SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT
schooljaar 2014-2015
Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen
onder de naam Damiaaninstituut:
Damiaaninstituut A (123621)
Damiaaninstituut B (031864)
Damiaaninstituut C (031856)
WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU
Beste ouders
Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest.
De directie en het personeel zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind
nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen op een goede samenwerking en danken u
voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.
Als ouders draagt u de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind.
Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de
leefregels ervan na te leven.
Wij zullen de rechten van uw kind eerbiedigen en zijn belangen behartigen. Terecht verwacht u van
de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde,
eigentijdse opvoeding.
Dag nieuwe leerling
Hartelijk welkom, nu je vandaag de eerste stap in het Damiaaninstituut zet! Voortaan ben je leerling
van onze school.
Ben je ingeschreven in het eerste leerjaar, dan is de lagere school nu voorgoed voorbij en zal je,
samen met je nieuwe klasgenoten, je moeten aanpassen aan een andere leefwereld met nieuwe
gewoontes en verplichtingen. Dat die aanpassing niet altijd even vlot verloopt voor iedereen, weten je
leerkrachten gelukkig ook! Zij trachten je daarom zo goed mogelijk te begeleiden.
Heb je reeds elders één of meer jaren secundair onderwijs achter de rug? Kom je nu naar onze
school, omdat onze studierichtingen meer in de lijn van jouw verwachtingen en interesses liggen, dan
heten we ook jou hartelijk welkom.
Goede oude bekende
We heten je van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij
hopen dat je de nieuwe medeleerlingen mee op weg wil helpen.
Meerderjarige leerling
We richten ook tot jou een speciaal woord. Door je meerderjarigheid verandert de relatie tot je
ouders op juridisch vlak. Zowel jijzelf als je ouders ondertekenen het schoolreglement bij het begin
van het schooljaar. Jouw handtekening is echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag.
Telkens wanneer er in dit schoolreglement verwezen wordt naar “je ouders”, kan jij hierin autonoom
optreden.
Samen met alle personeelsleden wensen wij alle leerlingen veel enthousiasme toe.
Veel succes!
Guy Prenen
Directeur algemene coördinatie
2
Tot wie richt dit schoolreglement zich?
Dit schoolreglement richt zich tot de leerlingen van het Damiaaninstituut en via de leerlingen ook tot
hun ouders.
Onder “ouders” wordt verstaan: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of - in rechte of in
feite - toezicht hebben over de minderjarige leerplichtige. Dit kunnen dus ook voogden of pleegouders
zijn. Het basiscriterium is het feitelijk uitoefenen van het ouderlijk gezag. Als bij scheiding het
ouderlijk gezag wordt opgedragen aan één van beide ouders, dan heeft die ouder beslissingsrecht. De
andere ouder heeft het recht om toezicht uit te oefenen en hij heeft dus recht op informatie. Ouders
die ontzet zijn uit het ouderlijk gezag mogen geen beslissing nemen en hebben geen recht op
informatie. Desgevraagd bekomt hij/zij, na een telefoontje, ook een exemplaar van het
schoolreglement en andere informatie met betrekking tot zoon of dochter.
De ondertekening van een schoolreglement wordt beschouwd als een toetredingscontract waarin de
onderlinge relatie tussen school enerzijds en ouders/leerling anderzijds wordt vastgelegd. Ook tijdens
de studiereizen, sportdagen, bezinningen, klasuitwisselingen,... is het schoolreglement van
toepassing. Bovendien zijn hier vaak specifieke afspraken van toepassing.
Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een
engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken
over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat
informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen
deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken
op de schoolraad.
Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement.
Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er
wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij
veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.
Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’
spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we van jou dat je het schoolreglement
goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.
Dit reglement blijft gelden tot er een nieuw wordt ingevoerd. Elke leerling moet dit document dan ook
zorgvuldig bewaren. Elke reeds ingeschreven leerling moet eveneens het aangepaste schoolreglement
goedkeuren en heeft recht op een gedrukt exemplaar ervan. Het geldende schoolreglement (in
elektronische versie) kan je vinden op de website van de school. Indien jij een papieren versie wenst
kan je deze schriftelijk aanvragen via de studiemeester-opvoeder.
In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het
kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een coördinator, …
3
1
Pedagogisch project
6
2
Engagementsverklaring tussen school en ouders............................................ 6
2.1 Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact ................................... 6
2.2 Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid ........... 7
2.3 Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingen-begeleiding ............... 8
2.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal ............................................ 8
SCHOOLREGLEMENT DEEL II – REGLEMENT.......................................................... 9
1
Inschrijving en toelatingen
9
2
Onze school
11
2.1 Lesspreiding (dagindeling) – begin en einde van de lessen .....................................11
2.2 Beleid inzake stages en werkplekleren .................................................................11
2.3 Beleid extramurosactiviteiten ..............................................................................12
2.4 Schoolrekening .................................................................................................12
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
Wat vind je terug in de bijdrageregeling?................................................................ 12
Hoe wordt de schoolrekening betaald?.................................................................... 12
Wat als je ouders het moeilijk hebben om te betalen? .............................................. 13
Betaling van lesvervangende activiteiten ................................................................ 13
Betaling van extramurosactiviteiten ....................................................................... 13
2.5 Reclame en sponsoring ......................................................................................13
3
Het studiereglement
14
3.1 Afwezigheid ......................................................................................................14
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
stages
3.1.9
3.1.10
3.1.11
Je bent ziek ........................................................................................................ 14
Je moet naar een begrafenis of een huwelijk ........................................................... 15
Je bent topsporter ............................................................................................... 15
Je hebt een topkunstenstatuut .............................................................................. 16
Je bent zwanger .................................................................................................. 16
Je mag ook afwezig zijn om volgende redenen ........................................................ 16
Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn......................................... 16
Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, gip of persoonlijke taken en
16
Praktijklessen en stages inhalen ............................................................................ 16
Spijbelen kan niet .............................................................................................. 16
Van school veranderen tijdens het schooljaar ........................................................ 17
3.2 Persoonlijke documenten....................................................................................17
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
Schoolagenda...................................................................................................... 17
Notities .............................................................................................................. 17
Persoonlijk werk .................................................................................................. 17
Rapporten........................................................................................................... 18
3.3 Het taalbeleid van onze school ............................................................................18
3.4 Begeleiding bij je studies ....................................................................................18
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
De klastitularis .................................................................................................... 18
De begeleidende klassenraad ................................................................................ 18
Een aangepast lesprogramma ............................................................................... 19
De evaluatie........................................................................................................ 19
3.5 De deliberatie op het einde van het schooljaar ......................................................24
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
4
Hoe werkt een delibererende klassenraad? ............................................................. 24
Mogelijke beslissingen .......................................................................................... 25
Eerste graad, niveau 1-2-3 en niveau 4 derde jaar.................................................. 25
Het advies van de delibererende klassenraad .......................................................... 26
Betwisting van de beslissing van de delibererende klassenraad.................................. 27
Leefregels, afspraken, orde en tucht ............................................................. 29
4.1 Praktische afspraken en leefregels op school .........................................................29
4.1.1
Inspraak ............................................................................................................. 29
4.2 Privacy .............................................................................................................34
4.2.1
Welke informatie houden we over jou bij?............................................................... 34
4
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes, …) .................................................... 34
Bewakingscamera’s .............................................................................................. 34
Lockers .............................................................................................................. 34
4.3 Gezondheid ......................................................................................................35
4.4 Orde- en tuchtreglement ....................................................................................38
4.4.1
4.4.2
4.4.3
Begeleidende maatregelen .................................................................................... 38
Ordemaatregelen ................................................................................................. 38
Tuchtmaatregelen ................................................................................................ 38
SCHOOLREGLEMENT DEEL III
42
1
Wie is wie?
42
2
Studieaanbod
47
3
Jaarkalender
49
4
Jouw administratief dossier
49
5
Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt ............................. 50
6
Samenwerking met andere organisaties ....................................................... 51
6.1 Samenwerking met de politie ..............................................................................51
6.1.1
6.1.2
Doelstelling ......................................................................................................... 51
Modaliteiten en samenwerking .............................................................................. 51
7
Waarvoor ben je verzekerd?
52
8
Zet je in voor de school als vrijwilliger.......................................................... 52
5
SCHOOLREGLEMENT DEEL I
PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING
1
Pedagogisch project
Het recht op onderwijs en vorming behoort tot de fundamentele rechten van de mens.
Het Damiaaninstituut is een christelijk geïnspireerde school die een volwaardige ontplooiing van
iedere jongere nastreeft.
Die ontplooiing willen we bereiken via het aanbod van wetenschap, techniek en technologie, taal,
kunst, economie, expressie, sport en spel,... In het drukke schoolleven wordt ook ruimte vrijgemaakt
voor stilte en bezinning. De religieuze vieringen en bezinningsmomenten moeten ons bovendien
sterken in het zoeken naar een evangelische houvast. De boodschap van het evangelie moet de basis
blijven van ons handelen. Laten wij ons hierbij inspireren door de figuur van de heilige pater
Damiaan.
Wij hopen dat de jongere inziet hoe elke mens uniek is. Wij zijn ervan overtuigd dat alle lessen
hiertoe kunnen bijdragen. Bovendien is de sfeer op school zeer belangrijk: wij ijveren voor een sfeer
van respect en verdraagzaamheid, van geduld en hulpvaardigheid, van beleefdheid en hartelijkheid,
van eerbied voor anderen, voor het milieu en voor de materiële uitrusting.
Willen we bouwen aan een betere wereld, dan moeten we bij onszelf beginnen. Vanuit onze
bezorgdheid om het geluk van elke leerling, mag niemand benadeeld of gediscrimineerd worden
omwille van aanleg, afkomst, capaciteiten, taal of ras. Immers, hoe boeiend en verscheiden we allen
zijn, toch zijn we een beetje mekaars gelijken, elk met zijn goede en minder goede eigenschappen.
En dat moet, meer dan ooit, gerespecteerd worden!
Allen samen vormen wij een schoolgemeenschap van meer dan duizend mensen, allemaal met
verschillende opvattingen en karakters, die gedurende vele jaren met mekaar mogen samenwerken
en samenleven. Opdat dit in de beste omstandigheden zou verlopen, willen we een aantal afspraken
maken. We verwachten dat iedereen hieraan positief gevolg geeft. Ieder lid van deze
schoolgemeenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van onze school.
De integrale tekst "opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen" is beschikbaar op
de website van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. (http:// www.vsko.be; onder
"Het VSKO" klikken op "Opdrachten.")
2
Engagementsverklaring tussen school en ouders
Beste ouders, in deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving
willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg:
•
•
binnen de “Katholieke Scholengemeenschap Aarschot-Betekom”, waartoe onze school behoort;
met de schoolraad van onze school.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier
te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is
echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw
medewerking.
2.1
Wederzijdse afspraken met betrekking tot het oudercontact
Het oudercontact geeft de kans aan ouders, (leerlingen), leerkrachten, studiemeester-opvoeder,
leerlingbegeleiders en directie om met mekaar in overleg te gaan over het gedrag, de leerhouding, de
attitudes, de cijfers en de studiekeuze/studieloopbaan van de leerling.
6
Bij het overhandigen van het rapport bij het einde van het eerste trimester, tweede trimester (soms
niet in de derde graad) en einde schooljaar, zijn ouders altijd welkom bij de klastitularis op het
aangeduide/aangevraagde moment.
In de loop van het eerste trimester wordt er voor elk leerjaar een oudercontact georganiseerd
waarop alle leerkrachten van dat leerjaar aanwezig zijn. Leerkrachten kunnen ouders van leerlingen
uitnodigen en ook ouders kunnen een afspraak vragen met een bepaalde leerkracht.
In het tweede en derde trimester is er nog een oudercontact per leerjaar waarop alleen de
klastitularis aanwezig is. Bij leerjaren waarin een studiekeuze moet gemaakt worden naar het
volgende jaar (2e, 4e en 6e jaar), wordt hieraan extra aandacht besteed; deze oudercontacten zijn
tevens algemene infomomenten.
Ouders worden steeds vooraf gebrieft over de afspraakmomenten tijdens deze oudercontacten.
2.2
Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het
spijbelbeleid
Door de inschrijving van uw zoon/dochter in onze school verwachten we dat hij/zij vanaf de eerste
schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat hij/zij
volgt.
Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd,
ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich
verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Elke activiteit
heeft zijn eigen doelstellingen en (vakoverschrijdende) eindtermen; bij niet deelname wordt de
leerling op school verwacht. Er kan een vervangprogramma opgesteld worden dat de realisatie van
dezelfde eindtermen beoogt. Deze taak zal ook moeten worden ingediend indien de leerling toch
afwezig is.
Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan
gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.
Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of
lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u verder in
dit schoolreglement.
Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve
schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage reeds was uitgereikt, moet ze
worden terugbetaald.
Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is,
deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is.
Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke
opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen
met het CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij
eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door
naar het ministerie van onderwijs. In het kader van ons protocol met de politie werden afspraken
gemaakt die u vindt in het informatieve gedeelte van het schoolreglement (deel III).
Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om
een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in
gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat het
hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind
verblijft.
7
2.3
Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding
De school bekijkt elke leerling als individu en zorgt voor begeleiding op maat. O.a. via de cel
leerlingenbegeleiding, de inbreng van de klastitularis en het CLB wordt er gezorgd voor begeleiding
op studievlak en op socio-emotioneel vlak.
Tweewekelijks komt de cel leerlingenbegeleiding samen om leerlingen met leerproblemen en/of socioemotionele problemen te bespreken met een team van de studiemeester-opvoeder, enkele
leerkrachten, CLB, leerlingbegeleiders en pedagogische directie. De bedoeling is preventief en
remediërend te werken aan individuele en/of klassikale situaties. Tevens worden er initiatieven
genomen om een optimale sfeer en leeromgeving te creëren.
2.4
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent
ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een
behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote huip wanneer uw kind niet
enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten
daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.
2.5
Het digitale leerplatform Smartschool
Smartschool is een online schoolplatform dat kan gebruikt worden als communicatiekanaal.
Alle informatie (brieven, kalender, mededelingen voor ouders en leerlingen, lessenrooster …) zal
vanaf 1 oktober 2014 voornamelijk via Smartschool gecommuniceerd worden. Tenzij de ouders de
school laten weten dat ze liever een papieren versie ontvangen.
De ouders zijn de zogenaamde co-accounts van hun kinderen. Dat wil zeggen dat ze dezelfde
gebruikersnaam hebben en dezelfde lees- en gebruikers als hun kinderen. Ouders en leerlingen
kunnen elkaars berichten niet lezen. Daarom krijgen ze beide een apart paswoord.
8
SCHOOLREGLEMENT DEEL II – REGLEMENT
In dit hoofdstuk volgen een aantal reglementaire bepalingen in verband met de organisatie van het
schoolleven. Ze zijn bedoeld om onze doelstellingen zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken.
Groeien in verantwoordelijkheid, in vrijheid en liefde, kan in een school het best lukken via duidelijke
doelstellingen en informatie, klare afspraken, orde en regelmaat. Geen enkele samenlevingsvorm kan
zonder rechten en verplichtingen, afspraken en regels. Een school die van haar doelstellingen werk
wil maken, besteedt daarom veel zorg aan de naleving van deze afspraken en regels.
