De conceptnota van de Gentse verenigingen vindt u hier

Conceptnota doelgroepbepaling en toeleiding
uitpas met kansentarief
Deze tekst kwam tot stand in overleg met diverse partners uit het armoedemiddenveld.
Inleiding
“Men crepeert van eenzaamheid en verveling vooraleer te creperen van honger!” Zo stelt het
Algemeen Verslag van de Armoede in 1994. Dit veelzeggend citaat wijst op het belang van
vrijetijdsbeleving voor mensen in armoede. Uit ervaring weten we dat toeleiding naar vrije tijd
doorgaans een positief effect heeft op het psychisch welzijn en in verlengde daarvan het algemeen
welzijn van mensen in armoede. Het kan een hefboom zijn om problemen op andere
levensdomeinen aan het licht te brengen en door te verwijzen.
We pleiten er dan ook steevast voor ‘vrije tijd’ als grondrecht te beschouwen voor alle mensen en
niet als zogenaamde luxe voor een beperkte groep. Het is van uitermate belang om speciale
aandacht te besteden aan het toegankelijk maken van en toeleiden naar het vrijetijdsaanbod van alle
mensen die de dag van vandaag in armoede leven. Dit betekent dat de doelgroepbepaling van de
uitpas met kanstarief volgend doel zou moeten beogen: alle Gentenaars die de dag van vandaag in
armoede leven trachten te bereiken. Ook in het bestuursakkoord vinden we een omschrijving die dit
uitgangspunt onderschrijft: Sport, cultuur en vrijetijdsbesteding moeten voor iedereen toegankelijk en
betaalbaar zijn (1.13). Daarnaast moet in de eerste plaats ingezet worden op toeleiding van de
armsten en het voorzien van voldoende gevarieerd aanbod op maat.
1. Bepaling en uitbreiding van de doelgroep
Het bepalen van de doelgroep ‘mensen in armoede’ naar aanleiding van de uitpas met kansentarief
blijft een moeilijke oefening. Net als het Netwerk Tegen Armoede pleiten we in eerste instantie voor
een inkomensgrens die met minimale dossierlast kan worden bepaald. Verhoogde tegemoetkoming
is hiervoor een goed criterium. Het is objectief, transparant en is niet enkel gebaseerd op
categorieën, maar houdt ook rekening met het inkomen. Op basis van een objectief criterium, zoals
verhoogde tegemoetkoming, kan je dus zeker een eerste doelgroepafbakening uitvoeren. Ook het
feit dat de uitpas met kansentarief op basis van dit criterium automatisch zal toegekend worden,
vinden we erg positief. Maar het mag echter niet beperkt blijven tot louter deze groep.
Werken met Verhoogde Tegemoetkoming als enige criterium maakt echter dat een deel mensen in
armoede uit de boot zullen vallen. Zo heeft Verhoogde tegemoetkoming obv inkomen als
referentiebasis het bruto belastbaar inkomen. Dit heeft als nadeel dat het gaat om inkomens van
twee jaar geleden. Dit kan ervoor zorgen dat we niet werken voor de doelgroep die we in eerste
instantie trachten te bereiken: het inkomen van mensen kan ondertussen gedaald zijn (job verloren,
scheiding, …) of het inkomen van mensen kan ondertussen gestegen zijn tot boven de
inkomensgrens waardoor ze nog steeds in aanmerking komen (jong afgestudeerden).
Verder zijn er nog steeds hiaten verbonden aan verhoogde tegemoetkoming op basis van inkomen.
Zo is er nog steeds geen automatische toekenning, gaat het statuut heel erg strak om met bepaalde
samenlevingsvormen, vallen mensen met een precair verblijfsstatuut uit de boot, enzovoort. Al deze
facetten maken dat een deel Gentenaars die momenteel in armoede leven en op dit moment baat
hebben bij een uitpas met kansentarief er geen aanspraak op kunnen maken.
Om ervoor te zorgen dat de uitpas met kansentarief effectief de juiste doelgroep bereikt, zouden we
dus beter werken met het huidig besteedbaar inkomen. Wij zijn ons ervan bewust dat het voor een
stad als Gent niet haalbaar is enkel te werken met huidig besteedbaar inkomen op basis van
Conceptnota doelgroepbepaling vrijetijdspas
Pagina 1
bijvoorbeeld een sociaal onderzoek. Dit zou enorm tijdrovend zijn en een onverantwoord
kostenplaatje met zich meebrengen. In combinatie met het criterium ‘verhoogde tegemoetkoming’ is
dit echter wel haalbaar.
Het voorstel vanuit de stad Gent om aan Verhoogde Tegemoetkoming een extra criterium op basis
van schuldenlast (al dan niet in schuldbemiddeling) toe te voegen, is een eerste goede stap richting
deze uitbreiding. Hierdoor zal reeds een extra groep van mensen die momenteel in armoede leeft
bereikt worden.
