1 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 08

WET VAN
TOT VASTSTELLING VAN DE 08- STE AFDELING VAN DE
ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET
DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN
INDUSTRIE
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME
In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te worden
vastgesteld;
Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door de Nationale Assemblee, bekrachtigd de
onderstaande Wet.
Artikel 1
De 08-ste Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2014
betreffende het MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE wordt vastgesteld als volgt:
TITEL 1: De Apparaatskosten
Bedragen x SRD. 1.000
Code
Apparaatskosten
10
Personeelskosten
20
Materiële Kosten.
40
Aanschaffingen
Totaal Apparaatskosten
Bedrag
14.807
3.000
300
18.107
1
TITEL 2: Beleidsprogramma’s
Bedragen x SRD 1.000
Code
Beleidsmaatregelen
100
112
118
120
Bedrag
Surinaams Standaarden Bureau (SSB)
Contributie Verplichtingen
Suriname Business Forum(SBF)
Opzet en functionering Mededinging Autoriteiten
123 Ontwikkeling Industriële sectoren
124 Ontwikkeling Diensten sectoren
125 Ontwikkeling Ondernemersklimaat en
concurrentievermogen
126 Uitvoering Nationaal Strategisch Actieplan voor
facilitering van de Locale Private Sector
127 Ontwikkeling Nationaal Certificeringprogramma’s
Totale Beleidsprogramma's
1.092
5.500
450
208
250
250
165
460
300
8.675
TITEL 3: Middelenbegroting
Bedragen x SRD. 1.000
Code
Ontvangsten
Niet Belasting Middelen
80.40.09
80.50.05
80.60.06
Bedrag
Vergunningsrechten voor het vestigen
van bedrijven
Justeerloon (IJkgelden)
Bestekkosten
Totaal Niet Belasting Middelen
400
Totaal Middelen Ontvangsten
526
125
1
526
2
Artikel 2
1.
2.
3.
Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
Zij treedt in werking met ingang van 01 januari 2014.
De Ministers van Financiën en Handel en Industrie zijn belast met de uitvoering van
deze wet.
Gegeven te Paramaribo, .............................................2013
DESIRÉ D. BOUTERSE
3
WET VAN
TOT VASTSTELLING VAN DE 08- STE AFDELING VAN DE
ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET
DIENSTJAAR 2014 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN
INDUSTRIE
MEMORIE VAN TOELICHTING
Algemeen
Het Ministerie van Handel en Industrie staat voor een ondernemend Suriname. Een minder
sterke internationale concurrentie positie en onvoldoend oog voor duurzaamheid, beïnvloeden
onze inzet voor een verbeterd ondernemersklimaat. Het creëren van de juiste
randvoorwaarden, alsmede het bieden van ruimte aan ondernemers om te vernieuwen en te
groeien zijn hier de sleutelbegrippen. Samenwerking tussen overheid, ondernemers en
onderzoekers, rekening houdende met de natuur en de leefomgeving liggen hier aan de basis.
Het streven is in deze context gericht om een boegfunctie te vervullen in de topsectoren
landbouw, industrie, dienstverlening en mijnbouw binnen Caricom, Mercosur, Unasur en
andere multilaterale- en bilaterale relaties. Echter zijn omwille van beleidswijzigingen het beleid
met betrekking tot Ontwikkel van de Handel en Exportpromotie niet als beleidsmaatregel opgenomen
binnen de begroting 2014 en zal getracht worden dit beleid te implementeren ten laste van de overige
beleidsmaatregelen.
A
Rol en Verantwoordelijkheid
De Minister van Handel en Industrie is verantwoordelijk voor:







Het voeren van het faciliterend instrumentarium op de beleidsterreinen export- en
investeringsbevordering, marktfacilitatie en markttoegang.
Het behandelen van klachten van bedrijven en burgers over onjuiste toepassing van de
interne markt regels en oneerlijke concurrentie waar Surinaamse bedrijven in het
buitenland mee te maken hebben (Meldpunt Handelsbelemmeringen).
Het vorm en inhoud geven aan economische diplomatie, handels missies en inkomende
en uitgaande bezoeken met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Financiën
Het norm en inhoud geven aan economische missies en inkomende en uitgaande
bezoeken met het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Het monitoren en bevorderen van markttoegang in derde landen via de
markttoegangstrategie.
De importcontrole op strategische goederen.
Op basis van Surinaamse belangen bijdragen aan de verdere vrijmaking van het
Internationale handels- en investeringsverkeer via de World Trade Organisation
4




(WTO)/Doha ronde, vrijhandelsakkoorden en investeringsbeschermingovereenkomsten.
Het versterken van de internationale economische rechtsorde in het kader van de
CARICOM, Mercosur, Unasur, OIC, WTO, OECS en de EU.
Het bevorderen van kaders voor internationaal maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Het faciliteren van ambities om synergie te bereiken tussen
ontwikkelingsdoelstellingen en de belangen van het Surinaams bedrijfsleven.
Het Ministerie van Handel en Industrie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken
geven vorm en inhoud aan economische diplomatie.
Het Ministerie van Handel en Industrie is vanuit een stimulerende rol verantwoordelijk voor
het scheppen van randvoorwaarden voor een excellent ondernemingsklimaat door:






De coördinatie en facilitering van het kabinetsvoornemen «vermindering regeldruk
voor bedrijven, opdat ondernemers niet worden belemmerd om te ondernemen
Het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers door middel van
Ondernemersplatformen;
Het ondersteunen van de toegang tot (risico)kapitaal voor bedrijven;
Het waarborgen van een internationaal level playing field;
Het stimuleren van een ambitieuze en duurzame ondernemerschapcultuur;
Een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
A 1 ONDERNEMERSKLIMAAT GERICHT OP EXPORT
Ook de communicatie met het bedrijfsleven zal worden gemoderniseerd, wat op den duur
kostenbesparend zal zijn.
De eerste fase van de vereenvoudiging van het vergunningenstelsel is reeds een feit. De
verwijdering van administratieve barrières zullen bijdragen aan het efficiënt opereren van in
Suriname gevestigde bedrijven.
Het stimuleren van Klein en Middelgrote Ondernemers (KMO) heeft een hoge prioriteit en
permanente structuren zullen in het leven worden geroepen om ondernemers in alle fasen van
het ondernemerschap te begeleiden.
