Schoolgids 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015
De Paperclip
RK basisschool
Directeur
Barbara Koster-Bolhoven
Adjunct-directeur
Joke Gaarthuis
Van Eedenplein 7
1702 GW Heerhugowaard
072 - 5715787
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Inhoudsopgave
Inhoud
De Paperclip
1
Inhoudsopgave
2
Voorwoord
6
Algemeen deel
7
Stichting Flore
7
Contact
7
Over Flore
7
Flore-scholen
7
College van Bestuur en servicekantoor
7
De school als ‘Brede’ school
8
De Paperclip
9
Hoofdstuk 1
Waar de school voor staat
Missie en visie
Hoofdstuk 2
9
9
De Paperclip, een passende school
10
Schooltijden
10
Rooster
10
Hoofdstuk 3 De leerlingen
11
Aanmelding en toelating
11
Indeling van de groepen
11
Leerlingenraad
12
Actief burgerschap en sociale integratie
12
Hoofdstuk 4
Personeel
13
Studenten
Hoofdstuk 5
13
Het onderwijs
13
Het onderwijs in de groepen 1 – 2
14
Weetjes voor de groepen 1 en 2
15
Het onderwijs in groep 3
15
Het onderwijs in de groepen 4 t/m 8
17
2
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
We maken gebruik van de volgende methodes
18
Het onderwijs in de verschillende vakgebieden
19
Het GIP-model
22
Hoofdstuk 6
Zorg
23
Het bewaren van leerling gegevens
23
Uitstroomgegevens van leerlingen
24
Hulp aan individuele leerlingen/ Passend onderwijs
24
Hulp aan leerlingen met een handicap of stoornis
25
Taal en woordenschatontwikkeling
25
Volgen dyslexieprotocol
25
Begeleiding (hoog-) begaafde leerlingen
26
Doubleren/aangepast leerprogramma
26
Hoofdstuk 7
Voortgezet onderwijs
28
Belangrijke punten bij de schoolkeuze
28
Schooladviezen van de Paperclip
29
Terugkom-middag oud leerlingen groep 8
29
Hoofdstuk 8
Ouders
30
Informatie aan ouders
30
Ouders helpen op school
31
De medezeggenschapsraad (MR) van De Paperclip
32
De ouderraad (OR) van De Paperclip
33
Hoofdstuk 9
Regels en veiligheid op school
34
Preventieve maatregelen ten behoeve van de veiligheid
34
Schorsing - Verwijdering
34
Wettelijke aansprakelijkheid
35
Veiligheidsbeleid
35
3
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Pleinwacht en pleinregels
36
Verloren en gevonden voorwerpen
36
Fietsen
36
Parkeren
36
Rookverbod
36
Uw kind is ziek
36
Uw kind wordt ziek op school
36
Ongevallen op school
37
Verlofregeling
37
Verlof voor therapie en behandelingen onder schooltijd
37
Klachten
38
Vertrouwenspersoon
38
Klachtenregeling
38
Meldcode kindermishandeling
39
Vragen over onderwijs
39
Hoofdstuk 10
Kinderopvang
40
Peuterspeelzaal
40
Buiten schoolse opvang
40
Kinderdagverblijf
40
Tussen schoolse opvang
40
Hoofdstuk 11
Praktische zaken
41
Abonnementen en boeken via school
41
Feesten en vieringen
41
Hoofdluis
41
De Infokalender
41
Fruit eten
42
4
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Sponsoring
42
Ziekte/afwezigheid leerkracht
42
Hoofdstuk 12
Externe contacten
43
Brede school De Horst
43
Jeugdgezondheidszorg GGD, uw kind en de school
43
Steunpunt opvoeding
43
CJG Heerhugowaard
44
School CJG (schoolmaatschappelijk werk)
44
Onderwijsbegeleidingsdienst
45
5
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Voorwoord
In deze schoolgids staat praktische informatie over het onderwijs, de organisatie, zorg en andere
relevante zaken over basisschool De Paperclip.
Een schoolgids zal nooit antwoord kunnen geven op alle vragen en zal ook nooit helemaal volledig
kunnen zijn. Heeft u vragen, dan kunt u altijd bij ons terecht.
Wij wensen u veel leesplezier.
Het team van De Paperclip
Juni 2014
6
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Algemeen deel
STICHTING FLORE
De Paperclip ressorteert onder Stichting Flore. Bij Stichting Flore bereiden wij de leerlingen voor op
de toekomst, hun rol daarin en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Wij helpen de leerling uit te
groeien tot een evenwichtig en volwaardig lid van de maatschappij.
Wij beschikken over de deskundigheid van 30 scholen en versterken elkaar door kennisuitwisseling
en het delen van ervaringen. Stichting Flore is vooruitstrevend en staat voor kwaliteit, daadkracht en
duurzaamheid.
CONTACT
Het servicekantoor van Stichting Flore is gevestigd aan de W.M. Dudokweg 47 in Heerhugowaard.
Het postadres is:
Postbus 279, 1700 AG Heerhugowaard
072 56 60 200
[email protected]
www.stichtingflore.nl
OVER FLORE
Stichting Flore biedt 7.600 leerlingen kwalitatief hoogstaand onderwijs. Met ruim 700 medewerkers verdeeld over 30 basisscholen en een servicekantoor - richten wij ons vol overgave op onze
kerntaak: het beste uit kinderen halen. Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst, hun rol
daarin en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Wij helpen de leerling uit te groeien tot een
evenwichtig en volwaardig lid van de maatschappij.
FLORE-SCHOLEN
De 30 Flore-scholen zijn één in verscheidenheid. Iedere school heeft zijn eigen gezicht, onderwijsstijl
en werkwijze. De ene school is groot, de andere klein. Er zijn dorpsscholen en stadsscholen. Er zijn
traditionele scholen, brede scholen, een Dalton- en een Jenaplanschool en een school voor speciaal
basisonderwijs. Kortom, voor iedere leerling is er een school die bij hem past.
COLLEGE VAN BESTUUR EN SERVICEKANTOOR
Het College van Bestuur ziet er op toe dat de onderwijskwaliteit van de Flore-scholen hoog blijft. Op
het servicekantoor wordt op een creatieve manier, op samenwerking gericht de ontwikkeling van het
onderwijsbeleid ondersteund. Scholen, maar ook ouders, kunnen er terecht met vragen over de
meest uiteenlopende onderwerpen. Het servicekantoor adviseert, ondersteunt en neemt veel werk
uit handen van de schooldirecteuren/scholen, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaak: het
beste uit kinderen halen.
U kunt meer lezen over de visie en missie van Stichting Flore op www.stichtingflore.nl. Hier staan
tevens onze kernwaarden nader toegelicht.
7
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Interconfessioneel
Onder Stichting Flore vallen scholen met een katholieke, protestants-christelijke en
interconfessionele identiteit. Stichting Flore biedt ruimte voor levensvragen en zingeving voor
leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers. Door met de ander deze ruimte in te vullen kun je
worden wie je bent. Daarbij wordt uitgegaan van een verbondenheid tussen authentieke scholen op
basis van christelijke waarden. Stichting Flore gaat ervan uit dat mensen met hun verschillende
levensbeschouwingen elkaar inspireren, aanvullen en elkaar laten groeien.
DE SCHOOL ALS ‘BREDE’ SCHOOL
Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen wettelijk verplicht om voor en na school opvang aan te
bieden. De scholen hoeven zelf geen opvang te verzorgen, maar zijn wel verantwoordelijk voor de
aansluiting ervan. Stichting Flore heeft per 1 augustus 2007 voor elke school een convenant met
diverse kinderopvangorganisaties afgesloten. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd die gelden
voor de voor- en naschoolse opvang, eventueel tussen schoolse opvang en vakantieopvang.
De kwaliteit in de buitenschoolse opvang moet goed geregeld zijn. Voor kinderen is dit de
belangrijkste ontwikkelingsfase in hun leven. Goede kwaliteitsregels hebben een groot
maatschappelijk belang. Door overheid en branche - organisaties zijn voor de kwaliteit van
kinderopvang al veel afspraken gemaakt. Deze hebben onder andere betrekking op het pedagogisch
beleidsplan, verdeling leidster/kind, huisvesting, medezeggenschap en veiligheid.
Naast deze basis kwaliteitsafspraken heeft Stichting Flore kwaliteitseisen opgesteld waar een BSOaanbieder aan moet voldoen.
Deze kwaliteitseisen zijn verwerkt in het convenant met de aanbieder. Meer informatie hierover
leest u op de website van Stichting Flore: www.stichtingflore.nl
8
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
De Paperclip
Hoofdstuk 1
Waar de school voor staat
Missie en visie
De Paperclip is een Rooms Katholieke basisschool:
 Die ook open staat voor andere levensovertuigingen en een respectvolle houding nastreeft
t.o.v. elke geloofsovertuiging.
 Die de betrokkenheid van de kinderen wil vergroten door betekenisvol onderwijs aan te
bieden.
 Waar kinderen alle cognitieve vaardigheden aangeboden krijgen die zij nodig hebben om
ondernemend en actief in het leven te staan.
 Waar een veilige en plezierige sfeer heerst waar kinderen, leerkrachten en ouders graag
komen.
 Waar elk kind de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen tot een creatief, zelfstandig en
sociaal vaardig mens.
 Waar wij ouders zien als onze partners bij het onderwijzen, de ontwikkeling, het opvoeden,
de ontspanning en het ontmoeten, van elkaar en onze kinderen.
 Waar we streven naar kleine groepen in de groepen 1 t/m 4 om zo een stevige basis voor
het verdere leerproces te leggen.
 Die passend onderwijs zoveel mogelijk aanbiedt.
 Waar het team aan nascholing doet, om qua onderwijskundige ideeën op de hoogte te
blijven van de laatste ontwikkelingen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de Flore
Kwekerij, de opleidingstak van stichting Flore op gebied van gedrag, taal, rekenen,
wetenschap en techniek, het jonge kind, i.c.t. en bedrijfshulpverlening.
 Die het zelfstandig werken van de kinderen bevordert door de klassenorganisatie goed op
orde te hebben.
 Waar werk wordt gemaakt van ouderparticipatie.
 Waar een actieve medezeggenschapsraad, leerlingenraad en ouderraad een positieve bijdrage
aan de dagelijkse gang van zaken leveren.
9
SCHOOLGIDS VAN
Hoofdstuk 2
2014-2015
De Paperclip, een passende
school
In 1993 is de Paperclip als school gestart na een fusie tussen de " Paulusschool" en de "
Petrusschool".
De school werd gevestigd aan het Van Eedenstraat in de Schrijverswijk.
"De Paperclip", een originele naam die bedacht is door één van de leerlingen. Het is immers deze
kleine uitvinding die "de zaak bij elkaar houdt".
De Paperclip is een onderdeel van Brede School de Horst, waarbinnen samengewerkt wordt met
Wijkcentrum de Horst, Tiener Activiteitencentrum Schrijverswijk vanuit Kern8 Heerhugowaard en
peuterspeelzaal de Peuterclip en BSO de Klipper, kinderdagverblijf ’t Ankertje vanuit Stichting
Kinderopvang Heerhugowaard.
In Brede School de Horst staan onderwijs, ontwikkelen, opvoeden, ontspannen en ontmoeten
centraal.
Schooltijden
De schooltijden van de Paperclip zijn als volgt:
’s morgens van 08.30 uur – 11.45 uur
’s middags van 13.00 uur – 15.15 uur
Op woensdag eindigen de lessen voor alle kinderen om 12.15 uur.
Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van de groepen 1 en 2 vrij.
Rooster
De relevante roosters voor vakantie, studiedagen en gymlessen vindt u in de jaarkalender.
Groep 4 samen aan de Koningslunch na een actieve sportochtend.
10
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Hoofdstuk 3 De leerlingen
Aanmelding en toelating
Jaarlijks wordt er in februari/maart door basisscholen in Heerhugowaard een open dag
georganiseerd. U wordt in de gelegenheid gesteld met uw kind, dat in de loop van het volgend
schooljaar vier jaar wordt, onze school te bezoeken.
U krijgt dan een rondleiding en u kunt zich oriënteren op de school. Daarna kunt u uw kind
inschrijven. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaren ouders/verzorgers bekend te
zijn met de schoolgids en de daarin verwoorde regels en afspraken van de school.
Voor het inschrijven is een van overheidswege verstrekt document nodig; een paspoort,
identiteitskaart of het geboortebewijs van de toekomstige leerling, waarop het burgerservicenummer
vermeld staat.
Drie á vier weken voordat uw kind vier jaar wordt, krijgt u van de school een kaartje met een
uitnodiging voor de kijkochtenden. Vier dagdelen mag uw kind vóór zijn of haar vierde verjaardag op
De Paperclip komen om aan de school en de groep te wennen.
Meteen na zijn of haar vierde verjaardag volgt het kind de complete schoolweek. In overleg met
ouders kan anders besloten worden.
Ouders van kinderen die ingeschreven staan en nog voor januari instromen, worden bovendien
uitgenodigd bij de informatieavond voor de kleuters aan het begin van het schooljaar.
