Adjutor, de Canninefaat

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University
Nijmegen
The following full text is a publisher's version.
For additional information about this publication click this link.
http://hdl.handle.net/2066/26322
Please be advised that this information was generated on 2015-01-30 and may be subject to
change.
ADJUTOR, DE CANNINEFAAT
door
H; B R U N S T IN G
(Leiden)
(Pl. IX)
H et is al meer dan vijf jaar geleden dat, in juli 1951, de
H eer A. A, Tadem a te Heemstede mij een foto toezond met
de opmerking: „Dit vonden we in Tipasa, A l g e r i j e A f ge­
heeld was een steen, waarop ,,en relief'7 een ruiter in vlie­
gende galop naar rechts, die met beide handen een speer velt,
met daaronder een inscriptie. De eerste regel,
deed het
monument lcennen als een grafsteen. Ook de volgende regels
kwamen op de foto nog vrij goed uit: men las, als men de
afkortingen aanvulde: A D IV T O R IS E Q (V IT IS ) A F (7)
P R I(?) C A N . . N A F A T IV M V IX . ., de rest was, althans
op de foto, minder goed leesbaar en zoals wij straks zullen
zien, ook niet gemakkelijk te verklaren. M aar aan het be­
gin stond dan toch maar zonder enige twijfel het woord
C A N {E )N A F A T IU M en er was in elk geval te lezen dat
een zekere Adjutor, een C an(e)nafaat, die blijkbaar op de
steen stond afgebeeld, als ruiter gediend had in het Romeinse
leger en onder de grafsteen begraven lag»
Op mijn verzoek om meer gegevens kreeg ik van de heer Tadema
een afbeelding („afb. 28”) uit een ongenoemd drukwerk, ditmaal veel
duidelijker vooral wat de laatste regels van de inscriptie betreft. Men
verzocht mij verder inlichtingen omtrent de betekenis hiervan, om die
in een artikel te verwerken. Door beschadigingen van de steen was
de tekst echter niet overal even duidelijk, hier en daar ook ongewoon,
zodat ik met veel voorbehoud een zeer voorlopige lezing met vertaling
terugzond, voornemens om nog eens naar Tipasa te schrijven om de
juiste tekst. Hiervan is echter nooit iets gekomen.
Wel verscheen er een artikel van Mevrouw J. T a d e m a - S p o r r y
(1952) over het Romeinse Tipasa, „De eerste Nederlander in NoordAfrika”, waarin mijn lezing van de inscriptie, zonder vertaling maar
mét enige verklaring, is opgenomen, samen met een afbeelding van
de steen temidden van spookachtige figuren uit de Romeinse oud­
heid. Intussen bleek de steen, naar aanleiding van een studie door
P. M. D u v a l (1946 p. 180 e.v., fig. 25, pl. 14), ook al genoemd in
het tijdschrift Fasti Archaeologici iTl, 1948, no. 3512. De míj destijds
toegezonden gedrukte afbeelding bleek afkomstig uit een kleine gids
van Louis Leschi (1950), Directeur des Antiquités de PAlgérié. In
een lezing te Leiden in 1954 vertoonde P. Salama de grafsteen als
lichtbeeld en gaf daarbij enig commentaar, maar ook hij had nog
geen vaststaande lezing.
Tenslotte verscheen in hetzelfde jaar een publicatie door de Colonel
J. Baradez (1954), ontdekker van de grafsteen, waarin deze steen
uitvoerig wordt beschreven en de inscriptie geheel is gelezen, vertaald
en gecommentarieerd (pp. 119-122, Ph. 12). Ik meen er goed aan te
doen dit alles aan de lezers van „Westerheem” door te geven.
De grafsteen is in 1947 gevonden in het amphitheater van
Tipasa, w aar een deuropening dichtgezet was met van elders
22
aangebracht bouwmateriaal waaronder deze en andere graf­
stenen. Dit laatste schijnt gebeurd te zijn bij een restauratie
in de 4de eeuw n, Chr.. De steen is 90 cm hoog, 52^58 cm
breed en 52 cm dik; het materiaal is een grove, geelachtige
kalksteen, In het bovengedeelte is een uitgediept vlak van
47 X 29 cm, waarin „en relief ’ een ruiter die in galop een
charge naar rechts uitvoert met de lans bijna horizontaal op
een niet afgebeelde vijand gericht. Zijn krullend haar is on­
gedekt, naar het schijnt draagt hij een korte ringbaard, hij
is gekleed in een tunica met korte mouwen, die over een
gordel iets overbloest. Een mantel, door de snelle vaart van
de ruiter fladderend in de wind, wordt op de rechter schouder
door een schijfvormige fibula vastgehouden en bedekt linker
schouder en borst.
