Elimbode 03-04-2014

Elimbode
Hervormde Gemeente Elim ’t Harde
38e jaargang nr. 7
3 april 2014
Kerkgebouw Elim:
Eperweg 35, 8084 HB ’t Harde, tel. 651354
Beheerder:
D. van Loo, Hofweg 7
Tel: 652643 of 06-16858984
[email protected]
Koster:
G. Akster. Tel: 652653
Predikant:
Ds. D. Dekker, Eikenlaan 3
8084 HL ’t Harde, tel. 655904
e-mail: [email protected]
Pastoraal medewerker: M. C. van der Spek, Rietgors 33,
8271 GH IJsselmuiden. Tel. 06-41300919
e-mail: [email protected]
Scriba kerkenraad:
Postbus 70, 8084 ZH ’t Harde
Diaken H.H.L Bos, Mergelstraat 35
8084 CT ’t Harde, tel.654379
E-mail: [email protected]
College van Kerkrentmeesters: Postbus 40, 8084 ZG ‘t Harde
Penningmeester
Oudl-kerkrentm. J. van Dijk, Sportlaan 46
Tel. 651966, e-mail: [email protected]
Alle rekeningen
SKG
NL13FVLB0699642450
Rabobank
NL56RABO0348400543
rekeningen t.n.v. Ned. Herv. Gem. ’t Harde
Secretaris
B.S. van Looijengoed, Doornenkamp 36 Tel:683338
e-mail: [email protected]
Diaconie:
Postbus 125, 8084 ZJ ‘t Harde
Penningmeester
Diaken W. Koele, Lavastraat 19
tel. 654644, e-mail: [email protected]
Rekening: Rabobank: NL76RABO0384725325
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Elim
e-mail: [email protected]
Ledenadministratie:
H. v.d. Kamp, Braakvoortweg 28
8084 ER ’t Harde, tel. 653231
e-mail: [email protected]
Kerktelefoon:
Diaken G.J.J. v/d Berg, Granietstraat 38
Tel: 653239; e-mail: [email protected]
2
MEDITATIE
En Jezus zeide: “Vader vergeef het hun; want ze weten niet
wat ze doen”. (Lukas 23 : 34)
De soldaten zijn met de Heere Jezus aangekomen op Golgotha. Ze
worden gevolgd door de Schriftgeleerden en Farizeeën en er is ook
een grote schare, waaronder veel vrouwen die weenden. Simon
heeft het kruis van Christus een eindweegs meegedragen. En nu
mag Simon in vrede heengaan. Simon zal niet aan het kruis hoeven
te sterven, want dat zal de Heere Jezus voor hem doen. Dat zal Hij
doen aan het kruis voor al de gegeven van Zijn Vader. Hoeveel
lijden is er in de achterliggende uren al niet door het lichaam en
door de geest van de Heere Jezus heengegaan. Maar nu op
Golgotha wordt in de kruisiging de marteling voltooid. De
vreselijkste, wreedste dood die er is als de spijker in Zijn handen
en voeten gedreven worden. Wat horen we dan de Heere Jezus
zeggen? Hij bidt voor zijn vijanden: “Vader, vergeef het hun; want
ze weten, niet wat ze doen”. Wat spreekt hier de liefde. Terwijl
de Vader al onze zonden op Hem legt, bidt de Heere Jezus:
“Vader…” Wat een voorbeeld is dit voor ons. Zolang we leven,
moeten we blijven bidden. Niets moet ons af kunnen houden van
de troon der genade. Lijden moet ons steeds meer dringen tot het
gebed. Ophouden met bidden is afstand doen van de
vertroostingen die we nodig hebben. En zo is de biddende Jezus
als een bundel mirre die een heerlijke geur verspreidt . Let er eens
op dat de Heere in het gebed voor ons vasthoudt aan het geloof en
aan Zijn Zoonschap. Mocht de Geest die ons doet roepen “Abba,
Vader” nooit ophouden in ons te werken, ook in de verzoeking en
de kastijdingen . Want wat zoon is er, die de Vader niet kastijdt?
De Heere Jezus begint met te bidden voor anderen. Laat niet
iedereen op zich zelf gericht zijn, maar ook aan anderen denken.
Houdt van uw naaste als van uzelf; en probeer het voorbeeld van
Christus na te volgen. Vader, vergeef het hun betekent: Vader geef
ze nog uitstel, geef nog genadetijd, geef ze nog tijd van bekering.
Ook voor degenen die Hij lief gehad heeft met een eeuwige liefde,
bidt Hij. Die stonden daar ook onder die schare. Onder de schare
staan ook de gegevenen van de Vader. En dan bidt de Heere Jezus
3
Christus voor de Zijnen: “Vader, spreek hen vrij van hun zonden”.
Hier wordt door de Heere Jezus ook gebeden met de overgave van
Zijn leven. DE biddende Hogepriester, Die het altaar bedient, en
tegelijk ook het offerlam is. Hij die daar aan het vloekhout hangt,
heeft alles aangebracht. Hij is het Rantsoen, Hij is de betaling. Om
dan in de genade des Heiligen Geestes de levende hand op dat
offer te leggen. En dan hoeft niemand te zeggen: “Zou het voor
mij nog wel kunnen?” Veel van de mensen voor wie Hij bad,
ontvingen daadwerkelijk vergeving. Op de dag dat Petrus opstond
met de elven en de mensen beschuldigd werden van de moord op
de Zaligmaker, werden drieduizend zojuist beschuldigde mensen
tot Hem bekeerd en gedoopt in Zijn Naam. Dat was het gevolg van
Jezus’ gebed. In de hemel is het niet anders. Hij pleit nooit te
vergeefs. Met bloedende handen overwon Hij en met
vastgenagelde voeten triomfeerde Hij. Angstige gelovigen,
vertrouw Hem uw belangen toe; kom dichterbij, schuldigen, en
vraag Hem voor u te pleiten. U, die niet kunt bidden, vraag Hem
het voor u te doen. Gebroken harten, kom tot Hem. En die nog
onbekeerd zijn. Het evangelie is slechts dit: Vertrouw op Jezus
Christus, die voor schuldigen gestorven is, en u zult zalig worden.
