Verslag Verantwoordingsdag Woonbron Delft 2014

Weergave agendering Woonbron Delft
Juli 2014
Woonbron Delft hecht grote waarde aan maatschappelijke agendering en heeft hiertoe de
belanghouders en partners persoonlijk bezocht. Allen kregen al eerder dit jaar het
prestatieverslag toegestuurd met daarin alle resultaten in 2013. Daarom is in de persoonlijke
gesprekken vooral kort teruggeblikt op de gezamenlijke activiteiten in het voorgaande jaar;
wat ging goed, waar heeft men Woonbron gemist? Vervolgens is verkend welke wederzijdse
voornemens er zijn voor 2015 en op welke onderdelen wij elkaar kunnen versterken om
blijvend resultaten te boeken op het gebied van prettig wonen en leven in de stad. Van alle
gesprekken zijn uitgebreide verslagen gemaakt. Hierna een beknopte weergave van de
agendering voor 2015.
Gemeente Delft – wethouder Raimond de Prez. Gemeente en lokale corporaties werken op basis van
prestatieafspraken samen. Deze afspraken gaan over het werk aan aantrekkelijke wijken, de
betaalbaarheid van het wonen, duurzaamheid, wonen en zorg. Door de prestatieafspraken is het mogelijk
om met minder budget toch gezamenlijke doelen op het gebied van wonen in Delft te bereiken.
Aanvullend vraagt de wethouder om het komend jaar mee te denken over de mogelijkheden van een
Short Stay Facility. Wellicht is dit te koppelen aan het zorghotel waarover Pieter van Foreest zich
momenteel buigt en de huidige functie van de nachtopvang aan de Spoorsingel. Ook vraagt de wethouder
om te onderzoeken of en zo ja, waar er mogelijkheden zijn voor de introductie van kluswoningen in Delft.
Vereniging Bewonersorganisatie Delft (VBD) –Jan Wiegman. VBD behartigt de belangen van alle
huurders en kopers van Woonbron in Delft en werkt nauw met ons samen aan prettig en betaalbaar
wonen. VBD verlangt van Woonbron een goede dienstverlening en reikt verbeterpunten aan op het
gebied van reparatieverzoeken en de jaarlijkse schouw. De vereniging maakt zich sterk voor de
betaalbaarheid van het wonen en maakt zich grote zorgen over de tendens dat steeds meer mensen in
financiële nood komen als gevolg van het huurbeleid in de afgelopen jaren. Dat Woonbron dit jaar de 4%
huurverhoging heeft bijgesteld naar 2,5% wordt zeer gewaardeerd. Het is de wens van VBD dit ook in
2015 toe te passen. De VBD is niet enthousiast over de rekenmethodiek voor huuraanpassing die
Woonbron hanteert als isolerende maatregelen worden aangebracht.
Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) – Jolanda Hoogeboom. In SVH werken wij
samen met 14 andere corporaties in het Stadsgewest Haaglanden samen op het gebied van
woonruimteverdeling en beleidsontwikkeling. Alle corporaties richten zich in het bijzonder op het
huisvesten van huishoudens die tot de minima, BBSH-doelgroep, de doelgroep uit de Europaregeling en
de bijzondere aandachtgroepen behoren. Met elkaar beheren deze corporaties in Haaglanden ongeveer
166.000 woningen. SVH is benieuwd welke keuze het reorganiserende Woonbron gaat maken voor het
systeem van woningaanbod. SVH merkt op dat Woonbron de mogelijkheden van woonnet-Haaglanden
onvoldoende benut om woningen aan te bieden. Hier liggen verbeterkansen. 2015 staat in het teken van
het opstellen van een nieuwe set regionale prestatieafspraken. SVH hecht eraan dat corporaties in de
voorbereiding hiervan realistische ambities uitspreken over de betaalbaarheid in het bijzonder
.
DIVA en Participe – Jeanette van der Burg en Melissa Jansen. DIVA en Participe Delft leveren
welzijnsondersteuning aan inwoners en buurten van de stad. Vanwege gemeentelijke bezuinigingen is
krachtenbundeling van deze organisaties noodzaak om het werk op het gebied van participatie en
ondersteuning te kunnen voortzetten. Op 1 januari 2015 is de fusie een feit. Voor deze partijen is
Woonbron een belangrijke schakel in het vroegtijdig signaleren van problematiek aan het Startpunt.
