III.A.1.04. 12/2014 CONTRACTVERBREKING VOOR

Gegevens verwijderen
CONTRACTVERBREKING VOOR WERKNEMERS MET OPZEGTERMIJN
VAN MINDER DAN 30 WEKEN
(met schadeloosstelling)
De werkgever
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
vertegenwoordigd door ................................................................................................
(1)
in de hoedanigheid van ................................................................................................
(2)
betekent bij deze aan de werknemer
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
, om ........
dat hij hem/haar ontslaat heden ........
(1)
(2)
uur
(3)
Een vergoeding, overeenstemmend met een opzeggingstermijn van ........ maanden / ........ weken / ........
(4)
kalenderdagen zal op de gebruikelijke wijze uitbetaald worden, samen met het nog verschuldigde loon van de
(5)
lopende betaalperiode.
Opgemaakt in 2 exemplaren te ...............................
, op ...............................
Handtekening van de werknemer,
Handtekening van de werkgever,
..........................................
.........................................
De werkgever formuleert aan bepaalde werknemers die op het moment van het ontslag reeds 45 jaar en
tenminste 1 jaar ononderbroken in dienst zijn een concreet outplacementaanbod, behoudens in geval van de
uitzonderingen voorzien bij wet of sectoraal akkoord.
(1)
(2)
(3)
(4)
Naam, voornaam (of benaming) en adres invullen.
Voor vennootschappen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid.
Datum en uur waarop de overeenkomst verbroken wordt.
De schadeloosstelling stemt overeen met het brutoloon van de wettelijke of de afwijkende opzeggingstermijn.
In het geval van outplacement in het kader van 45-plussers, dient het aanbod binnen de 15 dagen na het einde van de
arbeidsovereenkomst te gebeuren.
(5) Schrappen wat niet van toepassing is.
III.A.1.04.
12/2014