Groentje - stichting aeolus farmsum

2 e jaargang - december 2014
Inkoop | Verkoop | Taxatie | Reparatie | Onderhoud | APK-keurstation
Vakkundige reparatie
met de juiste kennis
en apparatuur
Rondeboslaan 28a
9936 BK Delfzijl
Tel. 0596-630509
[email protected]
www.autobedrijfhoefsmit.nl
-2-
Van de redactie.
Aangezien we u graag op de hoogte houden van de activiteiten in ons dorp hebben we
vorige maand alvast een nieuwsbrief uitgebracht met data om te onthouden. Op deze
manier konden we rustig werken aan de laatste editie van de dorpskrant van dit jaar.
Bovendien konden we nu nog verslag doen van de Sinterklaas intocht en hoeft u daar
niet op te wachten tot eind januari.
Kopij voor de volgende editie graag voor 20 november inleveren.
U kunt kopij sturen naar [email protected] of schriftelijk t.a.v. Dorpskrant “t
Groentje, Borgshof 22, 9936 CS Farmsum
De redactie wenst u
Prettige Feestdagen en een voorspoedig en gezond 2015
IDe redactie behoudt zich het recht voor om kopij van beledigende en kwetsende aard niet te plaatsen. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor de inhoud
van de door hem of haar aangeleverde kopij.
-3-
-4-
O.V. Ambassadeurs
Elke 1e dinsdag van de maand(vanaf september) zitten de OV-ambassadeurs
van 09.00 tot 12.00 uur in het gebouw van SW&D aan de Noordersingel 1 in
Delfzijl (schuin tegenover het station). Zij geven u persoonlijk advies over het
gebruik van het openbaar vervoer. En u kunt eenmalig een proefreis maken
samen met de OV-ambassadeur. Zo raakt u (weer) vertrouwd met reizen in het
openbaar vervoer. Kom langs of maak een afspraak met hen bij het Klant
Contact Centrum van de gemeente Delfzijl via telefoonnummer 140596.
Wijziging voorrangssituatie Pijpplein.
Anderhalf jaar geleden hebben we u gemeld dat de voorrangssituatie op de
kruising Pijpplein, Molenstraat, Borgshof en het plein Pijpplein gewijzigd zou
worden. De kruising zou veranderen in een gelijkwaardige kruising, wat
betekent dat verkeer van rechts voorrang heeft. We hebben op verzoek van de
gemeente dit toen der tijd ook vermeld in de dorpskrant maar vernamen dat er
door de gemeente vervolgens geen actie ondernomen werd. Na in de afgelopen
ander half jaar diverse malen te hebben nagevraagd wanneer dit zou gaan
gebeuren, zagen we enige weken geleden dat er eindelijk werk van gemaakt
werd. DENKT U ER DUS OM!!!!!!! VERKEER VAN RECHTS HEEFT
NU DUS VOORRANG!!!!!!!!!!!!!!!
oor
Hét adres v chap
kmans
kwaliteit, va mheid!
en duurzaa
Rondeboslaan 2
9936 BK Farmsum
Tel. 0596 - 617076
[email protected]
www.dusseljee.com
> DEUREN
> HOUTEN VLOEREN
> LAMINAAT
> KOZIJNEN
> TIMMERBEDRIJF
-5-
-6-
Update van de werkzaamheden/ verbeteringen in de wijk Oosterveld
Geachte omwonende,
Op 15 september 2014 is er een bijeenkomst georganiseerd. Deze
bijeenkomst stond in het teken van het vergroenen van het terrein aan de
Rengersweg.
Tijdens de bijeenkomst is door de aanwezigen een aantal punten naar
voren gebracht die zonder meer moeten worden opgepakt, alvorens het
gesprek aan te gaan met u over het vergroenen van de Rengersweg.
Via deze mail/brief willen we hier puntsgewijs op terugkomen. Een aantal
van deze verbeteracties zijn eerder aangekondigd in de mailing van
1 oktober 2014.
Herstellen trottoir
In week 42/43 is het trottoir herstraat vanaf de hoek
Proosdij-Farmsumerzijl, voor de woningen Farmsumerzijl 45-51 langs, tot
de bocht met de Rengersweg. Langs de Rengersweg (alleen kant terrein
Rengersweg) zijn de gaten in het trottoir gedicht en herstraat.
Afvoer water
In week 40/41 hebben we het riool geïnspecteerd welke op het terrein aan
de Rengersweg, achter de woningen Proosdij 14-38, ligt. In week 44
hebben we de oorzaak van het wegspoelen van de grond en het ontstaan
van de gaten onderzocht.
