Staat van Baten en lasten 2013

Staat van Baten en lasten 2013
Totale opbrengsten
Directe opbrengsten
€
34.215,00
€
130.913,00
€
72.513,00
€
237.641,00
€
€
-111.109,00
-82.222,00
€
-44.521,00
TOTALE LASTEN
€
-237.852,00
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
€
-211,00
€
€
8.748,00
323,00
€
8.860,00
Totale subsidies en bijdragen
Subsidies
Subsidie gemeente Den Haag ikv Meerjarenbeleidsplan
Kunst en Cultuur
Contractuele beheervergoeding Gemeente Den Haag
TOTALE BATEN
Totale beheerlasten
Beheerlasten personeel
Beheerlasten materieel
Totale activiteitenlasten
Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel
Saldo rentebaten en -lasten
Saldo buitengewone baten en lasten
Toevoeging / ontrekking reserves en fondsen
SALDO | EXPLOITATIERESUTAAT