Antwoordformulier Antwoordfax

JURILOGIE – paul van appeven- juridische boeken info
([email protected])
Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012 , geselecteerd voor de praktijk
6)
ONDERNEMINGS-_ en HANDELSRECHT
6a: ondernemingsrecht
Nieuw in 2014:
Antwoorden op Onzekerheid
Kartels kunnen omvangrijke schadelijke gevolgen hebben voor consumenten en
ondernemingen en worden bestraft met substantiële boetes. In de afgelopen jaren zijn er in
Nederland diverse kartels beboet in uiteenlopende sectoren. In 2011 alleen al kwamen het
glaskartel, zeeafvalkartel, huizenveilingkartel, mobiele telefoniekartel, wasserijkartel en het
Haagse glazenwasserskartel aan het licht. Zelden is inzichtelijk hoe zulke afspraken door
bedrijven worden vormgegeven. Wat drijft ondernemingen tot het maken van kartelafspraken?
Welke kenmerken dragen bij aan het voortbestaan of uiteenvallen van afspraken? En met
welke dynamiek omtrent afscherming en onderling vertrouwen hebben kartels te maken? Aan
de hand van concrete voorbeelden wordt helder hoe ondernemingen binnen kartels opereren.
De informatie is gebaseerd op dossiers en gesprekken met medewerkers van de NMa (thans
ACM) betreffende veertien kartels, beboet tussen oktober 2007 en januari 2012.
J.Jaspers (9789089748591) februari 2014
108 pag. € 29,00
Ars Aequi – Ondernemings- en Effectenrecht 2014-2015 Teksteditie
JAARLIJKS
Jaarlijkse uitgave met alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemingsen effectenrecht zoals deze geldt op 1 september 2014. De wetsartikelen zijn in de marge
voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.
G.Raaijmakers e.a.(9789069165011) 19e dr. december 2014 1714 pag. € 69,50
Asser Serie deel 2-I* : de Rechtspersoon
Behandelt onderwerpen van belang zijn voor alle rechtspersonen: rechtspersoonlijkheid,
concernbegrippen, besluitvorming, vertegenwoordiging, ontbinding, omzetting, fusie, splitsing,
de jaarrekening, medezeggenschap en het handelsregister. De NV en BV komen, met het
enquêterecht, aan de orde in deel 2-II* (2009), deel 2-IIa (2013) en de nog te verschijnen
delen 2-IIb en 2-IIc. De vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting,
SE, SCE en EESV zijn besproken in deel 2-III* (2012).
Deel 2-I* is een voortzetting van hoofdstuk I-III van deel 2-II (1997) en van hoofdstuk X, XI,
XIII, XIV, XV.1 van deel 2-III (2000). De integratie van deze hoofdstukken tot één boek, in
samenhang met de grote hoeveelheid wetswijzigingen en rechtspraak sinds de vorige drukken
uit 1997 en 2000 vergden grondige herziening. De introductie van de SE en de SCE noopten
tot een herbezinning op de reikwijdte van de algemene bepalingen in Boek 2 BW.
Herstructurering van de tekst, gebruik van cursieve kopteksten en opname van uitgebreide
registers hebben de toegankelijkheid van het boek vergroot. Middels een transponeringstabel
kan de in de vorige druk van deel 2-II en deel 2-III behandelde stof worden teruggevonden.
M.Kroeze (9789013037524) 9e dr. eind december 2014 1000 pag. geb. € 189,00
Bedrijfsopvolging (Belastingwijzers nr. 48) nuttig voor de MKB advocaat/adviseur
Bij bedrijfsopvolging in een familiebedrijf ontstaan vele vragen van civielrechtelijke, fiscale en
financiële aard. Zowel de onderneming die door een natuurlijke persoon (eenmanszaak,
maatschap, vennootschap onder firma) wordt gedreven als de onderneming die door een
rechtspersoon (besloten vennootschap) wordt gedreven, komt aan bod.
Th.Hoogwout (9789013121896) 2e dr. april 2014
296 pag. € 41,00
Bedrijfsopvolging & Aanmerkelijk Belang
Bedrijfsopvolging is in het midden- en kleinbedrijf een belangrijk fenomeen: iedere
ondernemer krijgt er op enig moment mee te maken. Hier wordt met name ingegaan op de
fiscale aspecten. Bovendien is het beperkt tot de ondernemer die onderneemt door middel van
een kapitaalvennootschap ofwel de aanmerkelijkbelanghouder. Aan de orde komen
inkomstenbelasting-, schenk- en erfbelastingaspecten, en ook civielrechtelijke aspecten.
P.Kavelaars (red.) (9789012393126) juni 2014
250 pag. € 45,00
BV ! ? Waarom, Wanneer (Belastingwijzers nr. 3)
KLASSIEKER !!!
Geheel geactualiseerde, praktische handleiding voor (kleinere) ondernemers en hun adviseurs.
Dit is een in de juristenwereld nogal eens over het hoofd gezien uiterst praktisch gedegen
overzicht met rekenvoorbeelden van de voor-en nadelen van een BV, met name fiscaal.
E.Wasch (9789013117691) 21e dr. april 2014
132 pag. € 34,50
Compendium Bedrijfsopvolging
Bedrijfsopvolging is een belangrijk stadium in de levensfase van elke ondernemer. Het is
immers het moment waarop hij afscheid neemt/moet nemen van zijn levenswerk. Dit gaat
vaak met de nodige spanningen gepaard, niet in het minst op emotioneel en psychologisch
vlak. Maar ook andere factoren, zoals civielrechtelijke, fiscale en financiële aspecten bepalen
niet zelden de wijze van bedrijfsopvolging. Is de gekozen route civielrechtelijk begaanbaar?
Kan de eventuele belastingheffing worden vermeden? Is de overname voor de opvolger wel
financierbaar en daarmee economisch rendabel? Behandeld worden belangrijke leerstukken uit
het BW, gevolgen van een bedrijfsopvolging voor de IB,Vpb. en erf- en schenkbelasting,
financiering van de overname en waardering van de onderneming.
E.Heithuis e.a. (9789013126143) november 2014
344 pag. € 69,00
Contractuele Samenwerkingsvormen in Beroep en Bedrijf
BEKNOPT OVERZICHT
Centraal staan maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap.
De wetsvoorstellen voor de personenvennootschappen zijn in 2011 ingetrokken. Tevoren had
de praktijk zich in belangrijke mate geconcentreerd op de nieuwe regeling. Dat ligt thans
anders. Onze grotendeels nog uit 1838 stammende wetgeving is actueler dan ooit. Met de
eenmanszaak als vertrekpunt wordt de hele scala van contractuele samenwerkingsvormen
voor de uitoefening van een beroep of bedrijf in kaart gebracht. Het praktisch functioneren van
de verschillende rechtsvormen en de juridische complicaties daarbij worden zoveel mogelijk
aan de hand van voorbeelden en jurisprudentie aanschouwelijk gemaakt.
J.Huizink (9789013127010) 4e dr. begin december 2014
96 pag. € 18,00
Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer
Dit boek komt deels overeen met en bouwt voort op een hoofdstuk in Ondernemingsrecht - BV
en NV in de praktijk van Buijn en Storm, de in 2013 verschenen opvolger van BV en NV van
Sanders en Westbroek. Behandelt de inhoudelijk-juridische en de procedurele aspecten van
een aantal procedures voor de Ondernemingskamer, met bijzondere aandacht voor de vragen
uit de praktijk. Het voeren van deze procedures wordt wel begrepen onder de wat ruimere
term Corporate Litigation,te danken aan de in 1970 in het leven geroepen Ondernemingskamer
van het Gerechtshof Amsterdam. Tot de hier bedoelde ondernemingsrechtelijke procedures
behoort in de eerste plaats de enquêteprocedure. daarnaast komt nog een achttal procedures
aan de orde: als de uitkoop, de jaarrekeningprocedure, het beroep inzake het adviesrecht van
ondernemingsraden, de vernieuwde geschillenregeling en procedures over schadeloosstelling
onder de Interventiewet (SNS Reaal).
P.Storm (9789089748621) februari 2014
487 pag. € 79,00
Crowdfunding: Juridische Vraagstukken bij een Nieuwe Vorm van Financiering
Master Scriptie Recht en Onderneming RU Utrecht. Uitermate actuele scriptie, verschenen
juist voordat deze nieuwe vorm van ondernemingsfinanciering zo in de publiciteit kwam bij de
doorstart van diverse Polaris boekhandels. (Nog) geen handelseditie maar vooralsnog gratis op
pdf leverbaar op aanvraag.
Ch.Noordam eind januari 2014
De reikwijdte van het
eigendomsvoorbehoud tussen professionele handelspartijen in Nederland en Duitsland
Het
Eigendomsvoorbehoud tussen zekerheidsrecht en eigendomsrecht -
eigendomsvoorbehoud is een veel gebruikte constructie die zekerheid moet bieden tegen
weinig liquide of insolvente afnemers. Een nieuw probleem dient zich aan wanneer die afnemer
zich buiten Nederland bevindt. Het goederenrecht – en daarmee stelsels van
eigendomsvoorbehoud – is binnen Europa verre van geüniformeerd, zodat oplossingen moeten
worden gevonden via het conflictenrecht van het internationaal privaatrecht of via een door
partijen overeengekomen rechtskeuze bij de regeling van een nationaal rechtsstelsel. Omdat
Duitsland de belangrijkste handelspartner is voor het Nederlands bedrijfsleven wordt het
Nederlandse eigendomsvoorbehoud vergeleken met het Duitse. Ingegaan wordt op toepassing,
karakter en herkomst van het eigendomsvoorbehoud, inhoud, reikwijdte en constructie van
beide stelsels, en op uitbreiding en verlenging van eigendomsvoorbehoud tussen professionele
handelspartijen in Nederland en Duitsland. Daarbij gaat het steeds om de vragen welke
vorderingen naar Nederlands en Duits recht onder het eigendomsvoorbehoud kunnen worden
gebracht en om de gevolgen van het eigendomsvoorbehoud op zaaksvorming, natrekking en
vermenging. Dat is van belang omdat in handelsrelatie tussen goederen niet zelden reeds
worden verwerkt of doorverkocht, terwijl deze nog niet (volledig) zijn betaald.