Ik hoop dat God u op dit moment helpt om op Hem te vertrouwen,
dan zult u een nieuw schepsel worden. U zult wederom geboren
worden. Het oude is voorbij gegaan, ziet alles is nieuw. Wat een
wonder, die vergeving ontvangen te hebben door die bede van de
Heere Jezus. En, kinderen des Heeren, dan blijft Hij de Zijnen met
Zijn bede vergezellen. Heel het leven door. Want ook die
overblijvende verdorvenheid in ons hart, die oude mens, die
bijblijvende zonde, ook daarvoor bidt Hij om vergeving. Maar
eenmaal zal die volzalige bede van de Heere Jezus ten volle
verhoord zijn. En dan zal ook ons bidden en smeken een einde
nemen en opgelost zijn in het eeuwig Halleluja voor de troon. Om
eeuwig te mogen zingen: Het is door U alleen, om het eeuwig
welbehagen.
Ouderling W. van Engelen
4
KERKDIENSTEN
Zondag 6 april
9.30 uur:
Ds. D. Dekker, afsluiting winterwerk
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken in Elim
18.30 uur:
Ds. T. van Bruggen, Streefkerk
Voorzang:
v.m.: Liturgie
n.m.: Psalm 31 : 5 en 11
Collecten:
1. Eredienst
2. Diaconie
3. Onderhoud orgel
Kinderoppas:
Corine Pater, Erica Nagelhoud,
Nienke Jobse, Willemijn Prins
Zondag 13 april
9.30 uur:
Ds. D. Dekker, openbare belijdenis
18.30 uur:
Ds. D. Dekker, voorbereiding Heilig Avondmaal
Voorzang:
v.m.: Liturgie
n.m.: Psalm 62: 1 en 5
Collecten:
1. Eredienst
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen
Kinderoppas:
Margriet van Leeuwen, Jessica Mulder,
Bernadet Bast, Miriam Kunst
AGENDA
April
April
April
April
2
4
4
4
20.00 uur
19.00-20.00 uur
19.00-20.00 uur
19.00-20.00 uur
Moderamenvergadering
Collectebonnenverkoop
Boekentafel
Verkooptafel t.b.v. de zending
5
April
April
April
April
April
7
7
8
8
14
20.00 uur
19.30 uur
19.45 uur
19.30 uur
19.30 uur
Aannemingsavond
Mannenvereniging Calvijn, jaarverg.
Manninne, slotavond
Paasavond vrouwenver. Lydia
Censura Morum
BIJBELLEESROOSTER
3 april
4 april
5 april
6 april
7 april
8 april
9 april
10 april
11 april
12 april
13 april
14 april
15 april
16 april
17 april
18 april
Mattheüs 24:29-42
Mattheüs 24:43-51
Mattheüs 25:1-13
Psalm 143
Mattheüs 25:14-30
Mattheüs 25:31-46
Mattheüs 26:1-16
Mattheüs 26:17-30
Mattheüs 26:31-46
Mattheüs 26:47-56
Mattheüs 26:57-75
Mattheüs 27:1-14
Mattheüs 27:15-26
Mattheüs 27:27-44
Mattheüs 27:45-56
Psalm 22
Les van de vijgenboom
Verwachting
Oliecrisis
Gebed om leven
Talentenjacht
Scheiding
Goede en slechte daden
Bijzondere maaltijd
Wakker geschud
Beantwoord geweld niet met geweld
Wie is Jezus?
Getuigenissen
Welke Jezus kies je?
Spot
Schreeuw in het donker
Verlatenheid
CENTRALE BERICHTEN
INDELING VAN DE WIJKOUDERLINGEN
Wijk 1: M. van Leeuwen, tel. 652089
Heidelaan, Oude Bovendwarsweg, Stuifzandstraat, Vale Ouwelaan,
Vale Ouwepad, Bovenweg.
Wijk 2: D.J. van Dalfsen, tel. 653044
Berkstraat, Bovendwarsweg, Dennenweg, Eikenlaan, Eperweg
(oneven), Essenpad, Larixweg, Sparstraat, Hokseberg, Koeweg,
Schietweg, Verl. Vaarbekerweg.
6
Wijk 3: G. Uitslag, tel. 653375
Bungalowpark, Eperweg (even), Fennenkampweg, Graaf
Reinoldweg, Kaerweg, Kon. Julianaweg, Middelweg,
Oldenboschweg, Singel, Sportlaan, Vinckenbergweg, Ulco de
Vriesweg, Munnikenweg no. 69-89. Rozenbergerweg,
Schouwenburg, Centrum.
