BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG - Stad Sint

Stadsbestuur Sint-Niklaas
Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
Dienst logistiek
Tel. 03 778 35 51
[email protected]
BESCHRIJVEND DOCUMENT
2014-43E/LOG/overname laurieren/VW-MS
overname van laurieren van de groendienst van de stad Sint-Niklaas
AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS
A.
ALGEMENE BEPALINGEN
1.
Voorwerp en aard van de opdracht
De uit te voeren opdracht omvat de overdracht van 97 laurieren van de stedelijke groendienst van
Sint-Niklaas.
Hiervoor wordt de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gekozen.
In deze opdracht kan er een bod gedaan worden op één plant, meerdere planten en/of alle planten.
Dit is een opdracht tegen een forfaitaire prijs (koninklijk besluit van 15 juli 2011, art. 4).
2.
Duur van de overeenkomst
De opdracht begint op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de opdrachtnemer de
kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft ontvangen en duurt tot op het ogenblik dat de
opdracht volledig is uitgevoerd. De uitvoering van de opdracht voorzien in het onderhavig bestek
moet, in alle gevallen, worden beëindigd binnen de voorziene termijn, overeenkomstig punt 15.1.
3.
Aanbestedende overheid – Bijkomende informatie
De aanbestedende overheid is het stadsbestuur van Sint-Niklaas.
Bijkomende inlichtingen inzake de procedure kunnen worden opgevraagd bij mevrouw Veerle Weyers,
diensthoofd logistiek, tel. 03 778 35 51, e-mail: [email protected]
Bijkomende inlichtingen inzake de inhoudelijke aspecten van de opdracht kunnen worden opgevraagd
bij Patrick Van Hove, keurvakman serre en compostwerf, tel. 03 777 90 79, gsm 0498 58 09 21,
e-mail: [email protected]
4.
Informatiesessie
Niet van toepassing.
5.
Indienen en openen van de offertes
Uw bod moet onder gesloten omslag bezorgd worden:
 hetzij per post (met op de buitenomslag de vermelding “Overnamevoorstel 201443E/LOG/overname laurieren/VW-MS“),
 hetzij per drager (in het stadhuis, dienst logistiek, derde verdieping)
9100 Sint-Niklaas
2014-43E/LOG/overname laurieren/VW-MS
Pagina 1 van 5
bij de dienst logistiek van het stadsbestuur van Sint-Niklaas ten laatste op maandag
29 september 2014 om 12u.
6.
Leidende dienst - leidend ambtenaar
De leidende dienst is de aanbestedende overheid. Enkel de aanbestedende overheid is bevoegd voor
de controle en het toezicht op de opdracht.
7.
Beschrijving van de uit te voeren leveringen
Zie deel B van dit bestek.
8.
Documenten van toepassing op de opdracht
8.1.
Wetgeving
-
Wet van 15 juni 2006 – overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten
Koninklijk besluit van 15 juli 2011 - koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - koninklijk besluit tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken
Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de uiterste dag
voorzien in onderhavig bestek voor het indienen van de offertes.
8.2.
-
Opdrachtdocumenten
Onderhavig beschrijvend document nr. 2014-43E/LOG/overname laurieren/VW-MS.
De goedgekeurde BAFO van de opdrachtnemer.
9.
Offertes
9.1.
In de offerte te vermelden gegevens
De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 8 van de wet van 15 juni 2006 en artikel
64 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 in verband met de onverenigbaarheden.
De inschrijver wordt met aandrang verzocht om het in bijlage gevoegde offerteformulier te gebruiken.
In dit verband wordt de aandacht van de inschrijver gevestigd op artikel 80 van het koninklijk besluit
van 15 juli 2011, dat bepaalt: "Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het
opmaken van de offerte en het invullen van de samenvattende opmeting of de inventaris, maakt de
inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de
volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier".
De offerte en de bijlagen gevoegd bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands.
Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere
verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de één of andere bijlage zijn vermeld in zijn offerte.
De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking
heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de
aanbestedende overheid.
Het offerteformulier wordt in 1 exemplaar bij het bestek gevoegd.
De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte:
-
de forfaitaire eenheidprijs in letters en in cijfers
de handtekening van de persoon of de personen, naargelang het geval, die het mandaat
heeft/hebben om de offerte te ondertekenen
9100 Sint-Niklaas
2014-43E/LOG/overname laurieren/VW-MS
Pagina 2 van 5
-
de hoedanigheid van de persoon of van de personen, naargelang het geval, die de offerte
ondertekent/ondertekenen
de datum waarop voormelde persoon of de voormelde personen, naargelang het geval, de offerte
heeft/hebben ondertekend
het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen
(voor de Belgische inschrijvers)
9.2.
Geldigheidsduur van de offerte
De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 120 kalenderdagen,
ingaande de dag na de uiterste datum voorzien in onderhavig bestek voor het indienen van de
offertes.
9.3.
Bij de offerte te voegen stalen, documenten en bescheiden
Niet van toepassing.
10.
Prijzen
10.1. Prijzen
Alle prijzen vermeld in het offerteformulier worden verplicht uitgedrukt in EURO.