Afspraken houden niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat je als leerling een
aantal rechten hebt in de school. Naast het recht op degelijk onderwijs, dat uiteraard het
belangrijkste is, heb je in de school ook recht op begeleiding, op een faire behandeling en op
inspraak op een aantal vlakken. Wij roepen je op om hieraan positief mee te werken.
1
Inschrijving en toelatingen
Eerste inschrijving
Alle inschrijvingen starten vanaf de infoavond begin derde trimester.
Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij en je ouders kennis van het pedagogisch project en het
schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders akkoord zijn
gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet
telefonisch kan ingeschreven worden en dat minstens één van je ouders, die handelt met instemming
van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch
project en het schoolreglement gebeurt op school.
We kunnen je niet inschrijven in het secundair onderwijs als je voor de start van het schooljaar al 25
jaar bent geworden. De enige uitzondering hierop is als je vorig schooljaar al in het secundair
onderwijs was ingeschreven. Voor 3de leerjaren van de derde graad, Se-n-Se, geldt deze
maximumleeftijd niet.
Voorrang
Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend in dezelfde
leefeenheid, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder
hetzelfde dak) hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school.
Herbevestigen van de inschrijving
Eenmaal ingeschreven in onze school, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De
inschrijving stopt enkel:
•
wanneer je zelf onze school verlaat of
•
wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd.
Omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, vragen wij je op het einde van elk schooljaar wel
om te bevestigen of je ook het volgende schooljaar bij ons blijft en zo ja, in welke studierichting. Over
de concrete procedure vind je meer informatie in deel III.
Om tijdig te kunnen starten met de organisatie van het nieuwe schooljaar, vragen we aan alle
leerlingen om hun keuze door te geven vóór 10 juli.
In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting vóór een
bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan je normaal gezien niet meer veranderen. Je
kan ook niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit is bereikt. De
klassenraad zal advies uitbrengen over je overstap.
9
Campus
Op onze campus is een eerste graadschool, een bovenbouwschool en een zesjarige school gelegen.
De drie scholen werken nauw samen en opteren ervoor om de inschrijvingen in een van deze scholen
naar een andere school op dezelfde campus te laten doorlopen. Een inschrijving in de ene school,
geldt meteen ook voor de andere scholen. Als je verandert, hoef je dus niet opnieuw in te schrijven.
Inschrijving geweigerd
Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, het
vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.
Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële
omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden.
Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon
secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet
voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden.
10
2
Onze school
2.6
Lesspreiding (dagindeling) – begin en einde van de lessen
8.25 uur
aanwezig in de school
bij het belsignaal wordt de rij gevormd
8.30 tot 9.20 uur
9.20 tot 10.10 uur
eerste lesuur
tweede lesuur
10.10 tot 10.20 uur
pauze
10.20 tot 11.10 uur
11.10 tot 12.00 uur
derde lesuur
vierde lesuur
12.00 tot 12.40 uur
12.40 uur
middagpauze
bij het belsignaal wordt de rij gevormd
12.45 tot 13.35 uur
13.35 tot 14.25 uur
vijfde lesuur
zesde lesuur
14.25 tot 14.35 uur
pauze
14.35 tot 15.25 uur
15.25 tot 16.15 uur
zevende lesuur
achtste lesuur
In uitzonderlijk gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale
dagindeling.
Vanaf 8.15 uur voorzien we in toezicht op het schooldomein. Na de schooluren is er toezicht voorzien
tot 16.15 uur.
De leerlingen zijn minimum 32 en maximum 35 lesuren per week in de school aanwezig.
Omdat de concrete vakantie– en verlofregeling elk schooljaar verschillend is, vind je de informatie
daarover in deel III van het schoolreglement.
2.7
Beleid inzake stages en werkplekleren
In enkele eindjaren van de derde graad TSO (niveau 2 - 3) en in niveau 4 heeft er een
leerlingenstage plaats, teneinde het onderwijs nauwer te doen aansluiten op de beroepswereld. De
blokstage loopt voor eenzelfde klas binnen dezelfde ononderbroken periode van één of meer
lesweken. De leerling-stageovereenkomst wordt gesloten tussen 3 partijen:
•
•
•
de stagementor (of stagegever): de organisatie of het bedrijf dat de leerling-stagiair op de
werkvloer onthaalt en begeleidt;
de stagebegeleider: de leraar belast met de voorbereiding, het toezicht, de pedagogische
begeleiding en de evaluatie van de stage, in constructief overleg met de stagementor;
de stagiair: voor de Belgische arbeidswet- en regelgeving wordt de leerling-stagiair beschouwd als
“een persoon die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verricht onder het gezag
van een ander persoon”, wat betekent dat de verantwoordelijkheid ten aanzien van de
leerling-stagiair op de werkvloer bij de stagegever berust.
De leerling-stagiair zoekt actief (met eventuele hulp van de stagebegeleider) naar een stageplaats.
De directeur beslist in samenspraak met de stagebegeleider over de geschiktheid van de stageplaats.
11
2.8
Beleid extramurosactiviteiten
Als er voor een bepaalde klas een internationale uitwisseling wordt georganiseerd, gaan we ervan uit
dat iedereen eraan deelneemt. Bestemming, tijdstip, programma en kostenplaatje zullen zo snel
mogelijk gecommuniceerd worden.
Deze buitenschoolse activiteiten worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere
dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind de kans om zich te verrijken en zich verder te
ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen. Elke activiteit heeft zijn
eigen doelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen. Bij niet deelname wordt de leerling op school
verwacht. Er wordt een vervangprogramma opgesteld dat de realisatie van de beoogde eindtermen
benadert. De taken, hieraan verbonden, zullen ook gemaakt worden indien de leerling afwezig blijft.
2.9
Schoolrekening
2.9.1 Wat vind je terug in de bijdrageregeling?
In de bijdrageregeling vind je een lijst met financiële bijdragen die we je ouders kunnen vragen. Deze
lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven.
•
Verplichte uitgaven zijn uitgaven die jij of je ouders zeker zullen moeten maken, bijvoorbeeld het
betalen van je schoolboeken, het betalen van kopieën… Zaken die de school als enige aanbiedt,
bijvoorbeeld voorgedrukt taak- en toetspapier, koop je verplicht aan in onze school. Er zijn ook
zaken die je zowel op school als elders kunt kopen. Je kiest zelf waar je deze zaken aankoopt,
maar als je ze op school aankoopt, dan moeten je ouders hiervoor betalen.
•
Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of
activiteiten waaraan je niet verplicht deelneemt. Als je ervan gebruik maakt, dan moeten je
ouders er wel voor betalen.
Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere posten zijn enkel richtprijzen
vermeld.
•
Van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Dat zijn vaste prijzen. Voor een kopie
betaal je x cent per stuk. Van deze prijs zal het schoolbestuur niet afwijken.
•
Van sommige kosten kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die
posten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal
liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor
het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte.
Deze bijdrageregeling werd overlegd in de schoolraad.
2.9.2 Hoe wordt de schoolrekening betaald?
Driemaal per schooljaar (half oktober, maart, einde mei) ontvangen de ouders een rekening met
overschrijvingsformulier. Deze wordt meegegeven met de leerling. Het verschuldigde bedrag moet
ten laatste op de vervaldag op rekening van de school overgeschreven worden.
Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de
schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de
volledige rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er
tussen je ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, zal de school aan elk
van je ouders een identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig
betaald is, blijft elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze
met mekaar gemaakt hebben.
Naast deze rekeningen kunnen tussentijds gelden opgevraagd worden voor specifiek materiaal,
studiereizen, bezinningsdagen, film, toneel, sportdag,… in functie van een betere spreiding van de
kosten.
12
2.9.3 Wat als je ouders het moeilijk hebben om te betalen?
Indien je ouders problemen hebben met het betalen van de schoolrekening, kunnen zij contact
opnemen met de directeur. We zoeken dan samen, in overleg, naar een oplossing. Het is de
bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren
je ouders uiteraard een discrete behandeling van jullie vraag.
2.9.3.1
Wat als je ouders weigeren te betalen?
Als we vaststellen dat je ouders de schoolrekening niet betalen, zullen we in eerste instantie een
herinnering sturen en geven we de mogelijkheid tot overleg. Komt er dan nog geen oplossing, dan
gaat de school over tot het versturen van een aangetekende brief en kan een incassobureau
ingeschakeld worden.
2.9.4 Betaling van lesvervangende activiteiten
Lesvervangende activiteiten duren maximum 1 dag en zijn verplicht voor alle leerlingen.
(bv. sportdag, studiereis, bezinning, toneel, film,...). De meeste van deze activiteiten brengen kosten
met zich mee. De kostenberekening gebeurt op basis van het aantal deelnemers. De gemaakte
kosten zullen steeds moeten betaald worden (bv. vervoerskost = prijs bus/aantal leerlingen). Kosten
worden niet aangerekend bij gewettigde afwezigheid op voorwaarde dat de school geen kosten heeft
gemaakt of de kosten kan recupereren.
2.9.5 Betaling van extramurosactiviteiten
Extramurosactiviteiten duren meer dan één dag, gaan door op een andere locatie en worden
georganiseerd ter ondersteuning van het opvoedingsproject (bv. meerdaagse bezinningen,
meerdaagse studiereizen, uitwisselingsprojecten,...). Deelname aan projecten georganiseerd tijdens
lesdagen is voor alle leerlingen verplicht!
Mits schriftelijke motivering kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijkingen toegestaan worden door de
directie.
Indien je vooraf akkoord ging met de deelname en zelfs indien je gewettigd afwezig bent (met
medisch attest), kunnen gemaakte kosten door de school aangerekend worden.
2.10 Reclame en sponsoring
Reclame zijn mededelingen met als doel de verkoop te bevorderen. Sponsoring houdt een bijdrage in
met als doel om de bekendheid te verhogen.
Sponsoring door derden binnen onze school is toegestaan, voor zover het niet onverenigbaar is met
de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en voor zover de geloofwaardigheid,
betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school hier niet door geschaad worden.
Elke nieuwe aanvraag zal worden voorgelegd aan de directeur die hierover zal adviseren
13
3
Het studiereglement
3.1
Afwezigheid
Je bent verplicht om alle dagen, vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni, tijdig aanwezig te zijn
op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten. Dat staat ook zo in de
engagementsverklaring in deel I die je ouders ondertekend hebben.
Je rapport moet je op het einde van elk trimester zelf komen afhalen. Wij dringen er op aan dat je
ouders je hierbij vergezellen. Als je gevraagd wordt om aanwezig te zijn op de opendeurdag of om te
helpen bij het opbouwen of afbreken, dan moet je hieraan gevolg geven.
Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de
juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 3.1.1 tot en met 3.1.6.
Je ouders verwittigen in zulke gevallen zo snel mogelijk, liefst vóór 8.30 uur, telefonisch (of per mail)
de betrokken studiemeester. Vermeld altijd naam en klas. In alle andere gevallen heb je vooraf de
uitdrukkelijke toestemming van de school nodig.
De telefoonnummers en de mailadressen van de studiemeesters kan je vinden in deel III van dit
schoolreglement. Deze melding kan echter niet gelden als wettiging, voor elke afwezigheid is een
schriftelijke verantwoording vereist.
3.1.1 Je bent ziek
3.1.1.1
Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?
•
Een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van
één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Je kan je afwezigheid maximaal 4 keer in een
schooljaar op deze manier aantonen. Gebruik hiervoor uitsluitend de uitscheurblaadjes
"afwezigheid wegens medische reden" van je agenda.
•
Een medisch attest is nodig:
•
•
•
•
•
voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek
bent, zelfs als in die 4 dagen één of meer vrije dagen zitten;
wanneer je reeds 4 keer in hetzelfde schooljaar een korte afwezigheid om medische redenen
hebt gewettigd met een verklaring van je ouders;
als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de grote toetsen;
als je afwezig bent tijdens bezinningsdagen, excursies, sportdagen,...
als je wegens ziekte afwezig bent tijdens de week onmiddellijk vóór of na een schoolvakantie
(herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paas- en zomervakantie)
Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?
•
•
•
•
uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de patiënt”);
de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid;
begin- of einddatum zijn vervalst;
het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft zoals bv. de
ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,...
Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig medisch attest, beschouwen
we als spijbelen.
3.1.1.2
Wanneer lever je een medisch attest in?
Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je
langer dan 10 opeenvolgende dagen ziek bent, dan moet je het attest onmiddellijk op school (laten)
bezorgen, vóór je terugkomst.
Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat
één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een
chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak
14
met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig
om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders.
Als je je schriftelijke wettiging voor afwezigheid niet tijdig aan de schooladministratie bezorgt, ben je
onwettig afwezig. (code B)
Onwettige afwezigheden kunnen het behalen van een officieel studiebewijs in gevaar brengen en
kunnen ook aanleiding geven tot contact met het gerecht.
3.1.1.3
Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?
Als je wegens ziekte, handicap of ongeval niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen, dan moet je
aan de arts een "medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school"
vragen. Op die manier kan de leraar lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen.
Als je wegens ziekte, ongeval of handicap geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leraar
je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te
geven. Dat wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen LO op
een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Dit aangepast lesprogramma zal opgenomen
worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma
voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal de vraag onderzoeken, maar deze maatregel
is geen recht.
3.1.1.4
Wat is tijdelijk onderwijs aan huis?
Als je door ziekte of ongeval tijdelijk de lessen niet (of voor minder dan de helft) kan volgen op
school, heb je recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week max. 4 uur
thuis les krijgt. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, welke vakken je tijdens die uren
krijgt. TOAH is gratis.
Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze voorwaarde voldoet:
•
Je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van
TOAH opnieuw naar school komt, maar binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent,
valt deze voorwaarde weg.
•
Je verblijft op 10 km of minder van de school.
•
Je ouders bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur samen met een medisch attest
waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen.
Als je aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. We starten
met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden
beoordelen.
3.1.2 Je moet naar een begrafenis of een huwelijk
Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of een huwelijksplechtigheid van een familielid of
iemand die bij jou thuis inwoonde, bij te wonen. Je bezorgt vooraf aan de school een verklaring van
je ouders, een overlijdensbericht of –brief, of een huwelijksaankondiging of –brief.
Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school je n.a.v. het
overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat je je emotioneel
evenwicht kan terugvinden.
3.1.3 Je bent topsporter
Als je in het bezit bent van het topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig
blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor
wekelijkse trainingen.
Ook sporters die niet in het bezit zijn van een topsportstatuut, kunnen van de school toelating krijgen
om deel te nemen aan een sportmanifestatie bv. op grond van een selectie door een erkende
sportfederatie. Ook dan is er vooraf een aanvraag van je ouders én een brief van de sportvereniging
nodig.
15
3.1.4 Je hebt een topkunstenstatuut
Als je een topkunstentatuut hebt (A of B), kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal
halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten
die aansluiten bij je discipline.