Wijk 4: W. Kamphof, tel. 661988
Elsakkerweg, Granietstraat, Haverkampweg, Serpentino, Hertog
Karelweg, Hertog Adolfweg, Hertog Arnoldweg, Hertog Willemweg,
Kruisakkerweg, Munnikenweg (31-67 en 66-92), Romano,
Houtrustweg, Tra, Zudendorpweg, Cristalina, Speelbrinkweg,
Nagelhoudsweg.
Wijk 5: A. van der Kolk, tel. 653952
Bazaltstraat, Kiezelstraat, Lavastraat, Marmerstraat, Mergelstraat,
Porfierstraat, Talksteenstraat, Travertin, Tufsteenstraat,
Zandsteenstraat, Buntgraslaan, Duinpieper, Goudvink,
Nachtzwaluw, Tapuit, IJsvogel, Erica, Korhoenpad, Veldbiesweg.
Wijk 6: J. van den Berg, tel. 653440
Adm. Helfrichweg, Beemdweg, Bovenweg (Eperweg tot Stadsweg),
Energieweg, Hofweg, Industrieweg, Karel Doormanweg,
Kernhoopweg, Koekoeksweg, Nijverheidsweg, Parkweg, Veenweg
(’t Harde), Wolkamerweg, Oostloo.
Wijk 7: J. Brouwer, tel. 653122
Blerckweg, Braakvoortweg, Eertbornweg, Herbert v.Puttenweg,
Herenveldweg, Hertogin Mechteldweg, Hertog Eduardweg,
Munnikenweg (no. 7-29 en 14-60), Lomodisweg, Tiendmaatweg, De
Zoom.
Wijk 8: vacant
Wijk 9: W. van Engelen tel. 653602
Gemeenteleden uit Doornspijk en Elburg die via perforatie tot de
Hervormde Gemeente Elim behoren en Veenweg (Oldebroek),
Stadsweg
Wijk 10: Ds. D. Dekker tel.655904
Bewoners van Mariposa en de aanleunwoningen.
7
ZIJ DIE ELDERS VERBLIJVEN
In ‘s Heeren Loo-Lozenoord (Molenkamp 20, 3853 HH Ermelo):
 Mathilde van den Belt.
In ‘Huize Stolpe’ (Jacob Catsstraat 131b, 8265 XN Kampen):
 Aletta Klock.
In Oldebroek (Kooiveen 1a, 8096 MH Oldebroek):
 Evertje (Evelien) Doorneweerd.
In Philadelphia (Nunspeterweg 100, 8076 PD Vierhouten):
 Lammert Visch (woning 110).
In ‘Klarenbeek Corneille’ (Postbus 560, 3850 AN Ermelo):
 Merlissa Prins.
In ‘De Voord’ (Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg):
 Mevr. G. van 't Hof- van de Streek.
In ‘De Hullen’ (Stationsweg 20, 8096 AX Oldebroek):
 Dhr. E. uit de Fles.
 Mevr. T. Schoonhoven.
In ‘De Linde’ (Hulsstraat 2, 8091 TX, Wezep):
 Rene Berghorst.
In Zandhove (Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle):
 Dhr. J. Berghorst.
In Oude Mars (afd. Kieftennest) (De Mars 19, 8014 BJ Zwolle):
 Mevr. M.A. van der Wulp.
Meeleven doet goed. Laten we hen die elders verblijven ook in de
voorbede niet vergeten.
GEMEENTENIEUWS
GEMEENTENIEUWS
Ds. D. Dekker
Eikenlaan 3
8084 HL ’t Harde
Tel. 0525-655904
E-mail: [email protected]
MEELEVEN MET ELKAAR
Dhr. E.H. Hoekerd, Zudendorpweg 19, moest worden opgenomen in
Isala te Zwolle. Hij was ernstig ziek, maar tot hiertoe heeft de
HEERE, de Hoorder der gebeden, geholpen. Als u dit leest, zal hij
8
in De Voord te Elburg verblijven om te revalideren. Dhr. A. Stoffer,
Vale Ouwelaan 11, werd opgenomen in Isala te Zwolle. In onze
gebeden denken we ook aan hen die thuis (ernstig) ziek zijn, die
weten dat een operatie wacht, die langdurig elders verblijven
i.v.m. verzorging en/of verpleging of anderszins weet hebben van
moeite, zorg en verdriet. In onze Nederlandse Geloofsbelijdenis
lees ik met het oog op Hem, Die geleden heeft: “Wij vinden
allerlei vertroosting in Christus’ wonden en hebben het niet nodig
om enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God
te verzoenen dan alleen Zijn enig offer, eens volbracht, waardoor
de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden (Hebr. 10 : 14).
AFSLUITING WINTERWERK
Allerlei vormen van kerkenwerk, die we doorgaans aanduiden met
‘winterwerk’, rondden we met Goede Vrijdag en Pasen in het
verschiet voor wat dit winterseizoen betreft weer af. We zien
dankbaar terug op de maanden die achter ons liggen en zijn onder
de indruk van de inzet van zo velen (jongeren en ouderen) in het
jeugdwerk, de catechese, het kring- en verenigingswerk, het
bezoekwerk en allerlei andere vormen van kerkelijk
vrijwilligerswerk. We danken onze trouwe God voor wat Hij ons gaf
en steeds weer geeft. Ook met het oog op elkaar in de gemeente
die naar Zijn naam is genoemd. De morgendienst van zondag 6
april a.s. staat in het teken van de afsluiting van het winterwerk
en van het afscheid van 2 kinderen van de zondagsschool. De tekst
van de preek lezen we in Mattheüs 13 : 9. Het thema is: “Oren om
te horen”. Er is een gedrukte orde van dienst. Na afloop kunnen
we elkaar ontmoeten en spreken in de grote zaal van Elim.
