NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN

NOTULEN VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 17 maart 2014
Aanwezig :
Piet Buyse, burgemeester-voorzitter;
Leen Dierick, Niels Tas, Dirk Abbeloos, Martine Van
Hauwermeiren, François De Bleser, Carine Verhelst, Patrick
Meulebroek, schepenen;
Elke De Man, stadssecretaris
Verontschuldigd :
Lien Verwaeren, schepen;
Leen Dierick, schepen verontschuldigd voor 1. t/m 14.
Dirk Abbeloos, schepen verontschuldigd voor 1.t/m 16 .
Afwezig:
Carine Verhelst, schepen afwezig voor 58. (art. 27 GD)
--------------
De voorzitter verklaart de zitting voor geopend te 15:00 uur.
-------------GOEDKEURING NOTULEN
1.
Goedkeuring notulen d.d. 10 maart 2014
Het college keurt de notulen d.d. 10 maart 2014 goed.
LEEFMILIEU EN AFVALBEHEER
26. Informatieavond - cohousing
Het college neemt kennis van de nota van 13 maart 2014 inzake het organiseren van een infoavond rond
gemeenschappelijk wonen in samenwerking met Samenhuizen vzw.
Het college beslist op 12 juni 2014 een zaaltje ter beschikking te stellen om deze infoavond te
organiseren en hiervoor mee de nodige communicatie te voeren.
27. OVAMSV - opstart woonzoneproject Kwintijnpoort en Hemelstraat
Het college neemt kennis van de nota van 10 maart 2014 aangaande de opstart van woonzoneprojecten
in kader van het OVAM Samenwerkingsverband.
Het college beslist in te gaan op het voorstel van de OVAM om de twee woonzoneprojecten
communicatief te ondersteunen en om een deskundige aan te stellen om een inventarisatieonderzoek op
te starten naar potentiële woonzoneprojecten.
28. 42006/1102/3/E/1
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning
Kennisneming en ontvangstmelding van de melding van de overname van een inrichting van
klasse 2
Overnemer - Fragametal bvba
Overlater – de heer Gabriel Eeckman en bvba De Wolf
Ligging - Hekkestraat 59 te 9200 Dendermonde
Het college
Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem I), zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de
Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse
Regering;
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met
latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de
leden van de Vlaamse regering, met latere wijzigingen;
Gelet ophet decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten, en de ministeriële
omzendbrieven ter zake;
Gelet op de melding inzake de overname van een vergunde inrichting van klasse 2 door een andere
exploitant, ingediend door Fragametal bvba, Hekkestraat 59 te 9200 Dendermonde strekkende tot de
exploitatie van een inrichting voor de productie van fantasie-, souvernir- en doodskistartikelen,
sportmedailles,..., gelegen Hekkestraat 59 te 9200 Dendermonde, kadastraal bekend : Afd 4
(Grembergen), sectie B, nr 0190M
waarvoor volgende indelingsrubrieken gemeld zijn:
Rubriek
16.3.1.2
16.8.1
17.3.2.1
Omschrijving
Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren,
warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde
drijfkracht van meer dan 200 kW
Gemeld voor overname: 5,2 kW
Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in
oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs met een gezamenlijk
waterinhoudsvermogen tot en met 3000 l
Gemeld voor overname: 1200 liter
Gevaarlijke stoffen: inrichtingen voor de opslag voor zeer giftige, giftige en
ontplofbare stoffen met een opslagcapacitieit van meer dan 10 tem 100 kg
Gemeld voor overname: 150 kg
Kl.
2
3
3
17.3.3.1.b
17.3.4.1.b
17.3.6.1.b
29.4.1.a
Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en
irriterende stoffen met een totaal inhoudsvermogen van 200 kg tem 1000 kg ,
wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan
industriegebied
Gemeld voor overname: 1000 liter
Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht
ontvlambare vloeistoffen met totaal inhoudsvermogen van 50 l t.e.m. 500 l,
wanneer inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan
industriegebied
Gemeld voor overname: 400 liter
Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C met
inhoud van 100 l tot en met 20.000 l
Gemeld voor overname: 4000 liter
Metalen: Metaalgieterijen en metaalpoeders: Gieterijen. Met gebruik van
smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van: 1 dm³ tem 1 m³
Gemeld voor overname: 0,12 m³
3
3
3
2
Gelet op artikel 42 § 2 van Vlarem I waarin gesteld wordt dat het meldingsformulier met betrekking tot
de overname moet bezorgd worden aan de overheid die op het tijdstip van de melding,
overeenkomstig de aard en de klasse, in eerste aanleg bevoegd is voor de overgenomen inrichting; in
deze aan het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op het ontvangstbewijs van 6 maart 2014 van de melding van de overname;
Gelet op artikel 42 § 3 van Vlarem I waarin gesteld wordt dat de bevoegde overheid kennis dient te
nemen van de ingediende melding en dient na te gaan welke lopende vergunningen van toepassing
zijn op de voor overname gemelde inrichting;
Gelet op de volgende vergunningsbeslissing die met betrekking tot de exploitatie van de inrichting werd
getroffen:
- Het besluit van 19 oktober 1994 van het college van burgemeester en schepenen houdende
het verlenen van een milieuvergunning aan de heer Gabriel Eeckman en bvba De Wolf voor het
exploiteren van een inrichting voor de productie van fantasie-, souvenir- en doodskistartikelen,
sportmedailles,… gelegen in de Hekkestraat 59 te Dendermonde;
Gelet op artikel 42 § 4 van Vlarem I waarin gesteld wordt dat de bevoegde overheid aan de overnemer
die de melding heeft gedaan een schriftelijke ontvangstmelding stuurt;
Overwegende dat de overnemer slechts geacht wordt in de rechten te zijn getreden van de exploitant
voor de in de ontvangst vermelde nog geldende vergunningen.
Besluit
Art. 1
Kennis te nemen van de melding inzake de overname van een vergunde inrichting van klasse 2 op
naam van de heer Gabriel Eeckman en bvba De Wolf door een andere exploitant, zijnde bvba
Fragametal, Hekkestraat 59 te 9200 Dendermonde en strekkende tot de exploitatie van een inrichting
voor de productie van fantasie-, souvernir- en doodskistartikelen, sportmedailles,..., gelegen in de
Hekkestraat 59 te 9200 dendermonde, kadastraal bekend Afd 4 (Grembergen), sectie B, nr 0190M
en op de ontvangstmelding te vermelden dat de inrichting is vergund voor een termijn die eindigt op
18 oktober 2014 voor volgende indelingsrubrieken:
Rubriek
16.3.1.2
16.8.1
17.3.2.1
17.3.3.1.b
17.3.4.1.b
17.3.6.1.b
29.4.1.a
Omschrijving
Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren,
warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde
drijfkracht van meer dan 200 kW
Vergund en overgenomen: 5,2 kW
Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in
oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs met een gezamenlijk
waterinhoudsvermogen tot en met 3000 l
Vergund en overgenomen: 1200 liter
Gevaarlijke stoffen: inrichtingen voor de opslag voor zeer giftige, giftige en
ontplofbare stoffen met een opslagcapacitieit van meer dan 10 tem 100 kg
Vergund en overgenomen: 150 kg
Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve
en irriterende stoffen met een totaal inhoudsvermogen van 200 kg tem 1000
kg , wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan
industriegebied
Vergund en overgenomen: 1000 liter
Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht
ontvlambare vloeistoffen met totaal inhoudsvermogen van 50 l t.e.m. 500 l,
wanneer inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan
industriegebied
Vergund en overgenomen: 400 liter
Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C met
inhoud van 100 l tot en met 20.000 l
Vergund en overgenomen: 4000 liter
Metalen: Metaalgieterijen en metaalpoeders: Gieterijen. Met gebruik van
smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van: 1 dm³ tem 1 m³
Vergund en overgenomen: 0,12 m³
Kl.
