nieuwsbrief mijnplein 12. Januari 2014

12
jaargang 3, januari 2014
2014…al een eindje op weg.
In een eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar mogen natuurlijk niet de BESTE
WENSEN ontbreken. Voor allen die betrokken zijn bij mijnplein op welke manier
dan ook: wij wensen u een heel goed en gelukkig 2014.
4w: Weten Wat Werkt en Waarom
Een gratis abonnement? Wie wil dat nou niet? Nu, dat kan. Kennisnet brengt het
onafhankelijke wetenschappelijke online tijdschrift ‘4w: Weten Wat Werkt en
Waarom’.
4W is het wetenschappelijke tijdschrift van Kennisnet, met artikelen over
opbrengsten en werking van ict in het onderwijs. 4W verschijnt zowel digitaal als
in gedrukte vorm. Het richt zich op de algemene principes die verklaren waarom
een ict-toepassing in een zekere context wel of niet werkt. Het kan gaan over ict
voor leren, organiseren en professionaliseren. 4W brengt hiermee in kaart wat
we weten over wat werkt met ict in het onderwijs, alsook welke praktijkvragen
nog niet beantwoord zijn.
Voor onderzoekers biedt 4W een podium om in de Nederlandse taal kennis over
te brengen naar de praktijk. Voor mensen uit de onderwijspraktijk biedt het
verdieping van hun kennis over de opbrengsten en werking van ict en een actueel
overzicht van wat we weten over ict in het onderwijs.
U kunt 4w: Weten Wat Werkt en Waarom bestellen via http://4w.kennisnet.nl
Afscheid Herman Holtmaat en Wim Olthof
Hoeveel jaren zijn zij bestuurder en toezichthouder geweest? Waren zij er al
eerder dan dat er scholen waren? Niemand weet het antwoord, zo lang hebben
Herman en Wim als bestuurslid en daarna als toezichthouder hun bijdrage
geleverd aan mijnplein en haar voorgangers. Vele uren zijn daarin gaan zitten,
stapels papier zijn gelezen en het aantal vergaderingen is niet te tellen.
De Romeinse wijsgeer Seneca zei over toezicht houden ‘De geest is niet op het
goede pad als de daden daarvan afwijken’. Toezichthouder: let erop dat woord
en daad bij elkaar passen en er de goede dingen gedaan worden. Herman en
Wim hebben dat gedaan en ze mogen trots zijn op het resultaat. Onze dank voor
jullie belangeloze inzet, wij bouwen erop voort. Wij wensen jullie alle goeds toe
en ongetwijfeld tot ziens!
Triest bericht
Op kerstavond kwam door een tragisch ongeval Eric Vaanhold, zoon van Agnes
en Marcel Vaanhold om het leven. Agnes is leerkracht op De Zonnehof. Eric
mocht slechts 22 jaar oud worden.
In een indrukwekkende herdenkingsdienst zijn we op 2 januari bijeengekomen
om Eric te gedenken en zijn ouders, broers, schoonzus en verdere familie te
ondersteunen. Op de rouwkaart stond ‘En nog zoveel te doen…..’, te vroeg is hij
heengegaan. Wij wensen Agnes, Marcel, Wouter, Daniëlle en Ivo en de familie
alle sterkte toe.
Een groot wonder, teer en klein,
maakt dat wij voortaan met z’n vijven
zijn. Op 4 december 2013 is om 3.06
uur Suze geboren. Ze is de dochter
van Ivar en Mirjam de Bruijn
(leerkracht Korenbloem).
Een wonder is ons gegeven,
ontroerend, mooi en klein. Het is
eigenlijk niet te beschrijven, hoe blij
we met jou zijn! Deze tekst staat op
het geboortekaartje van Merlijn. Hij is
geboren op 19 december 2013. De
trotse ouders zijn Martijn Valckx en
Marion Stam (leerkracht Linderte).
Johan Windprijs
De voordrachtscommissie nam voor de kerstvakantie het besluit om de Johan
Windprijs toe te kennen aan de Bongerd in Boerhaar. John Berendsen kwam met
het plan om het project ATD Fourth World Philippines te ondersteunen. Een
project waarover hij in het plan schreef: ‘ATD Vierde Wereld wil veilige en
gunstige randvoorwaarden creëren, die nodig zijn om te kunnen leren. Bij veel
van deze kinderen is er geen regelmaat en is het niet de gewoonte om naar
school te gaan. Dit project vindt plaats in de gemeenschap, toegankelijk voor de
hele gemeenschap , gaat in gesprek met kinderen en ouders en gaat uit van de
realiteit van deze families’
John: van harte gefeliciteerd en veel succes met de voorbereidingen.
Een woord van waardering is natuurlijk op zijn plaats voor Niek Nikamp, Ineke
Kemper en Niña Venneman, die namens Esmoreit het plan voor de stichting:
“Geef de kinderen van Mpongwe een Toekomst” indienden. Ook dit was een
prima plan waar de commissie veel waardering voor had. Complimenten en
waardering voor de inzet en het plan zijn hier op zijn plaats. Wij wensen hen veel
succes met dit project.
Met het project van John Berendsen/De Bongerd gaan we naar de volgende fase:
verdere uitwerking en ook de ondersteuning van andere scholen gaan we
vormgeven. De voordrachtscommissie heeft John daarbij haar hulp aangeboden.
Wordt vervolgd.
Cabaret nieuwjaarsreceptie
Elk jaar staan ze daar weer: uw collega’s, die een cabaret hebben
samengesteld dat klinkt als een klok! Dit jaar was er de Grote
PLG-show, waarin de deelnemers door succesvol moeilijke
opdrachten te volbrengen, punten en opbrengsten konden
verzamelen. Afgewisseld met kritische noten en mooie liedjes.
