Bijlage - GISnet

Modelvliegclub
Inhoudsopgave
Ruimtelijke Onderbouwing
3
Hoofdstuk 1
1.1
1.2
1.3
Inleiding
Aanleiding
Ligging en begrenzing projectgebied
Leeswijzer
4
4
4
5
Hoofdstuk 2
2.1
2.2
Gebied- en projectbeschrijving
Beschrijving van het gebied
Beschrijving van het project
6
6
7
Hoofdstuk 3
3.1
3.2
3.3
Vigerend beleid
Rijksbeleid
Provinciaal beleid
Gemeentelijk beleid
9
9
10
11
Hoofdstuk 4
4.1
4.2
Planologisch kader
Geldend bestemmingsplan
Afweging planologische toelaatbaarheid
12
12
13
Hoofdstuk 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
Omgevingsaspecten
Inleiding
Water
Verkeersaspecten
Geluid
Externe veiligheid
Luchtkwaliteit
Bodem
Archeologie
Cultuurhistorie
Ecologie
MER-beoordeling
Conclusie
15
15
15
15
16
17
19
20
21
21
21
23
23
Hoofdstuk 6
6.1
6.2
Financiele toelichting
Economische uitvoerbaarheid
Verantwoording over de inzet van een exploitatieplan
24
24
24
Hoofdstuk 7
7.1
7.2
Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Procedure
Zienswijzen
26
26
26
Bijlagen
27
Bijlage 1
Ontwerp-omgevingsvergunning
28
Bijlage 2
Akoestisch onderzoek
59
Bijlage 3
Quickscan flora en fauna
83
Bijlage 4
Convenant Luchtverkeersleiding Nederland en RCMA
107
Bijlage 5
Raadsbesluit 28 augustus 2014
118
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
2
Ruimtelijke Onderbouwing
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
3
Hoofdstuk 1
Inleiding
De RCM-Assen (Radio Controlled Modelvliegclub) wil hun sportactiviteiten
uitoefenen op een gedeelte van de voormalige stortplaats aan de Vriezerhoek 1
te Ubbena. Het perceel staat kadastraal bekend onder gemeente Assen,
sectie AB, nummer 117.
1.1
Aanleiding
Door Radio Controlled Modelvliegclub (RCM-Assen) is op 4 december 2013
een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het uitoefenen van
sportactiviteiten op het perceel sectie AB, nummer 117 te Assen. Het verzoek
om een verklaring van geen bedenking af te geven is 19 juni bij de gemeente
Assen binnen gekomen.
De aanvraag omgevingsvergunning is in strijd met het geldende
bestemmingsplan "Stortplaats bouw- en sloopafval Ubbena". Medewerking aan
dit verzoek is mogelijk door gebruik te maken van de in artikel 2.12 lid 1 sub a
onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) opgenomen
afwijkingsmogelijkheid. Een dergelijk afwijkingsbesluit dient te zijn voorzien van
een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze ruimtelijke onderbouwing heeft tot
doel de planologische mogelijkheden van de afwijking van het
bestemmingsplan nader te onderbouwen.
1.2
Ligging en begrenzing projectgebied
De beoogde locatie is gelegen aan de Vriezerhoek 1 in Ubbena, in de driehoek
Ubbena-Zeijen-Vries. Op afbeelding 1 is de ligging van de locatie weergegeven.
Afbeelding 1
Het perceel is gelegen aan de Vriezerhoek 1 te Ubbena, in de driehoek
Ubbena-Zeijen-Vries. De locatie wordt grotendeels omringd door agrarische
percelen. Het perceel ligt ten noorden van een zandwinningsplas, waar nog
actief zand wordt gewonnen. De Vriezerhoek vormt de gemeentegrens tussen
Assen en Tynaarlo. Direct ten oosten van de Vriezerhoek (gemeente Tynaarlo)
liggen graslandpercelen van Het Drentsch Landschap (Zeyerstroeten). De
voormalige stortplaats is omrand met opgaand groen.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
4
1.3
Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk worden het projectgebied en het project beschreven.
In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van het van belang geachte rijks-,
provinciaal en gemeentelijk beleid. Hoofdstuk 4 bevat een beschrijving van de
huidige en toekomstige planologische situatie en de planologische
aanvaardbaarheid van deze aanvraag. In hoofdstuk 5 volgt een beschrijving van
de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bodem, water,
milieuzonering, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, ecologie, archeologie
etc. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de maatschappelijke aanvaardbaarheid
en de economische uitvoerbaarheid.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
5
Hoofdstuk 2
2.1
Gebied- en projectbeschrijving
Beschrijving van het gebied
Op de locatie bevindt zich een stortplaats van bouw- en sloopafval, stobben en
grond. De stortplaats is van 1978 tot tenminste 2003 als zodanig in bedrijf
geweest en is in 3 fasen vol gereden. Ter plaatse van fase 1 (middendeel) en
fase 2 (zuidelijk deel) is in eerdere instantie zand gewonnen, waarna
bovengenoemd afval is gestort zonder onderafdichting. Bij fase 3, het deel van
de stort dat het laatst volgestort is, is voor stort op maaiveldniveau een
onderafdichting aangebracht. Van fase 3 is alleen deel A en B volgestort. Deel
C (laagte met water) is niet volgestort. De stortplaats is in de huidige situatie
niet meer in gebruik en is in 2008 gesloten. Het maaiveld van de stort ligt
plaatselijk aanzienlijk hoger dan het omringende maaiveld.
Begin 2014 is de stortplaats 'officieel gesloten verklaard'. Het is daardoor geen
in werking zijnde bedrijf meer. Daarmee is wettelijk gezien Gedeputeerde
Staten van de provincie Drenthe het bevoegd gezag worden voor het afhandelen
van de aanvraag om omgevingsvergunning.
Afbeelding 2
2.2 Beschrijving
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
6
2.2
Beschrijving van het project
De RCM-Assen wil een gedeelte van de stortplaats gebruiken voor hun
activiteiten. Het gaat concreet om medegebruik van de stortplaats. Vanwege
de opslag in de ondergrond, zal de locatie een stortplaats blijven. De
activiteiten bestaan uit het vliegen met modelvliegtuigen. Dit zijn
luchtvaartuigen van geringe afmeting, waarvan de totale startmassa niet meer
dan 25 kilogram bedraagt (Regeling Modelvliegen). Er wordt gevlogen met
tweetakt-, viertakt- en elektromotoren.
De vliegactiviteiten vinden hoofdzakelijk plaats in de periode maart tot en met
november (bij goede weersomstandigheden). Bij harde wind, regen, mist, vroeg
invallende duisternis en lage temperaturen (voor-, najaar en winter) wordt niet
gevlogen. Er wordt zowel doordeweeks als in de weekenden gevlogen. Op de
doordeweekse dagen wordt tussen 10.00 en 21.00 uur gevlogen, op de
zaterdagen tussen 10.00 en 18.00 en op de zondagen tussen 13.30 en 18.00
uur. Er zijn hooguit drie modelvliegtuigen tegelijkertijd in de lucht.
Vliegtuigen starten en landen altijd tegen de wind. Afhankelijk van de
windrichting wordt na briefing met de veld-/veiligheidsfunctionaris de vliegplaats
bepaald. Deze zal altijd zoveel mogelijk tegen de houtwal aan de westzijde van
de stortplaats gesitueerd zijn, zover mogelijk van de bebouwing af.
Er zullen geen grootschalige evenementen georganiseerd worden. De locatie
leent zich, buiten de clubactiviteiten, niet voor grootschalige evenementen.
Parkeerplaatsen en faciliteiten ontbreken en de kosten voor het huren van
aggregaten en sanitaire voorzieningen staan in geen enkele verhouding met de
mogelijk verkregen inkomsten uit de georganiseerde activiteiten. Incidenteel
dat er een collega-modelvliegclub op bezoek komt.
Aan de noordzijde van de inrit naar het terrein zullen, tegen het hek/houtwal
aan, 2 units geplaatst worden met een gebruiksoppervlak van ca. 36 m2 die
dienst zullen doen als clubhuis. Er zal gebruik gemaakt worden van
ecotoiletten die periodiek worden onderhouden. Daarnaast wordt er een
vloestofdichte container geplaatst van ca. 10 m2 gebruiksoppervlak voor de
stalling van de grasmaaimachine incl. een kleine hoeveelheid vloeistof voor de
maaimachine en ander gereedschap.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
7
Afbeelding 3
Het parkeren vindt plaats op aanwezige gras(keien) nabij de entree en het
clubhuis. Verder is het terrein afsluitbaar met een reeds aanwezig ijzeren
hekwerk.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
8
Hoofdstuk 3
Vigerend beleid
De aanvraag omgevingsvergunning moet in overeenstemming zijn met het
beleid van het rijk, de provincie en natuurlijk de gemeente zelf. Om deze reden
wordt hieronder aandacht geschonken aan dit beleid.
3.1
Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een nieuw, integraal
kader voor het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De visie is
vernieuwend in die zin dat ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur sterker
dan voorheen met elkaar verbonden worden. De SVIR schetst de rijksambities
tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028. De SVIR vervangt de Nota
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de
MobiliteitsAanpak, de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving en de
ruimtelijke doelen en uitspraken in de PKB Tweede structuurschema Militaire
terreinen, de Agenda Landschap, de Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de
Delta. De Structuurvisie Nationaal Waterplan blijft in zijn huidige vorm
alsuitwerking van de SVIR bestaan.
De leidende gedachte in de SVIR is ruimte maken voor groei en beweging. De
SVIR is de eerste rijksnota die de onderwerpen infrastructuur en ruimte
integraal behandelt. In de SVIR richt het Rijk zich vooral op decentralisatie. De
verantwoordelijkheid wordt verplaatst van rijksniveau naar provinciaal en
gemeentelijk niveau. Door urbanisatie, individualisering, vergrijzing en
ontgroening nemen de ruimtelijke verschillen toe. Vanaf 2035 groeit de
bevolking niet meer. De samenstelling van de bevolking, en daarmee de
samenstelling van huishoudens, verandert. Ambities tot 2040 zijn onder andere
het aansluiten van woon- en werklocaties op de (kwalitatieve) vraag en het
zoveel mogelijk benutten van locaties voor transformatie en herstructurering.
Ook wil het rijk ervoor zorgen dat in 2040 een veilige en gezonde leefomgeving
met een goede milieukwaliteit wordt geboden. Dit moet voor zowel het landelijk
als het stedelijk gebied gelden. In de SVIR is verder vastgelegd dat provincies
en (samenwerkende) gemeenten verantwoordelijk zijn voor programmering van
verstedelijking. (Samenwerkende) gemeenten zorgen voor (boven)lokale
afstemming van woningbouwprogrammering die past binnen de provinciale
kaders. Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de
woningbouwprogramma’s.
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Het "Besluit algemene regels ruimtelijke ordening" (Barro) is op 30 december
2011 (grotendeels) in werking getreden. Dit besluit bevat inhoudelijke regels
van de rijksoverheid waaraan bestemmingsplannen, provinciale
inpassingsplannen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen,
beheersverordeningen en omgevingsvergunningen met ruimtelijke onderbouwing
moeten voldoen. Door het Barro is onlangs een extra motiveringsplicht aan het
Bro toegevoegd voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen met
stedelijke ontwikkelingen in verband met het onderwerp duurzame
verstedelijking (de zogenoemde SER-ladder). In het provinciale ruimtelijk
omgevingsbeleid is opgenomen dat gebruikt gemaakt dient te worden van de
ruimte die al beschikbaar is gesteld voor een bepaalde functie of door
herstructuering beschikbaar gemaakt kan worden, optimaal gebruik gemaakt
dient te worden van de mogelijkheden om door meervoudig ruimtegebruik de
ruimteproductiviteit te verhogen.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
9
Het voorliggende plan voorziet in het meervoudig ruimtegebruik van een ruimte
die al gebruikt wordt als voormalig stortplaats. Aangezien het plan voorziet in
het realiseren van een modelvliegclub, waarbij de grond niet geroerd wordt, is
deze functie goed te combineren met de voormalig stortplaats. Zodoende wordt
er gebruik gemaakt van meervoudig ruimtegebruik en past deze ontwikkeling
binnen de kaders van de SER-ladder.
3.2
Provinciaal beleid
Omgevingsvisie Drenthe
De Omgevingsvisie Drenthe (vastgesteld op 2 juni 2010) is het strategische
kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de provincie Drenthe
voor de periode tot 2020 en in een aantal gevallen daar voorbij. De
Omgevingsvisie Drenthe vervangt het tweede Provinciaal Omgevingsplan
(POPII) en is een integratie van vier wettelijk voorgeschreven planvormen; de
provinciale ruimtelijke structuurvisie, het provinciaal milieubeleidsplan, het
regionaal waterplan en het provinciaal verkeers- en vervoersplan.
Eén van de integrale gebiedsopgaven opgenomen in de omgevingsvisie Drenthe
is de regio Groningen - Assen. De hoofdopgave voor dit gebied is het faciliteren
van de te verwachten economische en demografische groei. Uitgangspunt bij
de ontwikkeling is dat er een scherpe scheiding tussen woningbouw en
landschap dient te zijn. Bij de ontwikkeling van het stedelijk netwerk wordt
hieraan vastgehouden door wonen en werken te concentreren in de twee
steden. De keuze voor verdichting van de stad die in het kader van de FlorijnAs
is gemaakt wordt dan ook onderschreven door de provincie. Het
complementaire karakter van Assen kan volgens de provincie worden versterkt
door het ontwikkelingen van unieke en afwisselende woonmilieus.
De provincie vindt het van provinciaal belang dat er een goede verweving van
verschillende gebruiksfuncties plaatsvindt. Daarnaast streeft de provincie ook
naar een bruisende provincie die uitdaagt tot bewegen en inspireert met
culturele activiteiten. Sport- en cultuurparticipatie en de infrastructuur die
hiervoor nodig is, zijn van provinciaal belang. De locatie is binnen de
Omgevingsvisie niet aangeduid als natuurkundig waardevol, (robuuste)
ecologische hoofdstructuur of stiltegebied. Wel valt het binnen het gebied dat
is aangeduid als (nationaal) stedelijk netwerk.
Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
De (Wet ruimtelijke ordening) Wo geeft de provincie de bevoegdheid voor
ruimtelijk relevante onderwerpen van provinciaal belang een verordening vast te
stellen. Provinciale Staten van Drenthe hebben op 9 maart 2011 de Provinciale
Omgevingsverordening Drenthe vastgesteld. Deze is als hoofdstuk 3 ingevoegd
in de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, geldend vanaf 22 september
2012. Deze verordening is gericht tot de gemeenten en bevat voorschriften
waar ruimtelijke plannen en besluiten aan dienen te voldoen. De provincie
Drenthe heeft een aantal kernkwaliteiten benoemd waarmee bij ruimtelijke
plannen rekening moet worden gehouden. Deze kernkwaliteiten zijn op het
perceel waarop deze omgevingsvergunning betrekking heeft niet aan de orde.
Deze aanvraag omgevingsvergunning voldoet aan de voorschriften vanuit de
Provinciale Omgevingsverordening Drenthe.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
10
Vanuit provinciaal beleid zijn er geen belemmeringen voor de activiteiten van de
modelvliegclub op de voormalige stortplaats Meisner te Ubbena. Het
voorgenomen gebruik van het terrein door RCM-Assen geeft geen
belemmeringen voor eventuele werkzaamheden in het kader van de nazorg van
de stort.
3.3
Gemeentelijk beleid
Structuurvisie Assen 2030
In februari 2010 heeft de raad van de gemeente Assen de Structuurvisie Assen
2030 (Hoofdstad Assen) vastgesteld. In deze integrale visie zijn de hoofdlijnen
van het beleid aangegeven in woord en beeld. De structuurvisie bouwt voort op
de visie "Assen Koerst" (2001) en Structuurplan Stadsrandzone Assen (2008)
welke de gewenste ontwikkelingen tot 2020 beschrijven (het structuurplan biedt
ook een doorkijk naar de langere termijn).
In de Structuurvisie Assen 2030 zijn ideeën uit eerder gemaakte plannen en
visies op vergelijkbaar niveau verwerkt. In de nieuwe structuurvisie wordt
omschreven hoe de stad zich heeft ontwikkeld en wat de verwachtingen en
ambities zijn ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling (tot 2030). Deze
verwachtingen en ambities vormen de basis voor het beleid dat vervolgens
wordt beschreven voor verschillende thema’s en deelgebieden. Met betrekking
tot deze ruimtelijke onderbouwing is onder meer het volgende uit de
structuurvisie relevant:
Assen is een dynamische stad waar veel activiteiten worden ontplooid voor
bewoners en bezoekers. In Assen moet altijd veel te doen zijn op het gebied
van sport, cultuur, uitgaan en recreatie. Als gemeente willen we dit dynamische
klimaat mede mogelijk maken. We stimuleren breedtesport. We bevorderen
de deelname aan sport en realiseren binnenen buitenaccommodaties,
afgestemd op de behoefte.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
11
Hoofdstuk 4
Planologisch kader
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het planologisch kader met
betrekking tot het perceel aan de Vriezerhoek 1 te Assen. Afgesloten wordt
met een afweging op basis waarvan op deze locatie de planologische
inpassing van deze aanvraag aanvaardbaar is.
4.1
Geldend bestemmingsplan
Het plangebied ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Stortplaats
bouw- en sloopafval Ubbena ”. Het vigerende bestemmingsplan is vastgesteld
door de gemeenteraad van Assen op 22 maart 1994. Aan het plangebied is de
bestemming “Bedrijfsdoeleinden, vuilstortplaats" toegewezen.
Afbeelding 4
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
12
Deze gronden zijn bestemd voor vuilstortplaats in de vorm van:
een stortplaats voor bouw- en sloopafval;
puinbreek- en houtbreekinstallatie;
bijbehorende voorzieningen, zoals bovengrondse brandstoftanks en
materialenopslag.
Het beoogde gebruik voor de activiteiten van de modelvliegclub is hiermee in
strijd.
4.2
Afweging planologische toelaatbaarheid
Zoals hiervoor aangegeven, is het voornemen in strijd met de regels van het
geldende bestemmingsplan. Tevens past het verzoek niet onder de categorieën
van gevallen genoemd in artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), omdat
het initiatief buiten de bebouwde kom plaatsvindt. Medewerking aan het
verzoek is mogelijk via een vergunning met toepassing van artikel 2.1, lid 1,
onder c, juncto artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
De RCM-Assen bestaat al sinds het einde van de jaren veertig van de vorige
eeuw. Toen heette het de Asser Modelvliegclub. De activiteiten vonden toen
hoofdzakelijk plaats op de Witter- en Balloërheide. Sinds de jaren tachtig van
de vorige eeuw vloog de club nabij het TT Circuit. Wegens uitbreiding van het
TT Circuit raakte het RCM-Assen deze locatie kwijt. Sindsdien is de club op
zoek naar een alternatief modelvliegveld. Deze is nu gevonden in onderhavige
locatie op de voormalige stortplaats Meisner te Ubbena. In de tussenliggende
periode heeft de club de beschikking gehad over een locatie in de gemeente
Midden-Drenthe.
De gemeente Assen staat positief tegenover het wijzigen van het gebruik ten
behoeve van de activiteiten van de RCM-Assen. De club is al decennialang
verbonden aan de gemeente Assen.
Verder is de locatie, gezien de grote afstand ten opzichte van woningen (1e
woning (Asserstraat 102) op ca. 700 m afstand gerekend vanuit het centrum
van de vliegcirkel), ideaal voor deze tak van sport. De afstand ten opzichte van
woningen (en de woonwijk De Vledders in Vries) is ruim buiten de in de VNG
Handreiking “Bedrijven en milieuzonering” genoemde richtafstanden voor
modelvliegtuigvelden. In deze richtlijn wordt een richtafstand geadviseerd van
300 m (geluid) ten opzichte van het omgevingstype rustige woonwijk en rustig
buitengebied. De dichtsbijzijnde woningen aan de Asserstraat liggen op ca.