Samen met de Universiteit van Suriname zal een innovatie programma in het leven worden
geroepen met technisch personeel van diverse sectoren.
Een Export Programma gericht op niet traditionele markten en het ontwikkelen van nieuwe
producten voor nieuwe markten zullen in dit beleidsjaar gestalte krijgen; het gaat om product
ontwikkeling in potentiële sectoren (rijst, bananen, fruit, sappen, groente).
Het uiteindelijke doel van het industriebeleid is door de ontwikkeling van de industriesector
een optimale bijdrage te leveren aan de nationale toegevoegde waarde en bevordering van de
locale kapitaaltransformatie waardoor het continue proces van verandering, modernisering en
veredeling van de samenleving op een meer zelfstandige wijze kan plaatsvinden.
De strategie voor de industriële ontwikkeling voor de komende regeerperiode is industriële
productie gericht op export van hoogwaardige producten voor geselecteerde markten waarbij
de keuze van markten gebaseerd zal zijn op marktkennis en marktspecialisatie gekoppeld aan
en onder voorwaarde van een faciliterend import-, kredietverlenings- en investeringsbeleid,
standaardenbeleid en exportbegeleiding.
5
Binnen het kader van de stimulering van ondernemerschap worden er maatregelen getroffen
voor nieuwe wetsproducten op onder andere de volgende gebieden:








Vergunningen;,
Regionale integratie ,
Investeringen ,
Vestiging van bedrijven ,
Mededinging ,
Antidumping ,
Industrieterreinen en
Handelsfacilitering.
Het ultiem uitgangspunt is de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te
geven voor vernieuwing en groei. In dialoog met bedrijven, maatschappelijke organisaties en
medeoverheden worden kansen benut en knelpunten opgelost. De overheid is terughoudend
met ingrijpen, maar er kan een rol zijn in geval van externe effecten, informatieasymmetrie of
verstorend gedrag van (internationale) overheden. Hiervoor legt de minister onder andere
opties voor financiële instrumenten voor, zoals garanties en subsidies aan bedrijven en
instellingen.
B
Een sterke internationale concurrentiepositie
Algemene doelstelling
Een sterke handelspositie op buitenlandse markten
De Surinaamse economie groeit in 2013 met 3%. De Europese economie kromp in 2012
volgens de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) met 0,1% en
zal in het lopend boekjaar maar matig groeien, zoals het er nu naar uitziet met minder dan 1%.
De Surinaamse economie is nauw verweven met de internationale handels- en
investeringsstromen. De aanhoudende onrust op de financiële markten zorgt voor onzekerheid
en risico’s voor internationale transacties. Snelle groei is te vinden in opkomende markten als
Brazilië, Rusland, India en China (de BRIC’s), maar ook in landen als Zuid-Afrika, Turkije,
Vietnam, Indonesië, Egypte, Zuid-Korea, Colombia en de Golfstaten. Markttoegang blijft dus
van groot belang vandaar het streven vanuit Handel en Industrie voor verkrijging van een
sterke positie op snelgroeiende markten.
Suriname is thans verwikkeld in verscheidene economische integratie processen.
Hiertoe kunnen worden gerekend:
 de “Caricom Single Economy”
 de Wereld Handels Organisatie (WTO);
 de Economische Samenwerkingsverbanden met de Europese Unie binnen het kader van
de ACP
 bilaterale Caricom verdragen met derde landen
6
 het Zuid-Amerikaans Integratie proces.
De participatie van Suriname in al deze regionale blokken heeft ten doel de afzetmarkten voor
Surinaamse producten te vergroten en investeringen aan te trekken.
Binnen het raamwerk van deze verdragen zal het Ministerie van Handel en Industrie in 2014
de volgende activiteiten uitvoeren:
 Fungeren als aanspreekpunt voor alle internationale handelsverdragen (WTO, EPA,
CARICOM) waar Suriname partij van is en de coördinatie van het economisch en
handelsbeleid m.b.t. deze verdragen.
 Toezicht, coördinatie en waarnodig actieve participatie in uitvoering van de
verplichtingen die uit bovengenoemde handelsverdragen voortvloeien.
 Het verstrekken van informatie over bovengenoemde handelsverdragen zowel
individueel evenals in georganiseerd verband zoals workshops/ seminaars enz.
 Het voorbereiden en voeren van technische handelsonderhandelingen op de volgende
gebieden: markt toegang, diensten, landbouw, intellectuele eigendommen, herkomst
regels, Gemeenschappelijk Buiten Tarief (CET), handel en milieu, en wettelijke en
institutionele zaken.
 Het voorbereiden van de vergaderingen van handelsgerelateerde onderwerpen zoals
voor de WTO, de Raad voor Handel en Economische Ontwikkeling (COTED), maar
ook andere organisaties zoals de “International Trade Centre”.
 Het verzamelen, compileren en versturen van handelsdata naar de WTO, ITC,
CARICOM Secretariaat en andere erkende instituten die om handelsdata vragen (deze
data verplichtingen zijn niet in strijd met de verantwoordelijkheden en taken van het
Algemeen Bureau voor de Statistiek)
 De coördinatie van de implementatie van de besluiten van de COTED vergaderingen
 Het voorbereiden van de Caricom bilaterale onderhandelingen voor economische
samenwerking- en investeringsovereenkomsten met landen en blokken
 Adviezen aan de regering in het algemeen m.b.t. handelsgerelateerde onderwerpen
 Het coördineren van activiteiten op het gebied van handelsfacilitering (trade
facilitation)
B1
Ontwikkelingsdiplomatie
De ontwikkelingsdiplomatie is een verlengstuk van het handelsbeleid.
In het handelsbeleid worden middels onderhandelingen en het sluiten van Handels en
Investerings Overeenkomsten (Trade and Investment Agreements) markttoegang gecreëerd
voor Surinaamse producten in buitenlandse markten.
Bij de ontwikkelingsdiplomatie worden een aantal additionele acties ondernomen voor
marketing en het aantrekken van investeerders.
Hiertoe moeten worden gerekend:
 Het assisteren bij de activering van een Investering Promotie Instituut;
 Marketing van Suriname (als toeristen bestemming) en Surinaamse producten op web
sites, publicaties en tv netwerken;
 Het uitvoeren van handelsmissies;
 Het deelnemen aan internationale beursen en trade shows.