2
3
3
3
3
3
2
Art. 2
Alle van toepassing zijnde algemene en sectorale voorwaarden en de bijzondere voorwaarden uit de
bovenvermelde vergunning van 19 oktober 1994 blijven van toepassing op de inrichting;
Art. 3
Afschrift van deze akteneming mee te delen aan:

de exploitant

de heer gouverneur van Oost-Vlaanderen,

het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie, dienst OostVlaanderen
(afdeling bevoegd voor milieuhandhaving);

de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

de Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch toezicht;

Technische inspectie van de administratie voor arbeidsveiligheid van het Ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid;

de nv Aquafin,
29. cbs 42006/1191/4/E/6 – dep M03/42006/76/3/A/1
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning
Exploitant: nv KUWAIT PETROLEUM
Ligging: Heirbaan 159 te 9200 Dendermonde
Klasse: 1
Aard: een tankstation
Dossiernrs.:
Exploitant:
Ligging:
Klasse:
Aard:
cbs 42006/1191/4/E/6 – dep M03/42006/76/3/A/1
nv KUWAIT PETROLEUM
Heirbaan 159 te 9200 Dendermonde
1
een tankstation
Het college neemt kennis van voormelde milieuvergunningsaanvraag.
Enerzijds organiseren de stadssecretaris en de burgemeester hiervoor een openbaar onderzoek.
Anderzijds dient het college binnen een termijn van vijftig kalenderdagen, ingaande op 10 maart 2014,
over deze aanvraag advies uit te brengen. Ingeval binnen deze termijn geen advies wordt uitgebracht
wordt de vergunningsprocedure voortgezet en wordt het advies geacht gunstig te zijn. Van zodra de
interne adviezen gekend zijn zal het dossier voor advisering terug aan het college worden voorgelegd.
Er wordt voor dit deze aanvraag een openbaar onderzoek ingesteld van 15 maart 2014 tot 14 april 2014
. Tijdens dit onderzoek
- ligt de aanvraag met bijlagen ter inzage van het publiek bij de dienst leefmilieu;
- wordt de bekendmaking aangeplakt op de plaats waar de exploitatie gebeurt en op de plaatsen
voorbehouden voor de officiële berichten;
- wordt de bekendmaking gepubliceerd in minimum één weekblad met regionaal karakter en op de
website van de stad;
- wordt de aanvraag schriftelijk ter kennis gebracht conform de toepasselijke bepalingen van
Vlarem.
Het college besluit op voorstel van de dienst leefmilieu geen informatievergadering te organiseren.
30. 42006/20264/1/E/1 Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning Akteneming
meldingsplichtige inrichting klasse 3 Aanvrager – Abo-Escapade, Statieplein 24 te 9200
Dendermonde
Het college
Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), zoals herhaaldelijk gewijzigd bij
besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;
Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse
Regering;
Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met
latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de
leden van de Vlaamse regering, met latere wijzigingen;
Gelet op het decreet 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten, en de ministeriële
omzendbrieven ter zake;
Gelet op de melding van exploitatie van een nieuwe inrichting van klasse 3, ingediend door AboEscapade Statieplein 24 te 9200 Dendermonde strekkende tot de exploitatie van een inrichting waar
muziek geproduceerd wordt (Café Abo-Escapade), gelegen: Statieplein 24 te 9200 Dendermonde,
ste
kadastraal bekend : 1 afdeling, sectie E, nr. 0260B 4
Rubriek
32.1.1
Omschrijving
Ontspanningsinrichtingen: Inrichtingen met muziekactiviteiten : feestzalen en
lokalen waar muziek geproduceerd wordt en het geluidsniveau van muziek in de
inrichting > 85 dB(A)LAeq,15min en < of = 95 dB(A)LAeq,15min
Gemeld: inrichting waar muziek geproduceerd wordt en het geluidsniveau van
muziek in de inrichting > 85 dB(A)LAeq,15min en < of = 95 dB(A)LAeq,15min
Kl.
3
Gelet op het ontvangstbewijs van de melding dat de datum draagt van 4 maart 2014
Gelet op de ligging van de inrichting deels in een woongebied en deels in een zone voor ambachtelijke
bedrijven en kmo’s van het gewestplan Dendermonde;
Gelet op het feit dat een inrichting van klasse 3 dient te voldoen aan de geldende algemene en
sectorale voorwaarden van titel II van Vlarem;
Gelet op artikel 4.1.1.1 van titel II van Vlarem waarin gesteld wordt dat ‘behoudens afwijkende bepaling
in de desbetreffende hoofdstukken is de exploitatie van een in de derde klasse ingedeelde inrichting
slechts toegestaan in zoverre de inplantingsplaats verenigbaar is met de algemene en aanvullende
stedenbouwkundige voorschriften zoals vastgesteld in het goedgekeurde gewestplan of een ruimtelijk
uitvoeringsplan of een ander plan van aanleg’;
Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de
melding uitmaakt, principieel in overeenstemming is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige
voorschriften;
Overwegende dat de aktename van inrichtingen van klasse 3 louter geldt als kennisname; dat tegen
deze aktename geen beroep mogelijk is;
Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43§2 van Vlarem I, steeds de nodige
maatregelen dient te treffen om schade en hinder te voorkomen;
Overwegende dat de risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de
wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde
verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot
een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;
Besluit:
Art.1.
Akte te nemen van de melding van exploitatie van een nieuwe inrichting van klasse 3 ingediend door
Abo-Escapade, Statieplein 24 te 9200 Dendermonde strekkende tot de exploitatie van een inrichting
waar muziek geproduceerd wordt (Abo-Escapade), gelegen Statieplein 24 te 9200 Dendermonde,
ste
kadastraal bekend 1 afdeling, sectie E, nr. 0260B 4
Rubriek
32.1.1
Omschrijving
Ontspanningsinrichtingen: Inrichtingen met muziekactiviteiten : feestzalen en
lokalen waar muziek geproduceerd wordt en het geluidsniveau van muziek in de
inrichting > 85 dB(A)LAeq,15min en < of = 95 dB(A)LAeq,15min
Akte genomen: inrichting waar muziek geproduceerd wordt en het
geluidsniveau van muziek in de inrichting > 85 dB(A)LAeq,15min en < of = 95
dB(A)LAeq,15min
Kl.
3
Art.2.
De exploitant is gehouden tot strikte naleving van alle op de exploitatie van de inrichting van toepassing
zijnde wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, met betrekking tot de bescherming van het
leefmilieu, van de oppervlaktewateren en van de externe veiligheid, inzonderheid deze opgenomen in het
besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake
milieuhygiëne (Vlarem II), zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering:
-
Artikel 1.1.2.: DEFINITIES ONTSPANNINGSINRICHTINGEN
DEEL 3
DEEL 4
HOOFDSTUK 5.32, AFDELING 5.32.1. en 5.32.2.
BIJLAGE 2.2.1.
BIJLAGEN 4.2.5.1., 4.2.5.2.en 4.2.5.4.
