Persnota gemeenteraad 24 februari 2014 pagina 1 1

Persnota GR 24/02/2014
1.
Goedkeuring raamovereenkomst Transfo, af te sluiten tussen de intercommunale Leiedal,
provinciebestuur West-Vlaanderen en gemeentebestuur Zwevegem.
Het project Transfo is een project met een bovengemeentelijke regionale uitstraling waarbij van bij de start
werd gezocht naar partners om het project mee te helpen dragen. De provincie en de intercommunale
Leiedal zijn partners vanaf het eerste uur. In 2007 werd een eerste raamovereenkomst afgesloten tussen de
drie partners. Het betreft een raamovereenkomst die een totaalbeeld moet geven van de engagementen van
de partners en het kader aangeeft waarbinnen de verantwoordelijkheden van de drie partijen bepaald
worden. De eerste overeenkomst eindigde in 2013. De partijen engageren zich nu voor een nieuwe
overeenkomst. In deze overeenkomst wordt o.a. een verdeelsleutel bedongen voor alle ‘omkaderingskosten’.
De algemene werking van de vzw Transfo Zwevegem die niet gedekt wordt door subsidies van andere
overheden noch door bijdragen van andere publiek- en privaatrechtelijke personen, valt onder de noemer
‘omkaderingskosten’. Onder ‘omkaderingskosten’ wordt verstaan de kosten die verband houden met:
management en personeel, marketing/communicatie en werkingskosten. De omkaderingskosten zijn
geraamd op een bedrag van maximaal 540.000 euro (zes jaar). De gemeente, de provincie en Leiedal
engageren zich om hun aandeel in deze omkaderingskosten te betalen. De bijdrage per partij per jaar
bedraagt elk 1/3 van de omkaderingskosten. Partijen verbinden zich tot deze bijdrage vanaf 1 juli 2013 tot
en met 1 juli 2019.
2.
Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2013 van de interlokale vereniging
"Burensportdienst".
Sedert 26 maart 2007 maakt de gemeente Zwevegem deel uit van de interlokale vereniging
‘Burensportdienst’ samen met volgende andere gemeenten en steden: Anzegem, Deerlijk, Harelbeke,
Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Avelgem.
Op 25 maart 2013 verleende de gemeenteraad haar goedkeuring aan de verlenging van het ‘lidmaatschap’
van de gemeente Zwevegem in de interlokale vereniging Burensportdienst.
De leden-gemeenten van de interlokale vereniging Burensportdienst leggen, conform de
oprichtingsovereenkomst, jaarlijks het jaarverslag en jaarrekening ter goedkeuring voor aan de
gemeenteraad.
Het jaarverslag is een samenvatting van de genomen acties. Het verslag bevat gegevens over de
samenstelling van de vereniging en de verschillende bijeenkomsten. De werking van Burensportdienst is
mogelijk zonder dotatie van de leden-gemeenten, dankzij de samenwerkingsovereenkomst met de provincie.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de jaarrekening en het jaarverslag.
3.
Goedkeuring aanpassing reglementen 'toelage voor werking jeugd- en
jongerenverenigingen', 'toelage voor werking jeugdateliers', 'toelage voor kampen' en
'toelage voor huur, energie en verzekering'.
De jeugdraad geeft regelmatig advies om het subsidiebeleid bij te sturen. Enkele jeugdwerkinitiatieven
dienen dikwijls te laat hun dossier in om in aanmerking te komen voor subsidies. De jeugdraad was in het
verleden steeds soepel met deze termijnen omdat ze het ook als een leerproces aanzien voor jongeren.
Vanuit enkele stipte verenigingen kwam hierop reactie. Er werd dan ook een voorstel ingediend en
Persnota gemeenteraad 24 februari 2014
pagina 1
goedgekeurd om laattijdige indieners te sanctioneren maar hen eveneens nog een kans te geven alsnog hun
dossier over te maken. Er wordt voorgesteld om met een strafpuntensysteem te werken (vanaf 1 week te
laat: -25%, 2 weken te laat: -50%, 3 weken te laat: -75%, vanaf 4 weken te laat: -100%).
De aanvraagformulieren en budgeten blijven ongewijzigd.
De aangepaste reglementen treden in werking vanaf 1 januari 2014.
4.
Goedkeuring subsidiereglement ter ondersteuning van initiatieven in het kader van
'Vlaanderen Feest'.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het subsidiereglement betreffende de initiatieven
voor Vlaanderen feest.
Tussen 1 juli en 11 juli viert Vlaanderen feest en hebben we de gelegenheid om te tonen wie we zijn, wat
we kunnen en wat we doen als Vlaming. Om dit te stimuleren en te ondersteunen is er vanuit de gemeente
Zwevegem vanaf 2014 per jaar een budget voorzien van 2500 euro. Dit budget dient om aan de lokale
verenigingen een basissubsidie toe te kennen van maximum 400 euro, aangevuld met maximum 100 euro
voor zover de activiteit in samenwerking met een lokale handelaar wordt georganiseerd (inzake catering,
toelevering materialen…).
5.
Goedkeuring opdracht en vaststellen wijze van gunnen voor het aanleggen van interne
nutsvoorzieningen op de site Transfo.
De werken van het oorspronkelijk dossier omvatten in hoofdzaak het aanleggen van gasleidingen,
drinkwater en bluswaterleiding, blaasleidingen voor glasvezel, en dubbele wachtbuizen met trekputten over
een totaal tracé van ongeveer 350 m.