S.Broekaart (9789088631375) juni 2014
82 pag. € 25,00
Efficiency in Corporate Takeovers
Engelstalige Rotterdamse dissertatie onderzoekt drie belangrijke vragen over efficiency bij
bedrijfsovernames. Deze zijn: 1) Wat zijn optimale beslissingen bij bedrijfsovernames? 2) Hoe
kan de efficiency van een overnamestrategie worden gemeten? 3) Hoe kan de prestatie van
bedrijven bij een overname verbeterd worden? Deze vragen worden in drie opeenvolgende
hoofdstukken van dit proefschrift nader uitgewerkt. Eventueel ook op pdf leverbaar.
Y.Dai (9789036103916) mei 2014
144 pag. ca. € 35,00
Het Enquêterecht in Rechtsvergelijkend Perspectief
Nederland, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden, St.Maarten en Suriname
Het enquêterecht is in een periode van 122 jaar uitgegroeid van een bescheiden voorstel naar
een uiterst adequaat instrument om misstanden binnen rechtspersonen mee te beslechten. De
geschiedenis en de huidige stand van het Nederlandse enquêterecht wordt hier beschreven.
Tevens wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het enquêterecht in andere, al dan
niet voormalige, (ei)landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, in het bijzonder het sinds 1
januari 2012 en 1 april 2014 in werking getreden enquêterecht in Curaçao respectievelijk SintMaarten. De voorfase, de eerste fase en de tweede fase van het Nederlandse enquêterecht
komen – in rechtsvergelijkend perspectief – uitgebreid aan de orde.
R.Jager (9789462510241) juli 2014
202 pag. € 37,50
Financiering en Vermogensonttrekking door aandeelhouders (v.d.Heijden Inst.120)
Uiterst actueel onderzoek naar de grenzen van de financieringsvrijheid van de aandeelhouder
waarbij fundamentele ondernemings- en insolventierechtelijke thema’s aan de orde komen en
juridische normen getoetst worden aan bedrijfseconomische realiteiten.
J.Barneveld (9789013119299) januari 2014
651 pag. geb. € 92,50
Gedragscodes in Internationaal, Europees & Privaatrechtelijk Perspectief. Juridische
Betekenis, Effectiviteit & Handhaving (Preadv. Vereniging v. Burgerlijk Recht 2013)
Twee preadviezen: In het preadvies van Menting en Vranken wordt onderstreept dat het
onderwerp zelfregulering door middel van gedragscodes in Nederland nog steeds niet erg in
beweging is, maar op Europees niveau gebeurt dit meer. Onderzocht is de stand van zaken in
literatuur en wetgeving met betrekking tot zelfregulering (gedragscodes) in Europa en
Nederland, met empirisch onderzoek naar de functies van deze gedragscodes. Het preadvies is
deels, soms letterlijk, gebaseerd op de dissertatie die mevrouw Menting over het onderwerp
voorbereidt en waarschijnlijk in 2016 zal verdedigen. Scheltema stelt in zijn Engelstalige
preadvies voorop dat op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate
Social Responsability) vooral internationale private regulering aan een opmars bezig is. Het
gaat daarbij om of dergelijke initiatieven daadwerkelijk effectief zijn.Deze overvloed aan
initiatieven heeft naast het hiervoor omschreven mogelijke positieve effect volgens Scheltema
ook een keerzijde. Zo kan deze leiden tot nadeel voor consumenten, verstoring van de
mededinging, handelsbeperkingen, onnodig hoge kosten en miskenning van relevante
belangen en problemen bij aanbestedingen.Daarom worden mogelijkheden verkend om te
komen tot een methodologie om effectiviteit van dergelijke internationale private regulering te
bepalen. Daarbij is gekozen voor een interdisciplinaire benadering.
M.Menting,J.Vranken,M.Scheltema (9789462510210) april 2014 150 pag. € 32,50
Geschriften van de Ver. Corporate Litigation 2013-2014 ( v.d. Heijden Inst. nr. 121)
Jaarlijkse bundel nu over : (Curaçaos) enquêterecht, bestuurdersaansprakelijkheid,
medezeggenschap en uitkoop- en geschillenregeling, uitsluiten van aandeelhouders, het
‘Wijsmullercriterium’ en collectieve acties.
M.Holtzer e.a.(9789013124231) mei 2014
416 pag. geb. € 56,00
Grensoverschrijdende Juridische Splitsing van Kapitaalvennootschappen (v.d.
Heijden Inst. nr. 122)
Zeer uitvoerige dissertatie over het nut van grensoverschrijdende juridische splitsing
vergeleken met andere vormen van herstructurering, over de toelaatbaarheid en toepassing
van de (conflict)regels bij de effectuering: 6e Richtlijn, Nederlandse wetgeving,
toelaatbaarheid, conflictenrecht, voorwaarden, procedures, conclusies, aanbevelingen.
E.Roelofs (9789013124873) juni 2014
672pag. geb. € 92,50
Herstructurering van Ondernemingen in Financiële Moeilijkheden (v.d. Heijden Inst.
nr. 124)
Voordrachten en verslag van de discussie van het congres over ‘Herstructurering van
ondernemingen in financiële moeilijkheden’ op 15 en 16 november 2013 te Nijmegen. De
banken en andere financiële instellingen die de crisis hebben overleefd, staan nu onder een
verscherpt toezicht. Vele juridische vragen doemen op bij de overheidsbemoeienis. De
ondergang van ondernemingen zou voorkomen kunnen worden als de faillissementswet zou
worden gemoderniseerd, ook aandacht voor actoren in en rondom onderneming in financiële
moeilijkheden: algemene vergadering, crediteuren, bestuur en raad van commissarissen.
G.v.Solinge e.a. (red.) (9789013125528) juli 2014
168 pag. geb. € 45,00
de Invloed van Werknemers op de Strategie van de Onderneming (RUG nr. 95)
De ondernemingsraad van een Nederlandse vennootschap heeft in beginsel goede
mogelijkheden om de strategie te beïnvloeden. Er zijn verschillende juridische middelen, als
beroepsrecht, enquêterecht en structuurregeling. De OR van een Nederlands of buitenlands
internationaal concern heeft het beduidend moeilijker: hier stuit de medezeggenschap van
werknemers op de grenzen van het recht. Worden de lacunes gedicht door de Europese
ondernemingsraad of de vakorganisaties? Systematisch worden de verschillende juridische
middelen van werknemers praktijkgericht en overzichtelijk behandeld.
M.Holtzer (9789013122053) april 2014
330 pag. € 49,50
Jaarboek Corporate Governance – editie 2014-2015
In deze 4e editie worden uiteenlopende aspecten van Corporate Governance besproken vanuit
verschillende disciplines. Actuele onderwerpen worden beschreven vanuit wetenschap en
praktijk : bouwstenen van corporate governance, formele governance bij banken,
geschiktheidstoets, beloningsbeleid bij financiële ondernemingen, narcisme binnen de board,
board evaluaties,rol van de RvC bij beschermingsmaatregelen, lessen uit recente
jurisprudentie voor bestuurders en toezichthouders, pension fund governance, ontwikkelingen
in het aandeelhoudersseizoen, corruptie en governance, rol van de accountant, Cybercrime,
extern toezicht en opkomst van executive committees.
B.Bier,H.v.Ees (red.) (9789013127218) november 2014
272 pag. € 49,50
de Juridische Organisatie van de Onderneming
Hiermee wordt bedoeld: de verdeling van juridische bevoegdheden binnen een onderneming.
De keuze voor een rechtsvorm bepaalt in hoge mate hoe de juridische organisatie van een
onderneming eruit ziet. Hier worden alle relevante rechtsvormen behandeld. Zo komen naast
de eenmanszaak en de BV ook aan de orde de personenvennootschappen, de NV, de
vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting alsmede de Europese
rechtsvormen. Verder wordt aandacht aan regelgeving die op ondernemingen in het algemeen
van toepassing is, zoals de Wet op de ondernemingsraden en de rol van aanvullende
rechtsnormen aan de orde, vastgelegd in overeenkomsten, statuten en reglementen.
Ook wordt verband gelegd met het fiscale recht. Wijziging van de juridische organisatie doet
zich voor bij omzetting van de ene rechtsvorm naar de andere, bij fusie of overname en bij
herstructureringen en reorganisaties. Geactualiseerde nieuwe editie van een klassieker !