BIJLAGEN 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3 en 4.4.4
BIJLAGEN 4.5.1., 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4., 4.5.5. 4.5.6.
BIJLAGEN 5.32.2.2bis
De voorwaarden van VLAREM II zijn te raadplegen via www.emis.vito.be (Wetgeving, navigator
milieuwetgeving, Besluiten van de Vlaamse regering, Vlarem II en Vlarem II bijlagen):
Art.3.
Afschrift van deze akteneming mee te delen aan:


de exploitant
de betrokken stadsdiensten.
31. cbs 42006/168/4/E/2 – dep M03/42006/5/3/A/1
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning
Exploitant: nv Meat Protein Producers
Ligging: Vosmeer 22 te 9200 Dendermonde
Klasse: 1
Aard: een inrichting voor de productie van voedingsmiddelen
Dossiernrs.:
Exploitant
Ligging:
Klasse:
Aard:
cbs 42006/168/4/E/2 – dep M03/42006/5/3/A/1
nv Meat Protein Producers
Vosmeer 22 te 9200 Dendermonde
1
een inrichting voor de productie van voedingsmiddelen
Het college neemt kennis van voormelde milieuvergunningsaanvraag.
Enerzijds organiseert de stadssecretaris en de burgemeester hiervoor een openbaar onderzoek.
Anderzijds dient het college binnen een termijn van vijftig kalenderdagen, ingaande op 12 maart 2014,
over deze aanvraag advies uit te brengen. Ingeval binnen deze termijn geen advies wordt uitgebracht
wordt de vergunningsprocedure voortgezet en wordt het advies geacht gunstig te zijn. Van zodra de
interne adviezen gekend zijn zal het dossier voor advisering terug aan het college worden voorgelegd.
Er wordt voor dit deze aanvraag een openbaar onderzoek ingesteld van 19 maart 2014 tot 18 april 2014
. Tijdens dit onderzoek
- ligt de aanvraag met bijlagen ter inzage van het publiek bij de dienst leefmilieu;
- wordt de bekendmaking aangeplakt op de plaats waar de exploitatie gebeurt en op de plaatsen
voorbehouden voor de officiële berichten;
- wordt de bekendmaking gepubliceerd in minimum één weekblad met regionaal karakter en op de
website van de stad;
- wordt de aanvraag schriftelijk ter kennis gebracht conform de toepasselijke bepalingen van
Vlarem.
Het college besluit op voorstel van de dienst leefmilieu geen informatievergadering te organiseren.
FINANCIËN
32. Afvoeren afgekeurde draaibank van de brandweer naar de schroothandelaar
Het college van burgemeester en schepenen beslist de draaiboek te verkopen.
De instelwaarde voor verkoop is minimaal de prijs van de schroothandelaar.
33. Afvoeren hoogwerker en vrachtwagen Bedford naar de schroothandelaar
Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het afvoeren van de hoogwerker en
vrachtwagen Bedford naar de schroothandelaar.
BELEIDSCOÖRDINATIE
34. Kennisname OCMW-besluit 18 februari 2014
Het college neemt kennis van het besluit van de OCMW-raad van 18 februari 2014 zoals deze zijn
vermeld in de brief van het OCMW d.d 27 februari 2014 en toegelicht in de nota d.d 10 maart 2014 van
Karen Wastijn, beleidscoördinator.
INFRASTRUCTUUR - WEGEN EN WATERLOPEN
36. Klein onderhoud gemeentewegen 2014 - goedkeuring bestek - vaststellen
gunningvoorwaarden
Het college
Overwegende dat er op verschillende plaatsen in de stad kleine onderhoudswerken aan de
gemeentewegen dienen uitgevoerd worden;
Overwegende dat aangewezen is om deze werken toe te vertrouwen aan een gespecialiseerde firma
tegen een prijs per werkuur;
Gelet op het bestek en het inschrijvingsbiljet, opgemaakt door de dienst wegen en waterlopen waarbij de
kosten voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerken aan de gemeentewegen kunnen geraamd
worden op 55.352 EUR (11.623,92 EUR btw te voldoen door medecontractant);
Overwegende dat het wenselijk is deze opdracht te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking omdat bij de uitvoering een specifieke vakkundigheid vereist is en gelet op het beperkte
bedrag van de werken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2014, op
budgetcode 6103220/020000;
Gelet op het financieel advies
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, meer bepaald artikel 26 § 1.1° a;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en
van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, § 3, 5°,
waarbij wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling
van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht
van dagelijks bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 juli 2013 houdende vaststelling van de opdrachten
voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks
bestuur
Gelet op alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking;
Besluit:
Art. 1
Het college gaat akkoord om het uitvoeren van kleine onderhoudswerken aan gemeentewegen in de stad
toe te vertrouwen aan een gespecialiseerde firma.
Raming 55.352 EUR (11.623,92 EUR btw te voldoen door medecontractant).
Art. 2
Het bestek en inschrijvingsbiljet worden goedgekeurd.
Art. 3
De werken zullen worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Art. 4
Volgende aannemers zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen:
- Certysterck nv, Veldeken 146, 9240 Zele
- Paul De Winne bvba, Hekkestraat 14A, 9308 Hofstade
- KVGT, Zwaarveld 77, 9220 Hamme
- D’hewebo-Joris D’heer, Hekkestraat 18, 9200 Dendermonde
- VMB nv, Aven Ackers 13, 9130 Verrebroek
- De Vlieger R en Cie bvba, Schrijnwerkerstraat 11, 9240 Zele.
Art. 5
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2014, op budgetcode
6103220/020000.
Art. 6
Afschrift van onderhavig besluit zal overhandigd worden aan financieel beheerder.
37. Overdracht politievoertuig Opel Zafira - nota
Het college neemt kennis van de nota dd. 10 maart 2014 opgemaakt door Hubert Platteaux betreffende
bovenvermeld onderwerp.
Het college gaat akkoord met de overdracht van het politievoertuig Opel Zafira naar de administratie op
het administratief centrum ter vervanging van de Opel Astra, CHE 912, bouwjaar 1994.
INFRASTRUCTUUR - MOBILITEIT EN VERKEER
38. Aanvraag parkeerplaats voor personen met handicap Zandstr 85 - goedkeuring
Het college
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer en gelet op de wet van 20 juli 2005 dewelke
de verschillende artikels betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968,
wijzigt en opheft;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het ministerieel rondschrijven betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de
verkeerstekens;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële
omzendbrieven ter zake;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 juli 2013 met betrekking tot de bevoegdheidsoverdracht van
gemeentelijke aanvullende verkeersreglementen van de gemeenteraad naar het college van
burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de aanvraag tot het bekomen van een parkeerplaats voor personen met een handicap
gesteld is door de bewoner van Zandstraat 85;
Overwegende dat de aanvrager ernstig beperkt is in hun verplaatsingsmagelijkheden;
Overwegende dat de aanvrager geen parkeerplaats op eigen domein heeft en parkeerproblemen
ondervindt op het openbare domein;
Overwegende dat de inplanting van de parkeerplaats voor personen met een handicap op de
parkeerstrook voor de woning kan voorzien worden;
Overwegende het advies van de lokale politie om dit parkeervak duidelijk te markeren;
Overwegende dat de Zandstraat een gewestweg is;
Overwegende het advies van AWV om het parkeervak slechts met witte rand en rolstoellogo aan te
duiden, zonder blauwe ondergrond;
Besluit:
Artikel 1
Er wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien ter hoogte van de Zandstraat 85.