480-500 m afstand, de wijk De Fledders in Vries ligt op ca. 1000 m afstand.
Met deze afstanden ten opzichte van de locatie van de
modelvliegtuigactiviteiten is de milieubelasting aanvaardbaar. Het woon- en
leefklimaat wordt niet onevenredig aangetast en het functioneren van evt.
bedrijven in de omgeving wordt niet in gevaar gebracht.
De vliegcirkel gaat deels over een landbouwperceel, in eigendom van het
Drentsch Landschap. Dit perceel wordt gebruikt voor het verbouwen van
gewassen. Er lopen geen koeien op het betreffende perceel. De
gebruiksmogelijkheden van deze agrarische percelen wordt niet onevenredig
aangetast door de activiteiten van de modelvliegclub.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
13
Bovendien is het een mooie gebruiksmogelijkheid voor deze locatie, die vooral
vanwege de ondergrond (stortplaats) lastig is. Grote evenementen zullen niet
georganiseerd worden. Er worden geen bomen gekapt en de greppels en
waterpartij blijven intact.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
14
Hoofdstuk 5
5.1
Omgevingsaspecten
Inleiding
In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening is ten behoeve van een goede
ruimtelijke ordening in het gebied onderzoek verricht naar de bestaande
situatie en naar de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied. In de
volgende paragrafen zijn de randvoorwaarden die voortvloeien uit de fysieke
omgeving en de resultaten van onderzoek beschreven.
5.2
Water
Op grond van artikel 12 uit het Besluit ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke
plannen voorzien zijn van een waterparagraaf. Hiervoor wordt het proces van de
watertoets doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele proces
van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk
beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en
besluiten. Het Waterschap beoordeelt wat de invloed van het project is op de
waterhuishouding en geeft een wateradvies. Waterhuishoudkundige
consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden.
Het waterschap streeft ernaar om de ingrepen binnen een peilgebied
waterneutraal te houden. Wateraspecten die met een specifiek instrument
geregeld kunnen worden, worden in de watertoets wel gesignaleerd, maar niet
geregeld.
Watertoets
De watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet
en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke
plannen en besluiten. De watertoets is een procesinstrument waarmee alle
belangen ten aanzien van waterhuishoudkundige aspecten kunnen worden
afgewogen. Om invulling te geven aan de sturende rol van water in ruimtelijke
ordeningsprocessen is de Handreiking Watertoets opgesteld. Hierin is
aangegeven op welke wijze de betrokken partijen (initiatiefnemer,
waterbeheerder en planbeoordelaar) tot een betere samenwerking kunnen
komen.
Waterhuishouding
Omdat het verhard oppervlak niet toeneemt, heeft de ontwikkeling geen
negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem.
5.3
Verkeersaspecten
De meeste activiteiten zullen in de avonduren en weekenden plaatsvinden.
Naar verwachting zullen er op een avond minimaal 2 auto's zijn tot 10 auto's op
een instructieavond. Op een instructieavond zijn er vanwege de verhoogde
activiteiten met regelmaat bezoekers te verwachten. Mogelijk dat de kans
bestaat dat passerende personen komen kijken. In de weekenden is eveneens
een verhoogde activiteit waar te nemen waarbij er mogelijk 15 auto's zijn.
Er zal geparkeerd worden op het terrein, namelijk op de graskeien rondom de
ingang van het terrein. Parkeren langs de weg wordt van gemeentewege niet
toegestaan.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
15
5.4
Geluid
De normstelling voor geluid is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh) en de
Wet milieubeheer. De Wet geluidhinder biedt geluidsgevoelige bestemmingen
(zoals woningen) bescherming tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai,
spoorweglawaai en industrielawaai door middel van zonering. De belangrijkste
onderwerpen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn:
Industrielawaai; voorzover dit betrekking heeft op industrieterreinen waar
zich "grote lawaaimakers" kunnen vestigen;
Wegverkeerslawaai:
a. bouwen van woningen langs wegen (niet voor 30 km/u-wegen);
b. aanleg/wijzigen van wegen (niet voor hoofdwegen en 30 km/u-wegen);
Spoorweglawaai:
c. bouwen van woningen langs spoorwegen;
d. aanleg/wijzigen van secundaire spoorwegen (niet het
hoofdspoorwegnet).
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart (KNVvL), Afdeling
Modelvliegsport, heeft in opdracht van RCM-Assen een akoestisch onderzoek
uitgevoerd (Akoestisch Rapport ten behoeve van de vergunningaanvraag voor
het modelvliegterrein van de Radio Controlled Modelvliegclub Assen Club d.d.
15 juni 2013). Deze instantie is al geruime tijd het gezaghebbend orgaan met
betrekking tot luchtsporten en is door de overheid erkend en bevoegd de
onderzoeken met betrekking tot luchtsport en alle hier aan gerelateerde
effecten te coördineren, te onderzoeken en uit te voeren. De KNVvL heeft een
berekening gemaakt van de te verwachten geluidsniveaus op enkele dichtbij
gelegen woningen.
Uit het eerdergenoemde rapport blijkt dat de door de club gewenste activiteiten
akoestisch inpasbaar zijn in de omgeving. De aangegeven geluidsnormen
zullen niet overschreden worden. Dit geldt zowel voor de langtijdgemiddelde
norm, als voor de streefwaarde voor het kortstondig optredend maximale
geluidsniveau. De omvang van de activiteiten worden in de
omgevingsvergunning via middelvoorschriften vastgelegd.
Het rapport gaat uit van de maximale emissie- en immissiewaarden gebaseerd
op de meest ongunstige aanname dat alle modellen aan hun keuringsgrens
van Lp = 80 dB(A) of Lp = 85 dB(A) zitten en er de hele bedrijfstijd is gerekend
met de toeslag voor tonaal geluid. Bovendien is aangenomen dat alle modellen
de gehele tijd met vol vermogen vliegen. In de praktijk is dat nooit het geval.
Alleen daardoor al zal het langtijdgemiddelde geluidniveau in de praktijk lager
zijn dan in dit rapport berekend.
Op basis van het rapport wordt geconcludeerd dat het door de modelvliegtuigen
geproduceerde geluid geen belemmering oplevert voor de vergunningverlening.
Voor het overige wordt verwezen naar het volledige rapport van de KNVvL,
Bijlage 2 Akoestisch onderzoek.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
16
Afbeelding 5: bron: Akoestisch rapport ten behoeve van de
vergunningaanvraag voor het modelvliegterrein van de Radio Controlled
Modelvliegclub Assen (RCMA) van de KNVvL d.d. 15 juni 2013
5.5
Externe veiligheid
Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in
werking getreden. Met dit besluit wil de overheid de kans op en het effect van
een ernstig ongeval beperken. Het besluit is van toepassing op
bedrijfsactiviteiten met gevaarlijke stoffen (inrichtingen), het transport van
gevaarlijke stoffen en het gebruik van luchthavens.
In artikel 2, lid 1 van het Bevi staan de inrichtingen genoemd waarop het besluit
van toepassing is. Deze inrichtingen brengen risico's met zich mee voor in de
omgeving aanwezige risicogevoelige (kwetsbare) objecten.
De gemeente Assen heeft in 2008 een Beleidsvisie externe veiligheid
vastgesteld. Hierin wordt gekozen voor gebiedsgerichte ambitieniveaus.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
17
Afbeelding 6. Gemeente Assen, Beleidsvisie externe veiligheid, 16 december
2008
Bij de fabricage, de op- en overslag en het transport van gevaarlijke stoffen
zoals ammoniak, aardgas, chloor en LPG, kunnen ongelukken gebeuren met
effecten voor de omgeving. Het gaat om kleine kansen met soms grote
gevolgen.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
18
In de omgeving van het plangebied vindt geen fabricage of op- en overslag van
gevaarlijke stoffen plaats (bijv. geen LPG-tankstation) Het dichtstbijzijnde
transport van aardgas via hogedrukleidingen vindt plaats op circa 500 meter
afstand van de vliegcirkel van het plangebied. Ten oosten van het plangebied
loopt ter hoogte van de Asserstraat een hogedrukleiding van de Gasunie van
noord naar zuid. Ten westen van de locatie lopen ter hoogte van de Oosterweg
twee hogedrukleidingen van de NAM van noord naar zuid. De afstanden van
deze leidingen tot het plangebied zijn zodanig dat het plangebied buiten het
invloedsgebied van de leidingen ligt en het item externe veiligheid niet nader
beschouwd hoeft te worden.
Ook de afstand van het plangebied tot de Asserstraat, waar mogelijk
incidenteel transport van LPG plaatsvindt, is zodanig dat dit transport in kader
van externe veiligheid niet nader beschouwd hoeft te worden.
Gezien bovengenoemde afstanden van de gasleidingen tot de vliegcirkel, het
feit dat ze ten minste 50 cm onder het maaiveld liggen, de afstand van de
Asserstraat tot de vliegcirkel en het (mogelijk) incidentele transport van LPG
over de Asserstraat, is het niet mogelijk dat een modelvliegtuig een gasleiding
of LPG-vrachtauto raakt.
5.6
Luchtkwaliteit
De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van
de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen
ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Luchtkwaliteitseisen vormen onder de
Wet luchtk waliteit geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als:
er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding/van een
grenswaarde;
een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de
luchtkwaliteit leidt;
een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of
in het NSL;
een project “niet in betekenende mate” bijdraagt aan de
luchtverontreiniging.
Gezien de kleinschaligheid van het plan, aard van de activiteiten en de zeer
beperkte verkeersaantrekkende werking draagt het plan Niet In Betekende
Mate bij aan luchtverontreiniging.
Voor de volledigheid is het plan getoetst aan de hand van de
Verkeersmilieukaart van de Gemeente Assen (Promil Spatial). Ook uit deze
toetsing blijkt dat er geen verslechtering van de luchtkwaliteit optreed in de
getoetste jaren 2011, 2020 en 2030.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
19
5.7
Bodem
Artikel 9 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat in de ruimtelijke
onderbouwing rekening gehouden moet worden met de bodemkwaliteit ter
plaatse. De reden hiervoor is dat eventueel aanwezige bodemverontreiniging
van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen en/of voor
de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden
uitgevoerd bij het wijzigen of opstellen van een bestemmingsplan. Tevens dient,
op basis van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab),
bij de aanvraag van een omgevingsvergunning een rapportage van een recent
uitgevoerd verkennend bodemonderzoek toegevoegd te worden.
Op de locatie bevindt zich een stortplaats van bouw- en sloopafval, stobben en
grond. De stortplaats is in de huidige situatie niet meer in gebruik en is in 2008
gesloten. Na beëindiging van de stortactiviteiten is de stort afgedekt met een
HDPE-folie in combinatie van een minerale laag (ML-40 van Genap). Daar
boven op is een deklaag van 1 meter van categorie-I grond aangebracht. Alleen
het noordelijk deel van de stort (fase 3A en 3B) heeft een onderafdichting.
Het grondwater onder de stort is overwegend licht verontreinigd met een aantal
zware metalen met plaatselijk een sterke verontreiniging.
De provincie Drenthe is inzake de grond- en grondwaterkwaliteit
verantwoordelijk voor de nazorg. In 2011 heeft de laatste grondwatermonitoring
plaatsgevonden.
Vanwege de volgende aspecten zijn er vanuit bodem geen belemmeringen voor
het onderhavige plan:
de aanwezigheid van een deklaag van 1 meter dik;
het feit dat de activiteiten van de RCM zich uitsluitend op maaiveldniveau
afspelen;
het feit dat de leden van RCM niet in contact kunnen komen met
stortmateriaal en/of verontreinigd grondwater;
het feit dat de activiteiten van de RCM niet leiden tot een verslechtering van
de bodem.
Rapporten met betrekking tot de kwaliteit van de bodem, deklaag,
stortmateriaal en/of grondwater zijn in bezit van de provincie.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
20
5.8
Archeologie
In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening is een verplichte
archeologietoets opgenomen. Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke
plannen wordt rekening gehouden met zowel de bekende als de te verwachten
archeologische waarden. Voor de bekende waarden dient de Archeologische
Monumentenkaart (AMK) te worden geraadpleegd. Voor de
verwachtingswaarden dient de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden
(IKAW) te worden geraadpleegd. Door de wijziging van de Monumentenwet
1988 is de gemeente sinds 1 september 2007 bevoegd gezag met betrekking
tot archeologie. Uitgangspunten van de wet zijn het vroegtijdig betrekken van
archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische
waarden in situ (ter plaatse) en het zogenaamde "veroorzakerprincipe". Dit
principe houdt in dat degene die de ingreep pleegt, financieel verantwoordelijk
is voor behoudsmaatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel
aanwezige archeologische waarden.
De gemeente Assen heeft voor haar gehele grondgebied een archeologische
beleidsadvieskaart vastgesteld. Onderhavig verzoek voorziet enkel in gebruik
van het (verhoogde) maaiveld van de voormalige stortplaats. Er is aldus geen
sprake van aantasting van eventuele archeologische waarden. Archeologisch
onderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. Het aspect archeologie
vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van voorliggend plan.
5.9
Cultuurhistorie
Op grond van de Modernisering Monumentenwet (MoMo) op 1 januari 2012
dienen ruimtelijke plannen tevens een analyse van cultuurhistorische waarden
van het plangebied te bevatten. Belangrijke doelen van de Modernisering van de
Monumentenzorg zijn het stimuleren en ondersteunen van gebiedsgericht
werken, het belang van cultuurhistorie laten meewegen in de ruimtelijke
ordening, het formuleren van een visie op erfgoed en het verminderen van de
administratieve lastendruk.
Onderhavig verzoek voorziet enkel in gebruik van het oppervlak. Daarnaast vindt
het gebruik plaats bovenop een stortplaats. Er is aldus geen sprake van
aantasting van eventuele cultuurhistorische waarden. Voor het overige zie ook
hetgeen in paragraaf Archeologie is weergegeven.
5.10 Ecologie
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling moet rekening worden gehouden
met het aspect ecologie. Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de
natuurbescherming, rekening te worden gehouden met de
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet (soortenbescherming).
5.10.1
Flora en fauna
De bescherming van inheemse dier- en plantensoorten is vastgelegd in de
Flora- en faunawet. De wet maakt onderscheid in drie categorieën beschermde
soorten namelijk:
Tabel 1-soorten: De meest algemene, niet bedreigde soorten. Voor deze
soorten geldt een vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen,
bestendig gebruik of beheer en onderhoud;
Tabel 2-soorten: Beschermde soorten. Hiervoor geldt een vrijstelling bij
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
21
ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig gebruik of beheer en onderhoud mits
wordt gehandeld volgens een geaccordeerde en door de initiatiefnemer
onderschreven gedragscode;
Tabel 3-soorten: Strikt beschermde soorten waaronder de
Habitatrichtlijnsoorten en een selectie van bedreigde soorten.
In de Flora- en faunawet is tevens een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht
geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, ook als
er ontheffing of vrijstelling is verleend.
Een quickscan Flora- en faunawet is gedaan door Buro Bakker Bijlage 3. Uit
het onderzoek komt naar voren dat er in het plangebied enkel vogelsoorten
voorkomen. Deze zijn niet streng beschermd. Vanwege de (mogelijke)
aanwezigheid van broedvogels in de vliegzone kunnen bij ingebruikname
negatieve effecten op broedvogels niet worden uitgesloten doch wordt tot een
minimum beperkt door een actief maaibeleid. Minder verstoringsgevoelige
vogels, zoals de te verwachten Merel en Zanglijster, zullen naar verwachting
binnen het territorium blijven en kunnen er, ondanks de verstoring, succesvol
jongen grootbrengen. Daarbij is in de directe omgeving in voldoende mate
soortgelijk broedgelegenheid aanwezig voor de te verwachten soorten in het
plangebied. De vliegactiviteiten zullen in de periode maart tot en met november
(bij goede weersomstandigheden) worden uitgevoerd, waarbij zowel
doordeweeks als in de weekenden gevlogen wordt. Op de doordeweekse
dagen mag tussen 10.00 en 21.00 uur gevlogen worden, op de zaterdagen
tussen 10.00 en 18.00 uur en op zondagen tussen 13.30 en 18.00 uur. Er zal
altijd binnen de vier dagen gevlogen worden. Hiermee wordt gegarandeerd dat
broedende vogels gewend raken aan het geluid en de aanwezigheid van de
vliegtuigjes. Indien er vijf dagen achtereen niet gevlogen wordt, zal er de rest
van het broedseizoen niet meer gevlogen worden om de broedende vogels niet
te verstoren.
Bij de opstelling van het rapport heeft Buro Bakker richting aanvrager
aangegeven dat het gunstiger is voor de natuur als er eerder met de activiteiten
aangevangen wordt. Op deze wijze worden verstoringsgevoelige broedvogels
ontmoedigd om dichtbij het vliegveld te gaan broeden. In het geval de
activiteiten pas in mei zouden starten, zouden deze broedvogels juist tijdens
hun broedperiode geconfronteerd worden met de activiteiten. Daarom ook dat
in het rapport het advies staat om zo vroeg mogelijk te starten met o.a. het
maaien van het vlieggebied. De vogels zoeken dan evt. een broedplek verder
weg van het vlieggebied. De Flora- en faunawet staat de gewenste activiteiten
van de club in de periode maart t/m november, aldus niet in de weg.
Het vlieggebied, inclusief een zone van minimaal 100 meter rondom het
vlieggebied, wordt onaantrekkelijk gemaakt voor broedvogels door in het
groeiseizoen zeer regelmatig de grazige vegetatie en het struweel te maaien.
Insteek is een intensief maaibeleid te voeren waarbij rekening wordt gehouden
met de aanwezige diersoorten. Het deel waar de vliegtuigen zullen opstijgen en
landen zal door de club zelf tweemaal in de week worden gemaaid. Voor de
overige delen worden afspraken met de terreineigenaar gemaakt.
De overige in het plangebied gevonden en te verwachten soorten zijn licht
beschermd. Hiervoor hoeven geen vervolgstappen te worden genomen. De
algemene zorgplicht is wel van kracht.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
22
5.10.2
Natuurbeschermingswet
De natuurbeschermingwet is voor dit plan niet van toepassing aangezien het
plan niet valt binnen de gebieden die in het kader van de Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn beschermd moeten worden.
5.10.3
Conclusie
Ten aanzien van de soorten- en gebiedsbescherming zijn er geen
belemmeringen voor dit project.
5.11 M ER-beoordeling
Voor grootschalige ontwikkelingen op het gebied van woningen, bedrijvigheid
en infrastructuur geldt het Besluit milieueffectrapportage. Daarin is aangegeven
dat in bepaalde gevallen een milieueffectrapportage moet worden opgesteld,
waarin wordt aangegeven wat de gevolgen zijn van de ontwikkelingen voor het
milieu. In het besluit wordt onderscheid gemaakt in MER-beoordelingsplichtige
activiteiten en MER-plichtige activiteiten. Als een project onder de
MER-beoordeling valt, wordt gekeken naar de kenmerken van het project, de
cumulatie met andere projecten, de ligging van het project en de kenmerken
van het potentiële effect van het project. Voor de MER-beoordelingsplichtige
projecten hoeft niet in alle gevallen een MER te worden gemaakt: er moeten
bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die dat noodzakelijk maken.