A.Dorresteijn,R.v.h.Kaar (9789013114065) 12e dr. juli 2014 292 pag. € 53,50
Krediet Financiering van Bedrijfsovernames
Beschrijving en uitleg van de juridische beginselen en regels met betrekking tot krediet
financiering van bedrijfsovernames. Ingegaan wordt op de belangrijkste stadia van een
financieringstransactie en het opstellen van een kredietovereenkomst. Belangrijke juridische
aspecten, zoals vestigen van zekerheidsrechten, vennootschappelijk belang van kredietnemer
en doeloverschrijding, vertegenwoordiging en volmacht, nietigheid en vernietigbaarheid van
rechtshandelingen en besluiten, actio pauliana, financiële steunverlening en de rol van de
ondernemingsraad worden aan de hand van de wet, jurisprudentie en literatuur in
afzonderlijke hoofdstukken besproken, met aandacht voor diverse IPR aspecten van belang
kunnen voor de financieringspraktijk. Verschillende onderwerpen worden in afzonderlijke
hoofdstukken besproken en kunnen zij gemakkelijk onafhankelijk van elkaar worden gelezen.
R.Mellenbergh (9789069167848) begin november 2014
314 pag. € 39,50
ZIE OOK
`Bancaire Kredietovereenkomst` A.Verdaas (9789069168487) dec. 2012 128 pag. € 19,50
het Loyaliteitsdividend bij Nederlandse Beursvennootschappen
Een van de onderwerpen binnen de modernisering van het NV-recht betreft het stimuleren van
het aandelenbezit op de lange termijn. Met het gebruik van ‘loyaliteitsinstrumenten’ wordt
bewust onderscheid gemaakt tussen de rechtsposities van verschillende aandeelhouders.
Reeds in 2006 wilde chemieconcern DSM een loyaliteitsdividend invoeren. Na het wijzen van de
DSM-beschikking door de Hoge Raad werd duidelijk dat het wel degelijk mogelijk was om af te
wijken van artikel 2:92 lid 1 BW door middel van het opnemen van een bepaling in de statuten
waarbij verschillende rechten werden verbonden aan hetzelfde soort aandeel. Het
loyaliteitsdividend was dan ook niet in strijd met artikel 2:92 lid 1 BW op voorwaarde dat het
gelijkheidsbeginsel, dat is neergelegd in artikel 2:92 lid 2 BW, niet zou worden geschonden.
Het is helaas onduidelijk in welk geval het invoeren van een loyaliteitsdividend een schending
van artikel 2:92 lid 2 BW oplevert, aangezien de Hoge Raad zich daar niet over hee ft
uitgelaten. Onderzocht wordt op welke wijze en onder welke voorwaarden het in Nederland
mogelijk is om aandeelhouders voor een lange(re) termijn aan een beursvennootschap te
binden door middel van het bieden van een loyaliteitsdividend. Bespreekt argumenten om
loyaliteitsinstrumenten te beperken dan wel in te voeren en beantwoordt vragen als: in
hoeverre mogen aandeelhouders ongelijk worden behandeld, is het loyaliteitsdividend bij
beursvennootschappen juridisch geoorloofd, doorstaat het loyaliteitsdividend een Europese
toetsing en waarmee moet rekening worden gehouden bij de in- en uitvoering van het
loyaliteitsdividend ? Zoekt ook naar alternatieven en gaat in op alternatieve
loyaliteitsinstrumenten zoals versterkt stemrecht, l-warrants en gebruik van een
aanwezigheidspremie bij een algemene vergadering van aandeelhouders.
T.Versteeg (9789088631504) december 2014
106 pag. € 28,50
Misbruik van het identiteitsverschil en crediteursbenadeling (NTHR Reeks nr. 20)
Subtitel: Een onderzoek naar vereenzelviging en klassieke vormen van redres
Misbruik van het identiteitsverschil tussen rechtspersonen wordt in de rechtsliteratuur wel
getypeerd als ‘misbruik van de rechtspersoonlijkheid’ of ‘misbruik van rechtspersonen’.
Misbruik van de exclusieve aansprakelijkheid die voortvloeit uit het identiteitsverschil, is niet
alleen een bijzondere vorm van misbruik van het identiteitsverschil maar ook een bepaald type
van crediteursbenadeling. In diverse rechtsstelsels kan, in bepaalde gevallen van misbruik van
het identiteitsverschil, met bijzondere middelen het identiteitsverschil tussen rechtspersonen
worden weggedacht. In het Rainbow-arrest (HR 13 oktober 2000, NJ 2000/698) oordeelde de
Hoge Raad echter dat een crediteur bij misbruik van het identiteitsverschil in de regel zijn
toevlucht zal moeten zoeken tot een actie uit onrechtmatige daad en dat het wegdenken van
het identiteitsverschil enkel in uitzonderlijke omstandigheden de aangewezen vorm van redres
is. Niettemin blijkt een klassiek middel als de onrechtmatige daadactie in de praktijk niet in
alle gevallen goed bruikbaar om op te komen tegen misbruik van het identiteitsverschil.
In dit boek wordt beoordeeld:
1. of, en zo ja, wanneer er, bij misbruik van het identiteitsverschil, binnen en buiten
faillissement in het Nederlandse civiele aansprakelijkheidsrecht behoefte is aan en plaats is
voor het wegdenken van het identiteitsverschil (door vereenzelviging); en
2. hoe deze rechtsfiguur zich verhoudt tot de onrechtmatige daadactie, de
(Faillissements)pauliana en het beroep op schijnhandelen.
J.Elbers (9789462510258) september 2014
770 pag. € 89,00
MKB Advieswijzer 2014
JAARLIJKE UITGAVE
Direct toepasbare actuele informatie : juridisch, fiscaal, bedrijfseconomisch, internationaal,
puur gericht op het MKB geschreven in klare taal, vanuit de praktijk vóór de praktijk. Juist nu
de advocatuur zich steeds meer op het MKB richt is dit een onmisbaar werk, voor een spotprijs
T.de Bondt e.a.(red.) (9789013124828) juni 2014
608 pag.
€ 37,50
Modernisering van het NV Recht (v.d.Heijden Instituut nr. 123)
Actueel Onderzoek (2013) naar de mogelijke modernisering van het Nederlandse N.V.recht, dit
in het licht van het recentelijk gewijzigde Britse vennootschapsrecht. Het onderzoek verschijnt
op het moment dat de modernisering van het NV-recht op de wetgevingsagenda staat.
B.de Jong (9789013124934) mei 2014
148 pag. geb. € 38,50
Onderneming en Beloning (Onderneming & Recht nr. 82)
Van oudsher bestaat de notie van ‘rechtvaardig loon’ (salarium justum). Welke beloning eerlijk
is, is altijd en overal onderwerp van stevig debat geweest. In de media en de politiek bestaat
al enige tijd de nodige opwinding over de hoogte van de beloningen van bestuurders in de
financiële sector en de omvang van de salarissen in de semipublieke en publieke sector. Ook
wetenschappers van divers pluimage hebben zich de afgelopen jaren niet onbetuigd gelaten
over de wenselijkheid en het nut van bonussen, de verhouding tussen de variabele en vaste
beloning, het bezoldigingsbeleid van grote ondernemingen, e.d. Onverantwoord belonen is een
bedreiging voor de cohesie in een bedrijf en zelfs in de samenleving. Daarom is
overheidsingrijpen, binnen grenzen en met terughoudendheid, soms gerechtvaardigd.
C.Janssen, L,Verburg (red.) (9789013124767) juni 2014
412 pag. geb. € 82,50
Ondernemingsrecht. Een Praktische Handleiding
Bespreekt op beknopte overzichtelijke wijze de diverse rechtsvormen (NV en BV, coöperatie en
personenvennootschappen - maatschap, VOF en CV) en de aandachtspunten die bij de
oprichting een rol spelen. Dieper wordt ingegaan op aandelen en kapitaal, uitvoerende en nietuitvoerende bestuurders, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van
aandeelhouders. Daarnaast komen ook specifieke onderwerpen aan bod, zoals corporate
governance (Code Frijns), structuurregime, geschillenregeling, enquête, herstructurering en
sanering van vennootschappen, statutenwijziging, omzetting, ontbinding, vereffening en
financiële verslaggeving. Ten slotte worden de wijzigingen besproken inzake de nieuwe
flexibele BV en de Wet Bestuur en Toezicht.
R.v.d.Kuijp (9789046606582) juli 2014
190 pag. € 35,00
Ondernemingsrecht in Tijden van Crisis (RUG nr. 96)
De crisis heeft grote invloed op de omstandigheden waarin ondernemingen opereren.
Vraagstukken over governance, verantwoording en aansprakelijkheid zijn daarom actueler dan
ooit.Uitgewerkte voordrachten en congresverslag (november 2012) gevoerde discussie. Met
bijdragen van: P. van Schilfgaarde, H.E. Boschma, J.B.S. Hijink, J.W. Winter, J.H.M. Willems,
J.A. van Manen, A.R.J. Croiset van Uchelen, C.W.M. Lieverse, L. Timmerman.
P.v.Schilfgaarde e.a. (9789013118247) mei 2014
184 pag. € 42,50
de Rechtsvorm van de Onderneming in Beweging
Oratie wordt over actuele ontwikkelingen inzake de rechtsvorm van de onderneming. Terwijl
het kapitaalvennootschapsrecht - mede onder invloed van de EU - continue in beweging is
staat voor de personenvennootschappen daarentegen de wetgevingsklok al sinds 1838 stil.