OPENBARE BELIJDENIS VAN HET GELOOF (1)
Met grote dankbaarheid en blijdschap noemen we u en jou de
namen van de zes gemeenteleden, die zich deze voorbije winter
voorbereidden op de belijdenis van het geloof en onlangs kenbaar
maakten dat ze ernaar verlangen om deze belijdenis ook
metterdaad af te leggen. Als groep bewaren we bijzondere
herinneringen aan de 20 maandagavonden waarop we elkaar
ontmoetten. Hoe snel mocht er openheid zijn, verbondenheid
groeien en vertrouwelijkheid worden ervaren. Wat een leerzame
gesprekken en ontroerende momenten waren er niet. Beste
9
vrienden, vest bij wat er ook op je afkomt of door je heengaat al
je hoop op Hem, Die de overste Leidsman en Voleinder van het
geloof is: Jezus Christus, gisteren en heden Dezelfde en tot in
eeuwigheid (Hebr. 13 : 8). En weet: hoe dan ook, de hoop op Hem
beschaamt niet! (Rom.5 : 3-5). Dank voor jullie hartelijkheid, zoals
ik die ook persoonlijk heb mogen ervaren. Gods hulp en zegen
toegebeden.
Laten we voor de a.s. belijders bidden, gemeente, en ook met hen
meeleven. Meeleven doet goed!
Hier dan de namen en adressen:
- Andrea Bolhuis (Rianne), Vaarbekerweg 12, 8084 PT
’t Harde
- Ludwin Pater, Elsakkerweg 5, 8084 VN ’t Harde
- Cornelia Pater – Kroon (Corina), idem
- Anja de Romph – van Nieuwenhoven, Heidelaan 58, 8084 JW
’t Harde
- Ronald Harmen Vlijm (Ronald), Granietstraat 40, 8084 CJ
’t Harde
- Christina Maria Hubertina Vlijm – Strijk (Miranda), idem
OPENBARE BELIJDENIS VAN HET GELOOF (2)
In kerkbijbels (klassieke Statenvertaling) staan enkel die
formulieren te lezen die ontstonden in de tijd na de
kerkhervorming (Doopformulier, Avondmaalsformulier, enz.). Het
formulier voor de Openbare Geloofsbelijdenis is van veel later
datum. Dit omdat men in ons land in de tijd na de kerkhervorming
aanvankelijk vier keer per jaar – telkens voorafgaande aan de
viering van het Heilig Avondmaal – ten overstaan van de
kerkenraad (en dus niet in een kerkdienst) belijdenis van het
geloof kon doen. Daarin is later verandering gekomen. Het doen
van belijdenis vond meer en meer plaats in een kerkdienst.
Voordat de belijdenisvragen werden gesteld, las de dominee dan
een zelfgemaakte of aan anderen ontleende inleiding op de
belijdenis van het geloof als formulier. In het midden van de vorige
eeuw is er een standaardtekst ontworpen en ontstond het
formulier zoals wij het nu kennen. Dit formulier is te lezen in
kerkbijbels (Herziene Statenvertaling). Let u op de inhoud ervan,
dan merkt u dat daarin ook de mogelijkheid staat vermeld voor de
bediening van de Heilige Doop aan hen die niet als kind zijn ten
10
doop gehouden. Het doopformulier hoeft dan dus niet te worden
gelezen. Omdat hierover nog wel eens vraag wordt gesteld, leek
het me goed deze verduidelijking te geven. Ook dit jaar zal de
Heilige Doop worden bediend aan één van de nieuwe belijdende
leden (Anja de Romph – van Nieuwenhoven). De zogeheten
aannemingsavond (maandagavond 7 april a.s. in de pastorie)
begint om 20.00 uur. De belijdenisdienst vindt plaats op
zondagmorgen 13 april a.s. (Palmzondag). Er is een gedrukte orde
van dienst. De tekst van de preek lezen we in Markus 8 : 34b. Het
thema is: “Hij gaat vooraan!”. In het bijzonder degenen die
belijdenis hopen af te leggen en die hen lief zijn wensen we een
gezegende dienst toe.
BIJ DE DIENSTEN
Over de morgendiensten van zondag 6 en 13 april a.s. schreef ik
hierboven. In de avonddienst van zondag 6 april (zesde
lijdenszondag) hoopt onze oud-predikant ds. T. van Bruggen voor
te gaan. De avonddienst van zondag 13 april staat in het teken van
de voorbereiding op het op de Goede Vrijdagavond te houden
Heilig Avondmaal. Deze dienst wordt bij leven en welzijn door mij
geleid. De tekst van de preek lezen we in Joh. 18 : 39-40. In de
morgendienst op de Goede Vrijdag zal D.V. ds. J. Boer te Ermelo
(voorheen te Emst) voorgaan.
CENSURA MORUM
In verband met de eerstvolgende viering van het Heilig Avondmaal
wordt er maandagavond 14 april a.s. om 19.30 uur censura morum
gehouden in de consistorie.
HEILIG AVONDMAAL
Ter overdenking een kort citaat uit het boekje DE EERSTE EN DE
LAATSTE van wijlen ds. L. Blok.
“Van Christus mag en moet onze verwachting zijn, als we
belijdenis van het geloof afleggen en als we aan het avondmaal
aangaan, ja ons gehele leven door. Zonder Hem kunnen we niets
doen, Joh.15 : 6. Geloven is zien op Jezus. In Hem is heil. In Hem
is kracht. Geloven is zien op Jezus om van Hem alle heil en hulp te
verwachten”.