3.1.5 Je bent zwanger
Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde
afwezigheid voor de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De
schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor
tijdelijk onderwijs aan huis.
3.1.6 Je mag ook afwezig zijn om volgende redenen
•
•
•
•
•
•
•
•
je moet voor een rechtbank verschijnen;
de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;
je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van bijzondere jeugdzorg of de
jeugdbescherming;
op dagen waarop je proeven aflegt voor de Dcommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
je werd preventief geschorst;
je bent tijdelijk of definitief uitgesloten;
je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten
verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel;
je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je – door de grondwet erkende – levensbeschouwelijke overtuiging te beleven (je ouders moeten dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school).
3.1.7 Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn
Voor andere dan bovenvermelde afwezigheden heb je de voorafgaande toestemming van de directie
nodig. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, moet je wel
steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnen brengen. Gebruik hiervoor de
uitscheurblaadjes “afwezigheid wegens niet-medische reden” uit je agenda.
3.1.8 Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken,
persoonlijke taken en stages
overhoringen,
gip
of
Als je om welke reden dan ook niet deelneemt aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk,
kan je verplicht worden die achteraf te maken.
Als je gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken, dan moet je de directeur of zijn
afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Hij beslist dan in samenspraak met de klassenraad of
je de niet-gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze dan moet
inhalen. We brengen in dat geval je ouders op de hoogte.
Bij een ongewettigde afwezigheid tijdens een toets kan de school overgaan tot een nulquotering.
Bij afwezigheid tijdens een stageperiode, volg je de gewone procedure i.v.m. verwittiging en
bewijzen: je verwittigt de school (de studiemeester), maar je verwittigt ook het bedrijf.
3.1.9 Praktijklessen en stages inhalen
Als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen dat je gemiste lesuren
praktijk of stages moet inhalen. Hij bespreekt dit met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook
hoe en wanneer je de praktijklessen of –stages zal inhalen.
3.1.10 Spijbelen kan niet
Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke opdracht. Blijf echter
niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het
CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve instelling. Als je teveel
spijbelt, zullen we het ministerie van onderwijs op de hoogte brengen.
16
Je ouders worden steeds op de hoogte gebracht van je spijbelgedrag.
Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bv. wanneer je blijft
spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent.
3.1.11 Van school veranderen tijdens het schooljaar
Als je beslist om in de loop van het schooljaar van school te veranderen, verwittigen je ouders ons zo
snel als mogelijk.
3.2
Persoonlijke documenten
3.2.1 Schoolagenda
Je schoolagenda moet je altijd bij je hebben. Je hebt hem nodig om lessen en huistaken in te
schrijven, je moet hem voorleggen bij eventueel te laat komen en hij is noodzakelijk wanneer je een
speciale toelating wenst te bekomen. Je dient je schoolagenda aan ieder personeelslid die erom
vraagt te overhandigen.
Iedere les vul je, op aanwijzing van de leerkracht, je schoolagenda ordelijk en volledig in: het
lesonderwerp, eventueel de huistaak, met onderwerp en aard van de oefening. Een gewone
verwijzing naar het leerboek volstaat niet. Iedere week wordt je agenda door één van je ouders
ondertekend. De klastitularis zal dit controleren. Activiteiten als studiereizen, sportdag, bezinning,
uitwisselingen... moeten eveneens genoteerd worden!
Je schoolagenda is een belangrijk werkinstrument voor jou en een belangrijk contactmiddel tussen
DIA en je ouders. We beschouwen het als een officieel document dat je elke dag bij hebt, ook als je
een hele dag praktijklessen hebt. Het kan absoluut niet dat je schoolagenda andere aantekeningen
bevat dan deze die verband houden met de schooldagen. Je schoolagenda beplakken, bekladden of
versieren binnenin of buiten kan niet! Bij vaststelling van deze onregelmatigheden moeten we je
vragen een nieuwe agenda te kopen en de nodige aantekeningen opnieuw in te schrijven.
Als je op een bepaalde dag afwezig bent, moet je schoolagenda achteraf aangevuld worden.
3.2.2 Notities
Elke leerkracht zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet noteren en hoe dit best
gebeurt. De vakleraar zal geregeld je notities nakijken. Noteer steeds nauwgezet, zorgvuldig en
volledig. Houd je notities ordelijk en gebundeld bij! Ook notities zijn officiële documenten die door de
inspectie kunnen opgevraagd worden.
3.2.3 Persoonlijk werk
Je maakt taken en oefeningen zorgvuldig en geeft ze op de afgesproken dag af. Bij korte afwezigheid
wordt elke huistaak bijgewerkt. Deze verplichting vervalt echter bij een langere, gemotiveerde
afwezigheid. Werd de taak opgegeven tijdens je afwezigheid, dan neem je contact op met de
betrokken leerkracht. Heb je een taak meegekregen, dan bezorg je die na een korte afwezigheid
spontaan aan je leerkracht.
17
3.2.4 Rapporten
Rapporten eerste graad, niveau 1-2-3 en niveau 4 derde jaar
Deze worden meegegeven:
•
•
•
•
vóór de herfstvakantie: de resultaten van de permanente evaluatie (= dagelijks werk);
in het tweede trimester: de resultaten van de permanente evaluatie (= dagelijks werk);
vóór Kerstmis, Pasen en einde van het schooljaar: de resultaten van de permanente
evaluatie en de grote toetsen;
met Pasen zijn het aantal grote toetsen in de eerste en tweede graad beperkt en in de derde graad
vallen ze volledig weg.
Rapporten niveau 4, behalve het derde jaar
In de loop van het schooljaar krijg je minstens vijf keer een rapport met je vorderingen. Na het
beëindigen van een module is er steeds een rapport. Afhankelijk van de duurtijd van de modules
worden er één of meerdere tussentijdse rapporten uitgereikt.
Het rapport bevat:
•
•
•
•
het attituderapport;
het modulerapport (evaluatie competenties praktijk en technologie en evaluatie algemene vorming
binnen de module);
evaluatie niet-modulaire vakken (eindtermen) en bedrijfsbeheer (6e en 7e jaar);
toelichting bij het rapport.
3.3
Het taalbeleid van onze school
Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of
je extra ondersteuning nodig hebt, bv. voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien in de loop
van september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt.
Ook in andere leerjaren wordt het taalniveau Nederlands via een taaltest gemeten.
3.4
Begeleiding bij je studies
3.4.1 De klastitularis
Eén of twee van je leerkrachten vervullen de taak van klastitularis. Bij hen kan je altijd terecht met je
vragen, je problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie. Een vertrouwelijk gesprek
kan soms wonderen verrichten. Een klastitularis volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij en is
de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas.
3.4.2 De begeleidende klassenraad
Om het contact met en de samenwerking tussen al je leerkrachten te vergemakkelijken, is er op
geregelde tijdstippen een "begeleidende klassenraad", d.i. een vergadering van je leerkrachten.
Door bespreking van de studieresultaten zoekt de klassenraad naar een passende individuele
begeleiding en kan door de klastitularis of door een vakleerkracht een begeleidingsplan worden
afgesproken. Van elke voorgestelde remediëring of begeleiding worden je ouders op de hoogte
gebracht. Zo wordt de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voorbereid.
18
Eerste graad, niveau 1-2-3 en niveau 4 derde jaar
De eerste klassenraad in september/oktober is informatief, de tweede en de derde (voor de kerst- en
paasvakantie) zijn remediërend. De laatste klassenraad, op het einde van het schooljaar, is
delibererend.
Niveau 4 modulair, behalve het derde jaar
De module-leerkrachten komen regelmatig samen voor de begeleidende klassenraad. Na het
beëindigen van een module volgt een delibererende klassenraad.
3.4.3 Een aangepast lesprogramma
Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In
enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of
vakonderdelen een aangepast programma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je
aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad die vraag onderzoeken en een beslissing nemen.
Bij ziekte, ongeval of handicap
•
Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan
de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere
manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.
•
In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma
over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De
klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds
evalueren.
Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen
•
Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil behalen (= een
bijkomende kwalificatie), op voorwaarde dat je de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd
en al over een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad
beslist of je in dat geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen.
Bij tijdelijke leermoeilijkheden
•
Wanneer je als ex-OKAN-leerling een tijdelijke achterstand voor één of meer vakken moet
wegwerken.
3.4.4 De evaluatie
3.4.4.1
Evaluatiesysteem - eerste graad, niveau 1-2-3 en niveau 4 derde jaar
Leerhoudingen
Onder leerhoudingen verstaan we het studiegerichte gedrag van de leerling. Aspecten daarvan zijn:
belangstelling voor de leerstof, aandacht en meewerken tijdens de les, uitvoeren van alle opdrachten,
motivatie, ...
De waardering voor die leerhoudingen wordt uitgedrukt in een vijfpuntenschaal.
A=
B=
C=
D=
E=
De leerling is voor alle leerhoudingen positief ingesteld, zij/hij werkt voorbeeldig.
De leerling is voor de meeste leerhoudingen positief ingesteld, hier of daar kan wat bijgestuurd
worden.
De leerling doet meestal wat gevraagd wordt maar is verder, wat zijn studiegericht gedrag
betreft, onopvallend in de klas of groep. Een aantal leerhoudingen zijn voor verbetering
vatbaar.
De leerling is vaak niet in orde, heel wat leerhoudingen moeten dringend verbeteren.
Een grotere inspanning is vereist.
De leerling is vrijwel nooit in orde, de meeste leerhoudingen laten te wensen over.
Een radicale ommezwaai is absoluut nodig.
Uitzondering: leerhoudingen in de 1e graad B-stroom worden gequoteerd op 10.
19
De permanente evaluatie of evaluatie van het dagelijks werk
Deze quotering heeft vooral betrekking op de resultaten van de kleine toetsen (= mondelinge en
schriftelijke overhoringen). Voor sommige vakken wordt ook rekening gehouden met een aantal
andere activiteiten waarmee je dagelijks geconfronteerd wordt: huistaken, voorbereidingen, het in
orde houden van notities en werkbladen, praktijkopdrachten, technieken in het labo, het atelier, de
turnzaal, ... Al kan je bij de planning van taken en kleine toetsen betrokken worden, toch kan je
leraar onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal ondervragen. In
bepaalde leerplannen kunnen leerhoudingen meetellen in de permanente evaluatie.
Kleine toetsen mag je telkens nadien inkijken; je kan dan leren uit je fouten.
De grote toetsen
De bedoeling hiervan is na te gaan of je grotere gedeelten van je leerstof zinvol kan verwerken.
Om je daarbij te helpen worden enkele lesdagen voor aanvang van de grote toetsen géén taken of
kleinere overhoringen geprogrammeerd. Het aantal grote toetsen en de periodes worden in de
bijgevoegde jaarkalender opgenomen. De toetsenregeling wordt vooraf aan de klassen van de tweede
en de derde graad voorgelegd. In geval van onvoorziene omstandigheden kan de school afwijken van
deze planning. Was je in de loop van het schooljaar frequent afwezig, dan kan met jou en je ouders
een aparte regeling besproken worden.
Je kan je grote toets nadien terug inkijken in de school. Wanneer je ouders de grote toets op school
willen komen inkijken, dienen zij dit aan te vragen bij de directie.
De grote toetsen gaan door in de voormiddag. ‘s Namiddags is er studieverlof in de school tot 15.25
uur. Indien je thuis wil studeren, dan dient hiervoor een schriftelijke aanvraag bij de studiemeester te
worden binnengebracht. Hiervoor wordt een brief met invulstrook meegegeven.
Stage
De eindverantwoordelijkheid voor de stagebeoordeling ligt bij de stagebegeleider. De stage maakt
deel uit van de eindevaluatie van de leerling.
Geïntegreerde proef
In alle eindjaren van het TSO wordt een GIP georganiseerd. Dit is een opdracht die gespreid is over
het hele schooljaar en een belangrijke rol speelt in de eindebeoordeling.
Onze school bepaalt volgende richtlijnen i.v.m. de geïntegreerde proef.
•
•
•
•
•
De inhoud van de GIP is afhankelijk van de studierichting waarin de leerling zich bevindt. Op het
einde van het vijfde jaar en opnieuw bij aanvang van het zevende jaar TSO wordt de GIP
voorgesteld door de mentoren.
Iedere leerling krijgt een mentor toegewezen die begeleidt en stuurt.
De GIP is onderworpen aan een permanente evaluatie.
Rond de kerstperiode wordt de mondelinge proef beoordeeld door juryleden, in juni vindt de
definitieve voorstelling van de GIP plaats voor een jury met ook externe leden.
Het resultaat van de proef zal een belangrijk element betekenen in de beslissing van de
delibererende klassenraad.
De concrete organisatie
Bij het begin van het schooljaar worden de leerlingen geïnformeerd hoe zij beoordeeld worden (via
toetsen, examens, groepswerk, permanente evaluatie, attitudes, …) op vakken, vakoverschrijdende
thema’s, seminaries,… In de jaarkalender staan de toetsenperiodes aangeduid.
Tijdens de grote toetsenperiode worden de toetsen in de voormiddag afgelegd en is er in de
namiddag geen les.
Visie op bijkomende proeven : vakantiewerk
Als je voor bepaalde vakken erg zwakke resultaten behaalt, dan kan de klassenraad je verplichten
tijdens de kerst- of paasvakantie een vakantiewerk te maken. Dat werk is dan bedoeld als studiehulp.
Via extra oefeningen of taken word je verplicht de basisleerstof te herhalen, zodat je het volgende
trimester hopelijk kunt aanpikken.
Je kan om ernstige redenen toestemming krijgen van de directeur of zijn afgevaardigde om op een
andere dan op de gebruikelijke manier ondervraagd te worden. Dat kan voortvloeien uit een
begeleidingsplan (in samenspraak met de begeleidende klassenraad) of uit een uitzonderlijke
individuele situatie.
20
Met een attest van dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, ... kan je tijdens de grote toetsen compenserende
en/of dispenserende maatregelen krijgen. Je mag dan je grote toetsen afleggen in een apart lokaal,
het “pluslokaal”, waar extra begeleiding mogelijk is. Concrete afspraken worden gemaakt met de
directie of zijn afgevaardigde. In de loop van het schooljaar zal men rekening houden met je
problematiek.
De concrete examenregeling wordt aan de leerlingen meegedeeld ten laatste 14 dagen voor aanvang
van de toetsenperiode.
Als je één of meer grote toetsen wegens een geldige reden niet hebt kunnen afleggen, dan zal de
klassenraad tijdens de evaluatievergaderingen einde eerste en tweede trimester bepalen welke
toetsen je moet inhalen. Er zijn daarvoor 2 voormiddagen voorzien. Er kunnen dan telkens maximaal
twee inhaaltoetsen doorgaan. Bijkomende inhaaltoetsen kunnen ook tijdens de les afgenomen
worden. Waar, wanneer en welke toetsen moeten ingehaald worden, wordt op het rapport genoteerd.
Ben je ongewettigd afwezig op de dag van een grote toets, beslist de klassenraad wat er zal
gebeuren.
3.4.4.2
De beoordeling
Bij de eindbeoordeling wordt rekening gehouden met de evolutie van de leerhoudingen, de prestaties
voor dagelijks werk, de grote toetsen, en, in bepaalde eindjaren, GIP en stage.