Het riool onder de Rengersweg is aan vervanging toe. De planning is om
in mei 2015 te starten met het vernieuwen van het vuilwaterriool en het
leggen van een hemelwaterriool. Hiervoor zal in april een
informatiebijeenkomst georganiseerd worden. Momenteel wordt onderzocht wat de beste oplossing is om de wateroverlast aan de achterzijde
van de woningen van de Proosdij te verhelpen. Een mogelijke oplossing
zou zijn, om volgend jaar een nieuw riool en drainage achter de woningen
te leggen.
Overwaaiende zaden
Om overwaaiende zaden volgend jaar te voorkomen wordt het
-7-
braakliggend terrein aan de Rengersweg volgend jaar minimaal vier keer
gemaaid in plaats van twee keer per jaar zoals in de afgelopen jaren gebruikelijk is geweest.
Vervanging gasleidingen
Half december gaat Enexis (als de weersomstandigheden het toelaten)
starten met het vervangen van de aanvoergasleiding die in de trottoirs
liggen in de hele wijk. U wordt hier nog door Enexis van op de hoogte gebracht door een brief. Voor informatie of vragen hierover kunt u contact
opnemen met de heer Jan Makken (gemeente Delfzijl) op telefoonnummer
0596-639939.
Bodemverontreiniging
De provincie en de gemeente hebben al vele jaren achtereen onderzoek
gedaan naar de bodemverontreiniging in de gedempte Weiwerdermaar.
De loop van de gedempte Weiwerdermaar ten noorden van de Koestraat
en de Achterweg te Farmsum was al bekend. Recent bodemonderzoek in
2011 heeft uitgewezen, dat de Weiwerdermaar zich afgesplitst heeft in het
Farmsumerdiep richting het Afwateringskanaal en verder zuidwaarts heeft
gestroomd richting het Eemskanaal. Enkele percelen aan de Koestraat en
één aan de Jagerstraat bleken ernstig verontreinigd te zijn. In gezamenlijkheid hebben de provincie en de gemeente de ernstig verontreinigde locaties, waarbij sprake was van risico's voor de mens, gesaneerd.
Het overige gedeelte van de gedempte Weiwerdermaar en het
Farmsumerdiep leveren geen risico's op voor de mens.
In de bijeenkomst van 15 september jl. hebben enkele bewoners toch hun
bezorgdheid geuit over nog vermeend aanwezig zijnde
bodemverontreiniging rondom de Rengersweg. Wij zullen u hieronder uitgebreid inlichten over de resultaten van het onderzoek uit 2011. De resultaten hiervan kunt u tevens nalezen op de website van de gemeente
Delfzijl in het zoekprogramma onder "Weiwerdermaar".
Uit dit onderzoek is gebleken, dat de Weiwerdermaar ten oosten van de
Rengersweg heeft gestroomd. In het dempingsmateriaal zijn diverse boringen en peilbuizen geplaatst om zowel de bodem als het grondwater te
onderzoeken. Het betreft de volgende straten: Farmsumerzijl, Dijkrecht,
Schepperij en Kluft. Uit de boorbeschrijvingen kan men opmaken, dat de
-8-
boven- en ondergrond bestaat uit klei, zand en/of veen zonder bijmengingen van stortmateriaal, zoals puin, glas, verbrandingsafval en/of asbest.
De resultaten van het bodemonderzoek geven aan, dat er zich geen
verontreinigingen bevinden in de bovengrond. In de ondergrond is maximaal een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetroffen. In het grondwater
is een licht verhoogd gehalte aan Barium aangetroffen. Deze stoffen worden vaker aangetroffen in oude woongebieden en leveren geen risico's
op voor de volksgezondheid en/of het milieu.
Conclusie bodemonderzoek
Bovengenoemde onderzoeksresultaten geven aan, dat er zich geen
ernstige bodemverontreiniging bevindt in dit gedeelte van de gedempte
Weiwerdermaar. Ook zijn er bij de gemeente geen andere potentieel verdachte locaties van bodemverontreiniging bekend.
Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben of
beschikken over aanvullende informatie over eventueel aanwezige
bodemverontreiniging, dan kunt u contact opnemen met mevrouw van
Joolen, telefoon: 0596-639391 of [email protected]
We hopen u met dit schrijven voldoende geïnformeerd te hebben over de
voortgang van de verbeteracties die we hebben ingezet dan wel hebben
afgerond. Binnenkort bespreken we de voortgang ook met een aantal
wijkvertegenwoordigers. Daarnaast bespreken we dan de mogelijkheid
om een nieuwe bewonersbijeenkomst te organiseren waarvoor u dan weer
zal worden uitgenodigd.