Indeling van de groepen
Op 1 oktober is de leerling telling. Deze telling is bepalend voor het aantal groepen in de onderbouw
en de bovenbouw voor het komende schooljaar.
We werken over het algemeen met heterogene groepen in groep 1-2. Er zitten kinderen van
verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus in de klas. Dit doen we omdat de kinderen zo veel
van elkaar kunnen leren en rekening leren houden met elkaar. De samenstelling van de groepen
wordt mede bepaald door het aantal aangemelde kinderen.
Vanaf groep 3 werken wij voornamelijk met homogene groepen, dat wil zeggen kinderen met
dezelfde leeftijd in één groep. Toch kan het voorkomen dat er één of meer combinatiegroepen
gemaakt moeten worden. Dit doet zich voor als er in een bepaalde leeftijdsgroep teveel kinderen
zitten om in één groep te plaatsen en er te weinig leerlingen zijn voor twee groepen.
Per schooljaar kunnen de leerkrachten hun wensen aangeven voor wat betreft hun voorkeur voor
het lesgeven in een bepaalde groep.
Er wordt een indeling gemaakt en vervolgens gaat deze indeling ter instemming naar de
medezeggenschapsraad.
Wanneer de medezeggenschapsraad instemt met de indeling komt de directie met een voorstel voor
de verdeling van het aantal leerlingen over de groepen.
Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk de groepen in tact te houden.
In geval van verandering wordt dit tijdig met de ouders gecommuniceerd. Mocht men niet tot
overeenstemming komen, dan wordt de zaak voorgelegd aan het zorgteam van de school. Het
zorgteam neemt op basis van de aangevoerde argumenten een definitief besluit en licht dit toe aan de
ouders en de leerkrachten.
Vervolgens stelt de directie van de school de definitieve indeling vast en legt deze voor aan het team
en de medezeggenschapsraad.
Tot slot wordt de definitieve indeling aan de ouders en de kinderen bekend gemaakt.
In juni /juli krijgen de kinderen van de groepen 2, die naar groep 3 gaan de gelegenheid om een kijkje
te nemen in hun nieuwe groep om kennis te maken met de leerkrachten en de kinderen van de
nieuwe groep.
11
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
In de eerste weken na de zomervakantie wordt voor alle ouders een voorlichtingsavond
georganiseerd, waarbij de leerkrachten uitleg geven over de plannen voor het schooljaar en waar
afspraken met de ouders gemaakt kunnen worden. Tijdens deze voorlichtingsavond krijgen de ouders
van de leerlingen in groep 8 specifieke informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs.
Leerlingenraad
Op De Paperclip vinden wij het heel belangrijk om met de kinderen in gesprek te gaan.
Kinderen komen dagelijks, 8 jaar lang, naar school. Zij spelen, werken en leren er. Kinderen hebben
een heel goed, reëel beeld, van wat zij prettig vinden in hun leeromgeving en wat zij veranderd
zouden willen zien.
Om de gesprekken met kinderen structureel plaats te laten vinden is er een leerlingenraad.
Vanaf groep 3, heeft iedere groep twee leerlingen die afgevaardigd worden namens de groep.
Samen met de directeur zitten zij rond de vergadertafel en worden tal van zaken en wensen,
ondersteund door een echte vergaderagenda besproken. De groep verzorgt zelf het voorzitterschap
en maakt zelf van de bijeenkomst een verslag, dat geplaatst wordt in het infobulletin.
Eens in de 6 tot 8 weken komt de leerlingenraad op woensdagochtend bij elkaar.
Actief burgerschap en sociale integratie
Wij vinden het belangrijk voor onze leerlingen dat zij zich ontwikkelen tot sociale en actief betrokken
burgers. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel ui te maken van een
gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Burgerschap kan op verschillende manieren
worden ingevuld. Sociale integratie verwijst naar de deelname van burgers, ongeacht hun etnische of
culturele achtergrond, aan de samenleving in de vorm van sociale participatie. Deelname aan de
maatschappijen haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse
cultuur. Het onderwijs binnen onze school;
- Gaat er mede vanuit dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving.
- Is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
- Is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.
Actief burgerschap en sociale integratie wordt ingevuld in de lessen catechese, Kanjertraining en
staatinrichting.
Een voorbeeld van actief participeren binnen onze school is bijvoorbeeld de leerlingenraad, zoals
bovengenoemd.
Voor alle scholen van Stichting Flore is het beleidsdocument Actief Burgerschap en sociale integratie
vastgesteld. Dit document is te downloaden van de site van Stichting Flore.
12
SCHOOLGIDS VAN
Hoofdstuk 4
2014-2015
Personeel
Het team op De Paperclip is een professioneel team, dat zich blijvend ontwikkelt. Dit door
gebruik te maken van elkaars expertise, uitwisselingen, door gezamenlijke teamtraining en
individuele trainingen/opleidingen.
Het team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van ieder kind.
Het team staat open voor de hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs en de veranderingen
binnen de maatschappij en de directe omgeving van de school.
Als u precies wilt weten wat de taken van de verschillende teamleden zijn verwijzen wij u door naar
onze website: www.depaperclip.nl
Studenten
Stichting Flore verplicht de scholen om 50% van de formatieplaatsen (aantal groepen) beschikbaar te
stellen voor stageplekken. Hierover is met de Hogescholen een afspraak gemaakt. Ieder schooljaar
lopen studenten van de pabo; de opleiding voor leerkrachten, stage op de
Florescholen. Zij geven les onder verantwoordelijkheid van de leerkracht door wie zij worden
begeleid. Deze leerkrachten zijn door Stichting Flore tot bevoegd mentor
opgeleid. Studenten in het laatste jaar van hun opleiding kunnen solliciteren naar een lio-plaats. lio
betekent “leerkracht in opleiding”. De student(e) zal gedurende een half jaar een
aantal dagen per week de verantwoordelijkheid voor een klas op zich nemen. De groepsleerkracht
blijft wel eindverantwoordelijk. In principe kan een groep per schooljaar eenmaal een lio-student
krijgen. Alleen voor de tweede helft van het schooljaar in groep 8 kan voor de tweede
keer een lio student toegelaten worden. In veel groepen worden regelmatig stagiaires van het
MBO begeleid die de opleiding tot “onderwijsassistent” volgen. We zetten deze extra handen in de
klas dankbaar in.
Hoofdstuk 5
Het onderwijs
13
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Het onderwijs in de groepen 1 – 2
In de eerste twee jaar dat de kinderen bij ons op school zijn, zitten zij in gemengde kleutergroepen.
Dit houdt in dat jongste en oudste kleuters bij elkaar in dezelfde kleutergroep geplaatst worden. De
meerwaarde hiervan ligt vooral in het leren van en rekening houden met elkaar.
Wij hebben er bewust voor gekozen te streven naar een kleine groepsgrootte in de groepen 1 t/m 4.
Als maximum hanteren wij een grootte van 28 leerlingen per kleutergroep. Op het moment dat er
meer kinderen in de groep komen zullen wij zorgen voor passende maatregelen.
In de basisschool nemen lezen, schrijven, taal en rekenen een belangrijke plaats in. De kinderen uit
groep 1 en 2 ontwikkelen dit veelal nog onbewust. Zij stellen vragen, onderzoeken, praten, bewegen
en spelen. Op deze manier verkennen zij de werkelijkheid en leren deze te begrijpen. In een
betekenisvolle en uitdagende leeromgeving komen kinderen tot spelsituaties waarin zij steeds meer
aangrijpingspunten vinden om met lees-, schrijf- en wiskunde activiteiten bezig te zijn.
De leerkracht besteedt veel aandacht aan begeleiding van de sociaal emotionele ontwikkeling van het
kind. Luisteren, samenwerken en het vergroten van de zelfstandigheid zijn noodzakelijk. Het kind kan
immers alleen leren in een veilige, ontspannen en uitdagende omgeving.
De leerkrachten werken aan een zo groot mogelijke betrokkenheid van de kinderen. Dit doen zij
door het organiseren van betekenisvol onderwijs.
In verschillende spel- en leerhoeken, die zijn ingericht met interessante en aantrekkelijke materialen,
wordt de belangstelling van de kinderen gewekt en worden de kinderen (onbewust) uitgedaagd tot
het leren van nieuwe dingen.
Zo worden bijvoorbeeld technieklesjes en lees- schrijf activiteiten met de kinderen gedaan.
Daarnaast krijgt iedere kleuter regelmatig vaste opdrachten op zijn/ haar niveau. In de groepen 1 en 2
wordt gestart met het werken volgens de GIP methode (zie hiervoor pag. 22). Hiermee vergroten
wij de zelfstandigheid van de kinderen.
In de loop van de kleuterperiode wordt er een portfolio aangelegd van elk kind.
Hierin worden werkjes en foto’s verzameld die een beeld geven van de ontwikkeling van het kind.
Tijdens de contactmomenten, wordt dit document gebruikt om de ontwikkeling van het kind te
bespreken.
Aan het eind van de kleuterperiode wordt er gekeken of het kind voldoende vaardigheden beheerst
om met succes in groep 3 te kunnen starten.
Hierbij zijn de volgende vaardigheden van belang:
 taalvaardigheden (taalgebruik en beginnende geletterdheid)
 rekenvaardigheden (begrippen, tellen en ordenen)
 sociaal emotionele vaardigheden (samenspel, weerbaarheid en gedrag)
14
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Weetjes voor de groepen 1 en 2
Bibliotheek
Op school hebben wij een bibliotheek met een groot aantal prenten- en voorleesboeken. Deze boeken
mogen mee naar huis genomen worden en één keer per week kunnen ze worden geruild. Wilt u er
op toezien, dat er voorzichtig met de boeken wordt omgegaan en dat ze altijd
in een tas (voorzien van naam) worden meegenomen? Indien er thuis een boek kapot is gegaan of is
weggeraakt brengen wij de kosten in rekening.
Portfolio/ Kunstmap
Wilt u uw kind bij aanvang van de kleuterperiode in groep 1 een ringmap (23 gaatjes) meegeven? De
ringmap is bestemd voor verschillende werkjes die de kinderen tijdens de kleuterperiode maken en
die ze daarna ook mee naar huis mogen nemen.
Naamlabels
Zet u vooral namen in o.a. gymspullen, laarzen, jack, regenkleding en wanten. Graag willen we erop
aandringen aan elke jas een lusje te maken.
Verder zou het prettig zijn als de jassen van de jongsten voorzien zijn van een eenvoudige sluiting,
zodat de kinderen deze zelf open en dicht kunnen doen.
Toiletbezoek
Het is de bedoeling dat uw kind zindelijk is, voordat hij/zij naar school gaat. Een kind met een luier
kunnen wij niet verzorgen. Als tijdens de wenperiode blijkt dat uw kind niet zindelijk is, en er geen
aanwijsbare medische reden voor is, zal de definitieve plaatsing worden uitgesteld.
De kinderen moeten zichzelf kunnen redden op het toilet. Wilt u thuis oefenen met uw kind? Broeken
met elastiek zijn handig voor de kinderen die eigenlijk altijd te laat naar het toilet gaan.
Mocht er een ongelukje gebeuren dan is er op school andere kleding aanwezig. Indien nodig bellen wij
u even.
Het onderwijs in groep 3
In groep 3 wordt een start gemaakt met het lezen, rekenen en schrijven.
Voor het aanvankelijk lezen wordt gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen.
In deze taal/leesmethode wordt aandacht besteed aan zowel de mondelinge- als schriftelijke
taalontwikkeling.
Voor elke niveaugroep is er een specifieke aanpak en zijn er bijbehorende materialen.
Zo is er de ‘zongroep’ voor kinderen die al kunnen lezen en de ‘maangroep’ voor de kinderen die
aan het begin staan van het aanvankelijk lezen.
Daarnaast wordt er, net als in de kleutergroepen, een uitdagende leeromgeving aangeboden, waar de
kinderen het geleerde toe kunnen passen en uit kunnen diepen.
15
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Rekenonderwijs van groep 1 tot en met 8
Op De Paperclip wordt er vanaf schooljaar 2014 -2015 gewerkt met de methode Alles Telt.
In de kleutergroepen wordt deze methode gebruikt als bronnenboek. Daarnaast is er voor deze
leerlingen in de groep voldoende en afwisselend materiaal aanwezig om spelenderwijs reken/wiskundeactiviteiten aan de orde te stellen. Pas als de leerlingen de eigenschappen van voorwerpen,
bijvoorbeeld vorm en kleur ontdekken en ontdekken dat hoeveelheid ook een eigenschap is van
voorwerpen, is het verwerven van het getalbegrip ook mogelijk.
Met de methode Alles Telt wordt voldaan aan de kerndoelen. Bij deze methode wordt ook gebruik
gemaakt van de digitale ondersteuning.
In een groepsplan wordt het aanbod voor het reken-/wiskunde onderwijs in verschillende
niveaugroepen vastgesteld. Minimaal twee keer per jaar worden de resultaten (methode-toetsen en
Cito-toetsen) geanalyseerd en de plannen bijgesteld. Op deze wijze krijgen de leerlingen het aanbod
dat het meest bij hun persoonlijke ontwikkeling past.