De bedoeling is dat de Consulaten en Ambassades van Suriname een actieve rol krijgen
in dit geheel. Het Ministerie van Handel en Industrie en het Ministerie van
Buitenlandse Zaken geven vorm aan economische diplomatie als het belangrijkste
middel in het internationale economische beleid. Nationale en internationale netwerken
7
zullen assertief worden ingezet bij het verzilveren van marktkansen onder meer door
het oplossen van belemmeringen voor Surinaamse ondernemers op buitenlandse
markten. Het diplomatieke postennetwerk heeft economische diplomatie als prioriteit
in hun takenpakket waarbij de focus gelegd wordt op landen met groot economische
potentieel (nu en in de toekomst).
B2
De Ontwikkeling van Innovatief Ondernemerschap







Continuering van het Competitive Enhancement & Innovation Programme, waarmee
overheid en bedrijfsleven samen zorgen voor meer uitgaven aan
Research&Development, ter bevordering van onderzoek en innovatie in de topsectoren.
Uitvoering Project innovatief vakmanschap, voor een betere aansluiting tussen
(vak)onderwijs en arbeidsmarkt in diverse sectoren waar Suriname nationaal
concurrerend wil blijven, dit in samenwerking met andere vakministeries.
Versterken van de positie Surinaams bedrijfsleven, in het bijzonder het midden- en
kleinbedrijf (MKB), door mogelijkheden te bieden voor financieringsgarantie, gerichte
(financiële) ondersteuning en nauwere samenwerking met de Ministeries van Financiën
en Buitenlandse Zaken.
De organisatie van handelsmissies, vooral naar landen waar ondernemers uit de
topsectoren de grootste kansen zien. Met deze missies wil het Ministerie van Handel en
Industrie de kansen van het Surinaams bedrijfsleven op interessante markten
bevorderen.
Ondernemers hebben ruimte nodig om te ondernemen. Daarom schrapt het ministerie
aan administratieve- en procedurele lasten.
Ondernemers hebben daarnaast kapitaal nodig om hun groeiplannen te financieren.
Hiertoe is het Ondernemersfonds in het leven geroepen onder toezicht van de Centrale
Bank van Suriname
Om onze welvaart voor de toekomst veilig te stellen moeten we investeren in
innovatie. Dit beleid streeft een excellent ondernemers- en innovatieklimaat na voor
alle ondernemers met extra focus op de versterking van topsectoren van de
Surinaamse economie.
In het Competitive Enhancement Programme zitten ondernemers, onderzoekers en de overheid
zelf aan het stuur. Zij weten het beste hoe ze de concurrentiekracht van de respectieve sectoren
kunnen versterken. De overheid faciliteert door te zorgen voor excellente randvoorwaarden en
door de samenwerking te stimuleren tussen ondernemers, onderzoekers en
onderwijsinstellingen.
Het doel van het Kennis- en Innovatieproject is het verhogen van met name de private
investeringen in R&D. Want vooral met de private R&D loopt Suriname achter in de regio.
De Surinaamse overheid zet de internationale ambities van de topsectoren kracht bij door extra
in te zetten op economische diplomatie. Dat betreft het beslechten van handelsbarrières, het
openen van nieuwe markten en trouble shooting voor Surinaamse bedrijven, evenals
samenwerking op het gebied van kennis en innovatie met internationale partijen. Ook het
aangaan van strategische partnerschappen ter bevordering van de voorzieningszekerheid van
grondstoffen behoort tot deze inzet. De overheid organiseert daartoe handelsmissies ook in
2013 (onder andere naar de opkomende markten).
8
Tevens zal het ministerie werken aan het aangaan van bilaterale handelsakkoorden met in
economisch opzicht interessante landen en regio’s. Naar verwachting worden de
onderhandelingen met Canada dit jaar afgerond, zodat dit akkoord in 2014 kan worden
toegepast. Soortgelijke akkoorden zullen een grote stimulans zijn voor het handelsverkeer met
deze landen en leiden tot groei van de welvaart en de werkgelegenheid in Suriname .
Economische diplomatie wordt ook ingezet om buitenlandse bedrijven naar Suriname te halen.
De IDCS staat hiervoor aan de lat. De nadruk ligt op het aantrekken van hoogwaardige,
strategische investeringen in de topsectoren.
B3
Ruimte bieden aan innovatief ondernemerschap
Met het bedrijfslevenbeleid zorgt het ministerie van Handel en Industrie dat ondernemers de
ruimte krijgen om te innoveren, te investeren en te exporteren. We pakken onnodige regels en
bureaucratie aan. We zorgen voor betere toegang tot financiering. En we verbeteren de
publieke dienstverlening. Zo bouwt de overheid aan een verbeterd ondernemings- en
vestigingsklimaat.
Goede toegang tot financiering is essentieel voor een innovatief en concurrerend Suriname.
Maar kleine, innovatieve bedrijven en starters hebben steeds meer moeite met het vinden van
financiering. Daarom helpt het ministerie ondernemers via verschillende instrumenten aan
betere toegang tot kapitaal. .
Verschillende (fiscale) regelingen dienen de investeringen in kennis en innovatie te stimuleren
In Nederland krijgen ondernemers via de Wet bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk
(WBSO) extra belastingaftrek voor de loonkosten van R&D- personeel. Via de nieuwe
Research & Development Aftrek (RDA) is er sinds dit jaar een extra belastingaftrek
geïntroduceerd in de inkomsten. Een soortgelijke facilitering zal voor het Surinaams
ondernemerschap niet overbodig zijn.
Een overheid die ondernemerschap wil stimuleren moet de regeldruk tot een minimum
beperken. Het verlagen van regeldruk is en blijft daarom een regeringsspeerpunt.
Met succes: sinds het einde van 2010 zijn ondernemers minder kwijt aan het voldoen van
administratieve verplichtingen en aan het naleven van regels door vereenvoudiging van het
vergunningen stelsel en het niet meer vergunningplichtig stellen van een 100-tal bedrijven en
beroepen. Het ministerie is met assistentie van het Suriname Business Forum (SBF) doende
met maatregelen om ook de administratieve lasten voor deze ondernemers verregaand te
verminderen.
In het verlagen van de administratieve lasten speelt ICT een belangrijke rol. De overheid
verbetert de dienstverlening door ICT toepassingen. Hierdoor treden er ook minder
administratieve lasten op. Deze digitalisering focust zich op het effectief inzetten van ICT
voor groei en welvaart en welke randvoorwaarden daarvoor nodig zijn.