11
U, HEILIG GODSLAM, LOVEN WIJ
U, heilig Godslam, loven wij,
Gij hebt voor ons aan ’t kruis geleden,
Gij doet ons tot de Vader treden,
als koningen en priesters. Gij,
o Heiland, kocht ons met Uw bloed,
U brengen wij de dank en ere
en werpen in aanbidding, Heere,
al onze kronen aan Uw voet.
Ja, amen, ja,
Halleluja!
TENSLOTTE
- Zondag 6 april a.s. is voor de Hervormde Gemeente te
Doornspijk een bijzondere zondag. Dan wordt D.V.
proponent G.H. Molenaar door zijn vader (ds. P. Molenaar
te Barneveld) bevestigd als dienaar van het Woord en hoopt
hij intrede te doen als herder en leraar van deze gemeente.
We wensen hem en onze buurgemeente een goede en
gezegende tijd toe.
- De voorbereidingen voor de marktdag (zat. 12 april a.s.)
zijn in volle gang! De projectcommissie maakte er al eerder
melding van. Er is voor elk wat wils op allerlei gebied.
Draagt u/draag jij ook een steentje bij? Graag D.V. tot
ziens die dag op het kerkplein. Met dank aan allen die zich
inzetten!
- Bijzondere
aandacht
vraag
ik
graag
voor
de
stiltebijeenkomsten, die we hopen te beleggen in de laatste
lijdensweek, ook wel ‘stille week’ genoemd. Zie het bericht
elders in dit blad.
- Vanuit de pastorie een hartelijke groet aan u en jou,
Ds. D. Dekker
12
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
KERKSCHOONMAAK
7 april – 11 april
Mevr.
Mevr.
14 april – 18 april
Mevr.
Mevr.
v. Putten
v. ‘t Veen
v. Oene
Spaan
Vale Ouwelaan 138
Munnikenweg 23
Munnikenweg 89
Oostloo 9a
SCHOONMAAK VERENIGINGSGEBOUW
7 april - 11 april Mevr. Groeneweg Vale Ouwelaan 16
Mevr. Leusink
Munnikenweg 42
14 april – 18 april Mevr. Leusink
Vaarbekerweg 8a
Mevr. ????
PROJECTCOMMISSIE
Marktdag
Op D.V. 12 april willen we weer de marktdag houden.
Als u nog bruikbare spullen heeft, kunt u die brengen op:
vrijdag 4 april én op de avond voor de marktdag, van 19:00 tot
20:00 uur. Heeft u grote spullen? Dan graag even overleggen met
de projectcommissie. Bent u niet in staat om zelf de spullen te
brengen, dan kunt u ons ook bellen.
Zoals altijd hebben we weer voor ieder wat wils.
U kunt pannenkoeken of vis eten. Er zijn bloemen en boeken te
koop. Er is een enveloppenspel, het rad van avontuur en een
springkussen voor de kinderen.
Ook is er weer potgrond en tuinaarde op de markt te koop, of op
bestelling leverbaar.
Als u graag wilt helpen, schroom niet om ons te bellen.
We zijn nog op zoek naar dames (of heren) die
cake/koek/appeltaart/boterkoek/iets anders lekkers willen
bakken, voor de verkoop. Deze kunt u dan op vrijdagavond voor de
marktdag bij Elim brengen, wij zijn er dan vanaf 18.00 uur. Alvast
bedankt!
Joukje van de Kamp 653231
Jakob en Berta Witter 651560
Jan Puttenstein 654905
Jan en Annet Leusink 661164
13
OPBRENGST COLLECTEN / GIFTEN
Woensdag 12 mrt
Zondag
Zondag
Eredienst
Biddag collecte
16 mrt Eredienst
Nalezing Biddagcollecte
23 mrt Eredienst
Kerkvoogdij
G. Z. B
Ontvangen via:
Ouderling J.v.d. Berg
Past.med.M v.d. Spek
Past.med.M v.d. Spek
Past.med.M v.d. Spek
Past.med.M v.d. Spek
Mevr. J.v.d. Berg
Ds. D. Dekker
Ds. D. Dekker
Mevr. B. Bos
€
€
€
€
€
€
€
Bestemming:
Schilderen kerkbanken
Schilderen kerkbanken
Kerk
Zondagschool
Diaconie
Schilderen kerkbanken
Schilderen kerkbanken
Biddagcollecte
Schilderen kerkbanken
258,32
2594,79
378,92
863,46
347,55
365,80
632,52
Bedrag in €
10,00
10,00 ,10,00
10,00, 10,00 ,5,00
10,00
10,00
50,00
10,00
10,00
5,00
De Kerkvoogdij bedankt U hartelijk voor deze gaven.
Giften voor het damescomité:
Mw. van de Beek € 10,00
Mw. van ‘t Hul 2 keer € 10,00 en € 7,00
Mw. Schuurman € 10,00 en € 5,00
De opbrengt van het mandje op 26 maart was € 152,00.
Waarvoor we u hartelijk bedanken.
DIACONIE
D.V. zondag 6 april staat de HGJB op het rooster. De HGJB heeft
het financieel moeilijk gehad. Ze hebben een reorganisatie achter
de rug, maar mochten er door middel van veel giften weer
bovenop komen. Onze gemeente maakt veel gebruik van de
14
materialen van de HGJB. Om dit voor de toekomst mogelijk te
maken, wil de diaconie hiervoor opnieuw een collecte bestemmen.