Voortgezet lezen van groep 3 tot en met 8
Vanaf midden groep 3 wordt er in alle groepen dagelijks gelezen. Het is belangrijk dat leerlingen veel
leeskilometers maken. Uitgangspunten hierbij zijn, dat lezen leuk moet zijn, worden en blijven, dat
leerlingen de gelegenheid krijgen om veel te lezen uit goede boeken op hun niveau die aansluiten op
hun belevingswereld. Om dit te realiseren werken we samen met de openbare bibliotheek
Heerhugowaard, binnen het project de Bibliotheek op School (dBoS). Deelname aan de jaarlijkse
monitor geeft ons informatie over het leesgedrag op school en thuis maar ook over de voorkeuren
voor bepaalde boeken. Met deze informatie kunnen wij het leesaanbod optimaliseren en leerlingen
nog meer stimuleren om te gaan/blijven lezen.
Ook heeft de school een lees-/taal coördinator en zij zorgt voor de uitwerking en borging van
effectief leesonderwijs.
Vanaf midden groep 3 wordt er iedere ochtend om 8:30 uur gelezen in de school. Om de rust tijdens
het lezen te garanderen, is het belangrijk dat het rond die tijd rustig is in de school.
Voor het oefenen van het voortgezet technisch lezen wordt er in de groepen 4 t/m 8 gebruik
gemaakt van de methode Estafette. De technische leesvaardigheid en woordenschat komen hierin
structureel aan de orde.
Begrijpend lezen van groep 3 tot en met 8
In het leesproces is begrijpend lezen een heel belangrijke stap. We maken hiervoor gebruik van de
methode Tekstverwerken. Bij het begrijpend lezen gaat het erom dat de leerling ziet dat leesteksten
meer zeggen dan wat er staat (wat bedoelt de schrijver? Waarom staat het er zo?) Bij begrijpend
lezen is het de bedoeling dat de leerlingen informatie uit de teksten halen. Samenvatten, hoofd- en
bijzaken onderscheiden, functiewoorden herkennen.
Naast Tekstverwerken worden er ook actuele teksten aangeboden. Hierbij worden de
leesstrategieën voor het tekstbegrip toegepast.
Veel lezen vergroot de algemene kennis en woordenschat. Dit wordt op De Paperclip dan ook
enorm gestimuleerd.
In een groepsplan wordt het aanbod voor het begrijpend lezen in verschillende niveaugroepen
vastgesteld. Minimaal twee keer per jaar worden de resultaten (methode toetsen en Cito-toetsen)
geanalyseerd en de plannen bijgesteld. Op deze wijze krijgen de leerlingen het aanbod dat het meest
bij hun persoonlijke ontwikkeling past.
16
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
(Voorbereidend) Schrijven groep 1 tot en met 8
In de kleutergroepen worden diverse fijn-motorische oefeningen gedaan: knippen, plakken, tekenen,
prikken enz. De oog-hand coördinatie wordt hierdoor onder andere geoefend. Er wordt tevens
gebruik gemaakt van lessen uit de methode schrijfdans, waarbij op muziek de motorische
ontwikkeling wordt gestimuleerd. In de groepen 3 t/m 8 wordt het schrijven onderwijzen met behulp
van de methode Handschrift.
In groep 3 wordt het leren schrijven gekoppeld aan het leren lezen. Vanaf groep 4 worden er
hoofdletters aangeleerd. De Paperclip heeft een schrijfbeleid waarin onder andere de schrijfafspraken
binnen de school en het te gebruiken schrijfmateriaal wordt genoemd.
Ontdekkend leren op de kinderboerderij in Zuid Scharwoude.
17
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Het onderwijs in de groepen 4 t/m 8
In groep 4 wordt het aanvankelijk leesproces afgerond en gaan de kinderen verder met het
voortgezet lezen en taal.
In principe krijgen alle kinderen dezelfde basisleerstof. Kunnen zij meer aan dan krijgen zij extra
leerstof. De kinderen die met de basisstof moeite hebben worden in de klas en in sommige gevallen
daarbuiten, extra geholpen.
In iedere groep wordt een bepaalde hoeveelheid leerstof in een jaar behandeld. Dit gebeurt met
behulp van methodes.
We maken gebruik van de volgende methodes
Vakgebied
Methode
Catechese
Sociale vaardigheden
Culturele vorming
Trefwoord
Kanjertraining
Muziek moet je doen
Tekenen moet je doen
Petje op voor hoedje af (drama)
Techniektorens
Schatkist
Mijn eigen handschrift
“ideeënboek”
Techniek
Taal onderwijs in groep 1 en 2
Voorbereidende
schrijfoefeningen in groep 1 en
2
Lezen en taal
Taal
Voortgezet technisch lezen
Begrijpend lezen
Engelse taal
Rekenen
Schrijven
Wereldoriëntatie
Veilig leren lezen
Taalactief
Estafette
Tekstverwerken
Real English / Groove Me
Alles Telt
Handschrift
Wijzer door de wereld
School TV: Nieuws uit de
natuur
Speurtocht
Wijzer door het verkeer*
Wordt gebruikt in de
groep(en)
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 t/m 8
1 en 2
1 en 2
3
4 t/m 8
4 t/m 8
5 t/m 8
7 en 8
3 t/m 8
3 t/m 8
4 t/m 8
5 en 6
5 t/m 8
1 t/m 8
*Voor het onderdeel verkeer doen de kinderen aan het eind van groep 7 mee aan een theoretisch en
praktisch verkeersexamen.
Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met het zelfstandig plannen binnen een dagtaak. Naarmate de
kinderen ouder worden wordt de dagtaak langzamerhand opgebouwd naar een weektaak. Kinderen
worden op deze manier begeleid in een steeds verder groeiende zelfstandigheid.
In de weektaak maken de leerlingen zelf een planning voor het te maken en te leren werk. Zij maken
ook de keuze of het nodig is hier thuis extra aandacht aan te besteden. De leerkrachten zien toe op
de behaalde resultaten en bespreken deze met het kind. Waar een kind extra begeleiding nodig heeft,
zullen leerkrachten hier zorg voor dragen.
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen structureel huiswerk. Dit kan bestaan uit het leren van toetsen,
het maken van werkstukken en opdrachten.
18
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Het onderwijs in de verschillende vakgebieden
Naast taal, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie, Engels en kunstzinnige vorming en techniek geven
besteden we aandacht aan de volgende vakgebieden:
Catechese
De Paperclip is een Rooms Katholieke basisschool die ook openstaat voor andere
levensovertuigingen.
Voor de catechese maken wij gebruik van de methode “Trefwoord”.
De methode maakt gebruik van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind en bij
actuele ontwikkelingen in de samenleving. Deze thema’s zijn steeds gebaseerd op een samenhangend
aanbod van Bijbelverhalen.
“Trefwoord” kent speciale uitwerkingen voor vieringen rondom Kerstmis en Pasen.
Wij willen de normen en waarden die aan de christelijke traditie gekoppeld zijn, terug laten komen in
de dagelijkse omgang met elkaar.
Sociaal wenselijk gedrag
Om een veilig schoolklimaat te bereiken en te behouden hebben we gekozen voor het invoeren van
“de Kanjertraining” op De Paperclip.
We willen dat het leren in een goede sfeer plaatsvindt. Deze is zichtbaar door respect te tonen en
door aandacht te schenken aan elkaar.
In het algemeen zijn de volgende omgangsnormen in de Kanjertraining opgenomen:
o We helpen elkaar.
o We vertrouwen elkaar.
o We spelen niet de baas.
o We lachen elkaar niet uit.
o We doen niet zielig.
o We hebben respect voor onszelf, voor onze medeleerlingen, voor onze ouders, de leerkrachten en onze schoolomgeving.
We spreken dezelfde taal door de kanjerregels uit te dragen in alle groepen. Buiten de eigen groep
kunnen kinderen van andere groepen aangesproken worden in dezelfde taal op het gewenste gedrag.
Hierbij wordt door opvoeders, zoals leerkrachten en ouders niet voor elk gedrag respect getoond.
Brutaal zijn, bedreigen, liegen, spijbelen, de baas spelen, pesten en geweld zijn gedragingen waarbij wij
zullen ingrijpen. Natuurlijk wordt het kind erbij betrokken en mag het zijn zegje doen. Uiteindelijk
moet het wel helder zijn wat de school en ouders als gewenst gedrag zien.
Het team van De Paperclip vindt het belangrijk dat iedereen zich binnen de grenzen van De Paperclip
optimaal kan ontplooien en functioneren en dat iedereen zich daarbij prettig voelt.
Het is duidelijk dat ouders op de hoogte moeten zijn van wat de school aan sociaal klimaat nastreeft.
Vandaar dat we de ouders tijdens het aannamegesprek het protocol sociaal wenselijk gedrag onder
de aandacht brengen. Zie hiervoor de bijlage van deze schoolgids.
Zij ondertekenen vervolgens voor akkoord en naleving van dit protocol.
Culturele vorming
De school heeft een interne cultuurcoördinator.
Deze bewaakt, met het team, de doorgaande lijn en de voortgang met betrekking tot cultuureducatie
en erfgoedactiviteiten. Op het gebied van culturele vorming kennen we de volgende
disciplines: dans, muziek, drama, beeldend, audiovisueel en literair.
19
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Elk jaar worden er twee disciplines centraal gesteld.
Voor 2014 – 2015 zijn dit: muziek en literair. Hiervoor worden incidenteel gasten in de school
uitgenodigd en volgen de leerkrachten een nascholing.
Jaarlijks terugkerende cultuuractiviteiten zijn:
 Bezoek van de klassenfilm door de groepen 3 t/m 8.
 Samenwerkingsactiviteiten met de bibliotheek door de groepen 1 t/m 8.
 De Kinderboekenweek door de groepen 1 t/m 8.
 De eindmusical door groep 8.
 Vieringen m.b.t. de Katholieke feestdagen voor de groepen 1 t/m 8.
Computers
Alles wat te maken heeft met computers wordt bij ons op school I.C.T (Informatie en Communicatie
Technologie) genoemd.
De Paperclip beschikt over een goed ingericht computerlokaal. De leerlingen van de groepen 2 t/m 8
zijn tenminste een dagdeel in de week ingeroosterd om hier gebruik van te maken.
Doel van ICT:
 Het aanleren van I.C.T vaardigheden.
 Het gebruik maken van educatieve software.
 Het verwerven van kennis door middel van I.C.T.
Afspraken:
Bij het gebruik van computers wordt erop toegezien dat dit volgens de geldende regels en afspraken
verloopt. Deze zijn opgenomen in een protocol. Wij willen de leerlingen leren om op een
verantwoorde wijze gebruik te maken van de I.C.T. mogelijkheden.
Bewegingsonderwijs

Groep 1-2
Elke dag wordt tijd ingeroosterd voor bewegingsonderwijs.
Het bewegingsonderwijs voor deze groepen vindt plaats op het schoolplein of in de speelzaal.
Tweemaal per week gaan deze groepen naar de speellokaal en/of naar het gymlokaal aan de
Plutolaan. De lessen die hier worden gegeven komen uit de methode “bewegingsonderwijs in het
speellokaal”. Tijdens een les worden verschillende activiteiten aangeboden, zoals spel, dans, klimmen
en klauteren, gooien en vangen, duikelen, springen, balanceren, etc., zodat de grove motoriek en de
spelvaardigheid optimale aandacht krijgt.
Eén van de gymlessen wordt gegeven door de vakleerkracht.

Groep 3-8
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben 2 maal per week bewegingsonderwijs. De gymlessen
worden gegeven in de gymzaal aan de Plutolaan, aan de hand van een jaarplan dat is opgesteld door
onze vakleerkracht. Eén les per week staan de toestellen centraal en de andere les spel en dans.
De groepen 3 t/m 8 krijgen minimaal één keer per week les van de vakleerkracht.

Andere sportactiviteiten
Het basisonderwijs wordt regelmatig benaderd door sportverenigingen, die hun sport willen
promoten d.m.v. het organiseren van sporttoernooien. Via de scholen worden immers veel kinderen
bereikt. De toernooien worden veelal in het weekeinde, op woensdagmiddagen of in de vakanties
georganiseerd. Dit betekent dat deze activiteiten niet behoren tot de taken van de leerkrachten en
dus ook niet onder de verantwoordelijkheid van het team vallen. De organisatie en de begeleiding
20
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
van de teams wordt door ouders verzorgd. De Paperclip schrijft alleen teams in, wanneer er genoeg
begeleiders zijn. De coördinatie ligt bij de sportcommissie van de ouderraad. Zij stellen ook shirts
beschikbaar. Het bijwonen van de sporttoernooien behoort niet tot de taken van leerkrachten.
Leerkrachten maken zelf de keuze om sportevenementen te bezoeken.
Tijdens de Koningsspelen besteden we aandacht aan verschillende teamsporten. Hiervoor werken we
samen met verschillende sportverenigingen in Heerhugowaard.
Schoolreisje juni 2014 voor de groepen 1-2 een dagje naar de Goudvis.