Art. 2
De parkeerplaats wordt aangeduid met een bord E9a met rolstoellogo en het vak wordt afgebakend,
waarbij ook een wit rolstoellogo wordt aangebracht in het vak.
Art. 3
Afschrift van dit besluit wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Afdeling Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20, bus 2 te 1000 Brussel.
39. Rootjensweg Grembergen – voorstel onderzoek aanpakken mobiliteitsprobleem
schoolomgeving
Dit dossier wordt uitgesteld.
40. Denstraat - tellingen voor nulmeting - goedkeuring
Het college neemt kennis van de nota van de dienst mobiliteit en verkeer betreffende het voorstel om een
nulmeting te houden in de Denstraat en op het kruispunt Denstraat x N41.
Het college verklaart zich akkoord met de uitbesteding van deze tellingen voor een bedrag van 2.100
EUR, excl. btw.
41. Fietspad lange afstand - weren autoverkeer - aanpassing - goedkeuring
Het college neemt kennis van de nota van de dienst mobiliteit en verkeer aangaande de problematiek
rond sluipverkeer op het fietspad lange afstand tussen het Hoogveld en de Fabriekstraat.
Het college verklaart zich akkoord met de vervanging van de plastieken paaltjes door metalen
sluishekken om het doorgaand autoverkeer te weren. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk via een beperkt
aantal toegangen.
SECRETARIAAT EN LOGISTIEK
43. Hapje en drankje - stadspark t.g.v. eerste communie - 1 mei 2014 - weigering
Het college neemt kennis van de aanvraag van Ann De Valck betreffende het halt houden met een 3 à 4
paarden-koetsen aan het stadspark te Dendermonde en het aanbieden van een hapje en een drankje
aan een 50-tal personen in het stadspark t.g.v. de eerste communie van haar zoon.
Het college van burgemeester en schepenen verleent hiervoor geen toelating, gelet op art. 5.7.1. a) en i)
van het algemeen politiereglement en om precedenten te vermijden:
Art. 5.7.1.
In de openbare parken, plantsoenen en speelpleinen is het verboden :
a) het gras of de aanplantingen te betreden, er zich op neer te zetten of er te spelen of sport op uit te
oefenen met uitzondering van de speelpleinen als dusdanig aangewezen, wanneer deze handelingen
een schadeverwekkend karakter inhouden;
i) zich voort te bewegen met enig voertuig of deze te betreden met paarden, vee of enig ander
gevaarlijk of hinderlijk voorwerp, uitgezonderd ten behoeve van de openbare diensten.
44. Bostroe beach - 14 augustus 2014
Het college neemt kennis van de aanvraag van Didier Viette betreffende vermelde aangelegenheid en
verleent – onder de voorwaarden vermeld in de brief - volgende toelatingen:
- het organiseren van Bostroe Beach op de parking van café De Kring te Baasrode op 14 augustus
2014;
- een afwijking van de geluidsnorm.
45. Afwijking geluidsnorm - Bassbunker - dansaangelegenheid voor jongvolwassenen - De Zep 25 april 2014
Het college neemt kennis van de aanvraag van Vincent Schoenaers, KSA Denderbelle betreffende het
bekomen van een afwijking van de geluidsnorm t.g.v. Bassbunker, een dansaangelegenheid voor
jongvolwassenen in De Zep op 25 april 2014.
Het college van burgemeester en schepenen verleent hiervoor toelating onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat het advies van de dienst leefmilieu stipt wordt nageleefd.
46. Afwijking geluidsnorm - travestiespektakel "The Sparking Diamonds" - Gildenhuis Sint-Gillis
- 26 & 27 april 2014
Het college neemt kennis van de aanvraag van Alain Bellon betreffende het bekomen van een afwijking
van de geluidsnorm ter gelegenheid van het travestiespektakel “The Sparkling Diamonds” in het
Gildenhuis te Sint-Gillis op 26 en 27 april 2014.
Het college van burgemeester en schepenen verleent hiervoor – onder de voorwaarden vermeld in de
brief – toelating.
47. Afwijking geluidsnorm - concertavond i.s.m. Flood Floor en Apathy Bookings
Het college neemt kennis van de aanvraag van Kristof Van den Eede, JH Zenith betreffende het bekomen van
een afwijking op de geluidsnorm tot een geluidsniveau tussen 95 dB(A) LAeq, 15 min en 100 dB(A) LAeq, 60 min. ter
gelegenheid van de concertavond i.s.m. Flood Floor en Apathy Bookings in JH Zenith op 28 maart 2014. Er wordt
geen afwijking gevraagd op de reeds bestaande akteneming klasse 3.
Afwijken van de opgelegde bijzondere voorwaarde uit de milieuvergunning van JH Zenith m.b.t. het geluidsniveau
(LAeq = 97 dB(A) en Lceq = 107 dB(C) is niet mogelijk. Het advies van de dienst leefmilieu dient stipt te worden
nageleefd.
48. Afwijking geluidsnorm - XXX-party - JH Zenith - 26 april 2014
Het college neemt kennis van de aanvraag van Toon Blindeman, KSA Denderbelle betreffende het bekomen
van een afwijking op de geluidsnorm tot een geluidsniveau tussen 95 dB(A) LAeq, 15 min en 100 dB(A) LAeq, 60
min. ter gelegenheid van de XXX-party in JH Zenith op 26 april 2014. Er wordt geen afwijking gevraagd op de reeds
bestaande akteneming klasse 3.
Afwijken van de opgelegde bijzondere voorwaarde uit de milieuvergunning van JH Zenith m.b.t. het geluidsniveau
(LAeq =
97 dB(A) en Lceq = 107 dB(C) is niet mogelijk. Het advies van de dienst leefmilieu dient stipt te worden nageleefd.
49. Stamenee Kadee + afwijking geluidsnorm - 19 t.e.m. 21 juli 2014
Het college neemt kennis van de aanvraag van Florian Kayaert, Chiro Kadee betreffende vermelde
aangelegenheid en verleent – onder de voorwaarden vermeld in de brief - volgende toelatingen:
- het organiseren van Stamenee Kadee in de Hoofdstraat te Appels van 19 t.e.m. 21 juli 2014;
- een afwijking van de geluidsnorm.
50. Receptie - seizoensopening Scheepvaartmuseum Baasrode - 29 maart 2014
Het college neemt kennis van de aanvraag van het Scheepvaartmuseum Baasrode vzw betreffende
vermelde aangelegenheid en heeft beslist een receptie aan te bieden in het Scheepvaartmuseum te
Baasrode op 29 maart 2014 om 18.00 u. t.g.v. de seizoensopening van het Scheepvaartmuseum.
51. Receptie - BC Oudegem - 29 maart 2014
Het college neemt kennis van de aanvraag van Stijn Peersman, bestuurder BC Oudegem betreffende het
aanbieden van een receptie door de stad Dendermonde in het stadhuis van Dendermonde.
Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist een receptie aan te bieden in het stadhuis van
Dendermonde op 29 maart 2014 te 18.30 u. in het kader van verdienstelijke prestaties van BC Oudegem
met een bijzondere uitstraling voor de stad Dendermonde.