H.Boschma (9789013122947) maart 2014
ca. 34 pag. ca. € 20,00
Rechtszekerheid in het Ondernemings- en Vermogensrecht - Enkele concrete
dilemma's van rechtszekerheid versus billijkheid nader bezien (ZIFO Reeks nr. 13)
In deze bundel hebben auteurs afkomstig uit het vennootschapsrecht, vermogensrecht, fiscaal
recht, intellectueel eigendomsrecht en de rechtsgeschiedenis voor een op hun terrein gelegen
onderwerp de rechtszekerheids- en billijkheidsbelangen zo ver mogelijk geconcretiseerd.
Het resultaat is zonder meer verrassend. Wat zich van een afstand laat aanzien als een conflict
van billijkheid en rechtszekerheid, is veelal geen werkelijk dilemma. Veel rechtsonzekerheid die
voortvloeit uit wettelijke bepalingen komt niet ten goede aan de billijkheid, maar is het gevolg
van suboptimale wetgevingskeuzes. In de rechtspraak blijkt een grondige analyse van de
rechtszekerheids- en billijkheidsbelangen duidelijk te maken welk belang het moest winnen.
J.Huizink e.a. (9789013128413) december 2014 108 pag. € 28,50
de Structuurvennootschap. Bestuur, Toezicht en Corporate Government ( Recht &
Praktijk- Ondernemingsrecht nr. 6)
In 2004 vond een ingrijpende wijziging plaats van deze typisch Nederlandse regeling voor
grote kapitaalvennootschappen. De actuele stand van zaken wordt weergegeven met een groot
aantal voorbeelden uit de praktijk. Hoewel de regeling op nog weinig Nederlandse
beursvennootschappen van toepassing is, is de relevantie op een ‘lager niveau’ en voor de
niet-beursgenoteerde vennootschap onverminderd groot. Door verdergaande
internationalisering zal de toepassing van de zogenaamde ‘holdingvrijstelling’ en het verzwakte
regime naar verwachting toenemen. Ook wordt ruime aandacht besteed aan de Nederlandse
Corporate Governance Code. De Code is in ieder geval van toepassing op beursgenoteerde
vennootschappen maar heeft ook een zekere reflexwerking naar niet-beurs-genoteerde
vennootschappen. De nadruk ligt op het functioneren van het centrale orgaan in de
structuurregeling, de raad van commissarissen. Hier komen kapitaal en medezeggenschap
binnen de vennootschap in feite samen. De Code en de praktijk laten zien dat de raad van
commissarissen een cruciale rol kan en moet spelen in crisis– en/of overnamesituaties of ter
vermijding van tegenstrijdige belangen. Geconstateerd kan worden dat de structuurregeling in
de praktijk tot de nodige vragen aanleiding geeft, maar dat deze echter zelden onoplosbaar
zijn. Praktijkvragen en oplossingen worden hier besproken. Praktijkgerichte dissertatie.
W.de Nijs Bik (9789013120974) maart 2014
172 pag. geb. € 54,00
Substance en de Nederlandse Houdstervennootschap (ZIFO Reeks nr. 12)
Uitgewerkte bijdragen aan de op 7-11-2013 door het Zuidas Instituut voor Financieel recht en
Ondernemingsrecht (ZIFO) georganiseerde middag over de substance-eisen die worden
gesteld aan in Nederland gevestigde tussenhoudster- en tophoudstervennootschappen. De
politieke en maatschappelijke discussie – in Nederland en diverse andere landen, maar ook
binnen de Europese Unie, de G20 en de OESO – over gebruik van ‘brievenbusmaatschappijen’
vormde de aanleiding. In de discussie speelt de substance van dergelijke maatschappijen een
belangrijke rol – en dan met name het (vermeende) gebrek aan substance. Maar welke
substance-eisen worden er eigenlijk gesteld? De thematiek wordt belicht vanuit verschillende
perspectieven: de Nederlandse wetgeving, de door Nederland gesloten belastingverdragen en
het Europese recht. Om de Nederlandse praktijk te spiegelen aan die van de Duitse
Bondsrepubliek wordt tevens ingegaan op de substance-eisen die in Duitsland worden gesteld
bij de toepassing van antimisbruikwetgeving. Ook het morele vraagstuk rond het gebruik van
Nederlandse (tussen) houdstervennootschappen komt aan de orde.
J.Bellingwout,J.Gooijer e.a. (9789013127519) november 2014 88 pag.
€ 24,50
Tekst & Commentaar ONDERNEMINGSRECHT
Artikelsgewijs commentaar op Boek 2 BW inclusief enkele relevante artikelen van de Boeken 3
en 6; daarnaast ondernemingsrechtelijk commentaar op relevante procesrechtelijke
bepalingen, EU Verordening Europese Vennootschap, bijbehorende uitvoeringswet, Wet rol
werknemers bij Europese rechtspersonen, Wet toezicht financiële verslaggeving,
Handelsregisterwet 2007 en Handelsregisterbesluit 2008, relevante IPR (corporaties en
internationale goederenrechtelijk aspecten van aandelen), WOR, Wet op de Europese
ondernemingsraden en op het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000. Overzichtelijk ingedeeld in
: Administratie, Onrechtmatige daad, Personenvennootschappen,Europeesvennootschapsrecht
en Europese vennootschappen, Jaarrekeningenrecht, Controle rechtspersonen,Handelsregister,
Rechtsvordering ondernemingsrecht, IPR, Medezeggenschap en ondernemingsraden, Corporate
governance, Fusiegedragsregels en Openbaar bod, stand wetgeving per 01-07-2014.
C.Bulten e.a.(9789013121117) 7e dr. medio december 2014 2396 pag. geb. € 275,00
Tekst & Commentaar - WET NORMERING TOPINKOMENS
De WNT wordt verwacht de medio 2014 inwerking te treden met terugwerkende kracht van de
Aanpassingswet WNT. Uitgangspunt is de wettekst zoals luidend per 1 maart 2014. Bovendien
is weergegeven hoe de tekst gaat luiden wanneer de Aanpassingswet WNT (Kamerstukken I
2013/14, 33715, A) in werking treedt. Het commentaar houdt daarmee ook rekening. Verder
komen de relevante nadere (ministeriële) regelingen en beleidsregels aan de orde
T.Barkhuijsen e.a. (red.) (9789013124859) mei 2014
130 pag. € 25,00
Tussen Societas & Universitas (RUG. Nr. 94)
Geschillen tussen aandeelhouders en beursvennootschappen zijn van alle tijden. Zij traden op
bij de VOC in 1622, de Nederlandsche Handel-Maatschappij in 1846, de Koninklijke Olie in
1898 en bij ABN AMRO in 2007. Dergelijke conflicten ontstaan niet alleen bij wanbeleid maar
ook bij belangenconflicten tussen aandeelhouders en de vennootschap. Zij doen vragen rijzen
die raken aan de kern van het vennootschapsrecht. Hoe verhouden individuele aandeelhouders
zich ten opzichte van de vennootschap? Hoe moet het vennootschapsbelang worden ingevuld
en in hoeverre dienen aandeelhouders andere belangen dan hun eigen belang in aanmerking
te nemen? Wat zijn de gevolgen van kortetermijngedrag? Dit boek plaatst bovenstaande
vragen in historisch perspectief. Daarmee draagt deze studie niet alleen bij aan de huidige
discussie over goed ondernemingsbestuur, maar verdiept zij tevens onze kennis van het
ontstaan en de evolutie van de kapitaalvennootschap, in het bijzonder ten aanzien van de
zeggenschapsverhoudingen binnen de beurs-NV.
J.de Jongh (9789013120424) januari 2014
ca. 500 pag. € 98,00
Uitkoop van Minderheidsaandeelhouders (v.d.Heijden Instituut nr. 125)
Het Nederlandse vennootschapsrecht kent 2 regelingen die een meerderheidsaandeelhouder in
staat stellen om de resterende minderheid binnen de vennootschap uit te kopen: de algemene
uitkoopregeling in art. 2:92a/201a BW en de bijzondere uitkoopregeling in art. 2:359c BW.
Maar deze procedure duurt veelal te lang. Dus zoekt praktijk naar snellere en goedkopere
manieren om van een minderheid af te komen. Hier komen alle deelaspecten van de wettelijke
uitkoopregelingen aan bod, ook de procesrechtelijke aspecten en de methodes van waardering
van aandelen met daarnaast een studie naar het verloop en de duur van de uitkoopprocedure,
waarbij alle procedures in het tijdvak 2008-2013 in kaart zijn gebracht.
T.Salemink (9789013126532) november 2014
496 pag. geb. € 72,50
Uitkeringen aan Aandeelhouders in het Nieuwe BV Recht – Besluitvorming,
vertegenwoordiging en vereenzelviging (v.d.Heijden Instituut nr. 127 )
Sinds de invoering van de Wet flexibilisering en vereenvoudiging van het BV-recht in juni 2012,
bestaat er veel onduidelijkheid over de aansprakelijkheidsrisico’s van bestuurders van een BV.
In de wet is vastgelegd dat een uitkeringstest moet worden toegepast bij dividenduitkeringen
aan aandeelhouders. Hoe de uitkeringstest moet worden uitgevoerd, vermeldt de wetgever
echter niet. In deze dissertatie wordt antwoord gegeven op deze vraag: de uitkeringstest in
zijn huidige vorm moet zeer restrictief worden uitgelegd om bestuurders te beschermen. Die
uitkeringstest houdt in dat het bestuur de dividenduitkering moet goedkeuren en de
goedkeuring slechts mag weigeren indien het weet of voorziet dat de BV na uitkering de
betalingen van haar schulden niet kan voortzetten. Verleent het bestuur ten onrechte
goedkeuring aan de uitkering aan aandeelhouders, dan leidt dat tot aansprakelijkheid van
iedere bestuurder voor het gehele tekort. Aangezien de BV de meest voorkomende rechtsvorm
in Nederland is en het uitkeren van winst onlosmakelijk aan de BV is verbonden, raakt dit
proefschrift (tweeling promotie 10-12-14 Maastricht) de kern van het ondernemingsrecht.