Ook hebben we onlangs het project “Leven met lef” gehouden in
de gemeente. In een volgend stukje zal de totale opbrengst
worden gemeld. De kleding die verzameld werd, is ondertussen
weg uit Elim. Het totale gewicht was 1320 kilogram, een heel mooi
totaal. Alle gevers heel erg bedankt hiervoor.
Zondag 13 april mogen we collecteren voor de plaatselijke
diaconie. U weet dat in deze economisch moeilijke tijden meer
hulpvragen aan het adres van de diaconie worden gesteld.
Maatschappelijk is er ook een trend waar te nemen die steeds
meer een beroep doet op de kerk. Om de diaconie haar werk goed
te laten doen, willen we vragen u haar van voldoende middelen te
voorzien, zodat ze hen, die het financieel moeilijk hebben, kan
bijstaan. Van harte aanbevolen.
Rest ons de opbrengsten te melden van de collecten afgelopen
maand.
09-03-'14-----€ 458,40
Diaconie
12-03-'14-----€ 329,70
Woord en Daad
16-03-'14-----€ 421,91
Noodhulp Syrië.
Een ieder ook voor deze gaven heel hartelijk bedankt.
De diaconie
EVANGELISATIE EN ZENDINGSCOMMISSIE
STILTE -BIJEENKOMSTEN STILLE WEEK
In de week voorafgaand aan Goede Vrijdag en Pasen, de Stille
Week, hopen wij op een drietal avonden een half uurtje bij elkaar
te komen als gemeente. In deze bijeenkomsten willen we ons
bezinnen op het lijden en sterven van Jezus Christus, de
belangrijkste ‘heilsfeiten’ van de christelijke kerk, en toe leven
naar de tijd van Pasen en de vreugde van de opstanding.
Samen stil worden in de Stille Week?
De opzet van de bijeenkomsten is als volgt:
- binnen komen in stilte
15
- psalm
- gebed / stil gebed
- meditatie over de kruiswoorden
- stil gebed / gebed
- lied uit de lijdenstijd
- we verlaten de kerk in stilte
Op deze wijze hopen wij als kerkenraad u de mogelijkheid te
bieden om de stilte op te zoeken. Om ons jachtige leven even
achter ons te laten. Wie herkent het niet dat na een week van
voorbereiding de conclusie is: weer niets/weinig van gekomen!
Bijeenkomsten in de stille week: aanvang 19.30 uur tot 20.00 uur.
Maandag 14 april
Dinsdag 15 april
Donderdag 17 april
P.S. Woensdag 16 april wordt de bijeenkomst van de scholen
gehouden in de kerk waar u /jij uiteraard ook van harte welkom
bent. Op Goede Vrijdag bent u welkom in de ochtend- en
avonddienst, zoals vermeld bij de diensten.
De stilte-bijeenkomsten zullen ook via de kerktelefoon en internet
worden uitgezonden.
Laat ieder, zowel jong als oud, zich welkom weten en neem elkaar
mee.
VERENIGINGEN
VROUWENVERENIGING LYDIA
Op D.V. dinsdag 8 april is er weer een verenigingsavond, de laatste
van het seizoen 2013- 2014. Deze avond willen we samen het
lijden, sterven en de opstanding van onze Heere Jezus Christus
gedenken. Dit doen we aan de hand van de paasliturgie, die u kunt
vinden in het februari nummer van de Hervormde Vrouw. Het
thema van deze liturgie is: Ik Leef en u zult leven. Zoals altijd
beginnen we ook deze avond om 19.30 uur. We hopen op een fijne
en gezegende avond met elkaar. En u, die om wat voor
omstandigheden deze avond niet bij ons aanwezig kunt zijn,
gezegende paasdagen toegewenst.
Het bestuur van Lydia
16
MANNENVERENIGING CALVIJN
Even een herinnering voor de Jaarvergadering van onze
Mannenvereniging.
U, als gemeente en belangstellenden, wordt bij dezen hartelijk
uitgenodigd voor de jaarvergadering van onze Mannenvereniging.
Deze zal worden gehouden op maandag 7 april om 19.45 uur, in de
grote zaal van Elim.
Ds. J. van Dijk uit Bennekom hoopt deze avond een referaat te
houden over het onderwerp: "Ben ik door God geroepen?"
n.a.v. Dordtse Leerregels, 3e/4e Hoofdstuk. Artikel 7 t/m 10.
Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen
over het gehouden onderwerp. We hopen op een leerzame en
gezegende avond met elkaar. We stellen het zeer
op prijs U/jullie deze avond te mogen ontmoeten.
Het bestuur
GEBEDSKRING
De gebedskring is op D.V. 9 april bij Gerry van Keulen,
Stuifzandstraat 2. U/jij bent hartelijk welkom. De koffie is klaar
om 20.00 uur. We beginnen om 20:15uur.
Kom gerust eens kijken hoe je/u het vindt!!!! Misschien tot dan,
Namens de gebedskring, Gerry van Keulen
OUDERENCONTACT
De 55+ contactmiddag waarop wij stil staan bij het lijden, sterven
en opstaan van onze Heere Jezus Christus, zal gehouden worden op
D.V. woensdag 16 april om 15.00 uur (drie uur).
