2014-2 - Ecologica

Nieuwsbrief
Ecologica
Oktober 2014
Vakmensen, vakwerk, logisch!
Rondven 22
6026 PX Maarheeze
tel: 0495 - 46 20 70
www.ecologica.eu
Beste lezer,
Nu de grootste drukte van het veldseizoen voorbij is, ontvangt u van ons weer een overzichtje van het
laatste nieuws op het gebied natuuronderzoeken en natuurwetgeving. Vragen hierover? Stel ze gerust!
Een greep uit de vele interessante waarnemingen van afgelopen seizoen:






Eén van de eerste beschermde diersoorten die ooit een woningbouwproject tegenhield, betrof
een populatie kamsalamanders nabij Vught. Na 10 jaar van stilte ontdekte Sander Hunink
onlangs dat deze populatie zowaar nog steeds bestaat. Daarnaast ontdekte hij enkele
opvallende nieuwe vindplaatsen van heikikker en poelkikker: in volkomen door stedelijk gebied
en infrastructuur omsloten gebied.
Bart Hendrikx ontdekte nabij Kerkrade de uiterst kritische slanke zegge. Hieraan werd ook een
natuurbericht gewijd. Ook ontdekte hij beklierd mottenkruid in Nuenen en stelde hij vast dat de
kruising tussen smalle en brede stekelvaren (Dryopteris x deweveri) veel wijder verbreid
voorkomt in Zuid-Nederland dan tot op heden verondersteld. (zie ook de FloronNieuwsbrief).
Maartje Bleeker ontdekte een nieuwe vindplaats van de kritische blauwvleugelsprinkhaan, in
Mariahout.
Tijdens een veldbezoek in de Loonse en Drunense Duinen stuitte Tim Faasen op 2 exemplaren
van Harpalus neglectus, een uitermate kritische, weinig mobiele loopkever van korstmosrijk
stuifzand die sterk achteruit gaat en dreigt uit ons land te verdwijnen. De soort was nog
helemaal niet bekend uit de regio.
De ontdekking door Johan Zwanenburg van een populatie van de grote oeverspin in het gebied
Langstraat nabij Waalwijk is zeer enthousiast door Staatsbosbeheer ontvangen. Het betreft een
kritische soort van de Rode Lijst van IUCN en is karakteristiek voor uitgebreide
verlandingsvegetaties in kwelgebieden. Hij was uit de omgeving alleen bekend van een oude
waarneming van een Pater uit Oosterhout.
Op de Sint-Pietersberg en in het Gerendal ontdekte Ivo Raemakers 2 nieuwe vindplaatsen van