BIBLIOTHEEK
56. Tarieven opbergmeubilair aan scholen, IBO's, rusthuizen etc.
Het college neemt kennis van de nota van Wendy Van den Abbeele, directeur bibliotheek. Het college maakt
geen onderscheid tussen de onderwijsnetten binnen de stad en geeft toestemming om aan scholen, IBO’s,
rusthuizen gratis tweedehandsmeubilair ter beschikking te stellen. Daarnaast keurt het college onderstaande
tarieven goed voor wat betreft overige lokale diensten buiten de stad en particulieren.
Omschrijving
Stadsdiensten,
IBO’s en scholen
verbonden aan
de stad
Overige
schoolnetten
Particulieren
0 euro
Overige
lokale
diensten
buiten de
stad (vb
andere bib’s)
20 euro
Enkelvoudig boekenrek met
inlegplanken
Dubbelvoudig boekenrek met
inlegplanken
Boekenmolen
Zoekbakken/prentenboekbakken
Tijdschriftencassettes
Tafel
Stoel/kruk
tijdschriftenrek
Kapstok/paparaplubak
0 euro
0 euro
0 euro
40 euro
40 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
5 euro
20 euro
5 euro
10 euro
5 euro
10 euro
5 euro
5 euro
20 euro
5 euro
10 euro
5 euro
10 euro
5 euro
20 euro
57. 'Bungee run' op dakparking bibliotheek in het kader van het slotfeest JBW
Het college neemt kennis van de nota van Wendy Van den Abbeele, directeur bibliotheek, en geeft
toestemming om het vlakke stuk van de dakparking – namelijk van plaats 23 tot en met 33 – op zaterdag 29
maart af te sluiten voor het publiek, zodat er in het kader van het slotfeest van de Jeugdboekenweek de
attractie ‘bungee run’ geplaatst kan worden.
BURGERZAKEN
59. Kostenraming stembureaus verkiezingen 25 mei 2014
Het college neemt kennis van de nota van Hubert Van Hoorde, administratief medewerker dienst
bevolking, betreffende de kostenraming voor drank en eten voor de leden van de stembureaus naar
aanleiding van de verkiezingen op 25 mei 2014.
Het college keurt de voorgestelde kostenraming goed.
60. Huwelijksjubilea april 2014
Dit dossier wordt uitgesteld.
61. Lijst huwelijken maart 2014 1e wijziging
e
Het college neemt kennis van de lijst van de huwelijken maart 2014 1 wijziging.
62. Toekenningen grafconcessies voor de maande januari - februari - maart
Het college neemt kennis van de lijst met de toekenningen van de grafconcessies voor de maanden
januari – februari – maart 2014
CC BELGICA
98. Antwoordbrief stadsbestuur aan RVB Cultuurdijk ivm engagementsverklaring UITPAS
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van het ontwerp van antwoord aan de Raad
van Bestuur van Cultuurdijk betreffende de vraag tot engagementsverklaring in de uitrol van een systeem
UIT-pas in de regio in de regio van Cultuurdijk.
Het college van Burgemeester en Schepenen gaat akkoord met het antwoord zoals geformuleerd in de
brief.
99. Verplaatsing kunstwerk Wenende Ent: vraag aan het provinciebestuur voor nieuwe locatie
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de vraag van de dienst Waterwegen en
Zeekanaal omtrent verplaatsing van het kunstwerk ‘Wenende Ent’ van Berlinde de Bruykere omwille van
de aanleg van een ringdijk.
Het college van Burgemeester en Schepenen beslist een brief te sturen naar het provinciebestuur
omtrent de modaliteiten van de verplaatsing, de voorwaarden waaraan een nieuwe locatie moet voldoen
en de omkadering van deze herlocalisering.
Het college van Burgemeester en Schepenen keurt de betrokken ontwerpbrief goed.
KENNISGEVINGEN
101.
Kennisgevingen
Het college neemt kennis van :
- het verslag van de vergadering van de kerkraad d.d. 6 oktober 2013, 22 december 2013, 2 februari
2014;
- het verslag van de vergadering van de kerkraad d.d. 19 februari 2014 van de parochie O.L.V.
Hemelvaart Dendermonde en Buggenhout;
- het verslag van de vergadering van de kerkraad d.d. 19 februari 2014 van de Kerkfabriek SintAldegonde;
- het verslag van de vergadering van de gemeenteraad van Berlare d.d. 26 februari 2014;
- bewonersbrieven i.v.m. : wielerwedstsrijd te Schoonaarde op zondag 23 maart 2014 en stratenloop :
Hemaco dwars door Dendermonde op zondag 23 maart 2014;
- de brief d.d. 8 maart 2014 van Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen –
Brussel betreffende ondertekening van het convenant 2014-2019 voor de gevangenisbibliotheek van
Dendermonde.
POLITIERAAD
102.
Lokale politie - goedkeuring collectieve betalingsbevelen
Het college neemt kennis van het collectief betalingsbevel nr. 9 en 10//2014 van de lokale politie en keurt
deze lijst goed.
FINANCIËN
103.
Terrasanimatie Grote Markt tijdens de zomermaanden juli en augustus 2014 op donderdag
- gunning
Het college
Gelet op het gemeenteraadsbesluit de dato 8 juli 2009 waarbij bepaald wordt wat dient verstaan te
worden onder opdrachten van dagelijks bestuur in de zin van art 43 § 2 – 9° en 11° van het
gemeentedecreet;
Overwegende dat overeenkomstig art 57 § 3 – 4° en 5° van het gemeentedecreet, het college van
burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van de wijze van gunning en de
voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur, het voeren
van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten;
Overwegende dat de stad Dendermonde op donderdag tijdens de zomermaanden juli en augustus 2014
terrasanimatie organiseert op de Grote Markt (zie lijst als bijlage);
Overwegende dat de kostprijs van de artistieke gages voor dit evenement kan geraamd worden op ca.
37.000 (kosten klank- en lichtfirma 17 juli 2014 en btw incl.);
Gelet op de nota aan de financiële dienst de dato 11 maart 2014 opgemaakt door Patrick Segers,
diensthoofd toerisme, stadspromotie en feestelijkheden waarbij de kostprijs van de artistieke gages voor
dit evenement kan geraamd worden op ca. 37.000 (kosten klank- en lichtfirma 17 juli 2014 en btw incl.)