21
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Het GIP-model
Op de Paperclip werken we met het GIP – model.
De term GIP staat voor Groepsgericht en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van
de leerkracht.
Het is een aanpak waarin wordt toegewerkt naar:
 Meer tijd voor gepland handelen van de leerkracht.
 Het vergroten van de mogelijkheden voor het volgen van de leerlingen en differentiatie.
 Een toenemende zelfstandigheid van de leerlingen voor plannen en beoordelen van zijn eigen
werk/gedrag.
Dit model start vanuit groepsgericht werken en het zet een lijn uit naar een situatie waarin een
individuele benadering planmatig ingepast wordt in de groepsaanpak. De pedagogische doelen
worden voornamelijk gerealiseerd tijdens de gebruikelijke didactische activiteiten.
Dit betekent dat er afspraken zijn op het gebied van:
Organisatie:
De leerlingen kunnen omgaan met uitgestelde aandacht. De leerkracht zorgt voor voorspelbaarheid
en voor een systematische verdeling van de aandacht.
 Alle leerlingen krijgen systematisch aandacht tijdens het lopen van vaste rondes.
 Er worden van te voren afspraken gemaakt over wanneer er een ronde gelopen wordt.
 Er is onderscheid in het aandacht geven tijdens de ronde (motiveren, helpen, nakijken,
emotioneel ondersteunen).
 Er is onderscheid in duur en kwaliteit bij start- hulp- en evaluatierondes.
Zelfstandig inplannen:
De leerlingen leren hun taken te overzien en plannen zelf hun werk. Ze werken met een dag- of
weektaak, waarop ze hun werk noteren en evalueren. De leerlingen kijken een aantal opdrachten zelf
na.
Instructie:
Er wordt ruimte gecreëerd om in kleinere groepen of aan individuele leerlingen instructie te geven.
In alle groepen wordt gebruik gemaakt van een instructietafel, waaraan in kleine groepen of aan
individuele kinderen voor-, verlengde of extra instructie wordt gegeven door de leerkracht.
22
SCHOOLGIDS VAN
Hoofdstuk 6
2014-2015
Zorg
Op De Paperclip hebben we een ondersteuningsteam (tot 1 augustus ’14 werd dit het zorgteam
genoemd). Dit ondersteuningsteam wordt gevormd door de intern begeleider, één of enkele
leerkracht(en) en de directeur.
De taak van het ondersteuningsteam is het optimaliseren van de zorg voor de leerling op leerling
niveau, leerkrachtniveau en schoolniveau.
Het ondersteuningsteam vergadert elke 3 weken. Het kan zijn dat het ondersteuningsteam advies
inwint bij een orthopedagoge vanuit bijvoorbeeld de Onderwijs Begeleidingsdienst (OBD).
Om de (zorg)-kinderen op een juiste manier in kaart te brengen, maken we gebruik van verschillende
toetsinstrumenten van het CITO-leerlingvolgsysteem op het gebied van rekenen, taal, spelling en
(begrijpend)lezen. Resultaten, observaties en verslagen worden digitaal vastgelegd in Parnassys. In
groep 3 wordt voor het vastleggen van de methode toetsen, taal en lezen, de toetssite van Veilig
Leren Lezen gebruikt.
Tenminste tweemaal per jaar heeft de intern begeleider naar aanleiding van toets momenten of
klassenconsultaties groeps- en leerling besprekingen.
Binnen het ondersteuningsteam worden de (zorg)-leerlingen gevolgd. Resultaten van toetsen en
onderzoeken en actuele zaken worden besproken. De leerkrachten worden op de hoogte gehouden
van de besproken zaken en worden, indien nodig, door het zorgteam uitgenodigd om problemen met
betrekking tot zorgleerlingen toe te lichten.
Leerkrachten kunnen zelf ook een gesprek met het zorgteam aanvragen.
Verder hebben we als school intensieve contacten met diverse instanties die met school te maken
hebben en met de zorg rondom de kinderen.
Het bewaren van leerling gegevens
Naast het leerlingvolgsysteem, is er van ieder kind een leerling-dossier. Hierin worden belangrijke
gegevens bewaard die later nodig zijn bij de leerlingenbespreking, het schoolkeuzeonderzoek of bij de
een eventuele verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs. Het beheer van deze dossiers strookt
met de wettelijke regels betreffende privacy. Door de school worden nooit leerlingendossiers
meegestuurd bij uitschrijven van de leerling naar een andere school, zonder toestemming van de
ouders. De school heeft de plicht om de nieuwe voorgezet onderwijsschool (VO) een
onderwijskundig rapport te sturen. Ouders hebben inzage in deze informatie. Leerling dossiers
worden nog vijf jaar bewaard nadat het kind de school heeft verlaten en vervolgens vernietigd. Alleen
adresgegevens en geboortedata worden bewaard om eventueel te kunnen gebruiken bij reünies.
23
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Uitstroomgegevens van leerlingen
De inspectie beoordeelt jaarlijks of de leerlingen van onze school op een niveau presteren dat van
hen mag worden verwacht.
Hulp aan individuele leerlingen/ Passend onderwijs
De Paperclip verzorgt passend onderwijs aan al haar leerlingen. De capaciteiten van alle leerlingen
zijn immers verschillend. Dat betekent dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de
verschillen in de groep. Daarom worden in alle groepen groepsplannen gemaakt. In deze
groepsplannen wordt, rekening houdend met individuele verschillen, het onderwijsaanbod gepland en
geëvalueerd. Een leerkracht kan er ook, in overleg met ouders, voor kiezen om een individueel
handelingsplan te maken. In dit handelingsplan worden voor een bepaalde periode concrete doelen
gesteld op leer- of gedragsgebied.
Leerlingen kunnen om uiteenlopende redenen extra begeleiding nodig hebben.
In het ondersteuningsteam van de school wordt de leerling besproken. Gezamenlijk wordt dan
gekeken welke stappen het beste genomen kunnen worden. Hiervan worden ouders altijd op de
hoogte gebracht en kunnen ook worden uitgenodigd voor deze bespreking. Het ondersteuningsteam
kan worden ondersteund door een (externe) onderwijsexpert. Er wordt een groeidocument
opgesteld waarvan een ontwikkelingsperspectief een onderdeel kan zijn. In dit perspectief wordt in
kaart gebracht wat de verwachte eindopbrengsten van een leerling zullen zijn. Ouders worden
verzocht dit te ondertekenen.
Om de hulp te coördineren en te structureren is een intern begeleider werkzaam. Zij coördineert de
zorg en ondersteunt de leerkrachten hierbij.
Leerkrachten kunnen zo naar een bepaald einddoel toewerken in hun onderwijsaanbod en ouders
weten wat er van hun kind verwacht gaat worden.
Indien u problemen van uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de
groepsleerkracht. Hij/zij maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling
van het kind in de groep. Daarnaast kunt u de intern begeleider daarover aanspreken. Ook is het
mogelijk om met de directeur in gesprek te gaan.
Van ieder oudergesprek wordt een verslag gemaakt. De ouders ondertekenen het verslag en geven
daardoor aan akkoord te gaan met de inhoud van het verslag of tekenen voor gezien.
Vanaf 1 augustus 2014 wordt de Zorgplicht ingevoerd. Het Schoolbestuur moet dan passend
onderwijs op één van de Flore- scholen kunnen aanbieden. De wijze van invoering van deze
wettelijke verplichting wordt via de “herijking van de zorg” voor de hele regio vastgesteld. Voor
meer informatie over toelating en dergelijke kunt u bij de directie terecht.
De directe bekostiging van een arrangement (rugzakje/leerlinggebonden financiering komt per 1
augustus 2014 te vervallen). De bekostiging wordt georganiseerd via het samenwerkingsverband.
Soms kunnen kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking toch op onze school het
onderwijs volgen, mits hiervoor extra uren en ondersteuning beschikbaar worden gesteld. Een
onderwijsexpert (deskundige uit het speciaal onderwijs) kan in de school ondersteuning bieden of
advies geven aan de betrokken leerkracht(en). Met deze inzet en soms door het aanschaffen van
speciale hulpmiddelen kan het leren zo probleemloos mogelijk verlopen.
Ook kan een leerling een indicatie krijgen van een speciale commissie, de Commissie van Toelating,
voor een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.
24
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Hulp aan leerlingen met een handicap of stoornis
Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. Ook voor kinderen met bijvoorbeeld een
leerprobleem, gedragsprobleem, motorische problemen, en/of een handicap. Als we moeten
beslissen over toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we het kind een verantwoord
onderwijsaanbod en de juiste begeleiding kunnen bieden. Na het gesprek tussen ouders en directie
vindt er daarom altijd een bespreking met het zorgteam plaats. Factoren als deskundigheid,
mogelijkheden, samenstelling van de groep en taakbelasting worden besproken. (Voor meer
informatie verwijzen wij hier naar het schoolondersteuningsprofiel).
Als we besluiten tot toelating zal er op basis van een plan van aanpak, dat met de ouders en
eventueel extern deskundigen is samengesteld, gehandeld worden. De evaluatie en de
voortgangsprocedure bekijken we van jaar tot jaar.
Taal en woordenschatontwikkeling
Al vanaf het begin van de basisschoolperiode krijgen de kinderen taalonderwijs aangeboden. Er
worden veel (prenten)boeken voorgelezen, versjes en liedjes aangeleerd, begrippen aangeboden,
gesprekken gevoerd, etc. Het is belangrijk dat de kinderen een grote woordenschat en een
uitgebreide zinsbouw hebben. Alleen dan kunnen ze met goed gevolg leren lezen en rekenen. We
maken hierbij gebruik van de methode Schatkist.
Als u zelf een andere taal spreekt is het belangrijk dat u deze taal intensief aanbiedt voordat uw kind
naar school gaat. Het is noodzakelijk dat kinderen een goede ondergrond hebben. Begrippen,
hoeveelheden, rijmen, liedjes, nieuwe woorden etc. kunnen het beste aangeboden worden in de taal
die u als ouder het beste beheerst. Het maakt niet uit welke taal dit is. Zodra uw kind op school zit
zal hij/zij de Nederlandse taal snel oppakken. Bij een goede taalontwikkeling in eigen taal, zal uw kind
makkelijker de vertaling kunnen maken.
Volgen dyslexieprotocol
Als tijdens het leesproces geconstateerd wordt dat een leerling moeite heeft met het automatiseren,
komt de leerling in een zgn. vangnet. Dat wil zeggen: hij/zij krijgt extra leesbegeleiding binnen de
groep en wordt nauwlettend gevolgd. Als blijkt dat de extra begeleiding onvoldoende resultaat heeft
wordt de leerling, in overleg met ouders, aangemeld bij een extern bureau voor onderzoek en
begeleiding dyslexie (evt. vergoed door de zorgverzekering). De Paperclip heeft intensieve contacten
met verschillende bureaus die dit verzorgen, zodat de extra zorg goed afgestemd kan worden.
25
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Begeleiding (hoog-) begaafde leerlingen
Leerlingen die extra goed kunnen leren, krijgen speciale aandacht op De Paperclip. Binnen de
methodes is extra oefenstof aangegeven die deze leerlingen kunnen uitdagen. Bovendien gebruiken
we voor deze leerlingen speciale leerstof waaraan ze zelfstandig mogen werken. We geven de
kinderen gelegenheid om te werken aan een project dat binnen de belevingswereld en hun interesse
ligt. Kinderen kunnen dan klas doorbrekend samenwerken onder supervisie van een leerkracht. Voor
deze leerlingen compacten we de rekenstof.
Kinderen die makkelijk(er) rekenen, hebben niet alle basisstof nodig en door compacten wordt de
stof aangepast, zodat het kind tijd over heeft voor werk op zijn/haar eigen niveau. Naast de
basisrekenstof wordt er dan verdiepingsmateriaal aangeboden.
Binnen onze schoolontwikkeling is het begeleiden van leerlingen die extra goed kunnen leren een
belangrijk ontwikkelpunt. We vinden dat deze leerlingen binnen het reguliere onderwijs aan hun
trekken moeten kunnen komen, zonder dat zij zich in een uitzonderingspositie gaan bevinden. Sinds
augustus 2011 is er een LB specialist hoogbegaafdheid benoemd. Deze heeft de opleiding
hoogbegaafden begeleider gevolgd bij Novilo. Daarnaast verzorgt Novilo de teamtraining “de 7
uitdagingen” en een aantal intervisiemomenten.
Doubleren/aangepast leerprogramma
Hoe gaan wij om met doubleren?
Het is voor een kind en zijn/haar ouders altijd een ingrijpende beslissing als het moet doubleren. Hier
is intensief overleg voor nodig. Er dient naar alle argumenten van beide kanten geluisterd te worden.
Ervaring en kennis van zaken zijn nodig om te kunnen beslissen welke oplossing het beste is.
Uiteindelijk beslist de school. De leerkracht doet dit in overleg met het zorgteam.
Wanneer gaat een kind doubleren?
Een kind blijft niet zitten omdat het minder leest, schrijft of rekent. Binnen onze school wordt het
onderwijs zodanig ingericht, dat kinderen met specifieke problemen hulp geboden krijgen.
