dicht maar weten niet hoe

GREENPEACE BELGIQUE ASBL
GREENPEACE MORNING RTV
28877
Het Nieuwsblad
445
13.11.2014
Circulation: 295041
8f78ac
Page: 21
AVE: 18245,00 €
We willen kerncentrales
dicht maar weten niet hoe
Internationaal Energieagentschap
waarschuwt voor kostprijs
en gevaren van kernuitstap
De afbouw van
kerncentrales
wereldwijd
Bijna 200 van de 434 kerncentrales in de wereld
gaan tegen 2040 met pensioen Dat blijkt uit een
rapport van het Internationaal Energieagent
schap Maar om die allemaal te ontmantelen is
meer dan 80 miljard euro nodig zegt het agent
schap Bovendien weten we nog altijd niet hoe
we dat veilig kunnen doen
J0NAS MAYEUR
Het Internationaal Energie
agentschap IEA
dat bestaat
uit experts uit 26 landen windt
er geen doekjes om Als we zo
als gepland tegen 2040 bijna
200 kerncentrales willen ont
mantelen dan is 80 miljard
euro nodig De wereld is onvol
doende voorbereid op de kern
uitstap zegt het IEA In de laat
ste 40 jaar zijn maar tien kern
centrales gesloten Daardoor
hebben we te weinig kennis
over een veilige ontmanteling
van
een
nucleaire
installatie
gen in 2022 en 2023 De drie
De kernuitstap is vooral een
Europees fenomeen De meeste
van de kerncentrales die de ko
actief afval
60 procent kernenergie bij
België plant nog steeds om zijn
zeven kerncentrales 3 in Doel
en 4 in Tihange te sluiten tegen
kel land weet raad met dat af
val zegt Eloi Glorieux energie
specialist van Greenpeace On
danks uitgebreid onderzoek is
er geen wereldwijd erkende me
thode voor de berging ervan
Het is dan ook een haast on
China Rusland en India willen
net meer kernenergie produce
ren Tegen 2040 komt er zo
2025
Dat staat in het federale
regeerakkoord
Volgens
de
meest recente wet op de kern
uitstap gaat de eerste kerncen
trale Doel 1 al dicht in februari
2015 Daarna komt Doel 2
in
van de
kerncentrales wereldwijd
gesloten worden
ongeveer 200 centrales goed voor
200 gigawatt
laatste in 2025 Er rest ons dus
Tijd dringt
mende jaren met pensioen gaan
staan in Europa Landen als
we tegen 2040 met 700 000 ton
opgescheept zitten En geen en
©AuxiPress s.a./n.v.
december 2015 De andere vol
lek uitsluiten
Die onduidelijkheid maakt dat
de kostprijs net zo goed nog ho
ger kan liggen
Een van de grootste problemen
is de berging van hoogradio
Het IEA schat dat
Tegen 2040 zal 38
mogelijke klus zegt Glorieux
Plutonium is levensgevaarlijk
Een minieme blootstelling geeft
je gegarandeerd longkanker Je
kan het onder de grond stoppen
maar het duurt 240 000 jaar
voor de straling gehalveerd is
Wie kan in zo n lange tijd een
nog maar weinig tijd om de ont
mantelingvoor te bereiden ten
zij de nieuwe regering alsnog te
rugkomt op de uitstap Coalitie
partner N VA overweegt zelfs
nieuwe kerncentrales
België wel klaar
Greenpeace raadt aan om de
kerncentrales stop te zetten
zonder ze te ontmantelen in af
wachting van een betere metho
de
om
het
afval
te
verwer
ken Maar volgens expert Na
thal
Severijns
van
de
KU Leuven heeft België als een
van de weinige landen net wel
de nodige knowhow Het Stu
diecentrum voor Kernenergie in
AuxiPress s.a./n.v. Parc Goemaere Chaussée de Wavre 1945 Waversesteenweg B­1160 Bruxelles/Brussel
T +32(0)2 514 64 91 F +32(0)2 514 64 92 [email protected] www.auxipress.be
Mol is zelfs wereldautoriteit op
dat vlak zegt Severijns Het
centrum dankt zijn kennis aan
de ontmanteling van een onder
zoeksreactor
Volgens Severijns ligt in Mol
ook al het terrein klaar waar het
hoogradioactief afval veilig kan
worden geborgen Er is 25 jaar
onderzoek gedaan naar de stabi
liteit van de kleilagen daar En
de hoeveelheid afval is beperkt
Per kerncentrale gaat het
om zes a zeven containers
Ook financieel staat België er
goed voor met een fonds voor
ontmanteling waaraan Electra
bel bijdraagt Het bedrijf maakt
bovendien forse winst
nu de
kerncentrales zijn afgeschre
ven Daar kan het gerust nog een
groter deel van afdragen zegt
Severijns
Page 1 / 1