Voor vragen, opmerkingen of tips kunt u contact opnemen met mij op telefoonnummer 0596-639752.
Met vriendelijke groet,
Marcel Nuninga
Projectleider, afdeling Stadsbeheer team Ingenieursbureau
Gemeente Delfzijl
Johan van den Kornputplein 10
9934 EA, Delfzijl
-9-
- 10 -
Vereniging Dorpsbelangen en Volksvermaken Farmsum
En dan is er al bijna weer een jaar voorbij. Een jaar waarin we weer diverse bijeenkomsten
hebben bijgewoond maar ook een jaar met natuurlijk onze vaste activiteiten. In de vorige
krant hadden we u willen vertellen van een gift, die de Vereniging in ontvangst mocht nemen,
PDDUKHODDVZDUHQGHIRWR¶VQLHWYDQHHQJRHGHDIGUXNNZDOLWHLW7LMGHQVKHW)HHVWURQGRPGH
molen werd ons door een inwoner een prachtige tekening aangeboden. Hieronder vindt u een
foto van de tekening.
Erik bedankt, we zijn er heel erg blij mee. Misschien kunnen we nog eens ander werk van je
exposeren in het dorpshuis????
Vrijdag 19 december organiseren we een Kerstmarkt. Het is al weer een aantal jaren geleden
dat we een Kerstmarkt hebben georganiseerd. De reden dat we hiermee gestopt waren was dat
standhouders niet meer buiten wilden staan. Nu we een aantal grote partytenten hebben
aangeschaft i.v.m. de weersvoorspellingen voor ons Feest rondom de molen en de
organisatoren van de kerstmarkt van vorig jaar hun activiteiten op een laag pitje hebben gezet,
hebben we gemeend dit weer op te moeten pakken. Terwijl ik dit schrijf hebben we al 16
aanmeldingen van standhouders met een zeer gevarieerd aanbod. Natuurlijk is ook de
Kerstman aanwezig. Voor verdere informatie, zie poster verderop in deze krant.
Vanuit het dorp hebben we vernomen dat een kerstboom op het Pijpplein toch wel erg gemist
word. Omdat een grote dennenboom nogal prijzig is en de laatste bomen die er stonden nu
niet bepaald eUJPRRLZDUHQKHEEHQZHHQLJHWLMGDOOHHQHHQ³ERRP´ELMKHWGRUSVKXLVJHKDG
1XKHEEHQZHHHQ]HOIGH³ERRP´JHNRFKWHQGH]HVWDDWRSKHW3LMSSOHLQ
- 11 -
Het bestuur van de Vereniging is al druk bezig met de organisatie van de activiteiten voor het
volgende jaar en zoals altijd beginnen we met onze ledenvergadering. Bent u lid? Noteert u
dan alvast 26 januari in uw agenda. De vergadering begint om 19.30 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
01. Opening
02. Vaststellen agenda
03. Mededelingen
04. Notulen jaarvergadering 2013 d.d. 18-02-2013
05. Jaarverslag Vereniging en Stichting
06. Jaarverslag Bewonerscommissie
07. Jaarverslag penningmeester Vereniging
08. Verslag kascommissie
09. Benoeming kascommissie
10. Vaststellen contributie
11. Dorpsbudget
12. Activiteiten 2015
13. Rondvraag
14. Sluiting
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen en Volksvermaken
Farmsum wenst u
Fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuw jaar
- 12 -
EXU
HDXVW
RHO
HQ
.25720
$//(6
SU
L
QW
HU
V
9225
8:
.$17225
RSEHU
JPL
GGHO
HQ
FDU
W
U
L
GJHV
W
RQHV
O
L
QW
HQ
EXU
HDX¶
V
+RJHO
DQGVW
HU
ZHJ
SU
HVHQW
DW
L
HPL
GGHO
HQ
%+
)DU
PVXP
SDSL
HU
ZDU
HQ
NDVW
HQ
I
DFL
O
L
W
DL
U
H
SU
RGXFW
HQ
L
QI
R#HHPVPRQGRI
QO
NDQRRU
L
QU
L
FKW
L
QJ
KHW
QL
HXZH
ZHU
NHQ
RRN
PHW
ZHEVKRS
JHEU
XL
NW
H
HQ
QL
HXZH
PHXEHO
V QX
ZZZ
HHPVPRQGRI
QO
- 13 -
Sint in Farmsum.