DIVA/Participe zijn op zoek naar plekken in de stad die kunnen worden benut om integrale
dienstverlening te leveren. De wijkposten van Woonbron zijn hierin denkbaar als outreachend generalist
met vrijwilligers van bijvoorbeeld het gemeentelijk ‘aan de slagproject’ als gastvrouw/heer. In Delft doet
zich een knelpunt voor bij het huisvesten van (het toenemend aantal) asielzoekers, vooral veroorzaakt
door de timing van uitkering en huurbetaling. Zowel Participe als Woonbron kaarten dit aan in het overleg
met de gemeente.
Stichting Christelijk Onderwijs Delft (SCO) en Schoolmate – Wim Schut en Kees Huisman. Sinds
2009 werkt Kees Huisman van basisschool De Horizon in Buitenhof als Schoolmate namens Woonbron
aan de sociale doelstelling Houd kinderen op school. In die jaren heeft de Schoolmate tal van bruggen
geslagen tussen in de wijk werkzame organisaties in het belang van de bewoners bij wie hij een
vertrouwenspositie heeft verworven. Hij speelt een belangrijke rol in het Restyle project door de
signalering van kwetsbare gezinnen, het organiseren van de hulpvraag en de blijvende nazorg als
gezinscoach. Jaarlijks kunnen enkele ontruimingen worden voorkomen dankzij deze persoonlijke
benadering. In het 40+ project Buitenhof initieert de Schoolmate tal van activiteiten op het thema
Verbinding Jong en Oud. De school heeft de ambitie om - naast een educatief-pedagogische functie – toe
te groeien naar een ontwikkelcentrum voor de buurt; voor zowel kinderen als hun ouders. Dit biedt
Woonbron een logische ingang om haar huurders te betrekken bij het beheer en toezicht in de wijk. SCO
initieert een afspraak met de gemeente, Woonbron en de kinderopvang om hierover verder van
gedachten te wisselen. De locatie Aart van der Leeuwlaan van de Horizon verhuist in het nieuwe
schoolseizoen naar de nieuwbouw in Poptahof. SCO heeft zorg of er voldoende instroom is in relatie tot
de ontwikkeling van Poptahof.
Stichting PerspeKtief – Barbara Berkelaar. Woonbron werkt samen met PerspeKtief op het vlak van
de huisvesting van bijzondere doelgroepen; wij leveren de ‘stenen’, PerspeKtief de begeleiding. Het gaat
om laatste kans contracten, beschermde woonvormen, begeleid wonen, daklozenopvang en sociaal
pension, tijdelijke huisvesting van vrouwenopvang en de realisatie van nieuwbouw voor deze doelgroep.
PerspeKtief wil de samenwerking met Woonbron voortzetten als vaste partner op het gebied van wonen
zodat er goede afspraken kunnen worden gemaakt over begeleiding en doorstroming. PerspeKtief heeft
Woonbron gevraagd in het komende jaar mee te denken over vraagstukken zoals vervangende
huisvesting voor een beschermd wonen locatie, het benutten van een bestaande voorziening voor
zwerfjongeren en werkprojecten voor PerspeKtief-cliënten.
Werkse – Gabrie van Steenvoorden. Combiwerk en Werkplein van de gemeente Delft zijn sinds dit
jaar samen gegaan onder de naam Werkse. Onze gezamenlijke doelstelling is mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt, onze bewoners in het bijzonder, aan werk te helpen. De organisatie krijgt te maken
met nieuwe regels rondom werk en participatie. Zo is in 2015 het participatiebudget drastisch verlaagd
van € 15 miljoen naar € 5 miljoen. Werkse sorteert hierop voor en maakt keuzes. Werkse zal een
werkgeversservicepunt zijn met inzet op handhaving en controle. Er wordt geen begeleiding en
financiering meer geleverd op vrijwilligers. Dat moeten werkgevers voortaan zelf organiseren. Met haar
enorme netwerk van bedrijven en instellingen kan Woonbron de rol van ambassadeur vervullen als het
gaat om de werving van werkplekken. Op basis van de goede ervaringen in Poptahof met het beheer van
het grijs en groen door Werkse, kan Woonbron in gesprek gaan met de gemeente over de mogelijkheden
van het uitrollen van deze invulling van het beheer in andere gebieden in Delft.