Bij de eindbeoordeling hanteren we een 50-50 verhouding voor dagelijks werk en grote toetsen,
Uitzonderingen hierop zijn:
•
•
de studierichtingen 2e en 3e graad niveau 1 en 2 met een 40-60 verhouding. We gaan er namelijk
van uit dat de leerlingen hier grotere en theoretische leerstofdelen op een efficiënte manier
moeten kunnen verwerken met het oog op hun verdere studieloopbaan.
de eerste leerjaren B en BVL waar leerhoudingen, dagelijks werk en resultaten van de grote
toetsen gequoteerd worden op 10 en in de eindbeoordeling telkens voor één derde meetellen.
3.4.4.3
Fraude
Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of een medeleerling onmogelijk te
maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik
van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, GSM-gebruik, met opzet afwezig blijven
op evaluatiemomenten…
Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar
beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven.
Wanneer een personeelslid van de school je tijdens een proef of examen betrapt op een
onregelmatigheid, verzamelt het personeelslid met toezicht de nodige bewijsstukken en treft hij een
ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop van de proefwerken mogelijk te
maken. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij
aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon
die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de
onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan
jou en je ouders.
Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat je voor de bewuste proef het cijfer nul krijgt of dat
de bewuste proef nietig wordt verklaard (en je dus geen cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige
vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten.
Als fraude pas achteraf aan het licht komt nadat er reeds een getuigschrift of diploma werd uitgereikt,
dan is het mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dit zal
enkel gebeuren wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en de genomen
beslissing als juridisch onbestaande moet worden beschouwd.
21
3.4.4.4
•
•
•
•
Mededeling van de resultaten
Het rapport geeft een beeld van de resultaten van leerhoudingen, dagelijks werk en grote toetsen.
Het wordt viermaal per schooljaar meegegeven (Allerheiligen, Kerstmis, Pasen en juni).
De schoolagenda: is het communicatiemiddel bij uitstek tussen school en ouders. Hierin worden
achteraan ook de resultaten van kleine toetsen en taken genoteerd zodat je per puntenperiode
een overzicht hebt (je noteert telkens de punten van toetsen en taken).
De informatievergaderingen: in de loop van het schooljaar zijn er regelmatig oudercontacten en
informatievergaderingen (de exacte data worden in de jaarkalender opgenomen):
o september: informatieavond voor ouders van nieuwe leerlingen;
o november: ouderavond met alle leerkrachten;
o na de kerstvakantie: ouderavond met alle leerlingen;
o tweede trimester: (3e en 5e jaar) ouderavond met de klastitularis;
o februari: informatieavond i.v.m. “leren leren” (1e jaar);
o voor de paasvakantie: ophalen en bespreken van rapport met titularis voor leerlingen van de
eerste graad
o na de paasvakantie: ouderavond voor alle leerlingen van de tweede en derde graad;
o 28 juni 2014: uitreiking rapport, attest en advies
o 29 juni 2014: bespreken van rapport, attest en advies met leerlingen en ouders.
Ouders kunnen ook steeds contact nemen met de school; een telefoontje voor een afspraak
volstaat.
3.4.4.5
Evaluatiesysteem – niveau 4, behalve het derde jaar
Permanente evaluatie
In het modulair onderwijs hanteren we het systeem van de permanente evaluatie.
Permanente evaluatie kan verschillende vormen aannemen: tussentijdse kleine toetsen (al dan niet
aangekondigd), grotere herhalingstoetsen, taken, opdrachten, het in orde houden van notities en
werkbladen, praktijkopdrachten,… en is bedoeld om het verwerkingsproces van de competenties/
leerstof continu over de module/het schooljaar te laten verlopen. De evaluatie van de attitudes maakt
integraal deel uit van de permanente evaluatie.
Permanente evaluatie levert onmiddellijk feedback aan de leerkrachten over de vorderingen en
eventuele moeilijkheden bij de leerlingen. Ook de leerling krijgt via permanente evaluatie een beter
zicht op het eigen leerproces. Tijdens de gedifferentieerde onderwijsactiviteiten wordt de leerling –
waar nodig – remediëring aangeboden. De leerling is verplicht om op dit aanbod in te gaan.
Stage
Teneinde het onderwijs nauwer te doen aansluiten op de beroepswereld zijn er in het 6e en 7e jaar
niveau 4 een of meerdere leerlingenstages gepland. De blokstage loopt voor eenzelfde klas binnen
dezelfde ononderbroken periode van drie lesweken.
De leerlingstageovereenkomst wordt gesloten tussen 3 partijen: de stagegever, de school en de
leerling-stagiair.
•
•
•
Binnen het bedrijf of de organisatie van de stagegever zorgt de stagementor voor het onthaal en
de begeleiding van de leerling-stagiair.
De school duidt een leerkracht als stagebegeleider aan. Deze staat in voor de voorbereiding, het
toezicht, de pedagogische begeleiding en de evaluatie van de stage, in constructief overleg met de
stagementor.
Voor de Belgische arbeidswet- en regelgeving wordt de leerling-stagiair beschouwd als “een
persoon die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verricht onder het gezag van
een ander persoon”, wat betekent dat de verantwoordelijkheid ten aanzien van de leerling-stagiair
op de werkvloer bij de stagegever berust.
De leerling-stagiair zoekt actief (met eventuele hulp van de stagebegeleider) naar een stageplaats.
De directeur beslist in samenspraak met de stagebegeleider over de geschiktheid van de stageplaats.
De eindverantwoordelijkheid voor de stagebeoordeling ligt bij de stagebegeleider.
De stage maakt deel uit van:
•
de eindevaluatie van de module bij stage binnen de module;
22
•
de eindevaluatie schooljaar (getuigschrift en diploma) bij stage binnen en buiten de module.
3.4.4.6
Fraude
Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of een medeleerling onmogelijk te
maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik
van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, GSM-gebruik, met opzet afwezig blijven
op evaluatiemomenten…
Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar
beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven.
Wanneer een personeelslid van de school je tijdens een proef of examen betrapt op een
onregelmatigheid, verzamelt het personeelslid met toezicht de nodige bewijsstukken en treft hij een
ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop van de proefwerken mogelijk te
maken. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij
aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon
die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de
onregelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan
jou en je ouders.
Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat je voor de bewuste proef het cijfer nul krijgt of dat
de bewuste proef nietig wordt verklaard (en je dus geen cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige
vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten.
Als fraude pas achteraf aan het licht komt nadat er reeds een getuigschrift of diploma werd uitgereikt,
dan is het mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma’s zal moeten teruggeven. Dit zal
enkel gebeuren wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en de genomen
beslissing als juridisch onbestaande moet worden beschouwd.
Rapportering
Attituderapport
Hiervoor evalueert de klassenraad:
• omgang met mensen;
• stiptheid;
• werkhouding/aandacht;
• orde en omgang met werktuigen en materiaal;
• zelfstandigheid;
• samenwerking;
• discipline, omgang met regels;
• specifieke attitudes voor LO.
Modulerapport
Dit rapport is een neerslag van de permanente evaluatie van de competenties binnen een module.
Elke competentie van een module moet uiteindelijk bereikt worden.
De evaluatie van de algemene vorming binnen de module wordt afzonderlijk gerapporteerd.
De kleurencodes op dit rapport interpreteer je als volgt:
groen: vanaf 6/10; oranje: vanaf 4 tot 6/10; rood: minder dan 4/10.
Evaluatie niet-modulaire vakken
Op het einde van iedere graad moeten de specifieke eindtermen bereikt worden.
De resultaten van de eindtermen staan in het rapport “niet-modulaire vakken” (quotering op 100,
minstens 50 op 100 behalen).
Mededeling van de resultaten
•
•
•
De jaarkalender: informeert jou en je ouders over begin en einde van de modules en over
activiteiten in de loop van het schooljaar.
De schoolagenda: is het communicatiemiddel bij uitstek tussen school en ouders. Hierin worden
achteraan ook de resultaten van kleine toetsen en taken genoteerd.
Het rapport: geeft een beeld van de evolutie van attitudes, van de evaluatie van de module en de
niet-modulaire vakken.
23
•
De informatievergaderingen, oudercontacten en rapporten: de data worden opgenomen in de
jaarkalender en/of via brief meegedeeld.
Ouders kunnen ook steeds contact nemen met de school; een telefoontje voor een afspraak volstaat.
3.5
De deliberatie op het einde van het schooljaar
3.5.1 Hoe werkt een delibererende klassenraad?
De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die dit schooljaar aan jou hebben
lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.
Een leerkracht zal tijdens de delibererende klassenraad niet deelnemen aan de bespreking van een
leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven of waarmee hij familielid is
tot en met de vierde graad (dit betekent dat een leerkracht niet mag delibereren over zijn kinderen
(eerste graad), zijn kleinkinderen of broers of zussen (tweede graad), de kinderen van zijn broers en
zussen (derde graad), zijn neven en nichten (vierde graad)
Eerste graad, niveau 1-2-3 en niveau 4 derde jaar
Op het einde van het schooljaar beslist deze vergadering volledig autonoom:
• of je al dan niet geslaagd bent;
• welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt.
Niveau 4, behalve het derde jaar
Op het einde van elke module beslist deze vergadering volledig autonoom of je al dan niet geslaagd
bent voor deze module. In uitzonderlijke gevallen kan de beslissing over het al dan niet slagen voor
de module uitgesteld worden voor een gereglementeerde periode. Aan het einde van deze periode zal
de opnieuw bijeengeroepen klassenraad de eindbeslissing nemen.
Op het einde van het tweede jaar van de tweede graad BSO beslist de klassenraad over het behalen
van het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs.
Op het einde van het tweede jaar van de derde graad BSO beslist de klassenraad over het behalen
van het studiegetuigschrift van de derde graad secundair onderwijs.
Op het einde van het derde jaar van de derde graad BSO beslist de klassenraad over het behalen van
het diploma secundair onderwijs.
Eerst graad en niveau 1-2-3-4
De klassenraad zal je ook raad geven voor je verdere studieloopbaan.
Hij steunt zich daarbij op:
• het resultaat van je globale evaluatie (die betrekking heeft op de volledige wekelijkse lessentabel);
• beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het
schooljaar;
• je mogelijkheden i.v.m. verdere studie- en beroepsloopbaan.
De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.
De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten,
neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. Wij zullen je hierbij
helpen. Komt er echter geen zichtbare positieve evolutie, dan kunnen we het volgende schooljaar
onmogelijk even soepel zijn.
Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de
leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je
als studiehulp een vakantiewerk geven. De kwaliteit van het afgeleverde werk kunnen al belangrijk
zijn voor het volgende schooljaar. Het vakantiewerk zal met de leerling besproken en opgenomen
worden in het globale dossier van de leerling.
De delibererende klassenraad zal je ook een advies geven voor je verder schoolloopbaan.
24
3.5.2 Mogelijke beslissingen
3.5.3 Eerste graad, niveau 1-2-3 en niveau 4 derde jaar
•
Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende klassenraad
zich, op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit over je
slaagkansen in het volgende schooljaar:
•
krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende
leerjaar;
ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar
overgaan, maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt
dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen
met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing;
als je niet geslaagd bent, dan krijg je een oriënteringsattest C (bv. omdat het globale resultaat
zo zwak is) en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad
bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.
•
•
Een oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert.
Na de eindleerjaren van een graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij. Dit
kan zijn:
•
•
•
•
•
•
een getuigschrift van de eerste graad;
een getuigschrift van de tweede graad;
een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de derde graad BSO
een diploma secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad
ASO/TSO);
een certificaat van een Se-n-Se van de derde graad TSO;
een attest bedrijfsbeheer.
Heel uitzonderlijk kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over onvoldoende
gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je het leerjaar met vrucht hebt beëindigd. Hij kan je
dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om zo de nodige gegevens te
verzamelen. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de klassenraad een
beslissing nemen.
Niveau 4, behalve het derde jaar
Behalve op het einde van je secundaire studieloopbaan, spreekt de delibererende klassenraad zich,
op basis van je prestaties in de voorbije module of het voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit
over je verdere slaagkansen in de volgende module of het volgende schooljaar.
In het modulair onderwijs worden geen oriënteringsattesten A, B en C uitgereikt.
Worden aan de leerling in het modulair onderwijs uitgereikt:
• attest van verworven competenties: wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die een module
van een opleiding niet met vrucht heeft gevolgd; het attest vermeldt de competenties die de
leerling wel heeft bereikt;
• deelcertificaat: wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die een module van een opleiding
met vrucht heeft gevolgd;
• certificaat: wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die een opleiding met vrucht heeft
gevolgd;
• getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs: wordt uitgereikt aan een
regelmatige leerling die:
a) ten minste twee schooljaren secundair onderwijs heeft gevolgd, en
b) door de delibererende klassenraad als geslaagd voor de tweede graad wordt beschouwd, wat
enerzijds het bereiken van de eindtermen van de tweede graad van het beroepssecundair
onderwijs en anderzijds het met vrucht gevolgd hebben van de beroepsgerichte vorming
impliceert;
• studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs: wordt
uitgereikt aan de regelmatige leerling die:
25
a) ten minste vier schooljaren secundair onderwijs heeft gevolgd, en
b) door de delibererende klassenraad als geslaagd voor het tweede leerjaar van de derde graad
wordt beschouwd, wat enerzijds het bereiken van de eindtermen van de derde graad van het
beroepssecundair onderwijs en anderzijds het met vrucht gevolgd hebben van de beroepsgerichte
vorming impliceert;
• studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs,
ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar: wordt, voor zover de leerling niet in aanmerking
komt voor het diploma van secundair onderwijs, uitgereikt aan de regelmatige leerling die:
a) ten minste vijf schooljaren secundair onderwijs heeft gevolgd, en
b) door de delibererende klassenraad als geslaagd voor het derde leerjaar van de derde graad
wordt beschouwd, wat enerzijds het bereiken van de eindtermen van het derde leerjaar van de
derde graad van het beroepssecundair onderwijs en anderzijds het met vrucht gevolgd hebben van
de beroepsgerichte vorming impliceert;
• een diploma van secundair onderwijs (derde graad): wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling
die:
a) na het behalen van het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs ten
minste drie schooljaren secundair onderwijs heeft gevolgd, en
b) door de delibererende klassenraad als geslaagd voor de derde graad wordt beschouwd, wat
enerzijds het bereiken van de eindtermen van het derde leerjaar van de derde graad van het
beroepssecundair onderwijs en anderzijds het met vrucht gevolgd hebben van de beroepsgerichte
vorming impliceert;
• een getuigschrift over de basiskennis van bedrijfsbeheer: wordt uitgereikt aan de regelmatige
leerling die:
a) met uitzondering van de eerste graad, ten minste vier schooljaren secundair onderwijs heeft
gevolgd, en
b) voldaan heeft aan de voorwaarden opgenomen in de federale wet- en regelgeving inzake de
basiskennis van het bedrijfsbeheer.
3.5.4 Het advies van de delibererende klassenraad
De delibererende klassenraad kan, zowel bij een oriënteringsattest A, B C een advies geven voor je
verdere schoolloopbaan.