Maar ondanks deze uitbreiding zullen nog steeds heel wat mensen die de dag van vandaag effectief
in armoede leven, maar niet voldoen aan deze criteria, uit de boot vallen. Wil de uitpas met
kansentarief zijn effect op de vicieuze cirkel van armoede effectief bereiken, dan is het uitermate
belangrijk dat dit medium zo goed als mogelijk de huidige doelgroep tracht te bereiken.
2. Inkomensgrens berekend op het huidig besteedbaar inkomen
Indien we dus met de uitpas met kansentarief de hele groep van mensen in armoede de kans willen
geven om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod, dan is er meer nodig. Volgens ons is er slechts één
mogelijkheid: mensen de KANS bieden om op basis van het huidig besteedbaar te laten instappen in
de uitpas met kansentarief. Dit kan aan de hand van een beperkt sociaal onderzoek op basis van
objectieve criteria.
Kijken we naar steden en gemeenten om ons heen waar men zich eveneens engageert om een uitpas
te realiseren, dan zien we dat de overgrote meerderheid van deze steden en gemeenten mensen in
armoede op een alternatieve manier, naast de harde criteria, de kans bieden een pas te verkrijgen.
De manier waarop dit gebeurt, is zeer divers: toekenning via een vereniging, sociaal verslag obv een
gesprek, aanleveren van alle inkomsten en uitgaven op alle diverse levensdomeinen, enzovoort.
Deze inspirerende praktijkvoorbeelden en de gevolgen ervan brachten ons tot het uitgangspunt dat
de invoering van een sociaal onderzoek steevast gestoeld moet zijn op volgende criteria: het is
objectief en transparant, het heeft het huidig besteedbaar inkomen als basis en het is
participatieverhogend én tegelijk drempelverlagend.
2.1. Hoe moet het sociaal onderzoek eruit zien?
- objectief en transparant
Het sociaal onderzoek moet zo opgebouwd zijn dat iedereen obv dezelfde objectieve criteria
beoordeeld kan worden. Objectief wil ook zeggen dat deze criteria gebaseerd zullen zijn op cijfers en
daardoor vergelijkbaar zijn.
- gebaseerd op het huidig inkomen
De grote troef van een sociaal onderzoek is dat het gebaseerd is op de huidige situatie. De gegevens
die in het sociaal onderzoek aan bod komen, moeten dan ook gebaseerd zijn op het huidig inkomen
en uitgaven (bijvoorbeeld van de laatste 2 à 3 maanden).
- participatieverhogend & drempelverlagend
Met participatieverhogend bedoelen we dat de baten die men beoogt (het bekomen van een uitpas
met kansentarief en deze ook effectief gebruiken) in verhouding moeten staan met de kosten die
men moet opbrengen om deze pas te bekomen. Indien een onderzoek uitermate gedetailleerd is en
mensen enorm veel moeite moeten doen om de nodige bewijsstukken bij elkaar te zoeken, dan
zullen deze inspanning een drempel betekenen voor de participatie. We pleiten dan ook voor een zo
beperkt mogelijk sociaal onderzoek.
Conceptnota doelgroepbepaling vrijetijdspas
Pagina 2
Instrumenten/tools
Er bestaan reeds heel wat voorbeelden van een mogelijk sociaal onderzoek/verslag. Het warm water
uitvinden, hoeven we dus zeker niet meer te doen. Eén van de instrumenten dat het meest aansluit
bij onze uitgangspunten is het onderzoek dat men in Aalst (vierdewereldgroep mensen voor mensen)
hanteert (zie bijlage 1). In het kader van dit onderzoek moet men niet alle uitgaven gedetailleerd
bewijzen. Het onderzoek bekijkt de globale inkomsten, trekt daar de grootste uitgaven (wonen en
energie) vanaf en bekijkt met welk resterend bedrag men moet rondkomen om alle kosten op de
overige levensdomeinen te dekken.
De voordelen van dit onderzoek zijn:
- De afname van het onderzoek is beperkt in tijd (half uur)
- De bewijslast is minimaal (inkomen, onderhoudsgeld en eventueel extra medische kosten,
energiefactuur en huur/afbetaling)
- Het is objectief en transparant
- De kosten/baten staan in evenwicht waardoor het participatieverhogend en
drempelverlagend zal werken
- Het onderzoek is gebaseerd op het huidig inkomen, waardoor de juiste doelgroep effectief
bereikt kan worden.