Dit is een opdracht tegen prijslijst wat betekent dat enkel de eenheidsprijs forfaitair is.
In toepassing van artikel 21, § 2, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, kan de aanbestedende
overheid alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse uitvoeren,
teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die in het raam van het prijsonderzoek zijn
verstrekt.
10.2. Prijsherziening
Niet van toepassing.
11.
Waarborg en dienst na verkoop
Niet van toepassing
12.
Overzicht van de procedure –Gunningscriterium "prijs"
12.1. Overzicht van de procedure
In een eerste fase worden de ingediende offertes onderzocht op het vlak van de formele en materiële
regelmatigheid. Onregelmatige offertes worden geweerd. De inschrijver met de hoogst biedende
BAFO zal voor deze opdracht als opdrachtnemer worden aangeduid.
12.2. Regelmatigheid van de BAFO’s
De BAFO’s van de inschrijvers die bij de onderhandelingen werden betrokken, zullen worden
onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid.
Enkel regelmatige BAFO’s komen in aanmerking om te worden getoetst aan het enig
gunningscriterium "prijs”.
12.3. Gunningscriterium prijs
De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de hoogste BAFO op het vlak van de
overnameprijs, voor zover deze formeel en materieel regelmatig is en voor zover uit de controle door
9100 Sint-Niklaas
2014-43E/LOG/overname laurieren/VW-MS
Pagina 3 van 5
de aanbestedende overheid van de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord van deze
inschrijver blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord overeenkomt met de werkelijkheid.
De evaluatie van de BAFO’s in het raam van het gunningscriterium prijs gebeurt op basis van de totale
prijs vermeld door de inschrijver in zijn BAFO, inclusief btw.
13.
Borgtocht
Niet van toepassing.
14.
Uitvoering van de opdracht
14.1.
Termijnen
Deze opdracht moet worden uitgevoerd binnen een termijn van 4 weken, te rekenen vanaf de datum
van ontvangst van het schrijven (via brief of via e-mail) en na betaling van het overnamebedrag door
middel van overschrijving op het rekeningnummer BE46 0910 0033 0536 van het stadsbestuur van
Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.
14.2
Uitvoeringsvoorwaarde
De inschrijver engageert zich, gedurende de volledige uitvoering van de opdracht, de 8 basisconventies van de IAO, en in het bijzonder:
1° het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930
en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957)
2° het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van
vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948)
3° het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie
en collectief overleg, 1949)
4° het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de
gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en
beroepsuitoefening), 1958)
5° de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973),
alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen
van kinderarbeid, 1999)
te respecteren.
Het niet respecteren van dit engagement wordt op basis van artikel 44, § 1, 1° van het koninklijk
besluit van 14 januari 2013 beschouwd als het niet uitvoeren van de opdracht volgens de
voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten, wat aanleiding zal geven tot het in gebreke stellen
van de opdrachtnemer, en kan, op basis van artikel 47, § 2, 1° van het koninklijk besluit van 14
januari 2013 aanleiding geven tot de toepassing van ambtshalve maatregelen, meer bepaald het
eenzijdig verbreken van de opdracht.
14.3. Plaats van ophaling
De ophaling zal, na afspraak met Patrick Van Hove (of zijn vervanger), tel. 03 777 90 79,geschieden
op volgend adres: stedelijke serres, Industriepark-West 62A, 9100 Sint-Niklaas.
15.
Betalingen
De betaling van het over te dragen fitnesstoestel gebeurt via een factuur die opgemaakt wordt. De
betaling kan gebeuren in contanten via de dienst ontvangerij, Grote Markt 1, 9100 Sint- Niklaas of via
overschrijving op het op rekeningnummer BE46 0910 0033 0536 van het stadsbestuur van
9100 Sint-Niklaas
2014-43E/LOG/overname laurieren/VW-MS
Pagina 4 van 5
Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.
U zal uw betalingsbewijs bij ophaling van de planten moeten voorleggen.
16.
Geschillen
Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor
de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. De voertaal is het
Nederlands.
De aanbestedende overheid is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen
die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering
van deze opdracht. De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van
schadevergoeding door derden in dit verband.
B.
TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
De opdracht betreft volgende planten:
Laurieren bolvorm op stam
36 stuks (elk met hoogte van 180 à 200 cm)
Laurieren piramidevorm
53 stuks (elk met hoogte van 180 à 200 cm)
Laurieren kleine piramidevorm
8 stuks (elk met hoogte van 80 à 100 cm)
locatie
serre
locatie
serre
locatie
serre
Praktische afspraken voor de overdracht van de laurieren van de groendienst:
De overdracht gebeurt in aanwezigheid van de heer Patrick Van Hove of zijn vervanger.
Hierbij wordt een overdrachtdocument gedateerd en ondertekend door beide partijen waarop de
meegenomen laurieren worden vermeld.
C.
BIJLAGEN
- overnamevoorstel
Sint-Niklaas, 25 augustus 2014
9100 Sint-Niklaas
2014-43E/LOG/overname laurieren/VW-MS
Pagina 5 van 5