum. Als bij die
controle blijkt dat een in de declaratie opgevoerde verzekerde is ingeschreven bij een
andere huisarts dan in de ION-database, zal het inschrijftarief voor die persoon worden
afgewezen met een nieuwe afwijscode: 366 verzekerde staat op naam van andere
huisarts ingeschreven.
Nota bene. Voor het declareren zelf heeft deze wijziging geen consequenties. Daarin
verandert niets. Voor afwijzingen kunt u dus vanaf 1 januari naast de bestaande codes
een nieuwe afwijscode aantreffen. Afwijzingen met deze code kunnen niet worden
betwist, omdat ze gebaseerd zijn op de gegevens van de ION-database. En die is en blijft
leidend.
Gefaseerde invoering, duale situatie
De invoering van het ‘vooraf controleren’ wordt door de zorgverzekeraars gefaseerd
ingevoerd. De zorgverzekeraars: DSW, Stad Holland, De Amersfoortse, Ditzo en
BeterDichtbij starten op 1 januari 2015. CZ, VGZ en Zorg en Zekerheid volgen
waarschijnlijk op 1 april 2015, anderen volgen later. In de rubriek laatste nieuws op
www.vecozo.nl/diensten/ion vindt u altijd de actuele situatie.
Mutatiestop
Op dit moment geldt dat er op de eerste dag van een nieuw kwartaal wel mutaties
kunnen worden aangeboden maar geen mutaties worden verwerkt, omdat de situatie op
die eerste dag – de peildatum voor de inschrijftarieven - eenduidig moet zijn. Daarom
worden mutaties die op de eerste kwartaal dag zijn ingevoerd, op de tweede dag
gedateerd en doorgevoerd. U kunt de ION database op de eerste dag van het kwartaal
overigens wel raadplegen.
Nieuwe situatie
Om de bovengenoemde controle vooraf uit te voeren moeten de zorgverzekeraars elk
kwartaal over een actueel overzicht van de bij hen verzekerde patiënten uit de IONdatabase kunnen beschikken. Voor het gereedmaken, controleren en verwerken van deze
ION-gegevens is het nodig dat 24 uur voor het begin van het kwartaal een (extra)
mutatiestop wordt ingevoerd.
Vanwege de bijzondere situatie op 1 januari - dan worden de declaratiebestanden altijd
later verwerkt omdat mensen nog van zorgverzekeraar kunnen veranderen - zal de
langere mutatiestop voor het eerst ingaan bij het tweede kwartaal van 2015. Wij zullen u
hier als het zover is opnieuw over informeren.
Vragen
Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Support van VECOZO:
[email protected] bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00
tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur: 013-46 25 641.
We verwachten dat dankzij deze nieuwe procedure het aantal correctieverzoeken fors
daalt, en dus dat de administratieve lasten voor huisartsen en zorgverzekeraars
aanzienlijk minder worden.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Namens de gezamenlijke werkgroep van VECOZO, Zorgverzekeraars en ION,
Menno Riemeijer, huisarts en voorzitter stichting ION