Om te bepalen of iemand al dan niet in aanmerking kom voor een uitpas met kansentarief zou je
evenzeer te werk kunnen gaan met de Vlaamse budgetstandaard. Dit is de link naar de
budgetstandaard: http://193.191.186.169/remi/berekening.php. Deze budgetstandaard geeft de
hoeveelheid geld weer waarover iemand binnen een bepaalde gezinssituatie moet beschikken om op
een menswaardige manier te kunnen leven. Het inkomen dat dan vergeleken kan worden met deze
standaard is de som van het huidig inkomen (loon, vervangingsinkomen) van de laatste 3 maanden
vermeerderd met het kindergeld. De budgetstandaard is enorm gebruiksvriendelijk. Het enige wat je
hoeft te doen, is het aantal gezinsleden invullen en op verzenden klikken. De budgetstandaard geeft
dan meteen weer over welk bedrag dit gezin zou moeten beschikken. Door het aanpassen van de
woonprijzen naar de Gentse context, kan je deze budgetstandaard transformeren naar een Gentse
budgetstandaard.
De voordelen van dit onderzoek zijn:
- De afname van het onderzoek is zeer beperkt in tijd
- De bewijslast (inkomen + kindergeld) is nog beperkter dan bij het onderzoek van Aalst
- Het is gebaseerd op een realistisch Vlaams/Gents verhaal en niet op een overkoepelend
Europees verhaal
- De kinderen worden binnen dit onderzoek zeer realistisch in beeld gebracht. Zo wordt een
onderscheid gemaakt tussen een voorschools kind, een kleuter, een kind dat naar de lagere
school gaat, enzovoort. Hierdoor is de berekening nog nauwkeuriger en sluit ze beter aan bij
de werkelijkheid. Conclusie: 10 seconden invulwerk, levert een resultaat op met een enorm
gedetailleerd, nauwkeurig en realistisch overzicht.
- Het is objectief en transparant
- De kosten/baten staan in evenwicht waardoor het participatieverhogend en
drempelverlagend zal werken
- Het onderzoek is gebaseerd op het huidig inkomen, waardoor de juiste doelgroep effectief
bereikt kan worden.
- De budgetstandaard wordt jaarlijks geïndexeerd en om de 4 jaar herzien. Op basis van
focusgroepen met mensen in armoede en onderzoek worden de cijfers aangepast. Het is dus
geen statische tool, maar een tool in evolutie die zich voortdurend adapteert aan de
werkelijkheid.
Conceptnota doelgroepbepaling vrijetijdspas
Pagina 3
Het nadeel van dit onderzoek is dat het uitgaat van een relatief goede gezondheid en geen schulden. In
overleg met de ontwerpers (Universiteit Antwerpen) is het mogelijk aanpassingen uit te werken zodat
ook effectief rekening gehouden kan worden met realistische huurprijzen, hoge medische kosten en
schulden. Vanuit het Netwerk Tegen Armoede zullen hieromtrent de eerste contacten gelegd worden.
2.2. Enkele belangrijke nabeschouwingen
-
-
-
-
Het basisprincipe van een sociaal onderzoek is hoe dan ook dat iedereen de KANS moet
krijgen om deel te nemen, maar dat niet (in een zelfde mate) hoeft te doen. Niet kunnen
deelnemen is uitsluiting, niet willen deelnemen is een keuze. Daarom moeten we voor de
(nog) niet participerenden volop kansen creëren om zelf te kunnen uitmaken of en waaraan
ze willen deelnemen. De uitbreiding van de doelgroep op basis van een sociaal onderzoek zal
geen stormloop veroorzaken. Aanvankelijk zal dit vooral gaan over de mensen die in het
verleden reeds aansluiting vonden via 8020. Indien zij voldoen aan de vooropgestelde criteria
van het sociaal onderzoek zullen ze hun participatie aan het vrijetijdsaanbod zoals voorheen
kunnen verder zetten. Ook de nieuw bereikte mensen zullen op die manier op een correcte
en eenduidige manier naar het vrijetijdsaanbod toegeleid kunnen worden.
Het sociaal onderzoek moet gestoeld zijn op het solidariteitsprincipe. Mensen die in dezelfde
situatie verkeren (vandaag de dag in armoede leven) krijgen gelijke kansen. Dit zal het
tevredenheidsgevoel en gelijkheidsbeginsel voeden in plaats van een gevoel van ongelijke
behandeling.
De kost van de afname van het sociaal onderzoek en het effect ervan (een verhoging van
deelname van mensen in armoede aan het kansentarief) moet zeker in verhouding staan tot
het resultaat ikv armoedebestrijding. Het vereist ook de aanvaarding dat het hier zowel om
een doel als om een middel kan gaan, bijvoorbeeld tot het leggen van sociale contacten of
tot het aanleren van vaardigheden.