C
Bevorderen van duurzame welvaart, met oog voor mens en natuur
Welvaart en welzijn in Suriname gaan verder dan een uitmuntend ondernemingsklimaat.
De P van profit is onlosmakelijk verbonden met de P van planeet en de P van personen.
Daarbij gaat het om een aantrekkelijke leefomgeving, voldoende bescherming voor
consumenten en een duurzame economische ontwikkeling met een brede verantwoordelijkheid
voor de wereld om ons heen. Het ministerie streeft naar groene groei. Het doel is om de
9
toekomstige welvaart te vergroten, rekening houdend met schaarste van natuur en
grondstoffen, en daarbij de belasting van het milieu te verlagen dit ten voordele van de
consument.
Natuur draagt bij aan een welvarende samenleving en is belangrijk voor duurzame
economische groei en welvaart. Het ministerie van Handel en Industrie werkt in het dienstjaar
2014 verder aan het adequaat beschermen van de economische natuur en biedt tegelijkertijd
voldoende ruimte voor economische ontwikkeling.
C1
Consumentenzorg
Het ministerie van Handel en Industrie zet zich tevens in voor het versterken van de positie
van de consument door kennisontwikkeling van consumenten, verbreding van de
laagdrempelige geschilbeslechting en een publieke toezichthouder. Zo worden het Surinaamse
Mededingingsinstituut(SMI), en de Consumenten Zorg afdeling (COZA).
Verder wordt de positie van de consument versterkt door de implementatie van de richtlijn
consumentenrechten. Het ministerie ziet er ook op toe dat bedrijven en consumenten niet
worden gehinderd door onnodig belemmerende en complexe consumentenwet- en regelgeving.
De COZA biedt op laagdrempelige wijze informatie over de rechten en plichten van
consumenten.
Het consumenten beschermingsbeleid van het Ministerie van Handel en Industrie is erop
gericht om de consument in Suriname te beschermen tegen fraude, bedriegerij en oneerlijke
praktijken op de verschillende markten.
Het ministerie is momenteel bezig consumenten beschermingswetgeving te concipiëren. Het is
de bedoeling dat binnen de Caricom landen harmonisatie plaats vindt van consumenten
beschermingswetgeving. In de concept wetgeving wordt een Commissie voor
Consumentenzaken opgericht die klachten zal behandelen.
Rechten van de consument en taken van leveranciers komen uitgebreid aan de orde, als mede
omgaan met oneerlijke praktijken, product aansprakelijkheid, consumenten veiligheid en
terugneming van goederen.
Samen met de verschillende consumenten organisaties zal de consument worden ingelicht over
categorieën van producten en diensten, hoe zichzelf te beschermen, hoe de beste keuzes te
maken en welke de rechten van de consument zijn.
De volgende categorieën komen hierbij o.m. aan de orde:
 Voertuigen: kopen van een voertuig, auto service contracten, kopen van een gebruikte
auto, het begrijpen van advertenties, alternatieve brandstof opties, auto garanties,
onderhoud;
 Computers en het Internet: kopen van een computer en Internet toegang, entertainment,
online shopping en e-betalingen, privacy en veiligheid, spam email, “web scams”;
 krediet en leningen: consumenten rechten en rapportage, credit kaarten en consumenten
leningen, credit rapporten, schulden, hypotheken en vastgoed, privacy;
 Onderwijs, sollicitatie processen en beursen: beursen, het kiezen van een carrière of
opleiding, accreditering en erkenning van opleidingen, studenten leningen, achtergrond
checken, vinden van werk, voorkomen van bedriegerij.
De wetgeving voor de bescherming van de consument heeft een hoge prioriteit voor de
regering. De tien jaar terug ingezette liberalisatie van de handel en de opkomst zijnde
liberalisatie en vereenvoudiging van het vergunningen stelsel impliceren dat consumenten
bescherming op een hoger niveau moet worden gebracht. Centraal staat hierbij het bewustzijn
10
van de consument om zelf wel geïnformeerd keuzes te maken. De nodige consumenten
informatie systemen zullen hiervoor op een duurzame manier in het leven worden geroepen.
C2
Standaardisering
Met de op handen zijnde Metrologiewet worden nationale meetstandaarden beschikbaar
gesteld, die de basis vormen van een internationaal herleidbare metrologische infrastructuur.
Het gebruik van gecontroleerde meetinstrumenten bij het leveren van goederen draagt onder
andere bij aan eerlijke handel en consumentenbescherming.
Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) ontwikkelt, beheert en onderhoudt de nationale
meetstandaarden, terwijl de Dienst Waarborg & IJkwezen toezicht houdt op de naleving van
de Metrologiewet en de Waarborgwet.
Het toezicht op de naleving van de Mededingingswet is opgedragen aan het Surinaamse
Mededingingsinstituut (SMI). Het SMI handhaaft het verbod op kartels en op misbruik van
een economische machtspositie en toetst eveneens fusies en overnames in nationale context.
D
Agendering beleidsdoorlichtingen
In het dienstjaar 2014 zal op basis van het voorgaande de dimensie liggen op :
D1
Goed functionerende markten
Het scheppen van voorwaarden voor een goed functionerende economie en goed
functionerende markten, waaronder de markt voor elektronische communicatie. Goed
functionerende markten dragen in belangrijke mate bij aan de economische groei en innovatie.
In een goed functionerende markt reageren vraag en aanbod effectief op elkaar. Consumenten
en bedrijven profiteren daarvan. Op goed functionerende markten ontstaat een optimale
economische interactie van goederen en diensten en hebben gebruikers keuzevrijheid.
D2
Een sterk innovatievermogen
D3
Een verbeterd ondernemersklimaat
D4
Een versterkte internationale en regionale concurrentiepositie
Het uit te voeren beleid van het Ministerie van Handel en Industrie is gestoeld op de volgende
beleidsuitgangspunten, verklaringen en documenten:
1. De taken die het Ministerie van Handel en Industrie moet vervullen overeenkomstig de
taakomschrijving vastgelegd bij het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991
(S.B. 1991 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 124);
2. De beleidsinzichten van de regering en de dienovereenkomstig door het Ministerie van
Handel en Industrie geformuleerde missie, visie en strategie;
11
3. De analyse van de sterkten en zwakten van het Ministerie als productie faciliterende
instantie, evenals de analyse van de nationale en internationale omgeving waarbinnen
de handels- en industriesector zich bevinden;
4. De in de Nationale Assemblee op 1 oktober 2010 uitgesproken Regeringsverklaring
door de President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Desiré Delano
Bouterse.