Maar om zoiets jaarlijks te doen kost ook vele uren, oefenen, schrijven en
schrappen en de aankleding bedenken. En dat verdient dan weer een groot
en natuurlijk de wens dat er volgend jaar
weer een mooi cabaret te zien zal zijn!
De BAPO-regeling
Als de plannen van werkgevers- en werknemersorganisaties in het primair
onderwijs doorgaan komt er nu echt een einde aan deze vorm van
seniorenverlof; de bedoeling is dat er een nieuwe regeling komt, die oudere
werknemers in staat stelt om langer door te werken en die ook op termijn
betaalbaar blijft.
Tot die nieuwe regeling er is blijft het mogelijk om BAPO verlof aan te vragen
onder de huidige voorwaarden en met ingang van het nieuwe schooljaar
(01.08.2014). Als de BAPO-regeling op dat moment nog van kracht is zal dat
verzoek gehonoreerd worden; zo niet, dan wordt de aanvraag afgewezen, maar
kan er mogelijk op basis van een nieuwe regeling een verzoek worden ingediend.
Voor meer informatie over de huidige regeling verwijzen we graag naar de
directeur van de school en naar de CAO-PO, bijlage XI.
UWV belt werknemer bij ziekte door zwangerschap
Als een werkneemster ziek is door zwangerschap, wordt zij door OSG ziek gemeld
bij het UWV. In dat geval wordt er een Ziektewet-uitkering uitbetaald. Omdat
UWV moet bepalen of er recht is op deze uitkering, wordt de zieke zwangere
medewerker door UVW gebeld.
Overigens, UWV betaalt de uitkering aan de werkgever, mijnplein betaalt
gewoon het loon door. Werknemers merken er zelf niets van.
5 februari: een drukke dag
Op 5 februari a.s. zijn er twee bijeenkomsten binnen mijnplein.
Voor de tweede keer organiseren wij een studiemiddag voor onze
invalleerkrachten. Na de positieve reacties van de vorige keer was
er voldoende aanleiding om dit te herhalen. Het plaatje laat zien
waar het over zal gaan: ICT in de klas.
’s Avonds is er de jaarlijkse bijeenkomst met de schoolvertrouwenspersonen. Ook dat wordt inmiddels een goede gewoonte. Op deze
avond gaan we op een interactieve manier aan de slag met de
Meldcode.
Column Louis Peeters
Nu op school in de aanbieding…. de citoknaller!
Al je goede voornemens alweer overboord gekieperd? Prima! Voornemens zijn
zo 2013. Beter is om na een jaar achterom te kijken en te realiseren wat voor een
goede dingen je allemaal gedaan hebt, zonder dat je het je voorgenomen had.
Waarom zou je je nog meer ellende op de hals halen, nog meer balletjes in de
lucht houden, nog meer aapjes op je schouder zetten?
Want daar zijn we in het onderwijs toevallig wel heel erg goed in: de lat voor ons
zelf heel erg hoog leggen. Ik zou zeggen: leg de lat nog wat hoger, want dan kun
je er onderdoor lopen.
Geef toe: we lijken soms masochisten. We doen het vaak onszelf aan. In je
spaarzame vrije tijd thuis toch nog maar even aan dat handelingsplannetje
werken, toch nog maar even wat nakijken, toch nog maar even inloggen in het
leerlingvolgsysteem.
En dan heb je ook nog te maken met het feit dat er een nieuwe god wordt
aanbeden, namelijk de toetsgod, ondersteund door zijn profeet cito. Bijna iedere
week wordt er door de prestatiepriesters en de datadominees opgeroepen tot
getest. Er zijn 5 stadia van heiligheid; namelijk de niveaus A t/m E. Excel in den
hoge.
Alleen moeten we daarbij niet de schuld geven aan de minister, de
inspectie, de directie of het schoolbestuur. Wij doen dat als onderwijzend
personeel soms ook onszelf aan. Veel leerkrachten grijpen uit
onzekerheid of gebrek aan alternatieven terug op testen en toetsen.
Heb je een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen in je klas?
Mooi, dan hoef je lang niet zoveel te toetsen. Maar spreek dat wel samen als
school af. En… de ouders, je directeur, je collega’s, mogen wel van je
verwachten dat je een goed beeld hebt van de behoefte en de
ontwikkelingsfase van ieder individueel kind in je klas. Jij bepaalt mede
welke instrumenten je daar voor kiest.
De school en jij als leerkracht hebben veel meer ruimte dan je denkt. Ook van de
inspectie. Jij was toch de professional? Jij had er toch vier jaar voor verder
geleerd?
Wees sterk, laat je intuïtie, je pedagogisch inzicht, je goede observaties
van de kinderen en je ervaring, niet zomaar opzij schuiven omdat dat
volgens anderen niet voldoende meetbaar zou zijn of omdat het niet in
school.com past. Hebben ouders toetsen nodig om een goed beeld van
hun kinderen te hebben? De overheid, de politiek en de inspectie bemoeien zich
al veel te veel met het “wat” en het “hoe” in het onderwijs.
Leerinhouden en didactiek liggen al grotendeels vast. Wees dan
standvastig als het gaat over het “waarom”. Methodes of toetsen zijn je
hulpmiddelen als leerkracht, niet meer en niet minder. Jij bepaalt (samen met je
collega’s) wanneer en waarom je die hulpmiddelen inzet.
Kinderen zijn geen eindproduct van acht jaar onderwijs. Onderwijs is
geen productieproces. Eis meer vrije uitloopruimte als leerkracht. Weg
met de Citoknaller, weg met het plofkind. Leve de leerkracht!