Het Besluit m.e.r. geeft aan dat een m.e.r.-beoordelingsplicht in elk geval geldt
voor de oprichting, de inrichting of het gebruik van een luchthaven als bedoeld
in de Wet luchtvaart (activiteit D 6.1). Het gaat hier om luchthavens met
eenstart- of landingsbaan met een lengte van 1.000 meter of meer of uitsluitend
geschikt voor het starten of landen van helikopters. Het voorgenomen initiatief
betreft geen luchthaven. Daarnaast heeft het initiatief ook geen significant
negatieve effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De Natura
2000-gebieden Fochteloërveen, Drentsche Aa en Witterveld liggen op ruime
afstand van de locatie. Een m.e.r.(beoordelings)-procedure is daarom niet aan
de orde.
5.12 Conclusie
Vanuit de omgevingsaspecten zijn geen belemmeringen naar voren gekomen.
Realisatie van voorgenomen initiatief is voor wat betreft de omgevings- en
milieuaspecten haalbaar.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
23
Hoofdstuk 6
6.1
Financiele toelichting
Economische uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient, op grond van het Bro,
onderzoek plaats te vinden naar de economische uitvoerbaarheid van het plan.
In principe dient bij het verlenen van een omgevingsvergunning tevens een
exploitatieplan te worden vastgesteld om het verhaal van de plankosten zeker
te stellen.
De voorgestane ontwikkeling is een particulier initiatief van de RCM-Assen. De
RCM-Assen heeft van de eigenaar van het perceel toestemming gekregen om
hun activiteiten uit te voeren. Dit is geregeld via een gebruikersovereenkomst
met SITA, de eigenaar van de stortplaats.
Verder heeft de RCM-Assen met de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
een convenant afgesloten omdat de locatie in de CTR van Eelde ligt (Bijlage 4).
De CTR of Control Region wordt in de luchtvaart gebruikt als naam voor een
gebied rondom een luchthaven. Dit luchtruim wordt door de luchtverkeersleiding
beheerd vanuit de verkeerstoren. De luchtverkeersleiding is er verantwoordelijk
voor dat alle vliegtuigen voldoende afstand tot elkaar hebben binnen dit gebied.
Modelvliegen binnen een CTR is op basis van de Regeling modelvliegen (o.a.
artikel 2 onder n) slechts toegestaan als belanghebbende een convenant heeft
afgesloten met de organisatie die de plaatselijke luchtverkeersleiding verzorgt
en de modelbestuurder zich houdt aan de afspraken in dat convenant.
In dit convenant is een hoogtelimiet opgenomen van maximaal 150 m. Dit
betekent dat de modelvliegers niet hoger mogen vliegen dan 150 m boven de
grond, om vrij te blijven van verkeer van/naar de luchthaven Groningen Airport
Eelde. Voor de activiteiten op de voormalig stortplaats wordt een maximale
vlieghoogte van 100 meter aangehouden en vergund.
Met de gesloten gebruiksovereenkomst en het convenant is de uitvoerbaarheid
van het voornemen voldoende aangetoond.
Verder hoeft voor het initiatief geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) te worden vastgesteld. Met het voorgenomen
plan is namelijk geen sprake van een bouwplan in de zin van artikel 6.2.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
6.2
Verantwoording over de inzet van een exploitatieplan
Een exploitatieplan dient te worden vastgesteld wanneer:
kosten niet anderszins zijn verzekerd;
er nadere eisen worden gesteld aan de inrichting en/of:
sprake is van een fasering in de uitvoering.
De kosten zijn anderszins verzekerd via een anterieure overeenkomst met de
initiatiefnemer. De economische uitvoerbaarheid van dit project is hiermee
voldoende gewaarborgd. De vaststelling van een exploitatieplan kan daarom
achterwege blijven. Eventuele nadere eisen aan de inrichting of fasering van de
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
24
uitvoering spelen bij dit plan eveneens geen rol.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
25
Hoofdstuk 7
Maatschappelijke uitvoerbaarheid
In deze paragraaf worden, wanneer deze beschikbaar zijn, de resultaten van
het overleg op grond van artikel 3.1.1. Bro uiteengezet. Ook de resultaten van
de zienswijzefase worden hier uiteengezet wanneer deze beschikbaar zijn.
7.1
Procedure
Verklaring van geen bedenkingen
Op grond van artikel 6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is voor het
verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a
onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een verklaring van
geen bedenkingen van de gemeenteraad benodigd. Op grond van artikel 6.5 lid
3 Bor kan de gemeenteraad bepaalde categorieën van gevallen aanwijzen
waarvoor de verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.
De gemeenteraad Assen heeft op 28 april 2011 het volgende besloten: “Door
toepassing van artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht de volgende
categorieën van gevallen aanwijzen waarvoor een verklaring van geen
bedenkingen niet is vereist:
de aanvraag is niet in strijd met rijks- en/of provinciaal beleid;
de aanvraag past binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma;
er is sprake van een plan met beperkte ruimtelijke impact;
het plan is al opgenomen in een geaccordeerde stedenbouwkundige visie;
de gemeentelijke plankosten overschrijden de € 10.000,-- niet.”
De aanvraag van RCM-Assen voldoet niet aan deze criteria. Een verklaring van
geen bedenkingen van de gemeenteraad is nodig.
Tijdens de raadsbehandeling van 25 augustus 2014 heeft de gemeenteraad van
Asen onder voorwaarden een voorlopige verklaring van geen bedenkingen
afgegeven (Bijlage 5 Raadsbesluit 28 augustus 2014).
7.2
Zienswijzen
De aanvraag omgevingsvergunning, de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing
en overige bijbehorende stukken liggen ingevolge artikel 2.12 lid 1, sub a onder
3º van de Wabo in combinatie met het bepaalde in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) met ingang van 27 november 2014 voor een
periode van zes weken ter inzage. Gedurende deze periode wordt eenieder in
de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijzen omtrent de (ontwerp)
omgevingsvergunning bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie
Drenthe kenbaar te maken.
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
26
Bijlagen
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
27
Bijlage 1 Ontwerp-omgevingsvergunning
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
28
Pror.,inciehøis ì(¡esterbrink r, Assen
Postadres Postbus r22,94oo Ac Assen
r
r
tt tt
(o592) )6
(o592) 36 t7 77
www'drenthe.nl
provinci
renthe
VERZ0NDEN 2¿¡10lJ.20ît
ONTWERP
Assen, @
Ons kenmerk @
Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor Radio
Controlled Modelvliegclub Assen te Ubbena
BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WABO VOOR RADIO
CONTROLLED MODELVLIEGCLUB ASSEN TE UBBENA
1
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
1.1.
Onderuverp
Wij hebben op 17 februari 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Radio
Controlled Modelvliegclub Assen (verder te noemen RCM-Assen). Het betreft het oprichten van een
inrichting voor het vliegen van radiobestuurde modelvliegtuigen. De aanvraag gaat over Vriezerhoek 1
te Ubbena, kadastraal bekend gemeente Assen, sectie AB, nummer 117. De aanvraag is geregistreerd
onder zaaknum mer 201 400417 .
Concreet wordt verzocht om een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) met de onderdelen:
1. een vergunning ex artikel 2.1,lid l, onder a (bouw)
2. een vergunning ex artikel 2.1,lid 1, onder c (afwijken bestemmingsplan)
3. een vergunning ex artikel 2.1,lid 1, onder e (milieu)
1.2.
Besluit
Wij besluiten, gelet op de ovenruegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikelen
2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):
- de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
- het oprichten van een modelvliegclub aan de Vriezerhoek 1 te Ubbena op grond van artikel 2.1,
lid 1, onder e, van de Wabo
- het gebruiken van de gronden ten behoeve van het vliegen met gemotoriseerde modelvliegtuiten op grond van artikel 2.1,lid 1, onder c, van de Wabo
- het plaatsen van twee prefab kantoor-units, een milieucontainer en twee dixi-toiletten op grond
van artikel 2.1,lid 1 , onder a, van de Wabo
dat de volgende onderdelen van de aanvraag deel uitmaken van deze vergunning:
figuur 1 van pagina 2, aanduiding vlieggebied, paragraaf 1.5, voorgenomen ontwikkeling, en
hoofdstuk 3, conclusies, uit rapport Toetsing Flora- en Faunawet voor vestiging van een modelvliegclub nabijvuilstortplaats Ubbena, met kenmerk2014lP14216, opgesteld door Buro Bakker;
plattegrondtekening met werknumme¡ 1042 en tekeningnummer 01
brief van 25 augustus 2014 met onderwerp Modelvliegclub RCM-Assen betreffende aanvullende informatie
aanvullend aanvraagformulier van 25 augustus 2014 mel kenmerk 1430031, betreffende de
onderdelen oprichten van een inrichting en gebruiken gesloten stortplaats
-
-
aan deze vergunning voorschriften te verbinden zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 2 tot en met
10 van dit besluit
2
1.3.
Ondertekening
Gedeputeerde staten voornoemd,
namens dezen,
F. Quené,
teamleider RUD Drenthe
1.4.
Verzending
Het origineel van deze ontwerp beschikking wordt verzonden aan:
Radio Controlled Modelvliegclub Assen, t.a.v. de heer J. Meinders, Vaartweg 20,9422 CN Smilde
-
Een afschrift wordt verzonden aan:
het college van burgemeester en wethouders van Assen, Postbus 30018, 9400 RA Assen
het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo, Postbus 5, 9408 AA Vries
Architektenburo van Ruth B.V, t.a.v. de heer J. van der Meer, Postbus 24,7991 AA Dwingeloo
-
1.5.
Rechtsmiddelen
Bekendmaking
Om te voldoen aan hoofdstuk 3 van de Wabo wordt de kennisgeving met betrekking op de ontwerpbeschikking gepubliceerd in het huis-aan-huisblad. De ontwerpbeschikking ligt zes weken ter inzage bij
de gemeente Assen en de provincie Drenthe.
Zienswijze
Binnen zes weken na de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kan eenieder daartegen
bij het bestuursorgaan een schriftelijke zienswijze inbrengen. De persoonlijke gegevens van degene die
een schriftelijke zienswijze heeft ingebracht worden, indien hij of zij daarom verzoekt, niet bekendgemaakt.
3
INHOUDSOPGAVE
1.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
1.1
Onderwerp
Besluit
Ondertekening
Verzending
Rechtsmiddelen
1.2
1.3
1.4
1.5
1
1
2
2
2
VOORSCHRIFTEN MILIEU
2.
2.1
2.2
1
6
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
Terrein van de inrichting en toegankelijkheid
6
6
6
2.4
Onderhoudswerkzaam heden
Registratie en onderzoeken
Bedrijfsbeeindiging
3,
AFVALSTOFFEN
7
3.1.
Algemeen
Opslag van afvalstoffen
Aanvu end e voorsch riften beha ndel
7
2.3
3.2.
3.3.
I I
6
6
7
i
n g va n afva lstoffen
7
8
4.2
BODEM
Doelvoorschriften
Preventiemaatregelen
5.
BESCHERMING STORTPLAATS
I
5.1
Algemeen
Werkzaamheden en/of handelingen op, aan of in de stortplaats
9
4.
4.1
5.2
B
I
I
10
6.3.
GELUID
Algemeen
Langtijdgem iddeld beoordelingsniveau
Maximale geluidsniveau
6.4.
Overige voorschriften
10
7
LUCHT
12
7.1
Algemeen
12
6.
6.1.
6.2.
VOORSCHRIFTEN OVERIGE ACT¡VITEITEN
8,
8.1
8.2
8.3
Het bouwen van een bouwwerk
Plichten voordat u met de bouw begint
Plichten tijdens de bouw
Plichten bij ingebruikneming van het bouwwerk
10
10
10
13
13
13
13
13
4
PROCEDURELE OVERWEGINGEN
9,
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
14
PROCEDURELE ASPECTEN
Gegevens aanvrager
Projectbeschrijving
Huidige vergunningsituatie
Bevoegd gezag
Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
Uitgebreide procedure
14
Verklaring van geen bedenkingen
Adviezen
15
SAMENHANG MET OVERIGE WET. EN REGELGEVING
Activiteitenbesluit
M.e.r.- (beoordelings)plicht (onder drempelwaarden D-lijst)
Richtlijn industriële emissies 201 0/75/EU (Rie)
Natuurbeschermingswet (vogel- en habitatrichtlijngebieden)
Wet luchtvaart en Regeling modelvliegen
Omgevingsvisie Drenthe
15
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
'16
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU
17
11.
TOETSINGSKADER MILIEU
17
11.1.
lnleiding
Toetsing oprichten, veranderen of revisie
17
11.2.
12.
BEST BESCHTKBARE TECHNTEKEN (BBT)
'17
12j.
Algemeen
Concrete bepaling beste beschikbare technieken (BBT)
Conclusies BBT
17
18
13.1
BESGHERMING GESLOTEN STORTPLAATS
Algemeen
13.2
Toetsingskader
1B
'13.3
Beoordeling
Conclusie
19
13.4
14.
AFVALSTOFFEN
19
14.1.
Afualpreventie
Afvalscheiding
19
AFVALWATER
Het kader voor de lozing van afvalwater
Beoordeling en conclusie
20
12.2.
12.3.
13.
14.2.
15.
15.1.
15.2.
17
18
18
18
19
19
20
20
5
BODEM
Het kader voor de bescherming van de bodem
De bodem bedreigende activiteiten
Beoordeling en conclusie
Nulsituatieonderzoek
20
ENERGIE
Beoordeling en conclusie
21
EXTERNE VEILIGHEID
Opslag van gevaarl ijke (afual )stoffen
Gevaar als gevolg van vliegen
Conclusie
22
19.
GELUID EN TRILLINGEN
22
19.1.
Algemeen
22
19.2.
22
'19.3.
Langtijdgem iddeld beoordelingsniveau (L¡'.,rr)
Maximale gelu idsniveaus (L¡'n"*)
19.4.
lndirecte hinder en verkeersaantrekkende werking
24
20.
LUCHT
Algemeen beleid
Beoordeling en conclusie
24
24
24
CONCLUSIE
Conclusie
24
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
17.
17.1
18.
18.1.
18.2.
18.3.
20.1
20.2
21.
21.1
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN OVERIGE ASPECTEN
20
21
21
21
21
22
22
22
24
24
25
22.2
22.3
22.4
22.5
OVERWEGINGEN BOUWEN
lnleiding
Toetsing
Verplichting onderdeel bouwen
Motivering buitenplanse afwijking bestemmingsplan
Conclusie
25
25
25
25
25
23
Verklaring van geen bedenkingen
26
22.
22.1
BEGRIPPEN
25
27
6
VOORSCHRIFTEN MILIEU
2.
ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
2.1.
Terrein van de inrichting en toegankelijkheid
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren
2.1.1
2.1.2
Alle binnen de inrichting aanwezige machines, installaties en voorzieningen moeten overzichtelijk zijn opgesteld en altijd goed bereikbaar zijn.
2.1.3
Op het terrein van de inrichting moeten maatregelen worden getroffen dat de toegang tot de
inrichting tijdens het vliegen met modelvliegtuigen voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
2.2.
Onderhoudswerkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan
in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 5 dagen voor de aanvang van de uitvoering
2.2.1
aan het bevoegd gezag worden gemeld.
2.3.
2.3.1
Registratie en onderzoeken
ln de inrichting moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent
onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieuonderzoeken
worden bijgehouden. ln het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn
opgenomen:
a. de schriftelijke instructies voor het personeel
b. de resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties,
metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele
inspectie van bodembeschermende voorzieningen, bodemonderzoek, energiebesparingsonderzoek, akoestisch onderzoek, keuringen van tanks, keuringen van stookinstallaties, etc.)
c. meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding
van datum, tijdstip en de genomen maatregelen
d. registratie van klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop ondernomen
acties
e. een afschrift van de vigerende omgevingsvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen
2.3.2
De in voorschrifl2.3.1 bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn
van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste
gedurende 3 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe
bevoegde ambtenaren.
2.4.
Bedrijfsbeeindiging
ln geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 1 maand), bij
bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen
c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving
worden afgevoerd.
2.4.1.
7
3.
AFVALSTOFFEN
3.1.
Algemeen
3.1.1
Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden
en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
a. de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen gescheiden
b. papier en karton
c.
d.
e.
f.
metaal
poetsdoeken
elektrische en elektronische apparatuur
overig bedrijfsafval
3.1.2.
Papierresten en huishoudelijk afval moeten worden opgeslagen in een gesloten container
3.1.3.
Afualstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende
soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
3.2.
Opslag van afvalstoffen
De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich
geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging
van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen wor-
3.2.1.
den getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
3.2.2.
De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
a.
b.
c.
d.
3.3.
3.3.1
niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen
het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast,
dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding
kan vormen
deze tegen normale behandeling bestand is
deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaaraspecten van de gevaarlijke stof
duidelijk tot uiting komen
Aanvu I lende voorsch rift en behandel i n g van afvalstoffen
Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen
bij werkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste bodembedreigende vloeistoffen, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking
van de betreffende afualstoffen.
I
4.
BODEM
4.1.
Doelvoorschriften
4.1.1
Het bodemrisico van de binnen de inrichting uitgevoerde bodembedreigende activiteiten, zoals
gedefinieerd in de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) moet door het treffen van
een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB 2012.
4.2.
Preventiemaatregelen
4.2.1
Gemorste vaste gevaarlijke stoffen moeten direct worden opgeruimd en opgeslagen in een
daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde doelmatige
emballage.
4.2.2
Gemorste bodembedreigende vloeistoffen moeten direct worden opgeruimd. Hiertoe moeten
absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate en gebruiksgereed aanwezíg
zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen moeten worden bewaard en afgevoerd als
gevaarlijk afval.
4.2.3.
Bodembedreigende stoffen moeten worden bewaard in goed gesloten emballage
4.2.4.
Lege, niet gereinigde emballage moet worden behandeld als volle
4.2.5.
De emballage met daarin bodembedreigende stoffen moet zijn opgeslagen boven een vloeistofdichte lekbak. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de
grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestemd zijn tegen de inwerking van de opgeslagen stoffen.
I
5.
BESCHERM ING STORTPLAATS
5.1.
Algemeen
5.1.1
De dikte van de afdeklaag van de stortplaats dient gewaarborgd te blijven, zodat wordt voorkomen dat contact kan optreden met het onderliggende stortpakket.
5.1.2
Het is verboden handelingen of werkzaamheden te verrichten, zoals aanleg en onderhoud van
kabels, aanleg van leidingen, graafwerkzaamheden e.d., waarbij de afdeklaag van de stortplaats, beschadigd kan raken.
5.1.3
lndien Gedeputeerde Staten van Drenthe (GS) ten aanzien van voorschrift 5.1.2 twijfels hebben en daaropvolgend een onderbouwd verzoek doen, dient vergunninghouder metingen
en/of berekeningen uit te (laten) voeren om te beoordelen of nog altijd wordt voldaan aan de
vereiste laagdikte van de afdeklaag binnen de inrichting.
5.2.
Werkzaamheden en/of handelingen op, aan of in de stortplaats
Twee maanden voor de uitvoering van werkzaamheden en/of handelingen op, aan of in de
stortplaats inclusief voorzieningen, zoals aanleg en onderhoud van kabels, aanleg van leidingen e.d. dient vergunninghouder een uitvoeringsgereed bestek met alle relevante informatie
aan GS voor te leggen. Het bestek dient (als bijlage) de volgende onderdelen te bevatten:
a. een "kwaliteitsplan directievoering" waarin de te volgen wijze van controle (inclusief
stoppunten) van de (in uitvoering zijnde) werkzaamheden zijn beschreven
b. de eisen en randvoorwaarden voor de uitvoering van werkzaamheden
c. een beschrijving van de wijze waarop tijdens het werk de, ten opzichte van het bestek,
door te voeren afwijkingen en wijzigingen zullen worden beoordeeld en vastgelegd
5.2.1
5.2.2
Met de uitvoering van het in het vorige voorschrift bedoelde bestek mag niet worden begonnen, voordat GS het bestek en alle bijbehorende relevante informatie hebben goedgekeurd.
