TiGenix voltooit patiëntenrekrutering voor de Europese fase III

PERSBERICHT
TiGenix voltooit patiëntenrekrutering voor de
Europese fase III-studie van Cx601
vroeger dan gepland
Leuven (BELGIË) – 12 november 2014 – TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG), een
geavanceerd
biofarmaceutisch
bedrijf
gespecialiseerd
in
de
ontwikkeling
en
commercialisering van innovatieve behandelingen op basis van zijn interne platform van
allogene, geëxpandeerde, van vet afgeleide stamcellen voor ontstekings- en autoimmuunziekten, kondigde vandaag aan dat het de patiëntenrekrutering heeft voltooid voor zijn
fase III-studie van Cx601 in Europa voor de behandeling van complexe perianale fistels bij
patiënten met de ziekte van Crohn.
De studie is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase III-studie, opgezet om
de werkzaamheid en veiligheid te bevestigen van Cx601 in de behandeling van complexe perianale
fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn. Voor de studie werden meer dan 278 patiënten
gerekruteerd in 51 centra in 7 Europese landen en Israël. Het primaire eindpunt van de studie is de
remissie van de fistelaandoening, gedefinieerd als 100 % genezing van de kanalen. De eerste
volledige analyse van de resultaten zal gebeuren op 24 weken, met een follow-up analyse op
52 weken na de behandeling. De evaluatie van de genezing omvat zowel een klinische beoordeling
als bevestiging via MRI (geen abcessen groter dan 2 cm²). Deze pivotale studie is bedoeld om de
Europese vergunning voor het in de handel brengen te kunnen aanvragen en moet ook als
belangrijke ondersteunende studie kunnen dienen voor de goedkeuring in andere gebieden, met
inbegrip van de VS.
"Ik ben blij te kunnen aankondigen dat TiGenix de patiëntenrekrutering voor deze belangrijke studie
vroeger dan verwacht heeft voltooid", zei Eduardo Bravo, CEO van TiGenix. "De klinische resultaten
worden verwacht in het derde kwartaal van 2015. Bij positieve resultaten wil TiGenix een aanvraag
tot vergunning voor het in de handel brengen indienen bij het EMA in het begin van 2016, zodat een
beslissing van de Europese Commissie het in de handel brengen van het product in Europa mogelijk
zou maken in 2017."
Na de positieve feedback die we kregen op een vergadering met het Center for Biologics Evaluation
and Research binnen de Food and Drug Administration (FDA), gaat TiGenix verder met de
ontwikkeling van Cx601 voor de Amerikaanse markt. De onderneming zal later dit jaar de
technologieoverdracht naar een in de VS gevestigde contractuele productieorganisatie (CMO)
starten. Eveneens tegen het einde van dit jaar zal TiGenix een Special Protocol Assessment (SPA)
aanvragen bij de FDA om een aanvraag te kunnen indienen voor een investigational new drug (IND)
voor een fase III-studie in de Verenigde Staten. Dat SPA-dossier zal worden voorbereid door de
onderneming in samenwerking met haar Amerikaanse advisory board van Noord-Amerikaanse
klinische experts in de gastro-enterologie en ontstekingsziekten van de darmen. Als de fase III-studie
in de VS succesvol is en de Europese fase III-studie positieve resultaten oplevert, zou de
onderneming bij de FDA een Biologics License Application (BLA) kunnen indienen.
De ziekte van Crohn is een chronische darmontsteking waarbij ongeveer 10% van de patiënten
complexe fistels ontwikkelt. Jaarlijks zijn er in Europa en de VS ongeveer 100.000 nieuwe gevallen.
Een fistel is een abnormaal kanaal tussen twee oppervlakken en een perianale fistel is een kanaal
tussen de perianale ruimte en het epitheliale oppervlak naast de anus. Een complexe perianale fistel
is een ernstige aandoening, die de anale sluitspier aantast, verschillende kanalen kan hebben, en
geassocieerd is met een perianaal abces. Wie lijdt aan de aandoening is vaak niet in staat om
gewone dagelijkse activiteiten uit te oefenen en ervaart een significante afname van zijn
levenskwaliteit als gevolg van de terugkerende aard van de aandoening. In het algemeen
ondervinden patiënten veel ongemak, pijn en schaamte. In veel gevallen hebben ze significante
psychologische problemen, die bijkomende behandeling vereisen. Dit creëert een aanzienlijke
bijkomende belasting voor de gezondheidszorgsystemen. Op langere termijn lopen deze patiënten
een verhoogd risico op het ontwikkelen van anaal epitheliaal carcinoom. De huidige
behandelingsmogelijkheden – antibiotica, immunosuppressiva en biologische geneesmiddelen – zijn
voornamelijk symptomatisch en bieden geen oplossing op lange termijn. Het risico op recurrentie is
hoog. In ernstige gevallen kan een chirurgische ingreep noodzakelijk zijn, met een verhoogd risico
van anale incontinentie.
