Verschillende Opvattingen over Burgerschapsvorming

Verschillende Opvattingen over
Burgerschapsvorming, Verschillende Games?
Een onderzoek naar voorkeuren voor een bepaald type game onder
maatschappijleerdocenten
David van Duuren
s0056316
Universiteit Twente
Onderzoek van Onderwijs
Vakcode: 745420
19 maart 2014
Eerste beoordelaar: Margarita Jeliazkova MA MPhil
Tweede beoordelaar: Dr. Adam Handelzalts
1
Inhoudsopgave
1. Inleiding
3
2. Theoretisch Kader
6
2.1.
Burgerschapsvorming
6
2.2.
Burgerschapsvorming en Games
7
3. Methode
11
3.1.
Deelnemers
11
3.2.
Materialen en Procedure
12
3.3.
Data-analyse
14
4. Resultaten
4.1.
15
Analyse Q-sorts: Opvattingen Burgerschapsvorming
15
4.1.1. Interpretatie factor 1: Reflectie op maatschappij
16
4.1.2. Interpretatie factor 2: Deelname aan maatschappij
17
4.1.3. Overeenkomsten tussen factoren
18
4.2.
Analyse Interviews: Eigenschappen en Doelen Games
5. Discussie
19
27
5.1.
Conclusies Hoofd- en Deelvragen
27
5.2.
Verklaringen Conclusies
28
5.3.
Rol Games en Implementatie
29
5.4.
Suggesties Vervolgonderzoek
30
5.5.
Eindconclusie
31
Referenties
32
Bijlagen
35
Bijlage 1: Stellingen over Burgerschapsvorming
35
Bijlage 2a: In te vullen Q-sort
38
Bijlage 2b: Ideaaltypische Q-sort factor 1
39
Bijlage 2c: Ideaaltypische Q-sort factor 2
40
Bijlage 3: Interviewvragen Games
41
2
1. Inleiding
Ik heb dit verslag geschreven naar aanleiding van mijn onderzoek wat ik heb
uitgevoerd ter afsluiting van de Lerarenopleiding Voorbereidend Hoger Onderwijs in
Maatschappijleer
en
Maatschappijwetenschappen.
Vanuit
mijn
achtergrond
als
mediapsycholoog en mijn interesse in games heb ik besloten deze interesse mee te nemen
in dit onderzoek. Daarnaast is het mij gedurende de opleiding duidelijk geworden dat
burgerschapsvorming een centraal begrip is bij het vak maatschappijleer. Dit samen heeft
geleid tot het huidige onderzoek naar het verband tussen opvattingen over
burgerschapsvorming en voorkeur voor gebruik van een bepaald type game onder
maatschappijleerdocenten. In deze inleiding zal de aanleiding voor het onderzoek verder
uiteengezet worden.
Volgens de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) zijn middelbare scholen verplicht
om actief burgerschap en integratie te bevorderen. Actief burgerschap wordt in de
beschrijving van de wet gedefinieerd als ‘de bereidheid en het vermogen deel uit te maken
van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren’ (Wet op voortgezet
onderwijs, artikel 17). Tegelijkertijd wordt scholen de vrijheid gegeven om het bevorderen
van deze zaken zelf vorm te geven. In het wetsartikel worden de vakken maatschappijleer en
maatschappijwetenschappen niet expliciet genoemd met betrekking tot het bevorderen van
actief burgerschap. Echter, het handboek vakdidactiek maatschappijleer, een boek dat
bedoeld is voor studenten aan lerarenopleidingen maatschappijleer, koppelt het begrip
burgerschap wel expliciet aan de vakken maatschappijleer en maatschappijwetenschappen
(Olgers, Otterdijk, Ruijs, Kievid & Meijs, 2010). Deze vakken vormen de kern van
burgerschap. Olgers et al. (2010) wagen zich niet een eenduidige definitie van het begrip. In
plaats hiervan wordt de complexiteit van de invulling van het begrip erkend. Deze
toenemende complexiteit hangt samen met de toenemende complexiteit van de
samenleving zelf. Ook Jones en Caventa (2002) stellen dat van het begrip burgerschap meer
dan driehonderd definities bestaan.
Burgerschap is dus een complex begrip en scholen hebben de vrijheid hun eigen visie
omtrent het begrip te vormen en deze visie te vertalen naar leerdoelen. Ze kunnen dus zelf
vorm geven aan het proces van burgerschapsvorming. Vanuit de wet ligt de nadruk wel op
3
actief burgerschap, wat wil zeggen dat het bevorderen van deelname aan de maatschappij
essentieel is. Dit komt overeen met de derde belangrijke doelstelling van de vakken
maatschappijleer en maatschappijwetenschappen die Olgers et al. (2010) formuleert: naast
‘politieke geletterdheid’ (het cognitieve niveau) en ‘politiek oordeelsvermogen’ (het
affectieve
of
waardeniveau)
is
’het
vermogen
tot
politieke
participatie’
(het
handelingsniveau) doel van beide vakken. Een belangrijke vraag is hoe deze doelstellingen
het beste behaald kunnen worden. Dit onderzoek sluit daarbij aan door de visie van
docenten op burgerschapsvorming en de rol van nieuwe onderwijsmethoden te
onderzoeken.
Volgens Sim & Print (2005) is goed burgerschap iets wat niet zozeer onderwezen kan
worden, maar vooral iets wat moet worden overdacht, ervaren en gedaan. Het blijkt dat een
actieve houding met betrekking tot hun leerproces leidt tot een actieve houding tot
participatief burgerschap bij leerlingen (Print & Smith, 2000). Het is belangrijk om te
onderzoeken of andere vormen van onderwijs hierin een rol kunnen spelen, die wellicht
beter aansluiten op de te ontwikkelen vaardigheden. Het is bijvoorbeeld gebleken dat
jongeren die games met burgerschapsthematiek spelen of games waarin sociale of morele
zaken in voorkomen significant meer blijk geven van betrokkenheid bij de politiek en
maatschappij dan jongeren die deze game-ervaring niet hebben (Kahne, Middaugh & Evans,
2009). Dit onderzoek zal zich daarom toespitsen op het gebruik van games in de lespraktijk
door docenten maatschappijleer, aangezien burgerschapsvorming een belangrijk doel van
hun vak vormt (Olgers et al., 2010).
Het onderzoek is exploratief van aard hetgeen wil zeggen dat er van te voren geen
hypotheses worden geformuleerd. Het gegeven dat er vele opvattingen over burgerschap
bestaan veronderstelt dat verschillende maatschappijleerdocenten er ook verschillende
opvattingen over burgerschap over zullen nahouden. De volgende onderzoeksvraag wordt
gesteld:
Is er een verband tussen een bepaalde opvatting van burgerschapsvorming en een voorkeur
voor een bepaald type game bij maatschappijleerdocenten?
4
Dit leidt tot de volgende deelvragen:
1. Wat is de opvatting van de docenten wat betreft burgerschapsvorming?
2. Welke eigenschappen moeten games volgens de docenten hebben om geschikt te zijn
voor onderwijs?
3. Welke doelen willen docenten bereiken met games?
4. Wat is het verband tussen de opvatting van de docenten wat betreft
burgerschapsvorming en de voorkeur voor bepaalde eigenschappen van games
enerzijds en de doelen die docenten willen bereiken met games anderzijds?
In het theoretisch kader wordt dieper ingegaan op de complexiteit van het begrip
burgerschapsvorming en de verschillende opvattingen die daaruit voortvloeien. Tevens
wordt nader bekeken aan wat voor eigenschappen games kunnen voldoen wat tot gevolg
heeft dat games op sommige punten met elkaar overeenkomen en op sommige punten juist
anders zijn.
5
2. Theoretisch Kader
In dit hoofdstuk zullen eerst verschillende opvattingen over burgerschapsvorming
verder toegelicht worden, waarna de koppeling met games zal worden gemaakt. Vervolgens
zal het huidige onderzoek kort geïntroduceerd worden.
2.1. Burgerschapsvorming
Om de complexiteit van het begrip burgerschapsvorming inzichtelijk te maken, wordt
er bij dit onderzoek gebruik gemaakt van de ‘grid-group theory’ (Thompson, Ellis &
Wildavsky, 1990). Jeliazkova (2013) heeft deze theorie toegepast op burgerschapsvorming
door een raamwerk te ontwikkelen om verschillende waardeoriëntaties op dit gebied te
begrijpen (zie figuur 1). Dit raamwerk beschrijft vier met elkaar concurrerende opvattingen
over hoe burgerschapsvorming moet worden vormgegeven. Deze vier vormen of
waardeoriëntaties zijn fatalisme, hiërarchie, egalitarisme en individualisme. In elke
samenleving kunnen deze vormen in meer of mindere mate teruggevonden worden en
verhouden ze zich dynamisch ten opzichte van elkaar.