Een kind niet mee laten gaan met zijn/haar jaargroep en het bewust plaatsen in een groep jongere
kinderen gebeurt wel als:
 Duidelijk is dat een kind bij overgang van groep 2 naar groep 3 te weinig basisvaardigheden
beheerst om het aanvankelijk lees- en rekenprogramma met succes te kunnen volgen.
Onder basisvaardigheden verstaan wij:
o voldoende ontwikkeling op het gebied van taal, geheugen, rekenbegrip,
motoriek, spel (zie leerlingvolgsysteem)
o stabiele sociaal-emotionele ontwikkeling (zie leerlingvolgsysteem)
 Er moet vertrouwen zijn dat aan het eind van het extra kleuterjaar deze tekorten ingelopen
zijn.
 Vaststaat dat een kind bij overgang naar de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 bij alle primaire vak/
vormingsgebieden ernstige uitval heeft en deze achterstand daadwerkelijk kan worden
ingelopen door het aanbieden van een extra leerjaar.
Wanneer hier twijfel over bestaat, gaat de leerling door en krijgt het een aangepast
programma voor het vak/ de vakken waar de leerling het basisprogramma niet meer kan
volgen in de groep.
Bespreekleerlingen kleuterbouw
26
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari van het komende schooljaar 6 jaar worden zijn
bespreekleerlingen. Zij kunnen volgend jaar in groep 2 of in groep 3 geplaatst worden.
Vroeger werden deze kinderen automatisch in groep 2 geplaatst. Nu wordt goed gekeken in welke
groep het kind het beste past.
Als er twijfel bestaat, blijft het kind in groep 2.
Alle bespreekleerlingen worden in januari getoetst om te kijken of ze de vaardigheden van groep 2
beheersen (CITO rekenen en taal).
De kinderen die in groep 2 blijven, toetsen we in juni om te kijken of ze de vaardigheden van groep 1
beheersen (CITO rekenen en taal).
Doubleren en dan?
Doubleren betekent dat de school zich de verplichting oplegt een kind extra te volgen. Dit gebeurt in
ieder geval binnen het zorgteam. Het onderwijsaanbod moet worden afgestemd op de behoeften van
de leerling, zodat een ononderbroken ontwikkelingslijn gevolgd wordt en zinloze herhalingen zoveel
mogelijk vermeden worden.
Het tijdpad
Als er mogelijk sprake is van doubleren, wordt het overleg met de ouders al tijdig opgestart door de
leerkracht.
De feitelijke beslissing moet in principe in mei genomen worden.
De beslissing ligt bij de leerkracht in samenspraak met het zorgteam. Na de beslissing is er met de
ouders overleg om het onderwijsaanbod voor het komende schooljaar door te nemen en vast te
leggen in een handelingsplan, zodat direct na de zomervakantie met de voortgang van het
handelingsplan gewerkt kan worden.
Het Samenwerkingsverband
In ons samenwerkingsverband hebben wij een school voor SBO (speciaal basisonderwijs): “Nexus” in
Heerhugowaard. De SO scholen in de buurt zijn: Antoniusschool in Castricum en de Spinaker in
Alkmaar (gedrag), Burgemeester De Wilde School in Schagen (spraak-taal), Albert Schweitzerschool
in Haarlem (langdurig zieke kinderen), mytylschool De Ruimte in Bergen (lichamelijke handicap).
Per 1 augustus 2014 is er de mogelijkheid voor speciaal onderwijs in Heerhugowaard. Dit wordt
verzorgd vanuit de Aloysius Stichting en is naast Nexus gevestigd.
Mogelijk heeft een leerling een indicatiestelling, verkregen vanuit de Commissie voor indicatiestelling.
Er zijn dan extra middelen beschikbaar, als ondersteuning door bijvoorbeeld ambulante begeleiding of
het aanschaffen van hulpmiddelen om het leren zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. Deze
bekostiging vervalt met ingang van augustus 2014. Bekostiging gaat dan via het
samenwerkingsverband.
Voor De Paperclip is dit:
Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland
Postadres: Postbus 279, 1700 AG Heerhugowaard
Bezoekadres: W.M. Dudokweg 47, 1703 DA Heerhugowaard
Telefoon 072-5660200
www.swvponoord-kennemerland.nl
27
SCHOOLGIDS VAN
Hoofdstuk 7
2014-2015
Voortgezet onderwijs
Wij vinden het belangrijk om het maximale uit ieder kind te halen en ervoor te zorgen dat uw kind in
de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt zodat het op die school goed mee
kan komen.
Het voorbereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs vindt plaats in groep 8.
Naast alle cognitieve vaardigheden, wordt er veel aandacht besteed aan de sociale redzaamheid. Uw
kind wordt geacht steeds zelfstandiger te worden en eigen keuzes te kunnen maken. Belangrijk
vinden wij dat de keuzes die uw kind maakt, eigen keuzes zijn/worden en dat uw kind zich
verantwoordelijk voelt voor de gemaakte keuzes. Het kunnen inschatten van gevolgen die voort
kunnen komen uit de gemaakte keuze en het accepteren van een mogelijke teleurstelling.
In projectvorm “ff chillen” maken de leerlingen in groep 8 kennis met maatschappelijke facetten en
wordt de bewustwording op gang gebracht.
Belangrijke punten bij de schoolkeuze
Aan de ouders van de leerlingen in groep 8 wordt er tijdens de algemene informatiebijeenkomst o.a.
informatie gegeven over de schooladvisering en de centrale Cito eindtoets PO. Deze avond wordt in
het eerste infobulletin van het schooljaar aangekondigd.
Vanaf schooljaar 2014 -2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs
verplicht om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor aan scholen de centrale eindtoets PO
beschikbaar. (Meer informatie vindt u op www.centraleeindtoetspo.nl)
Vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen niet meer laten
afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies gaat het zwaarst wegen.
In januari wordt het definitieve advies van de school opgesteld. Voor dit advies zijn de gegevens uit
het leerlingvolgsysteem, de entreetoets groep 7 en de Cito M toets groep 8 (afname in januari) van
belang.
Ook de leerlingen krijgen van de leerkracht(en) informatie over de verschillende mogelijkheden die
er zijn en ze bezoeken samen mogelijk een aantal scholen.
Aan het begin van elk kalenderjaar hebben bijna alle scholen voor het voortgezet onderwijs open
avonden. Wij adviseren u die samen met uw kind te bezoeken.
Vervolgens meldt u zelf uw kind bij een school aan, waarbij u het schooladvies moet overleggen.
Bij een school voor het voortgezet onderwijs aanmelden, betekent niet dat uw kind automatisch
wordt aangenomen. Er zijn scholen met een aanmeldingscommissie.
28
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Schooladviezen van de Paperclip
Jaarlijks worden er aan de leerlingen van groep 8 adviezen gegeven voor de overgang naar het
voortgezet onderwijs. Het niveau van de adviezen wisselt van jaar tot jaar.
Hieronder vindt u de adviezen door de school afgegeven in:
Jaar
VWO – HAVO
VMBO theoretische leerweg
VMBO kader beroepsgerichte
leerweg
VMBO basis beroepsgerichte
leerweg
2010
2011
2012
2013
2014
13 / 10
12
2/5
10/5
5/5
7
10
11
11
6
4
2
5
2
6
1
6
3
4
2
35
30
26
32
24
Praktijkonderwijs
Totaal
Met de scholen van het voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Ze houden de basisscholen
gedurende een groot aantal jaren op de hoogte van de resultaten van de schoolverlaters.
Terugkom-middag oud leerlingen groep 8
Ieder jaar worden de oud-leerlingen die in de brugklas van het V.O. (voortgezet onderwijs) zitten
uitgenodigd. Wij zijn benieuwd naar hun huidige situatie, ontwikkelingen en andere bijzonderheden.
Voor uitwisseling is op deze middag volop gelegenheid.
Daarnaast kunnen zij als ervaringsdeskundige De Paperclip van feedback voorzien. Hiervoor vullen zij,
anoniem, een digitale vragenlijst in. In deze lijst worden vragen gesteld over de kwaliteitsbeleving van
het onderwijs op De Paperclip, het leerstofaanbod, (effectieve) leertijd, pedagogisch klimaat,
didactisch handelen, schoolklimaat, zorg en begeleiding en de sociale veiligheid. De opbrengsten
gebruiken wij om aan onze onderwijskwaliteit te werken. Daar waar nodig zullen we zaken in gang
zetten om de kwaliteit te gaan verbeteren en waar het wenselijk is de kwaliteit te waarborgen in de
school.
29
SCHOOLGIDS VAN
Hoofdstuk 8
2014-2015
Ouders
Wij gaan ervan uit dat de ouders bewust voor onze school kiezen.
Bij de opgave van een nieuwe leerling worden de visie, missie, de identiteit, en de werkwijze uitvoerig
besproken. Wij verwachten dat ouders achter het beleid van de school staan, zodat school en ouders
als partners de kinderen kunnen begeleiden.
Ook verwachten wij dat de leerlingen alle lessen, activiteiten en vieringen bijwonen; het zijn immers
groepsactiviteiten en ieder kind maakt deel uit van de groep.
In goede samenwerking met u als opvoeder wil het team werk maken van een goede ontwikkeling
van uw kind.
Hiervoor vinden wij een goed contact tussen school en thuis heel belangrijk.
Niet voor niets noemden we voor in deze gids een geregeld contact met de ouders als een van de
zaken waar we op De Paperclip speciaal op letten. We informeren u niet alleen over alle belangrijke
gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind.
Wij van onze kant stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte
houdt.
Informatie aan ouders
Infobulletin
In de eerste week van iedere maand ontvangt u digitaal het infobulletin. Hierin zijn de data van alle
activiteiten in die maand opgenomen. We proberen alle informatie in het infobulletin te verwerken,
zodat u zo weinig mogelijk aparte brieven krijgt. Via de website kunt u zich aanmelden voor het
ontvangen van het infobulletin. Daarnaast heeft u de keuze om zich aan te melden bij de groep(en)
van uw kind(eren), zodat u geïnformeerd bent over de bijzonderheden binnen de groep(en).
De rapporten
Twee maal per jaar, in februari en aan het eind van het schooljaar, krijgt uw kind een rapport mee.
Hierin staat een verslag en beoordeling van de prestaties van uw kind afgezet tegen de gemiddelde
leerling. Het resultaat wordt aangegeven door goed, voldoende, matig of onvoldoende. Natuurlijk
hebben we ook aandacht voor motivatie, concentratie, werkhouding en sociale omgang.
Geplande contactmomenten
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar organiseren wij voor alle groepen een informatie avond. De ouders
worden door de leerkracht(en) uitgenodigd in de eerste vier weken van het schooljaar. De
leerkracht laat de methodes van de groep zien en vertelt de ouders iets over de plannen van het
komende schooljaar. Ouders kunnen natuurlijk ook hun vragen stellen aan de leerkrachten.
Voor de ouders/verzorgers van leerlingen in groep 8, wordt er tijdens deze informatie avond
aandacht besteed aan de overgang naar het voortgezet onderwijs. Er wordt uitleg gegeven over de
verschillende mogelijkheden. Deze informatie is gericht op de groep 8 en gaat niet in op specifieke
leerling gebonden vragen.
Contactavonden
Tweemaal per jaar plannen we voor alle groepen een contactavond. Op deze avond praat u met de
leerkracht over de ontwikkeling van uw kind. Dat gebeurt in een gesprekje van 10 minuten. Deze
gesprekken vinden plaats in november en maart/april. Wij willen u erop wijzen dat wij veel waarde
30
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
hechten aan deze gesprekken en vinden het van groot belang voor uw kind(eren) om hierbij aanwezig
te zijn. Tijdens dit 10 minuten gesprek krijgt u ook te horen hoe uw kind de laatste CITO toetsen
heeft gemaakt. Wij vragen u hiervoor uw handtekening te zetten, zodat wij zeker weten dat u deze
gegevens heeft gezien.
Voor groep 8 kan worden afgeweken van deze momenten in verband met de schooladvisering.
Rapportgesprek
Uw kind krijgt vanaf groep 3 tweemaal per jaar een rapport:
 in februari
 aan het einde van het schooljaar
Aan de hand van het rapport kan de leerkracht u uitnodigen om het een en ander met u te bepreken
en toe te lichten. Hiervoor wordt u schriftelijk uitgenodigd.
Wordt u hiervoor niet uitgenodigd en wilt u in gesprek gaan met de leerkracht, dan kunt u dit
aangeven. In overleg met u wordt dan een afspraak gemaakt.
Incidentele gesprekken
De teamleden van de school zijn bereid om buiten de ouderavonden met u te praten over uw kind.
Als u hier behoefte aan heeft, kunt u een afspraak maken.
Gesprekken rondom speciale zorg
Voor kinderen die werken met een (tijdelijk) handelingsplan vinden wij het belangrijk dat hierover
goed met de ouders/verzorgers wordt gesproken. Dit doen wij in een cyclus van ongeveer 6 weken.