Rechtop zittend, met iets voorovergebogen hoofd, houdt de
ruiter zijn lans met beide handen vast; de rechterhand is ver
achteruit gebracht om dadelijk krachtig te kunnen toestoten.
De lans, „contus” , is iets naar beneden geneigd en voorzien
van een vrij grote spits. De steenhouwer heeft de techniek
van het hanteren goed geobserveerd; zo omklemmen bv. de
vingers de schacht en zijn de duimen naar voren gestrekt
langs de schacht. M et zijn knieën bestuurt de ruiter zijn paard.
Uit de plaatsing van de benen van het paard kan men zien,
dat de ruiter dadelijk na het gebruik van de lans naar links
zal afzwenken. Evenals de mantel fladdert ook de staart van
het rijdier in de wind. De thans afgebroken oren van het dier
waren naar voren gericht, gespitst op geluiden van de kant
van de vijand; de manen zijn steil „en brosse” geknipt, Ook
het paardetuig, w,o. de loshangende teugels, is nauwkeurig
aangegeven.
De inscriptie in zeven regels leest BARADEZ als volgt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
(blad)
D•
M •
(blad?)
ADI VTORIS
EQ
A L - P R I ‘C A N I N A
FATIVM
VI - X X X XI M I L
A N X X I I I
P R O • I B *I P S I
B E N E M E ‘C A B A N V S ‘ HE*
P O
De omlijsting heeft afmetingen van 47J X 394 cm, de letterhoogte bedraagt 4 i cm, in de beide laatste regels 3 a 3è cm.
In regel 3 is de L van A L minder duidelijk door fouten in
de steen, hoewel de lezing zeker is, Ook tussen de letters
CAN en N A aan het slot van regel 3 bevond zich een natuur^
lijke fout in de steen, zodat de steenhouwer deze plek open
gelaten heeft. De rechter poot van de eerste N is iets ver­
lengd zodat men kan lezen: C A N IN A , maar de mogelijkheid
is niet uitgesloten, dat men C A N N A F A T IU M moet lezen.
23
De naam van dit volk komt in de inscripties vaak voor als
Cannanefates, maar ook als Cannefates, zoals bv. op een
diploma uit het jaar 148 (BYVANCK, 1935, p. 450 no+ 1109);
Tacitus heeft het, althans in het enige handschrift van zijn
Annalen dat ons nog rest, over Canninefates, die als hulp­
troepen tegen de Friezen streden, in het jaar 28 (Annales
IV.73) ( B y v a m c k , 1931, p . 273; 1935, p . 466; 1943, p. 513),
In regel 4 staan aan het slot, na de M, twee kleinere letters:
I en L, tegen het kader aangedrukt. In regel 5 is de lezing
PR O . IB *IPSI zeker, maar moeilijk te verklaren. Een S
schijnt voor IB te zijn vergeten door de steenhouwer.
B a r a d e z vult de afkortingen aan tot: P R O (curante) (s)IB (i)
IPSI. Deze lezing wil mij niet bevredigen. In regel 6 kan men
de tweede B desnoods ook als P lezen. Als geheel aangevuld
krijgt men dus:
D (is) M (anibus) / A D IU T O R IS , E Q (uitis) /. AL(ae)
PRI(m ae) C A N IN A / F A T IU M , V l(x it) (annis) XXXXI,
M IL (itavit)' / A N (nis) XXIII, PR O (curante?) (s?)IB(i?)
IPSI / B E N E M E (renti) C A B A N U S H E (res) J P O (suit):
„Aan de schim (men) van Adjutor, ruiter van de eerste af­
deling hulptroepen der ruiterij van Caninafaten; hij leefde
41 jaren, was 23 jaar onder dienst; voor zichzelf heeft hij
(deze steen) laten verzorgen (?)'; Cabanus, zijn erfgenaam,
heeft die voor (zijn vriend) die het wèl verdiend heeft, ge­
plaatst”.
Omdat onze landgenoot nog geen tweede naam (cognomen)
bezat en nog m aar 23 dienstjaren had, is hij blijkbaar onder
dienst gestorven. H et eervol ontslag uit de dienst, dat gepaard
ging met het ontvangen van het Romeinse burgerrecht blij­
kend uit een tweede naam, werd in de regel pas verleend
na 25 dienstjaren.