Figuur 1. Vier waardeoriëntaties van opvattingen over burgerschapsvorming
De verschillende opvattingen van docenten maatschappijleer met betrekking tot de
vorm van burgerschap die zij willen ontwikkelen bij hun leerlingen kunnen in dit figuur
6
worden geplaatst. Jeliazkova (2013) legt dit raamwerk als volgt uit. Bij individualisme en
egalitarisme is het doel op te leiden tot kritische burgers. De docent neemt de rol van coach
op zich. In het geval van individualisme heeft de kritische houding het doel om persoonlijke
groei en winst te bewerkstelligen, terwijl deze houding bij egalitarisme draait om het
bewaken van gelijkheid tussen mensen. Fatalisme en hiërarchie leiden op tot zogenaamde
‘goede‘ burgers. Bij fatalisme gaat het er om dat burgers uit de problemen blijven, terwijl bij
hiërarchie het doel is zich aan de regels en wetten te houden. Hiërarchie en egalitarisme
hebben op hun beurt gemeen dat ze bepaalde waarden in zich dragen die over dienen te
worden gebracht, terwijl individualisme en fatalisme juist politiek neutraal zijn. Bij deze
laatste twee waardeoriëntaties uit dit zich door burgers te wijzen op hun rechten, terwijl het
bij hiërarchie en egalitarisme om verantwoordelijkheden draait. Bij hiërarchie uit deze
verantwoordelijkheid zich in kennis van democratische instituties en burgers te wijzen op
hun stemrecht, terwijl bij egalitarisme de verantwoordelijkheid vorm krijgt door een actieve
participatie in de samenleving. De nadruk bij deze waardeoriëntatie ligt dus op vaardigheden
en niet op kennis. Bij fatalisme spelen vaardigheden ook een centrale rol: uit de problemen
blijven vereist actie. Bij individualisme staat net als bij hiërarchie kennis centraal: de burger
kent zijn rechten en wendt deze aan om zijn of haar persoonlijke doelen te bereiken
(Jeliazkova, 2013 p. 376, vrij vertaald uit het Engels). Verschillende opvattingen over
burgerschap hebben dus elk hun eigen plek binnen het figuur en hangen in meer of mindere
mate samen met elk van de vier waardeoriëntaties.
2.2. Burgerschapsvorming en Games
Zoals gesteld wordt het verband tussen het spelen van games (met
burgerschapsthematiek en / of games waar sociale en morele zaken in voorkomen) en
betrokkenheid bij de politiek en maatschappij (Kahne et al. 2009) concreet aangetoond.
Daarnaast hebben ook Chee, Loke en Tan (2009), Chee, Mehrotra en Liu (2012), Bachen,
Hernández-Ramos en Raphael (2012) en Simkins en Steinkuhler (2008) onderzoek gedaan
naar het gebruik van games. Hieruit bleek ook een duidelijk positief effect van het spelen van
games op bepaalde aspecten van burgerschap. Chee et al. (2009) hebben bijvoorbeeld
aangetoond dat de thema’s samenwerken met anderen, het hebben van mededogen voor
7
anderen, het omarmen van raciale diversiteit, het geloven in gelijkheid tussen rassen, het
ervaren van verantwoordelijkheid voor de eigen daden en het tonen van actief burgerschap
met een daarbij behorend bewustzijn bij leerlingen waren versterkt nadat zij gedurende een
lessenreeks de game Space Station Leonis (2009) hadden gespeeld. Chee et al. hebben in
2012 aangetoond dat leerlingen die gedurende een periode de game Statecraft X (2012)
speelden beter in staat waren hun visie over de maatschappij te etaleren dan leerlingen die
les hadden gehad door het krijgen van instructie van een docent. Specifiek ging het om het
presenteren van meerdere standpunten op gebalanceerde en samenhangende wijze, het
voorstellen van mogelijke oplossingen voor problemen ondersteund door bewijs en
argumenten, het vertonen van actief burgerschap, en overtuigingskracht (Chee et al., 2012).
Bachen et al. (2012) vonden dat het spelen van de game Real Lives (2010) leidde tot meer
‘globale’ empathie en een verhoogde interesse voor andere landen vergeleken met een
controlegroep die informatie op internet opzochten en ter afsluiting een powerpoint
presentatie moesten maken. Verder is gebleken dat het spelen van role-playing games leidt
tot ethische en kritische argumentatievaardigheden (Simkins & Steinkuhler, 2008).
Raphael, Bachen, Lynn, Baldwin-Philippi en McKee (2010) hebben een raamwerk
ontwikkeld om de verschillende games in te delen (figuur 2). Hiermee kan overzicht worden
verkregen van de verschillende soorten games en de verschillende effecten die deze games
kunnen bewerkstelligen.
Agency
Expediency
Ethics
Structure
Figuur 2. Conceptueel raamwerk games (Raphael et al., 2010).
8
Het figuur toont vier kwadranten die worden gevormd door twee continua,
bestaande uit de begrippen ‘structure’ tegenover ‘agency’, en ‘ethics’ tegenover
‘expediency’. In het geval dat de speler in een game in staat wordt gesteld invloed uit te
oefenen op een politieke, sociale, economische of culturele structuur is er sprake van
agency. Bij een game met een hoge mate van agency kan de speler bijvoorbeeld de
economische situatie van een samenleving verbeteren of verslechteren, bijvoorbeeld in de
rol van een minister van financiën. Bij een game die hoog scoort op structure moet de speler
handelen binnen een bepaalde politieke, sociale, economische, of culturele structuur terwijl
hij of zij deze niet veranderen kan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de speler in een
game in de rol van een burger kruipt die onderdeel uitmaakt van een samenleving. Wanneer
een game hoog scoort op ethics dan is het noodzakelijk, om verder te komen, dat de speler
in een game stilstaat bij vraagstukken waarbij ethische aspecten een rol spelen. Bij een game
die hoog scoort op expediency is het ook mogelijk dat de game ethisch beladen
vraagstukken in zich draagt, maar het is niet noodzakelijk dat de speler zich hierover buigt
om vooruitgang te boeken in de game.
Het is te verwachten dat er een verband bestaat tussen de eigenschappen van een
game volgens het raamwerk van Raphael et al. (2010) en de vorming van burgerschap
volgens het raamwerk van Jeliazkova (2013). Chee et al. (2009) hebben de game Space
Station Leonis gebruikt, maar deze game heeft verschillende modi die met name op
structure en agency heel anders scoren. Hierdoor is het moeilijk een koppeling te maken
tussen eigenschappen van de game en de gevonden effecten. Wat betreft de game
Statecraft X dat door Chee et al. (2012) is gebruikt, is wel een eenduidiger plaatsing in het
raamwerk van Raphael et al. (2010) mogelijk. In deze game is de speler heerser van een
fictief land dus is er sprake van agency. Deze game zorgt ervoor dat leerlingen hun visie op
de maatschappij beter kunnen presenteren en hiervoor argumenten kunnen geven. Real
Lives, gebruikt door Bachen et al. (2012), scoort met name hoog op structure en ethics en
leidt tot verhoogde ‘globale’ empathie. Toch is het problematisch om op basis van het
onderzoek van Chee et al. (2009; 2012), Bachen et al. (2012) en Simkins en Steinkuehler
(2008) conclusies te trekken over effecten van verschillende soorten games op
burgerschapsvorming, omdat ze geen games onderling vergeleken hebben die zich in
verschillende kwadranten in het raamwerk van Raphael et al. (2010) bevinden. Hierdoor is
9
het onduidelijk of de gevonden effecten algemene effecten van games zijn, of specifiek voor
het soort game dat gebruikt is in het onderzoek.
Wanneer docenten games zullen gaan implementeren in hun onderwijs moeten ze
een keuze maken voor een game die zij geschikt achten. In Raphael et al. (2010) wordt op
hypothetische wijze de koppeling tussen games die zich bevinden in een bepaalde kwadrant
en een bepaald type burgerschap gelegd, maar zoals hierboven duidelijk is geworden, is deze
koppeling nog niet door middel van onderzoek gelegd. Het is echter aannemelijk dat als
gevolg van een bepaalde opvatting van burgerschapsvorming van de docent een game wordt
uitgekozen waarin vaardigheden aan bod komen die aansluiten bij zijn of haar opvattingen.
In dit onderzoek zal dan ook niet naar de relatie tussen het type game en de effecten
daarvan worden gekeken, maar of docenten op deze basis de games ook daadwerkelijk
selecteren. Dit onderzoek dient om meer inzicht te geven wat betreft deze relatie. Hierbij
zullen de eigenschappen van de games meegenomen worden, evenals de doelen die de
docenten met de games willen bereiken.
10
3. Methode
Aangezien voorgaand onderzoek nog weinig kaders biedt om de onderzoeksvragen te
beantwoorden is het onderzoek exploratief van aard. De uitvoering ervan bestaat uit twee
delen. Het raamwerk (figuur 1) en de onderzoeksmethode van Jeliazkova (2013) zullen
gebruikt worden voor het eerste gedeelte van het onderzoek, waarbinnen opvattingen over
burgerschapsvorming worden blootgelegd. Het gaat hierbij om de Q-methode (Stephenson,
1953), een onderzoeksmethode om subjectiviteit in kaart te brengen. Een beknopte greep
van onderwerpen waarbij de Q-methode is toegepast zijn
bijvoorbeeld milieu en
leefomgeving (Doody, Kearny, Barry, Moles en O’ Regan, 2008; Cuppen, Breukers,
Hisschemöller en Bergsma, 2009; Giannoulis, Botetzagias en Skanavis 2010), virtuele
gemeenschappen (Liu, 2011; Rodriguez, 2013), politieke gekleurdheid (Zechmeister, 2006),
onderwijsbeleid (Hoppe & Jeliazkova (2006) en burgerschap en burgerschapsvorming
(Theiss-Morse, 1993; Anderson, Avery, Pederson, Smith en Sullivan, 1997; Jeliazkova, 2013).