5.2.3.
Na oplevering van de in het in voorschrift 5.2.1 bedoelde bestek beschreven werkzaamheden
dient een opleveringsrapportage aan GS te worden overgelegd waarin zijn opgenomen:
a. alle relevante aspecten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden
b. de wijze waarop directievoering op de uitvoering van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden
c.
d.
alleverkregencontroleresultaten
de tijdens het werk, ten opzichte van het bestek, doorgevoerde afwijkingen en wijzigingen
e.
5.2.4.
de revisietekeningen
De (deel)rapportages dienen door de uitvoerende en controlerende instantie(s)te zijn ondertekend.
10
6,
GELUID
6.1.
Algemeen
6.1.1
Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten
moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen lndustrielawaai, uitgave
1
999.
6.1.2.
Het is niet toegestaan buiten het vlieggebied te vliegen dat is aangegeven op de bij de aanvraag inged iende luchtfoto/plattegrondtekening.
6.2.
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
6.2.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAT,LT veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel
van onderstaande woningen niet meer bedragen dan:
6.2.2
L¡,,¡1) [in dB(A]l dag
07.00-19.00 uur (1,5 m)
La,,¡1) [in dB(A)] avond
Asserstraat 102, 104, 106
Asserstraat 108, 1 10, 1 12
40
40
40
40
Asserstraat 93
Zeijerstroeten 20
40
37
40
35
Beoordelingspunt
6.3,
6.3.1
19.00-23.00 uur (5m)
Maximale geluidsniveau
Het maximale geluidsniveau L4r", veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen
en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door
het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van onderstaande
woningen niet meer bedragen dan:
Beoordelingspunt
L¡."* [in dB(A)] dag
L¡,"* [in dB(A)l avond
07.00-19.00 uur (1,5 m)
19.00-23.00 uur (5m)
Asserstraat 102, 104, 106
Asserstraat 108, 1 10, 112
Asserstraat 93
50
50
Zeijerstroeten 20
50
50
50
46
50
45
6.4.
Overige voorschriften
6.4.1
Het is niet toegestaan te vliegen met modellen met een geluidemissieniveau Lp hoger dan
85 dB(A) gemeten op 7 m afstand.
11
6.4.2.
Het totaal aantal uren dat mag worden gevlogen met gemotoriseerde modelvliegtuigen is
beperkt tot onderstaand aantal.
Geluidemissieniveau Lp 80 dB(A)
Totaal aantal
vlieguren
dagperiode
07.00-19.00 uur
Totaal aantal vlieguren
6
2,0
avondperiode
19.00-23.00 uur
opTm
Geluidemissieniveau Lp 85 dB(A)
1
5
0 75
opTm
Geluidemissieniveau Lp B0 dB(A)
7,5
3,0
opTm
indien geen bijdrage van 85 dB(A)
Toelichting:
Het totaal aantal uren dat mag worden gevlogen (de optelsom van de vliegtijd van afzonderlijke modellen), mag in de dagperiode (07.00-19:00 uur) niet meer bedragen dan 7,5, waarvan
ten hoogste 1,5 met modellen met een geluidemissieniveau Lovan meer dan 80 dB(A) maar
ten hoogste 85 dB(A).
Het totaal aantal uren dat mag worden gevlogen (de optelsom van de vliegtijd van afzonderlijke modellen) mag in de avondperiode (19.00-23.00 uu) niet meer bedragen dan:
- 3, indien er niet wordt gevlogen met modellen met een geluidemissieniveau Lp van meer
dan B0 dB(A)
- waarvan ten hoogste 0,75 met modellen met een geluidemissieniveau Lp van meer dan
80 dB(A) maar ten hoogsúe 85 dB(A)
Bij de in de tabel uit voorschrift 6.4.2 genoemde vliegtijden kan de vliegtijd worden verdeeld
over meerdere vliegtuigen per categorie. Hierbij worden modellen met een geluidemissieniveau Lp van niet hoger dan 70 dB(A) op 7 m afstand niet meegerekend. Het geluidemissieniveau Lp moet worden bepaald volgens de procedure die is omschreven in paragraaf 3.2 van
het bij de aanvraag gevoegde akoesfrsch rapport.
6.4.3.
Het aantal vliegtuigen dat gelijktijdig in de lucht mag zijn is beperkt tot maximaal 4.
6.4.4.
Van de vliegtijden moet een logboek worden bijgehouden waarin per vliegtuig wordt vermeld:
a. de datum waarop gevolgen is
b. de begintijd en vliegduur
c. het type modelvliegtuig en het door keuring vastgestelde emissieniveau (Lp) bij volvermogen
d. eventuele bijzonderheden
6.4.5.
Van elk vliegtuig binnen de inrichting dient op verzoek een keuringsrapport of een fabriekscertificaat te kunnen worden overlegd waarin de bronsterkte van het vliegtuig is vermeld, bepaald
volgens hoofdstuk 3.2 van het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek.
12
7
LUCHT
7.1.
Algemeen
7.1.1.
Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften
zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is
gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.
l3
VOORSCHRIFTEN OVERIGE ACTIVITEITEN
I
HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK
8.1.
Plichten voordat u met de bouw begint
8.1.1
De units dienen op een verharding worden geplaatst. lnformatie over de verharding dient
3 weken vooraf van de bouw te worden aangeleverd ter beoordeling.
8.1.2.
De kleuren van de units dienen 3 weken vooraf aan de bouw te worden voorgelegd
8.1.3.
U moet tenminste 2 dagen van tevoren aan uw toezichthouder melden dat de werkzaamheden
beginnen.
8.2.
Plichten tijdens de bouw
U moet het bouwafval op de bouwplaats scheiden in de volgende categorieën
8.2.1
-
gevaarlijke afualstoffen
steenwol, als dit meer is dan 1 m3 per bouwproject
glaswol, als dit meer is dan 1 m3 per bouwproject
overig afval
Dit afval moet u afvoeren naar een daartoe bestemde verwerkingsinrichting.
8.2.2.
Alle wapening van de gewapend betonconstructies moet door het bouwtoezicht zijn goedgekeurd voordat met het betonstorten van het betreffende onderdeel wordt begonnen. U moet
ten minste I werkdag voor het storten van het beton uw toezichthouder melden dat de wapening voor controle gereed ligt.
8.2.3.
Het bouwen en alles wat daarmee in verband staat, moet op veilige wijze uitgevoerd worden,
ln ieder geval moeten de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de
weg en in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.
8.2.4.
Tijdens de bouw moeten op het bouwterrein op verzoek van uw toezichthouder de
omgevingsvergunning en de bijbehorende bescheiden beschikbaar zijn.
8.2.5.
Het terrein waarop gebouwd wordt of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door
een doeltreffende afscheiding van de weg en het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden als gevaar of overlast te verwachten is.
8.2.6.
U moet uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden het einde van de werkzaamheden bij uw toezichthouder melden. Vervolgens zal de toezichthouder uw bouwwerk
inspecteren.
8.3.
Plichten bij ingebruikneming van het bouwwerk
8.3.1
Als uw bouwwerk af is, is het verboden dit bouwr,verk in gebruik te geven of te nemen, als:
- het bouwwerk niet gereed is gemeld
- er niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunnrng
14
PROCEDURELE OVERWEGINGEN
9.
PROCEDURELE ASPECTEN
9.1.
Gegevens aanvrager
Op 17 februari 2014 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo
ontvangen. Het betreft een verzoek van RCM-Assen en heeft betrekking op de locatie gelegen aan de
Vriezerhoek 1 te Ubbena.
9.2.
Projectbeschrijving
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd, betreft het gedeeltelijk gebruiken van de voormalige
vuilstortplaats aan de Vriezerhoek I te Ubbena voor het vliegen met gemotoriseerde modelvliegtuigen
in de open lucht. Een nadere projectomschrijving is opgenomen in de vergunningaanvraag. Gelet op
vorenstaande omschrijving wordt, zoals omschreven in de Wabo, een vergunning aangevraagd voor het
oprichten van een inrichting of mijnbouwwerk, het afwijken van het bestemmingsplan en bouwen van
een bouwwerk.
9.3.
Huidige vergunningsituatie
Er is sprake van het oprichten van een nieuwe inrichting. Voor de inrichting is niet eerder een omge-
vingsvergunning verleend.
9.4.
Bevoegd gezag
De aanvraag is door RCM-Assen op 4 december 2013 ontvangen en in behandeling genomen door de
gemeente Assen, zijnde het bevoegd gezag.
RCM-Assen wordt echter gevestigd boven de gesloten stortplaats Meisner Stortplaats Noord-Drenthe
BV te Ubbena. Op 19 februari 2014 heeft de provincie Drenthe besloten om de stortplaats van Meisner
Stortplaats Noord-Drenthe BV te Ubbena voor gesloten te verklaren en om de omgevingsvergunning in
te trekken. ln onderdeel B, lid 1, onder d, van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is aangegeven dat inrichtingen die boven een gesloten stortplaats liggen altijd vergunningplichtig zijn. Daarnaast
bepaalt artikel 3.4 van het Bor dat GS bevoegd zijn om te beslissen op aanvragen die betrekking hebben op activiteiten (zoals die van RCM-Assen) die in, op, onder of over een gesloten stortplaats worden
uitgevoerd.
Op 17 februari 20'14 heeft de gemeente Assen de ingediende aanvraag van RCM-Assen doorgestuurd
naar de provincie Drenthe, zijnde het nieuwe bevoegd gezag.
9.5.
Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning
moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Regeling omgevingsrecht (Mor).
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid.
Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld
om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 25 augustus
2014. Tevens is de aanvraag op 7 oktober 2014 door RCM-Assen aangevuld met een gewijzigd floraen faunaonderzoek.
15
Wijzijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvullingen daarop voldoende informatie bevat
voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag
is dan ook in behandeling genomen.
9.6.
Uitgebreide procedure
Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.
9.7.
Verklaring van geen bedenkingen
Op grond van artikel 2.27 van de Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen
aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een
geval betreft als vermeld in artikel6.5, leden 1 en2 van het Bor, wordt de omgevingsvergunning niet
verleend dan nadat de gemeente Assen heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn (vvgb).
Op28 augustus 2014 hebben wijvan de gemeente Assen een (ontwerp)verklaring ontvangen waaruit
blijkt dat er, gelet op het belang van ruimtelijke ordening, geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van
de gevraagde vergunning. De vvgb en de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing is toegevoegd aan de
onderhavige vergunning.
9.8.
Adviezen
ln de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen
6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/
bestuursorganen gezonden :
- het college van burgemeester en wethouders van Assen
- het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo
Op I I juli 2014 hebben wij van de gemeente Tynaarlo een reactie ontvangen, waarin wordt geadviseerd om omwonenden van met name de kernen Vries en Zeijen actief te betrekken tijdens de voorbereiding op het ontwerpbesluit.
Op '13 oktober 2014 hebben wij van de gemeente Assen een bouwadvies ontvangen. Het advies is
verwerkt in onderhavige besluit.
IO.
SAMENHANG MET OVERIGE WET. EN REGELGEVING
10.1.
Activiteitenbesluit
ln het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning
wordt gevraagd, wordt aangemerkt als een inrichting type C als bedoeld in artikel I .2 van het Activiteitenbesluit. Voor dergelijke inrichtingen kunnen naast de omgevingsvergunning ook regels uit het Activiteitenbesluít en de Activiteitenregeling milieubeheer gelden. De betreffende artikelen van het Activiteitenbesluit en de genoemde regeling gelden van rechtswege.
Het gaat hier om de artikelen die zijn genoemd in de volgende onderdelen van het Activiteitenbesluit:
-
Afdeling 2.1 Zorgplicht, voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden
binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is
Afdeling 2.2 Lozingen, voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden
binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is
16
Afdeling 2.3 Lucht, voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing rs
Afdeling 2.4 Bodem, voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden
binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is
paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening
paragraaf 3.1.4 ten aanzien van het behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie
Bovengenoemde voorschriften gelden rechtstreeks. ln de vergunning zijn ten aanzien van deze onderwerpen daarom geen voorschriften opgenomen.
10.2.
M,e.r,-(beoordelings)plicht(onderdrempelwaarden D-lijst)
De aangevraagde activiteit is niet opgenomen in onderdeel C en/of D van de bijlage bij het Besluit
milieueffectrapportage. Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend
10.3. Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU (Rie)
De Rie is van toepassing op activiteiten die in bijlage I van de richtlijn zijn opgenomen. Binnen de inrichting vinden geen activiteiten plaats die worden genoemd in de betreffende bijlage. Op de activiteiten
van de inrichting is de Rie niet van toepassing.
10.4.
Natuurbeschermingswet (vogel- en habitatrichtlijngebieden)
De inrichting ligt niet in de nabijheid van vogel- en Habitatrichtlijngebieden of gebieden die beschermd
zijn onder de Natuurbeschermingswet waardoor de activiteiten van de modelvliegclub op deze gebieden
geen effecten kunnen veroorzaken. De natuurbeschermingswet haakt niet aan bij ze omgevingsvergunnrng
10.5.
Wet luchtvaart en Regeling modelvliegen
Ten aanzien van veiligheid van het vliegen zijn de Wet luchtvaart, het luchtverkeersreglement en de
Regeling modelvliegtuigen van toepassing. Deze regelingen kennen een rechtstreekse werking. De
bescherming van personen of zaken op het aardoppervlak tegen gevaren ten gevolge van het luchtverkeer vindt primair hierin plaats. Daarnaast blijft in het kader van verlening krachtens de Wet milieubeheer (Wm) en Wabo van een vergunning voor het onderdeel milieu, ruimte voor een aanvullende
toets. Aan deze vergunning zijn ten aanzien van de veiligheid bij het vliegen geen aanvullende voorschriften opgenomen.
10.6.
Omgevingsvisie Drenthe
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteiten niet voldoet aan de in de
Omgevingsvisie Drenthe 2014 (vastgesteld op 2 juli 2014) gestelde toetsingsaspecten. Ten aanzien van
de modelvliegclub zijn in de Omgevingsvisie Drenthe geen specifieke toetsingsaspecten opgenomen.
Er is geen reden de omgevingsvergunning te weigeren op grond van de Omgevingsvisie Drenthe.
17
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN MILIEU
11.
TOETSINGSKADER MILIEU
11.1.
lnleiding
De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1,lid 1, aanhef
en onder e, van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van
de aanvraag.
11.2.
Toetsing oprichten, veranderen of revisie
Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:
- de aspecten genoemd in artikel 2.14,|id 1, onder a, van de Wabo betrokken
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14,\id 1, onder b, van de Wabo rekening gehouden
- de aspecten genoemd in artikel 2.14,|id 1, onder c, van de Wabo in acht genomen
ln de hierna volgende hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbijwij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.
12.
BEST BESCHTKBARE TECHNIEKEN (BBT)
12.1. Algemeen
ln het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de
vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting
voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbijwordt ervan uitgegaan dat in de inrichting
ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.
Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij
ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. BBT-conclusies is een document
met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, leden 5 en 7, van de Rie. Lid 5
verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de Rie. Lid 7 verwijst
naar de bestaande BREF's. Het hoofdstuk uit deze BREF's waarin de BBT-maatregelen staan (BAThoofdstuk), geldt als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld.
BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zijworden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.
Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is
aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de
van toepassing zijnde BBT-conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van
de activiteit of het proces behandelen moet het bevoegd gezag de BBT zelf vaststellen. Hierbij houdt
het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:
- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de
bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen
18
vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn
beproefd
de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis
de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies
de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen
de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen
het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie
de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen
of tot een minimum te beperken
de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken
De op één van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat
tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.
12.2.
Concrete bepaling BBT
Binnen de inrichting worden geen activiteiten uitgevoerd uit Bijlage 1 van de Rie. Bij het bepalen van
BBT hebben wij daarom alleen rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT,
zoals aangewezen in bijlage 1 van de Mor:
- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming, maarI2012
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, versie 1.1 (december 2012)
12.3.
Conclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT ter
voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie en externe
veiligheid. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.
13.
BESCHERMING GESLOTEN STORTPLAATS
13.1.
Algemeen
ln de artikelen 8.47 tot en met 8.51 en 15.42hot en met 15.49 van de Wm is een regeling opgenomen
over de nazorg van gesloten stortplaatsen en de financiering daarvan. Voor het sluiten van deze stortplaatsen moet degene die de stortplaats drijft een nazorgplan opstellen, waarin de maatregelen moeten
zijn opgenomen die ervoor zorgen dat diverse voorzieningen, zoals bovenafdekking en peilbuizen, na
het sluiten van de stortplaats in stand blijven. Dit nazorgplan moet door GS worden goedgekeurd. Na
het sluiten van de stortplaats zijn GS eeuwigdurend verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen en zelfs aansprakelijk voor eventueel ontstane schade. Er kunnen (na verloop van tijd) op of in
de directe omgeving van een gesloten stortplaats activiteiten plaatsvinden, zoals het aanleggen van een
werk of het bouwen van een bouwwerk, die van invloed kunnen zijn op de getroffen nazorgvoorzieningen. Normaliter zouden burgemeester en wethouders worden aangewezen als bevoegd gezag voor de
verlening en handhaving van de omgevingsvergunning en zouden GS worden aangewezen als adviseur. Gelet op vorenstaande bijzondere verantwoordelijkheid van GS voor deze gesloten stortplaatsen,
zijn GS in deze gevallen aangewezen als bevoegd gezag in artikel 3.4 van het Bor.
'13.2.
Toetsingskader
ln artikel 8.49 van de Wm, lid 1, is bepaald dat met betrekking tot een gesloten stortplaats zodanige
maatregelen worden getroffen, dat wordt gewaarborgd dat die stortplaats geen nadelige gevolgen voor
het milieu veroorzaakt, dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen die nadelige gevolgen. ln artikel 8.49 van de Wm, lid 2, is
bepaald dat tot de maatregelen als bedoeld in het eerste lid, in ieder geval worden gerekend:
- maatregelen strekkende tot het in stand houden en onderhouden, alsmede het herstellen, verbeteren of vervangen van voorzieningen ter bescherming van de bodem
19
het regelmatig inspecteren van voorzieningen ter bescherming van de bodem en
het regelmatig onderzoeken van de bodem onder de stortplaats
13.3.
Beoordeling
RCM-Assen is gelegen boven een gesloten stortplaats, te weten Meisner Stortplaats Noord-Drenthe BV
te Ubbena, gemeente Assen. GS van Drenthe zijn per '19 februari 2014 verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van deze voormalige stortplaats en daarom met ingang van die datum bevoegd
gezag voor deze inrichting met zijn activiteiten. Door de activiteiten binnen de inrichting kan de bescherming tegen de nadelige gevolgen voor het milieu door middel van de bijbehorende voorzieningen van
de stortplaats in gevaar komen. Om dit te voorkomen zijn voorschriften aan de vergunning verbonden.
Op grond van artikel 8.51 van de Wm is de vergunninghouder verplicht te gedogen dat werkzaamheden
worden verricht ten behoeve van de zorg die met betrekking tot een gesloten stortplaats moet worden
uitgevoerd. Dit betekent dat de vergunninghouder medewerking dient te verlenen aan het inspecteren,
onderhouden en herstellen van de voorzieningen en de afdeklaag van de stortplaats die binnen de inrichting zijn gelegen. Gelet hierop zijn aan de vergunning voorschriften verbonden ten behoeve van de
nazorg.
