Notulen MR 2014 02 06 - Medezeggenschapsraad

Het puzzelstukje dat ouders, leraren en schooldirectie met elkaar verbindt
Notulen Medezeggenschapsraad Montessori Lindenholt
Wo 06-02-14
Aanwezig: Harrie van Sprang, Ivo Heshusius, Twan Willemsen, Janneke Landsweers,
Nienke Meerdink, Adrianne ten Boekhorst, Miranda Boom(not).
Opening: 20:05 uur

Notulen vorige vergadering: akkoord
 Toelichting op begroting 2014: officiële goedkeuring van Conexus volgt op korte termijn,
er worden geen problemen verwacht.
 Formatie schooljaar 2014-2015: helaas moet één volledige FTE verdwijnen, dit op basis
van de huidige leerling aantallen. Reden: het aantal kinderen dat van school is gegaan naast
de schoolverlaters in relatie tot de algemeen bekende krimp van het aantal jonge kinderen
in Lindenholt.
Twee leerkrachten hebben zich vrijwillig gemeld, tevens de leerkrachten die anders ook in
aanmerking zouden komen voor het mobiliteitsplan op basis van laatst gekomen binnen
leeftijdsgroep. Voor deze mensen wordt via het sociaal plan en netwerk bijeenkomsten
nieuwe baan voor gezocht.
Daarnaast worden er ideeën geopperd om meer kinderen naar deze school te krijgen: meer
promotie, bv een film over de Montessori school, om meer pro actief naar evt nieuwe
leerlingen en ouders toe te komen.
In de planning zit al een nieuwe website voor de Montessori school, Harrie vraagt of MR
leden mee willen denken: Ivo en Twan geven aan hier aan mee te willen werken.
 LB functies op Montessorischool Lindenholt: 40% van de functies zouden in LB functie
moeten zitten: er is één vacature voor LB functie, aandachtsgebied taal. Hier kunnen nog
verschuivingen door komen. Nadere info volgt.
 Project Cultuur met kwaliteit, Montessori Lindenholt is ingeloot voor een door de
overheid gesubsidieerd project met als doel alle facetten van cultuur met kwaliteit binnen
school aan te kunnen bieden. Start 0 meting eind van dit schooljaar, begin van het jaar start
project. Duur is 2 jaar.
 Het huidige functioneren MR vergadering is besproken, de aanwezigheid van een GMR
heeft hier een bepalende factor in, de MR heeft daardoor minder een beleidsmatig, maar
1
Het puzzelstukje dat ouders, leraren en schooldirectie met elkaar verbindt
vooral een controlerende functie. Nieuwe afspraak is om schriftelijk minimaal één week voor
de vergadering de agenda stukken en informatie door Harrie aan te leveren, zodat het
overleg beter voorbereid kan worden. Hierdoor is de MR minder afhankelijk van de ter
plekke input van de directeur, die daardoor om en om de directeur niet bij de vergadering
hoeft te zijn.

WVTTK:
o RIE punten worden punt voor punt aangepakt, dit loopt.
o Zittingsperiode van de MR leden
 Een aantal MR leden zitten al bijna drie jaar in de MR. Twan geeft aan zijn
MR zitting niet te verlengen. Miranda overweegt ook om niet te
verlengen. Ivo zit al 2 x 3 jaar in de MR en verlengt niet. Janneke kan niet
verlengen, haar periode is verlopen.
 Er is minimaal één nieuwe leerkracht in de MR nodig. Er zijn minimaal
twee nieuwe ouders voor de MR nodig.
 Afspraak: leerkrachten zorgen voor nieuwe leerkrachten. Ouders zorgen
voor nieuwe ouders om zitting te nemen aan de MR.
 Ivo komt met tekst voor in roze toren: kenbaar maken, bij meer
aanmeldingen: verkiezingen. Volgende overleg op agenda.
o Uitnodiging Twan van Wanroij (van stichting Conexus): Bij de aanstelling van
Harrie als directeur is afgesproken dat er een evaluatie komt na twee jaar. Hier
zijn gesprekken voor gepland. Ivo gaat namens de oudergeleding en neemt de
besproken punten van Twan en Miranda mee. Ook leerkrachten MR zijn
uitgenodigd en zullen met hun achterban overleggen.
21.30 wordt vergadering gesloten
Volgend overleg MR leden: 19 maart
2
Het puzzelstukje dat ouders, leraren en schooldirectie met elkaar verbindt
AFKORTINGEN LIJST
BHV =
BSO=
GMR =
LB =
MR =
NVM=
OV =
RIE =
RT =
SMT=
TSO =
VOB=
WTF =
WVTTK =
bedrijfshulpverlening
buitenschoolse opvang
gezamenlijke medezeggenschapsraad
Leerkracht in B schaal met excellente specialisatie (bv taalspecialist)
medezeggenschapsraad
Nederlandse montessori vereniging
oudervereniging
risico inventarisatie
roze toren
strategisch management team
tussenschoolse opvang
vrijwillige ouder bijdrage
werktijdfactor,
wat verder ter tafel komt
3