Op zaterdag 29 november mochten we sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen in Farmsum.
Nadat de boot aan het Zijlvest was aangekomen, werd de Goedheiligman door de voorzitter
van de Vereniging Dorpsbelangen en Volksvermaken welkom geheten en ging hij vervolgens
SHUNRHWVGRRUKHWGRUSRQGHUPX]LNDOHEHJHOHLGLQJYDQPX]LHNYHUHQLJLQJ³2SZDDUWV´XLW
Uithuizen. Rond 14.00 uur kwam de stoet bij het dorpshuis aan, alwaar de kinderen samen
met de Pieten konden dansen tijdens de Pietendisco. Dat ook de Sint, op zijn hoge leeftijd,
nog wel van een dansje houd kunt u zien op onderstaande foto.
¶V$YRQGVZDVHUYRRUGHRXGHUHNLQGHUHQ³3LHWHQELQJR´%LQJRSLHWEHGLHQGHKHWELQJR
apparaat en ook Prof. Piet bracht nog een bezoekje om lekkers uit te delen. Hoofd Piet heeft
beloofd dat ze volgend jaar zeker weer komen.
- 14 -
Wij wensen u
prettige kerstdagen
En een zeer voorspoedig
2015
- 15 -
- 16 -
Collumn
Mijn naam is Resa Bos. Ik ben een tevreden levensgenieter, vrolijk, optimistisch en vooral flexibel
en vindingrijk als moeder van 4 kinderen en trotse oma van 3 kleinkinderen. Ik ben een geboren
en getogen Groningse maar ben hier in Farmsum thuis... Ik hou van de natuur, de zee, rust, dieren
en de uitdaging elke dag uit het leven te halen wat er in zit. Mijn motto: wie goed doet; goed ontmoet. Met deze collumn probeer ik Farmsum van vrouger 'op de kaart' en 'in uw herinnering' te
zetten. Ik zou zeggen; ga mee in de tijd
Winterzonnewende... Een al duizenden jaren bestaande viering; de Joël-vieringen. Deze vieringen
duurden in vroegere tijd van 24 December tot 6 Januari. Het stond in het teken van het keren van
de zonneperiode....een feest van zoveel mogelijk licht maken DE beste wensen en een hoopvolle
oogst. Allemaal tekenen van de winterzonnewende, of hoe ze nu heet; KERST.
Kerst is namelijk een feest dat pas 381 na Christus ten teken van de geboorte van Christus is;
voorheen was ze het feest van het vieren van het 'wenden van de zon'. En het wenden van de
zon, op 21 December was van levensbelang....
Na de donkere koude winterdagen waarin niets wilde groeien en het voor de gemiddelde mens te
koud was om zich buiten te wagen, was het wel weer tijd voor de zon om haar warmte te laten
gelden en de gewassen te doen groeien. Om dit proces een tandje bij te zetten gooiden de mensen
alles in de strijd om zelf zoveel mogelijk licht en warmte te maken. Dit deed men door te feesten,
te dansen, te drinken en tegelijk zoveel mogelijk lichten te doen schijnen. Stokken met daaraan
lampen, kaarsen en vreugdevuren waren aan de orde van de dag.
Men wekte hiermee de hoop op een komende warme tijd van voorspoed en overvoed. een tijd
van groei en rijkdom. Het was een uitgestrekt feest om te danken voor al wat het voorgaande jaar
gebracht had. Een goede oogst, nieuwe familieleden, en een goed voorziend jaar.
Maar wat is het heden te dage nog? Een; de beer verkocht voor het geschoten is? een; Ieder
voor zich en God voor ons allen? Daar heeft het in elk geval veel van weg. Geld, dure cadeaus
en vooral luxe etentjes zijn nu aan de orde van de dag. Drukte, stress, inkopen en gevlieg...allemaal
verschijnselen van de hedendaagse kerst..... Maar de keerzijde van dit feest is eenzaamheid en
verlangen naar contact. Veel mensen zitten alleen met kerst; hebben geen familie of vrienden
meer. En met het mes in onze zorg zijn er in Nederland meer en meer mensen die er alleen voor
staan.