M.Canisius, R.Canisius (9789013128819) medio januari 2015 ca. 280 pag. geb. ca. € 54,00
de Vennootschap en de Geconstrueerde Werkelijkheid
Uitgebreide schriftelijke tekst van oratie (Nijmegen oktober 2013) met de gedachte dat de wil,
de keuzes en het handelen van betrokkenen door kunnen werken in de vennootschap.
Aan de hand van voorbeelden, zoals de wijziging van het BV-recht, wordt betoogd dat
partijautonomie en contractsvrijheid weer meer ruimte in het ondernemingsrecht krijgen.
C.Buiten (9789013122954) juni 2014
36 pag. € 24,50
Webwinkels- Deskundig en Praktisch Juridisch Advies
VOOR DE MKB ADVISEUR
Voor webwinkels gelden bijzonderde wetten en regels. Adviesbureau ICTRecht legt uit aan
welke eisen een webshop moet voldoen en welke wetgeving toepasselijk is. Info over:
bedrijfsvorm, auteursrecht op webwinkel, nieuwe retourrecht, verplichte informatie, wettelijke
garantie, verantwoordelijkheid voor levering, reclame, domeinnamen, spam, contracten met
toeleveranciers, algemene voorwaarden, cookies, modelformulieren checklisten.
M.Braun e.a. (9789082083415) 2e dr. mei 2014
180 pag. € 19,95
Wet Continuïteit Ondernemingen (dl. I & II) en het Bestuursverbod ( Preadviezen
Nederlandse Vereeniging voor Handelsrecht)
Vier preadviezen die beogen de continuïteit van ondernemingen en kwaliteit van bestuur te
verbeteren. Daarin worden enerzijds onderwerpen als de zogenaamde pre-pack en het
dwangakkoord, en anderzijds het bestuursverbod en de toetsing van bestuurders van
financiële ondernemingen indringend geanalyseerd. Daarmee is het zowel voor beoefenaren
van het faillissementsrecht als het ondernemings- en financieel recht van groot belang.
Inhoud: Reorganisatie van ondernemingen en pre-pack, Het buitengerechtelijk akkoord en het
concept-voorstel WCO II, Het civielrechtelijk bestuursverbod, Bestuursverboden en toetsing
van beleidsbepalers in de financiële sector.
D.Busch e.a. (9789462510418) oktober 2014
230 pag. € 42,50
Wet en Geschiedenis Wet Clawback
Op 1 januari 2014 trad de Wet van 11 december 2013 tot wijziging van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot
aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks
beleidsbepalers (‘Wet Clawback’) in werking.Het doel is om ondernemingen in staat te stellen
buitensporige bonussen aan te passen of terug te vorderen. Ook bevat de wet de verplichting
om in overnamesituaties een waardestijging van aandelen en opties van bestuurders van
beursvennootschappen in te houden. Bijzonder van de Wet Clawback is dat deze niet alleen op
financiële ondernemingen ziet, maar op alle nv’s. Deze bundel geeft chronologisch per
wetsartikel de parlementaire geschiedenis weer van de totstandkoming van de Wet Clawback
met de parlementaire voorgeschiedenis.
G.Raaijmakers,E.Haantjes (9789089749130) juli 2014
472 pag. geb. € 95,00
Wie is de Mol ? Liber Amicorum Harmen de Mol van Otterloo
Op 1 januari 2014 nam Harmen de Mol van Otterloo afscheid als partner bij NautaDutilh. Bij
zijn afscheid is deze bundel samengesteld met bijdragen over vennootschapsrecht en
enquêterecht, burgerlijk procesrecht, internationaal privaatrecht en faillissementsrecht.
A.Boot e.a. (red.) (9789462400993) april 2014
258 pag. € 29,95
Young Corporate Lawyers – 2014 (ICGI-reeks)
INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
Bundel met 11 artikelen overdie verschillende ondernemingsrechtelijke thema’s. Sommige
artikelen zijn Europees of internationaalrechtelijk georiënteerd, terwijl andere artikelen zijn
gelegen in het hart van het nationale ondernemingsrecht. In een aantal artikelen wordt het
ondernemingsrecht gecombineerd met het insolventierecht en corporate governance..
J.Hamers e.a. (red.) (9789462510371) september 2014
164 pag. € 29,95
------------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2013 :
STANDAARDWERKEN
Asser Serie deel 2-IIA* : NV en BV : Oprichting, Vermogen en Aandelen
In deel 1 van 3 delen worden de aspecten van de Flex BV besproken:
vermogensbescherming (via uitkeringstest, aansprakelijkheid bestuurders,
terugbetalingsplicht van aandeelhouders), aandelen zonder winstrecht of stemrecht,
gewijzigde regels inzake blokkering van aandelen.
G.v.Solinge,M.Nieuwe Weme (9789013111385) 4e dr. maart 2013 504 pag. geb. € 114,50
Compendium van het Ondernemingsrecht
INHOUDSOPGAVE OP VERZOEK te
leveren
Eindelijk weer een nieuwe editie van oorspronkelijk “Slagter’s Compendium”. Het boek heeft
echter een enorme uitbreiding ( de inhoud is verviervoudigd !)ondergaan en beslaat nu drie
delen (2 gebonden boeken + register).In een deel worden de hoofdstukken beknopt
behandelt en in ander deel zeer uitvoerig waardoor men enerzijds een snel inzicht kan
krijgen maar anderzijds ook voor de verdieping terecht kan. Een concurrent voor v.d.Heijden
v.d.Grinten.
H.Beckman e.a.(9789013076455) 9e dr.november 2013 (3 delen) 3040 pag. geb. € 245,00
Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap
Het fameuze handboek van v.d.Heijden & v.d.Grinten dat nooit meer uitgegeven zou worden,
verschijnt nu uiteindelijk toch in een geheel geactualiseerde nieuwe editie. Dit is HET
handboek voor het vennootschapsrecht, dat in elke ondernemingsrechtpraktijk thuis hoort.
bewerkt door P.Dortmond (9789013113228) 13e dr. juni 2013 1068 pag. geb. € 177,50
Ondernemingsrecht: BV en NV in de Praktijk (Recht & Pr. Ondernemingsrecht nr. 4)
Sterk uitgebreide en verdiepte voortzetting en van de 9e druk (2005) van het bekende werk
van Sanders. Maar dusdanig uitgebreid en herschreven dat dit officieel een nieuw handboek
is, met een heel nieuw hoofdstuk over het effectenrecht en sterk uitgebreide hoofdstukken
over corporate litigation, beursvennootschap en internationaal vennootschapsrecht: puur
gericht op de praktijk, met alle actuele jurisprudentie- en literatuurverwijzingen achter elk
hoofdstuk.
F.Buijn,P.Storm (9789013035452) 1e dr. november 2013
1330 pag. geb. € 125,00
Van de BV en de NV
Geactualiseerde ( Flex BV, Bestuur & Toezicht) nieuwe editie van dit populaire handboek.
Pv.Schilfgaarde,J.Winter (9789013105919) 16e dr. september 2013
512 pag. € 47,00
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht – editie 2013-2014
Nieuwe editie van deze handzame uitgave, zeer praktisch ter completering naast T & C.
B.Bier e.a.(red.) (9789012390338) november 2013
2213 pag. geb. € 305,10
Tekst & Commentaar ONDERNEMINGSRECHT & EFFECTENRECHT
Nu uiteraard geactualiseerd met de Flex B.V. een aanverwante wetswijzigingen.
J.v.Dijk,A.Leijten (red.) (9789013089813) 6e dr. maart 2013
3152 pag. geb.
€ 310,00
Alle Omstandigheden van het Geval (Onderneming & Recht nr. 77)
Diepgravende maar uiterst praktijkgerichte dissertatie over de werking van redelijkheid en
billijkheid in het privaatrecht met een systematisch overzicht van relevante omstandigheden en
hun invloed op de werking van redelijkheid en billijkheid en maakt scherp onderscheid tussen
de verschillende benaderingswijzen van concrete omstandigheden. Het laat zien hoe de
praktijkjurist om kan gaan met situaties waar redelijkheid en billijkheid een rol spelen.
P.Wolters (9789013116441) juni 2013
430 pag. € 85,00
Annual Accounts in the Netherlands – ed. 2013 (uitgave van Deloitte)
“A guide to Title 9 of the Netherlands Civil Code”. Engelstalig handboek over het Nederlandse
jaarrekeningenrecht, vooral bestemd voor international ondernemingen met vestigingen hier.
Voor het eerst verschenen eind 2012 (editie 2012). Ook deze is nog gratis op pdf op aanvraag
P.Thomson e.a. december 2013 Gratis op pdf op aanvraag verkrijgbaar (ook bij Deloitte)
Bedrijfsopvolging bij Natuurlijke Personen (Fiscale Monografieën nr. 141)
Een onderzoek naar de aanvaardbaarheid en werking van de diverse fiscale faciliteiten die de
overheid beschikbaar stelt bij beëindiging en overdracht van deze persoonlijke bedrijven.