Het thema is: ‘Onbegrijpelijke liefde!’ De grote onbegrijpelijke
onvoorwaardelijke liefde van God voor u,voor mij, voor iedereen,
voor groot en klein, voor jong en oud en iedereen daar tussenin.
Het programma zal gevuld worden met meditatie, declamatie en
zang. Natuurlijk is er thee en koffie met iets lekkers erbij.
Het wordt vast een fijne middag als u er ook bent.
De middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd en het zingen
van: ‘U zij de glorie, opgestane Heer!’ Door de broodmaaltijd zal
het geheel later afgelopen zijn.
Wilt u gehaald en gebracht worden? Tel:652612.
Graag tot ziens! Het damescomité
17
ADVERTENTIES
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de mooie kaarten,
de bezoekjes en telefoontjes die ik mocht ontvangen
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, en na thuiskomst.
Het is fijn om te mogen ervaren, dat zoveel gemeenteleden
met mij en mijn gezin meeleven. Echt hartverwarmend.
Nogmaals hartelijk dank.
Joke Haas – uit de Flesch
Prins Mauritslaan 10
ALGEMENE BERICHTEN
NPV VRIJWILLIGE (TERMINALE) THUISHULP
De NPV vrijwillige (terminale) thuishulp richt zich op het
ondersteunen van de mantelzorg bij het verzorgen van (ernstig)
zieken, ouderen, gehandicapten of anderszins hulpbehoevenden.
Voor hulpvragen kunt u terecht bij de coördinator: mevr. N.
Balfoort, tel. 652319 of mevr. S. Kunst, tel. 653294. Wanneer u
zich als vrijwilliger wilt aanmelden, kunt u ook contact opnemen
met bovenstaande personen.
AANGEPASTE KERKDIENST 13 APRIL 2014
Op D.V. zondag 13 april 2014 is er in de Oosterkerk, Klaverplein 2
te Elburg, een aangepaste dienst. Voorganger in deze dienst is dhr.
J.D. Scherphof. Het koor “De Notenkrakers” uit Ermelo, o.l.v. Aalt
Brandsen, zal die middag een aantal liederen zingen. De aanvang
van de dienst is 14.30 uur. De kerk gaat om 14.00 uur open. Wij
willen u hartelijk uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Na afloop
is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie.
Commissie aangepaste kerkdiensten
18
TOER VOOR HET GOEDE DOEL
Zaterdag 24 mei 2014 wordt de jaarlijkse Toer voor het Goede
Doel gereden. Een sponsor-fietstocht van de missionaire
organisatie IZB, waarbij deelnemers kunnen kiezen uit twee
opstapplaatsen: Ermelo of Leimuiden. Iedereen kan meedoen:
mooi-weer-fietsers en rappe trappers.
U kunt kiezen uit verschillende afstanden. Een mooi dagje uit met
gezins- of familieleden, waarbij het nuttige met het aangename
wordt verenigd. Op de pleisterplaatsen wordt gezorgd voor
frisdrank en eten. De opbrengst van het evenement is voor het
Dabar-werk, het evangelisatie- en recreatiewerk op campings in
heel Nederland, waar ieder jaar ruim 400 jongeren bij betrokken
zijn. Eerdere afleveringen van de jaarlijkse Toer voor het Goede
Doel leverden ettelijke tienduizenden euro’s op voor IZB-projecten
in Groningen en Almelo. Heeft u zin om ook wat euro’s bij elkaar
te fietsen, mail dan naar Stefan Poldervaart, [email protected],
dan
ontvangt
u
meer
informatie.
Of
kijk
op
www.toervoorhetgoededoel.nl.
IZB-bijeenkomst, 8 mei 2014: Prof. W. Verboom over
discipelschap
Donderdagavond 8 mei a.s. zal prof. dr. W. Verboom, emeritus
hoogleraar in de geschiedenis van het gereformeerd
protestantisme, spreken tijdens een IZB-bezinningsavond over het
thema ‘Discipelschap en de bronnen die zich openen’. De
bijeenkomst is vrij toegankelijk.
De hernieuwde aandacht voor discipelschap en de navolging van
Christus brengt allerlei bronnen uit de gereformeerde traditie van
de kerk in het brandpunt van de actualiteit. Dat levert een
boeiend gesprek op, vanuit onze hedendaagse context naar de
traditie - en omgekeerd. Als we vandaag dezelfde termen
gebruiken als ons voorgeslacht, bedoelen we dan nog steeds
hetzelfde? En omgekeerd: Wat kunnen we in deze seculiere tijd
leren van geschriften die zijn ontstaan in een gekerstende cultuur?
Welke lessen uit de kerkgeschiedenis kunnen ons helpen, als
individuele gelovige en als gemeente, om te leven in het voetspoor
van Jezus Christus?
19
De bijeenkomst wordt gehouden in gebouw ‘De Schakel’, Nijkerk
(vlakbij het NS-station) en begint om 19.30 uur. Voorafgaand
wordt om 17.00 uur de ledenvergadering van de IZB gehouden.
Daarna is er een maaltijd. Wie daarvan gebruik wenst te maken,
wordt verzocht zich even aan te melden, via [email protected]
OVERGAVE
Mijn God, ik wil het niet
dat Uw Zoon voor mij sterft,
ik wil mijn eigen zonden dragen.
Ik wil niet dat Hij wordt vermoord,
dat kan ik niet verdragen.
Het mag toch niet zo zijn
dat Hij, onschuldig mens,
voor mij zou moeten lijden,
ik kan mijn eigen strijd toch strijden?