5. Het Nationaal Strategisch Plan voor facilitering van de Locale Private Sector voor de
periode 2011-2015, zoals door het Suriname Business Forum, in samenwerking met het
Ministerie van Handel en Industrie opgesteld en het daaruit afgeleide
Activiteitenschema;
6. Het Ontwikkelingsplan 2012-2016 zoals goedgekeurd door De Nationale Assemblee
van de Republiek Suriname.
12
TITEL I: De Apparaatskosten
bedragen x SRD. 1.000
Kostensoort
Realisatie
2012
Personeelskosten
Materiële Kosten
Aanschaffingen
Totaal
Apparaatskosten
12.552
1.762
98
14.412
Vermoedelijk
Beloop
2013
15.307
2.900
300
18.507
Raming
2014
Raming
2015
14.807
3.000
300
18.107
Raming
2016
14.817
4.738
357
19.912
15.039
4.738
357
20.134
Raming
2017
Raming
2018
15.264
4.738
357
20.359
Toelichting
Personeelskosten(10)
Op basis van de beschikbare informatie aan personeelsgegevens per 31 mei 2013, zijn de
Personeelskosten(kostensoort 10) van het Ministerie van Handel en Industrie voor het jaar
2014 geraamd op SRD. 14.807.000,=. Bij deze raming is uiteraard rekening gehouden met de
jaarlijkse periodieke verhogingen, gratificaties, eventueel overwerk, commissiegelden, de
diverse toelagen, alsook werving van personeel (zowel indiensttreding van nieuw personeel
alsook overplaatsingen) en opleidingen in binnen- en buitenland., vermeerderd met de
remuneratie per jaar van het SSB-Bestuur een bedrag groot SRD. 209.000,=.
Op grond van het personeelsbestand per 31 mei 2013 groot 409 ambtenaren, kan qua opleiding de
volgende verdeling worden gemaakt.
Kader
Lager Kader
Midden Kader
Hoger Kader
Aantal
291
65
53
%
71
16
13
Leeftijdsklasse
24 – 60 jr.
27 – 60 jr.
27 – 55 jr.
Fiso Schaal
1A-6C
7A-8C
9A en hoger
Salaris p/mnd. in SRD.
652 - 2.051
1.806 - 2.932
2.591 - 7.823
Het personeel kan verder worden onderverdeeld in 232 vrouwelijk personeel en 176 mannelijk
personeel.
Voor de periode april 2012 tot en met mei 2013 heeft het Ministerie van Handel en Industrie een
ziekte verzuim van 3.250 (7,97 %) geregistreerd.
Voor het jaar 2014 is de instroom geschat op ca. 25 personen middels indiensttredingen en
overplaatsingen en de uitstroom op ca. 12(gepensioneerden exclusief ontslagen op eigen
verzoek).
13
15.492
4.738
357
20.587
Dit budget is als volgt gespecificeerd:
bedragen x SRD. 1.000
Personeelskosten
Bedrag
Salarissen en Lonen
Ambtelijk Salaris
Vakantietoelage
Overwerk
Bonussen en Gratificaties
Vacatiegelden
Functionele Toelagen
Persoonlijke Toelagen
Gezinstoelage en Kinderbijslag
Overgangstoelage
Telefoontoelage
Representatietoelage
Vervoerstoelage
Waarnemingstoelage
Werkgeverslasten Pensioen
Werkgeverslasten SZF
Totaal Salarissen en Lonen
Opleidingen
Externen
Totaal Overige Personeelskosten
Totaal Personeelskosten
10.862
869
75
121
339
51
106
62
10
2
71
86
6
1.087
950
14.697
30
80
110
14.807
14
Materiële Kosten
De “Materiële Kosten” zijn voor het jaar 2014 geraamd op SRD. 2.000.000,=.
bedragen x SRD. 1.000
Materiële Kosten
Kantoorkosten
Kantoormiddelen
Kopieer
Telefoon
Drukwerk
Bodediensten
Onderhoud meubilair en inventaris
Onderhoud kantoormiddelen
Vergaderkosten
Totaal kantoorkosten
Gebouwen en energie
Huur gebouwen en terreinen
Onderhoud gebouwen en terreinen
Verbouwingen
Vuilnis en reinigingsdiensten
Water
Elektriciteit
Totaal gebouwen en energie
Reis- en verblijfkosten
Binnenlandse reiskosten
Binnenlandse verblijfkosten
Huur van voertuigen
Buitenlandse reiskosten
Buitenlandse verblijfkosten
Onderhoud en exploitatie
dienstvoertuigen
Totaal reis- en verblijfkosten
Automatisering
Verbruiksgoederen
Onderhoud
Licenties en programmakosten
Datalijnen
Totaal Automatisering
Voorlichting
Advertenties en bekendmakingen
Radio en TV programma’s
Brochures en andere periodieken
Tentoonstellingen
Seminars, workshops, etc.
Totaal Voorlichting
Bedrag
200,0
5,0
300,0
5,0
2,0
7,0
5,0
17,0
541,0
200,0
40,0
40,0
5,0
40,0
150,0
475,0
60,0
60,0
60,0
100,0
150,0
300,0
730,0
50,0
15,0
5,0
70,0
80,0
50,0
2,0
25,0
157,0
15
Algemeen
Representatie
200,0
Abonnement en vakliteratuur
14,0
Verzekeringen
26,3
Schoonmaak
10,0
Gereedschappen en apparatuur
Kleding en Bewassing
2,0
3,0
Verzorgingskosten
Bewaking
Voeding
Vrachtkosten en porti
Laboratoriumkosten
Rechterlijke vonnissen
Specifieke exploitatie kosten
10,0
108,7
13,0
7,0
200,0
10,0
Onderscheiding e.a. feestelijke
bijeenkomsten
400,0
Inhuur Externe Juridische Bijstand
Totaal Algemeen
Medische verzorging
Medicijnen
1.004,0
3,0
Hulpmiddelen
Ligkosten
10,0
Poliklinische Kosten
Preventieve Medische Voorzieningen
10,0
-
Totaal Medische Verzorging
23,0
Totaal Materiële Kosten
3.000,0
Toelichting
Materiële Kosten (20)
De raming betreft o.a.;
 Telefoon- en internetkosten, vergaderkosten etc.