Laten we deze kerst omkijken naar elkaar, naar de ouderen, naar onze buurtjes. Breng es een
lichtje in iemands leven. Breng een bezoekje, een kerststukje, wat warmte.... Tis een kleine moeite
en kan zoveel goeds en hoop brengen. Net als toen. Tijdens deze donkere dagen is wat warmte
toch van harte welkom.
Vanuit de redactie van ons Groentje brengen wij in elk geval een warme groet, wensen we u fijne
dagen en hopen op het doorgeven van een lichtje, bij wie er dan ook bij u te binnen mag
schieten....
Een fijn en voorspoedig 2015 voor een ieder van u en namens u dit jaar misschien bij 1 iemand
extra.......
- 17 -
D.C. ’t Molentje.
Beste mensen.
Wij willen u laten weten dat we zijn begonnen met een aantal dart toernooien te organiseren.
16-11-2014 was ons eerste dart toernooi en het was super gezellig.
Helaas was de opkomst wat aan de lage kant, maar dat mocht de pret niet drukken. De uitslag
was als volgt:
Eerste plaats Corrie Bonthuis.
Tweede plaats Johan Schanssema.
Derde plaats Lars Van Dijk en Maikel.
Hoogste finish Dennis Thies.
We gaan in het jaar 2015 meer van deze dart toernooien organiseren omdat we de club willen
promoten, maar vooral om ons plezier in het spelletje uit te dragen en te delen met mede darts
liefhebbers.
Als u ook van het spelletje houdt of een keer kijkje wilt nemen dan bent u van harte welkom bij
DC `t Molentje, op één van bovenstaande toernooien of op onze reguliere dartavond in
dorpshuis Aeolus, Borgsom 22, te Farmsum. Onze vaste dart avond is op woensdag avond en
we beginnen om 19.30 uur.
Met vriendelijke groet.
Dennis Thies
Werkgroep 5 mei.
Het lijkt misschien nog heel ver weg, maar toch wordt er al hard gewerkt
aan de invulling van 5 mei 2015. Het is immers een jubileum jaar en dat
gaat natuurlijk landelijk gevierd worden. Onze gemeente werkt dit jaar
samen met de organisatie van de stad Groningen. Voor een te maken
documentaire en een scholenproject is men op zoek naar
“ooggetuigen”. Het gaat hierbij om mensen die de oorlog en met name
de bevrijding bewust hebben meegemaakt en hierover willen en kunnen
vertellen. Deze mensen kunnen zich melden bij mevrouw H. Prohl van
de afdeling communicatie van de gemeente Delfzijl. [email protected]
of telefonisch via het gemeentehuis.
Voor het Bevrijdingsfeest hebben we inmiddels een band en we zijn
druk doende met de organisatie rondom het halen van het
Bevrijdingsvuur uit Wageningen.
Eind januari hopen we u nog meer informatie te kunnen verstrekken,
misschien zelfs al wel een definitief programma .
Als Werkgroep wensen we u prettige kerstdagen en een goed uiteinde.
- 18 -
Vanuit het dorpshuis.
Op vrijdag 19 december zijn we tijdens de kerstmarkt natuurlijk geopend voor
een hapje en drankje.
Zo op het eind van het jaar willen we onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet
en wensen we hen, onze bezoekers en u allen
Prettige Kerstdagen
en een voorspoedig en gezond Nieuw Jaar
Het dorpshuis is van 20 december 2014 tot en met 4 januari 2015
gesloten.
- 19 -
ACTIVITEITEN DORPSHUIS
Maandag:
14.00-16.00 uur Handwerken
19.00-23.00 uur Computerclub Farmsum
Dinsdag::
14.00-17.00 uur Klaverjassen
18.30-19.30 uur Slankclub
19.45-21.15 uur Line dance groep Farmsum
Woensdag : 19.30-23.30 uur Darten
Donderdag: 14.00-16.30 uur Reumasoos (2 wekelijks)
19.30-22.00 uur Handwerken
Vrijdag::
20.00-24.00 uur Klaverjassen
Zaterdag:
19.30 -23.00 uur Bingo (zie data hieronder)
19.00 -21.00 uur Kinderbingo (zie data hieronder)
Data bingo 2015: 24-01 / 28-02 / 28-03 / 25-04 / 30-05 /
27-06 (deze laatste onder voorbehoud)
Data kinderbingo 2015: volgen z.s.m.
Data computerclub 2015: 05-01 / 02-02
Voor inlichtingen over de activiteiten van het dorpshuis
kunt u bellen met E. v.d. Laan,
telefoonnummer: 0655970260
of een e-mail naar
[email protected]
- 20 -