'13.4.
Conclusie
Met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften kan worden voldaan aan het gestelde
in artikel 8.49 van de Wm, leden 1 en 2, en wordt gewaarborgd dat de voormalige stortplaats in combinatie met de onderhavige inrichting geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakl, dan wel, voor
zover dat redelijkenruijs niet kan worden gevergd, de grootst mogelijke bescherming wordt geboden
tegen die nadelige gevolgen.
14.
AFVALSTOFFEN
14.1.
Afvalpreventie
ln hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afualpreventie. Preventie van afval is een van
de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij invulling geven aan preventie is
beschreven in de handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (lnfomil 2005). Uitgangspunt voor
alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.
De handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (lnfomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afual binnen de inrichting vrijkomt. De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval ligt beneden de gehanteerde
ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie
van afvalstoffen.
14.2.
Atualscheiding
ln hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed
mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden
moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een
groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen
te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkenruijs niet van hen kan
worden gevergd.
Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting beperkte hoeveelheid afvalstoffen vrijkomen waarvan in
het LAP is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van
20
een bedrijf kan worden gevergd. Aan de vergunning zijn daarom voorschriften verbonden voor het
gescheiden houden van deze afvalstoffen. De afvalstoffen moeten via een erkend inzamelaar worden
ingezameld en afgevoerd.
15.
AFVALWATER
15.1.
Het kader voor de lozing van afvalwater
De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiníging door de lozing van afvalwater zijn vastgelegd in de Wateruvet, de Wm en de lnstructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer.
De drie belangen die deze wetten en regeling ten aanzien van afualwater behartigen zijn:
de doelmatige werking van een openbaar vuilwaterriool en de verwerking van het slib uit het openbaar vuilwaterriool
- de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
- de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam
-
Afvalwater mag slechts in het openbaar vuilwaterriool worden gebracht, indien door de samenstelling,
eigenschappen of hoeveelheden ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool, een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk, de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een door
een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden
beperkt
15.2.
Beoordeling en conclusie
Binnen de inrichting ontstaand de volgende afvalstromen:
- lozen van niet verontreinigd hemelwater
- lozen van huishoudelijk afvalwater
Ten aanzien van deze activiteiten zijn de voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing.
Aan deze vergunning zijn dan ook geen voorschriften verbonden ten aanzien van het lozen van afvalwater.
16.
BODEM
16.1.
Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de NRB. Het uitgangspunt van
de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar
bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder
voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.
Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm
noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de
normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten
wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk
deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd
bluswater worden in de NRB niet behandeld.
21
16.2.
Debodembedreigendeactiviteiten
ln de inrichting vinden bodembedreigende activiteiten plaats. Dit betreft het gebruik van bodembedreigende stoffen ten behoeve van het aftanken van vliegtuigen en de grasmaaier.
16,3.
Beoordeling en conclusie
Ten aanzien van deze activiteiten hebben wij aan deze beschikking voorschriften verbonden. ln de vergunningvoorschriften is geëist dat op die plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, er
voorzieningen moeten worden getroffen die ertoe leiden dat het risico van bodemverontreiniging wordt
gereduceerd tot "verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging van enige relevantie", zoals bepaald
in de NRB.
'16.4.
Nulsituatieonderzoek
Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat ervan uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico
nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd
een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt
zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.
Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de
start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatieonderzoek na het beëindigen van
de betreffende activiteit.
Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:
. de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en
de lokale grondwaterstroming;
. de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd
. de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties
De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of
ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.
De inrichting wordt gerealiseerd ter plaats van een gesloten stortplaats. De stortplaats is afgedekt met
grond (een leeflaag) waarvan de kwaliteit bekend is bij GS. Er zijn reeds diverse bestaande onderzoeken van de kwaliteit van de bodem. Deze onderzoeken geven ons geen aanleiding tot het stellen
van nadere maatregelen of eisen. Wij achten het uitvoeren van een nulsituatieonderzoek door RCMAssen daarom niet noodzakelijk.
17
ENERGIE
17.1.
Beoordeling en conclusie
Binnen de inrichting wordt slechts zeer beperkt energie gebruikt. Elektriciteit wordt opgewekt met
behulp van een aggregaat. Bijvergunningplichtige inrichtingen kan de mate waarin aandacht wordt
besteed aan zuinig gebruik van energie afhankelijk worden gesteld van het totale energieverbruik.
De ondergrens is gezet bij een jaarlijks energieverbruik van 50.000 kWh elektriciteit.
Op basis van de activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden, veronderstellen wij dat het energieverbruik binnen de inrichting beperkt is, en de ondergrens van 50.000 kWh niet wordt overschreden.
Daarom hebben wij aan deze vergunning geen voorschriften ten aanzien van energieverbruik of energiebesparing opgenomen.
22
18.
EXTERNE VEILIGHEID
18.1.
Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen
Binnen de inrichting worden geen gevaarlijke stoffen opgeslagen. Wij hebben ten aanzien van het
aspect veiligheid dan ook geen specifieke voorschriften aan deze vergunning verbonden. Wel zijn voorschriften verbonden ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging. Voor de overwegingen
ten aanzien hiervan verwijzen wij naar de paragraaf Bodem.
18.2.
Gevaar als gevolg van vliegen
Het vliegen met modelvliegtuigen kan voor personen die in de omgeving verblijven gevaar opleveren,
vooral wanneer een toestel onbestuurbaar wordt of een noodlanding moet maken. Daarnaast bestaat
de kans dat goederen van derden worden beschadigd. Voor omwonenden levert het vliegen weinig
gevaar op, omdat gevlogen mag worden binnen vastgesteld vlieggebied met een straal van 200 m,
gelegen ten westen van de Vriezerhoek, waarbij het dichtstbijgelegen gevoelige object op 450 m ligt.
Wel moet rekening worden gehouden met plaatsen waar mensen kunnen verblijven op tijden dat wordt
gevlogen. Er kan zodoende gevaar optreden voor toeschouwers, wandelaars en weggebruikers. Door
middel van het bij de aanvraag behorend vliegveldreglement, het beperken van het vliegbereik en het
hekwerk ten behoeve van de veiligheidszone wordt dat risico in voldoende mate beperkt.
18.3.
Conclusie
Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de
inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt
wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving.
19.
GELUID EN TRILLINGEN
19.1.
Algemeen
De geluidsniveaus zijn getoetst aan de grenswaarden uit de "Handreiking lndustrielawaai en vergunningverlening" (21 oktober 1998). Omdat de gemeente geen gemeentelijke beleidsnota industrielawaai
heeft moet gebruik worden gemaakt van de in paragraaf 1.5 van de Handreiking beschreven overgangssituatie. Om deze reden is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Ln,,rr) vanwege de inrichting
getoetst aan de normstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking en zijn de maximale geluidsniveaus beoordeeld conform hoofdstuk 3.2.
19.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lr,,rr)
Voor nieuwe inrichtingen wordt bij de eerste toetsing de waarden van tabel 4 van hoofdstuk 4 van de
handleiding gehanteerd. Overschrijding van deze richtwaarden kan toelaatbaar zijn op grond van een
bestuurlijk afwegingsproces. Een belangrijke rol daarbij speelt het bestaande referentieniveau van het
omgevingsgeluid. Als maximum niveau geldt de "etmaalwaarde" van 50 dB(A) op de gevel van de
dichtstbijzijnde woningen of het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Het referentieniveau van het
omgevingsgeluid wordt gedefinieerd als de hoogste waarde van:
- het L95 van het omgevingsgeluid exclusief de bijdrage van de zogenaamde "niet-omgevingseigen
-
bronnen";
het optredende equivalente geluidsniveau in dB(A), veroorzaakt door zoneringsplichtige wegverkeersbronnen, minus 10 dB. Voor de nachtelijke periode worden alleen wegverkeersbronnen in
rekening gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende de nachtperiode.
23
De inrichting is gelegen aan de Vriezerhoek, een zijweg van de Asserstraat in Ubbena. De meest nabij
gelegen woningen liggen in oostelijke richting aan de Asserstraat 102 tot en met 112. Deze woningen
liggen op ongeveer 360 m van de grens van het perceelwaar de modelvliegtuigen vliegen. Voor dit deel
van de Asserstraat zijn deze woningen bepalend. De omgeving van deze woningen zou in eerste instantie kunnen worden getypeerd als een rustige woonwijk met weinig verkeer met een richtwaarde van
45140135 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Gelet op de ligging van de woningen
is het referentieniveau van het omgevingsgeluid bepaald. Dit referentieniveau wordt bij de woningen
aan de Asserstraat hoofdzakelijk bepaald door het verkeer op de Asserstraat. Andere geluidbronnen,
behalve de normale activiteiten op de erven van deze woningen en boerderijen, zijn in de nabijheid van
deze woningen niet aanwezig. Het referentieniveau van het omgevingsgeluid is daarom berekend aan
de hand van wegverkeergegevens met de standaard rekenmethode I uit bijlage lll van het Reken- en
meetvoorschrift geluidhinder 2006. Gebleken is dat het referentieniveau in de dagperiode ligt tussen de
41 dB(A) en 49 dB(A) en tussen de 40 en 47 dB(A) in de avondperiode. Uit de resultaten blijkt dat het
referentieniveau de typering "rustige woonwijk met weinig verkeer" bevestigd.
De woning aan de Asserstraat 93 ligt iets verder noordelijk dan de rest van de woningen aan de
Asserstraat. Omdat de woning ook wat verder van de weg af ligt zou voor deze woning de typering landelijke woonomgeving, met een richtwaarde van 40135130 dB(A) voor respectievelijk dag-, avond- en
nachtperiode van toepassing kunnen zijn. Daarom is ook bij deze woning het referentieniveau bepaald
aan de hand van wegverkeersgegevens. Gebleken is dat in de dagperiode het referentieniveau overeenkomt met de richtwaarde, in de avondperiode is het referentieniveau 2 dB(A) hoger dan de richtwaarde. Bij de normering in de vergunning wordt uitgegaan bij het vastgestelde referentieniveau.
De volgende referentieniveaus zijn voor de relevante beoordelingspunten vastgesteld. De nachtperiode
is daarbij niet relevant aangezien de modelvliegclub dan niet in werking is.
Beoordelingspunten
46147
LA"o [in dB(A)] avond
19.00-23.00 uur (5 m)
44
44t46
42
LA"o [in dB(A)] dag
07.00-l 9.00 uur (1,5/5.m)
Asserstraat 102, 104 en 106
op het midden van de zijgevel
Asserstraat 108, 1 10 en 112
op het midden van de zijgevel
Asserstraat 93
Asserstraat 101, 102 en 105
op de voorgevel
41144
40
49/50
47
Asserstraat 107 llm 117
> 49/50
>47
op de voorgevel
De waarden in de dagperiode op 5 m hoogte worden bij de normering in
voor de duidelijkheid hier wel genoemd.
ver9unnrng
et opgenomen maar zijn
Bij alle genoemde woningen aan de Asserstraat is het langtijdgemiddeld geluidsniveau getoetst aan het
vastgestelde referentieniveau. ln zuidelijke tot zuidwestelijke richting liggen enkele woningen aan de
Zeijerstroeten. Deze woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als landelijke omgeving. ln de nabijheid van de woningen zijn geen geluidbronnen aanwezig die er voor zouden kunnen zorgen dat het
referentieniveau hoger is dan de richtwaarde. Bij deze woningen, waarvan Zeijerstroeten 20 de dichtstbijgelegen woning is, is daarom getoetst aan de richtwaarde 40/35 dB (A) voor respectievelijk dag- en
avondperiode.
Gebleken is dat de berekende waarden voor alle woningen voldoen aan de richtwaarden dan wel het
berekende referentieniveau. Omdat volgens de handreiking geen lagere grenswaarden hoeven te worden gesteld dan de streefwaarden voor landelijk gebied worden deze streefwaarden als ondergrenswaarden aangehouden.
24
19.3.
Maximalegeluidsniveaus(La,",)
Volgens de Handreiking moet worden gestreefd naar het voorkomen van maximale geluidsniveau
(Ln,r,) van meer dan 10 dB(A) boven het aanwezige equivalente geluidsniveau over de betreffende
periode. Wanneer daaraan voldaan wordt is in elk geval sprake van een acceptabele situatie. Het stellen van grenswaarden lager dan de streefwaarden is niet nodig. De streefwaarden voor het Lar.*zijn
dus ten minste 10 dB(A) hoger dan de richtwaarde c.q. het referentieniveau per etmaalperiode. Voor
landelijk gebied zoals de Zeijerstroeten kan als ondergrens een waarde voor de maximale geluidsniveaus (Ln,n"") van 50 en 45 dB(A) voor respectievelijk de dag- en avondperiode worden aangehouden,
zijnde de richtwaarde voor het L¡"0 + 10 dB voor stille landelijke gebieden. Lagere waarden worden
gezien de van nature aanwezige geluiden niet als hinderlijk beschouwd. Uit de resultaten van het
akoestisch onderzoek blijkt dat aan de streefwaarden wordt voldaan. De streefwaarden worden in de
vergunnrng opgenomen.
'19.4.
Indirecte hinder en verkeersaantrekkende werking
De beoordeling van indirecte hinder en verkeer is conform de Circulaire beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer (VROM d.d. 29 februari 1996).
Voor de indirecte hinder geldt een beperking van de reikwijdte van de omgevingsvergunning. De reikwijdte is in deze situatie vastgesteld als de afstand waarbinnen de herkomst in redelijkheid kan worden
teruggevoerd op de aanwezigheid van de vliegclub. Dat betekent de afstand waarbinnen de voertuigen
zich door hun rij-, start- en stopgedrag onderscheiden van het mogelijke overige verkeer op de weg.
De inrichting wordt ontsloten via de Vriezerhoek. De reikwijdte van de indirecte hinder blijft dan ook
beperkt tot een traject op de Vriezerhoek van ten hoogste 250 m van de toegang tot het terrein. Langs
dit traject liggen geen woningen. Er is dan ook geen sprake van aan de inrichting toe te rekenen indirecte hinder.
20
LUCHT
20.1.
Algemeen beleid
Het algemene beleid is gericht op het terugdringen van emissies naar de lucht door het toepassen van
BBT en op het halen van de luchtkwaliteitseisen uit de Wm. Als gevolg van de aangevraagde activiteiten kunnen de volgende emissies ontstaan:
- verbrandingsemissies
- diffuse emissies
20.2.
Beoordeling en conclusie
Verkeer van en naar de inrichting kan een bron van fijnstof zijn. Met gemiddeld 4 vervoersbewegingen
per dag via de openbare weg is de toename voor het compartiment lucht nihil te noemen.
Emissies naar de lucht kunnen eveneens plaatsvinden via de modelvliegtuigen.
Door de modelvliegtuigen wordt een geringe hoeveelheid methanol of benzine gebruikt als brandstof.
Hier is sprake van een optimale verbranding waardoor de emissie naar de lucht door de activiteiten van
de modelvliegtuigen als nihil dient te worden aangemerkt. Er is geen reden om de gevraagde vergunning op grond van titel 5.2 van hoofdstuk 5 van de Wm te weigeren.
21
CONCLUSIE
21.1.
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het oprichten van een inrichting zijn er geen redenen
om de omgevingsvergunning te weigeren. ln deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante
voorschriften opgenomen.
25
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN OVERIGE ASPECTEN
22.
OVERWEGINGEN BOUWEN
22.1.
lnleiding
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1,lid 1,
onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 210 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
22.2.
Toetsing
Uw aanvraag is getoetst aan artikel 210 van de Wabo. Verder voldoet uw bouwplan aan de redelijke
eisen van welstand, aan de bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet, het Bouwbesluit en de Bouwverordening Assen. Gelet hierop kan de omgevingsvergunníng op deze grond
worden verleend.
22.3.
Verplichtingonderdeelbouwen
ln de voorschriften staan de belangrijkste verplichtingen die u voor en tijdens de bouw heeft. De volledige tekst staat in hoofdstuk 4 van de Bouwverordening die u digitaal kunt vinden via www.assen.nl.
Wij hebben nog een aantal gegevens en documenten van u nodig voor u met het werk kunt beginnen.
Het gaat om:
- de units dienen op een verharding te worden geplaatst. lnformatie over de verharding dient nog te
worden aangeleverd ter beoordeling;
- de kleuren van de units dienen nog te worden voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
U dient deze gegevens en documenten uiterlijk 3 weken voor u met het werk begint bij ons aan te leveren. Dit is in de voorschriften in onderhavige besluit vastgelegd.
22.4.
Motivering buitenplanseafwijking bestemmingsplan
Uw aanvraag is getoetst aan artikel 2.10 en voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met
een bestemmingsplan aan artikel 2.12van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uw aanvraag
is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Stortplaats bouw- en sloopafval Ubbena". De gronden
hebben de bestemming Bedrijfsdoeleinden, -vuilstortplaats. Het gevraagde gebruik past niet binnen
deze bestemming.
Stedenbouwkundig en ruimtelijk zijn er echter geen bezwaren tegen het bouwen van de gevraagde
bouwwerken en het gebruik van de gronden ten behoeve van het vliegen met gemotoriseerde modelvliegtuigen. Voor het object is een vvgb afgegeven door de gemeente Assen.
22.5.
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. ln deze beschikking
zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.
26
23.
VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
Zie aparte bijlage (Raadsbesluit van de gemeente Assen en de Ruimtelijke onderbouwing)
27
BEGRIPPEN
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO.NORM, ...:
Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-|SO-,
NVN-norm, Al-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de
vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. lndien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het Al-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die
constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afual en afualverwerking, termen en definities
voor bouw- en sloopafval)gegeven verklaringen en definities.
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
- Al-bladen bij:
SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
25OO EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 B0
telefax (070) 378 97 83
www.sdu.nl
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
- DlN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 01 90
www.nen.nl
- BRl-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
22BO AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20
- lnfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl
AFVALSTOFFEN:
Het begrip afvalstoffen is gedefinieerd in artikel 1 .1 van de Wet milieubeheer: Alle stoffen, preparaten of
voorwerpen, waaryan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.
28
BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de
aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen
waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit bodembedreigend is worden
eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten
buiten beschouwing gelaten.
BODEMBESCHERMEN DE MAATREGEL:
Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden beheermaatregel gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht, ter voorkoming van immissies in de bodem of herstel van
de effecten van zulke immissies op de bodemkwaliteit, waarvan de uitvoering is gewaarborgd;
BODEMBESCHERMENDE VOORZIEN ING
Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem;
BRANDSTOF:
Vaste, vloeibare of gasvormige brandbare stof;
BRANDBARE VLOEISTOFFEN :
WMS-categorie: zeer licht ontvlambaar
Grenzen: Kookpunt ten hoogste 308 K (35'C) en vlampunt lager dan 273 K (0"C).
Klasse 0
CUR-RAPPORT 196:
Ontwerp en detaillering bodembeschermende voorzieningen
CUR/PBV:
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving / Plan Bodembeschermende Voorzieningen.
CURYPBV-AANBEVELI NG 44:
Beoordel in gscriteria van vloeistofdichte voorzien ingen
CURYPBV-AANBEVELI NG 65:
Ontwerp en aanleg van bodembeschermende voorzieningen
EMBALLAGE:
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (lBC's).
GELUTDSNTVEAU rN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de lnternationale Elektrotechnische Commissie (lEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IECpublicatie no.651, uitgave 1989.
GEVAARLIJKE AFVALSTOF:
Afvalstof die een of meer van de in bijlage lll bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.
29
GEVAARLIJKE STOFFEN:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen
GOEDEREN:
Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de
meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan
aanvullingen of wijzigingen ondergaan.
