Afdeling 10 Noord Oost Nederland.

Afdeling 10 Noord Oost Nederland.
Secretaris:
Annette Dokter
Munnekemoer Oost 30
9561 NP Ter Apel
Tel: 0599-587648
[email protected]
www.npoafdeling10.nl
Verslag bestuursoverleg 25 september 2014.
Afwezig: Richart Joling.
1. Opening.
Ton opent het overleg en heet iedereen welkom.
Ton is bedreigd door een anonieme beller. Op zaterdag gebeld met de
bedreiging en op zondag terug gebeld om zijn excuus aan te bieden. De
jongeman had 36 late jongen mee en had er op zaterdag 24 terug. Zondag
zijn de meeste wel nagekomen.
2. Verslag van de vorige keer d.d. 4 september en actielijst.
Opm. Jeffrey en Richart hebben aangegeven te stoppen met hun
bestuursfunctie. Afgesproken wordt dat er in maart 2015 bestuursverkiezing is
en dat beide tot dan blijven.Ton zal het wel benoemen in de ALV van 17
oktober.
3. Ingekomen stukken/ mededelingen.




Verdwaalde duiven: - doorgesproken met de vervoerscommissie. De
lijsten zijn nog niet in het bezit van het bestuur. Bespreken met de
vervoerscommissie.
Mail/brief dhr Kalwij- dhr Kalwij zal een brief krijgen van het bestuur.
Automatiseringscommissie:- uitgenodigd 23 oktober. Graag 1 persoon
van de automatiseringscommissie mee naar het overleg met
Compuclub.
Voorzittersoverleg N.P.O.:- Ton is geweest. Versteviging van
bestuursfunctie en bestuur van het N.P.O. Afdeling 10 kiest voor
decentralisatie, vrijwilligers van het N.P.O. hebben het druk genoeg op
de huidige taken te realiseren. Uitbreiding (professionalisering van het












N.P.O.) in een krimpsenario is geen goede zaak, wordt te duur.
Afdeling 10 kreeg bijval van afdeling 4 en afdeling 11.
Lossingsbeleid: afdeling 4 en afdeling 10 hebben grote vraagtekens
gezet bij IWB. Het beleid binnen beide afdelingen is goed zoals het nu
is. Opm. geef IWB een andere inhoud en structuur. Dhr van Dam heeft
ook aangegeven te stoppen met IWB. Voorstel is om de
lossingscommissies te scholen/opleiding in de winter.
Afdeling 10 en 11 zijn in overleg met ZIMOA om de lossingscommissie
te scholen in de winter.
Een aparte overleg plannen voor de pre-adviezen.
NKD:- Hans Oosterhof stopt na 6 jaar met de NKD. Komt hij in
aanmerking voor een zilveren speld. Teun gaat dit regelen.
Reumavlucht: Cheques zijn alleen in te leveren bij reisbureau in Borger.
Website: -Machiel wil het wel tijdelijk doen totdat er iemand is die dit
definitief wil doen. Adri gaat Aart Bakker vragen.
Rayoncommissie:- kijken naar de stukken van het vlieggebied. Veel
onrust onder de leden. Adviezen van dhr Coolen moeten worden
meegenomen. Uitgangspunten moeten terug komen.
Onderliggend spel is vrij.
Aanschaf nieuwe trailer:- Adri en Ton zijn bij Elenbaas wezen kijken.
De prijs inclusief btw is € 86.000,- . Trailer heeft binnen gestaan, is 9
jaar oud en komt uit Engeland. Ter vervanging van de kuststrooktrailer.
Dode duif in de mand: ter kennisgeving.
Aanvraag de Marnevliegers: Teun regelt dit verder, aantoonbaar
maken.
Ver.0128:- geen overlap in de Wilp. Kleine club van 9 leden w.s. gaan
er 4 leden naar Niedap/Marum.
4. Concept vliegprogramma.
Commissie houdt zich vast aan hun ideeën, wordt zo ter stemming gebracht in
de ALV.
5. Kampioenschappen
Voorstel van Pieter wordt in de ALV besproken.
6. Punten van de penningmeester
Feestmiddag is van 16:00 uur tot 20:00 uur.
Stamppotbuffet in 3 groepen. Starten met koffie en gebak. Er zijn 3 soorten
stamppot zuurkool, hutspot en boerenkool. Kosten zijn € 16,50 p.p. inclusief
drinken € 35,- p.p. Leden betalen € 10,- p.p.
7. Sluiting
Ton sluit het overleg en bedankt iedereen voor zijn inbreng.