Het kan zijn dat zowel de groepsleerkracht als de internbegeleider of de remedial teacher bij dit
gesprek aanwezig zijn. Voor deze gesprekken wordt een afspraak met u gemaakt.
Gesprek met directeur
De directeur is de hele week op school aanwezig. U kunt altijd bij haar terecht om vragen te stellen.
In sommige gevallen is het handig even een afspraak te maken, zodat er tijd voor u genomen kan
worden.
Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
In het Burgerlijk Wetboek wordt bepaald in art. 1:377b dat: de gezag ouder de niet- gezag ouder op
de hoogte dient te stellen omtrent kwesties als leerprestaties en schoolkeuze. De school mag ervan
uitgaan dat de ouders elkaar informeren over de schoolzaken en elkaar op de hoogte brengen over
schriftelijke informatie van school, rapporten, ouderavonden, huisbezoeken en
voortgangsgesprekken.
Wanneer de gezag ouder de informatie echter niet verstrekt aan de niet-gezag ouder wordt in het
Burgerlijk Wetboek bepaald in art. 1:377c dat: de scholen wettelijk verplicht zijn om de niet-gezag
ouder informatie te verstrekken. De informatie moet bestaan uit belangrijke feiten en
omstandigheden. Deze moet bovendien betrekking hebben op het kind (de kinderen) of op diens
verzorging en opvoeding/ontwikkeling.
De niet-gezag ouder dient nadrukkelijk te vragen om de informatie. Voor de leerkrachten is de
gezaghebbende ouder het directe contactpersoon betreffende de ontwikkelingen en voortgang van
het kind. Alleen informatie die ook de gezag ouder heeft ontvangen mag worden verstrekt.
Ouders helpen op school
Veel ouders zijn op allerlei manieren actief betrokken bij De Paperclip. Niet alleen op het
organisatorische en beleidsmatige vlak in de medezeggenschapsraad en de ouderraad spelen ouders
een belangrijke rol. Ook bij activiteiten binnen en buiten de klas die het onderwijs een betekenisvolle
invulling geven, zijn ouders actief.
Het betreft hier activiteiten tijdens en na schooltijd.
Een paar voorbeelden:
31
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
 Hulp bij het niveaulezen
 De luizencontrole na iedere vakantie
 Hulp bij de (wekelijkse) handvaardigheid
 Hulp bij het uitlenen van bibliotheekboeken
 Hulp bij het werken in het documentatiecentrum
 Begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje
 Hulp bij sportactiviteiten
 Klassenouderschap
 Hulp bij technieklessen
Ieder jaar kunt u zich weer aanmelden voor de verschillende activiteiten bij de leerkracht of op het
opgaveformulier dat aan het begin van het schooljaar wordt uitgedeeld.
De medezeggenschapsraad (MR) van De Paperclip
De MR heeft als doel de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen te behartigen. Daarin is
communicatie belangrijk.
Om een school goed te laten functioneren, is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen.
Daarom heeft de school een MR, bestaande uit personeelsleden en ouders, die hierover overleg
voert met directie en het schoolbestuur.
De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in een reglement.
De MR van onze school bestaat uit zes leden. Door de ouders van de school worden drie leden
gekozen, zij vormen de oudergeleding. De teamleden kiezen drie leden die de personeelsgeleding
vormen. De leden van het huidige schooljaar staan vermeld in de jaarkalender.
Een MR-lid is drie jaar lid van de MR. Ieder jaar treedt één ouder lid en één personeelslid af (volgens
rooster van aftreden). Zij kunnen zich opnieuw herkiesbaar stellen. Als er geen tegenkandidaten zijn,
komen zij opnieuw in de MR. Zijn er wel tegenkandidaten dan worden er verkiezingen uitgeschreven.
De samenstelling van de MR is te vinden in de jaarkalender en op de website van de school.
Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is een taak van ouders, leerkrachten, directie en
bestuur samen.
Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. De MR heeft instemmingsof adviesrecht. Zo wordt bijvoorbeeld jaarlijks de schoolgids opgesteld. De MR leest en denkt mee
over de opzet van de schoolgids. Jaarlijks wordt de schoolgids opnieuw vastgesteld. De schoolgids
wordt uitgereikt aan ouders die die bezig zijn met het maken van een schoolkeuze of die hun kind
aan komen melden. De gids is voor alle ouders ter inzag beschikbaar en wordt op de website van de
school geplaatst.
Indien u een bepaald onderwerp aan de orde wilt stellen, kunt u dat bij de MR inbrengen. Dit kan
ook via de mail: [email protected] De vergaderingen zijn in principe openbaar. De vergaderdata
worden in het infobulletin van De Paperclip bekend gemaakt en zijn ook op de website te vinden.
Van iedere MR vergadering wordt een verslag gemaakt, dit wordt op het internet geplaatst.
De GMR van Stichting Flore
Als u mee wilt praten over zaken die alle scholen raken, dan kunt u zich aanmelden bij de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat onder andere mee over het
meerjarenplan, het financieel beleid van de stichting en andere beleidszaken. De GMR telt 24 zetels:
12 ouderzetels en 12 personeelszetels. Binnen de GMR zijn drie werkgroepen: Onderwijs,
Personeelszaken en Middelen. DE GMR kent een dagelijks bestuur (DB) van drie leden. Zij dragen
zorg voor de dagelijks gang van zaken van de GMR, overleggen met de voorzitters van de
werkgroepen en onderhouden contact met het CvB en het servicekantoor. Voor vragen op het
gebied van medezeggenschap kunt u terecht bij het DB. Zij zijn iedere donderdag telefonisch
bereikbaar 072-5660238 of via de mail: [email protected]
32
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
De ouderraad (OR) van De Paperclip
Leden van de OR worden door de ouders van de school gekozen. De OR is een, door de ouders
gekozen, afvaardiging uit de oudervereniging.
De samenstelling van de OR en de taakverdeling kunt u lezen in de jaarkalender. De OR houdt zich
bezig met activiteiten zoals: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstviering, sport en ouderhulp.
De OR draagt bij aan een goede verstandhouding tussen ouders, medezeggenschapsraad en team.
U kunt met ideeën, klachten en allerlei andere zaken die u van het hart moeten, terecht bij één van
de leden. Diegene neemt uw ingebrachte problematiek mee in de vergadering. Ook heeft de OR een
eigen postbakje in de teamkamer waarin u uw schriftelijk inbreng kunt doen.
De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen en eventueel
met recht van spreken zijn of haar zegje doen.
De vergaderdata worden in het infobulletin vermeld. De leden van het huidige schooljaar staan
vermeld in de jaarkalender.
De OR vormt tevens het bestuur van de oudervereniging. Alle ouders van de school kunnen zich bij
inschrijving van hun kind ook opgeven als lid van de oudervereniging. Zij hebben binnen deze
vereniging ook stemrecht.
Ouderbijdrage
Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage verwacht om activiteiten waarvoor de school geen of
niet voldoende subsidie van het rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren. Zonder de ouderbijdrage kunnen
op school activiteiten als de Sinterklaas- en Kerstvieringen, het schoolreisje, de museumbezoeken, de
sportdag en dergelijke niet doorgaan.
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is €40,- per kind per schooljaar, waarvan €15,- wordt
gebruikt voor feesten en activiteiten op school en €25,- voor het jaarlijkse schoolreisje voor de
groepen 1 tot en met 7. Voor het schoolkamp van groep 8 geldt een andere vrijwillige bijdrage.
In de begeleidende brief, die aan de kinderen wordt meegegeven, staat vermeld waaraan het geld
besteed wordt.
U wordt verzocht de vrijwillige ouderbijdrage over te maken op de rekening van de ouderraad.
De oudervereniging legt jaarlijks een verantwoording af aan de ouders over de besteding van de
ouderbijdrage. Als u vragen heeft over de activiteiten van de ouderraad, neem dan contact op. De
contactgegevens staan vermeld in de jaarkalender.
Moe maar voldaan komen de groepen 3 en 4 weer terug na dagje Linnaeushof.
33
SCHOOLGIDS VAN
Hoofdstuk 9
2014-2015
Regels en veiligheid op school
Dagelijks zijn er zo’n 250 personen aanwezig binnen de school. Om kinderen, ouders en
personeelsleden een veilige en prettige school-/werkomgeving te bieden, is het van belang regels en
afspraken op te stellen en te zorgen voor de naleving hiervan.
Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen veilig en met plezier naar school gaan.
Voor een goede sfeer zijn er schoolregels nodig en maken we afspraken met de kinderen. Geregeld
praat het team over de regels waar de kinderen zich aan te houden hebben. Als uitgangspunt
gebruiken we de Kanjerregels van de Kanjertraining. In kringgesprekken wordt daar met de kinderen
verder over gesproken. Deze regels hangen in school. Kinderen, leerkrachten en ouders kunnen
worden aangesproken op deze regels.
Voor het buitenspelen zijn er door de kinderen samen met de leerkrachten regels opgesteld. Deze
zijn in de groep besproken en hangen als geheugensteuntje bij de toegangsdeuren van de school.
Preventieve maatregelen ten behoeve van de veiligheid






Aandacht voor de schoolregels. Deze worden benoemd tijdens de maandopening. Ouders,
kinderen en teamleden hebben aandacht voor de regels en spreken elkaar hier op aan.
Kanjertraining met de hierin gestelde afspraken. De afsprakenposter hangt in iedere klas.
Heldere klassenregels.
Protocol sociaal wenselijk gedrag, vastgesteld door de MR december 2008. (In de bijlage van
deze schoolgids.
Mobiele telefoons worden onder schooltijd uitgezet en door de leerlingen ingeleverd bij de
groepsleerkracht.
Afspraken met betrekking tot het gebruik van computers en het internet protocol.
Voor alle scholen van Stichting Flore is het beleidsdocument sociale veiligheid vastgesteld. Dit
kunt u downloaden op de site van stichting Flore.
Pestgedrag wordt niet getolereerd. Als hier signalen van binnenkomen worden direct stappen
ondernomen zoals beschreven in de aanpak Kanjertraining.
Schorsing - Verwijdering
Schorsen of verwijderen doen wij niet graag. Toch gaan wij hiertoe over als er gegronde redenen
voor zijn.
Schorsen is een maatregel wanneer het bevoegd gezag of de directie bij ernstig wangedrag
onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing.
Verwijderen is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het College van Bestuur concludeert
dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar is verstoord.
Redenen om een leerling te schorsen en of te verwijderen zijn:
- Het gedrag van de leerling is dusdanig dat het zijn eigen ontwikkeling en veiligheid in de weg
staat.
- Het gedrag van de leerling is dusdanig dat dit het gevoel van veiligheid en het welzijn van
andere leerlingen of de leerkrachten in gevaar brengt.
- De leerprestaties van de leerling zijn zodanig dat er op school geen mogelijkheden meer zijn
om onderwijs te volgen passend bij het niveau van de leerling.
- De ouders van de leerling oefenen fysiek geweld uit tegenover leerlingen of leerkrachten.
34
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
De volledige Regeling Schorsing en Verwijdering van leerlingen ligt ter inzage op school en is te
downloaden via www.stichtingflore.nl.
Deze maatregelen vallen onder de verantwoording van het College van Bestuur en worden slechts
gebruikt na zorgvuldig onderzoek, na overleg met bijvoorbeeld de inspectie en na advies van een
jurist.
Wettelijke aansprakelijkheid
Hoe is uw kind verzekerd? Stichting Flore heeft een uitgebreid verzekeringspakket afgesloten voor
alle scholen. Naast de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering is er een
schoolongevallenverzekering, een schoolevenementen-verzekering en een doorlopende
reisverzekering. De verzekeringen gelden voor personeel, kinderen en hulp/overblijf-ouders. Dit
betekent onder andere dat kinderen verzekerd zijn tijdens schooltijden en een kwartier ervoor en
erna. Ook zijn de kinderen en hulpouders verzekerd tijdens overblijven, schoolreisje, schoolkamp en
andere schoolse activiteiten. Let wel: schade ten gevolg van eigen onzorgvuldig handelen blijft de
verantwoordelijkheid van de ouders. Indien kinderen elkaar onder schooltijd schade berokkenen
worden de kosten op de verzekering van de ouders verhaald en niet door de schoolverzekering
gedekt.
Het is niet noodzakelijk om een ongevallen-inzittenden-verzekering voor uw auto af te sluiten
wanneer u voor schoolactiviteiten kinderen vervoert. De school heeft een verzekering
werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelnemers die ook van toepassing is op vrijwilligers en ouders.
Kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1,50 meter moeten gebruik maken van een stoelverhoger.
Iedere gordel moet worden gebruikt en op de achterbank zijn dit er dikwijls drie. Kinderen mogen
nooit los in de auto vervoerd worden.
Veiligheidsbeleid
Op grond van de Arbo-wet moeten alle scholen een veiligheidsplan hebben.
Voor de scholen onder Stichting Flore is een gezamenlijk Arbo-beleidsplan ontwikkeld. In dit
beleidsplan worden afspraken rond fysieke en sociale aspecten van veiligheid geregeld. Aan dit plan is
een overzicht “Veiligheid Gezondheid, Welzijn en Milieu” gekoppeld. Daarin worden op een
praktische manier documenten, afspraken en adressen die onze school aangaan, zichtbaar, en dus
toegankelijk gemaakt.