Y.Tigelaar-Klootwijk (9789013118773) november 2013
528 pag. € 70,50
Bestuur & Toezicht bij Stichtingen (Preadviezen Commerciële Rechtspraktijk nr.3)
Governance bij Zorginstellingen en Pensioenfondsen. De wettelijke regelingen van de stichting
mbt. bestuur en toezicht bieden onvoldoende waarborgen. Uitvoerig wordt hierbij stil gestaan
en verder uitvoerig aandacht besteed aan zorginstellingen en pensioenfondsen.
M.v.Uchelen,S.Visée (9789462510067) november 2013
100 pag. € 29,50
Het Bestuursverbod bij de Commanditaire Vennootschap (RUG nr. 93)
Onderzocht wordt of de wettelijke regel die de commanditaire vennoot verbiedt deel te nemen
aan het bestuur van de vennootschap, nog altijd bestaansrecht heeft. Daartoe wordt allereerst
uitvoerig ingegaan op de reikwijdte van dit bestuursverbod in het Wetboek van Koophandel en
de gevolgen van overtreding ervan. Daarna wordt de regeling van dit verbod in een
rechtsvergelijkend en rechtshistorisch perspectief geplaatst. In het slotdeel doet de schrijver,
uitgaande van de hypothese dat het bestuursverbod nog altijd een nuttige rol vervult, een
aantal suggesties tot verbetering van de wettekst. Tenslotte toetst hij de geldigheid van deze
hypothese, en concludeert dat deze niet langer valide is: bepleit hij afschaffing van dit verbod.
A.Tervoort (9789013118223) oktober 2013
379 pag. € 67,00
Corporate Law of the Netherlands
Nieuwe geactualiseerde editie van deze Engelstalige uitgave over ons ondernemingsrecht, met
name zo belangrijk voor buitenlandse eigenaren, aandeelhouders en hun adviseurs alhier.
M.Muller (9789041128645) 3e dr. maart 2013
232 pag. geb. € 125,00
Europees Vennootschapsrecht (Serie Ondernemingsrecht nr. A-15)
Overzicht van de invloed van het EU recht op het nationale vennootschapsrecht van de
lidstaten: harmonisatierichtlijnen, verordeningen en HvJ EU rechtspraak over vestigingsrecht.
H.Schutte-Veenstra (9789012390224) maart 2013
224 pag. € 45,00
de Flex BV
Meest geactualiseerde uitgave over de Flex BV, met name gezien vanuit de praktijk, met
verwerking van de meest recente literatuur en de vele vragen vanuit de praktijk.
H.Koster (9789013114478) december de Flex BV en haar gevolgen voor bestaande bv’s
Na de grote hoeveelheid boeken hierover najaar 2012, nog een handig beknopt praktijkboekje.
A.Valkenburg (9789013115482) mei 2013
70 pag. € 25,25
Geschriften van de Ver. Corporate Litigation 2012-2013 ( v.d. Heijden Inst. nr. 115)
Jaarlijkse bundel nu over : medezeggenschapsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, enquête,
AVA, vennootschappelijk belang, arbitrage, Flex BV, verenigingsaangelegenheden.
M.Holtzer (9789013115888) mei 2013
260 pag. geb. € 50,00
Grensoverschrijdende Omzetting, -Fusie, -Splitsing (Zifo Reeks nr. 10)
Verslag van debatten aan de VU over de praktische vennootschapsrechtelijke en fiscale
aspecten bij de uitvoering van grensoverschrijdende herstructureringen, zeer praktijkgericht.
W.v.Veen (red.) (9789013118872) oktober 2013
124 pag. € 29,50
Handboek Stichting en Vereniging, inclusief Coöperatie en Onderlinge Waarborgmij.
Uitvoerig praktijkboek met vele voorbeelden, over deze specifieke rechtspersonen: oprichting,
omzetting, samenwerking, fusie, splitsing, ontbinding, governance, machtsverhoudingen,
taken & verantwoordelijkheden van organen, intern en extern toezicht, aansprakelijkheid van
bestuurders, beleidsbepalers en toezichthouders, Ook over ANBI, SBBI en maatschappelijke
ondernemingen : goede doelen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en woningcorporaties !
J.Hamers,C.Schwarz,D.Zaman (9789490962999) juni 2013
566 pag. € 49,50
de Juridische Infrastructuur van de Maatschappelijke Onderneming
Uitvoerig inzicht in de achtergronden van de zgn. maatschappelijke onderneming, governance
codes en enige buitenlandse rechtsvormen, opgesteld vanuit praktijk en wetenschap. Kan
uiterst relevant zijn zorg- en onderwijsinstellingen en zeker voor woningbouwcorporaties.
E.Helder (9789012392051) oktober 2013
(ook op pdf)
412 pag. € 49,95
De Kapitaalverschaffer zonder Stemrecht in de BV (v.d.Heijden Instituut nr. 116)
Actuele dissertatie over de in de Flex BV ingevoerde stemrechtloze aandelen en certificaten
zonder vergaderrecht, rechtspositie van de houders hiervan, van participatiebewijzen en van
aandelen waarbij stemrecht is overgedragen aan vruchtgebruiker of pandhouder.
R.Wolf (9789013116274) juni 2013
562 pag. geb. € 77,50
Medezeggenschap & Spanning tussen WOR en Ondernemingsrecht (v.d.Heijden 117)
Uitermate praktijkgerichte dissertatie over het spanningsveld tussen de WOR (o.a. art 24) en
het ondernemingsrecht ex. BW 2 en de Wft. Bespreekt o.a.toerekening, vereenzelviging en
medeondernemerschap middels analyse van uitspraken van Ondernemingskamer en HR.
J.v.Mierlo (9789013118094) september 2013
420 pag. geb. € 67,50
Ontbinding en Vereffening van Rechtspersonen (R & P. Ondernemingsrecht nr.5)
Eerste uitvoerige monografie over dit uiterst actuele onderwerp. Het tijdstip van ontbinding en
het eindigen van de rechtspersoon hoeft niet hetzelfde te zijn. Afwikkeling van
rechtsbetrekkingen kan ook vóór of na de ontbindingsdatum plaats vinden, met name in het
belang van crediteuren. De rechter kan hiertoe een “attestatie de vita” uitschrijven.
M.Nethe (9789013119220) december 2013
340 pag. geb. € 69,00
Open Normen, Belang en Actie bij Geschillen in Besloten Ledenverhoudingen
Uitvoerige dissertatie over scheidingsmelding, opzegging en conflictbeheersing in het
ondernemingsrecht in het perspectief van de geldende vage normen zoals redelijkheid en
billijkheid. Bespreekt deze materie bij personenvennootschappen (flex)bv’s en coöperaties.
L.Prinsen (9789089747730) april 2013
517 pag. € 67,00
Opzeggen of Voortzetten van de Kredietovereenkomst
Uiterst actuele monografie over de aansprakelijkheid en zorgplicht van banken.. Onderzocht
wordt of een bank rechtsgeldig een kredietovereenkomst opzeggen en zo ja, onder welke
omstandigheden en voorwaarden. Onderscheiden wordt wanprestatie van de zijde van de
kredietnemer, zonder dat er een formele insolventierechtelijke procedure is gestart, en de
situatie waarin de kredietnemer wél in een dergelijke insolventierechtelijke procedure verzeild
is geraakt. Ook de rol van derden wordt door de auteur in deze bijdrage belicht. Vertrouwen
dat derden kunnen ontlenen wegens de schijn van kredietwaardigheid van de kredietnemer
kan tot schade leiden in gevallen waarin een normaal handelende bank tot opzegging van de
kredietovereenkomst zou zijn overgegaan. Kan de bank aansprakelijk worden gehouden
wegens het voortzetten van de kredietovereenkomst?
G.v.d.Hout (9789088631207) oktober 2013
82 pag. € 25,00
de Overheidsonderneming (Ars Notariatus nr. 154)
Ondertitel “Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd”.
De overheidsonderneming is een private onderneming met een publiek belang waarbij de
overheid door middel van privaatrechtelijke bevoegdheden een overwegende mate van
beleidsbepalende invloed uitoefent. Case-studies zijn hier NS, Schiphol, TenneT. Door deze
complexiteit lijkt het wenselijk voor deze overheidsonderneming een aparte rechtsvorm in het
leven te roepen door wijzigingen in BW boek 2. Rechtvergelijkend wordt gekeken naar deze
situaties in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
J.Nijland (9789013120615) november 2013
490 pag. € 59,00
Postmoderne Rechtsvormen (ZIFO Reeks nr. 8)
Congresverslag over mogelijke moderniseringen en verbeteringen van het ondernemingsrecht.
G.Raaijmakers e.a. (9789013114058) februari 2013
96 pag. € 32,50
Rechtspersoon, Vennootschap & Onderneming (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 7)
De rechtspersonen ex. BW2 en de personenvennootschappen ex. BW 7A en WvK worden
vergelijkend besproken op onderwerp als oprichting, doeloverschrijding, besluitvorming,
organisatierecht, vertegenwoordiging, vermogensbeheer, aansprakelijkheid etc.
J.Huizink (9789013117752) 3e dr. september 2013
468 pag. geb. € 42,50
Relativering van Rechtspersoonlijkheid (v.d.Heijden Instituut nr. 114)
Congresverslag het huidige pragmatisme waardoor de rechtspersoon gerelativeerd wordt.