Wat betreft het tweede deel, met als doel de voorkeur voor een bepaald type game
in kaart te brengen, wordt gebruik gemaakt van een semigestructureerd interview dat
ontwikkeld is voor dit specifieke onderzoek. Het raamwerk van Raphael et al. (2010, figuur 2)
dient als uitgangspunt voor de meeste vragen, omdat dit een goed kader biedt voor de
indeling van games die gebruikt kunnen worden voor burgerschapsvorming. Ook is er een
aantal vragen gebaseerd op Rice (2007), die een aantal punten benoemt die de
implementatie van games in de onderwijspraktijk moeilijk maakt. Hierdoor kan ook een goed
beeld van de daadwerkelijke implementatie van games verkregen worden. In dit hoofdstuk
zal eerst omschreven worden wat de kenmerken waren van de deelnemers, waarna
materialen, procedure en data-analyse aan de orde komen.
3.1. Deelnemers
Aan het onderzoek deden tien maatschappijleerdocenten mee. Onder deze tien
deelnemers bevonden zich twee docenten die reeds gebruik maakten van games in hun
lessen en uit acht docenten die dit niet deden maar hier wel positief tegenover stonden.
Zeven docenten waren man en drie vrouw. De gemiddelde leeftijd was 33,7 jaar. Zeven van
11
hen waren docent maatschappijleer in het middelbaar onderwijs, waarvan drie onderwijs
verzorgden aan alle niveaus van het vmbo, drie aan de HAVO en het VWO en een die zowel
lesgaf aan het vmbo als de HAVO en het VWO. Eén docent gaf leren, loopbaan &
burgerschap op het mbo en twee waren studenten aan een eerstegraads lerarenopleiding
maatschappijleer die recente stage-ervaring hadden met lesgeven aan de HAVO en het
VWO. De deelnemers werden op een drietal manieren geworven, namelijk door middel van
een oproep op Twitter, een oproep in een besloten groep op Facebook en een advertentie in
de nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Docenten Maatschappijleer.
3.2. Materialen en Procedure
Voor het uitvoeren van het onderzoek ging de onderzoeker naar de scholen waar de
deelnemende docenten maatschappijleer werkzaam waren. Voordat de afname van start
ging werden de docenten geïnformeerd over hoe het onderzoek in zijn werk ging en wat de
verwachte duur was. De docenten verleenden hun toestemming voor deelname door het
zetten van hun handtekening.
Het eerste deel van het onderzoek bestond uit de uitvoering van de Q-methode met
het doel verschillende opvattingen van burgerschapsvorming in kaart te brengen. Voor
uitgebreide informatie over de Q-methode zie Watts & Stenner (2012). Evenals het
raamwerk afgebeeld in figuur 1 is de daaruit afgeleide Q-set overgenomen van Jeliazkova
(2013).
Deze
Q-set
bestond
uit
eenenveertig
stellingen
over
burgerschap
en
burgerschapsvorming en besloegen het gehele scala aan meningen, opinies en vraagstukken
en dergelijke ten aanzien van dit onderwerp. Het materiaal van Jeliazkova (2013) was
zodoende zeer geschikt voor dit onderzoek. De eenenveertig stellingen zijn opgenomen in
bijlage 1.
De eenenveertig stellingen waren uitgeprint op hard papier en uitgeknipt zodat er
kaartjes ontstonden met elk een stelling er op. Tevens waren er negen kaartjes met elk een
getal erop, namelijk -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 en +4. In deze volgorde van links naar rechts
werden deze negen kaartjes voor de docent neergelegd op een tafel of bureau die groot
genoeg was om de Q-sort er op te kunnen plaatsen. Volgens een in Watts & Stenner (2012)
12
gedetailleerd uitgelegde procedure werd vervolgens het sorteren uitgevoerd. In de voltooide
Q-sort lagen de stellingen waar de docent het het minst mee eens was of het meest
negatieve gevoel bij kreeg uiterst links. De stellingen waar de docent het het meest mee
eens was of het meest positieve gevoel bij kreeg werden uiterst rechts geplaatst. De
stellingen waar de docent neutraal tegenover stond dan wel geen of gemengde gevoelens bij
kreeg werden in het midden geplaatst. De ruimtes tussen het neutrale midden en de
uiteinden werden gevuld met kaartjes met oplopende negatieve dan wel positieve gevoelens
en meningen naar de uiteinden toe. De vorm van de Q-sort is te zien in bijlage 2a. Na afloop
van het sorteren werden twee vragen gesteld en opgenomen met een smartphone. Om
redenen uitgezet in Gallagher & Porock (2010) is besloten het kwalitatieve gedeelte van de
Q-methode klein te houden. De vragen waren de volgende:
-
Kunt u uw keuze voor de plaatsing van de vier stelling aan de meest uiterste zijden
toelichten?
-
Zijn er andere stellingen die u zijn opgevallen en waar u iets over kwijt wilt?
Het tweede deel van het onderzoek was het semigestructureerde interview over games.
Zoals reeds beschreven zijn de vragen voornamelijk afgeleid van de eigenschappen binnen
het raamwerk van Raphael et al. (2010). Door zowel de opvattingen wat betreft
burgerschapsvorming als ook de voorkeuren voor bepaalde games te achterhalen, kan het
verband tussen beide in kaart gebracht worden. Deze vragen waren gericht op de voorkeur
voor bepaalde gameplay en inhoud, de rol van het personage, de spelwereld en de interactie
tussen beide. Ook is gevraagd naar de doelen die de docent met de game wil bereiken en
hoe dit gekoppeld kan worden aan de eindtermen van het vak maatschappijleer. Ook is er
aantal vragen afgeleid van de punten van Rice (2007) die gaan over waarom het lastig is
games in de onderwijspraktijk toe te passen. Hierbij is gevraagd hoe de docent de game in
het lesprogramma zou willen integreren of al geïntegreerd heeft en de redenen voor het nog
niet gebruiken van games in de les. De vragen zijn opgenomen in bijlage 3.
13
3.3. Data-analyse
Als eerste zijn de Q-sorts geanalyseerd. De analyse van de Q-sorts bestaat uit 3
stappen, namelijk hoe van de Q-sorts naar de factoren wordt gekomen, hoe van de factoren
wordt gekomen naar de Q-sort die een factor representeert en hoe van deze ideaaltypische
Q-sorts tot een interpretatie wordt gekomen. De eerste stap is het onttrekken van een of
meer factoren aan de tien Q-sorts. De kern van deze factor analyse is reductie. Bij deze
reductie staat de volgende vraag centraal: zijn er tussen de tien Q-sorts, die dus van elk van
de deelnemers een holistisch beeld geven van hun opvatting over burgerschapsvorming,
onderliggende overeenkomsten te vinden? Met andere woorden, zijn er Q-sorts die in hoge
mate met elkaar samenhangen? Wanneer er een bepaalde, statistisch significante,
gemeenschappelijkheid tussen meerdere Q-sorts kan worden geïdentificeerd is er sprake
van een factor. Op basis van de significante factorladingen wordt er in de tweede stap voor
beide factoren een ideaaltypsiche Q-sort gevormd. Dit gebeurt aan de hand van een
gewogen gemiddelde van deze dikgedrukte ladingen: hoe hoger de lading, hoe meer deze Qsort de ideaaltypsiche Q-sort representeert en dus hoe zwaarder deze meetelt. De derde en
belangrijkste stap is het interpreteren van de factoren. Eerst zullen de verschillen worden
bekeken tussen beide factoren, daarna de overeenkomsten, die samen een holistisch beeld
vormen van beide factoren.
De tien interviews zijn allen in zijn geheel uitgetypt en samengevat. Vervolgens zijn
de antwoorden uit deze samenvattingen gecodeerd, wat er op neer komt dat de relevante
centrale opmerkingen uit de samenvattingen zijn onttrokken. Deze opmerkingen zijn per
factor samengevoegd, zodat de antwoorden van beide groepen vergeleken konden worden
op inhoud en frequentie. Deze vergelijking wordt gepresenteerd door middel van tabellen. In
de meeste gevallen gebeurt dit per vraag, maar in enkele gevallen zijn er meerdere vragen
samengevoegd omdat de centrale opmerkingen onttrokken uit de antwoorden op deze
vragen in hoge mate op elkaar gelijkend waren.
14
4. Resultaten
In deze sectie zullen eerst de Q-sorts geanalyseerd worden volgens de drie stappen
die uitgelegd zijn bij de methode, waarna de antwoorden op de interviewvragen voor de
verschillende factoren worden vergeleken.
4.1. Analyse Q-sorts: Opvattingen Burgerschapsvorming
Zoals gesteld heeft de eerste stap van de analyse als doel om factoren te onttrekken
aan de Q-sorts van de deelnemers. Door middel van het programma PQmethod (Schmolck,
2002) zijn er uit de tien Q-sorts twee factoren onttrokken en geroteerd (tabel 1), die samen
62% van de verklaarde variantie bevatten.
Tabel 1. De twee factoren die onttrokken zijn uit Q-sorts en geroteerd. Ladingen van 0.50 en hoger
gelden als significante ladingen op die factor en zijn dikgedrukt. Wanneer een docent op beide
factoren een lading van 0,50 of hoger heeft, wordt de hoogste lading meegenomen.
Q-
Ladingen op factor Ladingen op factor
sort
1
2
1
0.77
0.46
2
0.67
0.47
3
0.43
0.73
4
0.50
0.29
5
0.65
0.51
6
0.56
0.60
7
0.69
0.46
8
0.74
0.27
9
0.39
0.57
10
0.26
0.68
De correlatie tussen beide factoren bedraagt 0,79 (tabel 2), dit betekent dat er veel
consensus is tussen beide factoren. Er zijn dus meer overeenkomsten dan verschillen tussen
beide opvattingen over burgerschap.