Vanuit de ervaringen in Aalst en andere steden en gemeenten is gebleken dat het eerste
contact in het kader van het sociaal onderzoek vele mogelijkheden biedt. Niet enkel mensen
wegwijs maken in het vrijetijdsaanbod, maar ook doorverwijzing bieden op het vlak van
andere levensdomeinen.
3. Wat met mensen die geen inkomen kunnen aantonen?
Het toewijzen van een uitpas met kansentarief op basis van het huidig besteedbaar inkomen,
bovenop het toekennen van een pas obv verhoogde toekenning en schuldenlast, maakt dat een zeer
groot deel van de Gentenaars die momenteel in armoede leven effectief de KANS zullen krijgen om
een uitpas met kansentarief te bekomen. Maar wat als deze Gentenaars over geen inkomen
beschikken? Dit kan bijvoorbeeld gaan over mensen die hun verblijfspapieren net aanvroegen of wie
hun verblijfspapieren nog niet of niet meer in orde zijn, mensen die nog geen vaste woonplaats
gevonden hebben, mensen die financieel nog niet sterk staan en nog geen recht hebben op een
andere tegemoetkoming, enzovoort. Op basis van de huidige criteria vallen zij momenteel uit de
boot.
Nochtans is de meerwaarde van deelname aan het vrijetijdsaanbod (tot op heden obv de 8020-regel)
reeds uitvoerig aangetoond: het werkt drempelverlagend om deel te nemen aan het
maatschappelijke leven via een aanbod dat mensen in staat stelt om Nederlands te oefenen, mensen
met dezelfde interesses te ontmoeten, netwerken uit te bouwen, engagement op te nemen,
enzovoort.
Hierbij zien we ook belangrijke linken naar het bestuursakkoord:
 Stimuleren tot oefenkansen Nederlands in de vrije tijd (oa actiepunten 9.1 en 10.37)
Conceptnota doelgroepbepaling vrijetijdspas
Pagina 4


Een toegankelijk vrijetijdsaanbod voor alle jongeren (oa actiepunten 9.8 en 11.22)
Via de vrijetijdspas kunnen ook jongeren eenvoudiger deelnemen aan sport en
cultuur (11.22)
We stellen dan ook voor dat deze mensen via een gestandaardiseerde en eenvoudige
doorverwijsbrief die ze kunnen aanvragen bij een beperkt aantal erkende organisaties en diensten
(mogelijke voorbeelden zouden kunnen zijn: Kom-Pas Gent, De Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
van de stad Gent, vzw Jong, Hand in Hand vzw, werkgroep vluchtelingen, De Tinten en Huize Triest).
In deze brief tonen de erkende organisaties en diensten aan dat de persoon/personen in kwestie
over geen inkomen beschikken én in een precaire situatie leven. Dit is dus een verklaring op ere met
een minimale bewijslast. Met deze doorverwijsbrief kunnen ze dan een vrijetijdspas bekomen.
Ook binnen deze context kan het toeleiden van mensen op het vlak van vrije tijd een hefboom zijn
naar het aanpakken van problemen op andere levensdomeinen. We pleiten er dan ook voor om
mensen zonder inkomen die leven in een precaire situatie toe te voegen aan de bestaande
categorieën.
4. Toeleiding
4.1. Inleiding
Dan rest ons nog de vraag wie zich moet engageren om dit sociaal onderzoek af te nemen en waar
mensen zonder inkomen met hun doorverwijsbrief heen moeten? Een vraag waar we ons in deze
conceptnota niet noodzakelijk hoeven over uit te spreken. De keuze voor de uitbreiding van de
doelgroep is een principekwestie, de uitwerking ervan is kwestie van een vertaling naar de praktijk.
Maar we zouden graag van de gelegenheid gebruik maken om op deze vragen wel in te gaan. Zo past
het toekennen van een uitpas met kansentarief op basis van een sociaal onderzoek of een
doorverwijsbrief perfect in het kader van toeleiding. Deze toeleiding is cruciaal wil men ervoor
zorgen dat mensen die recht hebben op een uitpas met kansentarief deze ook effectief zullen afhalen
en gebruiken. We verklaren ons nader …
4.2. Toeleiding en haar deelaspecten
Toeleiding is meer dan aangepaste communicatie en informatie. Toeleiding houdt alle extra
inspanningen in die nodig zijn om mensen tot duurzame participatie te brengen.