G.v.Solinge e.a. (red.) (9789013115086) maart 2013
160 pag. geb. € 45,00
De Rol van de Nederlandse Werknemers(vertegenwoordigers) bij een
Grensoverschrijdende Juridische Fusie (v.d.Heijden Inst. nr. 119)
Onderzoek naar de vennootschappelijke en ondernemingsrechtelijke medezeggenschapsrechten van de Nederlandse werknemer. Door de complexiteit van de regelingen zijn
werknemers in de praktijk amper betrokken bij grensoverschrijdende fusies. De wettelijke
regelingen worden fundamenteel geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt voor de praktijk.
F.Laagland (9789013118957) december 2013
500 pag. geb. € 69,50
Van het Concern
Al vele jaren het meest gehanteerde handboek betreffende het complexe concernrecht.
S.Bartman, A.Dorrestein (9789013101256) 8e dr. september 2013
470 pag. € 46,00
Van Personenvennootschappen
Nieuwe geactualiseerde editie van dit bekende handboek.
A.Mohr, V.Meijer (9789013112023) 7e dr. september 2013
304 pag.
€ 32,00
Van Vereniging en Stichting, Coöperatie en Onderlinge Waarborgmaatschappij
Geactualiseerde nieuwe druk van dit gerenommeerde handboek met internationale aspecten.
C.Overes,T.v.d.Ploeg,W.v.Veen (9789013100976) 6e dr. februari 2013 443 pag. € 43,50
Vennootschappelijk Toezicht op de Doelvennootschap bij Openbare Biedingen (RUG
nr.92) “Over de actieve opstelling van de RvC”
Hoe moet een vennootschap handelen wanneer door een dreigend of aangekondigd openbaar
bod haar bestaansrecht op het spel staat en zij haar zelfstandigheid dreigt te verliezen? De
raad van commissarissen zal bij een openbaar bod, wanneer toekomst en strategie van de
vennootschap in het geding zijn, invulling moeten geven aan het vennootschappelijk belang.
G.Kemperink (9789013118148) september 2013
436 pag. € 69,00
Vertegenwoordiging bij NV en BV (Serie Ondernemingsrecht nr. B.21)
Ambitieus opgezette nieuwe serie van de Sdu met het doel 83 praktijkgerichte titels uit te
brengen over specifieke delen van het ondernemingsrecht. In dit deel wordt de Europese
richtlijn over deze vertegenwoordigingen en de uitwerking in het Nederlandse recht besproken.
E.Gepken-Jager (9789012387569) januari 2013
180 pag. € 45,00
Wet & Geschiedenis Aanpassing Enqueterecht
Op 1 januari 2013 is het aangepaste enquêterecht in werking getreden. Artikelsgewijze
handleiding met parlementaire geschiedenis, totstandkoming, achtergrond en consequenties.
E.Haantjes, P.Olden (9789089747617) mei 2013
280 pag. € 87,50
Wet & Geschiedenis Flex BV
MONUMENTAAL WERK !
Het Nederlandse BV-recht is per 1 oktober 2012 drastisch gewijzigd met de invoering van de
Flex-B.V. Hier wordt artikelsgewijs, gebaseerd op de officiële nieuwe wetgeving, de gehele
parlementaire geschiedenis van de Flex-B.V. getoond inclusief de wijzigingen op het gebied van
de geschillenregeling. Daarnaast is ook opgenomen de parlementaire geschiedenis met
betrekking tot het overgangrecht en de wijzigingen op het gebied van het belastingrecht. Het
geheel wordt gecompleteerd met de integrale opname van diverse commentaren van publieke
en non-publiek organisaties die van invloed zijn geweest op het wetgevingsproces en is
voorzien van trefwoordenregister en register op artikelnummer en op jurisprudentie.
W.Bossenbroek e.a. (9789089747044) mei 2013
1239 pag. geb. € 200,00
Wet & Geschiedenis Wet Bestuur & Toezicht
Per regeling wordt de gehele parlementaire geschiedenis weergegeven en vergeleken met de
oude wetgeving en het overgangsrecht, met opname van belangrijke praktijkcommentaren.
W.Bossenbroek e.a. (9789089747822) augustus 2013
571 pag. geb. € 128,50
Young Corporate Lawyers 2013 (ICGI- reeks nr. 1) volledige inhoudsopgave op aanvraag
Deze eerste uitgave van het Maastrichtse Institute for Corporate Law, Governance &
Innovation Policies bevat acht actuele artikelen over ondernemingsrecht flankerend ook met
arbeidsrecht, insolventierecht en rechtseconomie, ook praktijk gericht.
J.Hamers,C.Schwarz,R.Wolf (red.) (9789490962944) juni 2013
120 pag. € 29,95
Verschenen in 2012 :
het Aansprakelijk Stellen van Bestuurders (WODC Rapport)
Onderzoek naar de praktijk van het intern aansprakelijk stellen van bestuurders wegens
wanbeleid, veelal om afstand te nemen van het verleden en met schone lei te beginnen.
R.Eshuis e.a. (9789059318311) juni 2012
110 pag. € 27,50
Asser Serie deel 2-III* : Overige Rechtspersonen
Vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, kerkgenootschap en
Europese rechtsvormen.
G.Rensen (9789013076301) 9e dr. februari 2012
626 pag. geb. € 135,00
de Bancaire Kredietovereenkomst
Over bancaire leningen en rekening-courantkredietverlening door banken aan kleine en
middelgrote ondernemingen met aandacht voor het Draft Common Frame of Reference.
A.Verdaas (9789069168487) december 2012
128 pag. € 17,50
Bindend Advies (Onderneming & Recht nr. 74)
Om de rol van bindend advies te bepalen, is in dit proefschrift aan de hand van een interne
vergelijking van bindend advies met overheidsrechtspraak onderzocht of de wezenlijke regels
uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (in het bijzonder de beginselen van behoorlijk
procesrecht en het bewijsrecht) ook gelden in een bindend-adviesprocedure alsmede welke
voetangels en klemmen aan het bindend advies verbonden zijn.
P.Ernste (9789013110203) november 2012
380 pag. geb. € 82,50
Civiel- en Fiscaalrechtelijke Aspecten van de Flex-BV (Fiscaal Acteel nr. 14)
Naast het bekende ondernemingsrechtelijke aspect veel aandacht voor de fiscale gevolgen.
G.Meussen e.a.(9789013105209) november 2012
260 pag. € 37,75
Europa ! Europa ? (Preadvies Vereeniging Handelsrecht 2012)
UITVERKOCHT
Zes bijdragen over de invloed van het Europese Vennootschaps- en Effectenrecht nu en later.
M.Lennarts e.a. (9789013112146) november 2012
180 pag. € 34,50
de Europese Naamloze Vennootschap (SE) (Recht & Praktijk Ondernemingsrecht 3)
De Societas Europaea van 2004 begint langzamerhand meer bekendheid te krijgen.
J.Bellingwout e.a. (9789013090307) 2e dr. april 2012
420 pag. geb. € 77,50
Flex BV en Wet Bestuur en Toezicht. Een praktische handleiding
Handleiding bij de Wet flex-bv en de Wet bestuur en toezicht, achtergronden en effecten vanuit
een praktisch perspectief thematisch besproken, evenals het overgangsrecht.
M.v.Olffen, H.de Kluiver e.a. (9789089747211) oktober 2012
190 pag. € 37,00
Flex BV, Tekst & Toelichting
Bevat per wetsartikel en per onderwerp de vooralsnog onmisbare parlementaire toelichting.
W.Bosse (9789491073458) augustus 2012
520 pag. € 102,50
Flex-BV: Tekst & Uitleg – BW Boek 2
Tekstuitgave BW Boek 2 met de nieuwe wetgeving (ook het nog in te voeren nieuwe
enquêterecht en Wet bestuur en toezicht) met relevante redactionele verhelderende artikelen.
G.v.Berkel,G.v.Daal(Red.) (9789012389280) oktober 2012
342 pag. € 39,75
Geschriften Ver. Corporate Litigation 2011-2012 ( v.d.Heijden Instituut nr. 112)
Jaarlijkse bundeling nu over: enquêterecht, aansprakelijkheid beursvennootschappen,
structuurvennootschap, werknemersbelang. Actuele onderwerpen in het ondernemingsrecht.
M.Holtzer,A.Leijten e.a. (red.) (9789013107036) juni 2012
396 pag. geb. € 72,50
de Groepsvrijstelling op Basis van Artikel 2:403 BW
Aansprakelijkheid van de moedervennootschap en de positie van schuldeisers
Schuldeisers dienen inzicht te kunnen krijgen in de financiële toestand van een vennootschap.
Daarom bestaat er de wettelijke verplichting om jaarstukken te publiceren. Op grond van
artikel 2:403 BW kunnen vennootschappen grotendeels worden vrijgesteld van deze wettelijke
verplichting. Om schuldeisers te compenseren dient de moedervennootschap van een
vennootschap, die op grond van artikel 2:403 BW is vrijgesteld van deze verplichting, zich
middels een verklaring aansprakelijk te stellen voor bepaalde schulden van de vrijgestelde
vennootschap. Dit is de ‘403-verklaring’.De positie van schuldeisers die worden geconfronteerd
met een 403-verklaring is in veel gevallen onduidelijk. Aan welke inhoudelijke eisen dient een
403-verklaring te voldoen? Voor welke schulden kan de moedervennootschap aansprakelijk
worden gesteld op basis van een 403-verklaring? Welke rechten vloeien voort uit een 403verklaring en een daarop gebaseerde aansprakelijkheidsstelling? Zijn een 403-verklaring en
daaruit voortvloeiende rechten vatbaar voor overgang en/of overdracht? Wat gebeurt er met
een 403-verklaring en daaruit voortvloeiende rechten wanneer een fusie of splitsing plaats
vindt? In dit boek behandelt advocaat mr. Jop van der Kraan (Banning, ‘s-Hertogenbosch) de
samenloopsituaties van de verschillende rechtsgebieden (goederenrecht, verbintenissenrecht,
jaarrekeningenrecht en ondernemingsrecht) die zich voordoen in het kader van de 403verklaring. Op basis van de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak en literatuur, brengt hij
de positie van schuldeisers die worden geconfronteerd met een 403-verklaring in kaart.