15
Tabel 2. Correlatie tussen beide factoren
Factor 1
Factor 2
Factor 1
1
0,79
Factor 2
0,79
1
De in stap 2 onttrokken ideaaltypische Q-sorts op basis van de gewogen gemiddelde
van de dikgedrukte ladingen kunnen gevonden worden in bijlage 2b en 2c. Aan de hand van
deze ideaaltypische Q-sorts zijn beide factoren geïnterpreteerd. De interpretatie van de
factoren en overeenkomsten tussen beide, die er zoals te zien aan de hoge correlatie is,
zullen hier onder worden beschreven.
4.1.1. Interpretatie factor 1: Reflectie op maatschappij
Het gemeenschappelijke kenmerk van de zes docenten die tot factor 1 behoren is de
nadruk op reflectie op en nadenken over de maatschappij. Stellingen die door de docenten
binnen deze factor positief, en relatief positiever ten opzichte van de docenten in factor 2,
worden beoordeeld zijn bijvoorbeeld gericht op onderzoeks- en discussievaardigheden.
Bovendien zien de docenten hun rol meer als coach dan als vakspecialist. De docenten zien
het vooral als hun taak om de reflectiecapaciteiten bij de leerlingen aan te wakkeren. Een
docent stelt bijvoorbeeld dat hij het belangrijk vindt dat de leerlingen in staat zijn zelf
nieuwe kennis te creëren, waarbij de docent als begeleider van dit proces optreedt. In de rol
van coach stellen de docenten de leerlingen dus in staat ontdekkingen te doen.
Hierbij ligt ook de nadruk op de vaardigheid om zelfstandig na te denken en een
eigen mening te vormen en niet uit te gaan van opgelegde denkbeelden. Ook moeten
leerlingen inzien dat alle meningen en invalshoeken ten aanzien van een bepaald onderwerp
bestaansrecht hebben. Ook de stelling waarin het doel denkende burgers op te voeden naar
voren komt wordt positief beoordeeld. De docenten vinden dan ook dat leerlingen een
omgeving nodig hebben waarin ze de problemen van de samenleving kunnen bespreken,
zonder iemand die ze met opgeheven vingertje op fouten wijst. Een docent licht toe:
‘Leerlingen denken niet zelden dat ik ze zal corrigeren als ze hun standpunt openbaar
maken. Ik wil juist dat alles bespreekbaar is. Ik wil leerlingen motiveren na te denken over
16
hun standpunten, dat ze zichzelf de vraag stellen: waarom denk ik dit?’ Ze zijn het dan ook
niet eens met de stelling dat problemen die onderwerp zijn van verhitte politieke discussies
niet in de les moeten worden besproken.
Tenslotte leggen deze docenten de nadruk op het begrijpen van de structuren van de
politiek en het gebruiken van theorieën en modellen om de wereld te begrijpen. De
docenten in deze groep reageren bijvoorbeeld zeer positief op de stelling ‘Ik word blij
wanneer de leerlingen structuren en wetmatigheden beginnen te ontdekken en de wereld
van de politiek proberen te begrijpen’.
4.1.2. Interpretatie factor 2: Deelname aan maatschappij
In tegenstelling tot factor 1 ligt bij factor 2, waar vier docenten toe behoren, de
nadruk op deelname aan de maatschappij. De nadruk ligt sterker op deelname aan de
samenleving, bijvoorbeeld de stelling ‘de docent moet aan de leerlingen duidelijk maken dat
ze deel moeten nemen aan de samenleving, als ze daarin een positie willen veroveren’ wordt
positief beoordeeld. Daarnaast vinden docenten het erg belangrijk dat leerlingen leren
onafhankelijk te zijn en zelfstandig besluiten te nemen en dat ze houdingen en vaardigheden
ontwikkelen om in de huidige complexe wereld te overleven. Een docent licht toe dat het
zelfstandig en onafhankelijk worden van leerlingen de essentie is van het onderwijssysteem
waar ze in werkt.
Opvallend is dat bij factor 2 ook meer nadruk wordt gelegd op de voorbeeldfunctie
van de docent. De docent moet een voorbeeld van eerlijk en respectabel gedrag geven. De
toelichting luidt dat wanneer de docent geen goede uitstraling heeft, zowel qua gedrag als
uiterlijk voorkomen, dit geen goede invloed zal hebben op de leerlingen. De toelichting van
docenten hierbij lag op deelname in de maatschappij: hoe ga je met mensen om, hoe spreek
je ze aan?
De docenten die vallen binnen factor 2 vinden het hierbij belangrijk dat de leerlingen
in staat zijn om binnen de democratie te functioneren. Ze moeten weten hoe het werkt en
waarom het de moeite waard is. Een docent zegt hierover het volgende: ‘Ik laat ze op
actieve wijze kennis maken met de democratie door de leerlingen een grondwet te laten
schrijven en ze een politieke partij op te richten. Op die manier leren ze dat de democratie
17
heel belangrijk is.’ In relatie met het vorige punt, ook de voorbeeldfunctie van de docent valt
binnen het kader van de democratie, met de stelling ‘het is mijn plicht als burger en docent
om mijn stem te laten horen wanneer dat nodig is, en niet alleen via de zogenaamde
politieke kanalen’ zijn ze het niet eens. De democratie lijkt voor de docenten het kader te
vormen waarin deelname van de leerlingen aan de maatschappij wordt gestimuleerd, terwijl
bij factor 1 juist wordt gestimuleerd deze kaders kritisch te bekijken.
4.1.3. Overeenkomsten tussen factoren
Uit stap 2 van de analyse is duidelijk geworden dat, ondanks het in het oog
springende verschil tussen beide factoren, de correlatie tussen beide factoren hoog is.
Docenten binnen beide factoren zijn het er over het algemeen over eens dat
burgerschapsvorming kritisch denken moet bevorderen. Ze zijn het beide sterk eens met de
stelling ‘We moeten jongeren leren om kritisch te zijn en niet alles te geloven wat ze zien en
horen door de media’; in beide ideaaltypische Q-sorts wordt dit statement geplaatst aan de
uiterst positieve kant van de verdeling. Er is een gedeelde vrees onder docenten dat de
(sociale) media bepalen wat jongeren denken; volgens de docenten zijn de media het
grootste gevaar die kritisch denken bij jongeren in gevaar brengen. Ook gerelateerd hieraan
is het feit dat docenten binnen beide factoren het sterk oneens zijn met het verdedigen van
staatsbelangen als docent en het doel van burgerschapsvorming om eenheid, loyaliteit aan
de staat en nationale trots te cultiveren. Docenten gaven aan dat het opleggen van een
bepaalde ideologie overeenkomt met hoe het onderwijs in dictaturen wordt gebruikt en dus
ongewenst is. Kortom, onderwijs moet volgens beide groepen docenten kritisch denken
stimuleren.
Tevens vinden docenten dat normen en waarden besproken moeten worden en dat
docenten zich niet angstvallig neutraal moeten opstellen. Het kan dus volgens de docenten
niet de bedoeling zijn om alleen onomstreden feiten over de samenleving te presenteren.
Gezegd wordt dat de bouwstenen van de samenleving sociale normen zijn, dus wanneer
deze buiten beschouwing worden gelaten er volledig voorbij wordt gegaan aan de essentie
van het vak. Verder wordt gesteld dat wanneer je geen mening geeft, je er ook geen terug
krijgt, en dat het goed is wanneer de leerlingen zien dat de docent ook gewoon iemand is die
deelneemt aan de maatschappij, die bepaalde afwegingen maakt. Deze afwegingen worden
18
in de les impliciet duidelijk en daar kunnen de leerlingen veel aan hebben. Dat is ook
gerelateerd aan het feit dat ook de docenten uit factor 1, net als factor 2 waarbij het
hiervoor ook is genoemd, het eens zijn met de stelling ‘Burgerschapsvorming moet gericht
zijn op het ontwikkelen van houdingen en vaardigheden die leerlingen nodig hebben om in
de huidige complexe wereld te overleven’. Daarnaast is één stelling gerelateerd hieraan
significant positiever beoordeeld door docenten binnen factor 2, maar waren ook docenten
uit factor 1 het sterk eens met deze stelling. Hierbij gaat het om de stelling ‘We moeten
jongeren leren onafhankelijk te zijn en zelfstandig besluiten te nemen’.
Beide groepen docenten wijzen verder resoluut de stelling ‘Voor de meeste
leerlingen is politiek te abstract en onbegrijpelijk: dat is meer iets voor elitescholen’ van de
hand. Bij beide factoren wordt deze stelling ver aan de negatieve zijde van de verdeling
geplaatst.
4.2. Analyse Interviews: Eigenschappen en Doelen Games
Aan de hand van de indeling van docenten over de twee factoren zijn de vragen van
de interviews geanalyseerd. De resultaten zijn in onderstaande tabellen te vinden. De
antwoorden op vraag 2 (koppeling games aan eindtermen), 3 (te bereiken doelen met
games) & 10 (redenen gebruik games) en 6 (eigenschappen spelwereld) & 7 (interactie
personage en spelwereld) zijn samengevoegd vanwege grote overeenkomsten. In de
tabellen komen eerst de opmerkingen aan bod die door docenten uit beide factoren zijn
genoemd. Daarna worden eerst unieke opmerkingen van docenten uit factor 1 beschreven
en vervolgens de unieke opmerkingen voor factor 2. In de toelichting bij de tabellen zal de
nadruk gelegd worden op de verschillen tussen de twee groepen docenten. Belangrijk is dat
als een bepaalde opmerking niet door een docent is gemaakt, dat niet betekent dat de
betreffende docent het niet met de inhoud ervan eens is. Het betekent louter dat de docent
deze reactie zelf niet als antwoord op de vraag heeft gegeven.