HUISHOUDELIJK AFVAL:
Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afualstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afual.
LANGTIJDGEM IDDELD BEOORDELINGSN IVEAU (LAr,LT):
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld
overeenkomstig de'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax):
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
MODELVLIEGTUIG
Een luchtvaartuig van geringe afmeting, waarvan de totale startmassa niet meer dan 25 kilogram
bedraagt.
NEN:
Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm
NEN-EN-ISO/IEC:
Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) geïmplementeerde norm van de lnternational
Organisation for Standardization (lSO) en/of de lnternational Electrotechnical Commission (lEC) die
door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.
NEN-ISO:
Door de lnternational Organisation for Standardization (lSO) uitgegeven norm die door het Nederlands
Normalisatie-lnstituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.
PGS 15:
Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Downloaden via
www. pu bl icatiereeksgevaarl ijkestoffen. nl.
PREVENTIE:
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:
- de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van
de levensduur van producten;
- de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of
- het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.
30
RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.
RW
1990
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
Bijlage 2 Akoestisch onderzoek
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
59
Bijlage 3 Quickscan flora en fauna
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
83
TOETSING FLORA- EN FAUNAWET
VOOR VESTIGING VAN EEN MODELVLIEGCLUB OP
VUILSTORTPLAATS UBBENA
TOETSING FLORA- EN FAUNAWET VOOR
VESTIGING VAN EEN MODELVLIEGCLUB OP
VUILSTORTPLAATS UBBENA
Gebruik en overname van gegevens
alleen toegestaan met volledige bronvermelding:
Buro Bakker (2014);
Toetsing Flora- en faunawet voor vestiging van een modelvliegclub op vuilstortplaats Ubbena
Buro Bakker adviesburo voor ecologie BV te Assen,
in opdracht van Modelvliegclub RCM Assen.
in opdracht van:
MODELVLIEGCLUB RCM ASSEN
contactpersoon:
DHR. J. MEINDERS
uitgevoerd door:
BURO BAKKER ADVIESBURO VOOR ECOLOGIE BV
Weiersloop 9 Postbus 10034 9400 CA Assen - tel. 0592-313389 - [email protected]
Projectleiding:
Ir. M.S. Van Kerkvoorde
Veldwerk en rapportage:
Ing. M. Oudshoorn
Ir. M.S. Van Kerkvoorde
________
Inhoud
1
2
3
4
INLEIDING .......................................................................................................................................... 1
1.1
AANLEIDING EN DOEL ............................................................................................................... 1
1.2
WETTELIJK KADER ..................................................................................................................... 1
1.3
METHODE .................................................................................................................................... 1
1.4
PLANGEBIED ............................................................................................................................... 2
1.5
VOORGENOMEN ONTWIKKELING ............................................................................................ 3
FLORA EN FAUNA OP DE LOCATIE: POTENTIES, EFFECTEN EN VERVOLG .... 4
2.1
FLORA ........................................................................................................................................... 4
2.2
VOGELS ........................................................................................................................................ 4
2.3
VLEERMUIZEN ............................................................................................................................. 5
2.4
GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN ........................................................................................... 5
2.5
REPTIELEN EN AMFIBIEËN ........................................................................................................ 6
2.6
VISSEN .......................................................................................................................................... 6
2.7
ONGEWERVELDEN ..................................................................................................................... 6
2.8
LICHT BESCHERMDE SOORTEN.................................................................................................. 7
CONCLUSIES....................................................................................................................................... 8
3.1
SAMENVATTING MATIG EN ZWAAR BESCHERMDE SOORTEN ................................................ 8
3.2
SAMENVATTING VERVOLG ........................................................................................................ 8
BRONNEN ........................................................................................................................................... 9
BIJLAGE I FLORA- EN FAUNAWET
1
INLEIDING
1.1
AANLEIDING EN DOEL
Modelvliegclub RCM is voornemens zich permanent te vestigen op de voormalige vuilstortplaats te Ubbena. Effecten op beschermde flora en fauna als gevolg van de gewenste ontwikkeling, kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. Buro Bakker is gevraagd om middels een verkennende toetsing (quickscan) eventueel aanwezige beschermde flora en fauna in
beeld te brengen en de effecten van de gewenste ontwikkeling op deze soorten te beoordelen.
Met de quickscan wordt eenduidig in beeld gebracht of en welke beschermde soorten in het
plangebied aanwezig zijn of kunnen zijn. Indien de gewenste ontwikkeling kan leiden tot
negatieve effecten voor deze soorten, leidt de quickscan tot aanbevelingen voor vervolgstappen. Het uiteindelijke doel is het afstemmen van de ontwikkeling op de aanwezigheid van
beschermde soorten, zodat gewerkt wordt binnen de kaders van de Flora- en faunawet.
1.2
WETTELIJK KADER
De Nederlandse natuurwetgeving is gebaseerd op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De
soortbescherming is hierbij uitgewerkt in de Flora- en faunawet. Deze wet beschermt een
aantal veelal zeldzame of kwetsbare planten- en diersoorten. Relevant zijn in het kader van
deze quickscan vooral de bepalingen die van toepassing zijn op ruimtelijk inrichting en ontwikkeling. De Flora- en faunawet is overal in Nederland van toepassing, ongeacht het type of
de omvang van de werkzaamheden of activiteiten.
Er worden in de Flora- en faunawet drie verschillende beschermingsniveaus gehanteerd: een
lichte, een matige en een zware bescherming. Voor soorten met een lichte bescherming geldt
een algehele vrijstelling van de verbodsbepalingen. Bij matig en zwaar beschermde soorten
zijn mitigerende maatregelen van toepassing als effecten van de gewenste ontwikkeling niet
uitgesloten kunnen worden. Dit betekent dat ontwerp, planning en/of uitvoering afgestemd
moeten worden op de beschermde soorten, zodanig dat de functionaliteit van de verblijfplaats van deze soorten behouden blijft. Een ontheffingsprocedure treedt in werking als
mitigatie niet mogelijk is.
Een toelichting op de Flora- en faunawet staat in Bijlage I.
1.3
METHODE
Voor de beschikbare verspreidingsgegevens van beschermde soorten zijn de meest actuele en
relevante bronnen geraadpleegd (zie bronnen achter in dit rapport). Op 20 juni 2012 is een
ecologische verkenning in het gebied uitgevoerd. Daarbij is gelet op de aanwezigheid van
beschermde flora en fauna. Daarnaast zijn inschattingen gemaakt van het (mogelijke) voorkomen van beschermde soorten op basis van terreinkenmerken. Op 29 juni is op een warme
zomeravond een aanvullende luisterronde naar amfibieën uitgevoerd.
De definitieve oplevering van de toetsing heeft plaatsgevonden op 11 juli 2012. Op basis van
een wijziging in de planvorming, is de toetsing aangepast op 1 oktober 2014. De aanpassing
betreft een verruiming van de periode waarin het gebruik van de vliegbaan gepland is.
Quickscan Ff-wet modelvliegclub vuilstortplaats Ubbena
1
1.4
PLANGEBIED
Het plangebied betreft deels agrarische gronden en deels de voormalige vuilstortplaats van
Ubbena (zie figuur 1). Het plangebied is gelegen in de driehoek Ubbena-Zeijen-Vries. Het
ligt ten noorden van de zandwinningsplas, aan de straat Vriezerhoek. De vuilstort is omrand
met opgaand groen. In een laagte van de vuilstort is een waterpartij aanwezig. Aan de westzijde van de vuilstort liggen agrarische percelen, hiertussen bevindt zich een greppel.
Figuur 1: De ligging van het plangebied. Geel is omkadering vuilstortplaats, witte cirkel is gebied waarbinnen
met modelvliegtuigen kan worden gevlogen (Bron: Google Earth Pro).
Figuur 2: Impressie van het plangebied. Links de agrarische gronden ten westen van de vuilstort, rechts de waterpartij temidden van de vuilstort.
2
buro bakker 2014/P14216
1.5
VOORGENOMEN ONTWIKKELING
De modelvliegclub wil zich op de beoogde locatie permanent vestigen. De gemeente Assen,
gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en de luchthaven Groningen airport Eelde verlenen medewerking aan deze kleinschalige recreatieve activiteit. Hierbij wordt enkele voorwaarden gesteld; parkeren langs de weg wordt niet toegestaan en er mag niet boven de 100
meter worden gevlogen. Grote evenementen worden hier niet georganiseerd. Er worden
geen bomen gekapt en de greppels en waterpartij blijven intact.
De vliegactiviteiten zullen in de periode 1 maart tot en met 30 november (bij goede weersomstandigheden) worden uitgevoerd, waarbij zowel doordeweeks als in de weekenden gevlogen kan worden. Op de doordeweekse dagen mag tussen 10.00 en 21.00 uur gevlogen worden en in de weekenden tussen 13.30 en 18.00 uur. Er wordt alleen gevlogen bij daglicht. Er
zijn hooguit drie vliegtuigen tegelijkertijd in de lucht.
Naast het vliegen met modelvliegtuigen zullen er frequent mensen op de vliegbaan aanwezig
zijn voor onderhoud van het terrein, voor inspectie en voor voorbereidende werkzaamheden.
Quickscan Ff-wet modelvliegclub vuilstortplaats Ubbena
3
2
FLORA EN FAUNA OP DE LOCATIE: POTENTIES,
EFFECTEN EN VERVOLG1
In de paragrafen 2.1 tot en met 2.7 wordt de (mogelijke) aanwezigheid van zwaar en matig
zwaar beschermde flora en fauna besproken. De mogelijke aanwezigheid van deze soorten
kan leiden tot de aanbeveling voor vervolgonderzoek of tot een mitigatieopgave. In paragraaf
2.8 wordt ingegaan op de aanwezigheid van licht beschermde soorten. Tevens worden de
effecten beoordeeld die de voorgenomen ontwikkeling heeft op beschermde flora en fauna.
2.1
FLORA
Voorkomen
In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Deze worden gezien
de terreinkarakteristieken en biotoopeisen ook uitgesloten. Op de agrarische percelen wordt
maïs verbouwd. De vuilstort wordt geregeld gemaaid. Hier staan naast enkele algemene grassoorten diverse soorten zoals Rode en Witte klaver, Madelief, Lupine, Smalle weegbree en
Perzikkruid. Het opgaand groen aan de randen van de vuilstort bestaat uit Zomereik, Ruwe
berk met ondergroei van ondermeer Braam, Grote brandnetel en Vingerhoedskruid. Rond
de waterpartij groeit ondermeer jong Riet, Pitrus en Mattenbies.
Effecten en vervolg
Beschermde plantensoorten komen niet voor in het plangebied. Negatieve effecten worden
daarom uitgesloten.
2.2
VOGELS
Voorkomen
Tijdens het veldbezoek is een Buizerd rustend waargenomen in het opgaand groen, rond de
vuilstort. Nesten van deze soort genieten een jaarronde bescherming. In en nabij het plangebied zijn geen nesten van Buizerd aangetroffen. Ook andere jaarrond beschermde nesten zijn
niet aanwezig. Op en boven de vuilstort zijn Houtduif, Nijlgans en Huiszwaluw foeragerend
waargenomen. In de waterpartij was een Blauwe reiger foeragerend aanwezig. De vuilstort en
aanliggende agrarische percelen vormen geen essentieel foerageergebied voor vogels.
Tijdens het veldbezoek vloog een Scholekster met alarmerende roepen boven de vuilstort.
Dergelijk gedrag duidt op bescherming van jongen. Mogelijk kan Kievit hier ook tot broeden
komen. Overige weide- en akkervogels worden niet broedend verwacht.
De groensingel en het struweel is van beperkte waarde voor algemene broedvogels, aangezien deze vrij smal is en sterk onderhevig aan de wind. Het opgaand groen biedt potentieel
broedgelegenheid voor enkele algemene vogels zoals Houtduif, Merel en Zanglijster.
Effecten en vervolg
Jaarrond beschermde soorten
Er zijn geen jaarrond beschermde nesten aanwezig. Negatieve effecten treden niet op.
Algemene broedvogels
Broedende vogels kunnen verstoord worden door het gebruik van de vliegbaan. Het geluid
van het vliegen met elektrisch aangedreven modelvliegtuigen zal vanwege het beperkte volume niet zozeer de verstoring opleveren, maar de vliegbewegingen worden door vogels als
bedreigend ervaren. De modelvliegtuigen kunnen qua contouren worden geïnterpreteerd als
jagende roofvogels.
De term potenties heeft betrekking op het mogelijk voorkomen van beschermde soorten, waarvan
met een quickscan de aanwezigheid niet met zekerheid kan worden vastgesteld.
1
4
buro bakker 2014/P14216
De start van het vliegseizoen (vanaf 1 maart) ligt vòòr het begin van het broedseizoen van de
hier aangetroffen en verwachte vogels. Er geldt geen standaardperiode voor het broedseizoen. In het algemeen wordt uitgegaan van de periode van 15 maart tot eind juli. Ook
broedgevallen buiten deze periode zijn beschermd.
Omdat er al activiteiten op het terrein plaatsvinden voordat vogels beginnen met de bouw
van hun nest, zullen vogels hun gedrag hierop afstemmen. Vogels die gevoelig zijn voor de
verstoring door aanwezigheid van mensen of voor het vliegen met modelvliegtuigen, zullen
op het terrein niet tot broeden komen. Deze vogels zullen uitwijken naar locaties waar dergelijke verstoring niet aanwezig is. Vogels die wel op het terrein, of binnen de invloedssfeer van
de activiteiten, tot broeden komen, accepteren de verstoring die hier vanuit gaat.
Minder verstoringsgevoelige vogels zoals de te verwachten Merel en Zanglijster zullen naar
verwachting binnen het territorium blijven en kunnen er, ondanks de verstoring, succesvol
jongen grootbrengen. Daarbij is in de directe omgeving in voldoende mate soortgelijk broedgelegenheid aanwezig voor de te verwachten soorten in het plangebied.
2.3
VLEERMUIZEN
Verblijfplaatsen
Bebouwing en bomen met holtes ontbreken in het plangebied, zodat verblijfplaatsen van
vleermuizen zijn uitgesloten.
Belangrijke vliegroutes
Het opgaand groen langs de vuilstortplaats loopt door in de bomenrij rondom de zandwinning. Echter staat de bomenrij niet in verbinding met een lijnvormig element vanuit dorpskernen, waardoor essentiële vliegroutes tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden niet
worden verwacht.
Belangrijk foerageergebied
Mogelijk foerageren enkele soorten vleermuizen zoals Laatvlieger en Rosse vleermuis boven
het plangebied. Deze vleermuissoorten vliegen meer in de openheid en zijn minder gebonden aan lijnvormige elementen ter oriëntatie. Gezien de openheid en terreinkarakteristiek
fungeert het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen.
Effecten en vervolg
Het plangebied heeft geen belangrijke waarde voor vleermuizen. De functie als mogelijk
foerageergebied blijft intact. Aangezien vleermuizen uitsluitend 's nachts foerageren en de
modelvliegclub alleen overdag vliegt, zijn negatieve effecten niet aan de orde.
2.4
GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN
Voorkomen
Het plangebied heeft geen waarde voor zoogdieren met een zwaarder beschermingsregime
zoals de zwaar beschermde Das en Boommarter en de matig zwaar beschermde Steenmarter
en Eekhoorn. Daarbij zijn geen waarnemingen van deze soorten bekend in en nabij het plangebied (telmee.nl). Ook zijn er geen sporen zoals wissels, burchten en prooiresten aangetroffen die duiden op aanwezigheid van deze soorten met een zwaarder beschermingsregime.
In het plangebied is uitsluitend geschikt leefgebied aanwezig voor enkele licht beschermde
zoogdieren (zie 2.8.).
Effecten en vervolg
Het plangebied heeft geen waarde voor zwaar en matig zwaar beschermde zoogdieren. Negatieve effecten zijn niet aan de orde.
Quickscan Ff-wet modelvliegclub vuilstortplaats Ubbena
5
2.5
REPTIELEN EN AMFIBIEËN
Voorkomen
De greppel aan de westzijde van de vuilstortplaats is niet jaarrond watervoerend en heeft
geen waarde voor amfibieën. Met een schepnet is de waterpartij temidden van de vuilstort
bemonsterd. Hierbij is een grote hoeveelheid larven van het 'groene-kikker-complex' aangetroffen. Gezien de omstandigheden van de waterpartij gaat het hier waarschijnlijk om de licht
beschermde Bastaardkikker. De beschikbare verspreidingsgegevens geven geen waarnemingen van zwaar en matig zwaar beschermde amfibieën in en nabij het plangebied. Op 29 juni
is een aanvullende luisterronde naar amfibieën uitgevoerd. De omstandigheden hiervoor
waren goed; droog, windstil en warm met 20ºC. Hierbij is bevestigd dat Bastaardkikker in de
waterpartij voorkomt. Mogelijk vinden enkele algemene amfibieën overwinteringsplaatsen in
de struweelrand rondom de vuilstortplaats. Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied
voor reptielen.
Effecten en vervolg
Het plangebied biedt geen geschikte omstandigheden voor zwaar en matig zwaar beschermde amfibieën en reptielen. Negatieve effecten zijn niet aan de orde. In het plangebied komen
enkele licht beschermde amfibieën voor, zie 2.8.
2.6
VISSEN
Voorkomen
De greppel aan de westzijde van de vuilstortplaats is niet jaarrond watervoerend en heeft
geen waarde voor vissen. In de waterpartij temidden van de vuilstortplaats kunnen enkele
algemene soorten vissen voorkomen. Er zijn geen geschikte omstandigheden voor streng en
matig zwaar beschermde vissoorten aanwezig.
Effecten en vervolg
Aanwezigheid van beschermde vissen kan worden uitgesloten, waardoor negatieve effecten
niet aan de orde zijn.
2.7
ONGEWERVELDEN
Voorkomen
Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied voor beschermde ongewervelden. Er zijn enkele algemeen voorkomend vlinders en libellen, zoals Klein koolwitje, Gewone oeverlibel en
Viervlek aangetroffen. Deze algemene soorten kunnen zich voortplanten binnen het plangebied.
Effecten en vervolg
Aanwezigheid van beschermde vlinders, libellen en overige ongewervelden kan worden uitgesloten. Negatieve effecten zijn niet aan de orde.
6
buro bakker 2014/P14216
2.8
LICHT BESCHERMDE SOORTEN
Voorkomen
Naast de in dit hoofdstuk behandelde matig en zwaar beschermde soorten, zal ook een aantal
licht beschermde soorten voorkomen. In tabel 1 is hiervan een overzicht opgenomen.
Tabel 1. Overzicht van (mogelijk) voorkomende algemene soorten in het plangebied.
Soortgroep
Zoogdieren
Soortgroep
Amfibieën
Soort
Ree Capreolus capreolus
Konijn Oryctolagus cuniculus
Mol Talpa europaea
Type waarneming
Prenten aanwezig; drink- en rustplaats
Uitwerpselen aanwezig
Molshopen aanwezig
Egel Erinaceus europeus
Bosmuis Apodemus sylvaticus
Bosspitsmuis Sorex araneus
Geschikt leefgebied aanwezig
Geschikt leefgebied aanwezig
Geschikt leefgebied aanwezig
Veldmuis Microtus arvalis
Hermelijn Mustela erminea
Holletjes aanwezig
Geschikt foerageergebied aanwezig
Wezel Mustela nivalis
Bunzing Mustela pitorius
Haas Lepus europaeus
Geschikt foerageergebied aanwezig
Geschikt foerageergebied aanwezig
Geschikt leefgebied aanwezig
Soort
Bruine kikker Rana temporaria
Type waarneming
Geschikt leefgebied aanwezig
Bastaardkikker Rana klepton esculenta
Gewone pad Bufo bufo
Enkele adulte exemplaren en vele larven aanwezig
Geschikt leefgebied aanwezig
Effecten en vervolg
De negatieve effecten op licht beschermde planten en dieren zullen niet leiden tot het vernietigen van hele populaties. Het betreft allemaal algemene soorten waarvan de gunstige staat
van instandhouding niet in het geding is. Voor deze soorten geldt een algehele vrijstelling.