Voor meer informatie
Richard Simpson
Senior Consultant, Comfi sprl
T: +32 494 578 278
[email protected]
Over Cx601
Cx601 is een suspensie van allogene geëxpandeerde van vetweefsel afgeleide stamcellen (eASC's)
die lokaal worden toegediend via een intralesionale injectie. Cx601 wordt ontwikkeld voor de
behandeling van perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn. De ziekte van Crohn is een
chronische darmontsteking waarbij patiënten complexe perianale fistels kunnen krijgen waarvoor
momenteel geen doeltreffende behandeling bestaat. In 2009 werd Cx601 door de Europese
Commissie erkend als weesgeneesmiddel voor de behandeling van anale fistels en erkende zo de
slopende aard van de ziekte evenals het gebrek aan behandelingsopties. In een fase II klinische
studie toonde Cx601 doeltreffendheid na 24 weken voor 56% van de behandelde fistels, wat twee
keer meer is dan de huidige standaard (TNF-remmers). De doeltreffendheid werd gemeten als de
volledige sluiting en re-epithelisatie van de fistels die werden behandeld met afwezigheid van
drainage. Daarnaast vertoonde 69,2% van de patiënten een vermindering in het aantal aanvankelijke
drainagekanalen. De studie bevestigde ook de veiligheid van het gebruik van allogene stamcellen
voor de behandeling van perianale fistels. Op basis van deze resultaten vroeg TiGenix het
wetenschappelijk advies van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) over de toekomstige
ontwikkeling van Cx601. TiGenix startte daarop met een gerandomiseerde, dubbelblinde,
placebogecontroleerde fase III-studie in Europa en Israël ontworpen om te voldoen aan de vereisten
opgelegd door de EMA. Deze pivotale studie is bedoeld om de Europese vergunning voor het in de
handel brengen te kunnen aanvragen en moet ook als belangrijke ondersteunende studie kunnen
dienen voor de goedkeuring in andere gebieden, met inbegrip van de VS. Het primaire eindpunt van
de studie is de remissie van de fistelaandoening, gedefinieerd als 100% genezing. De studie heeft
een eerste volledige analyse van de resultaten na 24 weken met daarna een verdere analyse 52
weken na de behandeling. De evaluatie van de genezing omvat zowel een klinische beoordeling als
bevestiging via MRI (geen abcessen van groter dan 2 cm²). De rekrutering van de volledige
steekproef van patiënten was voltooid in het vierde kwartaal van 2014. Het eerste klinische rapport
wordt verwacht in het derde kwartaal van 2015. Bij positieve resultaten wil TiGenix een aanvraag tot
vergunning voor het in de handel brengen indienen bij het EMA in het begin van 2016. TiGenix
bereidt momenteel de ontwikkeling van Cx601 voor de Amerikaanse markt voor. De onderneming
heeft de intentie om een contractuele productieorganisatie (CMO) in de VS aan te stellen met wie het
dan de technologieoverdracht wil starten om Cx601 in de VS te kunnen produceren. De onderneming
zal een Special Protocol Assessment (SPA) aanvragen bij de Food and Drug Administration (FDA)
om zich ervan te vergewissen dat de opzet van een nieuwe fase III-studie, uit te voeren in de VS,
overeenkomt met de vereisten van het agentschap voor de toekomstige goedkeuring van Cx601.
Over TiGenix
TiGenix NV (Euronext Brussel: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in
de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve behandelingen op basis van zijn interne
platform van allogene, of van donoren afgeleide, geëxpandeerde, van vet afgeleide stamcellen of
eASC's voor ontstekings- en auto-immuunziekten. Momenteel zitten twee producten van dit
technologieplatform in de klinische ontwikkelingsfase. Cx601 zit in fase III voor de behandeling van
complexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn. Cx611 zit in fase IIb voor vroege
reumatoïde artritis en in fase Ib voor ernstige sepsis. TiGenix heeft tevens ChondroCelect
ontwikkeld, een autoloog celtherapieproduct voor het herstel van kraakbeenletsels in de knie en het
eerste geneesmiddel voor geavanceerde therapie (Advanced Therapy Medicinal Product of ATMP)
dat werd goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Sinds juni 2014 heeft Sobi
de exclusieve marketing- en distributierechten voor ChondroCelect voor de Europese Unie (behalve
Finland, waar het wordt verdeeld door Finnish Red Cross Blood Service), Noorwegen, Rusland,
Zwitserland en Turkije, en de landen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De hoofdzetel van
TiGenix is gevestigd in Leuven (België) en het bedrijf heeft tevens activiteiten in Madrid (Spanje).
Meer informatie is beschikbaar op www.tigenix.com
Toekomstgerichte informatie
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen en schattingen bevatten met betrekking tot de
verwachte toekomstige prestaties van TiGenix en de markt waarin het bedrijf actief is. Enkele van
deze verklaringen, voorspellingen en inschattingen kunnen herkend worden aan de hand van
bepaalde bewoordingen zoals ‘gelooft’, ‘verwacht’, ‘neemt zich voor’, ‘plant’, ‘streeft na’, ‘raamt’, ‘kan
misschien’, ‘zal’, ‘blijft’, en andere vergelijkbare uitdrukkingen. Deze gaan over zaken die geen
historische feiten zijn. Zulke verklaringen, voorspellingen en schattingen steunen op verschillende
veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere
factoren, die redelijk geacht werden toen ze gemaakt werden, maar die achteraf ook onjuist kunnen
blijken te zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen het gevolg zijn van
factoren waarop TiGenix geen vat heeft. Bijgevolg kunnen de werkelijke resultaten, financiële
toestand, prestaties of verwezenlijkingen van TiGenix of van de sector aanzienlijk verschillen van de
toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen waarvan in deze verklaringen en schattingen
expliciet of impliciet gewag wordt gemaakt. Vanwege deze onzekerheden kan er geen garantie
gegeven worden met betrekking tot de nauwkeurigheid of redelijkheid van die vooruitziende
verklaringen, voorspellingen en schattingen. Daarenboven zijn toekomstgerichte verklaringen,
voorspellingen en schattingen slechts geldig vanaf de publicatiedatum van dit document. TiGenix
wijst elke verplichting af om alle vooruitziende verklaringen, voorspellingen of schattingen te
actualiseren om eventuele wijzigingen te weerspiegelen in de verwachtingen van TiGenix of
veranderingen van gebeurtenissen of omstandigheden waarop zulke verklaringen, voorspellingen of
schattingen steunen, behalve als dat verplicht is door de Belgische wetgeving.