 De vaste lasten zoals de kosten van nutsvoorzieningen, huur van gebouwen en huur van
bewaking.
 De exploitatiekosten van vervoermiddelen
 De aanhuur van voertuigen en werktuigen
 De kosten van buitenlandse dienstreizen.
 De kosten van voorlichtingsactiviteiten zoals voorlichtingsprogramma’s .
 Representatiekosten, abonnementen van dagbladen en vakliteratuur, verzekeringen bij
Persoonlijke Ongevallen, voeding i.v.m. overwerk, poliklinische kosten directie, etc.
 Rechterlijke Vonnissen.
16
Aanschaffingen
Bedragen x SRD. 1.000
Aanschaffingen
Bedrag
Inventaris
Kantoorinrichting
150
Communicatie
20
Totaal Inventaris
170
Automatisering
Computers
30
Printers
Netwerken
5
5
Totaal Automatisering
Gereedschappen
Laboratoriumbenodigdheden
40
Technische Gereedschappen
10
Totaal Gereedschappen
Vervoermiddelen
Auto’s
Pick-ups
Bromfietsen
20
Totaal Vervoermiddelen
70
Totaal Aanschaffingen
10
65
5
300
Toelichting
Aanschaffingen(40)
De aanschaffingen zijn geraamd op SRD.300.000.
Dit bedrag zal o.m. aangewend worden voor de aanschaf van
 Kantoormeubilair
 Kantoorapparatuur
 Gereedschappen
 Vervoermiddelen.
Het effect van de begrotingsuitgaven zal merkbaar zijn op ondernemerschapsontwikkeling en –
facilitering alsmede facilitering van de handel, niet specifiek gender gericht.
17
TITEL 2: Beleidsprogramma’s
Bedragen x SRD. 1.000
Realisatie
Vermoedelijk
Beloop 2013
Raming
2014
Raming
2015
Raming
2016
Raming
2017
Raming
2018
2012
OP-Beleidsgebied: ECONOMIE
Doel: Stimuleren van de productie
OP-Beleidsprogramma: Industriële Ontwikkeling
100 Surinaams Standaarden Bureau
112
117
921
5.190
1.092
5.500
1.092
Contributie Verplichtingen
5.500
1.422
5.700
1.422
5.700
116 Uitvoering Export Support
Programme (ESP).
40
1.422
5.700
1.422
5.700
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
50
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
215
450
450
1.226
1.226
1.226
1.226
180
208
208
253
253
253
253
22
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
Uitvoering Industrieel
Technische Assistentie
Programma (ITAP)
118 Suriname Business
Forum (SBF)
120 Opzet en functionering
Mededingings
Autoriteiten
121 Versteviging van
Suriname’s
internationale,
industriële,
economische- en
handelsbetrekkingen
122 Nationale Bewustwording inz.CSME, WTO,
ACP-EU, EPA e.a.
overeenkomsten
26
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
n.v.t
123 Ontwikkeling
Industriële sectoren
n.v.t
250
250
250
250
250
250
124 Ontwikkeling Diensten
Sector
n.v.t
250
250
250
250
250
250
125 Ontwikkeling
ondernemersklimaat en
concurrentie vermogen
n.v.t
165
165
165
165
165
165
126 Uitvoering nationaal
strategisch actieplan
voor facilitering van de
locale private sector
n.v.t
460
460
750
750
750
750
127 Ontwikkeling Nationaal
Certificerings Programma
n.v.t
300
300
300
300
300
300
6.644
8.675
8.675
10.816
10.816
10.816
10.816
Totaal Beleidsprogramma’s
18
Beleidsmaatregelen
Bedragen x SRD. 1.000
Code
Beleidsmaatregelen
Donorbijdrage
Totaal
-
1.092
5.500
450
-
5.500
450
120 Opzet en functionering Mededinging Autoriteiten
208
-
208
123 Ontwikkeling Industriële sectoren
250
-
250
124 Ontwikkeling Diensten sectoren
250
-
250
125 Ontwikkeling Ondernemersklimaat en
concurrentievermogen
126 Uitvoering Nationaal Strategisch Actieplan voor
facilitering van de Locale Private Sector
165
-
165
460
-
460
127 Ontwikkeling Nationaal Certificeringprogramma’s
300
-
300
8.675
-
100 Subsidie Standaarden Bureau Suriname
112 Contributieverplichtingen
118 Suriname Business Forum
Totale Beleidsprogramma's
Overheidsbijdrage
1.092
8.675
Toelichting Beleidsmaatregelen
Code 100 - Surinaams Standaarden Bureau (SSB)
Voor het jaar 2014 zijn de uitgaven bij deze beleidsmaatregel geraamd op SRD. 1.092.000,=.
Het aanvankelijk geraamd bedrag groot SRD. 1.422.000 had betrekking op de reguliere
exploitatiekosten van het Surinaams Standaarden Bureau ad. SRD. 1.092.000,= vermeerderd
met de contributieverplichting dj. 2014 aan CROSQ (Caricom Regional Organisation for
Standards and Quality) een bedrag groot SRD. 121.000,= alsook de remuneratie per jaar van
het SSB-Bestuur een bedrag groot SRD. 209.000,=.
De huidige raming ad. SRD. 1.092.000,= heeft dus betrekking op de personeelskosten en
exploitatiekosten van het SSB.
Het lag in de planning om met de op handen zijnde Metrologiewet nationale meetstandaarden
beschikbaar te stellen in het dienstjaar 2014, die de basis moeten vormen van een
internationaal herleidbare metrologische infrastructuur. Het gebruik van gecontroleerde
meetinstrumenten bij het leveren van goederen zal o.a. bijdragen aan eerlijke handel en
consumentenbescherming.
Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) ontwikkelt, beheert en onderhoudt de nationale
meetstandaarden, terwijl haar technische werkarm, de Dienst Waarborg & IJkwezen toezicht
houdt op de Metrologiewet en de Waarborgwet.