en de kosten voor logistiek (catering, Rode Kruis en bloemen) en de beiaardconcerten op ca. 4.500 EUR
(btw incl). De geraamde totaalprijs voor de terrasanimatie 2014 bedraagt ca. 41.500 EUR;
Overwegende dat deze verschillende opdrachten kunnen gegund worden bij middel van een
onderhandelingsprocedure;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald
artikel 5, § 3;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Besluit:
Art. 1
De opdracht i.v.m. het organiseren van terrasanimatie tijdens de zomermaanden juli en augustus 2014
telkens op donderdag wordt gegund bij middel van een onderhandelingsprocedure als volgt: (prijzen btw
incl.):
Programma
10 juli 2014:
- De Rustende Moeders
750 EUR
- Deltaband
1.570 EUR
- De Blaasbalgen
1.450 EUR
- Jochem & Co
1.250 EUR
- workshop schilderij
ca. 950 EUR
17 juli 2014: Bal Populaire
- Please don’t kill the clown
- Belgian Quo Band
- workshop kommetjes verven
- Heidi De Vriendt en Heidi Vermeulen (kindergrime)
24 juli 2014: Jazz & Folk
- Honky Tonk Brassband
- The Balcony Players
- De Beytels XL
- spider-tower + klimtoren
- Gorik Martens
31 juli 2014: Tiroolse avond
- Essener Muzikanten
- Jodelpaar Wiener Melange
- Ortlahner Schuhplattlergruppe
- Alpenhoornblazers
- kinderknutselen
- volksspelenpakket met Tirolerbegeleiding
ca. 500 EUR
700 EUR
750 EUR
400 EUR
1.000 EUR
1.563 EUR
ca. 500 EUR
1.885,18 EUR
200 EUR
750 EUR
1.235 EUR
396 EUR
960 EUR
960 EUR
1.070 EUR
7 augustus 2014: Wereldmuziek
- Klezmerband
1.125 EUR
- Takatukasamba & Pipi Langkousfanfare
1.250,40 EUR
- Gipsy Swing Trio
1.375 EUR
- Poppenwagen
845 EUR
- begeleiding Pipi Langkous menigte dr. Clown Cobe en assistent 313,15 EUR
- aankoop 50 kinderpruiken Pipi Langkous
360 EUR
14 augustus 2014: Latino
- Cachacha
- Duivelsdansgroep
- Tribute to the buena vista social club
- tropische stormbaan Junglekamp
- ballonnenclown Kiwi en struisvogel Toon
- duo Lothar
950 EUR
1.300 EUR
1.563 EUR
960 EUR
575 EUR
914,78 EUR
21 augustus 2014: Dendermondse avond
- ’t Klein Muziekske
- Mallet Percussion Band
600 EUR
400 EUR
- Gianni
- Clown Cobe (opblaasbare arena)
- Sarakasi
- Deborah Lauvreys
- Heidi De Vriendt en Heidi Vermeulen (kindergrime)
Andere kosten
- klank-en licht 17 juli 2014
- logistiek (catering, Rode Kruis en bloemen)
- beiaardconcerten
geraamd totaal (btw incl.):
300 EUR
ca. 300 EUR
400 EUR
200 EUR
400 EUR
ca. 4.029,49 EUR
ca. 3.000 EUR
ca. 1.500 EUR
41.500 EUR
Art. 2
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2014, op budgetcode
6145000/071000, actie 2.1.3.
Art. 3
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden overhandigd aan de financieel beheerder.
104.
Het leveren van leerboeken voor de gemeentescholen, verschillende vestigingen - 1ste
verlenging - gunning
Het college
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Het leveren van leerboeken voor de gemeentescholen,
verschillende vestigingen” een bestek met nr. 2013/039 werd opgesteld door de dienst financiën;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 35.000 EUR excl. per jaar en
140.000 EUR excl. btw voor een periode van vier jaar bij eventuele verlenging;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 januari 2013 betreffende de goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de algemene
offerteaanvraag;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2013 betreffende de
goedkeuring van de gunning van de opdracht “Het leveren van leerboeken voor de gemeentescholen,
verschillende vestigingen” aan Standaard, Oude Vest 13 te 9200 Dendermonde tegen een korting van
10% op de officiële prijzen (boekenbank);
Overwegende dat in het bestek met nr. 2013/039 voorzien is dat deze opdracht kan verlengd worden;
Overwegende dat de dienst financiën voorstelt om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht
“Het leveren van leerboeken voor de gemeentescholen, verschillende vestigingen” opnieuw te gunnen
aan dezelfde leverancier, zijnde Standaard, Oude Vest 13 te 9200 Dendermonde tegen een korting van
10% op de officiële prijzen (boekenbank)overeenkomstig de offerte de dato 7 maart 2013 en de
prijsbevestiging de dato 11 maart 2014;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget van 2014, op
budgetcodes 6132000/080001, 6132000/080002, 6132000/080003, 6132000/080004, 6152000/080001,
6152000/080002, 6152000/080003 en 6152000/080004;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 16;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Besluit:
Art 1
De opdracht “Het leveren van leerboeken voor de gemeentescholen, verschillende vestigingen” wordt
ste
voor een 1 maal verlengd bij de dezelfde leverancier, zijnde Standaard, Oude Vest 13 te 9200
Dendermonde, tegen een korting van 10% op de officiële prijzen (boekenbank).
Art 2
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget van 2014, op
budgetcodes 6132000/080001, 6132000/080002, 6132000/080003, 6132000/080004, 6152000/080001,
6152000/080002, 6152000/080003 en 6152000/080004.
Art 3
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving worden overhandigd aan de financieel beheerder.
INFRASTRUCTUUR - WEGEN EN WATERLOPEN
105.
Herinrichting bedrijfsomgeving VPK - uitbreiding en aanpassing van openbare verlichting
en aanpassing van openbare verlichting in de Oudegemse baan - Hunnenbergstraat - deel
nabij kerkhof en de nieuwe wegen langs spoorlijn 53 - Dender en ten zuiden van het kerkhof plaatsen van de opdracht
Het college
Gelet op het besluit van 16 oktober 2013 waarbij de raad akkoord gaat met het uitbreiden en aanpassen
van de openbare verlichting op de Oudegemse baan, Hunnenbergstraat (deel nabij kerkhof) en nieuwe
wegen langs spoorlijn 53, Dender en ten zuiden van het kerkhof ten behoeve van de herinrichting van de
bedrijfsomgeving rond het bedrijf VPK;
Overwegende dat in voormeld besluit beslist wordt deze werken te gunnen bij
onderhandelingsprocedure;
Gelet op het besluit van 13 januari 2014 waarbij het college van burgemeester en schepenen het
uitbreiden en aanpassen van de openbare verlichting op de Oudegemse baan, Hunnenbergstraat (deel
nabij kerkhof) en nieuwe wegen langs spoorlijn 53, Dender en ten zuiden van het kerkhof ten behoeve
van de herinrichting van de bedrijfsomgeving rond het bedrijf VPK gunt aan de intercommunale Intergem,
Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas voor een bedrag van:
Offerte 1
Openbare verlichting voor de nieuwe fietsverbinding langsheen spoorlijn 53 tussen de Oudegemsebaan
en de Oude Heirbaan.
De totale kosten voor deze werken bedragen 6.047,43 EUR inclusief 21 % btw
Offerte 2
Openbare verlichting langsheen spoorlijn 53 (naast Hoogtestraat).
De totale kosten voor deze werken bedragen 6.017,14 EUR inclusief 21 % btw
Offerte 3
Het ondergronds brengen en vernieuwing van de openbare verlichting langsheen spoorlijn 53 (tussen
VPK en spoorlijn).
De totale kosten voor deze werken bedragen:
- slopen bovengronds OV-net
2.028,00 EUR btw verlegd
- openbare verlichting
19.002,63 EUR inclusief btw
- OV-net
9.965,00 EUR vrij van btw
Offerte 4
Openbare verlichting langsheen de Dender.
De totale kosten voor deze werken bedragen 20.587,05 EUR inclusief 21 % btw
Offerte 5
Openbare verlichting langs weg ten zuiden van kerkhof en deel van Hunnenbergstraat nabij kerkhof.