Schade aan soorten waarvoor een vrijstelling geldt voor de Flora- en faunawet hoeft niet te
worden gecompenseerd. Op deze soorten is de zorgplicht wel van kracht (artikel 2 Flora- en
faunawet). De zorgplicht bepaalt dat men wilde planten en dieren zo min mogelijk schade
dient te berokkenen.
De opdrachtgever wil met betrokken partijen een overeenkomst voor een aangepast maaibeleid afspreken, waarbij aandacht wordt besteed aan de aanwezige diersoorten.
Quickscan Ff-wet modelvliegclub vuilstortplaats Ubbena
7
3
CONCLUSIES
3.1
SAMENVATTING MATIG EN ZWAAR BESCHERMDE SOORTEN
In de tabel hieronder is een overzicht weergegeven van de zwaar en matig zwaar beschermde
soorten die (mogelijk) in het plangebied voorkomen.
Tabel 2. Overzicht van (mogelijk) in het plangebied voorkomende zwaar of matig zwaar beschermde fauna.
Soortgroep
Soort
Functie
Beschermingsregime
Vogels
Alle broedvogels
Broedgelegenheid aanwezig
Steng beschermd
De overige in het plangebied gevonden en te verwachten soorten zijn licht beschermd. Voor
deze soorten geldt een vrijstelling. Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet
hoeft voor deze soorten niet te worden aangevraagd. De algemene zorgplicht (zie Bijlage 1)
is dan wel van kracht.
3.2
SAMENVATTING VERVOLG
Algemene broedvogels
De voor broedvogels potentieel verstorende activiteiten starten reeds vòòr het broedseizoen
van de te verwachten soorten. Dat betekent dat verstoringsgevoelige soorten er niet voor
zullen kiezen binnen het terrein en de invloedsfeer van het gebruik tot broeden te komen. Er
zijn voor deze soorten voldoende uitwijkmogelijkheden.
Minder verstoringsgevoelige vogelsoorten kunnen binnen het plangebied succesvol tot broeden komen. Het gebruik zoals dat is voorzien leidt daarmee niet tot overtreding van de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet.
Licht beschermde soorten
Ten aanzien van de aanwezige licht beschermde soorten, hoeven geen vervolgstappen te
worden genomen. De zorgplicht is wel van kracht.
8
buro bakker 2014/P14216
4
BRONNEN
Flora
Werkgroep Florakartering Drenthe, 1999. Atlas van de Drentsche Flora. Schuyt & Co Uitgevers
en Importeurs BV, Haarlem / Werkgroep Florakartering Drenthe.
Vissen
Brouwer, T., B. Crombaghs, A. Dijkstra, A.J. Scheper en P.P. Schollema, 2008. Vissenatlas Groningen Drenthe. Verspreiding van zoetwatervissen in Groningen en Drenthe in de periode 1980 - 2007. Uitgeverij Profiel, Bedum.
Amfibieën en reptielen
Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (RAVON) (redactie), 2009. De amfibieën en reptielen
van Nederland. Nederlandse fauna 9. Nationaal natuurhistorisch museum Naturalis,
European Invertebrate Syrvey - Nederland, Leiden.
Zoogdieren
Lange, R., P. Twisk, A. van Winden en A. van Diepenbeek, 1994. Zoogdieren van West-Europa.
KNNV Uitgeverij.
Kapteyn, K., 1995. Vleermuizen in het landschap. Over hun ecologie, gedrag en verspreiding.
Schuyt & Co Uitgevers, Haarlem.
Vogels
DR-loket, 2009. Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten Flora- en faunawet.
SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998 - 2000.
Nederlandse fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.
Insecten
Dijkstra, A.C.J., J. de Vries en B.J. Hoentjen, 2003. Dagvlinders in Drenthe. Voorkomen en
verspreiding 1990 - 2001. Uitgeverij PubliQue / Vlinderwerkgroep Drenthe.
Nederlandse vereniging voor Libellenstudie, 2002. De Nederlandse libellen (Odonata). Nederlandse
fauna 4. Nationaal Natuurhistorisch museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.
Overig
www.waarneming.nl
www.telmee.nl
Google Earth Pro. 2009 Tele Atlas.
Quickscan Ff-wet modelvliegclub vuilstortplaats Ubbena
9
BIJLAGE I FLORA- EN FAUNAWET
Wetsartikelen
Door de in april 2002 in werking getreden Flora- en faunawet is de verplichting ontstaan om
ruimtelijke plannen aan deze wet te toetsen. Het doel van de wet is om in het wild levende
planten en dieren te beschermen. Voor dit project zijn de volgende artikelen van de wet relevant:
 Artikel 2 legt een zorgplicht op. Dat houdt in dat ingrepen zodanig worden uitgevoerd
dat de beïnvloeding van de in het wild levende soorten planten en dieren minimaal is.
 Artikel 8 verbiedt het plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen,
ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen van beschermde inheemse planten.
 Artikel 9 verbiedt het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop
opsporen van beschermde inheemse dieren.
 Artikel 10 verbiedt het verontrusten van beschermde dieren.
 Artikel 11 verbiedt het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van
nesten of holen van beschermde inheemse dieren.
 Artikel 75 biedt de mogelijkheid ontheffing aan te vragen van de verbodsbepalingen.
Beschermingscategorieën
De Flora- en faunawet in samenhang met het Besluit en de Regeling beschermde dier- en
plantensoorten biedt de mogelijkheid tot het verkrijgen van vrijstellingen en ontheffingen
van die verboden, mits aan voorwaarden wordt voldaan. De volgende beschermingsregimes
worden onderscheiden:
Licht beschermde soorten. Hieronder vallen de zogenaamde tabel 1-soorten. Dit betreft
een aantal beschermde, maar algemene soorten in Nederland, waarvan de gunstige staat van
instandhouding niet in het geding is. Voor deze soorten geldt op voorhand een vrijstelling,
mits bij ingrepen sprake is van de uitvoering van bepaalde werkzaamheden in het kader van
bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of de uitvoering van werkzaamheden in
het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
Matig beschermde soorten. Dit betreft soorten waarvoor niet op voorhand vrijstelling of
ontheffing wordt verleend. Voor deze soorten geldt een vrijstelling, als volgens een door de
Minister van LNV (thans EL&I) goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Als niet volgens
een gedragscode wordt gewerkt, zal voor deze soorten een ontheffing aangevraagd moeten
worden. Deze ontheffing wordt verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat
van instandhouding van de betreffende soorten (de zogenaamde lichte toets).
Zwaar beschermde soorten. Dit zijn soorten die vermeld zijn in bijlage 1 van het Besluit
vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, alsmede soorten die voorkomen op Bijlage
IV van de Habitatrichtlijn alsmede de van nature binnen de Europese Unie voorkomende
vogelsoorten. Een ontheffing met betrekking tot deze soorten wordt verleend als wordt voldaan aan drie criteria: 1) er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soorten; 2) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang; 3)
er is geen andere bevredigende oplossing. Aan de alle drie de criteria moet worden voldaan.
Deze vormen gezamenlijk de zogenaamde uitgebreide toets.
Broedvogels Voor vogels, evenals voor diersoorten genoemd op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en bepaalde soorten die bij amvb zijn aangewezen, geldt ingevolge de Flora- en wet
het zwaardere beschermingsregime. Dit beschermingsregime is aan de orde bij de ontheffingverlening. Werkzaamheden waarbij nesten of vaste rust- en verblijfplaatsen worden beschadigd, vernield, uitgehaald, weggenomen of verstoord, zijn op grond van artikel 11 Flora-
en faunawet verboden. Voor veel vogels wordt aangenomen dat zij alleen tijdens het broedseizoen een nestplaats respectievelijk een vaste rust- en verblijfplaats hebben en buiten deze
periode niet. Om te voorkomen dat in strijd wordt gehandeld met het verbod van artikel 11
Flora- en faunawet, dient in dat geval het broedseizoen te worden ontzien. Voor een kleine
groep vogels geldt dat zij hun nestplaatsen respectievelijk hun vaste rust- en verblijfplaatsen
jaarrond in gebruik (kunnen) hebben. Deze plaatsen vallen dan ook jaarrond onder het beschermingsregime van artikel 11. De vogelsoorten waarvoor dit geldt, zijn door de Dienst
Regelingen van het Ministerie van EL&I vermeld op de "Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep" van augustus 2009.
Door het treffen van mitigerende maatregelen kan worden voorkomen dat in strijd wordt
gehandeld met de verbodsbepaling van artikel 11 Flora- en faunawet. Indien aantasting of
verstoring van de nestplaats of de vaste rust- en verblijfplaats niet te voorkomen is, dient een
ontheffingsaanvraag te worden ingediend.
TOETSINGSKADER FLORA- EN FAUNAWET
Stroomschema
Op 26 augustus 2009 is door het toenmalige ministerie van LNV een aangepast beoordelingsschema voor de ontheffingsplicht bij ruimtelijke ingrepen gepubliceerd (Min. LNV,
2009). Centraal in deze beoordelingswijze staan de mitigerende maatregelen waarmee de
functionele leefomgeving van beschermde planten en dieren behouden moet blijven. Pas als
de effecten van de beoogde ruimtelijke ingrepen op beschermde soorten niet gemitigeerd
kunnen worden, is er in het kader van de Flora- en faunawet sprake van een ontheffingsplicht. In het stroomschema in figuur A is de beoordelingswijze voor soorten met een verschillend beschermingsregime uitgewerkt.
Figuur A. Stroomschema van de werking van de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen
(op basis van: ministerie van LNV, 2009).
Mitigatie als uitgangspunt
Als er bij de effectenbeoordeling van een activiteit is vastgesteld dat negatieve gevolgen op
beschermde soorten kunnen optreden (dat wil zeggen: overtreding van de verbodsbepalingen
van artikel 8 t/m 12 in de Flora- en faunawet), zijn vervolgstappen aan de orde. Met uitzondering van de categorie 1 soorten, waarvoor een vrijstelling geldt, staat het treffen van mitigerende maatregelen hierbij steeds centraal. Mitigerende maatregelen zijn gericht op het
voorkomen van negatieve gevolgen van een activiteit. Onder mitigatie valt bijvoorbeeld het
aanpassen van de planning van de werkzaamheden op de aanwezigheid van beschermde
soorten, het wegvangen van dieren voorafgaand aan werkzaamheden of het aanbieden van
alternatieve verblijf- en foerageerplekken.
De mitigerende maatregelen zijn voldoende als de functionaliteit van het leefgebied continu
behouden blijft. Belangrijke aspecten hierbij zijn:
 Het leefgebied omvat naast een voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats ook de
foerageergebieden en de migratieroutes die nodig zijn om de verblijfplaats te gebruiken.
 Ook een tijdelijke achteruitgang als gevolg van de activiteit is niet toegestaan. De mitigatie moet dus al werken op het moment dat het negatieve effect van de activiteit optreedt.
 Over het succes van de mitigerende maatregel dient een hoge mate van zekerheid te
bestaan. Deze zekerheid kan bijvoorbeeld verkregen worden door wetenschappelijk onderzoek of aantoonbare praktijkervaringen.
Procedures per beschermingscategorie
Uit figuur A. blijkt dat er bij elke beschermingscategorie op een andere manier invulling gegeven kan worden aan de mitigatie van effecten.
Licht beschermde soorten. Voor deze soorten geldt een algehele vrijstelling. Er geldt geen
mitigatieverplichting. Wel is de zorgplicht van toepassing. Deze plicht houdt in dat iedereen
bij al zijn handelen nadelige gevolgen voor alle in het wild levende dieren en planten zoveel
mogelijk moet voorkomen. Het onnodig toebrengen van schade is niet toegestaan.
Matig beschermde soorten. Voor het uitvoeren van mitigerende maatregelen kan bij matig
beschermde soorten worden teruggegrepen op een goedgekeurde gedragscode (of eventueel
zelf een gedragscode worden opgesteld). Gedragscodes worden opgesteld door sectoren
(zoals waterschappen, gemeenten of de bouwsector) en ter goedkeuring voorgelegd aan
Dienst Regelingen. Iedereen kan gebruik maken van deze gedragscodes voor zover de betreffende activiteit en het effect hiervan op beschermde soorten in de gedragscode zijn opgenomen. De situatiespecifieke uitwerking van de mitigatie moet dan worden vastgelegd in een
ecologisch werkprotocol. Als geen gedragscode beschikbaar is, geldt de werkwijze zoals bij
zwaar beschermde -soorten is beschreven.
Zwaar beschermde soorten. Het werken volgens een gedragscode is bij zwaar beschermde
soorten niet toegestaan. De mitigerende maatregelen moeten in dit geval worden vastgelegd
in een activiteitenplan. In de praktijk zullen de mitigerende maatregelen die in een activiteitenplan worden vastgelegd veel overeenkomst vertonen met een werkprotocol voor matig
beschermde soorten. Een wezenlijk verschil is dat er geen goedkeuring van Dienst Regelingen aan een activiteitenplan ten grondslag ligt. Formeel is deze goedkeuring niet nodig; met
de uitvoering van mitigerende maatregelen worden negatieve effecten immers voorkomen.
Het Ministerie van EL&I adviseert echter wel om het activiteitenplan ter beoordeling aan
Dienst Regelingen voor te leggen. Een positieve afwijzing van de aanvraag van Dienst Regelingen verkleint de kans op vertraging, bijvoorbeeld als er iemand bezwaar maakt tegen de
plannen.
Vogels. Voor broedvogels bestaat de mitigatie in de regel uit het ontzien van de broedtijd of
het treffen van maatregelen om te voorkomen dat vogels in het projectgebied tot broeden
komen. Voor soorten met een jaarrond beschermde nestplaats is daarnaast een omgevingscheck vereist. Hierbij moet worden vastgesteld of de soort zelfstandig in de omgeving een
vervangend nest kan vinden. Is dat niet het geval dan moet een alternatief nest worden aangeboden. Als ook dat niet mogelijk is, geldt er een ontheffingsplicht.
Ontheffingsplicht
Op het moment dat de functionaliteit van het leefgebied van beschermde soorten met het
uitvoeren van mitigerende maatregelen niet gegarandeerd kan worden, is er sprake van een
ontheffingsplicht. De aanvraag voor een ontheffing, of bij een WABO-procedure voor een
zogenaamde verklaring van geen bedenkingen, wordt door Dienst Regelingen op de volgende criteria beoordeeld:
1. De gunstige staat van instandhouding van de soort
2. Is er sprake van een wettelijk belang (niet voor matig beschermde soorten)
3. Is er een alternatieve oplossing (niet voor matig beschermde soorten).
Dienst Regelingen zal beoordelen of het wettelijk belang zwaarder weegt dan overtreding van
de verbodsbepalingen.
Voor soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (dit betreft een aantal van de zwaar beschermde soorten, waaronder alle vleermuizen) alsmede voor broedvogels geldt dat ruimtelijke ingrepen geen wettelijk belang zijn voor een ontheffing. Er dient sprake te zijn van een
zwaarder belang, zoals volksgezondheid, openbare veiligheid of grote redenen van openbaar
belang. Als dit zwaardere belang niet aanwezig is, is voor deze soorten het uitvoeren van
voldoende mitigerende maatregelen de enige manier om doorgang aan het initiatief te kunnen geven.
Rode lijsten
Soorten zijn opgenomen in Rode lijsten als ze worden bedreigd in hun voortbestaan. Deze
lijsten omvatten verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige planten en
dieren in Nederland, verdeeld over achttien soortgroepen. Maatgevend voor plaatsing op
deze lijst is mede de mate van afname van een soort in de afgelopen jaren. De Rode lijst
biedt echter geen bescherming zoals de Flora- en faunawet dat doet. Voor het Ministerie van
LNV zijn de Rode lijsten mede richtinggevend voor het te voeren natuurbeleid. Het Ministerie streeft ernaar dat een volgende Rode lijst, die per soortgroep elke tien jaar verschijnt,
kleiner zal zijn dan de huidige lijst. Hiertoe stimuleert het Ministerie dat bij bescherming en
beheer van gebieden rekening wordt gehouden met de Rode lijst-soorten, en dat zo nodig en
zo mogelijk aanvullende soortgerichte maatregelen zullen worden genomen. Van de verschillende overheden en terreinbeherende organisaties mag worden verwacht dat zij bij beleid en
beheer rekening houden met de Rode lijsten (Ministerie van LNV, 2004). In de Rode lijst
worden diverse categorieën onderscheiden:
 ernstig bedreigd (EB): zeer sterk afgenomen en nu zeer zeldzaam;
 bedreigd (BE): sterk afgenomen en nu zeldzaam tot zeer zeldzaam, of zeer sterk afgenomen en nu zeldzaam;
 kwetsbaar (KW): matig afgenomen en nu vrij tot zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk
afgenomen en nu vrij zeldzaam;
 gevoelig (GE): stabiel of toegenomen maar zeer zeldzaam, of sterk tot zeer sterk afgenomen maar nog algemeen.
25 oktober 2012
Vormgeving:
Joop Striker, Assen
Bijlage 4 Convenant Luchtverkeersleiding Nederland
en RCMA
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
107
Convenant
Tussen
Luchtverkeersleiding Nederland
en
Modelvliegclub RCM Assen
Ingangsdatum: 11 maart 2013
1
Algemeen
Het doel van dit convenant is het vastleggen van procedurele en operationele afspraken tussen
LVNL en de Modelvliegclub RCM Assen betreffende het uitvoeren van vluchten met
modelvliegtuigen binnen een plaatselijk luchtverkeersleidinggebied.
Het gebruik van het in dit convenant benoemde modelvlieggebied zal plaatsvinden conform
hetgeen is vastgelegd in de regelgeving, de afspraken en procedures zoals vastgelegd in dit
convenant en de bij dit convenant behorende annexen.
2
Procedures
De procedures die worden toegepast door LVNL en de Modelvliegclub RCM Assen worden nader
uitgewerkt in de bijlagen van deze coördinatie-overeenkomst:
 Annex A:
Definities en afkortingen.
 Annex B:
Voorschriften.
2.1
Uitgangspunten voor dit convenant
 LVNL is op grond van de Wet luchtvaart verantwoordelijk voor de veilige, vlotte en ordelijke
afhandeling van het luchtverkeer.
 Op grond van artikel 2, onderdeel n, van de Regeling modelvliegen is het uitvoeren van een
vlucht met een modelvliegtuig in luchtruim met klasse C toegestaan, mits op schriftelijk verzoek
van belanghebbende een convenant is gesloten met de organisatie die de plaatselijke
luchtverkeersleiding verzorgt en de bestuurder zich houdt aan de afspraken in dat convenant.
 LVNL geeft voornoemde plaatselijke luchtverkeersleiding aan IFR- en VFR-vluchten in
luchtruim met klasse C.
 LVNL dient bij het sluiten van een convenant te beoordelen of en onder welke voorwaarden het
modelvliegen kan plaatsvinden zonder de veiligheid van het overige luchtverkeer in gevaar te
brengen.
 De voorschriften en beperkingen zoals gesteld in de regeling modelvliegen blijven verder
onverminderd van kracht.
 De modelvliegclub is zelf verantwoordelijk om na te gaan of andere besluiten of vergunningen
van bijvoorbeeld provincies of gemeenten benodigd zijn, dan wel of provincies of gemeenten
nadere regels hebben gesteld ten aanzien van modelvliegen.
