Geen goedkeuring premies IZA Gezondsamenpolis

Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad
informatiecentrum tel.
uw kenmerk
(070) 373 8393
bijlage(n)
1
betreft
ons kenmerk
datum
geen goedkeuring premies IZA
GezondSamenPolis
ECWGO/U201402034
Lbr. 14/084
4 november 2014
Samenvatting
VNG, IPO en UvW hebben het premievoorstel van IZA Zorgverzekeraar NV voor de
basisverzekering van de IZA GezondSamenPolis afgekeurd. IZA heeft besloten de premie
eenzijdig vast te stellen. De gesprekken met Zilveren Kruis over de Zilveren Kruis
GezondSamenPolis zijn nog niet afgerond.
Deze ledenbrief is niet van toepassing op Amsterdam en Den Haag, dit omdat zij de CAR-UWO
op dit punt niet volgen.
Aan de leden
informatiecentrum tel.
uw kenmerk
(070) 373 8393
betreft
bijlage(n)
1
ons kenmerk
geen goedkeuring premies IZA ECWGO/U201402034
Gezondsamenpolis
Lbr. 14/084
datum
4 november 2014
Geacht college en gemeenteraad,
De VNG, IPO en UvW hebben per 1 januari 2013 gezamenlijk contracten voor de collectieve
zorgverzekering voor gemeenten, provincies en waterschappen (de GezondSamenPolis) gesloten
met 2 verzekeraars, te weten IZA Zorgverzekeraar NV en Zilveren Kruis Achmea. Amsterdam en
Den Haag vallen niet onder deze collectieve contracten, omdat zij de CAR-UWO op dit punt niet
volgen. De informatie in deze ledenbrief is dus op hen niet van toepassing.
Vanaf half oktober zijn met beide zorgverzekeraars de jaarlijkse onderhandelingen gestart over de
premie voor het jaar 2015. De onderhandelingen met Zilveren Kruis lopen nog. Volgens het
contract moeten de premievoorstellen door VNG, IPO en UvW goedgekeurd worden.
De onderhandelingen met IZA hebben helaas niet geleid tot een premievoorstel voor de
basisverzekering dat VNG, IPO en UvW kunnen goedkeuren. IZA heeft nu besloten éénzijdig de
premie vast te stellen.
De VNG, IPO en UvW kunnen het premievoorstel niet goedkeuren, omdat IZA de solvabiliteit wil
versterken door een extra premieverhoging bovenop de mogelijkheden die het contract biedt. IZA
wenst deze verhoging in 2015 door te berekenen omdat zij, als gevolg van de stelselherziening
AWBZ, problemen voorziet met de solvabiliteit vanaf 2016. Ook wil IZA alvast afspraken maken
over extra premiestijgingen in 2016 en 2017, jaren die buiten de vaste contractperiode liggen. De
informatie die IZA met de VNG, IPO en UvW heeft gedeeld over de achtergronden van dit
voorstel, geven ons geen reden om aan te nemen dat een dergelijke extra premiestijging
noodzakelijk is. De solvabiliteit van IZA voldoet ruimschoots aan de (toekomstige) eisen van de
toezichthouder DNB. Daarnaast is bij de onderhandelingen over de premie 2014 de afspraak
gemaakt dat solvabiliteitscriteria bij premieonderhandelingen buiten beschouwing worden gelaten.
De wens van IZA is naar de mening van VNG, IPO en UvW, bovendien in strijd met de
maatschappelijke opvatting dat zorgverzekeraars hun solvabiliteitsoverschot, waar hier sprake
van is, zouden ‘moeten’ inzetten voor financiering van de zorgkosten. Materieel zou dit dus
moeten leiden tot een premieverlaging.
Premies aanvullende verzekeringen
De VNG, IPO en UvW hebben wel hun goedkeuring verleend aan de premies voor de
aanvullende verzekeringen. Wij willen u daarbij nogmaals wel wijzen op het feit dat het Classic
Comfort pakket van IZA buiten het collectieve contract valt en dat de VNG, IPO en UvW hier dus
ook geen afspraken over maken.
Tegemoetkoming in de ziektekosten
IZA maakt in ieder geval in het jaar 2015 nog deel uit van het collectieve contract. VNG, IPO en
UvW beraden zicht op mogelijke verlenging na deze contractperiode. Dit betekent dat de
tegemoetkoming in de ziektekosten zoals geregeld in CAR-UWO ongewijzigd blijft in 2015. Voor
de volledigheid wijzen wij u erop dat het IZA Classic comfort pakket geen grond is om de
tegemoetkoming te verstrekken.
Vervolg
Bij deze ledenbrief ontvangt u een voorbeeld intranetbericht waarmee u uw medewerkers kunt
informeren over de stand van zaken. Ook op onze websites zullen wij deze informatie melden. Wij
hebben tevens IZA verzocht om ook mededeling te doen van het niet verlenen van goedkeuring
door VNG, IPO en UvW aan het premievoorstel 2015 van IZA voor de basisverzekering.
In de loop van 2015 zullen VNG, IPO en UvW besluiten of, en zo ja, op welke wijze het contract
met IZA kan worden gecontinueerd. Het contract loopt namelijk in 2015 af en kan op grond van
het contract met 3 keer 1 jaar verlengd worden. Ook daarover zullen wij u tijdig informeren.
Uiteraard zullen wij al het mogelijke doen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Een
eventuele nieuwe aanbesteding van de zorgverzekeringen kan daar deel van uitmaken.
De contracten met IZA en Zilveren Kruis bevatten een exclusiviteitsbeding. Dat betekent dat u
voor het gemeentelijk personeel dat onder de CAR-UWO valt geen andere collectieve
zorgverzekeringscontracten mag sluiten.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
J. Kriens
Voorzitter Directieraad
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
onderwerp
geen goedkeuring premies IZA Gezondsamenpolis datum 4 november 2014
02/02