Vraag 2 ging over de koppeling van games aan de eindtermen van het vak
maatschappijleer, vraag 3 gingen over de te bereiken doelen van het gebruik van games en
in vraag 10 werd naar de redenen voor het gebruik van games gevraagd. Het valt op dat
19
vooral binnen docenten die deelname aan de maatschappij belangrijk vinden de nadruk
wordt gelegd op de koppeling aan de lesstof en begrippen, terwijl de docenten uit de groep
‘reflectie’ meer nadruk leggen op de ervaring. Hierbij is niet direct een relatie te leggen met
de inhoud van de factoren. Wel kan gezegd worden dat de docenten die deelname
belangrijk vinden, uit factor 2, wellicht minder nadruk leggen op het overstijgen van de stof
en kritisch denken, maar het goed begrijpen van de stof. Dit kwam ook bij de stellingen in
factor 2 naar voren, waarin docenten het belangrijk vonden dat leerlingen binnen de
structuur van de maatschappij kunnen functioneren.
Daarnaast valt op dat de docenten van factor 1, die de nadruk leggen op reflectie, het
belangrijk vinden dat de leerlingen betrokken worden bij de les en zien games als een goed
middel om dit te bereiken. Ook hier is niet direct een koppeling met de inhoud van de
factoren te vinden.
Tabel 3. Doelen games en koppeling aan eindtermen maatschappijleer (vraag 2, 3 en 10)
Factor 1 – Reflectie op maatschappij (N=6)
Factor 2 – Deelname aan maatschappij (N=4)
Koppelen aan lesstof, begrippen (3)
Koppelen aan lesstof, begrippen (3)
Ervaren (4)
Ervaren (1)
Verhoogde motivatie (3)
Verhoogde motivatie (2)
Leuk om te doen (2)
Leuk om te doen (1)
Interactief (2)
Interactief (1)
Geen karakter opgedrongen (1)
Geen karakter opgedrongen (1)
Leerlingen erbij betrekken (3)
Sociale vaardigheden (1)
Geraakt worden (1)
20
Tabel 4. Inhoud en gameplay geschikte games (vraag 4)
Factor 1 – Reflectie op maatschappij (N=6)
Factor 2 – Deelname aan maatschappij (N=4)
Beloning, feedback ontvangen (2)
Beloning, feedback ontvangen (1)
Niet te complex (2)
Niet te complex (1)
Aantrekkelijk (2)
Aantrekkelijk (1)
Uitdagend blijven, opbouw qua niveau (2)
Uitdagend blijven, opbouw qua niveau (1)
Impliciet begrippen leren (2)
Impliciet begrippen leren (1)
Aansluiting thema en methode (2)
Aansluiting thema en methode (1)
Interactief (1)
Interactief (2)
Actieve rol docent in spel (1)
Actieve rol docent in spel (1)
Aansluiten bij leerlingen (2)
Verband met echte wereld (1)
Relaties laten zien (1)
Juiste sociale vaardigheden promoten (1)
Nadenken, mening vormen (2)
Duidelijk leerdoel spel (1)
Het doel van vraag 4 was om een beeld te krijgen van de eigenschappen van
geschikte games volgens de docenten om in aanmerking te komen voor gebruik in de les.
Wat met name opvalt is dat docenten veel verschillende zaken noemen en dat niet een
bepaalde eigenschap duidelijk naar voren komt. Zo hebben twee docenten van factor 1
genoemd dat het spel moet aansluiten bij de leerlingen, terwijl dit in factor 2 niet werd
genoemd. Bij factor 2 komt juist het nadenken en het vormen van een mening naar voren;
ook twee docenten hebben hier de nadruk op gelegd. Dit is enigszins in tegenspraak met de
resultaten van de Q-sorts: juist docenten uit factor 1 leken daar meer nadruk te leggen op de
reflectieve kwaliteiten, al was dit ook een element dat bij beide factoren naar voren kwam.
Ook komt bij factor 2 het interactieve element naar voren. Dit sluit wel goed aan bij
de visie van docenten binnen factor 2: leerlingen moeten leren deel te nemen aan de
maatschappij.
21
Tabel 5. Personage geschikte games (vraag 5)
Factor 1 – Reflectie op maatschappij (N=6)
Factor 2 – Deelname aan maatschappij (N=4)
Inleven in verschillende maatschappelijke Inleven in verschillende maatschappelijke
posities (3)
posities (1)
Eigen avatar / personage maken (2)
Eigen avatar / personage maken (2)
Identificeren met personage (2)
Identificeren met personage (1)
Groei, ontwikkeling personage (1)
Groei, ontwikkeling personage (2)
Zelf keuzes maken (1)
Zelf keuzes maken (1)
Overeenkomen met echte burger (2)
Online competitie (1)
Echt nadenken (1)
Experimenteren met personage zonder
echte gevolgen (1)
Vrijheid, alle mogelijkheden hebben (1)
Heel eenvoudig (1)
Niet betweterig, rol docent overnemen (1)
Keuze afhankelijk van onderwerp (1)
In vraag 5 werd gevraagd naar het personage binnen de game. De docenten binnen
factor 1 vinden het met name belangrijk dat de leerlingen zich kunnen inleven in
verschillende maatschappelijke posities. Binnen factor 1 lijkt sowieso meer nadruk te liggen
op reflecteren: leerlingen moet aangezet worden tot nadenken en kunnen experimenteren
met het personage. Wel is het hierbij belangrijk dat het personage overeenkomt met een
echte burger.
De docenten binnen factor 2 leggen meer nadruk op het belang van het maken van
een eigen personage en het aspect dat dit personage een bepaalde ontwikkeling moet
doormaken. In relatie tot de resultaten van de Q-sort lijken docenten binnen factor 2 dus
meer belang te hechten aan een realistische weergave van persoon als deelnemer in de
samenleving die zich ontwikkelt.
22
Tabel 6. Eigenschappen spelwereld en interactie personage en wereld (vraag 6 en 7)
Factor 1 – Reflectie op maatschappij (N=6)
Factor 2 – Deelname aan maatschappij (N=4)
Gevolgen van acties inzien (3)
Gevolgen van acties inzien (2)
Interactieve spelwereld (3)
Interactieve spelwereld (2)
Gelijkend op echte samenleving (3)
Gelijkend op echte samenleving (1)
Interactie met andere spelers (1)
Interactie met andere spelers (1)
Fictief land met connectie werkelijkheid (1)
Fictief land met connectie werkelijkheid (1)
Positie in spel aanpassen op niveau speler Positie in spel aanpassen op niveau speler (1)
(1)
Samenwerking
/
sociaal
gedrag Samenwerking / sociaal gedrag aanmoedigen
aanmoedigen (1)
(1)
Nieuwe kansen, niet vast zitten (1)
Nieuwe kansen, niet vast zitten (1)
Actuele context (1)
Begrenst mogelijkheden personage (1)
Mogelijkheden die in het echt niet kunnen
(1)
Interactie tussen burgers en overheid (1)
Aansluiten bij leerlingen (1)
Keuzes maken, niet klakkeloos aannemen
(1)
Lesstof ervaren (1)
Wereld waarin politieke rollen voorkomen (1)
Wereld zelf ontwerpen (1)
Zo vrij mogelijk in geval kritisch denken (1)
Veel vrijheid en te ontdekken (1)
Vraag 6 en 7 gingen over de eigenschappen van de spelwereld en de interactie tussen
het personage en de wereld. Hier zijn vooral veel overeenkomsten tussen docenten te
vinden. Daarnaast zijn de aspecten die niet bij beide factoren genoemd worden in alle
gevallen maar door één docent genoemd. Het is dus lastig om wat deze vraag betreft
23
conclusies te trekken over de verschillen. Wat wel naar voren komt is dat de opmerkingen
die alleen bij factor 2 gemaakt zijn veel gaan over vrijheid en dat de opmerkingen bij factor 1
wellicht meer gericht zijn op interactie en juist ook de moeilijkheden die je kunt
tegengekomen. Maar, zoals gezegd, verschillen zijn hier moeilijk aan te wijzen.
Tabel 7. Ongewenste content games (vraag 8)
Factor 1 – Reflectie op maatschappij (N=6)
Factor 2 – Deelname aan maatschappij (N=4)
Extreem geweld (4)
Extreem geweld (2)
Denkwijze of boodschap opleggen (1)
Denkwijze of boodschap opleggen (1)
Uitkomst of gang van zaken die vastligt (1)
Uitkomst of gang van zaken die vastligt (1)
Promoten verkeerde sociale vaardigheden
(1)
Game als kennistoetsje (1)
Tegen waarden van de school (1)
Avataraanpassing (1)
Excessieve inhoud niet in verhouding tot
echte wereld (1)
Vraag 7 had als doel om vast te stellen wat docenten niet in games willen
tegenkomen. In factor 2 noemt een docent, ondanks dat het niet opleggen van denkwijze bij
beide factoren naar voren komt, wel dat de waarden niet tegen die van de school in moeten
gaan; iets dat wellicht meer samenhangt met daadwerkelijke deelname aan de
maatschappij. Wat betreft factor 1 blijkt hier ook het overstijgende aspect dat deze
docenten van belang vinden: de game mag geen kennistoets zijn.