Stichting Stunt – Dick Holt, Marc Boeksteijn en Frank van Polanen Petel. Stichting Stunt is onze
partner op het gebied van re-integratie en draagt zo bij aan onze sociale doelstelling Help mensen aan
het werk. De huidige directeur, Dick Holt, verlaat binnenkort Stunt; Marc Boekesteijn wordt inhoudelijk
directeur en Frank van Polanen Petel wordt financieel directeur. In de samenwerking met Stunt zijn twee
re-integratieprojecten operationeel; De Vliegende Brigade voor het werk rond onze woongebouwen en
Plusklus voor werkzaamheden in onze woningen zoals het opplussen en het aanbrengen van
veiligheidsmaatregelen. Stichting Stunt is medebedenker van het Restyleproject. Woonbron moet terug
naar haar kerntaak en wil tegelijk haar maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven nemen om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan arbeidsritme en/of werk. Dat kan niet meer in de
vorm van geld en projectbegeleiding, wel in het leveren van diensten. In 2015 vervalt zowel de
programmafinanciering van de corporaties als de financiering vanuit het ISV voor het opplussen. In de
setting van Werkse (voorheen Combiwerk) gaat Stunt als onderaannemer werken voor mensen die niet
of zeer moeilijk bemiddelbaar zijn. Stunt onderzoekt samenwerkingsmogelijkheden en uitbreiding van
diensten.
IPSE de Bruggen – Roeland Brouns en Gerdien van Driel. IPSE de Bruggen zet zich in voor mensen
met een verstandelijke beperking en werkt samen met Woonbron op het gebied van de huisvesting van
deze doelgroep. Woonbron levert de huizen; IPSE de Bruggen de begeleiding. De overheidsplannen rond
het scheiden van wonen en zorg maken dat corporaties en zorginstellingen meer met elkaar te maken
gaan krijgen. Hoe dat precies vorm gaat krijgen, is nu niet duidelijk. IPSE de Bruggen is op zoek naar
huisvestingsmogelijkheden voor twee locaties in de intramurale zorg en vraagt Woonbron mee te denken.
Daarnaast is er de wens om uitbreiding in de buurt van de eenheden die IPSE de Bruggen in Delft oost
van ons huurt. Hierdoor kan de begeleiding door IPSE efficiënter worden ingezet. Er wordt in kaart
gebracht waar IPSE de Bruggen woningen van de corporaties huurt. Op basis hiervan kunnen afspraken
worden gemaakt over meer efficiency in de hulpverlening.
ANBO – Jan Kroon en Peter Meijer.
ANBO heeft, anders dan dat zij zich ook inzetten voor de belangen van de oudere huurders, geen relatie
met Woonbron. Vanuit de transities in de zorg, de drie decentralisaties, zoekt de werkgroep
belangenbehartiging contact met gemeente, zorginstellingen en corporaties. ANBO is vooral
geïnteresseerd in hoe de partijen omgaan met de transities in de zorg en het formuleren van beleid om
de toekomstige vraagstukken in de ouderenzorg het hoofd te bieden. Daarbij geldt voor de
woningcorporaties natuurlijk vooral het wonen als aandachtspunt. Afgesproken is dat Woonbron nadenkt
over een alternatief om de woningmark zodanig in beweging te brengen dat mensen,die zich dat bewust
zijn, op tijd kunnen verhuizen naar een woning die beter past bij de oude dag.
Stichting zorginstellingen Pieter van Foreest (PvF) – Jos Blijenberg. Stichting Zorginstellingen
Pieter van Foreest huurt Huize Monica en Die Buytenweye. De stichting is van oudsher
samenwerkingspartner van Woonbron in Delft. PvF levert diensten aan onze huurders in De Prelude
(alarmering, maaltijden, enz.). Daarnaast is er het nieuwe beleid over de scheiding van wonen en zorg.
De betekenis van dit beleid voor corporatie en zorginstelling staat tijdens deze agendering centraal.
Afgesproken is de mogelijkheden te bekijken van het vervroegd opzeggen van het contract voor de huur
van Huize Monica, ook of de woningen in De Prelude gelabeld kunnen worden voor mensen met een
zorgbehoefte en welke mogelijkheden er zijn in onze woningvoorraad voor deze doelgroep.
Aanpasbaarheid en domotica worden hierbij betrokken. Jos nuanceert de aanname van de gemeente dat
Pieter van Foreest zich oriënteert op een zorghotel en geeft aan dat PvF wel een locatie voor ogen heeft
waar dit gecombineerd zou kunnen worden met reguliere verhuur. Tot slot laat Woonbron nog weten of
er mogelijkheden zijn om de PvF gebouwen te onderhouden.