de zeer zeldzame donkere klokjeszandbij. Deze soort is decennialang uitgestorven geweest in
Nederland, maar wordt sinds 2006 weer af en toe gezien.
Eveneens in Zuid-Limburg ontdekte Ivo Raemakers, aansluitend op de trend van de afgelopen
jaren, diverse nieuwe vindplaatsen van bijzondere orchideeën als bleek en wit bosvogeltje en
bijenorchis.
Nieuwe Wet Natuurbescherming
Het wetsontwerp Natuurbescherming moet nog door de kamers behandeld worden, maar toch kan al
vooruit gekeken worden naar de te verwachten wijzigingen. De grote lijn blijft tamelijk vergelijkbaar,
maar decentralisatie, veranderingen in de lijsten beschermde soorten en nieuwe formulering van de
verbodsbepalingen kunnen in de praktijk toch flinke gevolgen hebben. Lees meer.
Projecten
Habitattypenkarteringen
Afgelopen seizoen hebben wij in zeer
uiteenlopende terreinen in kaart gebracht
welke N2000-habitattypen er aanwezig zijn:
van kalktufbronnen via bos- en heideterreinen
tot de duinen. In enkele terreinen hebben we
ook in kaart gebracht hoe goed de aanwezige
typen zijn ontwikkeld. Het blijkt niet altijd
eenvoudig om tot een eenduidig (en dus door
derden herhaalbare) begrenzing van typen te
komen. Met name bij wat minder
voorkomende habitats (zoals H7220 en H6110)
blijken de kenschetsen in de
profielendocumenten ook niet altijd voldoende houvast te bieden. Het is dan prettig terug te kunnen
vallen op een stevige dosis ervaring en collegiaal overleg.
Analyse monitoringsresultaten LIFE-projecten
Recentelijk zijn diverse grootschalige
herstelprojecten uitgevoerd in N2000-gebieden
gesubsidieerd via LIFE+. Onderdeel van deze
herstelprojecten is een monitoring van de
resultaten. Aangezien de monitoring vaak tal
van soortgroepen en abiotische parameters
omvat, is het trekken van heldere
eindconclusies vaak nog niet eenvoudig.
Afgelopen tijd hebben wij ons verdiept in de
stuifzandherstelmaatregelen in de Loonse en
Drunense Duinen en een evaluatie geschreven
voor LIFE. Hikt u nog tegen een dergelijke complexe rapportage aan? Dan helpen we u graag. Zeker in de
wintermaanden kunnen we daarbij een scherpe prijs bieden.
Ecologische begeleiding
Net als bij het spelletje ‘doorfluistertje’ gaat er
bij ruimtelijke ingrepen vaak veel nuttige
informatie verloren tussen ontwerp en
uitvoering in het veld. Voor de natuur pakken
plannen vaak beter uit indien zij in het veld
begeleid worden door een ervaren ecoloog.
Steeds meer projectleiders gaan dit gelukkig
inzien. Ecologica heeft dit jaar weer diverse
projecten begeleid; onder meer bij Breda en in
Eindhoven. Hierbij werd ook bijzondere flora
en fauna uitgerasterd of verplaatst.
Meer uit het SNL
Het SNL vereist dat beheerders hun terreinen
die in aanmerking komen voor subsidie (laten)
monitoren op het voorkomen van een set aan
karakteristieke SNL-doelsoorten. Al sinds de
start van het SNL heeft Ecologica jaarlijks een
hele serie gebieden onder haar hoede. Dit jaar
karteerden wij gebieden voor
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en
Bosgroep Zuid Nederland. De onderzoeken
richtten zich op flora, vegetatie en insecten en
leverde mooie datasets op, met naast de
verplichte soorten vaak ook allerlei (terloopse)
waarnemingen van andere zaken die voor het beheer relevant kunnen zijn. Deze werkwijze kan het
rendement uit SNL-karteringen flink vergroten. Wij kunnen SNL-karteringen vaak ook efficiënt
uitbreiden met andere soortgroepen of bijvoorbeeld resultaten zo vastleggen dat zij beter bruikbaar zijn
voor een gewenste analyse in een ander kader dan het SNL.
Erfbeplantingsplannen
Voor de huidige subsidieregeling voor de bouw
van duurzame stalsystemen geldt, dat de kans
op een subsidietoekenning vergroot wordt
indien ook een landschappelijk beplantingsplan
aan de aanvraag wordt toegevoegd. Sinds deze
zomer stellen wij in nauw overleg met de
agrariërs in kwestie dergelijke kleinschalige,
praktisch uitvoerbare beplantingsplannen op.
Uit deze plannen blijkt dat ook met zeer
eenvoudige maatregelen en beperkte
middelen winst te behalen valt, voor alle
partijen.
Agenda
U kunt ons komende tijd weer op tal van studiedagen en symposia in het land tegenkomen. Spreek ons
vooral aan als u vragen heeft. We staan u graag te woord. Daarnaast organiseren wij zelf diverse
activiteiten waar we u graag op attent maken:
Symposium Ecologie en de praktijk
Afgelopen voorjaar hebben we ons tweede symposium georganiseerd. Het was weer een geslaagde dag
waar meer dan 220 deelnemers kennis en ervaringen hebben uitgewisseld over actuele ecologische
thema’s. Een impressie van de dag en de presentaties vindt u op onze website. Volgend jaar maart
organiseren we weer een symposium met tal van onderwerpen uit het ecologisch werkveld. Het
programma en de datum zijn nog niet definitief. Mocht u suggesties hebben die de dag voor u
relevanter kunnen maken, dan horen wij dat graag.
Cursussen Natuurwetgeving
Deze winter hebben we weer enkele beginnerscursussen en gevorderdencursussen Natuurwetgeving in
Eindhoven en ook in Assen, in samenwerking met Buro Bakker. Het betreft maatwerkcursussen die
ingaan op de praktijk van de natuurwetgeving. Ook in company-cursussen staan weer in de planning. Zo
starten we binnenkort met het opleiden van een groep docenten van de HAS Den Bosch. Voor meer
informatie over de mogelijkheden voor u, zie onze website.
Publicaties


Inmiddels zijn er zeer lovende recensies verschenen over het boek ‘Leembossen in het Groene
Woud’. Zie bijvoorbeeld deze recensie: Entomologische Berichten. Vanuit Ecologica is door Tim
Faasen een substantiële bijdrage aan dit boek geleverd. Het is nog te bestellen voor de
liefhebber.
Op het punt van uitkomen staat een artikel in het Vakblad Natuur Bos Landschap, geschreven in

samenwerking met EIS Nederland, over de rol die bijen en zweefvliegen zouden kunnen spelen
in het beheer en de voordelen die dit zou kunnen bieden. Zeker wanneer u betrokken bent bij
beheer van bossen of stedelijk groen kunnen wij u dit artikel van harte aanraden.
Ecologica stimuleert ook natuurgerelateerde projecten van medewerkers in eigen tijd. Een
voorbeeld hiervan is het onderzoek van Tim Faasen en Ivo Raemakers naar de insectenfauna van
Peru. Afgelopen week nog kwam een artikel uit van Tim waarin hij een nieuwe waterjuffer voor
de wetenschap beschrijft.
Een fijne herfst en graag tot ziens!
Het team van Ecologica.
Mocht u deze nieuwsbrief niet op prijs stellen
dan is een reply-email voldoende om u uit de verzendlijst te laten verwijderen.
Heeft u andere vragen, heeft u een bijdrage voor onze nieuwsbrief of wilt u meer informatie?
Neem dan vooral contact met ons op!
Is deze nieuwsbrief in uw mailprogramma slecht leesbaar?
Klik hier voor een online-versie.