19
Het lag in de lijn der verwachting dat tot stand zouden komen :
 Ontwikkeling en adoptie van diverse standaarden voor o.a. de bakkerij- en de toerisme
sector
 Finalisering van de uitvoeringsregelingen van de Standaardenwet
 Formulering van de Metrologiewet
 Voorbereidingen instelling Nationaal Metrologie Instituut (NMI)
 Operationalisering Nationaal Informatie Punt van het WTO-TBT secretariaat
 Adoptatie van ANNEX 3/ Code of Good Practice voor de voorbereiding, adoptatie en
toepassing van Standaarden
 Registratie van personen en diensten in de Kwaliteitszorg en – systemen.
Code 112 – Contributie Verplichtingen
De contributieverplichting aan regionale en internationale organisaties is voor het jaar 2014
geraamd op SRD. 5.500.000,=
Van het Caricom Secretariaat is bericht ontvangen dat bij de 31ste Meeting van Caricom
Ministers van Buitenlandse Zaken gehouden in januari 2013, besloten is dat alle lidlanden een
bijdrage doen ter betaling van de salarissen. Zo is de bijdrage van Suriname aan deze
salarissen USD. 65.000,= per jaar hetgeen leidt tot een jaarbijdrage van ca. SRD. 218.000,=.
De raming van de beleidsmaatregel “Contributie Verplichtingen” ad. SRD. 5.500.000,= is
exclusief de voornoemde salarissen en de contributieverplichtingen bij de organisaties OIC en
UNASUR.
Code 118 – Suriname Business Forum (SBF)
Conform de afspraak met het Ministerie van Financiën, zouden de totale kosten van het SBF
betrekking hebbende op de remuneratie van de commissieleden van het Suriname Business
Forum, alsook de exploitatiekosten van haar technische werkarm “Suriname Business
Development Center (SBC)”, geheel door het Ministerie van Handel en Industrie gedragen
worden en wel voor een bedrag groot SRD.1.228.130,= .
De raming was alsvolgt onderverdeeld:
Personeelskosten
SRD. 728.280,=
Materiële Kosten
SRD. 449.590,=
Aanschaffingen
SRD. 50.260,= +
Totaal Apparaatskosten
SRD.1.228.130,=
Op basis van gewijzigde besluiten is de raming van deze beleidsmaatregel evenals het jaar
2013 gesteld op SRD. 450.000,=.
Code 120 - Opzet en functionering Mededingingsautoriteiten
De raming van deze beleidsmaatregel heeft betrekking op de kosten van huur per jaar en de
bewaking per jaar van het CCC-gebouw alwaar de Caricom Competition Commission
alsmede het Suriname Business Forum en het Suriname Business Development Center (SBC)
gehuisvest zijn alsmede het onderhoud van het terrein van het CCC .
Deze kosten zijn geraamd op SRD. 208.000,=.
Daar de afdeling Juridische Zaken het Mededingingsbeleid van het Ministerie van Handel en
Industrie sterker wil uitdragen, zouden t.l.v. deze beleidsmaatregel enkele activiteiten worden
ontplooid om de gestelde beleidsdoelen nl. bewustwording van de ondernemers te realiseren.
20
Het gaat in deze om
 aantrekken van consultants voor het verzorgen van trainingen/workshops
(ticketkosten, consultants, fee consultants, daggelden consultants)
 training van de ondernemers ( Zaalhuur incl. huur geluidsinstallatie, beamer en laptop
alsook consumptie)
 kantoorbenodigdheden, drukkosten, etc.
De kosten van deze activiteiten zijn geraamd op SRD. 45.000.
Het toezicht op de naleving van de Mededingingswet zal worden opgedragen aan het
Surinaams Mededingings Instituut (SMI). Het Surinaams Mededinging Instituut wordt dan
belast met de handhaving van het verbod op kartels en op misbruik van een economische
machtspositie alsook de toetsing van fusies en overnames in nationale context.
Vanwege gewijzigde besluiten is bij deze beleidsmaatregel de aanvankelijke raming groot
SRD. 253.000,= teruggebracht naar SRD. 208.000,=.
De mogelijkheid zal worden bekeken om de geplande activiteiten in het kader van het
Mededingingsbeleid t.l.v. een andere beleidsmaatregel geheel of gefaseerd uit te voeren.
Code 123 – Ontwikkeling Industriële Sectoren
Door het Onderdirectoraat Industrie zijn de volgende projekten opgebracht welke in
samenwerking met het Suriname Business Forum uitgevoerd zullen worden :
 Stimulering van innovatie t.b.v. de Productie Sector.
De uitvoering ligt in handen van het Ministerie van Handel en Industrie i.s.m. andere
actoren en zal waarschijnlijk tegen eind december 2014 zijn afgerond
 Opzet van innovatie centrum en het operationaliseren van dit centrum.
Dit projekt ter ontwikkeling van de Private Sector zal door het Ministerie van Handel
en Industrie i.s.m. een extern consultantbedrjf worden uitgevoerd.
 Stimulering van de Specialty Food Sector
De ontwikkeling van de Private Sector die zich bezig houdt met de gevarieerde
Surinaamse keuken, zal door het Ministerie van Handel en Industrie reeds in het begin
van het jaar 2014 ondersteund worden. Hierbij gaat een bedrag groot SRD. 100.000,=
meegemoeid.
Deze beleidsmaatregel is geraamd op SRD.250.000,= Afhankelijk van de voortgang van de
projectimplementatie zal tevens geput worden uit Beleidsmaatregel 126.
Code 124 – Ontwikkeling Diensten Sectoren
De diensten sector beslaat reeds meer dan 60 % van de Surinaamse economie en zal verder
ontwikkeld worden. Dit tracht het ministerie middels beleidsontwikkeling op het gebied van
aantrekking van investeringen, bi-en multilaterale onderhandeleingen met handelsblokken,
markttoegang, innovatieen vestiging. Het stellen van standaarden verdient een hoge prioriteit.
Cosumentenbescherming
In het jaar 2013 is de afdeling Consumentenzaken opgezet.
Alhoewel deze afdeling nog niet is geformaliseerd, is zij in het jaar 2013 gestart met haar
bewustwordingsprogramma voor wat betreft de consumentenwet en consumentenbescherming.
De activiteiten zullen worden voortgezet, reden waarom ook in het jaar 2014 trainingen en
workshops verzorgd zullen worden betreffende consumenten- bescherming. Ook is rekening
gehouden met de logistieke kosten van de uitvoering van de diverse activiteiten alsmede de
aanhuur van voertuigen en het participeren in regionale en internationale consumenten
wetgevings- en –beschermingsactiviteiten.