Convenant tussen LVNL en Modelvliegclub RCM Assen. 11/03/2013.
Bladzijde 1
3
Modelvlieggebied
Voor het modelvliegen mag alleen gebruik worden gemaakt van het volgende gebied:
Laterale begrenzing:
Het gedeelte van de Amsterdam FIR gevormd door een cirkel met
het middelpunt 53°03’20,00”N 006°33’57,00”E met een radius van
350 m. Dit gebied ligt in de gemeente Assen, binnen het plaatselijk
luchtverkeersleidinggebied Eelde CTR (zie appendix van dit
convenant).
Verticale begrenzing:
Grond – 150 meter AGL
Luchtruimklasse:
C
Verantwoordelijke ATS-unit: Eelde TWR/APP
4
Herziening en afwijkingen
Herziening van het convenant en van de annexen bij dit convenant vereist gezamenlijk schriftelijk
akkoord van beide partijen.
5
Geldigheid
Het convenant wordt effectief op 25 februari 2013 en heeft een looptijd van twee jaar. Achttien
maanden na inwerkingtreding van dit convenant treden partijen in onderhandeling over de
voorwaarden waaronder een nieuw convenant kan worden gesloten.
6
Beëindiging
6.1
De Modelvliegclub RCM Assen kan dit convenant zonder opzegtermijn schriftelijk beëindigen.
6.2
LVNL kan dit convenant met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling schriftelijk
beëindigen indien een bestuurder zich niet aan de bepalingen in dit convenant houdt en daarmee
de veiligheid van het overige luchtverkeer in gevaar brengt.
6.3
LVNL kan dit convenant met een opzegtermijn van 6 weken schriftelijk beëindigen indien
luchtruimtechnische redenen daartoe noodzaken dan wel indien onvoorziene omstandigheden
hiertoe noodzaken. Onder luchtruimtechnische redenen vallen in ieder geval veranderingen in de
luchtruimstructuur alsmede een verhoging van luchtverkeersintensiteit.
7
Aansprakelijkheid
LVNL is niet aansprakelijk voor enige schade die de Modelvliegclub RCM Assen mocht lijden als
gevolg van niet-tijdige verrichting van de uit dit convenant voortvloeiende prestaties of als gevolg
van eventuele gebreken daarin, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van LVNL of de
personen waarvoor zij verantwoordelijk is.
8
Financieel
8.1
Vergoeding
Gelet op artikel 5.38 van de Wet luchtvaart is de Modelvliegclub RCM Assen een eenmalige
vergoeding van € 50,00 verschuldigd aan LVNL voor het beoordelen van het gebruik van het
luchtruim en het opstellen van deze verlenging van het convenant.
Convenant tussen LVNL en Modelvliegclub RCM Assen. 11/03/2013.
Bladzijde 2
8.2
Betalingscondities
8.2.1
Op de tarieven wordt geen BTW in rekening gebracht, tenzij LVNL hiermee in strijd met de wet zal
gaan handelen. BTW die door derden in het kader van dit convenant aan LVNL in rekening is
gebracht, zal wel aan de Modelvliegclub RCM Assen worden doorberekend.
8.2.2
Betalingen geschieden conform de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn en de
daarop vermelde bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. Indien geen termijn is
vermeld, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na de datum van de factuur.
8.2.3
Indien het factuurbedrag niet of niet geheel op de uiterste betaaldatum is voldaan, zal de
Modelvliegclub RCM Assen, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist – van rechtswege in
verzuim zijn en met ingang van de dag na genoemde betaaldatum over het factuurbedrag dan wel
het onbetaald gelaten gedeelte daarvan een rente zijn verschuldigd van 2% over iedere maand of
gedeelte daarvan dat de Modelvliegclub RCM Assen met betaling in verzuim is.
8.2.4
Daarnaast is de Modelvliegclub RCM Assen gehouden tot vergoeding van eventuele
buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, zulks met een
minimumbedrag van € 500,00 en onverminderd het recht van LVNL op vergoeding van
proceskosten en vergoeding van overige schade.
8.2.5
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De
Modelvliegclub RCM Assen zal zich nimmer kunnen beroepen op verrekening of enige korting ten
aanzien van de door hem aan LVNL verschuldigde bedragen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
overeengekomen.
9
Ondertekening
Deze coördinatie-overeenkomst met annexen wordt geëffectueerd vanaf 28 februari 2013.
Schiphol, ___________________
Assen, ______________________
___________________________
Dhr. L.J.G.M. Mooijman
General Manager Regio Unit
Luchtverkeersleiding Nederland
____________________________
Dhr. J. Meinders
Voorzitter
Modelvliegclub RCM Assen
Convenant tussen LVNL en Modelvliegclub RCM Assen. 11/03/2013.
Bladzijde 3
Lege bladzijde
Convenant tussen LVNL en Modelvliegclub RCM Assen. 11/03/2013.
Bladzijde 4
Appendix 1
Modelvlieggebied Zoetermeer
Convenant tussen LVNL en Modelvliegclub RCM Assen. 11/03/2013.
Bladzijde 5
Lege bladzijde
Convenant tussen LVNL en Modelvliegclub RCM Assen. 11/03/2013.
Bladzijde 6
Luchtverkeersleiding Nederland
Modelvliegclub RCM Assen
Annex A
Definities en Afkortingen
A.1
Definities
A.1.1
Bestuurder
Bestuurder van een modelvliegtuig als bedoeld in artikel 1 van de Regeling modelvliegen.
A.1.2
Luchtverkeersleiding Nederland
De publiekrechtelijke rechtspersoon zoals ingesteld bij de Wet luchtverkeer van 18 juni 1992
(staatsblad 1992, 368) gevestigd te Stationsplein Zuid-West 1001, Schiphol.
A.1.3
Modelvliegtuig
Een luchtvaartuig van geringe afmeting, waarvan de totale startmassa niet meer dan 25 kilogram
bedraagt.
A.1.4
Modelvlieggebied
Het gebied als omschreven in artikel 3 van dit convenant.
A. 1.5
Plaatselijk luchtverkeersleidinggebied
Een luchtverkeersleidinggebied dat zich verticaal uitstrekt vanaf het aardoppervlak tot aan een
vastgestelde bovengrens.
A.2
Afkortingen
AIP
APP
ATS
BTW
CTR
HSL
IFR
LVNL
TWR
VFR
Aeronautical Information Publication
Approach
Air Traffic Services
Belasting over de toegevoegde waarde
Control Zone
hogesnelheidslijn
Instrument Flight Rules
Luchtverkeersleiding Nederland
Tower
Visual Flight Rules
Convenant tussen LVNL en Modelvliegclub RCM Assen. 11/03/2013.
Bladzijde 7
Lege bladzijde
Convenant tussen LVNL en Modelvliegclub RCM Assen. 11/03/2013.
Bladzijde 8
Luchtverkeersleiding Nederland
Modelvliegclub RCM Assen
Annex B
Voorschriften
B.1
Soort luchtvaartuig
Er wordt gevlogen met een modelvliegtuig.
B.2
Vlieghoogte en coördinatie met Eelde TWR
De maximale toegestane vlieghoogte in het modelvlieggebied is 150 meter boven grondniveau.
Begin en einde van het modelvliegen hoeft niet te worden gemeld aan Eelde TWR.
In verband met de veiligheid van het luchtverkeer dient de bestuurder te allen tijde eventuele
aanwijzingen en voorwaarden van LVNL op te volgen.
B.3
Tijdstip
Modelvliegen in het modelvlieggebied is alleen toegestaan gedurende de daglichtperiode zoals
gepubliceerd in de luchtvaartgids AIP the Netherlands.
B.4
Zichtlimieten
Het gebruik van modelvliegtuigen in het modelvlieggebied is alleen toegestaan indien het
grondzicht tenminste 5 kilometer is en de afstand van de modelvliegtuigen tot de wolken groter is
dan 1500 meter horizontaal en 450 meter verticaal, zoals bepaald in de artikelen 42 en 43 van het
Luchtverkeersreglement.
B.5
Overige verkeer
De bestuurder zorgt ervoor dat het modelvliegtuig vrij blijft van het overige verkeer.
B.6
Bekendmaking
De Modelvliegclub RCM Assen zorgt ervoor dat dit convenant bindend is voor alle bestuurders van
de modelvliegclub en dat alle bestuurders op de hoogte zijn van de voorwaarden gesteld in dit
convenant.
Convenant tussen LVNL en Modelvliegclub RCM Assen. 11/03/2013.
Bladzijde 9
Lege bladzijde
Convenant tussen LVNL en Modelvliegclub RCM Assen. 11/03/2013.
Bladzijde 10
Bijlage 5 Raadsbesluit 28 augustus 2014
omgevingsvergunning "Modelvliegclub" (concept)
118
Gemeente Assen
*.
Raadsvoorstel
Raadsvergadering van
28 augustus 2014
Onderwerp:
Datum:
15 augustus 2014
Voorlopige verklaring van geen bedenkingen RCM-Assen,
Vriezerhoek 1 te ljbbena
Voorstel:
1.
2.
Op basis van artikel 2.27 van de Wabo en artikel 6.5 lid I en2 van het Besluit omgevingsrecht een voorlopige
verklaring van geen bedenkingen verlenen betreffende de omgevingsvergunning voor de RCM-Assen, op
perceel Vriezerhoek 1 te Ubbena.
Indien er geen zienswijzenworden ingediend tegen de voorlopige verklaring van geen bedenkingen, deze
beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen.
Inleiding:
Bij Gedeputeerde
Staten van de provincie Drenthe is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend door de
RCM-Assen (Radio Controlled Modelvliegclub). Deze wil op een gedeelte van de voormalige stortplaats in Ubbena hun clubactiviteiten uitvoeren: het vliegen met modelvliegtuigen en het plaatsen van een clubhuis in de vorm
van prefab keten/container.
Sinds begin dit jaar is de stortplaats 'officieel gesloten verklaard'. Het is daardoor geen in werking zijnd bedrijf
meer. Daarmee is wettelijk gezien Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag geworden voor het aftrandelen van de
aanvtaag om omgevingsvergururing. De aanvraag is in behandeling brj de RIID (Regionale UitvoeringsDienst)
welke belast is met de uitvoering van de vergunningtaken voor de provincie.
Bestemmingsplan:
Ter plaatse geldt ingevolge het bestemmingsplan Stortplaats, bouw- en sloopafval Ubbena de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden'. De activiteiten van de RCM-Assen zljnin strijd met het bestemmingsplan.
Ruimtelij ke proced ure:
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor onderhavige aanvraag kan alleen op grond van artikel 2.1 lid I
onder c juncto arlikel 2.12lid I onder a3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De bevoegdheid tot het besluit voor het verlenen vandeze omgevingsvergunning ligt b{ de provincie Drenthe. Het besluit kan
echter pas genomen worden nadat u als gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (hierna: r,wgb) heeft
afgegeven en u zich op die manier heeft uitgesproken over de planologische aspecten. Als de verklaring wordt
geweigerd, wordt ook de omgevingsvergunning geweigerd. Naast de verklaring van geen bedenkingen is uiteraard
een goede ruimtelijke onderbouwing vereist.
De procedure is als volgt.
L Aanvraag omgevingsvergunning komt binnen bij het bevoegd gezag(provincie/RUD).
2. Beoordeeld wordt of de aanyraagcompleet is en welke procedure gevolgd dient te worden.
3. Indien de wgb vereist is, krijgt de raad de nodige informatie om te kunnen beoordelen of zij wel of niet overgaantof het verlenen van een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen. Hiervoor zullen de tekeningen behorencle de aanvraag omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd bij de griffre.
4. De raad geeft een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af.
5. De ontwerpomgevingsvergunning, ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ruimtelijke onderbouwing
worden ter inzage gelegd in overeenstemming met de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4
Awb (die in artikel 3.1 I Wabo van toepassing wordt verklaard).
6. Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld een zienswij ze inte dienen tegen het ontwerp van de omgevingsvergunning, waar het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen deel van uitmaakt.
1. De raad krijgt de afschriften van de zienswijzen.
B. De RI-JD (namens de provincie) in samenspraak met ons, bereidt een concept-commentaar op de zienswijzen
voor en zal de raad voorstellen omtrent het standpunt op de ingediende zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen incl. een voorstel omtrent de definitieve verklaring van geen bedenkingen doen
toekomen.
9. Na afgifte van de defirutieve verklaring van geen bedenkingen door uw raad kan de RIID overgaan tot het al
dan niet verlenen van de omgevingsvergunning.
10. Tegen het besluit van de omgevingsvergunning en daarmee ook direct tegen de def,rnitieve verklaring van
geen bedenkingen staat voor belanghebbenden beroep bij de Rechtbank open.
Pagina I van
3
Assen
*.Gemeente
Raadsvoorstel
11. Vervolgens staat er de mogehlkheid van hoger beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad
van State.
Met onderhavig raadsvoorstel vragen wij uw raad om een voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven. Deze voorlopige verklaring of ontwerpverklaring wordt tezamen met een ontwerpomgevingsvergunning en
de ruimtelijke onderbouwing voor zienswijzen ter inzage gelegd. Zrenswijzenworden aan uw raad doorgezonden,
waama uw raad een definitief besluit neemt over het al dan niet verlenen van de verklaring van geen bedenkingen.
Als er tijdens de zienswijzetermijn geen zienswijzen worden ingediend, wordt de voorlopige verklaring als definitief beschouwd. Zodra de verklaring van geen bedenkingen een definitieve status heeft, kan in principe de omgevingsvergunning worden afgegeven. Zonder verklaring kan de provincie/RllD geen omgevingsvergunning verlenen.
Ruimtelijke onderbouwing:
Een wettelijke vereiste om te kunnen beoordelen of aan het plan kan worden meegewerkt, is dat het plan voorzien
moet zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. In samenspraak met de aanvrager en de RUD, heeft het team
Ruimte van de eenheid Leefomgeving een dergelijke ruimtelijke onderbouwing opgesteld waaruit blijkt dat voldaan wordt aan alle ruimtelijk relevante aspecten. Voor de inhoud verwijzen wij u naar deze onderbouwing, welke
voor u op de digitale raadkamer is geplaatst.
Kanttekeningen:
BU de omwonenden van de stortplaats leven gemengde gevoelens over het toestaan van activiteiten op de stortplaats. Daarom heeft de RCM-Assen tweemaal een demonstratie op het terrein gegeven om de omwonenden te
laten ervaren wat de geluidimpact van de modelvliegtuigen behelst. Tevens heeft er in2013 een inloopavond op
het stadhuis plaatsgehad om de gevoelens van de omwonenden te pijlen.
De zorgen van de omwonenden betreffen onder meer toezeggingen uit het verleden van de zijde van de provincie
en SITA dat de stortplaats groen zou blijven. Naast het feit dat men bedenkingen uitte over de noodzaak om de
club op deze plek toe te staan, vroeg men onder meer om turbinemotoren expliciet te verbieden, bepaalde openingstijden (bijv. de zondag) te beperken, evenals beperking van de vlieghoogte en de vliegcirkel. Daarnaast vroeg
men om een goed geluidrapport, met name voor wat betreft tonaliteit, demping, windrichting e.d.
Met een aantal van vorengenoemde zaken is rekening gehouden in de ontwerp-aanwaag omgevingsvergunning.
Zo is de vliegcirkel beperkt tot 400 m, mag men niet hoger vliegen dan 100 m en worden turbinemotoren expliciet
verboden. De RCM-Assen heeft met het aangeleverde akoestisch onderzoek onder meer aangetoond dat hun activiteiten binnen de wettelijke kaders mogelijk is. Daarom is er geen reden om beperkingen op te leggen voor wat
betreft openingstijden. Daarnaast is het daadwerkelijk dagelijks vliegen met de modelvliegtuigen altijd afhankelijk
van de weersomstandigheden. De bescherming van personen of zaken op het aardoppervlak tegen gevolgen van
het luchtverkeer vinden primair plaats in het kader van de Wet luchtvaart.
Het rapport 'Toetsing Flora- en faunawet voor vestiging van een modelvliegclub nabij wilstortplaats LJbbena' van
Buro Bakker geeft een aantal voorwaarden aan om negatieve effecten op broedvogels te voorkomen. Zo zal er
altijd binnen de vier dagen gevlogen worden zodat gegarandeerd wordt dat broedende vogels gewend raken aan
het geluid en de aanwezigheid van de vliegtuigjes. Indien er vijf dagen achtereen niet gevlogen wordt, zal er de
rest van het broedseizoen niet meer gevlogen worden om dan broedende vogels niet te verstoren.
Daarnaast wordt het vlieggebied, inclusief eenzoîe van minimaal 100 m rondom dat gebied, onaantrekkelijk gemaakt voor broedvogels. Dit door in het groeiseizoen frequent de grazige vegetatie en het struweel tussen de bomen te maaien. Ten aanzien van dit punt zijn afspraken gemaakt met de grondeigenaar: via maaibeleid zal de vegetatie permanent kort gehouden worden. Het cleel waar de vliegtuigen zullen opstijgen en landen zal door de
vliegclub zelf tweemaal in de week worden gemaaid.
In de concept-ruimtelijke onderbouwing wordt nader ingegaan op de effecten van de activiteiten van de RCMAssen op de locatie en op de omgeving.
Conclusie:
Alles afwegend kan worden geconcludeerd dat het plan vanuit ruimtelijke ordening, groen, verkeer, watertoets,
cultuurhistorie, overige milieu-aspecten en economische uitvoerbaarheid aanvaardbaar is. Aan het plan kan medewerking verleend worden met toepassing van artikel 2.1 ILd I onder c juncto artikel 2.12 Lid I onder a3 van cle
Pagina 2 van 3
#,.
Gemeente Assen
Raadsvoorstel
Wabo. Het plan zalter inzage worden gelegd. Gedeputeerde Staten van Drenthe is in deze procedure het bevoegcl
gezag.
Communicatie:
Na instemming van uw raad over voorliggend voorstel zal de RUD overgaan tot het publiceren en ter inzage leggen van een ontwetp van de omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen. Een exemplaar zal ook op het stadhuis ier inzage worden gelegd. Tevens zullen de stukken op
www.ruimteli.ikeplannen.nl geplaatst worden.
De RUD zal de omwonenden van de locatie via een brief op de hoogte stellen van de terinzagelegging van het
ontwerpbesluit.
Digitale raadkamer:
o
o
Aanvraag omgevingsvergunning met ruimtelijk relevante bijlagen (nr. O2013-0845)
Concept-ruimtelijkeonderbouwing.
Het college van burgemeester en wethouders van Assen,
de burgemeester,
mw. C. Abbenhues.
de secretaris,
mw. I.A.A. Oostmeij er-Oosting
Besluitvorming raad:
De raad van de gemeente Assen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2014;
besluit
1
2
op basis van artikel 2.27 van de Wabo en artikel 6.5 lid I en2 van het Besluit omgevingsrecht en met inachtneming van de ruimtelijke onderbouwing, een voorlopige verklaring van geen bedenkingen te verlenen betreffende de omgevingsvergunning voor de RCM-Assen, op perceel Vriezerhoek I te Ubbena, onder de voorwaarde dat de aanbevelingen genoemd in het rapport 'Toetsing Flora- en faunawet voor vestiging van een modelvliegclub nabij vuilstortplaats llbbena' van Buro Bakker overgenomen worden in de ontwerpomgevingsvergunning;
indien er geen zienswljzen worden ingediend tegen de voorlopige verklaring van geen bedenkingen , deze te
beschouwen als definitieve verklaring van geen bedenkingen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 augustus 2014.
De raad voornoemd,
voorztlt.er
.->
'¿
?,-
griffier
Pagìna 3 van 3