In het beleidsplan worden ook de koppelingen aangegeven naar vastgestelde beleidsdocumenten op
bestuursniveau en worden de acties beschreven voor het plan van aanpak van de organisatie. Op
onze school is de directeur preventie-verantwoordelijke. Hij/zij is het aanspreekpunt in de school
voor de leerlingen, teamleden, ouders en externe partijen. In de uitvoering wordt de directie
ondersteund door onze BHV-ers (bedrijfshulpverleners) en de leerkrachten.
Iedere vier jaar vindt op school een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) plaats. Daarbij wordt de
Arbodienst ingeschakeld.
In overleg met de BPM (Bovenschools Preventie Medewerker) van Flore en na afstemming met MR
van de school, wordt het plan van aanpak van de school vastgesteld. Algemene zaken voortkomend
uit de RI&S van alle Florescholen worden gekoppeld en uitgewerkt in het plan van aanpak van
Stichting Flore.
De school voldoet aan de wettelijke eis van het benodigde aantal bedrijfshulpverleners in de school.
Deze bedrijfshulpverleners worden jaarlijks geschoold in onder andere de Flore Kwekerij.
35
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Pleinwacht en pleinregels
Tien minuten voor het begin van de lessen en tijdens de pauzes is toezicht op het plein.
De bel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen. De kinderen gaan dan naar binnen.
’s Morgens gaat de bel om 8.25 uur en ’s middags om 12.55 uur. De kinderen dienen op tijd in het
lokaal te zijn, zodat de lessen op tijd kunnen starten. Bij het ophalen van uw kind(eren) vragen we u
om op het schoolplein te wachten.
Verloren en gevonden voorwerpen
Het komt nogal eens voor dat kinderen spullen op school kwijtraken.
Indien er spullen vermist worden, neem dan meteen contact met ons op. Een leerkracht draagt zorg
voor de gevonden voorwerpen. Wanneer u de naam van uw kind(eren) in de kleding zet, is het voor
ons gemakkelijker om de spullen terug te bezorgen.
Een paar keer per jaar worden de gevonden voorwerpen uitgestald, zodat u in de gelegenheid bent
om uw verloren voorwerpen terug te krijgen. Na deze mogelijkheid gaan de nog bruikbare spullen
naar de kledinginzameling.
Fietsen
Op school is weinig ruimte voor het stallen van fietsen. Van kinderen die dichtbij wonen, verwachten
wij dat ze lopend naar school komen.
Wij zien erop toe dat er op het plein niet wordt gefietst.
Parkeren
Rondom de school is het een voetgangersgebied. Mocht uw uw kind/ kinderen met de auto brengen,
dan mag u uitsluitend parkeren op de parkeerplaatsen in de buurt van de school.
Rookverbod
Op school geldt een rookverbod voor allen die bij het onderwijs betrokken zijn in het gehele
schoolgebouw. Dit geldt dus ook voor ouders die op school helpen.
Om een goed voorbeeld te geven verwachten wij van u dat er ook niet op het schoolplein wordt
gerookt. Wij hopen op uw medewerking.
Uw kind is ziek
Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dit voor het begin van de lessen (telefonisch) te melden.
Wij vragen u dringend niet onder schooltijd te bellen daar dit de lessen onnodig stoort. Iedere
ochtend wordt door de directeur genoteerd welke kinderen zonder bericht afwezig zijn. Met de
ouders van deze kinderen nemen wij telefonisch contact op. Vergeet dus niet uw kind af te melden
bij ziekte.
Uw kind wordt ziek op school
Het kan voorkomen dat uw kind ziek wordt als het op school is. We nemen dan telefonisch contact
met u op. Het kan zijn dat u tijdens de schooluren afwezig bent.
In dat geval zullen we één van de extra telefoonnummers gebruiken die u ons heeft verstrekt.
36
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Ongevallen op school
Helaas kan het gebeuren dat kinderen, vooral tijdens het speelkwartier, verwondingen oplopen.
Gelukkig zijn ze meestal niet van ernstige aard en kunnen ze op school verzorgd worden. Als de
verwondingen echter zo ernstig zijn dat er een arts geraadpleegd moet worden, zullen we eerst
contact opnemen met de betreffende ouders. Zijn de ouders echter afwezig, dan zal vanuit school op
eigen initiatief worden gehandeld. Bij letsel brengt doorgaans een van de leerkrachten samen met het
kind een bezoek aan uw huisarts.
De ongevallen worden op school geregistreerd. In iedere groep zijn hiervoor speciale
ongevallenregistratieformulieren. De directeur van de school heeft een overzicht van alle ongevallen.
Ouders kunnen naar aanleiding van een ongeval altijd contact opnemen met de directie.
Verlofregeling
De wet vereist dat kinderen na acht jaar basisschool 7.520 uur onderwijs hebben genoten.
De leerplichtige leeftijd is vijf jaar.
Dat betekent dat uw kind vanaf deze leeftijd leerplichtig is en niet zomaar thuis gehouden mag
worden. U zult in zo’n geval verlof moeten aanvragen.
In het belang van uw kind(eren) en van de school doen wij een dringend beroep op u om het
vakantierooster van de school goed te bekijken alvorens u uw vakantie bespreekt. Elk jaar komt het
voor dat ouders na boeking van een vakantietrip tot de ontdekking komen dat hun kind(eren) dan
nog geen vakantie heeft/hebben. Als u echt niet tijdens schoolvakanties op vakantie kunt gaan, omdat
u bijvoorbeeld gebonden bent aan een u opgelegd vakantieschema binnen uw werkkring, dan kunt u
toestemming vragen om uw kind tijdelijk van school te mogen nemen. U dient dit verzoek te richten
aan de directie van de school. Deze mag pas toestemming geven als uit een door u ingevuld
aanvraagformulier, en een bijgevoegde werkgeversverklaring, blijkt dat u echt niet op een ander
tijdstip verlof kunt opnemen. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de directie. Het betreffende
aanvraagformulier dient, indien mogelijk, 6 weken vóór het aan te vragen verlof bij de directie van de
school te worden ingeleverd. Indien uw verzoek om extra verlof meer dan 10 schooldagen bedraagt,
is de directeur verplicht het verzoek ter beoordeling voor te leggen aan de leerplichtambtenaar van
de gemeente Heerhugowaard.
Voor jubilea (bijvoorbeeld 25 jarig huwelijksfeest) kan verlof worden aangevraagd. U krijgt geen
toestemming voor “luxeverlof”. Hierbij moet u denken aan: een midweek of een lang
weekendaanbieding van ouders of anderen, eerder vertrek of later terugkeren van vakantie, een dagje
pretpark e.d. Wanneer ouders toch hun kinderen meenemen, moeten wij dit als ongeoorloofde
afwezigheid melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerhugowaard. Het openbaar
ministerie gaat over tot vervolging bij ongeoorloofd verzuim van meer dan 3 dagen in een schooljaar.
Bij ongeoorloofd verzuim kan een boete worden opgelegd van € 75,- per dag/per kind.
Bent u het niet eens met een beslissing over de vrijstelling? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij
degene die de beslissing heeft genomen.
Verlof voor therapie en behandelingen onder schooltijd
Behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie vindt plaats op indicatie, zoals ook logopedie,
fysiotherapie of orthodontie. Een bezoek aan deze behandelaars geldt als geoorloofd verzuim. De
school mag hier vrij voor geven zonder dat daarbij aangetoond hoeft te worden dat de behandeling
te zien is als onderdeel van het onderwijsprogramma.
Vrijgeven is niet verplicht.
Scholen zijn niet verplicht om kinderen tijdens schooltijd vrijaf te geven. De verantwoordelijkheid
voor het verzuim ligt zowel bij de ouders als bij de school.
37
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Afspraken vastleggen
Er is in de MR afgesproken dat de behandeltijd (de behandeling na indicatie) niet boven één uur per
week komt. Wij verwachten van ouders dat zij deze tijd niet te boven gaan en /of de behandeling
(deels) te organiseren buiten schooltijd.
Wanneer ouders en leerlingen de afgesproken maximale behandeltijd overschrijden, vindt
verschuiving plaats van geoorloofd naar ongeoorloofd verzuim en kan de leerplichtambtenaar door
de school worden ingeschakeld.
Klachten
Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, of gaat er iets niet helemaal zoals verwacht.
Dat is binnen onze school niet anders. Als u van mening bent dat het anders kan, dan kunt u dit in
eerste instantie bespreken met de leerkracht(en) van uw kind. Ook de directie is aanwezig om naar
uw verhaal/ klacht te luisteren. Hiervoor willen we graag tijd maken. Het is daarom handig om even
een afspraak te maken. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school
kunt u in goed overleg oplossen. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u contact
opnemen met het College van Bestuur van Stichting Flore via telefoonnummer 072-5660200 of u
kunt een klachtenformulier via de website invullen. (www.stichtingflore.nl).
Vertrouwenspersoon
Op elke school is een vertrouwenspersoon aangesteld.
Op De Paperclip is dit Mevr. G. Veldt.
U kunt tevens terecht bij de vertrouwenspersoon van Stichting Flore, de heer R. Musman van de
Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest Holland. Ook de heer Musman gaat eerst na of door
bemiddeling een oplossing kan worden bereikt en of u eerst heeft geprobeerd het probleem met de
betrokkene of met de schoolleiding op te lossen. De heer Musman is bereikbaar onder nummer
0229-259380 of 06-52346536.
Klachtenregeling
Voor alle scholen van Stichting Flore is de Klachtenregeling van toepassing. De klachtenregeling is
alléén van toepassing wanneer het overleg met de school en het overleg met het College van Bestuur
niet tot tevredenheid heeft geleid. Met deze regeling hoopt Stichting Flore bij te dragen aan een
goede communicatie over problemen en klachten een voor alle partijen acceptabele oplossing.
De klachtenregeling van Stichting Flore kunt u downloaden van de website www.stichtingflore.nl.
Ook kunt u hier een klachtenformulier invullen.
Ernstige klachten kunnen vervolgens worden aangemeld bij de Landelijke Bezwaren-, geschillen- en
klachtencommissie voor het Katholiek onderwijs.
Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, van 9:00 – 12:00 uur bereikbaar via tel. 070 – 3925508
Geschillen en bezwarencommissie tel. 070 – 3457097 , [email protected]
De vertrouwensinspecteur van de schoolinspectie is bereikbaar via het Meldpunt
0900-1113111. U kunt hier terecht wanneer het gaat om intimidatie, fysiek en psychisch geweld.
38
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Meldcode kindermishandeling
Binnen Stichting Flore wordt het landelijk vastgestelde Protocol Kindermishandeling Dat is
vastgesteld voor alle beroepskrachten die werken met kinderen tot 19 jaar is vastgesteld door
Bureau Jeugdzorg Agglomoratie Amsterdam/ Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam
en bureau Jeugdzorg Noord- Holland/Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Noord-Holland. Dit
protocol kunt u downloaden via www.protocolkindermishandeling.
Beroepskrachten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de kinderen en
de ouders met wie zij in hun werk te maken hebben. Zij zijn degene die in actie dienen te komen als
er mogelijk sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Op De Paperclip zijn twee aandachtfunctionarissen aangesteld. Mevr. A. Kok-van den Idsert en Mevr.
B. Koster-Bolhoven. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor teamleden, ouders en
hulpverleningsinstanties bij vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Binnen Stichting Flore werken zij samen met een team van aandachtfunctionarissen voor bijscholing
en advies.
Vragen over onderwijs
Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht alle vragen via één loket binnen te laten komen. Dat
loket is postbus 51. De inspectie beantwoordt geen telefonische vragen meer van ouders. Voor
vragen over onderwijs : 0800-8051 (loket 51).
Inspectie van onderwijs: [email protected] www.onderwijsinspectie,nl
Burgemeester H. ter Heegde en wethouder Dickhof
aanwezig op de filmpremière: “Samen staan we sterk”
39
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Hoofdstuk 10 Kinderopvang
Peuterspeelzaal
Vier dagdelen per week is het mogelijk om gebruik te maken van peuterspeelzaal De Peuterclip. De
peuters wordt spelenderwijs een gericht talig aanbod gegeven. Spel is steeds de basis van de
ontwikkeling die de peuters door maken. Peuters kunnen in aanmerking voor een VVE aanbod.
Hierbij wordt uitgegaan van 4 dagdelen peuterspeelzaal, zodat de kinderen meer in aanraking komen
met de Nederlandse taal. Peuters die hiervoor in aanmerking komen, worden verwezen door het
consultatiebureau. Er is dan veelal sprake van een taalontwikkelingsachterstand.