24
Tabel 8. Integratie games is lesprogramma (vraag 9)
Factor 1 – Reflectie op maatschappij (N=6)
Factor 2 – Deelname aan maatschappij (N=4)
Kennis / theorie / begrippen toepassen in Kennis / theorie / begrippen toepassen in
game (2)
game (3)
Game in plaats van boek / normale les (2)
Game in plaats van boek / normale les (1)
Verdieping bepaalde onderwerpen (1)
Verdieping bepaalde onderwerpen (1)
Ook thuis spelen (1)
Ook thuis spelen (1)
Als docent vooruitgang in game kunnen Als docent vooruitgang in game kunnen zien
zien (1)
(1)
Keuzes beargumenteren / bediscussiëren Keuzes beargumenteren / bediscussiëren (1)
(1)
Moet naast boek en normale les bestaan Moet naast boek en normale les bestaan (1)
(1)
Leerlingen
oefenen
samenwerking
en
leiderschap (1)
Ook wat betreft de integratie van games in het lesprogramma blijkt dat de docenten
die deelname aan de maatschappij van belang vinden meer nadruk leggen op het oefenen
van de inhoud van het vak, namelijk de kennis, theorie en begrippen, binnen de game.
Verder zijn hier vooral veel overeenkomsten te vinden.
Daarnaast is er nog een vraag gesteld over waarom de docenten (nog) geen games
gebruiken in hun onderwijs (vraag 1). Aangezien deze vraag geen inhoudelijke antwoorden
opleverde waaruit een koppeling kon worden gemaakt naar de twee factoren is deze niet op
dezelfde manier geanalyseerd. Antwoorden die in hoge mate voorkwamen waren
onbekendheid met het aanbod van geschikte games, praktische problemen zoals de fysieke
mogelijkheden in de school voor de implementatie ervan (bijvoorbeeld een gebrek aan
genoeg goed werkende computers of beschikbaarheid van computerlokalen) en dat
gamegebruik moeilijk in te passen is in de huidige manier waarop onderwijs is ingericht in
hun school.
25
Over het algemeen kan gesteld worden dat er tussen de twee groepen docenten
vooral veel overeenkomsten zijn te vinden. Enkele verschillen in relatie tot de factoren zijn
aan te wijzen, met name ook van de rol van de inhoud van het vak binnen de games (factor
2) ten opzichte van een meer reflectieve houding (factor 1). Maar zoals gesteld, veel
aspecten komen bij beide groepen docenten naar voren, zoals het belang van het koppelen
van de game aan de lesstof en het kunnen toepassen van theorie en begrippen, het
motiverende element van de games, de mogelijkheid om te experimenteren, interactie te
ervaren met de wereld en gevolgen van acties in te zien. Er is dus een verband tussen
opvattingen over burgerschapsvorming en voorkeur voor een bepaald type game, met name
wat betreft de focus op toepassing van geleerde begrippen in de games (factor 2) ten
opzichte van het ervaren van de lesstof (factor 1), maar het verband is niet uitgesproken.
26
5. Discussie
Dit onderzoek had het doel een antwoord te verschaffen op de onderzoeksvraag of er
een verband is tussen een bepaalde opvatting van burgerschapsvorming en de voorkeur
voor een bepaald type game bij maatschappijleerdocenten. De opvatting van
burgerschapsvorming werd in kaart gebracht door middel van de Q-methode met stellingen
gebaseerd op de ‘grid-group theory’ (Thompson et al. 1990). De voorkeur voor een bepaald
type game werd in kaart gebracht met een semigestructureerd interview met een tiental op
voorhand geformuleerde vragen die waren gebaseerd op het raamwerk van Raphael et al
(2010). In dit hoofdstuk zullen eerst conclusies worden getrokken over de gevonden
resultaten, waarna deze conclusies uitgediept worden door in te gaan op verklaringen,
implicaties van het onderzoek en suggesties voor vervolgonderzoek.
5.1. Conclusies Hoofd- en Deelvragen
Gerelateerd aan deelvraag 1, de verschillende burgerschapsopvattingen van de
docenten, is uit onderzoek met de Q-methode gebleken dat de docenten in te delen waren
op twee factoren. Op basis van de analyse van de ideaaltypische Q-sorts is besloten om
factor 1 ‘reflectie op maatschappij’ te noemen en factor 2 ‘deelname aan maatschappij’. Als
we deze resultaten terugkoppelen naar het raamwerk van Jeliazkova (2013) valt op dat
docenten binnen beide factoren het belangrijk vinden dat leerlingen zelf nadenken en een
kritische houding aannemen. Docenten binnen ‘deelname aan maatschappij’ vinden het wel
belangrijker dat dit binnen bestaande structuren van de democratie gebeurt. Het gaat hier
dus meer om het opleiden van ‘goede’ burgers, die wel actief participeren binnen de
samenleving. ‘Reflectie op maatschappij’ is een positie die een combinatie is van
individualisme en egalitarisme, terwijl ‘deelname aan maatschappij’ zijn basis heeft in de
individualistische hoek met daarbij hiërarchische elementen.
Op basis van de interviews werd gekeken of de twee groepen docenten verschilden
wat betreft voorkeur voor bepaalde eigenschappen van games en de doelen die ze met deze
games wilden bereiken, oftewel de antwoorden op deelvraag 2 en 3. Uit de analyse van de
interviews bleek dat er vooral veel overeenkomsten tussen beide groepen te vinden waren.
27
De aspecten waarop beide groepen verschilden hebben met name te maken met de nadruk
op het goed begrijpen van de stof en het kunnen overstijgen van de stof. Docenten uit
‘deelname aan maatschappij’ lijken sterker georiënteerd op goede kennis van de begrippen
en theorie en het oefenen daarvan. Ook lijkt ‘deelname aan maatschappij’ het met name
belangrijk te vinden dat de leerling zelf, als een realistisch personage, zich ontwikkelt in de
maatschappij, terwijl ‘reflectie op maatschappij’ meer belang lijkt te hechten aan
verschillende gezichtspunten van verschillende posities in de maatschappij en het kunnen
experimenteren met het personage. Wat deze bevindingen wellicht tegenspreekt, is het feit
dat bij vraag 6 en 7 door ‘deelname aan maatschappij’ meer nadruk wordt gelegd op
vrijheid, terwijl ‘reflectie op maatschappij’ meer gericht is op realistische interactie, met de
moeilijkheden en beperkingen die daarbij horen. Kortom, het is lastig een eenduidige
conclusie te trekken uit de data. Eveneens is het lastig een koppeling te maken naar het
raamwerk van Raphael et al. (2010). De aansluiting van de antwoorden op de
interviewvragen op de eigenschappen van het raamwerk zijn gering te noemen. ‘Reflectie op
maatschappij’ neigt wat meer naar structure, terwijl ‘deelname aan maatschappij’
onduidelijk is wat dit betreft. Verder lijkt het er op dat ‘reflectie op maatschappij’ meer
waarde hecht aan ‘ethics’ terwijl ‘deelname aan maatschappij’ iets meer richting
‘expediency’ zit.
5.2. Verklaringen Conclusies
Er zijn dus aanwijzingen dat de twee factoren een ander type game prefereren, maar
de overeenkomsten zijn groter. Een verklaring voor de grote overeenkomst is dat docenten
die positief tegenover gamegebruik staan of deze zelfs al toepassen in hun onderwijs
wellicht sowieso al een coherente groep is. Het is aannemelijk dat de niet-representatieve
groep docenten maatschappijleer die onderzocht is al vrij homogeen is wat betreft
opvattingen over burgerschapsvorming. Chee et al. (2009; 2012), Bachen et al. (2012) en
Simkins en Steinkuehler (2008) laten zien dat de effecten van games verband hebben met
actief burgerschap dus er is aanleiding om een verschil in opvatting te veronderstellen
tussen maatschappijleerdocenten die positief tegenover het gebruik van games staan
vergeleken met maatschappijleerdocenten waarbij hier geen sprake van is. Hierdoor is de
28
conclusie dat beide groepen sterk overeenkomen wat betreft opvattingen over
burgerschapsvorming te verwachten.
Een nauw samenhangende verklaring is dat de meeste docenten die deelnamen in dit
onderzoek niet daadwerkelijk games gebruiken in hun onderwijs maar wel, in hun rol als
docent maatschappijleer, aandacht besteden aan burgerschapsvorming. Zodoende waren de
antwoorden op de interviewvragen nogal algemeen van aard omdat zij er geen diepgaande
ideeën over hebben. Verder is er in het interview niet doorgevraagd waarom de antwoorden
gegeven werden. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk geworden waarom een docent wil dat een
leerling zich kan inleven in het personage dat hij of zij bestuurt, of bijvoorbeeld waarom een
docent wenst dat een spel interactief is. Het doorvragen waarom bepaalde antwoorden
gegeven worden kan meer inzage bieden in de opvattingen, voorkeuren en beweegredenen
van de docenten. Eenzelfde soort verklaring gaat op voor de wijze van afnemen van de Qmethode. Het vergroten van het kwalitatieve gedeelte van de Q-methode kan leiden tot een
meer genuanceerd beeld van de opvattingen over burgerschapsvorming, waardoor wellicht
duidelijker verschillen tussen beide factoren aangewezen kunnen worden.