J.v.d.Kraan (Banning Advocaten) (9789088630958) oktober 2012
190 pag. € 29,50
the Importance of Board Independence (RUG nr. 90)
Although the attributed importance of board independence is high, a clear definition of
independence does not exist.Despite this lack of a clear definition, aim and consequences of
independence, the focus of corporate governance reforms is on independence. For that reason,
this book focuses on the question whether the attention paid to board independence is
overrated. It approaches the subject from an economic, legal and behavioural perspective.The
economic part gives a literature review on studies that have focused on the relationship
between independence and performance. Additionally, these prior studies are aggregated by
means of a meta-analysis, which shows statistically a significant negative relationship between
independence and performance.The legal part compares the legal frameworks with respect to
independence in the United Kingdom, the Netherlands and Sweden. It identifies three building
blocks of independence - person, composition/structure and preconditions - which must be well
designed in order to have truly independent supervision.The behavioural part addresses the
cultural aspects of independence, the impact of social relationships on independence, and
groupthink theory.
N.v.Zijl (9789013110708) oktober 2012
414 pag. € 77,50
Inleiding in het Nieuwe BV-Recht
Handzaam compact beknopt helder overzicht voorzien van wetsartikelen en overgangsrecht.
C.Schwarz (97890490962661) oktober 2012
138 pag. € 15,50
Inleiding Personenvennootschappen
Nieuwe editie wegens de ingetrokken wetsvoorstellen (die wel opgenomen zijn).
J.Hamers,L.v.Vliet (9789089746436) 4e dr. juni 2012
205 pag. € 35,00
de Invloed van het EVRM op het Ondernemingsrecht (RUG nr. 91)
In hoeverre werkt het EVRM door in het privaatrecht en kunnen rechtspersonen zich op
mensenrechten beroepen ? In hoeverre maken bepalingen uit het ondernemingsrecht inbreuk
op grondrechten: uitvoerige analyse van de jurisprudentie van het EHRM voor de praktijk.
A.Schild (9789013110449) november 2012
374 pag. € 72,50
Integriteit en Integriteitsbeleid in Nederland
Uitvoerige bundel opstellen uit wetenschap en praktijk over dit uiterst actuele onderwerp.
J.v.d.Heuvel e.a. (9789013110272) november 2012
568 pag. geb. € 62,50
Leasing : Juridische, Fiscale en Accountancy Aspecten van Equipment Leasing
Puur praktijkgerichte handleiding bij de leasing van vooral duurzame bedrijfsmiddelen.
Equipment leasing is een kredietproduct met verschillende facetten. Het belangrijkste facet is
de vaste verbinding tussen de leaseovereenkomst en de investering in - dan wel het gebruik
van - een object. In de meeste gevallen gaat het bij leasing om duurzame bedrijfsmiddelen
met een min of meer voorspelbaar waardeverloop gedurende een reeks van jaren. Het is de
expertise van de leasemaatschappij de voorspelbaarheid van het waardeverloop van een
object om te zetten in een leaseovereenkomst met een voor haar aanvaardbaar risicoprofiel.
In veel gevallen zal dit risicoprofiel afwijken van hetgeen bij een regulier bankkrediet te doen
gebruikelijk is. Daarin ligt de meerwaarde van het product en de leasemaatschappij besloten.
Drie andere facetten van het leaseproduct zijn juridisch, accountancy technisch en fiscaal van
aard. Die facetten staan niet in een vaste verhouding tot elkaar. De ene keer weegt de
juridische component zwaar, de andere keer ligt het accent op de accountancy aspecten of
dient de transactie te voldoen aan de zware fiscale regels om gevrijwaard te zijn voor de
gevolgen van het bodemrecht. Deze accenten bepalen het karakter van de
leaseovereenkomst.
G.v.Lokven (9789055164004) april 2011
172 pag. € 25,95
de Nederlandse Corporate Governance Code
Inleiding, toelichting, commentaar en kritiek, met name bestemd voor het bedrijfsleven.
J.Strikwerda (9789023249313) maart 2012
264 pag. € 45,50
the One-Tier-Board (RUG nr. 85)
Engelstalige vergelijkende ( UK, USA, NL) studie naar deze nieuwe ondernemingsbestuursvorm
W.Calkoen(9789013104370) maart 2012
528 pag. € 85,00
Organisatieaansprakelijkheid
Belgisch handboek over bestuurdersaansprakelijkheid, corporate governance en risicomanagement. Naast het Belgische recht bevat dit werk een interessante rechtsvergelijkende studie
van de betreffende rechtspraak m.n. van toonaangevende zaken uit het buitenland.
S.de Geyter (9789400003187) augustus 2012
531 pag. geb. € 149,00
Stichting & Fiscus (Belastingwijzers nr. 13)
Nieuwe editie van dit handige overzicht bij deze interessante rechtsvorm. Momenteel het enige
actuele heldere overzicht van de bruikbaarheid en juridische positie van de stichting en over:
positie bestuurders en toezichthouders, vertegenwoordiging en persoonlijke aansprakelijkheid,
fusie, splitsing, ontbinding, en uiteraard alle fiscale aspecten en overzicht van soorten stichting
I.Schröder,C.Schwarz (9789013057850) 6e dr. mei 2012
288 pag. € 31,00
Stichting & Vereniging
Praktijkboekje bij de civielrechtelijke (zeggenschap, aansprakelijkheid) en fiscale aspecten.
B.de Kroon e.a. (9789012384940) 2e dr. juni 2012
156 pag. € 23,95
Tegenstrijdige Belangen bij Corporate Opportunities
Bestuurdersaansprakelijkheid na de toe-eigening van corporate opportunities: bij aanwending
ten eigen bate i.p.v. ten gunste van de vennootschap. Onderzoekt eveneens de verhoudingen
en grenzen tussen ondernemingsbelang en eigen belang (en misbruik van voorwetenschap).
L.v.Gulik (9789088630910) augustus 2012
80 pag. € 25,00
Tien Tinten Schwarz
Representatieve selectie uit het werk van Kid Schwarz over de afgelopen 25 jaar met vele
sprekende artikelen over het ondernemingsrecht in zeer brede zin. Jubileumbundel .
M.Olaerts e.a. (red.) (9789089747303) december 2012
140 pag. € 30,00
Toetsing van Besluiten in het Rechtspersonenrecht (RUG nr. 89)
Analyse van de diverse toetsingsregelingen: welke besluiten kunnen worden voorgelegd, wie
kan vordering indienen, beoordelingsmaatstaf rechter, mogelijke maatregelen rechter e.d.
A.Klein Wassink (9789013107821) juni 2012
310 pag. € 80,00
Vereenvouding & Flexibilisering BV recht deel II (v.d.Heijden Instituut nr. 86)
Parlementaire geschiedenis van de Flexwet, invoeringswet en overgangsrecht. Bij elk artikellid
staan trefwoorden en bij alle onderwerpen handige verwijzingen naar het rapport van de
Commissie De-Kluiver en de drie tranches van voorontwerpen en de toelichtingen daarbij.
R.Nowak,A.Mennens (red.) (9789013030617) oktober 2012
836 pag. geb. € 100,00
Wet Bestuur en Toezicht (per 1 januari 2013)
De belangrijkste wijzigingen ten gevolge van de Wet bestuur en toezicht zijn:
een wettelijke regeling zal worden ingevoerd voor het opnemen van uitvoerende bestuurders
en toezichthoudende bestuurders in één vennootschapsorgaan (monistisch bestuurssysteem /
one tier board);
•de tegenstrijdig belangregeling voor bestuurders wordt gewijzigd (van externe werking naar
interne werking) en dezelfde regeling wordt ingevoerd voor commissarissen;
•het aantal commissariaten voor bestuurders en commissarissen van ‘grote' rechtspersonen,
nv's, bv's en stichtingen, wordt beperkt;
•er moet een evenwichtige verdeling komen van zetels in de besturen en raden van
commissarissen van ‘grote' vennootschappen tussen mannen (30%) en vrouwen (30%).
•De Reparatiewet bevat ontheffing van de limitering van commissariaten voor kerkelijke,
culturele en charitatieve instellingen.
De wetsartikelen die wijzigen ten gevolge van de invoering van de Reparatiewet Wet Bestuur
en Toezicht kunnen niet volledig begrepen worden zonder kennis te nemen van de daarbij
behorende parlementaire toelichting. De uitgave Wet Bestuur en Toezicht: Tekst & Toelichting
bevat de parlementaire toelichting bij de Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in
naamloze en besloten vennootschappen (Stb. 2011, 275) (Kamerstukken 31 763) en het
Voorstel van Wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de
artikelen 297a en 297b (Kamerstukken 32 873). De behandelde onderwerpen zijn zeer efficiënt
en eenvoudig terug te vinden in het trefwoordenregister.
W.Bosse (9789491073526) november 2012
324 pag. € 69,00