Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen uitgebrachte

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen
uitgebrachte onderzoeksrapporten / andere adviezen op chronologische volgorde1
2014:
•
Onderzoek voortijdig schoolverlaters:
•
Ondersteuningsstructuren op scholen en relatie met externe zorg
2013:
•
Onderzoek voortijdig schoolverlaters:
•
Quick scan
•
Cijfers in perspectief
•
Nazorg onderzoek Waalsprong: (ingevulde) checklist gewijzigde grondexploitatie
•
Onderzoek ontsloten: effectiviteit subsidies
2012:
•
Onderzoek bedrijventerreinenbeleid
•
Onderzoek Samenwerkingsovereenkomst Waalsprong
•
Onderzoek dossierbeheer
2011:
•
Onderzoek kwaliteit burgerparticipatie
•
Onderzoek cultural governance
•
Onderzoek ontsloten: reïntegratie
2010:
•
Onderzoek effectiviteit daklozenbeleid
2009:
•
Verkenning daklozenbeleid
•
Handreiking financiële stromen riolering
•
Onderzoek ontsloten: checklist grote projecten
2008:
•
Nazorgonderzoek svz verbeteringen nav onderzoek jaarstukken 2006
•
Nazorgonderzoek rioolbeleid
1
Jaarlijks terugkerende ‘producten’ zoals de notitie werkwijze, het onderzoeksplan, het jaarverslag en vanaf 2007 de
actualisatie Lexicon zijn buiten beschouwing gelaten. Dat geldt ook voor PvA’s voor (oriënterende) onderzoeken)
2007:
•
Onderzoek Park '44
•
Onderzoek jaarstukken 2006
•
Onderzoek vertaling van de begroting naar de uitvoering
•
Nazorgonderzoek Mensec
•
Nazorgonderzoek verbetering dossiervorming uitvoering stadion- en huurovereenkomst
•
Onderzoek controle en toezicht totstandkoming WOZ-waarde
2006:
•
Advisering commissie Algemeen Bestuur bij voortgang acties / voorgenomen acties college ikv actie schone
•
Nazorgonderzoek reserves en voorzieningen
•
Lexicon van begroting en jaarstukken
begroting (in de vorm van een brief)
•
Advies opzet rechtmatigheidscontrole accountant
•
Onderzoek jaarstukken 2005
•
Advies bij begroting 2007
•
Oriënterend onderzoek geldstromen N.E.C. / openbare ruimte rond de Goffert
2005:
•
Onderzoek programmabegroting 2004
•
Onderzoek jaarstukken 2004 (inclusief onderzoek reserves en voorzieningen)
•
Nazorgonderzoek programmabegroting
•
Advisering commissie Algemeen Bestuur bij voortgang acties / voorgenomen acties college ikv actie schone
begroting (in de vorm van 9 brieven verdeeld over het jaar)
2004:
•
Onderzoek jaarstukken 2003
•
Advies opzet rechtmatigheidscontrole accountant
•
Onderzoek verbonden partijen
•
Onderzoek naar aanleiding van brief college schone begroting / rapport Twynstra Gudde
2003:
•
Onderzoek beheerskostenontwikkeling afdeling SoZaWe
•
Onderzoek jaarstukken 2002
•
Onderzoek rechtmatigheid, case grondexploitaties
•
Onderzoek Tandem
2002:
•
Onderzoek Mensec
•
Onderzoek jaarstukken 2001
•
Onderzoek rioolbeleid
20012:
•
2
Onderzoek jaarstukken 2000
De Rekenkamer is medio 2001 daadwerkelijk van start gegaan.