De totale kosten voor deze werken bedragen:
Laagspanning
-ondergronds LS-net
6.675,08 EUR vrij van btw
-slopen oud net
1.340,00 EUR btw verlegd
Openbare verlichting
9.005,05 EUR inclusief 21 % btw
-OV-net
2.175,00 EUR vrij van btw ;
Overwegende dat in artikel 2 van bovenvermeld besluit wordt vermeld dat het krediet voor deze uitgave
is voorzien in het investeringsbudget 2014 onder algemene rekening 2254007 van het beleidsitem
020000 bij actieplan 41;
Overwegende dat dit een materiêle misslag is;
Overwegende dat het krediet voor deze uitgave voorzien is in het investeringsbudget 2014 bij wewa 30
onder algemene rekening 2254050 van het beleidsitem 020000;
Gelet op het financieel visum;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen,
Gelet op het KB van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten voor klassieke sectoren;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken;
Gelet op alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële
omzendbrieven ter zake;
Besluit:
Art. 1
Artikel 2 van het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 januari 2014 wordt
gewijzigd als volgt:
Het krediet voor deze uitgave is voorzien in het investeringsbudget 2014 bij wewa 30 onder algemene
rekening 2254050 van het beleidsitem 020000.
Art. 2
Afschrift van dit besluit zal overhandigd worden aan de financieel beheerder.
106.
Riolering databank Appels en Schoonaarde - uitbouw en beheer van de gemeentelijke
afvalwaterzuiveringsinfrastructuur - afwerken en actueel houden van digitale riooldatabank
en modellen van de gemeentelijke rioleringen - plaatsen van de opdracht
Het college
Gelet op het besluit van 21 september 2011 waarbij de gemeenteraad akkoord gaat met het uitbesteden
van diverse diensten inzake uitbouw en beheer van de gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur
met een raming van 513.740 EUR exclusief btw (621.625,40 EUR inclusief btw) en waarbij het bestek
van de opdracht wordt goedgekeurd en het collegebesluit van 27 februari 2012 waarbij deze opdracht
gegund werd aan de tijdelijke vereniging Talboom-Hydroscan, met adres A. Meersmansdreef 1, 2870
Puurs voor een bedrag van 403.086,17 EUR exclusief btw ;
Overwegende dat in het bestek van de opdracht bepaald wordt dat na het afsluiten van de overeenkomst
het stadsbestuur aan de dienstverlener opdracht geeft om
.
 De digitale riooldatabank en modellen van de gemeentelijke rioleringen af te werken om de
afvalwaterzuiveringsinfrastructuur deskundig te kunnen beheren;
Overwegende dat de huidige riooldatabank die het stadsbestuur ter beschikking heeft de rioolgegevens
van de volgende deelgemeenten omvat: Baasrode, Sint-Gillis, Grembergen, Dendermonde, Mespelare
en Oudegem (deels);
Gelet op de offerte van 10 februari 2014 van dienstverlener, de tijdelijke vereniging Talboom-Hydroscan,
waaruit blijkt dat de digitale riooldatabank kan vervolledigd worden in 2014 voor een bedrag van 37
102,40 EUR exclusief btw (btw te voldoen door medecontractant);
Overwegende dat de hierboven vermelde offerte de opmeting van de riolering in Appels, Schoonaarde
en deels Oudegem en Mespelare omvat;
Overwegende dat deze aangeboden prijzen regelmatig zijn;
Gelet op het financieel visum;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;
Gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en zijn bijlage;
Gelet op alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen,
en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Besluit:
Art. 1
Het afwerken van de digitale riooldatabank wordt gegund aan de tijdelijke vereniging TalboomHydroscan, met adres A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs voor een bedrag van 37 102,40 EUR exclusief
btw (btw te voldoen door medecontractant);
Art. 2
Het krediet voor deze uitgave is voorzien in het investeringsbudget 2014 bij subproject wewa 13 onder
algemene rekening 2141000 van het beleidsitem 031000.
Art. 3
Afschrift van dit besluit zal overhandigd worden aan financieel beheerder.
INFRASTRUCTUUR - GEBOUWEN
108.
Hoofdbibliotheek, extra buitenzonnewering - lijst aan te schrijven firma's
Het college neemt kennis van de lijst van de aan te schrijven firma’s:
- Hunter Douglas nv - helioscreen Projects, Dijkstraat 26, 9160 Lokeren
- bvba Van Trappen, Dorp 93, 9860 Oosterzele
- De Witte Aluminiumconstructies nv, Zuidlaan 153, 9230 Wetteren
- Foubert Raoul Glaswerken bvba, Bazelstraat 234, 9150 Kruibeke
- Schelfhaut nv, Wissenstraat 2,9200 Dendermonde
- Cartoflex-windows bvba, Nijverheidskaai 3A, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)
- nv Van Den Bossche, Windmolenstraat 36, 9420 Erpe-Mere
Het college gaat hiermee akkoord.
INFRASTRUCTUUR - GROENBELEID EN LANDBOUW
109.
Vorderingsstaten
Het college keurt volgende vorderingsstaten goed:
- Vorderingsstaat 12:
Uitvoeren van werken op afroep – natuurbeheer en landschapsherstel 2013
Aannemer: Spoor Twee vzw
Bedrag: 19.559,93 EUR (excl. btw)
SECRETARIAAT EN LOGISTIEK
110.
Doortocht wandeltocht - 12 april 2014
Het college neemt kennis van de aanvraag van Ludo Pissens, wandelklub Denderklokjes Lebbeke
betreffende vermelde aangelegenheid en verleent – onder de voorwaarden vermeld in de brief - toelating
tot het laten doortrekken op het grondgebied van Dendermonde van een wandeltocht door wandelklub
Denderklokjes Lebbeke op 12 april 2014 en het bepijlen van het parcours d.m.v. parcourspijltjes en
Marspijlen.
111.
Buitenspeeldag - sporthal Sint-Gillis - 2 april 2014
Het college neemt kennis van de aanvraag van Suzy Adriaenssens, sportdienst betreffende vermelde
aangelegenheid en verleent – onder de voorwaarden vermeld in de brief - toelating tot het organiseren
van een buitenspeeldag op het terrein van de sporthal Sint-Gillis op 2 april 2014.
112.
Tandemfietstocht - wereldrecordpoging - 29 maart 2014
Het college neemt kennis van de aanvraag van Peter Van Geertruyen, Ingobyi vzw betreffende vermelde
aangelegenheid en verleent – onder de voorwaarden vermeld in de brief – toelating tot het organiseren
van een tandemfietstocht op 29 maart 2014 met start en aankomst aan het Sint-Vincentiusinstituut en
verder via het voorgestelde parcours; ter gelegenheid van een poging om het wereldrecord tandem
fietsen te breken.
113.
Doortocht 1e Scheldelandtreffen - 18 mei 2014
Het college neemt kennis van de aanvraag van Walter Vervaet, MC Scheldeland betreffende vermelde
aangelegenheid en verleent – onder de voorwaarden vermeld in de brief - volgende toelatingen:
e
- het laten doortrekken op het grondgebied van Dendermonde van het 1 Scheldelandtreffen op 18 mei
2014;
- het plaatsen van tijdelijke wegwijzers langsheen het parcours op het grondgebied van Dendermonde.
114.
Scheldeland in stoom - Fabriekstraat 118 te Baasrode - 5 & 6 juli 2014
Het college neemt kennis van de aanvraag van Koen De Bleser, Stoomtrein Dendermonde-Puurs
betreffende vermelde aangelegenheid en verleent – onder de voorwaarden vermeld in de brief - toelating
tot het organiseren van Scheldeland in stoom t.h.v. Fabriekstraat 118 te Baasrode op 5 en 6 juli 2014.
FINANCIËN
117.
