Bio-farmaceutische bepaling van geneesmiddelen Deel IIc

Bio-farmaceutische
bepaling
van
geneesmiddelen
D e e l IIc
H. Lingeman
Afdeling Analytische Chemie en
Toegepaste Spectroscopie
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1083,
1081 HV Amsterdam
2 . Vaste-Fase Extractie (SPE)
Zoals in Deel IIb al is aangegeven is
monsterbehandeling één van de
belangrijkste stappen tijdens een
analytische procedure. Ofschoon
monsterbehandeling, ook tegenwoordig, nog steeds de meest tijdrovende stap is in vele analytische
procedures, zijn er gedurende de
afgelopen 20 jaar belangrijke veranderingen en ontwikkelingen geweest.
Tot voor kort werden in veel laboratoria nog voornamelijk vloeistofvloeistof extracties (LLE) gebruikt
om monsters te concentreren en op
te zuiveren. Doordat de recoveries
regelmatig laag zijn, er emulsievorming kan optreden, de monsterdoorvoer beperkt is en automatisering eigenlijk alleen goed mogelijk
is met robotsystemen, zijn sinds
het begin van de tachtiger jaren,
vaste-fase extracties (Solid-Phase
Extraction - SPE) steeds populairder
geworden. Dit met name omdat SPE
in belangrijke mate tegemoet kan
komen aan de practische bezwaren
van LLE. Bovendien kunnen met SPE
vaak schonere extracten worden
verkregen.
SPE is een techniek waarmee monsters geconcentreerd en opgezuiverd kunnen worden en waarbij het
tevens mogelijk is om het monster
van een waterfase naar een watervrijefase over te brengen of omgekeerd. De selectiviteit wordt verkregen door verschillende vaste fasen
(sorbentia) te gebruiken waardoor
hetzelfde scala aan retentiemechanismen toegepast kan worden als bij
vloeistofchromatografie (LC).
Voor ca. 1940 werd SPE uitgevoerd
met behulp van polymere fasen
(copolymeren van styreen en divinylbenzeen) die handmatig in pasteurse pipetten of (later) in wegwerpkolommetjes (cartridges)
werden gepakt. Maar doordat deze
materialen niet 'star' genoeg waren,
ze konden zwellen en krimpen, is
SPE pas echt van de grond gekomen
toen gebonden silicagel (silica)
materialen konden worden toegepast. Halverwege de tachtiger jaren
komen dan de eerste half geautomatische systemen op de markt die het
mogelijk maken om grotere aantallen monsters sneller te kunnen verwerken. Tegenwoordig zijn er volledig geautomatiseerde systemen
waarmee alle stappen van de SPE
procedure, alsmede de methode
ontwikkeling, uitgevoerd kunnen
worden. De laatste ontwikkeling op
dit gebied is het gebruik van microtiterplaat systemen waarbij routinematig micro-extracties kunnen worden uitgevoerd.
2 . 1 Inleiding
Omdat LLE procedures tijdrovend
en bewerkelijk zijn (schudden, fase
scheiding, verdampen), gevoelig
zijn voor fouten en problemen (b.v.
emulsievorming, verdamping van
grote hoeveelheden organische
vloeistoffen), relatief veel kosten
met zich mee brengen (aanschaf en
verwerken van organische vloeistoffen), vaak monsterverliezen (lage
recoveries) geven door niet volledige extracties of artefactvorming, en
niet altijd zuivere en droge extracten
geven worden SPE procedures
steeds populairder.
De belangrijkste voordelen van SPE
boven standaard LLE procedures
zijn dat: SPE procedures relatief snel
zijn, relatief hoge recoveries verkregen worden, de betrouwbaarheid en
robuustheid goed is, relatief schone
monsters worden verkregen, nauwelijks verontreinigingen worden geïntroduceerd, zowel kleine als grote
monsters kunnen worden verwerkt,
relatief kleine hoeveelheden organisch oplosmiddel nodig zijn, de cartridges slechts eenmalig gebruikt
hoeven te worden, vluchtige en niet
vluchtige, polaire en niet polaire verbindingen bepaald kunnen worden,
geen emulsies worden gevormd en
de selectiviteit groot is door de vele
sorbentia die gebruikt kunnen worden.
Tegenwoordig wordt meestal
gebruik gemaakt van een vast sorbens dat in een klein kolommetje
(cartridge) is gepakt. De vloeistofstroom door de poriën van dit pakkingsbed zorgt voor het noodzakelijke
oppervlak waardoor een effectieve
opzuivering en concentrering van de
analiet(en) plaats vindt. Het resultaat
van deze aanpak is dat SPE procedures meestal een grotere monsterdoorvoer hebben dan LLE procedures, daarnaast is het ook eenvoudiger om SPE procedures te automatiseren.
Op het eerst gezicht lijkt SPE veel
op LC, maar toch zijn er belangrijke
verschillen. De overeenkomsten
tussen SPE en LC zijn: de vaste
fasen, retentiemechanismen,
zelfde theoretisch verleden, en
complexciteit. De belangrijkste verschillen zijn echter: de vaste fasen,
doel van bepaling en de kosten.
Wordt vervolgd.