T ot nog toe wist men niets af van het optreden van Caninefaatse ruiterij in N.-Afrika; wel kende men dezelfde eerste
„A la” aan de Rijn in Boven-Germanië en aan de Donau, in
Dacië en Pannonië, In 148 n. Chr, is in de inscripties
( B y v a n c k , 1935, p, 450 no. 1109 e*a*) uit deze laatste streken
aan de Ala I Cannanefat(i)um voor het eerst de eretitel
„civium Romanorum” ( = „bestaande uit Romeinse burgers” )
toegevoegd, De stadsmuur v an T ip asa dateert uit 147 n. Chr,;
BARADEZ gelooft dat deze en andere ruiterafdelingen bij de
bouw hiervan betrokken zijn geweest en hij vraagt zich af,
of het Romeinse burgerrecht aan deze Caninefaten misschien
geschonken is na de terugkeer uit Afrika en de succesvolle
vervulling van hun opdracht in Tipasa. — T ot zover, met
een enkele aanvulling, B a r a d e z .
W ij hebben hier dus het zeldzame geval van een portret
van een landgenoot uit de 2de eeuw na Chr„ tenm inste,. .
24
N a Hadrianus ( f 138) heeft men legerafdelingen die de
naam voeren van de volken waaruit ze oorspronkelijk ge~
recruteerd waren, niet altijd meer met troepen uit hetzelfde
volk aangevuld; tót Hadrianus is het nationale karakter van
die afdelingen nog wel gehandhaafd (Byvanck, 1943, (II)
p. 512). W anneer echter onze Adjutor in 147 gestorven is,
moet hij 23 jaar tevoren, in 134, juist nog onder H adrianus
bij de troep zijn ingelijfd!
Laten wij dus de grafsteen maar blijven houden voor w at
hij bij eerste kennismaking schijnt te zijn: de oudste authen~
tieke afbeelding van een Nederlander .
Literatuur
( 1954). Les nouvelles fouilles de T ipasa e t les opérations
d ’Antonin le Pieux en M aurétanie, — Libyca (ArchéologieEpigraphie), Tome II, pp, 89- 148.
B y v a n c k , A. W. ( 1931). Excerpta Romana I. — ’s-G ravenhage.
------ ( 1935). E xcerpta Romana IL — ’s-Gravenhage.
------ ( 1943). Nederland in den Romeinschen Tijd I-II. — Leiden.
D u v a l, P. M. ( 1946). Cherchel et Tipasa, Recherches sur deux villes
fortes de l’Afrique Romaine. — Inst, français d’archéol. de
Beyrouth, Bibl. arch. et hist. Tome XLÏÏI, Libr. orientale
P. Geuthner, Paris.
L e s c h i , Louis ( 1950). T ip asa de M aurétanie, — (Gids door de oud­
heden van T ip a sa ),
T a d e m a - S p o r r y , J. ( 1952). De eerste Nederlander in N oord-A frika. —
Elseviers W eekblad VIII, No. 31 (2 Aug. 1952), p. 3 L
Vries, J a n d e ( 1956). Kennemerland en Kannanefaten, — M ededelin­
gen Ver. v. Naamk, Leuven & Comm. Naamk. Amsterdam XXXII,
pp. 49- 63 .
B a r a d e z , J.
VONDSTEN EN OPGRAVINGSBERICHTEN IN HET K O R T 1)
*
AARDENBURG (Z.). Uitgevaardigd werd een politieverordening, v er­
biedende het opgraven van oudheden door anderen dan de R.O.B.
en verplichtende aangifte van archeologica; overtreding w ordt
gehonoreerd met ten hoogste twee maanden of ten hoogste
ƒ 300,— .
BAARLAND (Z.). T.g.v, ruilverkaveling, Te laat onderzoek naar ver­
dwenen kerkstedè Bakendorpe.
BENSCHOP (U .). Ned. Herv. kerk rust, blijkens onderzoek, op grond­
vesten van driebeukige, uit kloostermoppen opgetrokken kerk,
DRIEHUIS-VELSEN (N.-H.). Oude cultuurlaag (vroeg-inheem s?) door
dragline doorsneden.
:I)
Tenzij anders vermeld, in verkorte vorm over genomen u it „Archeo­
logisch Niemvs” , in Nieuws-Bull. K. N. Oudh, Bon cl, jrg. 9 (1956),
afl. 11-12 en jrg. 10 ( 1957) ) afl. 1-4,
25