Vervroegde herziening van de schuld voor de leningen met nummer 2103 en 2119
Het college
Gelet op de principiële bevoegdheid van het College inzake financieel beheer, onverminderd de
bevoegdheid van de Gemeenteraad ( artikel 57 §3, 3° Gemeentedecreet );
Gelet op de principiële bevoegdheid van het College voor wat betreft de uitvoering van
overheidsopdrachten ( artikel 57 §3, 4° Gemeentedecreet );
Gelet op de principiële bevoegdheid van het College voor wat betreft het aangaan van leningen
voorzover die in het vastgestelde budget zijn opgenomen ( artikel 57 §3, 7° Gemeentedecreet );
Gelet op de principiële bevoegdheid van de Gemeenteraad inzake het vaststellen van de voorwaarden
van overheidsopdrachten, onverminderd de bevoegdheden van het College inzake opdrachten van
dagelijks bestuur ( artikel 43 §2, 11° Gemeentedecreet );
e
Gelet op de artikelen 43 §2, 9° en 159 §2, 2 lid van het Gemeentedecreet, krachtens het welke de
Gemeenteraad bepaalt, op voorstel van het College van burgemeester en schepenen, wat onder
dagelijks bestuur wordt begrepen;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 10 juli 2013 houdende vaststelling van onder het
begrip “dagelijks bestuur”;
Gelet op het feit dat genoemde Gemeenteraadsbeslissing het College van burgemeester en schepenen
de bevoegdheid verleent om aan gegunde opdrachten van financiële dienstverlening iedere wijziging aan
te brengen die het bij de uitvoering nodig acht en/of iedere verrichting die kadert in de uitvoering goed te
keuren, dit alles in zover hieruit geen bijkomende uitgaven van meer dan 20 percent voortvloeien;
Gelet op de huidige samenstelling van de schuldportefeuille van het gemeentebestuur.
Gelet op de rentetoestand;
Gelet op de alternatieve financieringstechnieken, voorgesteld door Belfius Bank n.v., die inspelen op de
huidige rentetoestand, wat de gemeente in staat stelt tegelijkertijd het renterisico te verminderen en te
profiteren van de huidige gunstige rentecurve;
Overwegende dat het voorstel vanwege Belfius Bank, waarvan kopie in bijlage, een simulatie bevat die
toelaat de impact van “vervroegde herzieningen van de schuld met de verlenging van de huidige
herzieningstermijn” voor de gemeente te meten;
Dat dit document het Stadsbestuur in staat stelt om alle informatie met betrekking tot dit product te
begrijpen alsook de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien; dat het Stadsbestuur deze gevolgen
aanvaardt;
Gelet op de Koninklijke Besluiten tot uitvoering van de wetgeving overheidsopdrachten;
Overwegende dat de voorgestelde operatie betrekking heeft op het beheer van de overheidsschuld en
geschiedt binnen het contractuele kader van reeds bestaande overeenkomsten;
Overwegende dat de voorwaarden verbonden aan deze technieken slechts beperkt geldig blijven en er
dus snel moet gehandeld worden;
Besluit:
Art. 1
Akkoord te gaan met:
 De rentevoet van de leningen met nummer 2103 en 2119 vast te leggen en de huidige
herzieningstermijn te verlengen. Voor detail, zie bijlage ;
 Het behouden van de huidige aflossingstranches tot de eindvervaldag van de leningen;
 de uiteenlopende verbrekingsclausules van deze individuele leningen te vervangen door
éénzelfde clausule voor deze leningen, zijnde: “Elke niet-contractueel voorziene verrichting
tijdens de duur van de lening wordt gelijkgesteld met een eenzijdige verbreking van het contract
door het bestuur. In dat geval is de bank gerechtigd een vergoeding te vragen gelijk aan het
financieel verlies voor de bank, inclusief de gederfde winsten”.
Akkoord te gaan dat andere voorwaarden en modaliteiten van de leningscontracten ongewijzigd blijven.
Art. 2
De nieuwe modaliteiten zullen op datum van de verwerking van de operatie in voege treden, dit is de dag
van ontvangst door Belfius van het akkoord.
INFRASTRUCTUUR - WEGEN EN WATERLOPEN
118.
Bewonersbrief Hof Ten Rode
Het college neemt kennis van de bewonersbrief opgemaakt door de dienst wegen en waterlopen
betreffende bovenvermeld onderwerp.
Het college gaat hiermee akkoord.
124.
Nieuwe bijlage arbeidsreglement: reglement voor het gebruik van een geolocatiesysteem
"Track and Trace"
Het college neemt kennis van het ontwerp- gemeenteraadsbesluit d.d. 23 april 2014 betreffende de
nieuwe bijlage bij het arbeidsreglement: reglement voor het gebruik van een geolocatiesysteem “Track
and Trace”.
INFORMATIE
125.
Pilootproject BE-Alert
Het college neemt kennis van de nota d.d. 13 maart 2014 van Elke Merckx, ambtenaar noodplanning,
met betrekking tot de deelname aan het pilootproject BE-Alert.
Het college keurt de deelname aan het pilootproject BE-Alert en de financiële consequenties ervan goed.
KABINET BURGEMEESTER
126.
Aanbod door de Minister van Defensie voor Herinneringsplaat Eerste Wereldoorlog
Het college neemt kennis van het aanbod van de Minister van Defensie in verband met een
herdenkingsplaat/herdenkingsplaten voor oorlogsmonumenten WO I.
127.
Deelname aan project EuropaKreuze 2014
Het college neemt kennis van de nota van de kabinetsadviseur in verband met het project EuropaKreuze
2014 en keurt de medewerking van het stadsbestuur aan dit project goed.
GEMEENTERAAD
128.
Bijgevoegde punten gemeenteraad 19 maart 2014
Het college neemt kennis van volgende bijgevoegde punten voor de gemeenteraad van 19 maart 2014 :
BP 1.
BP 2.
BP 3.
BP 4.
BP 5.
Bijgevoegd punt aangevraagd door Walter Deygers, raadslid
Het geboortebos
Interpellant : Klaartje Van Havermaet, raadslid
Verklarende nota, als bijlage
Bijgevoegd punt aangevraagd door Walter Deygers, raadslid
Haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van publiek toegankelijke groen- en
speelvoorzieningen in de westelijke deelgemeenten
Interpellant : Tomas Roggeman, raadslid
Bijgevoegd punt aangevraagd door Walter Deygers, raadslid
11 juli viering
Verklarende nota, als bijlage
Bijgevoegd punt aangevraagd door Walter Deygers, raadslid
Vernieuwde decentrale werking van de bibliotheek
Verkarende nota, als bijlage
Bijgevoegd punt aangevraagd door Babara Pas, raadslid
BP 6.
BP 7.
BP 8.
Het respecteren van de taalwetgeving bij communicatie van mensen die werken
namens de overheid uitvoeren
Verklarende nota, als bijlage
Bijgevoegd punt aangevraagd door Barbara Pas, raadslid
Viering Vlaamse feestdag
Verklarende nota, als bijlage
Bijgevoegd punt aangevraagd door Stefaan Van Gucht, raadslid
Inbraakbeveiliging van de Dendermondse stadsgebouwen
Verklarende nota, als bijlage
Bijgevoegd punt aangevraagd door Matthias Coppens, raadslid
Zonder is gezonder
Verklarende nota, als bijlage
-----De voorzitter sluit de vergadering om 19:20 uur.
-----De stadssecretaris,
De burgemeester-voorzitter,
Elke De Man
Piet Buyse