Het tellerlokaal, vroeger pompgebouw van de fueltanks gelegen juist naast het locomotiefgebouw, wordt
uitgerust met nieuwe watertellers (Watergroep) en een nieuwe gascabine (Eandis). Deze zijn noodzakelijk
omdat de bestaande tijdelijke aansluitingen onvoldoende debiet en druk kunnen leveren voor gans de site
en de duiktank.
Dit dossier werd eerder goedgekeurd door de gemeenteraad in 2011, maar de laagste inschrijving was meer
dan 50% boven de raming. Op basis van deze uitslag werd beslist het dossier niet te gunnen in 2012, omdat
de andere dossiers ook vertraging hadden opgelopen o.m. door de asbestproblematiek.
Aan de ontwerper, De Klerck Engineering nv, werd gevraagd het bestek en de plannen te herwerken, met
een beperking van het tracé naar de hoofdgebouwen. Deze werken geven ons de zekerheid dat we
voldoende gastoevoer krijgen in het hoofdgebouw en dat de geplaatste brandhaspels naar behoren kunnen
werken. De blaasleidingen voor de glasvezel worden doorgetrokken tot in het technisch lokaal naast de
machinezaal. Op dit tracé wordt de voedingskabel voor de duiktank en het laagspanningsbord mee gelegd
van het tellerlokaal tot in het lokaal van algemeen laagspanningsbord naast de hoogspanningscabine. De
raming van het gewijzigd ontwerp bedraagt 194.468,15 euro exclusief btw of 235.306,46 euro inclusief btw.
Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding.
6.
Goedkeuring opdracht voor het realiseren van een nieuwe gasaansluiting en gascabine op
site Transfo.
De site Transfo is aangesloten op het aardgasnet, met een voorlopige en bovengrondse beperkte
aansluiting. Dit is onvoldoende om de gerenoveerde delen nu en in de toekomst van gas te bevoorraden.
Bijgevolg is het aangewezen om deze aansluiting weg te nemen en te vervangen door een nieuwe
aangepaste, ondergrondse aansluiting naar het tellerlokaal voor gas – en wateraansluiting. De kostprijs voor
Persnota gemeenteraad 24 februari 2014
pagina 2
deze nieuwe gasaansluiting en gascabine bedraagt 19.041,32 euro exclusief btw of 23.040,00 euro inclusief
btw.
7.
Goedkeuring opdracht voor het aanpassen van het waterleidingnet i.k.v. de herinrichting
openbaar domein in de Stokerijstraat, Oude Otegemstraat en Oude Deerlijkstraat te
Zwevegem.
Initieel werd door de Watergroep een vraag ingediend voor de aanpassing van het waterleidingnet en voor
de huisaansluitingen in de Stokerijstraat, de Oude Otegemstraat en de Oude Deerlijkstraat te Zwevegem.
De aanpassing van het waterleidingnet is noodzakelijk voor de geplande wegeniswerken in het kader van de
herinrichting van het openbaar domein in de Oude Otegemstraat, de Oude Deerlijkstraat en de Stokerijstraat
te Zwevegem. Tegelijk zullen ook alle huisaansluitingen vernieuwd worden.
Aangezien de autonome investeringskredieten nihil zijn, dienen deze werken gefinancierd te worden via
cashbetaling aan de Watergroep.
De werken worden geraamd op een totaal bedrag van 148.042,80 euro exclusief btw. De kosten voor deze
aanpassingswerken vallen voor 60% (88.825,68 euro) ten laste van het solidariteitsfonds van de Watergroep
en voor 40% ten laste van de gemeente Zwevegem, zijnde voor 59.217,12 euro exclusief btw of 71.652,72
euro inclusief btw.
8.
Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten i.k.v.
herinrichting openbaar domein in de Stedestraat, Sint-Jozefstraat, Oude Otegemstraat,
Oude Deerlijkstraat en Gaverstraat te Zwevegem.
De gemeente Zwevegem wenst, in het kader van de herinrichting van de Stedestraat, de St-Jozefstraat, de
Oude Otegemstraat, de Gaverstraat en de Oude Deerlijkstraat, de elektriciteitskabels voor laagspanning en
openbare verlichting ondergronds te brengen. Gelijktijdig zal Eandis in opdracht van de gemeente
Zwevegem in de Stedestraat, de St-Jozefstraat, de Oude Otegemstraat, de Gaverstraat en de Oude
Deerlijkstraat nieuwe openbare verlichting aanbrengen. Verder wenst Eandis in deze straten ook alle
huisaansluitingen te vernieuwen. Deze herinrichting wordt geraamd op 149.543,40 euro exclusief btw
medecontractant of 180.947,51 euro inclusief btw medecontractant ten laste van de gemeente.
9.
Goedkeuring herhalingsopdracht met bepaling wijze van gunnen voor het maaien van
wegbermen en ruige terreinen voor het dienstjaar 2014 (1e verlenging 2013).
De wegbermen worden sedert 1998 onderhouden op basis van een goedgekeurd bermbeheersplan. Sinds
2009 worden meer wegbermen gemaaid MET opraap van het maaisel. Dit zorgt voor minder verstoppingen
en vervuiling van baangrachten en afvoerbuizen. Zo voorkomen we wateroverlast.
De opdracht met bijhorend bestek van 2013 wordt voor de eerste keer verlengd in 2014. Deze opdracht
wordt geraamd op 107.502,45 euro inclusief btw.
10. Goedkeuring verslag vorige zitting gemeenteraad.
Het verslag van de gemeenteraadszitting d.d. 27 januari 2014 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Persnota gemeenteraad 24 februari 2014
pagina 3