Dit advies kan o.a. bestaan uit:
•
•
•
suggestie voor je verdere studiekoopbaan (bv. al dan niet overzitten);
concrete suggesties voor je studie- en werkmethode of om tekorten of zwakke punten weg te
werken, al dan niet ondersteund door een vakantietaak;
een waarschuwing voor één of meer vakken waar je het volgende schooljaar extra aandacht aan
moet schenken.
De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten,
neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. Wij zullen je hierbij
helpen. We verwachten dat je een merkbare positieve evolutie doormaakt. Is dat niet het geval, dan
houden we daar het volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling.
Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je het best een onderdeel van
de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij
je als studiehulp een vakantietaak geven. De kwaliteit van het afgeleverde werk en de ernst waarmee
het uitgevoerd werd kunnen al voor het volgende schooljaar belangrijk zijn.
26
3.5.5 Betwisting van de beslissing van de delibererende klassenraad
De delibererende klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die
beslissing zullen aanvechten. Het kan enkel als je een B-attest of een C-attest hebt gekregen. Mocht
dit bij jou het geval zijn, dan moeten je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) de volgende procedure
volgen.
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
Eerste stap
Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de delibererende
klassenraad (meestal je directeur of zijn afgevaardigde). Dat kan ten laatste de derde dag na de dag
waarop de rapporten worden uitgedeeld. De precieze datum van de rapportuitdeling vinden jullie in
de jaarplanning (in deel III, punt 3). We geven het rapport altijd aan jou zelf mee, ongeacht je
leeftijd.
Er is dus een termijn van drie dagen om een gesprek aan te vragen. Jullie kunnen dit gesprek ofwel
telefonisch op het nummer 016 56 70 59 (tussen 8 en 17.30 uur), ofwel schriftelijk bij je directeur
aanvragen. Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste
plaats op de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.
Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer
op die vraag ingaan.
Tijdens dit overleg maken je ouders hun bezwaren kenbaar. De voorzitter van de delibererende
klassenraad (meestal je directeur of zijn afgevaardigde) verduidelijkt aan de hand van je dossier op
basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.
Het resultaat van dit gesprek wordt met een aangetekende brief aan je ouders meegedeeld. Er zijn
twee mogelijkheden:
•
•
De voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders geen
nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen;
De voorzitter van de delibererende klassenraad vindt dat de argumenten van je ouders het
overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk
samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen schriftelijk
het resultaat van die vergadering.
Als je ouders het niet eens zijn met, ofwel de beslissing van de voorzitter van de delibererende
klassenraad, ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de
betwisting bestaan.
Tweede stap
Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan, dan kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent)
in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het schoolbestuur.
Damiaaninstituut vzw
t.a.v. de voorzitter van het schoolbestuur
Pastoor Dergentlaan 220
3200 Aarschot
Die brief versturen je ouders ten laatste de derde dag nadat aan jullie:
•
ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de delibererende
klassenraad (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd);
•
ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad (wanneer die na het eerste gesprek
opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing).
Er is dus een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet
meegerekend) die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt
ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt
geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de
verzending als voor de ontvangst.
27
Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk
afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben
ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen. De poststempel geldt als bewijs van de datum.
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven
•
het beroep is gedateerd en ondertekend.
Derde stap
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie
ook deel III punt 1 ‘Wie is wie’). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan school of het
schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie
die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die
kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de
groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de
groep van mensen die dat niet zijn. De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen,
ofwel een andere beslissing nemen. Het schoolbestuur zal de gemotiveerde beslissing binnen een
redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een
aangetekende brief aan je ouders meedelen.
Niveau 4, behalve het derde jaar: Als de betwiste beslissing betrekking heeft op een module in de
loop van het schooljaar, wordt de hele procedure afgerond binnen de 20 dagen (zaterdag, zondag,
wettelijke en reglementaire feestdagen en vakantiedagen niet meegerekend).
Als de betwiste beslissing over een Se-n-Se op 31 januari werd genomen (of bij uitstel op 1 maart),
wordt de beroepsprocedure ten laatste op 15 maart afgerond
Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet en slaag je erin op 30 juni (of 31 januari bij sommige Sen-Se) het schooljaar succesvol af te sluiten zodat jezelf en je ouders tevreden zijn met je resultaat.
Dat succes wensen wij je ook van harte toe!
28
4
4.1
Leefregels, afspraken, orde en tucht
Praktische afspraken en leefregels op school
4.1.1 Inspraak
Schoolraad
In onze school is er – overeenkomstig het participatiedecreet - een schoolraad werkzaam. In deze
raad krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het
dagelijks onderwijsgebeuren in de school.
Pedagogisch raad
Deze raad is samengesteld uit verkozen personeelsleden van onze school. Deze pedagogische raad
wordt geïnformeerd over pedagogische aangelegenheden en kan – na onderling overleg – hierover
adviezen uitbrengen.
Ouderraad
De ouderraad is een belangrijke schakel in het contact met de ouders. Opvoeding en onderwijs zijn
geen louter schoolse aangelegenheden, maar veronderstellen participatie van de ouders. Een
vijftiental gezinnen, moeders en vaders van leerlingen, worden gevraagd uit de verschillende
afdelingen en leerjaren. Zij vergaderen ten minste 1 keer per trimester met de directie. In de
vergadering worden de meest uiteenlopende aangelegenheden, die zowel de ouders als de leerlingen
en de school aanbelangen, besproken.
Ouders die bepaalde punten op de agenda willen plaatsen, kunnen dit schriftelijk of telefonisch doen
via een lid van de ouderraad. De ledenlijst wordt elk jaar in oktober met alle leerlingen meegegeven.
Door middel van een verslag worden alle personeelsleden en ouders van de besprekingen op de
hoogte gebracht. De ouderraad is aangesloten bij de Vlaamse confederatie van ouders en
ouderverenigingen (VCOV) die de belangen van Vlaamse ouders en leerlingen behartigt.
Leerlingenraad
Onze school is als een samenleving. Er is de directie, er zijn leerkrachten, ondersteunend personeel
en er zijn de leerlingen. Samen moeten zij van de school een plaats maken waar iedereen zich thuis
voelt. Omdat de groep leerlingen zeer groot is, is er een leerlingenraad die alle leerlingen
vertegenwoordigt. Hiervoor worden enkele leerlingen uit verschillende leerjaren verkozen.
Zij vergaderen regelmatig en komen op voor de belangen van de leerlingen.
Speelplaatsen
Iedere graad heeft zijn eigen speelplaats. Wanneer je ‘s morgens op school toekomt, ga je daar
onmiddellijk naartoe. Ook tijdens alle pauzes verblijf je op je eigen speelplaats. Onder de afdaken
verblijf je alleen bij regenweer. Merk op: rondhangen buiten de school vóór of na de lessen kan in
geval van een ongeval problemen geven met de verzekering.
4.1.2 Leefregels en afspraken
Toiletten
Naar het toilet gaan kan vóór het begin van de lessen, tijdens de kleine speeltijden en tijdens de
middagpauze.
Slechts zeer uitzonderlijk kan een leerkracht je toelating geven de les te verlaten om een toilet op te
zoeken!
Je gebruikt slechts in uitzonderlijke gevallen de toiletten op een andere speelplaats. Gelieve deze
ruimte netjes te houden en de voorzieningen te gebruiken zoals het hoort.
Rijen - lessen - leswisselingen
Rijen moeten snel en behoorlijk gevormd worden op je eigen speelplaats. Daarna begeeft de klas zich
onder begeleiding van de leerkracht ordelijk en rustig naar het lokaal.
29
Laatkomers
Als je ‘s morgens of ‘s middags na het tweede belsignaal in de school toekomt word je niet meer in de
klas/ rij toegelaten. Je moet je dan bij je studiemeester aanmelden die je laatkomen noteert in je
schoolagenda. Je verantwoordt je ook bij de leerkracht bij het binnenkomen in het klaslokaal.
Iedereen moet de nodige inspanningen leveren om tijdig aanwezig te zijn! Te laat komen stoort het
lesverloop en bij misbruik zal je studiemeester sanctioneren.
Dagstudie
Bij afwezigheid van de leerkracht moet de klas naar de dagstudie. De klasmonitor draagt hier een
grote verantwoordelijkheid: hij/zij moet de studiemeester zo snel mogelijk verwittigen wanneer de
leerkracht niet komt opdagen. Een klas blijft nooit op eigen initiatief en zonder toezicht in een lokaal.
Zorg ervoor dat je elke dag voldoende studiemateriaal bij je hebt, mocht je in de studie
terechtkomen. Bij voorziene afwezigheid zorgt de leerkracht voor opdrachten die dan zorgvuldig
moeten uitgevoerd worden. Waar mogelijk wordt ook gezorgd voor vervanglessen. Je studiemeester
zal je daarvan op de hoogte brengen, zodat je steeds de juiste handboeken en schriften bij je hebt.
Als tijdens het laatste lesuur van de dag door omstandigheden de les niet kan doorgaan, hanteren we
volgende afspraken:
•
•
In alle onderstaande gevallen verlaat je de school pas nadat de studiemeester een stempel in je
schoolagenda heeft geplaatst zodat je ouders, wanneer ze je schoolagenda nakijken, kunnen
merken dat je die dag vroeger de school hebt mogen verlaten.
Indien het achtste lesuur wegvalt, mag je altijd naar huis.
Indien het zevende lesuur het laatste lesuur is en wegvalt, beslist de directeur of de klas de school
al dan niet mag verlaten bij aanvang van het zevende lesuur. Deze beslissing hangt o.a. af van
een eventueel opgegeven taak, de klasgroep, het aantal weggevallen lessen, e.a. Ouders kunnen
vragen dat de leerling in dit geval toch op school blijft tot het einde van het 7de lesuur.
•
Indien het zesde lesuur het laatste lesuur is en wegvalt, mag je nooit de school vroeger verlaten.
•
Gebouwen - lokalen - meubilair – materieel
Bij beschadiging van materieel en meubilair zullen de kosten moeten vergoed worden.
Samen met je leerkracht zorg je voor een net lokaal: een papiertje is vlug opgeraapt, stoelen en
banken op hun plaats zetten is in een oogwenk gebeurd. Het ordelijk houden van een klaslokaal
getuigt van respect voor onze onderhoudsmensen. Bij het vaststellen van bewuste vervuiling zal je
verplicht worden om na te blijven.
Regels voor gebruik ICT-materiaal
Er wordt van de leerling verwacht dat hij of zij het ter beschikking gestelde materiaal respecteert en
op een zorgzame manier gebruikt. De bekabeling wordt met rust gelaten. Men komt niet met drank
of eten in de buurt van PC’s en toetsenborden.
De kosten die veroorzaakt worden door het moedwillig stuk maken van computers en toebehoren
worden aangerekend aan de leerling.
De PC’s van de school zijn alleen bedoeld voor schoolse activiteiten. Dus:
•
•
•
•
•
•
Leerlingen installeren zelf geen software op de PC’s van de school;
Geen chatprogramma’s;
Geen sociale sites zoals Netlog, Facebook, …;
Alleen sites die nodig zijn voor schoolse opdrachten worden bezocht;
Er worden alleen bestanden die nodig zijn voor schoolse activiteiten in de persoonlijke map op
de server bewaard: dus geen muziek, video, porno …;
Pogingen tot sabotage of inbraak in de PC’s of in het netwerk van de school zijn ten strengste
verboden.
30
Pauzes – middagpauze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tijdens de pauzes en tijdens de middag is de toegang tot de lokalen verboden, behalve in
sommige computerlokalen, in de bib, in de sporthal en in de refters waar op dat moment toezicht
is en waar schoolse activiteiten gepland zijn.
Je blijft op je eigen speelplaats!
Bij droog weer houd je de ruimte onder het afdak vrij!
Gooi papier, etensresten, blikjes,... in de daartoe bestemde vuilnisbakken! Wij treden streng op
tegen vervuilers en rokers. Overtreders zullen na de lessen een opdracht krijgen (bv. opruimen).
Je ouders worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht via je schoolagenda.
School verlaten tijdens de middagpauze:
o Leerlingen van het eerste t.e.m. het vijfde jaar die de school tijdens de middagpauze
verlaten, kunnen de school slechts buiten en binnen op vertoon van een persoonlijk
toelatingspasje. Dit pasje wordt aangevraagd bij de studiemeester-opvoeder. Op het
aanvraagformulier verklaren je ouders op erewoord waar je gaat eten (huis, familie,
kennissen, …) Uiteindelijk is alleen de directie bevoegd om de toelating te verlenen de school
te verlaten tijdens de middagpauze.
o Leerlingen van het zesde en zevende jaar mogen ‘s middags de school verlaten. Ze krijgen
daarvoor een toelatingspasje. Indien de ouders van minderjarige leerlingen van de zesde en
zevende jaren dit niet wensen, volstaat een schriftelijke aanvraag bij de studiemeester via
een ondertekende nota van je ouders.
Tijdens de middagpauze de school verlaten doe je op eigen risico, d.w.z. dat de schoolverzekering
niet tussenkomt bij gebeurlijke persoonlijke schade of schade toegebracht aan derden.
Als je tijdens de middagpauze de school verlaat, ben je steeds terug op school om 12.40 uur!
De schoolpoorten worden gesloten tussen 12.05u en 12.35u.
Als je tijdens de middagpauze misbruik maakt van het vertrouwen (bv. overlast, alcoholgebruik,…)
kan je pasje tijdelijk of definitief worden afgenomen.
Als je driemaal te laat komt na de middagpauze zal de toelating om ‘s middags de school te
verlaten worden ingetrokken.
De sanitaire ruimten zijn zeker geen speel- of eetruimten. In normale omstandigheden maak je
alleen tijdens de speeltijden gebruik van de toiletten, dus niet bij de wisseling van de lessen.
Je boekentas plaats je niet in gangen of aan deuren van klaslokalen.
Eten en drinken
In de 1ste en 2de graad is je aanwezigheid in de refter verplicht.
Afwezigheden kunnen slechts aanvaard worden na afspraak met je studiemeester.
Tijdens de lessen, in de lokalen, tijdens de leswisselingen, in gangen, op trappen… wordt er niet
gegeten.
Speciale aandacht voor de computerlokalen waar niet gegeten of gedronken mag worden!
Op elke speelplaats zijn er drankautomaten beschikbaar. De drankautomaat mag alleen gebruikt
worden tijdens de pauzes en niet tijdens de leswisseling.
Omgangsvormen - kleding – uiterlijk – persoonlijke voorwerpen
•
•
•
•
De school is een leer-, samenlevings- en opvoedingsinstituut waar vormen van intieme contacten
niet op hun plaats zijn, al was het maar uit respect voor de gevoelens van anderen. Wanneer je
een opmerking krijgt dat een bepaalde houding stoort, moet je deze ernstig nemen. Dit geldt niet
alleen tijdens de pauzes maar ook in de directe buurt van de school: de schoolpoort, de
fietsenstalling, de bushalte, de parking,... en ook tijdens schooluitstappen.