Hierbij kunnen we een onderscheid maken tussen ‘het aanbod naar de mensen brengen’ en ‘de
mensen naar het aanbod brengen’. Onder het ‘aanbod naar de mensen brengen’ verstaan we het
volgende: op maat informeren over de uitpas en het vrijetijdsaanbod, het toekennen van de uitpas
met kansentarief, wegwerken van praktische drempels: informatie opzoeken over vervoer, tickets,
…). ‘De mensen naar het aanbod brengen’ heeft te maken met het wijzen van mensen op hun
rechten, het organiseren van kennismakingsactiviteiten zoals groepsuitstappen, wegwerken van
sociale en psychische drempels (proactief nadenken over interesses en talenten, in groep gaan, …),
op zoek gaan naar en inzetten op mensen die het meest omkadering nodig hebben, enzovoort
4.3. Lessen trekken uit het verleden en gedeelde ervaringen
Sociale organisaties nemen steeds vaker een rol op als brug tussen het vrijetijdsaanbod en mensen in
armoede. Enerzijds omdat de vraag toeneemt: steeds meer mensen vinden de weg naar de huidige
kortingssystemen. Dit heeft tot gevolg dat de vraag naar informatie over het aanbod en omkadering
toeneemt. Anderzijds omdat het tot hun missie behoort om drempels voor mensen in armoede weg
te werken, maar vaak ook omdat andere actoren dit van hen verwachten.
Conceptnota doelgroepbepaling vrijetijdspas
Pagina 5
Er zijn echter grenzen aan de draagkracht van sociale organisaties. Deze staan niet in verhouding tot
de exponentiële groei van de vrijetijdsparticipatie(projecten). Je kan slechts x aantalmensen
bedienen per ingezette werkkracht. Een ander gevaar schuilt hem in het feit dat een groei van het
bereikte publiek enerzijds en een groei aan bekendheid van het uitgebreide aanbod anderzijds,
ervoor zorgt dat niet meer kan worden ingezet op (het zoeken van) mensen die de meeste
omkadering nodig hebben. Momenteel wordt erg veel ingezet op ‘het aanbod naar (een beperkte
groep) mensen brengen’, waardoor er steeds minder ingezet wordt op ‘de mensen naar het aanbod
brengen’. Verder zijn sociale organisaties ook niet de plaats waar een sociaal onderzoek moet
gevoerd worden.
Sociale organisaties willen zeker werken voor een brede doelgroep en zijn ook zeer opgetogen met
het feit dat ze door een vrijetijdsaanbod met omkadering een ruime doelgroep bereiken, maar er
moet rekening gehouden worden met de beperkte capaciteit.
Zo stuiten we binnen de uitwerking van de uitpas met kansentarief steevast op hetzelfde hiaat. Het is
een gemiste kans dat toeleiding niet expliciet vermeld wordt als te begroten kost, want ervaringen in
andere steden en gemeenten wijzen uit dat wanneer dit aspect niet wordt begroot, het effect van de
pas voor mensen in armoede in de uitvoering sterk beperkt blijft.
Voorbeeld Antwerpen: Het kansentarief gekoppeld aan de A-kaart bleek een lege doos. Toen
vanuit het stedenfonds structurele middelen vrij gemaakt werden voor 2 trekkers voor 3
bestaande vrijetijdsloketten, nam de participatie van mensen in armoede aan het
vrijetijdsaanbod aanzienlijk toe.
Voorbeeld Aalst: Als je meer tijd en middelen hebt, kun je ook meer investeren in echt
geïsoleerde mensen. Wij hebben bv vanuit het stedenfonds 1 jaar iemand kunnen inzetten,
en dat heeft heel veel opgeleverd. Het gaat dan ook over mensen die recht hebben op het
kansentarief, maar van dit recht geen gebruik maken.
En dus willen we heel uitdrukkelijk een voorstel doen omtrent toeleiding én in het verlengde daarvan
meteen een antwoord bieden op de vraag omtrent de afname van het sociaal onderzoek.
4.4. Vrijetijdsloket: het aanbod naar de mensen brengen
Zoals we eerder beschreven is één van de cruciale aspecten in het kader van de uitpas en
vrijetijdsparticipatie het aanbod naar de mensen brengen. Uit ervaring weten we dat dit enorm
tijdrovend is. De afgelopen jaren is hier vanuit de verenigingen en andere partners vanuit het
armoedemiddenveld enorm op ingezet. Zowel de Zuidpoort als vzw SIVI zijn bijvoorbeeld van start
gegaan met een vrijetijdsloket. Om het haalbaar te maken, richten deze loketten zich momenteel in
hoofdzaak naar de eigen leden. Met de huidige middelen is een uitbreiding niet mogelijk.
Desalniettemin zit er heel wat potentieel in dit soort initiatieven.
Voorbeeld vanuit vzw SIVI:
onlangs kregen we binnen vzw SIVI de vraag vanuit het justitiehuis of we iemand die net de
gevangenis heeft verlaten wegwijs konden maken in het huidige vrijetijdsaanbod. De persoon
in kwestie was een groot deel van zijn sociaal netwerk verloren en wilde dit graag opnieuw
uitbouwen. Daarbovenop wilde hij aftoetsen hoe hij zijn vrijetijdsleven, ondanks zijn beperkt
inkomen, weer invulling kon geven.