5.3. Rol Games en Implementatie
Wat betreft de implicaties van de resultaten van dit onderzoek moet wellicht worden
gesteld dat de centrale vraag eigenlijk te vroeg is gekomen. De docenten die deelnamen in
dit onderzoek gebruikten voor het overgrote deel geen games in hun onderwijs. Drie punten
die door de docenten meermaals werden genoemd als antwoord op de vraag waarom zij
(nog) geen games gebruiken in hun onderwijs waren onbekendheid met het aanbod van
geschikte games, praktische problemen zoals de fysieke mogelijkheden in de school voor de
implementatie ervan en dat gamegebruik moeilijk in te passen is in de huidige manier
waarop onderwijs is ingericht in hun school. Deze punten komen alle drie terug in Rice
(2007), die ideeën voor onderzoek formuleert om onder andere deze pijnpunten het hoofd
te bieden. Het gebruiken van games in het onderwijs is heden ten dage voorbehouden aan
de zogenaamde ‘early adopters’.
29
Rice (2007) benoemt verder het belang van samenwerking tussen programmeurs,
onderzoekers en onderwijzend personeel om de implementatie van games te laten slagen.
Chee et al. (2012) stellen dat toepassing van de game het succesvolst was daar waar behalve
docenten en leraren ook leidinggevenden binnen de school interesse en betrokkenheid
toonden bij het project. Succesvolle implementatie van games heeft dus brede
ondersteuning nodig. Squire (2005) verwoordt de moeilijkheid om games succesvol te
implementeren door te zeggen dat het moeilijk is om een goede educatieve game te
ontwerpen, maar dat het veel moeilijker is om een onderwijskundig systeem te ontwerpen
om de potentie van games volledig te benutten. In het geval dat bovenstaande opmerkingen
het hoofd wordt geboden en het gebruik van games in het onderwijs een breder gedragen
praktijk wordt komt wat betreft maatschappijleer het belang van de huidige
onderzoeksvraag in beeld. Voorzichtig kan er dan worden gesteld dat wanneer reflectie op
de maatschappij hoog in het vaandel staat, met een nadruk op het ervaren van de lesstof,
het wat voor de hand liggender is een game te gebruiken dat hoger scoort op ethics dan op
expediency. In het geval dat voorbereiding op een succesvolle deelname aan de
democratische maatschappij de crux is, met een nadruk op een verband met de begrippen,
is een nadruk op ethics misschien iets minder voor de hand liggend. Wanneer ‘reflectie op
maatschappij’ het belangrijk vindt dat het ervaren in de rol van burger gebeurt in een
omgeving die lijkt op een echte samenleving, is een keuze voor een game die hoog scoort op
structure voor de hand liggender dan een game die hoger scoort op agency. Aangezien de
data van ‘deelname aan maatschappij’ geen aanwijzingen gaven voor een voorkeur voor
structure enerzijds of agency anderzijds, is het niet mogelijk een aanbeveling te doen wat dit
betreft.
5.4. Suggesties Vervolgonderzoek
Op basis van de resultaten en conclusies kunnen er een aantal suggesties voor
vervolgonderzoek worden gedaan. Zoals eerder genoemd is het van belang in
vervolgonderzoek door te vragen waarom de docenten bepaalde antwoorden geven en het
kwalitatieve gedeelte van de Q-methode een grotere rol te laten spelen. Op deze manier
wordt het dus duidelijker wat de opvattingen, voorkeuren en beweegredenen van de
30
maatschappijleerdocenten zijn dan in dit onderzoek het geval is geweest. Een andere
suggestie is om uitsluitend maatschappijleerdocenten waarvan games een substantieel deel
uitmaken van hun onderwijs te betrekken in een onderzoek, maar zoals gezegd bestaat deze
populatie uit enkele ‘early adopters’ dus een dergelijke opzet zal niet gemakkelijk te
realiseren zijn. Verder is het belangrijk te onderzoeken of maatschappijleerdocenten die
positief zijn over het gebruik van games in de les andere opvattingen over
burgerschapsvorming
hebben dan docenten die niet positief staan tegenover deze
implementatie. Het zou goed zijn te onderzoeken of er verschillen zijn wat betreft
opvattingen over burgerschapsvorming als docenten die positief staan over games
vergeleken worden met docenten die hier niet voor open staan.
5.5 Eindconclusie
Uit
dit
exploratieve
onderzoek
zijn
er
van
de
deelnemende
maatschappijleerdocenten twee opvattingen over burgerschapsvorming blootgelegd. De ene
opvatting legt de nadruk op het reflecteren op de maatschappij en de andere opvatting legt
de nadruk op deelname aan de maatschappij. De overeenkomsten tussen de twee
opvattingen zijn echter groter dan de verschillen en deze gelijkenis is de drijfveer leerlingen
te willen opleiden tot kritische burgers. Het verband tussen een opvatting over
burgerschapsvorming en een voorkeur voor een bepaald type game berust op aanwijzingen.
De factor ‘reflectie op maatschappij’ neigt wat meer naar structure en ethics, terwijl de
factor ‘deelname aan maatschappij’ neigt naar expediency. Net als bij de twee opvattingen
over burgerschapsvorming zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen als het gaat om
wat docenten zoeken in games voor hun onderwijs. Wanneer er voor het beantwoorden van
de onderzoeksvraag een keuze gemaakt zou moeten worden tussen het antwoord ‘ja’ en het
antwoord ‘nee’ is het voor de hand liggender de vraag met ‘nee’ te beantwoorden. Enerzijds
zal het gebruik van games in de les onder maatschappijleerdocenten een breder gedragen
praktijk moeten zijn dan nu het geval is en anderzijds zullen de suggesties voor
vervolgonderzoek uitgevoerd moeten worden zodat de huidige onderzoeksvraag nogmaals
kan worden gesteld, met wellicht een ander antwoord tot gevolg.
31
Referenties
Anderson, C., Avery, P.G., Pederson, P.V., Smith, E.S., & Sullivan, J.L. (1997). Divergent
perspectives on citizenship education: A Q-method study and survey of social studies
teachers. American Education Research Journal, 34(2), 333-364.
Bachen, C. M., Hernández-Ramos, P. F., & Raphael, C. (2012). Simulating REAL LIVES
promoting Global
empathy
and
interest
in
learning through
simulation
Games. Simulation & Gaming, 43(4), 437-460.
Chee, Y. S., Loke, S. K., & Tan, E. M. (2009). Becoming citizens through game-based learning:
A values-driven, process approach to citizenship education. International Journal of
Gaming and Computer-Mediated Simulations (IJGCMS), 1(2), 32-51.
Chee, Y, S, Mehrotra, S and Liu, Q. (2013). Effective game based citizenship education in the
age of new media. The Electronic Journal of e-Learning, 11(1), 16-28.
Cuppen, E., Breukers, S., Hisschemöller, M., & Bergsma, E. (2010). Q Methodology to select
participants for a stakeholder dialogue on energy options from biomass in the
Netherlands. Ecological Economics, 69, 579–591.
Doody, D. G., Kearney, P., Barry, J., Moles, R., & O’Regan, B. (2009). Evaluation of the Qmethod as a method of public participation in the selection of sustainable
development indicators. Ecological indicators, 9(6), 1129-1137.
Gallagher, K., & Porock, D. (2010). The use of interviews in Q methodology: card content
analysis. Nursing Research, 59(4), 295-300.
Giannoulis, C., Botetzagias, I., & Skanavis, C. (2010). Newspaper reporters’ priorities and
beliefs about environmental journalism: an application of Q-methodology. Science
Communication, 32(4), 425-466.
Hoppe, R., & Jeliazkova, M. (2006). How policy workers define their job: A Netherlands case
study. The work of policy: An international survey, 35-60.
Jeliazkova, M. (2013). Teaching about rights, freedom and democracy in citizenship
education in Bulgaria, in: Mazur et al., eds.,Promoting changes in times of transition
and crisis: reflections on human rights education, Ksiegarnia Academicka, Krakow, p.
373-396.
Kahne, J., Middaugh, E., & Evans, C. (2009). The civic potential of video games. MIT Press.
Liu, C. C. (2011). Identifying the value types of virtual communities based on the Q
32
method. International Journal of Web Based Communities, 7(1), 52-65.
Olgers, T., Otterdijk, R., Ruijs, G., de Kievid, J., & Meijs, L. (2010) Handboek Vakdidactiek
Maatschappijleer. Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.
Instituut voor Publiek en Politiek: Amsterdam.
Print, M., & Smith, A. (2000). Teaching civic education for a civil, democratic society in the
Asian region. Asia Pacific Education Review, 1(1), 101-109.
Raphael, C., Bachen, C., Lynn, K. M., Baldwin-Philippi, J., & McKee, K. A. (2010). Games for
civic learning: A conceptual framework and agenda for research and design. Games
and Culture, 5(2), 199-235.
Real Lives. (2010). [Ontwikkeld door Educational Simulations.] Marysville: CA. Educational
Simulations.
Rice, J.W. (2007). New media resistance: Barriers to implementation of computer video
games in the classroom. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 16(3),
249-261.
Rodríguez, G. (2013). Perception Within a Virtual Community of Practice: A Q-method
Study. (Doctoral dissertation, Texas State University).
Rijksoverheid (2014). Verkregen 24-02-2014 van:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/geldigheidsdatum_24-02-2014
Schmolck, P. (2002) PQMethod (version 2.33). Verkrijgbaar op
http://schmolck.userweb.mwn.de/qmethod/ (verkregen op 03-01-2014)
Sim, J. B. Y., & Print, M. (2005). Citizenship education and social studies in Singapore: A
national agenda. International Journal of Citizenship and Teacher Education, 1(1), 5873.
Simkins, D.W., & Steinkuehler, C. (2008). Critical ethical reasoning and role-play. Games and
Culture, 3(3-4), 333-355.
Space Station Leonis (2009). [Ontwikkeld door National Institute of Education]. Singapore.