Wij verwachten van jou een beleefd, vriendelijk en correct gedrag t.o.v. personeel en
medeleerlingen: denk aan je houding en taalgebruik.
Je kledij is steeds verzorgd. Storende kleding, haartooi, oorringen, piercings, make-up,... zijn niet
op hun plaats in de school. Indien je hier opmerkingen over krijgt, verwachten we dat je hieraan
gevolg geeft. Tijdens de lessen en in de refter doe je je pet af. Wij kunnen begrip opbrengen voor
ieders persoonlijke smaak, maar op school vragen we een normale, verzorgde kleding uit respect
voor onszelf en andere leerlingen. Overdreven koketterie of slordigheid zijn niet op hun plaats.
Wat je op school niet nodig hebt (bv. MP3-speler, iPod, Smartphone …) laat je best thuis. Als je
deze toch meebrengt, dan is het op eigen risico. Net zoals GSM’s worden ze zeker niet gebruikt in
de gebouwen en op de speelplaats bij het in de rij staan. GSM-gebruik is alleen toegelaten tijdens
31
•
•
•
de speeltijden, niet in de lokalen, niet in de rij, zeker niet tijdens de les! Wat gevaarlijk kan zijn bij
(verkeerd) gebruik (bv. laserpen, ...) breng je niet mee.
De wet op de privacy moet in alle omstandigheden gerespecteerd worden.
Zoals op alle privédomeinen is het op onze school niet toegestaan – op welke wijze dan ook –
beeldopnames te maken zonder voorafgaande toestemming van de betrokken persoon. Volgens de
auteurswet mag je beeldopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of
andere personen herkenbaar weergegeven zijn, niet publiceren tenzij je uitdrukkelijk de
toestemming hebt van alle betrokkenen. In het kader van die wet is het uitdrukkelijk verboden om
beeld- en/of geluidsopnames te maken zowel tijdens schoolse als tijdens buitenschoolse
activiteiten, tenzij je hiervoor vanuit de school uitdrukkelijk de opdracht krijgt. Inbreuken op de
wet op de privacy zullen bestraft worden met orde– of tuchtmaatregelen.
Aan terechte opmerkingen dien je steeds gevolg te geven. Bij meningsverschillen hierover zal de
directie een beslissing nemen.
Pesten en geweld
Pesten en geweld brengen het welbevinden van leerlingen in het gedrang. Systematisch vijandig
gedrag tegenover steeds dezelfde leerling, die geïsoleerd wordt en geen weerstand kan bieden, kan
niet worden getolereerd.
•
•
•
Slachtoffers kunnen zich wenden tot directie, leerkrachten, leerlingbegeleider of studiemeesteropvoeders (eventueel samen met andere leerlingen). Signalen van gepeste leerlingen worden
altijd ernstig genomen.
Pesters moeten weten dat dit gedrag niet wordt getolereerd; indien nodig zal het orde- en
tuchtreglement worden toegepast.
Leerlingen die getuige zijn van ongepast gedrag signaleren dit aan directie, leerkrachten of
opvoeders (eventueel samen met andere leerlingen).
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze
school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit
of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, kan je contact opnemen met je
leerlingbegeleider of directeur. Wij zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen
en met aandacht voor de privacy van alle betrokkenen.
Ingangen en fietsenrekken
•
•
•
•
Alle leerlingen maken uitsluitend gebruik van de poortingangen aan de Herseltsesteenweg of de
Pastoor Dergentlaan. De hoofdingang van het administratiegebouw is niet bestemd voor
leerlingen.
Alleen fietsen en motorfietsen worden op het schooldomein toegelaten. Om veiligheidsredenen
moet de snelheid altijd beperkt blijven tot 10 km per uur.
Ondanks de afsluitbare fietsenstallingen, neemt de school geen verantwoordelijkheid op zich
wanneer fietsen, bromfietsen of bepaalde onderdelen gestolen of beschadigd worden. Gebruik een
degelijk fietsslot!
De
fietsen
bromfietsstallingen
worden
afgesloten
na
het
eerste
belsignaal!
Niemand blijft er rondhangen.
32
Veiligheid op school
De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van allen die er leven en werken.
In het kader van de veiligheid treft de school ook maatregelen betreffende brandpreventie,
brandbestrijding en evacuatie. Zij brengt veilige elektrische installaties aan en zorgt voor EHBOvoorzieningen. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen eerbiedigt en dat je je mee inzet om de
veiligheid op school te bevorderen. Bij het opzettelijk beschadigen van het veiligheidssysteem zal de
school je vragen de kosten te betalen.
Er zijn specifieke reglementen voor sportzaal, technieklokaal, computerlokaal, laboratorium,
werkplaats. Deze reglementen hangen in deze lokalen uit en worden aan de leerlingen toegelicht.
Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding zijn leerlingen verplicht zich te houden aan de afspraken
i.v.m. veiligheid en gedrag vermeld in het sportreglement . Dit reglement hangt op in alle sportzalen.
Het naleven van het werkplaats- en laboreglement is verplicht. Het dragen van de voorgeschreven
arbeidskledij en de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht. Het naleven van
de instructiekaart bij machines of installaties is van levensbelang.
Verlaten van de school
Je mag de school niet verlaten tussen je aankomst op de school en de beëindiging van je lessen,
tenzij je toelating hebt gekregen van de directeur of zijn afgevaardigde en je een stempel in je
agenda hebt.
Ben je ‘s morgens te vroeg op school, dan kan je vanaf 7.30 uur altijd in de verwarmde refterruimte
verblijven. Moet je na het beëindigen van je lessen wachten op vervoer dan kan je eveneens daar
terecht.
Turnkleding – Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Tijdens de turnlessen draag je turnkleding van de school en tijdens de lessen praktijk de nodige
persoonlijke beschermingsmiddelen (werkpak, veiligheidsschoenen, laboschort,...). Voorzie zowel
turnkleding als persoonlijke beschermingsmiddelen van naam en voornaam.
Milieu
Wij verwachten dat iedereen in de eerste plaats afval zoveel mogelijk voorkomt én, als het niet of
moeilijk anders kan, op de juiste manier sorteert. Dat kan door:
• het selectief inzamelen van metalen, TL-lampen, glas, oliën en vetten, autobanden, chemische
producten, houtafval, papier en karton, ...;
• het inzamelen van lege batterijen, ook die van thuis;
• het plaatsen van verschillende afvalbakken op de speelplaats: blauwe bakken voor blik, brik en
plastieken drankflessen, rode bakken voor het andere restafval;
• het ter beschikking stellen van brooddozen;
We ijveren allemaal samen voor nette speelplaatsen, klaslokalen en werkhuizen. Afval en etensresten
werp je in de daarvoor bestemde vuilnisbakken. Eten of drinken kan nooit in computerlokalen.
Ook met energie spring je best zuinig om: sluit daarom ramen en deuren, doof de lichten op het
einde van de dag, zet de computers uit.
De school doet verdere inspanningen om de computergestuurde verwarming te optimaliseren zodat
alleen de lokalen waar les wordt gegeven verwarmd worden.
Wij moeten hier dagdagelijks op ieders milieubewuste medewerking kunnen rekenen, dus ook op die
van jou!
33
4.2
Privacy
4.2.1 Welke informatie houden we over jou bij?
Voor de leerlingenadministratie en –begeleiding verwerken we gegevens van al onze leerlingen
digitaal. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we daarvoor jouw uitdrukkelijke
toestemming nodig. Meer informatie vind je in deel III, punt 4 van het schoolreglement.
Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste instantie gaat
het om inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie ervan
vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. De kosten hiervoor vind je in
de bijdrageregeling als bijlage bij het schoolreglement. We kunnen geen gegevens doorgeven die
betrekking hebben op medeleerlingen.
Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je
gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of
je ouders.
Wat als je van school verandert?
Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van
school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je
schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe
school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die
gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe
wettelijk verplicht zijn. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders
ons dat schriftelijk binnen de 10 dagen na je inschrijving in een andere school laten weten.
4.2.2 Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes, …)
De school publiceert geregeld beeld- en geluidsopnames van leerlingen in Viadia, Diablog, brochures
en op de website. De bedoeling van dit beeldmateriaal is geïnteresseerden op school en daarbuiten op
een leuke wijze te informeren over de schoolse activiteiten.
Leraren en andere personeelsleden van de school zullen beelden maken met respect voor de
afgebeelde personen. De beelden worden steeds genomen in een normale schoolcontext. De school
waakt erover dat de beelden niet aanstootgevend kunnen zijn. Bij twijfel zal de school zich steeds tot
de betrokkenen wenden en hun toestemming vragen.
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnames die te maken
hebben met activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat
op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen
beeldopnames van jou publiceren.
Deze regels gelden ook voor jou. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen waarop
medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen of de schoolgebouwen herkenbaar
zijn, niet meer publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle
betrokkenen.
4.2.3 Bewakingscamera’s
De school kan gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan,
worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die
beelden te zien, maar dat kan enkel met een grondige reden.
4.2.4 Lockers
De directie behoudt zich het recht om, in geval van een ernstig vermoeden van overtreding van het
schoolreglement, de inhoud van de lockers in het bijzijn van de gebruiker te controleren.
34
4.3
Gezondheid
Preventiebeleid rond drugs
Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs. Ze kunnen namelijk
een ernstig gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van medeleerlingen. Op onze school zijn het
bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van drugs dan ook strikt verboden.
Onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen
gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig
drinken, roken en misbruik van genees- en genotmiddelen.
Omgaan met illegale drugs kan juridische gevolgen hebben.
Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met druggebruik, dan proberen wij je te helpen.
Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en tuchtreglement sancties kunnen nemen. Dit
zal het geval zijn als je niet meewerkt met dit hulpaanbod, als je het begeleidingsplan niet naleeft,
als je medeleerlingen aanzet tot gebruik of als drugs verhandelt.
Rond drugs willen wij een duidelijk en consequent beleid voeren. Ons drugbeleid bestaat uit drie
luiken.
1e luik: preventie en opvoeding
In de eerste plaats willen wij een positief schoolklimaat nastreven. Iedereen moet ervaren dat
problemen rond drugs altijd bespreekbaar zijn en dat steeds hulp zal gezocht of geboden worden.
Door middel van lespakketten willen wij leerlingen ook informatie geven over drugs en vooral wijzen
op de gevaren van problematisch gebruik en verslaving.
2e luik: individu-gerichte interventie en begeleiding
Alle personeelsleden van onze school dienen aandacht te hebben voor signalen die kunnen wijzen op
drugmisbruik. Bij ernstige vermoedens wordt de directie op de hoogte gebracht en zal er uitgemaakt
worden welke verdere stappen moeten gezet worden. Uit bezorgdheid voor de leerling zal samen met
de ouders en het CLB gezocht worden naar een gepaste begeleiding. Eventueel zal professionele hulp
door externe instanties moeten opgestart worden.
3e luik: regels en sancties
Wij willen ook duidelijke grenzen stellen en zeggen wat kan en niet kan binnen het schoolgebeuren:
bezit en gebruik van illegale drugs zijn in alle situaties verboden, roken op school en tijdens
buitenschoolse activiteiten en ook het bezit of het gebruik van alcohol wordt niet getolereerd. In de
mate van het mogelijke willen wij ook toezien op het gebruik / misbruik van medicatie.
Bij overtredingen zullen sancties volgen:
•
•
•
•
•
Bij ernstige vermoedens van drugmisbruik wordt de leerling hierover aangesproken en ook de
ouders worden geïnformeerd.
Bij ernstige vermoedens samen met storend of gevaarlijk gedrag, wordt de leerling onmiddellijk
uit de klas gestuurd. Er zal onderzocht worden wat verder moet gebeuren. De ouders worden
verwittigd.
Een leerling die onder invloed is van alcohol of drugs, wordt niet toegelaten in de lessen.
Bij vaststelling van gebruik, bezit of dealen zal de directie overgaan tot schorsing. Het tuchtdossier
wordt geopend. Er volgt een gesprek met de ouders en de politie wordt dadelijk ingeschakeld (zie:
protocol met de politie).
Bij dealen op school of in de onmiddellijke schoolomgeving wordt de politie ingelicht. De leerling
wordt definitief geschorst.
Wij zullen steeds, in de mate van het mogelijke, helpen zoeken naar professionele hulp.
35
Rookverbod
Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. Bovendien geldt
dit verbod op weekdagen, tussen 6.30 uur ‘s morgens en 18.30 uur ‘s avonds op het volledige
schoolterrein. Tijdens extramurosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 uur ‘s
morgens en 18.30 uur ‘s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er sancties getroffen
worden conform het orde- en tuchtreglement zoals vermeld in het schoolreglement. Bij de
onderwijsinspectie kan je eventueel klacht indienen indien je vindt dat het rookverbod op school
ernstig met de voeten getreden wordt.
Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen op school
Eerste hulp
Onze school beschikt over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het
slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt. Bovendien is in alle labo’s en werkhuizen
een verbandkoffer aanwezig.
Bij ziekte of ernstige kwetsuren kan je steeds bij de studiemeester terecht. Die kan je eventueel
verder verwijzen naar het EHBO-lokaal. Men zal de eerste verzorging toedienen en oordelen over
verdere stappen die moeten gezet worden. Zo nodig kunnen we de hulp inroepen van een dokter of
ziekenhuis. We zullen je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen.
Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een register. We willen zo nagaan welke
ongevallen op school gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die in de toekomst te
voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd.
Als je tijdens de praktijkvakken, de beroepsgerichte vorming, werkplekleren of de stageactiviteiten
het slachtoffer bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst van de school of van het bedrijf dit
ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te
voorkomen.
Geneesmiddelen op school
Je wordt ziek op school
Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten aan een van onze personeelsleden.
Afhankelijk van de situatie zal je opgevangen worden in het verzorgingslokaal, of naar huis of naar
een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders kunnen bereiken, zullen we hen laten beslissen
over het verder gebeurt. Ben je meerderjarig, beslis je daar zelf over. Uiteraard mag je niet op eigen
houtje naar huis gaan zonder de school op de hoogte te brengen.
Als school mogen wij geen medische handelingen stellen en zullen wij in geen geval geneesmiddelen
ter beschikking stellen.
Toezien op gebruik van geneesmiddelen
Het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen. Je ouders kunnen ons
dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier (te verkrijgen bij
directie) dat zij en de behandelende arts vooraf moeten invullen en ondertekenen. Wij zullen dan
instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en er, in de mate van het mogelijke, op toezien dat
je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. Op het einde van het
schooljaar worden de gegevens in dat register vernietigd. Eventueel zullen we je helpen bij het
innemen (bv. indruppelen), maar we zullen geen andere medische handelingen stellen, want dat is
strikt verboden.
Neem je het geneesmiddel om een of andere redenen niet, dan brengen we je ouders daarvan op de
hoogte.
Als we vaststellen dat je op eigen houtje geneesmiddelen gebruikt op een wijze die buitensporig lijkt,
zullen we daarover met je ouders in contact treden.
36
Medische handelingen
De school mag geen medische handeling stellen. De school zal dan ook niet ingaan op verzoeken tot
medische bijstand die buiten de hierboven behandelde situaties vallen. In geval van nood zal de
school een arts contacteren.