We krijgen hoe langer hoe meer van dit soort vragen, maar kunnen ze helaas niet allemaal
beantwoorden wegens tijdsgebrek.
Een vrijetijdsloket: wat is dat?
Conceptnota doelgroepbepaling vrijetijdspas
Pagina 6
Een vrijetijdsloket is een ontmoetingsplek omtrent vrije tijd dat zich richt naar alle mensen, maar
speciale aandacht heeft voor mensen in armoede. Het heeft als doel mensen op maat te informeren
over de uitpas en het vrijetijdsaanbod in het algemeen. Een loket brengt het aanbod dus naar de
mensen. Het voorziet een aantal handvaten waardoor het op maat de doelgroep van mensen in
armoede zal trachten te bereiken.
Op maat informeren
In eerste instantie biedt dit vrijetijdsloket een opportuniteit naar communicatie. We vrezen dat er
veel tijd en middelen zullen geïnvesteerd worden in algemene communicatie omtrent de uitpas,
terwijl er altijd een persoonlijke vertaling zal moeten gebeuren naar mensen in armoede. Er moet
gewaakt worden voor een te grote investering in communicatie die mensen in armoede toch niet zal
bereiken.
Een vrijetijdsloket is een middel om mensen op maat wegwijs te maken in het vrijetijdsleven. Het is
een loket waar een professionele werkkracht en een team vrijwilligers klaar staan om mensen (in
armoede) te helpen bij het zoeken naar antwoorden op al hun vragen omtrent de uitaps en vrije tijd.
Wil je een uitpas aanschaffen, maar je weet niet hoe? Wil je een uitpas leren gebruiken? Wil je weten
welke bus of tram je moeten nemen naar jouw favoriete voorstelling? Wil je weten wat er in de buurt
allemaal te doen is? Wil je graag naar een voorstelling, maar weet je niet hoe eraan te beginnen?
Een vrijetijdsloket kan maandelijks een aantal activiteiten in de kijker zetten die interessant zijn wat
het veel makkelijker maakt om te kiezen. Voor vele mensen in armoede is plannen op lange termijn
vaak praktisch niet mogelijk. Beknopte informatie om de maand of om de 2 maanden is vaak veel
beter. Het vrijetijdsaanbod kan in kaart gebracht worden volgens onderstaande tabel:
Gemeentelijk aanbod
Verenigingsleven
Privé organisaties
Individueel
Cultuur
Theater,concert, …
Amateurgezelschappen
Cinema, concerten, …
Stadswandeling
Jeugd
Speelplein werking
Jeugdbeweging
Festivals,….
Speelpleintjes, …
Sport
Buurtsport
Judoclub, …
Fitness,bowling, …
Wandel
en
fietstochtjes, …
Deze wisselwerking kan ook een lokale dynamiek op gang brengen waarbij het lokale aanbod beter
tot bij de mensen gebracht wordt en de mensen ook de weg vinden naar het lokale aanbod. Zo
kunnen lokale vrijetijdsaanbieders uitgenodigd worden om tijdens het loket over hun
vrijetijdsaanbod te komen voorstellen. Dit geeft de kleine, lokale vrijetijdsaanbieders de kans om
meer bekendheid te krijgen. Maar ook mensen van sport-, jeugd- en socioculturele verenigingen
kunnen hun organisaties en hun activiteiten komen toelichten. Ook het stedelijk aanbod kan extra in
de kijker gezet worden.
Voorbeeld Brede school
Via brede school worden bijvoorbeeld geregeld proevertjes georganiseerd waarbij
vrijetijdspartners uit de buurt zorgen voor een tijdelijk aanbod op scholen in de wijk. De
scholen verwijzen hierbij de kinderen door. Dit soort aanbod zorgt vaak voor een doorgroei
naar het reguliere vrijetijdsaanbod. Deze proevertjes kunnen bijvoorbeeld aangekondigd
worden in het loket.
Conceptnota doelgroepbepaling vrijetijdspas
Pagina 7
Voorbeeld jeugddienst
Zo kan bijvoorbeeld iemand van de jeugddienst uitleg komen geven over het lokale, stedelijke
aanbod.
Omgekeerd kunnen vanuit het loket ook plaatsen (zoals scholen) in de wijk voorzien worden van
informatie omtrent het aanbod.
Voorbeeld vanuit Aalst:
De betrokkenheid van de scholen binnen dit lokale verhaal is cruciaal. Zo worden in Aalst de
scholen geregeld voorzien van een document met een aanbod aan buitenschoolse activiteiten
in een straal van een kilometer rondom de school die worden uitgehangen in een display met
vermelding van het kansentarief. Ook brede school zou hierbinnen een taak kunnen krijgen.