Maar God, wat kan ik anders
dan het uit handen geven
want ik besef maar al te goed
dat ik zo niet kan leven.
Ik geef mij aan U over
met een gebroken hart
en hoor bijna opstandig aan
hetgeen mij zo verwart.
O Heer, hoe groot is Uw genade
U leidt mij rein tot God de Vader.
20
JEUGDRUBRIEK
Kopij voor de volgende jeugdrubriek:
bezorgen per e-mail: [email protected]
Adres jeugdwerkleider:
Marissa Fikse, Bloemendaalseweg 12, 8166 JX Emst
Tel.: 06-44123213
[email protected]
www.hsjj.nl
WAT MOET JE LEREN?
06-04
13-04
Groep 3,4,5
Groep 6,7,8
Ps. 31:11a,b
Tekst:Jes.53:7b
Ps.31:5
Tekst:Jes. 53:7m
Geen Zondagsschool na kerktijd i.v.m. Belijdenis
Hallo allemaal,
Het winterseizoen is alweer bijna afgelopen. Dat betekent dat er
in de kerkdienst van 6 april 2014, twee kinderen afscheid zullen
nemen van de zondagsschool. We hopen u en jullie te zien in de
dienst!!
Zondag 13 en 20 april is er geen zondagsschool na kerktijd i.v.m.
de Belijdenisdienst en Pasen.
Tweede paasdag hopen we u en jullie te zien bij de Paashalte,
waar medewerking wordt verleend door het jeugdwerk van Elim.
Als laatste voor de agenda: 29 juni zal de gezellige dag zijn als
afsluiting van het zondagsschoolseizoen.
We hopen elkaar veel te zien en te ontmoeten omdat we samen
een gemeente zijn!
Leiding zondagsschool “Ruth”
21
AFSLUITING WINTERWERK
D.V. zondag 6 april is al weer de afsluiting van het winterwerk van
dit seizoen.
Wat fijn dat er elke week zoveel kinderen naar de zondagsschool
en de clubs zijn geweest!
Dit seizoen hebben weer veel vrijwilligers zich ingezet voor het
jeugdwerk. De leidinggevenden bij de zondagsschool, de
catechese, de clubs voor de 12- en de 12+, de oppas, ouders die
hebben geholpen…
Graag wil ik, mede namens de jeugdraad, iedereen ontzettend
bedanken voor zijn/haar inzet voor het jeugdwerk het afgelopen
winterseizoen.
We mogen dankbaar terugkijken op een mooi en gezegend seizoen.
Voor de kinderen, de tieners en de jongeren waren er weer
middagen en avonden van ontspanning en gezelligheid. We
mochten samen zingen, bidden, luisteren naar de Bijbelverhalen.
We hebben Gods zegen ook dit afgelopen seizoen weer mogen
ervaren.
De oppas, zondagsschool en Kompas gaan nog even door. De Parel,
de Regenboog en L.i.Ch.T. sluiten binnenkort hun seizoen af.
Graag wil ik u alvast de data doorgeven van de Paashalte 21 april
en de Pinksterviering 9 juni. In deze diensten zal het jeugdwerk
ook een bijdrage leveren. Hierover leest u meer in de volgende
Elimbode.
Eind augustus ontvangen de gezinnen met kinderen van 0-18 jaar
weer de jeugdgids thuis met daarin alle informatie over de start
van het nieuwe winterseizoen.
Voor nu wensen wij jullie een fijne voorjaars- en zomerperiode
toe.
En graag tot na de zomervakantie!
Hartelijke groeten, namens de jeugdraad, Karin Polinder.
22
Cassetterecorderdienst: H. van de Kamp,
Braakvoortweg 28. tel. 653231
Kinderoppasdienst:
Andrea Leusink, Koekoeksweg 24, Tel. 651663,
Wendie Kroon, Granietstraat 16
[email protected]
Jeugdraad:
Secretaris:
Marieke van Dalfsen, Kiezelstraat 13
8084 XX ’t Harde, tel.0525-653044
E-mail: [email protected]
Rekeningen:
NL76RABO0314713247
t.n.v. Jeugdraad Ned. Herv. Gemeente
Rabobank: NL87RABO031.47.60.288
t.n.v. Zondagsschool Ned. Herv. Gemeente
Commissie Evangelisatie en Zending:
Rekeningen:
NL84RABO0314714073
t.n.v. CVK Ned. Herv. Gemeente
Collectebonnen verkoop: Uitsluitend 1e vrijdag van de maand in ‘Elim’
19.00-20.00 uur
Boekentafel:
Zie voor verkoop de kerkelijke agenda.
Mw. Spaan en Mw. Van ‘t Hul
Bezorging Elimbode:
Greta Berghorst, Marmerstraat 17 ’t Harde
Tel. 654752, E-mail: be[email protected]
Website:
www.hervormdegemeente-tharde.nl
Kopy voor de volgende kerkbode (nr. 8, 17-30 april, Pasen)
inleveren voor vrijdag 11 april 2014 (20.00 uur) bij:
Diana Bos, Mergelstraat 35
e-mail: [email protected]
Kopy aanleveren via e-mail.
Vouw- en nietploeg: donderdag 17 april 2014
23
Blijf in contact met uw kerk
Geboorte, trouwplannen, verdriet of verlies?
Ziekenhuisopname, ziekenhuisontslag?
Centraal meldadres:
Uw predikant
tel. 655904
Verhuizing melden:
Braakvoortweg 28
8084 ER ’t Harde
tel. 653231
24