37
4.4
Orde- en tuchtreglement
We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is,
kunnen we gebruik maken van het orde- en tuchtreglement.
4.4.1 Begeleidende maatregelen
Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kunnen we in overleg met jou en je
ouders een begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn:
•
Een gesprek met de klastitularis, de studiemeester, de directie, …
•
Een begeleidingscontract;
Hierin leggen we een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Op die manier
willen we je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met
personeelsleden en medeleerlingen opnieuw beter zal verlopen.
•
Een time-out
Dit is een programma dat in de plaats komt van de normale lessen. Dit betekent dat je gedurende
een bepaalde periode opgevangen wordt in een project om aan jouw gedrag te werken. Je ouders
moeten wel akkoord gaan met dit schoolvervangend programma.
•
...
4.4.2 Ordemaatregelen
4.4.2.1
Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen?
Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert, kan een personeelslid van het
schoolbestuur je een ordemaatregel opleggen.
4.4.2.2
•
•
•
•
•
•
•
•
Welke ordemaatregelen zijn er?
een verwittiging;
een strafwerk;
de tijdelijke verwijdering uit de les; de klasmonitor begeleidt je dan naar de studiemeester van je
leerjaar. Daarna ga je naar de dagstudie waar je werkt aan een opgegeven taak;
een door je ouders te ondertekenen vermaning in je schoolagenda;
de tijdelijke inbeslagname van voorwerpen bij foutief gebruik;
een achtste uur nablijven; dit wordt aan je ouders kenbaar gemaakt met een stempel in je
schoolagenda;
een alternatieve ordemaatregel;
een strafstudie op woensdagnamiddag van 12 tot 13.15 uur of tot 14.15 uur.
Alleen bij wettige afwezigheid op de dag van de strafstudie kan er uitstel gegeven worden.
Je moet je dan aanbieden bij je studiemeester voor een nieuwe afspraak waarvoor je niet meer
opnieuw schriftelijk verwittigd wordt. Herhaaldelijke strafstudie en onwettige afwezigheid in de
strafstudie kunnen aanleiding geven tot een tuchtsanctie.
Ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid in samenspraak met de directie.
Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.
4.4.3 Tuchtmaatregelen
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen,
zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
4.4.3.1
Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?
We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school
in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking
van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen,
personeelsleden of anderen.
38
Dat zal bv. het geval zijn:
•als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;
•als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;
•als je het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt.
4.4.3.2
Welke tuchtmaatregelen zijn er?
•
je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen voor één, meer of alle vakken voor maximaal
15 schooldagen;
•
je kan definitief uitgesloten worden uit de school.
4.4.3.3
Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?
Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtmaatregel opleggen. Als
hij een definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende
klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de
klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier.
4.4.3.4
Hoe verloopt een tuchtprocedure?
Een tuchtprocedure verloopt als volgt:
•
De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur nodigt jou en je ouders met een
aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.
•
Vóór dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.
•
Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag (zaterdag, zondag, wettelijke en
reglementaire feestdagen niet meegerekend) na verzending van de brief. De poststempel geldt als
bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure
niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.
•
Na het gesprek brengt de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur je ouders binnen
een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet
meegerekend) met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook
een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.
•
In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden tot het einde van de tuchtprocedure
(zie punt 4.4.3.7).
4.4.3.5
Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?
Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) beroep
aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.
De beroepsprocedure gaat als volgt:
•Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur:
Damiaaninstituut vzw
t.a.v. de voorzitter Damiaaninstituut vzw
Pastoor Dergentlaan 220
3200 Aarschot
•De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van
je definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen. De aangetekende brief
met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn
ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
39
Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk
afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben
ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen.
•
Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
–
–
het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs
van ontvangst).
het beroep is gedateerd en ondertekend.
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen
behandelen.
We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de definitieve
uitsluiting betwisten.
•
Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie
ook deel III, punt 1 ‘Wie is wie’) . In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school
of het schoolbestuur zijn verbonden als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke
commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds je ouders uitnodigen voor een
gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Vóór de zitting
kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen.
Die termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat
schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de
beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft
de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen
als de groep van mensen die dat niet zijn. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel
bevestigen, ofwel vernietigen. Het schoolbestuur zal je de gemotiveerde beslissing binnen een
termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is
bindend voor alle partijen.
4.4.3.6
Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure:
•
We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die
mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen
niet gebruikt worden.
•
Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk
toestemming geven.
•
Je tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een andere school.
•
Bij definitieve uitsluiting, voor het einde van het schooljaar, blijf je administratie ingeschreven tot
je inschrijving in een andere school. Je wordt bijgestaan door de directeur of zijn afgevaardigde en
door het begeleidend CLB-centrum bij het zoeken naar een andere school.
o
o
•
Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere
school, kunnen we je administratief uitschrijven/
Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de lesdag na je definitieve uitsluiting
administratief uitschrijven.
Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, hebben we het recht om een nieuwe
inschrijving van jou te weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende
schooljaren.
40
4.4.3.7
Wat is een preventieve schorsing?
Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de
lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel
uitzonderlijke situaties gebeuren:
•
•
Bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;
Wanneer je aanwezigheid op school een gevaar vormt voor jezelf, voor medeleerlingen of voor
personeelsleden van de school.
Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan je preventief schorsen. Hij deelt
die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je ouders mee. Hij bevestigt dit in een brief
waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart en geeft zo nodig bijkomende motivering. De
preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen.
Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.
4.4.3.8
Opvang op school tijdens een tuchtmaatregel
Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk
wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school
aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting
kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk
doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze
beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we
vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders.
41
SCHOOLREGLEMENT DEEL III
Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het
schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar
wijzigen, eventueel na overleg binnen de school.
1
Wie is wie?
Voor je opleiding zijn in de eerste plaats de leraars verantwoordelijk. In onze school werken vele
anderen mee om de studie, de administratie en het sociale leven te organiseren. Een aantal van die
verantwoordelijken zijn direct bij je studie betrokken, anderen werken achter de schermen.
Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van
onze school:
Het schoolbestuur
Het schoolbestuur is "Damiaaninstituut vzw." Dit is verantwoordelijk voor het beleid en de
beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goede organisatie van het
onderwijs in onze school.
Administratieve zetel:
Damiaaninstituut vzw
P. Dergentlaan 220 – 3200 Aarschot
tel. 016 56 70 59 fax 016 56 84 55
Scholengemeenschap
Sedert 1999 maakt onze school deel uit van de “Katholieke Scholengemeenschap Aarschot-Betekom.”
Deze scholengemeenschap omvat:
Damiaaninstituut – Aarschot
Sancta Maria Instituut – Aarschot
Sint-Jozefscollege – Aarschot
Sint-Jozefsinstituut – Betekom
De scholengemeenschap wil het studieaanbod en de objectieve leerlingenoriëntering optimaliseren.
Directie
De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school.
Guy Prenen
directeur TSO-BSO
algemene coördinatie
Dominique Van Sant
directeur 1e graad
verantwoordelijk voor de pedagogische coördinatie 1e graad
Jos Smeets
directeur ASO
verantwoordelijk voor de pedagogische coördinatie 2e en 3e graad
Myriam Borremans
adjunct-directeur
Personeel
De groep van leraars vormt het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen zij
nog andere taken: klastitularis, coördinator, intern pedagogische begeleider,…
De coördinatoren zijn :
Mireille Vanderbruggen
Maria Willems
Gerda Wellens
Centrum Leren en Werken
studierichtingen niveau 4
ICT
De studiemeesters behoren tot het ondersteunend personeel. Zij werken mee aan de
schooladministratie, het toezicht en de eerstelijnszorg van leerlingen. De leerlingenbegeleider
dragen zorg voor de socio-emotionele begeleiding en de studiebegeleiding.
Studiemeester
Eerste graad
1e + 2e jaar
Leerlingenbegeleider
Eerste graad
Studiemeester
Tweede graad
3e + 4e jaar
Studiemeester
Derde graad
5e + 6e +
7e jaar
Leerlingenbegeleider
Tweede + derde
graad
Annick Laureys
016 52 58 64
[email protected]
Annick Laureys
016 52 58 64
[email protected]
Ivo Heylen
016 52 58 65
[email protected]
Micheline Peeters
016 52 58 61
[email protected]
Inge Vervloet
[email protected]
Technisch adviseur-coördinator:
Danny De Vocht
verantwoordelijk voor de technische studierichtingen
De technisch adviseurs :
verantwoordelijk voor een bepaalde technische
studierichting, zowel op didactisch, pedagogisch en
logistiek vlak.
Hout en Bouw, Auto
Harry Andries
Warmte en koeling
Jan Van Braeckel
Mechanica
Jaco Serneels
Elektriciteit, elektronica
Jef Van der Vloet
De administratieve medewerkers behoren ook tot het ondersteunend personeel. Zij staan de directeur
bij in het administratief beheer van de school.
Het onderhoudspersoneel zorgt voor het onderhoud van de gebouwen en houdt alles netjes en
proper.
43
Leden van de schoolraad
Contact: [email protected]
Voorzitter
Afgevaardigden IM
Afgevaardigden directie
Afgevaardigden pedagogische raad
Afgevaardigden ouderraad
Afgevaardigden leerlingenraad
Afgevaardigden
lokale gemeenschap
Johan Verschoote
Hugo Hannes, Frans Aerts
Jos Smeets, Guy Prenen, Dominique Van Sant
Herman Wijnants, Christel Schoutens, Johan Verschoote
Marleen Bries, Chris De Ronde, Jeremy Janssens
Wibert Pelgrims, Cathérine Smets, Brent Sterckx
Julien Heylen, Alex Van den Bergh, Luk Heremans
Leden van de pedagogische raad
Contact: [email protected]
Leden van de ouderraad
Contact: [email protected]
Leden van de leerlingenraad
Contact: [email protected]
Werkgroep schoolpastoraal
De
schoolpastor
leidt
de
werkgroep
schoolpastoraal
die
samengesteld
wordt
door
godsdienstleerkrachten. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor sociale en evangelisch gedragen
initiatieven en religieuze inspiratie. Meest concreet voor alle leerlingen zijn de verdiepingsdagen en
solidariteitsacties. Maar ook een leerling met twijfels, verdriet,... kan hier terecht.
Schoolpastor: Bart Maessen
Beroepscommissie
De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting (zie deel II, punt
4.4.3.5). De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen.
De beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C dat je hebt
behaald of een beroep tegen een negatieve beslissing in het modulair onderwijs (zie deel II, punt
3.5.5). In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste
beslissing bevestigen ofwel een andere beslissing nemen.
Comité voor preventie en bescherming op het werk
Dit comité heeft als opdracht adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren omtrent het beleid
inzake veiligheid en welzijn van personeel en leerlingen bij de uitvoering van hun taak.
Preventieadviseur: Jan Van Braeckel
44
Pedagogische ondersteuning
Cel leerlingenbegeleiding
Per graad bestaat er een cel leerlingenbegeleiding samengesteld uit directie, CLB, studiemeestersopvoeders, leerlingenbegeleiders en leerkrachten. Elke cel vergadert om de 14 dagen en bespreekt:
problematische afwezigheden;
leerlingen met sociaal-emotionele problemen en leerstoornissen;
pedagogische thema’s.
Klassenraden
Er zijn drie soorten klassenraden. De toelatingsklassenraad beslist of een leerling als regelmatige
leerling kan toegelaten worden tot een bepaalde studierichting. De begeleidende klassenraad volgt in
de loop van het schooljaar de leerlingen en hun studies op. De delibererende klassenraad beslist op
het einde van het schooljaar of een leerling al dan niet geslaagd is en welk oriënteringsattest/
studiebewijs hij/zij krijgt.
Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Het CLB-team dat de school begeleidt:
Eva Brattinga
psycholoog, pedagoog, psychologisch assistent
Diane Vanhoof
maatschappelijk werker
Sofie Hamakers
maatschappelijk werker
Nele Mathys
maatschappelijk werker
Ellen Verhulst
paramedisch werker
Dr. Renhilde Reyniers
arts
Marleen Stas
administratief medewerker
Samen vormen zij een multidisciplinair team. Om te weten bij wie je juist (per leerjaar, per
studierichting) terecht kan, raadpleeg je www.clbaarschot.be
Waarvoor kan je bij het CLB terecht?
Je
•
•
•
•
kan er terecht voor informatie, hulp en begeleiding op de volgende vier domeinen:
leren en studeren;
hulp bij studiekeuze, onderwijsloopbaan;
gedrag en opvoeding, emotionele problemen, psychisch en sociaal functioneren;
preventieve gezondheidszorg.
Wie kan er terecht?
Leerlingen, ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en directies.
Hoe werkt het CLB?
De meeste activiteiten vinden plaats op vraag van leerlingen, ouders, leerkrachten of scholen. Als de
school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen.
Als je bekwaam geacht wordt, dat wil zeggen als je voldoende in staat bent om zelfstandig keuzes te
maken, zet het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar
vermoedt men dat je bekwaam bent. Als je onbekwaam geacht wordt, dan wordt de begeleiding
alleen voortgezet na instemming van je ouders. Jij en je ouders worden maximaal betrokken bij alle
stappen van de begeleiding.
Ouders en leerlingen zijn echter wel verplicht hun medewerking te verlenen bij:
• de begeleiding van problematische afwezigheden;
• het medisch onderzoek;
• de opvolging van besmettelijke ziekten;
• de overgang naar het bijzonder onderwijs.
De CLB- medewerkers zijn gebonden aan verschillende wettelijke kaders (beroepsgeheim,
privacywetgeving, sectorale regelgeving, decreet rechtspositie van de minderjarige).
Tijdens de begeleiding worden de CLB-werking en de rechten van de leerling in de CLB- hulpverlening
toegelicht en ondersteund met een folder.
Doorheen de begeleiding wordt steeds het belang van de leerling centraal gesteld.
45
De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over leerlingen uit. Het CLB
noteert deze gegevens – conform de regelgeving – in het multidisciplinair CLB-dossier.
Leerling en ouders worden steeds maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding.
Het CLB werkt nauw samen met de school maar is een onafhankelijke instantie.
De dienstverlening van het CLB is volledig gratis.
Opvolging leerplicht
Het CLB ondersteunt de school bij het uitbouwen van een preventief spijbelbeleid. Wanneer een
leerling 10 halve dagen afwezig is, contacteert de school het CLB. Beiden bespreken samen welke
stappen zullen ondernomen worden.
Het medisch onderzoek
Het CLB doet op vaste leeftijden een medisch onderzoek bij alle leerlingen die het begeleidt. Het doel
van het medisch onderzoek is de groei en ontwikkeling van het kind te volgen en beginnende
afwijkingen op te sporen. Zo wil men een gerichte doorverwijzing doen en/of de evolutie ervan
opvolgen. Na het medisch onderzoek brengen de arts en verpleegkundige de ouders en leerling op de
hoogte van de resultaten.
Tijdens het algemene consult wordt aandacht geschonken aan de algemene gezondheidstoestand.
Dit onderzoek gebeurt op het CLB voor het 3e jaar secundair (de leerling wordt 15 jaar).