Tenslotte kan er ook informatie omtrent vervoer gegeven worden.
Ontmoeting
Ontmoeting en onthaal staan centraal. Tijdens het vrijetijdsloket is er steeds de mogelijkheid om een
tas koffie te drinken en een babbel te slaan. In die gemoedelijke sfeer worden antwoorden gezocht
op alle vragen. Op die manier wordt niet enkel schriftelijk te werk gegaan, maar spreek je ook
mensen aan. Dingen moeten lezen is voor veel mensen een drempel.
Vanuit dit loket is er ook een optie voor het uitwerken van bijvoorbeeld een buddysysteem waarbij
mensen met en zonder armoede-ervaring samen op uitstap gaan. Verder kan er ook gewerkt worden
met ambassadeurs: iemand met armoede-ervaring die deelneemt aan vrije tijd; hij/zij kan over zijn
haar ervaringen komen vertellen. Mensen kunnen hun ervaringen omtrent vrije tijd delen, elkaar
stimuleren om de goede praktijken op te pikken. In die zin is een vrijetijdsloket een lerend netwerk.
Mobiel
Een vrijetijdsloket kan een vaste standplaats hebben, maar is vooral ook mobiel. Zo kan het zich op
een vaste tijdstip verplaatsen naar een neutrale plaats in een wijk.
Afname sociaal onderzoek
Een vrijetijdsloket is een ideale plaats voor de afname van een sociaal onderzoek (zie 2). Ook mensen
zonder inkomen zouden hier terecht kunnen voor het aanvragen van een pas op basis van een
doorverwijsbrief.
Ons voorstel
Ons voorstel is dan ook dat de stad middelen vrij maakt voor personeel om één wijkoverschrijdend
vrijetijdsloket uit te bouwen. Dit vrijetijdsloket heeft speciale aandacht voor alle Gentenaars in
armoede. Het loket heeft enkele vaste openingsmomenten (stadswinkel?), maar is ook mobiel en
heeft om de X aantal tijd een zitdag in de diverse wijken. Deze zitdag is steeds op een neutrale plaats,
bijvoorbeeld in de buurtcentra. Dit kan ook voor de buurtcentra een enorm potentieel opleveren aan
nieuwe mensen. Op die manier is het vrijetijdsloket niet verbonden aan één vereniging of
organisatie. Het werkt overschrijdend, waardoor het geen stigma heeft. Anderzijds lijkt het wel zinvol
én nodig om hierop personeel te werk te stellen met ervaring in de armoedesector. We raden ook
ten stelligste aan dat mensen in armoede de werking van het loket kunnen evalueren en bijsturen.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen aan de hand van een vertegenwoordiging in een stuurgroep. Enkel op
die manier ontwikkel je een aanbod voor, door en op maat van de beoogde doelgroep.
Conceptnota doelgroepbepaling vrijetijdspas
Pagina 8
Er wordt koffie voorzien en er is gelegenheid tot ontmoeting. Het loket heeft dus niet enkel een
informatieve, maar ook een ontmoetingsfunctie.
Tenslotte biedt dit loket diverse mogelijkheden. Tijdens de lokale zitdag in de wijken van Gent kan
ook het lokale aanbod uit de wijk extra in kaart gebracht worden.
De sociale onderzoeken zoals vooropgesteld in deze nota zouden vanuit dit vrijetijdsloket afgenomen
kunnen worden.
Het voordeel van een loket georganiseerd door de stad Gent is dat alle informatie over de uitpas met
kansentarief en het aanbod op een eenduidige, objectieve, correcte manier én op maat verspreid
wordt, dat er ruimte is voor ontmoeting, dat het lokale aanbod in de kijker gezet wordt, dat de
sociale onderzoeken op een correcte, niet stigmatiserende manier gebeuren en dat het loket niet
langer verbonden is aan één of meerdere armoedeverenigingen.
Dit voorstel sluit nauw aan bij wat reeds omschreven staat omtrent toeleiding in het
bestuursakkoord: We maken ook werk van toeleiding naar cultuur en sport voor mensen die
verkiezen dit individueel te doen (1.13).
4.5. Sociale organisatie: de mensen naar het aanbod brengen
Indien dit vrijetijdsloket gerealiseerd kan worden, kunnen de sociale organisaties opnieuw meer
inzetten op hun centrale doelstelling in het kader van vrije tijd: namelijk de mensen naar het aanbod
brengen. Dit kan gebeuren door groepsparticipatie, door het in kaart brengen, bespreekbaar maken
en wegwerken van sociale en psychische drempels, door in gesprek te gaan met mensen die zich het
recht ontzeggen, door op zoek te gaan naar en te motiveren van mensen die geen gebruik maken het
aanbod, door de effecten van vrijetijdsparticipatie bespreekbaar te maken, door ervaringen te delen,
enzovoort. Vrijetijdsparticipatie is in dat opzicht een proces waar mensen de kans moeten krijgen om
te groeien.
