1958-10 (141.86kB)

I
RIJKSWATERSTAAT
DELTADIENCT
Rapport
I
nr. i 0
rnnnri
Waterloopkundige Afdelin&
lÇ58
Rapport n r . 1 0 , maart 1958.
Titel
: Kriteria-onderzoek
onderdeel: nylonbodembeacherming.
Korte inhoud : OriGnterend onderzoek naar de v e r d e d i g i n g
van de rand van een nylonbodw,beacherming.
Gebleken i a i bij een proef i n de w e r k e l i j k h e i d ,
d a t d e s e z i j r a n d b i j z e e r k l e i n e snelheden
b e z w i j k t . Door middel van een onderzoek in
de stroomgaot van h e t W.L. “Be Voorst“ z a l
g e t r e c h t worden h i e r v o o r een o p l o s s i n g t e vinden.
Conclusies
: geen.
Redactie
:
Algemeen
iwtxxk
Ir ü. van cler Tuin.
gebruik
Kriteria-onderzoek.
Onderdeel:
Par. 1
bodembescherming u i t n y l o n w e e f s e l .
Inleiding.
Het p r i n c i p e van d e z e bodembescherming i s a l s v o l g t :
e e n n y l o n w e e f s e l ( w a t e r d o o r l a t e n d ) wordt op d e bodem
gehouden d o o r met zand g e v u l d e n y l o n w o r s t e n ( d i a m .
+ 10 cm), d i e é é n g e h e e l vormen met h e t d o e k . Z i e f i g . l .
-
f
f
Vlak v a n t e k e n i n g is e v e n w i j d i g met d e h o o f d s t r o o m r i c h t i n g .
Aan d e r a n d e n b e v i n d e n z i c h 2 n y l o n w o r s t e n om h e t o p k r u l l e n
door de stroom tegen t e gaan,
m12m
_
c
I
-
De w a t e r d i e p t e was o n a e v e e r
1 m en de g e m i d d e l d e s n e l h e i d
V = t 0 , 4 m/sec. R i j LW b l e e k ,
d a t d e r a n d a-a d o o r de s t r o o m
,was opgenomen en o p g e r o l d .
h
l
_
Fig 2
a
Alvorens door middel van proeven i n de stroomgoot
o f i n d e w e r k e l i j k h e i d na t e gaan welke s n e l h e d e n op d e z e
c o n s t r u c t i e m a g worden t o e g e l a t e n ( s t r o o m r i c h t i n g i n y l o n w o r s t e n ) z a l e e r s t g e t r a c h t worden een o p l o s s i n g t e v i n d e n
om de r a n d e n v o l d o e n d e s t r o o m r e s i s t a n t t e maken.
In de w e r k e l i j k h e i d zal d e r i c h t i n g van de s t r o o m ook
s t e e d s w i s s e l e n , z oda t e r a l t i j d een snelheidscomponente
// n y l o n w o r s t e n zal zijn.
Door de a f d e l i n g O n t w i k k e l i n g nieuwe werkmethoden
van d e D e l t a d i e n s t i s v e r z o c h t om i n d e s t r o o m g o o t van h e t
W a t e r l o o p k u n d i g L a b o r a t o r i u m "de V o o r s t " h i e r n a a r een
o r i e n t e r e n d onderzoek i n t e s t e l l e n .
- Par.2
-
Par.2
-Het
I
^
_
o n d e r z o e k i n de s t r t - m g o o t W.L."de
Voorst".
Het o n d e r z o e k wordt v o o r l o p i g b e p e r k t door a l l e e n
de b o v e n s t r o o m s e r a n d ( a - a f i g . 2 ) n a d e r t e o n d e r z o e k e n .
De nylonbodembescherming wordt l o o d r e c h t op de s t r o o m r i c h t i n g op de gootbodem a a n g e b r a c h t . Z i e f i g . 3 .
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
4.
i~
1
~
~ i g 3.
Bovenaanzicht stroomgoot
De d o o r g a a n d e n y l o n w o r s t e n hebben e e n o n d e r l i n g e a f s t a n d
van 2 m. ~ A i l e r e e r a tz a l g e t r a c h t worden de r a n d t e v e r d e d i g e n met k l e i n e n y l o n w o r s t e n met e e n nader^ t e b e p a l e n
l e n g t e 1 en o n d e r l i n g e a f s t a n d a.
Het e i g e n g e w i c h t aan d e r a n d e n wordt d u s . ' v e r g r o o t .
Voor de c o n s t r u c t i e i a :
Voor de w a t e r b e w e g i n g is:
afstand a variabel, 0,l m 4 a 4 2 m
l e n g t e 1' v a r i a b e l , 1 >/ O m.
de w a t e r h o o g t e h v a r i a b e l
de g e m i d d e l d e s n e l h e i d
variabel.
De b e d o e l i n g i s om v o o r iedere v a r i a t i e i n a en 1
de c r i t i e k e snelheid
t e bepalen b i j : 2 wa~terhoogten
t e weten h = 1 m en h = 0,s m.
Onder c r i t i e k e s n e l h e i d w o r d t v e r s t a a n d i e gem i d d e l d e s n e l h e i d w a a r b i j de c o n s t r u c t i e b e z w i j k t .
De g e m i d d e l d e s n e l h e i d b e h o e f t t ' a l e c h t s ' l t o t
2,5
3 m/sec maximaal t e worden o p g e v o e r d l
Door de v a r i a b e l e n z o ~ t ek i e z e n d a t b i j v i n de
g r a f i e k i n tussengelegen punten g e i n t e r p o l e e r d kinnen
worden, kan men h e t a a n t a l proeven^ m i s s c h i e n s t e r k b e p e r k e n .
va
-
~~
~
~
De p r o e v e n ~ k a nmen b e g i n n e n met de bodembescherming
a a n t e b r e n g e n op de b e t o n n e n gootbodem. Door e e r s t e e n i n d r u k ~t e k r i j g e n j van de j orde -van g r o o t t e ~ ~ v de
a n ~c r i t i e l i e
s n e l h e d e n kan men dan l a t e r e n k e l e p r o e v e n h e r h a l e n o p ~ e e n
zandbodem i n de^ s t r o o m g o o t .
De g r o t e m o e i l i j k h e i d % a l d a n ~ ~ w dz .i j n , d a t h e t zand
s n e l u i t de g o o t weggespoeld w o r d t . Menikan i n d a t g e v a l
overwegen h e t zand d o o r m i d d e l van cement v a s t t e l e g g e n
of i e t s d e r g e l i j k s .
- Verder -
- 3 V e r d e r w o r d t ook v o o r g e s t e l d d e v o l g e n d e v a r i a n t
i n de s t r o o m g o o t t e b e p r o e v e n . Z i e f i 5 . 4 .
De met zand g e v u l d e n y l o n w o r s t e n worden 1 ?I 13 m doorg e t r o k k e n b u i t e n h e t n y l o n d o e k en h i e r t u s s e n wordt
e e n v i s n e t a a n g e b r a c h t . Door d e z e h u l p c o n s t r u c t i e
d e n k t men ook de r a n d van h e t n y l o n d o e k v o l d o e n d e t e
kunnen v a s t l e g g e n , e v e n t u e e l kan t u s s e n de 2 doorgaande
n y l o n w o r s t e n e e n k l e i n e n y l o n w o r s t g e p l a a t s t worden.
(Zie stippellijnen).