Ook is het mogelijk om 2 dagdelen gebruik te maken van het peuterspeelzaalaanbod. De Peuterclip is
geopend op maandag- en dinsdagmiddag en op donderdag- en vrijdagochtend. Voor meer informatie
en/of aanmelden verwijzen wij u naar Stichting Kinderopvang Heerhugowaard 072 - 5712045
Buiten schoolse opvang
Stichting Kinderopvang Heerhugowaard verzorgt ook de buitenschoolse opvang voor de kinderen
van De Paperclip. Hiervoor hebben wij intern een prachtige BSO ruimte. Dagelijks kan er gebruik
gemaakt worden van BSO “De Klipper”. Door de nauwe samenwerking kunnen wij werken aan een
optimale doorgaande lijn voor de kinderen. Vanaf 15.15 uur staat er fruit en drinken voor de
kinderen klaar. Ze kunnen zelfstandig naar De Klipper gaan en hoeven niet te wachten op het
busvervoer naar één van de locaties elders in Heerhugowaard.
Ook kan er vanaf 7.30 uur gebruik worden gemaakt van de voorschoolse opvang.
Mocht u gebruik maken van een andere instelling, die de opvang voor uw kind(eren) verzorgt, dan
worden de kinderen opgevangen in het computerlokaal. Hier wordt toezicht gehouden, totdat de
kinderen zijn opgehaald. De ouders dienen de school op de hoogte te brengen door welke instantie
hun kinderen worden opgevangen.
Kinderdagverblijf
Daarnaast beschikt Stichting Kinderopvang Heerhugowaard in Brede school de Horst over
kinderdagverblijf ‘Het Ankertje’.
Het Ankertje is geopend van maandag t/m vrijdag van 7:30 uur tot 18:00 uur.
Met vragen over de opvang kunt u terecht bij Stichting Kinderopvang Heerhugowaard.
Het telefoonnummer is 072 – 5712045.
Tussen schoolse opvang
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bestaat er de mogelijkheid voor uw kind(eren) om over
te blijven. De kosten zijn € 3,00 per dag per kind bij een incidentele afname bij een structurele
afname zijn de kosten €2,20 per dag per kind. Om uw kind aan te melden voor incidentele of
structurele overblijfmomenten dient u een opgaveformulier in te vullen. Stichting Kinderopvang
Heerhugowaard verzorgt via een automatische incasso de betalingen. Voor het overblijven werken
wij samen met Stichting Kinderopvang, zij hebben pedagogisch medewerkers aangesteld, die het
overblijven op De Paperclip coördineren. Vrijwillig medewerkenden hebben een Verklaring Omtrent
40
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Gedrag (VOG) overlegd. Vanuit Stichting Flore is toezicht op kwaliteit geregeld: een TSO consulent
bezoekt de scholen en ziet toe op de kwaliteit.
Hierdoor kunnen wij ook bij de overblijf structuur en professionaliteit garanderen.
De regels en andere informatie over het overblijven, vindt u in onze jaarkalender.
Hoofdstuk 11 Praktische zaken
Abonnementen en boeken via school
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een invulformulier voor de jeugdbladen. U kunt hiermee
uw kind(eren) abonneren op deze bladen. Het formulier kan op school worden ingeleverd. De
abonnementen worden eenmalig van uw bank- of girorekening afgeschreven.
Feesten en vieringen
Jaarlijks zijn er op De Paperclip allerlei vieringen die tevens bedoeld zijn om de goede sfeer op school
te bevorderen. U kunt hierbij denken aan:
 De verjaardag van de leerkracht(en).
 Maandopeningen.
 Het Sinterklaasfeest.
 De Kerstviering.
 Carnaval
 Het Paasfeest.
 Het schoolreisje voor de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 7.
 Het schoolkamp voor de leerlingen uit groep 8.
 De afscheidsmusical van groep 8.
Hoofdluis
Luis in het haar? Kammen maar! Dat is de boodschap die GGD'en willen meegeven aan basisscholen,
kinderopvang en ouders van schoolgaande kinderen. Want naast de kinderen zelf, krijgen vooral zij
met hoofdluis te maken. De juiste aanpak kan voorkomen dat hoofdluis een hardnekkig probleem
wordt. Regelmatige controles zorgen er bijvoorbeeld voor dat een snelle behandeling mogelijk is. Zo
blijven kinderen elkaar niet besmetten.
Als een kind hoofdluis heeft, dan raadt de GGD aan het haar gedurende twee weken dagelijks te
kammen met een netenkam. Eventueel kan het kammen gecombineerd worden met een
antihoofdluismiddel. Verder is het belangrijk om ook huisgenoten te controleren en de omgeving
grondig schoon te maken. En het is verstandig om het te melden op school, bij clubjes en vriendjes.
De Infokalender
Dit is een los onderdeel van de schoolgids dat ieder schooljaar in de eerste maand wordt
meegegeven.
De reden hiervan is dat dit onderdeel informatie bevat die constant verandert.
41
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Fruit eten
“Zien eten doet eten”. Op deze wijze stimuleren wij het eten van een gezond tussendoortje.
Op woensdag, donderdag en vrijdag nemen alle leerlingen voor het pauzemoment uitsluitend fruit of
groente mee naar school.
Sponsoring
Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan de school en
waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen of hun ouders in
schoolverband worden geconfronteerd.
Schenkingen vallen niet onder het begrip sponsoring.
Stichting Flore stelt zich terughoudend op ten aanzien van sponsoring.
Het mag immers nooit zo zijn, dat het onderwijsproces afhankelijk wordt van sponsormiddelen. Voor
sponsoring gelden de volgende uitgangspunten:
 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en
doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of
lichamelijke gesteldheid van de leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de
goede smaak en fatsoen.
 Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de
onafhankelijkheid van de school in gevaar brengen.
 Sponsoring mag niet de inhoud van het onderwijs en de continuïteit van dat onderwijs
beïnvloeden.
 Sponsoring mag niet in strijd zijn met de eisen, die de school stelt aan de kwaliteit van het
onderwijs.
De afspraken ten aanzien van sponsoring worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de sponsor
en de school, zodat er duidelijkheid is over de wederzijdse verplichtingen en verwachtingen. De
overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bovenschools management. Voor de
sponsorovereenkomst geldt het instemmingsrecht voor beide geledingen van de
medezeggenschapsraad. Ouders die niet akkoord gaan met eventuele sponsoractiviteiten kunnen een
klacht indienen via de klachtenregeling van de school.
Ziekte/afwezigheid leerkracht
Wanneer een leerkracht wegens ziekte afwezig is, zorgt de directeur van de school voor vervanging.
De kinderen gaan in principe gewoon naar school. Om zoveel mogelijk structuur te bieden zullen we
altijd eerst de duo-partner vragen de groep te begeleiden of iemand die op school reeds bekend is.
Indien wij geen invaller kunnen vinden, neemt de directeur de eerste dag de lesgevende taken van de
zieke leerkracht over of worden de leerlingen over de andere groepen verdeeld. We hopen voor de
daaropvolgende dagen wel een invaller te kunnen vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal
er een groep naar huis gestuurd worden. Dit gebeurt na overleg met het schoolbestuur en de
inspectie. De ouders van de betreffende kinderen krijgen hierover zo spoedig mogelijk bericht, zodat
zij voor opvang kunnen zorgen. Ouders die problemen hebben bij het vinden van opvang kunnen met
de directie contact opnemen. Samen wordt naar een oplossing gezocht.
42
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Hoofdstuk 12 Externe contacten
Brede school De Horst
Jeugdgezondheidszorg GGD, uw kind en de school
De Jeugdgezondheidszorg van de GGD werkt preventief, dat wil zeggen: uit voorzorg. Wij nodigen
kinderen gedurende de gehele schoolperiode minimaal 3 keer uit voor een onderzoek om mogelijke
problemen in het opgroeien te signaleren. Indien wij het problemen op het spoor komen, helpen wij
u de juiste weg te bewandelen.
Als u vragen of zorgen heeft over de gezondheid en/of ontwikkeling van uw kind, kunt u een extra
onderzoek of gesprek met de jeugdarts of verpleegkundige aanvragen.
5 – 6 jarigen
Wij nodigen alle kinderen rond de leeftijd van 5 à 6 jaar uit voor een onderzoek door de jeugdarts
en de doktersassistente. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen, oren, houding, motoriek,
spraak- en taalontwikkeling.
9-11 jarigen
Alle kinderen rond de leeftijd van 9 à 10 jaar worden uitgenodigd voor een onderzoek door de
jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere gelet op hoe uw kind zich voelt en
gedraagt en hoe het in contact gaat met leeftijdsgenoten. Ook is er aandacht voor uw vragen over
het gedrag van uw kind en/of de opvoeding. Voorafgaand aan het onderzoek komt de
doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van uw kind te meten en de ogen na te
kijken. De resultaten hiervan worden door de verpleegkundige met u en uw kind besproken.
Overleg op scholen
Op sommige scholen nemen wij deel aan overleggen waarin kinderen, waar zorgen over zijn, worden
besproken. Als de GGD bij een dergelijk overleg zit op uw school, wordt u daarvan op de hoogte
gesteld door de school.
Projecten
De GGD gaat graag in gesprek met ouders, kinderen en scholen over de gezondheid en de
ontwikkeling van kinderen. Hiermee onderstrepen wij ons motto: Samen werken aan een gezond leven.
De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin en heeft nauwe samenwerking met andere
partners.
Wilt u een extra onderzoek aanvragen, of heeft u andere vragen voor of over de GGD? U kunt ons
bereiken op 088 – 010055. Zie ook: www.ggdhollandsnoorden.nl
Steunpunt opvoeding
Op de Paperclip is er eenmaal per twee weken een spreekuur van Steunpunt Opvoeding. Het
Steunpunt is voor ouders, verzorgers en beroepskrachten die vragen hebben over het opvoeden of
de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar.
Het Steunpunt biedt de mogelijkheid voor opvoedkundig advies. U kunt hiervoor telefonisch een
afspraak maken. De pedagogisch medewerker zal samen met u kijken welke oplossingen passend zijn
voor uw opvoedingsvraag of probleem. Alle adviezen van het Steunpunt zijn gratis. Informatiefolders
zijn aanwezig op school en kunt u kosteloos meenemen.
Voor het maken van afspraken kunt u bellen met de GGD, afd. Jeugdgezondheidszorg (072 5662661).
43
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
CJG Heerhugowaard
In het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heerhugowaard kunt u op elke werkdag tussen
8:30 uur en 16:30 uur zonder afspraak binnen lopen.
Er is altijd een goed geïnformeerde baliemedewerker aanwezig. U kunt elke vraag, zorg of
probleem aan hem of haar voorleggen. De baliemedewerker kan u gerichte informatie geven,
of kan een afspraak maken met de medewerker die u het beste kan helpen. Vragen waarvoor u
bij het CJG terecht kunt zijn o.a.:
 de ontwikkeling van uw kind
 de opvoeding
 het opgroeien
 de gezondheid
 sportclubs of andere vrije tijdsbesteding in uw buurt
 geld of schulden
 drank- of drugsgebruik
 verslavingen
 relatie met uw partner of met uw kind(eren)
Maar ook voor onderwerpen die niet in het rijtje staan geldt: u zult met elke vraag altijd door
het Centrum voor Jeugd en gezin verder geholpen worden. In het CJG werken
jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, opvoedspreekuur, (jeugd)maatschappelijk werk,
welzijnsorganisatie en onderwijs samen.
Sommige organisaties werken vanuit het CJG op de Taxuslaan, sommige organisatie werken
bepaalde dagdelen in het CJG aan de Taxuslaan.
School CJG (schoolmaatschappelijk werk)
Vanuit het CJG is er aan De Paperclip een schoolmaatschappelijk werker verbonden. Elk kind
is uniek en dat vraagt van ouders en de school een passnede aanpak. In de meeste gevallen
gaat dit vanzelf, soms zijn er echter vragen, zorgen of twijfels. Deze kunnen altijd besproken
worden met de leerkracht(en) en andersom zal/zullen de leerkracht(en) ook met u in gesprek
gegaan als er zorgen zijn.
Beide kennen tenslotte het kind. Wanneer er zorgen blijven bestaan, kunt u daarover ook in
gesprek met de school CJG-er. Voor bijvoorbeeld vragen over:
 Opvoeding en/of ontwikkeling van uw kind
 Zorgen over uw gezinssituatie, waarbij uw kind moeilijke omstandigheden moet
meemaken, bijvoorbeeld een echtscheiding, een verlies van een dierbaar persoon,
ziekte of financiële problemen.
 Twijfels over het gedrag of functioneren van uw kind, uw kind heeft bijvoorbeeld
moeite met het maken van vrienden/vriendinnen, wordt gepest of pest zelf, komt niet
goed mee op school of zit niet lekker in zijn/haar vel.
In dergelijke gevallen kan het prettig zijn als er iemand met u meekijkt en/of meedenkt. Deze
ondersteuning kan vanuit de school geregeld worden.
Door de samenwerking met andere professionels van het CJG kan de school CJG-er snel
handelen.
44
SCHOOLGIDS VAN
2014-2015
Onderwijsbegeleidingsdienst
De Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) ondersteunt de scholen. Wij werken samen met de OBD
Noordwest-Holland. Ondersteuning geschiedt meestal vanuit de locaties Hoorn of Alkmaar.
Kerstmusical december 2013 verzorgd door ouderraadsleden en teamleden.
45