Squire, K. (2005). Changing the game: What happens when video games enter the
classroom. Innovate: Journal of Online Education, 1(6).
Stephenson, W. (1953) The Study of Behavior: Q Technique and its Methodology. Chicago:
University of Chicago Press.
33
Statecraft X. (2010). [Ontwikkeld door the National Institute of Education]. Singapore.
Theiss-Morse, E. (1993). Conceptualizations of good citizenship and political
participation. Political behavior, 15(4), 355-380.
Thompson, M., Ellis, R. & Wildavsky, A. (1990). Cultural Theory, Westview Press, Boulder, San
Francisco and Oxford.
Watts, S., P. Stenner, (2012) Doing Q Methodological Research. Theory, Method and
Interpretation, SAGE
Zechmeister, E. (2006). What’s left and who’s right? A Q-method study of individual and
contextual influences on the meaning of ideological labels. Political Behavior, 28(2),
151-173.
34
Bijlagen
Bijlage 1: Stellingen over Burgerschapsvorming (Jeliazkova, 2013)
1. Onze leerlingen hebben een omgeving nodig waarin ze de problemen van de
samenleving kunnen bespreken, zonder iemand die ze met opgeheven vingertje op
fouten wijst.
2. We moeten jongeren leren onafhankelijk te zijn en zelfstandig besluiten te nemen.
3. Ik moedig mijn leerlingen aan om deel te nemen aan de samenleving via de
bestaande instituties en ook naar de mening van experts te luisteren.
4. Dit zijn de regels, dit zijn de wetten. Dat is volgens mij het overgrote deel van
burgerschapsvorming.
5. De leraar dient een voorbeeld te zijn van eerlijk en respectabel gedrag: dat is de crux
van burgerschapsvorming.
6. We moeten jongeren leren om kritisch te zijn en niet alles te geloven wat ze zien en
horen door de media.
7. De docent moet aan de leerlingen duidelijk maken dat ze deel moeten nemen aan de
samenleving, als ze daarin een positie willen veroveren.
8. Burgerschapsvorming moet een bijdrage leveren aan het vormen van de nodige
competenties voor de arbeidsmarkt.
9. We dienen meer aandacht te besteden aan kennis: om te laten zien hoe het echt zit,
in plaats van hoe het zou moeten zijn.
10. Het is niet genoeg alleen maar discussies te voeren hoe de wereld te verbeteren, we
moeten de leerlingen ook in de gelegenheid stellen om rechtstreeks deel te nemen
aan het leven.
11. De docent moet vooral de nadruk leggen op de anatomie van de regering: de
machtsverdeling, de plichten en de functies van de instituties en de vormen en
doelstellingen van het democratisch systeem.
12. Ik word blij wanneer de leerlingen structuren en wetmatigheden beginnen te
ontdekken en de wereld van de politiek beginnen te begrijpen.
13. Het doel is om denkende burgers op te voeden die in staat zijn verschillende
methoden, theorieën en modellen te gebruiken om de wereld om zich heen te
verkennen, de feiten te overwegen en de juiste conclusies te trekken.
35
14. Het is heel belangrijk dat leerlingen zich staande houden in een politiek debat en
maatschappelijke
discussies;
daarom
help
ik
ze
om
onderzoeks-
en
discussievaardigheden te ontwikkelen.
15. Burgerschapsvorming moet gericht zijn op het ontwikkelen van houdingen en
vaardigheden die leerlingen nodig hebben om in de huidige complexe wereld te
overleven.
16. De jongeren kunnen wel alle wetten uit hun hoofd leren, maar dat betekent niet dat
ze zich daaraan zullen houden.
17. Leerlingen moeten leren om het algemene welzijn in acht te nemen en niet alleen
hun eigen belang te bevorderen.
18. Ik voel me in eerste instantie docent en dan pas vakspecialist. De vakinhoud komt pas
op de tweede plaats.
19. Problemen die onderwerp zijn van verhitte politieke discussies moeten niet in de les
worden besproken.
20. Burgerschapsvorming moet niet verbonden worden aan de politiek, omdat
individuele uitdrukkingen van medeleven en goedgezindheid belangrijker zijn.
21. Het vak Maatschappijleer is in feite burgerschapvorming. Allebei hebben als
doelstelling het opvoeden van toekomstige burgers.
22. Onze jongeren moeten kennis krijgen over de democratie: hoe werkt het en waarom
is het de moeite waard om te verdedigen.
23. Het is heel belangrijk dat leerlingen niet alleen de sociale problemen leren
analyseren, maar dat ze ook kunnen bepalen welke de belangrijkste zijn.
24. Een docent moet alleen maar de onomstreden feiten over de samenleving
presenteren. Sociale normen zijn geen goed onderwerp voor lessen.
25. De officiële burgerschapsvormingsprogramma’s zijn kritiekloos: democratie is goed,
wij zijn een democratie, dus we zijn ook goed.
26. Democratische
manieren
van
onderzoek
en
discussie
moeten
worden
gedemonstreerd in de lessen om de belangstelling van leerlingen in de politiek te
bevorderen.
27. Leerlingen kunnen geen democratie leren op school, omdat een school zelf geen
democratische instelling is.
36
28. Burgerschapsvorming betekent dat we leerlingen verantwoordelijk houden voor hun
gedrag en we hen betrekken bij liefdadigheid en maatschappelijke activiteiten.
29. Het is beter voor een docent om normen en waarden te bespreken in plaats van zich
angstvallig neutraal op te stellen.
30. Een docent mag zijn of haar eigen politieke voorkeuren niet kenbaar maken aan de
leerlingen. Integendeel, er moeten alleen maar algemeen aanvaarde waarden
worden besproken.
31. Mijn taak als docent is om de staatsbelangen te verdedigen, immers, ik ben in dienst
van een door de staat gefinancierde onderwijsinstelling.
32. Het is mijn plicht als burger en docent om mijn stem te laten horen wanneer dat
nodig is, en niet alleen via de zogenaamde legitieme politieke kanalen.
33. Volgens mij is burgerschapsvorming een noodgreep van de staat om het steeds
grotere gebrek aan tolerantie te bestrijden.
34. We mogen geen enkele politieke ideologie aanprijzen, maar de leerlingen juist in de
gelegenheid stellen om kennis te maken met diverse ideeën over de politiek en de
samenleving.
35. De belangrijkste taak van burgerschapsvorming is de leerlingen te informeren over
hun politieke en burgerrechten en vrijheden.
36. Burgerschapsvorming moet van enig nut zijn voor de samenleving, bijvoorbeeld door
de veiligheid te vergroten.
37. Burgerschapsvorming is een gedateerd begrip, want het voedt mensen op in de
waarden van de middenklasse.
38. Burgerlijke gehoorzaamheid is veel meer dan je aan de wet houden, het is je houden
aan hoge persoonlijke maatstaven en hogere sociale belangen.
39. Leerlingen moeten beseffen dat ze in een wereld leven van toenemende onderlinge
afhankelijkheid. Ook al respecteren we elkaar niet, we zijn toch van elkaar
afhankelijk.
40. Burgerschapsvorming dient eenheid, loyaliteit aan de staat en nationale trots te
cultiveren.
41. Voor de meeste leerlingen is politiek te abstract en onbegrijpelijk; dat is meer iets
voor de elitescholen.
37
Bijlage 2a: De in te vullen Q-sort
-4
-3
Strongly disagree
-2
-1
0
1
2
3
4
Strongly agree
38
Bijlage 2b: Ideaaltypische Q-sort Factor 1
De correlatie tussen beide factoren bedraagt 0,79.
-4
-3
-2
-1
0
1
2
Strongly disagree
31
40
30
3
4
Strongly agree
37
28
26
16
15
1
6
41
25
38
9
17
2
29
12
19
20
35
22
34
18
14
24
27
23
7
5
39
13
4
11
33
3
10
36
8
32
21
39
Bijlage 2c: Ideaaltypische Q-sort Factor 2
De correlatie tussen beide factoren bedraagt 0,79.
-4
-3
-2
-1
0
1
2
Strongly disagree
41
40
3
4
Strongly agree
24
32
28
14
12
5
22
2
11
19
36
9
23
1
29
6
37
25
38
8
26
17
15
31
33
16
18
3
10
7
30
27
13
35
39
4
20
21
34
40
Bijlage 3: Interviewvragen Games
1. U heeft aangegeven (nog) geen games gebruikt te hebben in uw lessen, maar hier wel
positief tegenover te staan. Waarom heeft u nog geen games gebruikt / U heeft
aangegeven games te gebruiken in uw lessen. Kunt u iets vertellen over uw
gamegebruik in de les?
2. Hoe koppelt u het gebruikt van games aan de eindtermen van het vak
maatschappijleer?
3. Wat zou u met het gebruik van een game in de les(sen) willen bereiken?
4. Waar moet volgens u een game qua inhoud en gameplay aan voldoen om in
aanmerking te komen voor gebruik in de les?
5. Hoe ziet u de rol van het personage dat bestuurd wordt door de speler in het spel
idealiter voor u?
6. Hoe ziet u de spelwereld, oftewel de wereld waar het hoofdpersonage zich in
beweegt, idealiter voor u?
7. Hoe ziet u de interactie tussen het personage en de spelwereld idealiter voor u?
8. Wat voor een content (en gameplay) vindt u juist ongewenst in een game?
9. Kunt u een indruk geven hoe u het gebruik van een game in uw lesprogamma zou
integreren?
10. Ik gebruik games, omdat... (deelnemers moeten de zin afmaken)
41