Ouders en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van deze medische
onderzoeken (algemene en gerichte consulten). Je moet daarvoor schriftelijk verzet aantekenen bij
de directeur van het centrum. Dat doe je door middel van een aangetekende brief.
Als er bij een leerling of een personeelslid van een school een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld
wordt het CLB ingeschakeld.
Het CLB biedt gratis vaccinaties aan. De ouders kunnen kiezen of ze hun zoon of dochter laten
inenten bij de CLB-arts of de huisarts. Het CLB houdt gedurende de hele schoolloopbaan toezicht op
de vaccinatiestatus en registreert de vaccinatiedata.
Het dossier
Het CLB legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt opgestart één multidisciplinair dossier
aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de
deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In het dossier komen enkel de
relevante gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
De regels voor de samenstelling, het behouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de
procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald.
Gedetailleerde informatie hierover kan je op het CLB bekomen.
Overdracht van het dossier
Indien een leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB zal het
multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het
vrije CLB van Aarschot. De leerling of ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving
voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen.
Als je dit niet wenst moeten de leerling (als hij bekwaam geacht wordt) of de ouders binnen een
termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige
school begeleidt.
De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLBopdrachten (medische onderzoeken, leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB
bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.
Bewaring van het dossier
De multidisciplinaire dossiers worden door het centrum bewaard tot tenminste tien jaar na de datum
van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie en tot de betrokkene minimum de leeftijd van 25 jaar
heeft bereikt. De gegevens van leerlingen die hun studieloopbaan beëindigd hebben in het
buitengewoon onderwijs worden bewaard tot op het ogenblik dat de betrokkene de leeftijd van 30
jaar heeft bereikt.
46
Het dossier inkijken
De CLB-medewerker informeert de leerling en/of de ouders over de mogelijkheden tot inzage in het
dossier. De leerling en/of de ouders krijgen het dossier niet in handen en kunnen het ook niet
meenemen. De leerling (+12 jaar) en de ouders (leerling -12 jaar) hebben wel het recht de inhoud
van het dossier te kennen. Kennisname van het CLB- dossier gebeurt steeds via een gesprek met de
betrokken CLB- medewerkers die de informatie in het dossier kunnen duiden.
Het CLB als informatiecentrum
Je kan er informatie bekomen over het onderwijslandschap, studiemogelijkheden, adressen van
instanties zoals revalidatiecentra, logopedisten, studiebegeleiding,… . Kortom, je kan er terecht voor
alle informatie die te maken heeft met zowel de medische, sociale als psychologische ontwikkeling
van je kind.
5
Studieaanbod
In de 1e graad nemen de leerlingen een gemeenschappelijke start. Hier ondervinden zij waar ze
aanleg en interesse voor hebben. Geleidelijk banen zij zich een weg naar de juiste studierichting in
het 3e jaar.
Vanaf de 2e graad werd een vernieuwde schoolstructuur uitgewerkt om een optimale ondersteuning
te geven bij het begeleiden van leerlingen in de uitbouw van een individuele studieloopbaan. Als
uitgangspunt kiezen we voor de persoonlijke interesses van de leerling. Samen met de leerling gaan
we op zoek naar het traject dat de grootst mogelijke ontwikkelingskansen biedt. Bij aanvang van de
3e graad vervolgen de leerlingen de richting van de 2e graad of schakelen over naar een richting die
hierbij aansluit.
De studierichtingen in DIA zijn onderverdeeld in vier interessedomeinen: economie en handel,
klassieke studies, wetenschappen, technologie. De studierichtingen vanaf de 2de graad zijn
onderverdeeld in vier niveaus.
•
Niveau 1:
Deze studierichtingen hebben een hoog theoretisch niveau. Ze bereiden leerlingen voor op alle
vormen van hoger onderwijs, zowel academische als professionele bachelor en master.
•
Niveau 2:
In deze studierichtingen ligt de nadruk op een theoretische, technische vorming met een beperkte
praktische ondersteuning. Deze vorming dient als voorbereiding op een brede waaier van
professionele bacheloropleidingen.
•
Niveau 3:
Deze studierichtingen zijn bedoeld voor leerlingen met een grote praktische interesse en aanleg.
De praktijklessen worden ondersteund door de technische vakken en de algemene vakken. Hier
worden technici gevormd. Zij kunnen zich verder bekwamen in een 7e specialisatiejaar of een
graduaatsopleiding.
•
Niveau 4:
In deze studierichtingen staat het "doen" centraal. De algemene vorming komt aan bod in het
project algemene vakken. De leerlingen krijgen via projecten of modules een hoogstaande
beroepsopleiding.
Vermits onze school bestaat uit drie administratieve scholen, is het mogelijk dat je les krijgt van een
leraar die administratief (ook) verbonden is aan een andere school. Voor sommige lessen kan je
samen zitten met leerlingen van een andere school. De eindverantwoordelijkheid voor de evaluatie
ligt altijd bij de leerkrachten van wie je les krijgt.
47
48
6
Jaarkalender
Start schooljaar
Herfstvakantie
Vrije dag
Wapenstilstand
Kerstvakantie
Pedagogische studiedag
Krokusvakantie
Paasvakantie
Dag v/d arbeid
[email protected]
O.H.-Hemelvaart
Pinkstermaandag
Zomervakantie
maandag 1 september 2014
van maandag 27 oktober 2014 t.e.m. vrijdag 2 november 2014
maandag 10 november 2014
dinsdag 11 november 2014
van maandag 22 december 2014 t.e.m. vrijdag 4 januari 2015
vrijdag 13 februari 2015
van maandag 16 februari 2015 t.e.m. vrijdag 22 februari 2015
van maandag 6 april 2015 t.e.m. 19 april 2015
vrijdag 1 mei 2015
zondag 26 april 2015
donderdag 14 mei 2015 en vrijdag 15 mei 2015
maandag 25 mei 2015
van woensdag 1 juli 2015 t.e.m. maandag 31 augustus 2015
Uitreiken eindrapport
Bespreken eindrapport
28 juni 2015
29 juni 2015
Infodagen
woensdag 22 april 2015 om 19 uur
• algemene info over het Damiaaninstituut en over de specifieke werking van de eerste graad;
• doelgroep: 12-jarigen uit het basisonderwijs en hun ouders.
maandag 16 maart 2015 om 19.30 uur
• info over het 3e jaar ASO/TSO/BSO;
• doelgroep: ouders van leerlingen van het 2e jaar secundair onderwijs.
donderdag 19 maart 2015 om 19.30 uur
• info over het 2e jaar secundair onderwijs;
• doelgroep: ouders van leerlingen van het 1e jaar secundair onderwijs.
Dinsdag 21 april 2015 om 19.30 uur
• info over het 5e jaar ASO/TSO;
• doelgroep: ouders van leerlingen van het 4e jaar secundair onderwijs.
Inschrijfmomenten
Inschrijven voor broers en zussen van eigen leerlingen:
• vanaf maandag 16 maart 2015 van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur;
• tijdens de tweede week van de paasvakantie op vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur;
• nadien op lesdagen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur; op woensdag tot 15 uur.
Voor leerlingen 1ste jaar:
• op woensdag 22 april 2015 tijdens de infoavond;
• nadien op lesdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur; op woensdag tot 15 uur;
• tijdens de opendeurdag op zondag 26 april 2015 van 10 tot 18 uur;
• tijdens de zomervakantie
o op maandag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur;
o op dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur;
o op zaterdag van 9 uur tot 12 uur;
o sluitingsperiode: 7 juli tot en met 6 augustus 2014.
Voor iedereen:
•
vanaf de opendeurdag 26 april 2015
7
Jouw administratief dossier
De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke
toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk
over de juiste gegevens beschikken.
49
Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je volgende documenten binnen op het
secretariaat:
• het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie) of, indien je dit niet hebt behaald, het bewijs
van het gevolgde leerjaar (of een kopie);
• je identiteitskaart of je SIS-kaart, of een fotokopie. Deze fotokopie blijft in je dossier bewaard.
Als nieuwe leerling in een hoger leerjaar, zal de directeur of zijn afgevaardigde je zeggen welke
documenten je moet binnenbrengen. Ook hier volstaat een kopie van de gevraagde documenten.
Verantwoordelijke voor de leerlingenadministratie: Petra Verbeek.
8
Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt
Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, wil onze school je helpen je
moeilijkheden te boven te komen. Daarvoor kan je terecht bij leraren en opvoeders met een
luisterend oor. Ook de schoolinterne leerlingenbegeleiding is er om je verder te helpen. We vinden
het belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. Als je het moeilijk hebt met onze
manier van werken, dan helpen we je bij het zoeken naar begeleiding die bij jou past.
Het gaat over jou
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden
over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat
bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar
houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.
Geen geheimen
Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.
In je school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren en directie. Zij hebben een
discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt, maar kunnen je
niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met
een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.
Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij wettelijk verplicht is om je altijd
toestemming te vragen voor er iets kan doorverteld worden. Bij een CLB-medewerker kan je er dus
op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.
Een dossier
Door een beroep te doen op onze leerlingenbegeleiding, stem je er mee in dat we relevante
informatie bijhouden in jouw leerlingendossier in ons digitale leerlingenvolgsysteem. Je begrijpt dat
een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie
schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de cel
leerlingenbegeleiding toegang.
Als je ons dingen vertelt, zullen we samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het
dossier. Je mag altijd inzage vragen en uitleg over de gegevens die we van jou verkregen en die we
noteerden in jouw dossier. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met
anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren.
De cel leerlingenbegeleiding
Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school samen in
een cel leerlingenbegeleiding. Tweemaal per maand bespreken we in deze vergadering de moeilijke
situaties waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken we samen met de CLBmedewerker naar oplossingen.
We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen.
Na zo ’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou
te bespreken.
Je leraren
Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. Als we dat noodzakelijk
vinden, zullen we het steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren
50
is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk
omgaan met de informatie die we hen bezorgen.
9
Samenwerking met andere organisaties
9.1
Samenwerking met de politie
Er werd een samenwerkingsprotocol opgesteld tussen onze school en de politie inzake spijbelgedrag,
pestgedrag en de aanpak van strafbare feiten (vb. diefstal, drugproblematiek, enz.).
9.1.1 Doelstelling
Het hoofddoel van dit protocol bestaat erin erover te waken dat de school en haar directe omgeving
een veilige omgeving vormen voor alle betrokkenen.
9.1.2 Modaliteiten en samenwerking
9.1.2.1
Informatie-uitwisseling
De directeur of zijn afgevaardigde brengt de politie op de hoogte van “strafbare feiten” die door
leerlingen, op school of in schoolverband, worden begaan. Ook wanneer de school over elementen
beschikt die aangeven dat de veiligheid van personeelsleden en/of leerlingen in het gedrang komt, zal
ze de politie verwittigen. Bij dringende zaken wordt het noodnummer 101 gebeld.
De politie brengt de school op de hoogte wanneer de veiligheid van personeelsleden en/of leerlingen
of van een schoolevenement in het gedrang dreigen te komen.
9.1.2.2
Schooltoezicht
De politie en de school voorzien in toezicht aan het schooldomein. Extra aandacht wordt besteed aan
verkeersveiligheid en aan onaanvaardbaar gedrag of overlast.
9.1.2.3
Schoolomgeving
Vanuit het perspectief “verkeer en overlast” staan school en politie open voor initiatieven die de
schoolomgeving veiliger en aangenamer kunnen maken.
In het kader van de verkeersveiligheid maken beide partijen afspraken.
9.1.2.4
Spijbelen
Schoolverzuim wordt gemeld bij de politie:
• bij 30 halve dagen schoolverzuim (B-code) in het voltijds onderwijs volgt een automatische
melding naar de politie (en ook bij het departement onderwijs). Deze melding is verplicht.
• bij incidenteel spijbelgedrag, als waarschuwing.
• bij problematische afwezigheden waar de mogelijkheden van school en CLB uitgeput zijn.
Werkwijze van de politie na melding van schoolverzuim:
• De ouders worden uitgenodigd bij de politie.
• Een gerechtelijke afhandeling (sowieso bij 30 B-codes): er wordt een proces-verbaal opgesteld en
ouders en leerling worden uitgenodigd bij de parketmagistraat (vrijwillige hulpverlening of
dwangmaatregel).
• Een buitengerechtelijke afhandeling: wanneer het gaat om sporadisch spijbelen, wordt er een antispijbelcontract opgesteld en volgt de politie van zeer nabij de afwezigheden.
9.1.2.5
Drugs
Hier verwijzen we naar “Drugbeleid” in ons schoolreglement deel II, punt 4.3.1
9.1.2.6
Pestgedrag
Hier verwijzen we naar “pesten en geweld” en “seksueel grensoverschrijdend gedrag” in ons
schoolreglement deel II.
51
10 Waarvoor ben je verzekerd?
Alle leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijk letsel bij ongevallen in de school, op alle activiteiten
door de school georganiseerd en op weg van en naar de school (= de meest veilige weg). Wil je
gedekt zijn door de verzekering dan kom je ‘s morgens rechtstreeks naar school en ga je ‘s avonds
rechtstreeks naar huis!
Wanneer je op drukke en gevaarlijke plaatsen (bushalte, fietspad…) samentroept of voor de aanvang
van de lessen in cafés of in de stad rondhangt, dan is er de kans dat de schoolverzekering bij een
ongeval niet tussenkomt in de kostendekking voor medische zorgen op korte of lange termijn.
Wat doe je als je een ongeval hebt?
•
•
onmiddellijk de school verwittigen;
het aangifteformulier van de school laten invullen bij de dokter en terug aan de school bezorgen.
Hoe krijg je de gemaakte kosten terug?
•
•
•
•
eerst alle kosten van dokter, apotheker,... betalen;
rekeningen voorleggen aan de mutualiteit die een gedeelte terugbetaalt;
uittreksel mutualiteit + onkosten aan de school bezorgen;
het verschil krijg je terugbetaald door de verzekering.
Wij benadrukken dat de schoolverzekering niet tussenkomt bij materiële beschadiging, diefstal of
verlies. We raden je daarom uitdrukkelijk aan niet veel geld mee te brengen en waardevolle nietschoolse voorwerpen thuis te laten.
11 Zet je in voor de school als vrijwilliger
De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk
stellen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van
vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen.
De nieuwe wet verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers een organisatienota voor te leggen.
Omdat elke leerling en elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent, kiest
de school ervoor om de organisatienota in het schoolreglement op te nemen. Op die manier is
iedereen op de hoogte.
Organisatie
Damiaaninstituut vzw,
P. Dergentlaan 220
3200 Aarschot
Maatschappelijk doel: onderwijs (cf. statuten)
Verzekeringen
Verplichte verzekering
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke
aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de
vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij MSCA onder het polisnummer
0004611214898. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.
Vrije verzekering
De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die
geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg
naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij Fortis AG onder het
polisnummer 97.104.883/03. De polis ligt ter inzage op het schoolsecretariaat.
Vergoedingen
Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. De organisatie voorziet in geen enkele
vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.
52
Geheimhoudingsplicht
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een
geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening
als Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij
vrijwilligerswerk op school is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing.
53