4.6. 1 + 1 = 3!
Het staat natuurlijk buiten kijf dat een succesvolle uitwerking van een overkoepelend vrijetijdsloket
een wisselwerking vereist tussen het loket enerzijds en het armoedemiddenveld anderzijds. Zo zullen
sociale organisaties bijvoorbeeld in groep naar het loket gaan en samen systemen van vrijwilligers,
buddysystemen en ambassadeurs kunnen uitwerken. Anderzijds kan het loket doorverwijzen naar
sociale organisaties indien ze problemen op andere levensdomeinen ervaren. Zoals we in het
verleden wel vaker merkten is vrije tijd vaak een hefboom naar het aanpakken van problemen die
zich situeren op andere levensdomeinen. Tenslotte kunnen sociale organisaties en het loket samen
drempels in kaart brengen en trachten weg te werken.
Hoe dan ook zal deze samenwerking de kans op een duurzame vrijetijdsparticipatie van mensen in
armoede verhogen en een lerend netwerk met een versterkende, lokale dynamiek op gang brengen.
5. Conclusie
Het mag nogmaals gesteld worden dat we vanuit de armoedesector opgetogen zijn met de komst
van een uitpas met kansentarief. Het is een uniform, transparant en duidelijk systeem dat willekeur
vermijdt en alle mensen in armoede dezelfde kans geeft op het vlak van vrijetijdsparticipatie.
Maar … We kunnen ons niet (volledig) vinden in de afbakening van de doelgroep zoals die
momenteel omschreven wordt. Deze is helaas beperkt tot Verhoogde Tegemoetkoming en
schuldenlast. Dit is een eerste goede afbakening, maar schiet als representatie van de Gentse groep
mensen in armoede helaas tekort.
Conceptnota doelgroepbepaling vrijetijdspas
Pagina 9
Binnen deze conceptnota omtrent de uitpas met kansentarief vragen we een uitbreiding van de
doelgroep op basis van enerzijds het huidig inkomen. Dit zou idealiter kunnen gebeuren op basis van
een beknopt sociaal onderzoek dat gestoeld is op objectieve gegevens, het huidig inkomen en dat
drempelverlagend en participatieverhogend werkt. We bieden 2 mogelijke tools aan: het onderzoek
van de vierdewereldgroep mensen voor mensen in Aalst en de budgetstandaard. Anderzijds vragen
we een uitbreiding van de doelgroep voor mensen die over geen inkomen beschikken. Deze groep
van mensen kan bij een beperkt aantal organisaties een doorverwijsbrief aanvragen voor het
bekomen van een vrijetijdspas.
Lagere prijzen en een goed werkend passysteem zijn broodnodig, maar zullen op zich maar weinig
mensen in armoede helpen om hun recht op cultuurbeleving waar te maken. Zowel aan het
bekomen en het gebruik van de uitpas, als aan de deelname aan het vrijetijdsleven an sich, zijn heel
wat drempels verbonden. Actieve toeleiding en begeleiding zijn dus onontbeerlijk om van de uitpas
met kansentarief een succesverhaal te maken. Hierbij maken we een onderscheid tussen enerzijds
het aanbod naar de mensen brengen, wat verwezenlijkt kan worden door een overschrijdend
vrijetijdsloket en anderzijds de mensen naar het aanbod brengen waar sociale organisaties en
basiswerkingen hun schouders kunnen onderzetten.
We geloven er steevast in dat deze uitbreiding van de doelgroep en de uitwerking van dit concept
omtrent toeleiding de uitpas met kansentarief tot een succesverhaal kan maken.
Deze conceptnota is een eerste denkoefening. We zijn ook steeds bereid tot overleg om onze ideeën
verder uit de doeken te doen en te verfijnen. We hopen dan ook dat een verdere constructieve
samenwerking mogelijk is teneinde elke Gentenaar maximaal te laten genieten van zijn recht op
vrijetijdsparticipatie.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
De Beweging van mensen met een laag inkomen en kinderen
De Zuidpoort
KRAS vzw
Vzw Jong
Hand in hand
Kom-pas Gent
Samenlevingsopbouw Gent vzw
Toontje
CAW Oost-Vlaanderen (regio Gent-Eeklo)
Netwerk Tegen Armoede
Vzw SIVI
Conceptnota doelgroepbepaling vrijetijdspas
Pagina 10
6. Bijlage 1 (criteria uitpas aan kansentarief – 4de wereldgroep mensen voor mensen Aalst)
Conceptnota doelgroepbepaling vrijetijdspas
Pagina 11
Conceptnota doelgroepbepaling vrijetijdspas
Pagina 12