Bijlage 1 Verslag Jaarvergadering PvdA Noordenveld 2013 03 26

NOORDENVELD
Verslag:
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig m.k.:
Afdeling (jaar) vergadering
dinsdag 26 maart 2013
20.00 uur
Wapen van Drenthe, Heerestraat 1, Roden
J anny vd Heijden, Ans Molenaar-de Roos, Ivo Molenaar, Gerard Scholte, Jofien
Brink, Evert Jansen, Ton Schimmel, Johan Boelman, R. Aalders, Geert Willems,
Henk Schelling, Maarten Dulfer, Matthijs Hovius, Wietze de Wind, Florianna de
Wind, Geesje Lokhorst-Weggemans, Alex Wekema, Martje van der Heide, Pail
Kassenberg, Oeds Keizer, Albert Wemmenhove, Janneke Ulrich, Karin Kiemel,
Klaas Been, Peter Jager
Jopie de Boer, Aline Pruntel, Joop Parson
1.
Opening en mededelingen.
Janneke opent de vergadering en heet iedereen welkom; blij met de opkomst.
2.
Verslagen jaarvergadering 4 april 2012 en ledenvergadering 11 december 2012.
Voor kennisgeving aangenomen.
3.
Jaarverslag 2012 secretaris.
Het jaarverslag van de secretaris treft u aan als bijlage 3.
Verslag vastgesteld met speciale dank aan Karin.
4.
Financieel verslag 2012 penningmeester.
A
De kascommissie, bestaande uit Ivo Molenaar en Janny van der Heiden hebben de
boekhouding gecontroleerd met een toelichting van Matthijs Hovius en in aanwezigheid van
Peter Jager, en goedgekeurd. De vergadering stelt de jaarrekening vast en verleent het
bestuur, ondersteund door Matthijs Hovius, décharge.
B
Janneke bedankt de kascommissie, en Matthijs Hovius. Johan Boelman toont zich bereid
samen met Janny van der Heijden volgend jaar de kascommissie te bemensen.
5.
Jaarverslag fractie 2012.
Voor kennisgeving aangenomen.
Nav het verslag vraagt Janny hoe de fractie afgelopen jaar heeft ervaren. Iedereen geeft aan met een
positief gevoel terug te kijken (verbondenheid). Alex geeft aan dat er wel veel veranderd is:
problematiek wordt moeilijker; er komst steeds meer bij. En de verkiezingen werpen natuurlijk hun
schaduw vooruit in het college.
Jannek vraagt naar de situatie mbt Ad Witlox. Alex geeft aan dat Ad geen tijd meer heeft. Maarten
fungeert prima als vervanging, daarmee redden we het tot volgend jaar.
Geert vraagt hoe is gereageerd op de motie. Alex licht status toe.
6.
Jaarverslag gespreksgroep.
Voor kennisgeving aangenomen.
Naar aanleiding van roept Ivo leden op zich aan te sluiten, 3 de dinsdag van de maand, café Ensing in
Peize.
7.
Verkiezingingen
7.a
Verkiezing bestuursleden.
Peter Jager en Karin Kiemel worden bij acclamatie herkozen.
Albert Wemmenhove wordt bij acclamatie gekozen als bestuurslid.
Het nieuwe rooster van aftreden is als volgt (zittingstermijn is 2 jaren):
Voorzitter:
Janneke Ulrich
2014
Secretaris:
Peter Jager
2015
Penningmeester:
vacature
Lid:
Klaas Been
2014
Lid:
Karin Kiemel
2015
Lid:
Albert Wemmenhove
2015
1
NOORDENVELD
Voor de functie van penningmeester heeft zich niemand gemeld. De vacature blijft open staan.
Peter Jager wordt conform voorstel bestuur bij acclamatie ad interim benoemd.
7b.
Verkiezing gewestelijk afgevaardigden en plaatsvervangers
Maarten Dulfer, Karin Kiemelen Albert Wemmenhove worden bij acclamatie verkozen. Het rooster
van aftreden is nu:
Gewestelijk afgevaardigde:
Gewestelijk afgevaardigde:
Plvv gewestelijk afgevaardigde:
Plvv gewestelijk afgevaardigde:
Maarten Dulfer 2015
Martje van der Heide
Karin Kiemel
2015
Albert Wemmenhove
2015
2014
8.
Status Gemeenteraadsverkiezingen van 2014.
Bijlage 7, Spoorboekje GR 2014 PvdA Noordenveld wordt rondgedeeld. Na een korte leespauze licht
Janneke Ulrich de activiteiten kort toe. Spoorboekje wordt voor kennisgeving aangenomen (bijlage
bij verslag).
Geert Willems vraagt wat bedoeld wordt met ideologische inleiding, en Ivo Molenaar suggereert het
van Waarde rapport daarin mee te nemen. Maarten Dulfer reageert met de opmerking dat dat precies
de lading dekt, in een toepasbare vorm voor Noordenveld.
9.
Benoemen advies commissie kandidaatstelling.
In de advies comissie kandidaatstelling worden bij acclamatie benoemd: Janneke Ulrich, Karin
Kiemel, Johan Boelman, Heildert Bontekoe, Janny van der Heiden, Paul Kassenberg, Aline Pruntel.
Geesje Lokhorst merkt nog op het jammer te vinden dat Karin Kiemel zich daarmee niet kandidaat
zal stellen: mooi compliment!
Maarten Dulfer vraagt of de commissie een specifieke opdracht mee krijgt. Het bestuur heeft daar
niet voor gekozen, en de vergadering steunt dat standpunt.
10.
Vaststellen profiel fractie en wethouder(s).
De profielschets van de nieuwe fractie, fractievoorzitter en wethouder(s) wordt conform voorstel
vastgesteld.
Maarten Dulfer vraagt of er nagedacht is over de positie van de wethouder(s) in relatie tot de lijst en
benoeming. Het bestuur heeft daartoe geen expliciet voorstel gedaan; ook de vergadering komt na
enige discussie niet tot een specifiek standpunt. Oeds Keizer doet de suggestie aan de commissie om
aan kandidaten voor de rol van fractievoorzitter/wethouder te vragen hoe zij de procedure zien.
De vergadering is het wel eens met het standpunt dat de belangrijkste prioriteit bij het opstellen van
de lijst is het halen van zoveel mogelijk stemmen. Het is aan de commissie hierin een voorstel te
doen aan het bestuur.
11.
Rondvraag.
Heer Aalders vraagt of bekend is dat 2 “starters” woningen achter de Poeisz door één persoon zijn
gekocht en worden doorverhuurd. Alex Wekema licht toe: is bekend, geen formele actie mogelijk.
12.
Sluiting.
Pauze.
de Buurtzuster: zorg met een menselijke maat.
Marriëtte Brouwer (samen met een collega) vertelt na de pauze over ontstaan, ambities en
uitdagingen vanuit haar initiatief de Buurtzuster.
Nadat de vergadering betrokken meedenkt en reageert dankt Janneke Ulrich de dames voor hun
bijdrage, ondersteund door een bos bloemen. Gesprekken worden aan de stamtafel van het Wapen
nog voortgezet.
2