21
Voor wat betreft de contributieverplichting bij de regionale en internationale organisaties die
zich bezighouden met consumentenbescherming, wordt verwezen naar de beleidsmaatregel
“Code 112”. Deze beleidsmaatregel is geraamd op SRD. 250.000=.
Code 125 – Ontwikkeling ondernemersklimaat en concurrentievermogen
Cluster Development Program “ De opzet van 2 pilot cluster in de Agro en Toerisme
Sector”
In het jaar 2012 is het Ministerie van Handel en Industrie i.s.m. het Suriname Business
Forum(SBF) reeds gestart met het projekt “Suriname in Actie Forum m.b.t. de Agro en
Toerisme Sector”.
Dit projekt heeft vruchten afgeworpen en na evaluatie is besloten om deze 2 sectoren verder
gestalte te geven . In het jaar 2014 zal i.s.m. het Suriname Business Center (SBC) de verdere
ontwikkeling ter hand worden genomen voor de volgende projecten :
 Centralization of Tourism in Brokopondo Lake
 Organic Waste Management for Composting
 Suriname Hydroponic Greenhouses
 Production and Processing units for Acai
 Amazonics Aquaponics in Suriname Lodgeshopping tour
 Agribusiness Cassava incubator
 Lodgehopping Tour
Deze beleidsmaatregel is geraamd op SRD. 165.000,=. Voor de volledige uitvoering van
voornoemde projecten zal tevens geput worden uit Code 126.
22
Code 126 – Uitvoering Nationaal Strategisch Actieplan voor Facilitering van de Locale
Private Sector
Kostensoort
Begroting
Omschrijving
2014
Beleidsmaatregelen
Internationale matchmaking:
B2B: Latijns Amerika (UNASUR)
- Caraibisch gebied - China India - Frankrijk
700.000
Deelname aan nationale en
internationale beurzen voor sector
ontwikkeling
250.000
Communicatie structuur regionale
BSOs voor SMEs
350.000
Opzet incubator programma
gericht op agri business en agro
industry
675.000
Opzet regionale PPP structuur
voor een regionale carrier voor
transport: intra-regional en extraregional
Totaal Beleidsmaatregelen
400.000
2.375.000
- zaal huur B2B conference /
matchmaking voor 3 dagen
'- participatie buitenlandse
participanten / business
community
'- organiseren van het event
'- PR en marketing
- het identificeren van bedrijven
en sector organisaties voor
deelname aan nationale en
internationale beurzen.
'- identificeren van zowel
nationale als internationale
beurzen om te kunnen
participeren, gericht op private
sector ontwikkeling
- identificeren en lobby-en met
regionale BSO's voor het
uitvoeren van regionle sector
ontwikkelingsprogramma's
- in 2 fasen (jaar 1 en jaar 2)
opzetten van 10 incubator units
voor agro industrie
ontwikkeling '- uitzetten van
een trainingstraject voor
ondernemerschap ontwikkeling
- opzet van de regionale PPP
structuur - putten uit best
practices & lessons learned om
dit traject uit te zetten
Deze beleidsmaatregel is geraamd op SRD 460.000,=. Voor volledige implementatie van
voornoemde projecten zal naar donoren uitgekeken worden. De achtergrondinformatie, het
doel, de acties, de resultaten, de monitoring en de startdata zijn in hardkopie ter beschikking.
23
Code 127 – Ontwikkeling Nationaal Certificeringprogramma’s
Evenals in het jaar 2013 zal ook in het jaar 2014 de certificering van de Surinaamse bedrijven
in de verschillende sectoren verder ter hand worden genomen.
De uitvoering van dit project, is ook in het jaar 2014 wederom in handen van het Ministerie
van Handel en Industrie in samenwerking met het Surinaams Business Center (SBC).
Deze beleidsmaatregel is geraamd op SRD.300.000,=. Gedurende het implementatie proces
zal de mogelijkheid bekeken worden compenserende maatregelen te treffen middels andere
beleidsmaatregelen, w.o. “ontwikkeling Diensten Sectoren” en “Exportpromotie”.
Ontwikkeling Handelsbeleid (ODH)
De Surinaamse economie groeit in 2013 met 3%. De Europese economie kromp in 2012
volgens de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) met 0,1% en
zal in het lopend boekjaar maar matig groeien, zoals het er nu naar uitziet met minder dan 1%.
De Surinaamse economie is nauw verweven met de internationale handels- en
investeringsstromen. De aanhoudende onrust op de financiële markten zorgt voor onzekerheid
en risico’s voor internationale transacties. Snelle groei is te vinden in opkomende markten als
Brazilië, Rusland, India en China (de BRIC’s), maar ook in landen als Zuid-Afrika, Turkije,
Vietnam, Indonesië, Egypte, Zuid-Korea, Colombia en de Golfstaten. Markttoegang blijft dus
van groot belang vandaar het streven vanuit Handel en Industrie voor verkrijging van een
sterke positie op snelgroeiende markten. De participatie van Suriname in regionale blokken
heeft ten doel de afzetmarkten voor Surinaamse producten te vergroten en investeringen aan te
trekken. In dit verband zal het ministerie van Handel en Industrie in de navolgende
handelsblokken diverse activiteiten uitvoeren.
 Caricom Single Market and Economy
Activiteiten;
1. Promotie materiaal
2. Caricom Beurs
3. Districtsdagen
4. Informatiedagen
5. CSME Netwerkvergaderingen/
Consultaties/Videoconferenties/
Workshops/Seminaars
6. Market Access and Agriculture
Caricom-Canada Trade and
Development Agreement Netwerkvergaderingen/consultaties
7. Videoconferentie vergaderingen
8. Community of Latin American and
and Caribbean States(CELAC)
consultaties
9. Latin American Integration
Association(ALADI) consultaties
10. The Common Market of South
America(Mercosur) consultaties
11. Organization of Islamic Countries
Consultaties
12. World Trade Organization (WTO)
TOTAAL
SRD. 5.500,00
SRD. 7.050,00
SRD.
300,00
SRD. 10.960,00
SRD. 13.250,00
SRD.
3.260,00
SRD.
SRD.
1.210,00
2.000,00
SRD.
2.000,00
SRD.
2.000,00
SRD.
2.000,00
SRD. 2.000,00
SRD. 51.530,00
24
 COTED Netwerk vergaderingen
Activiteiten;
1. Netwerkvergaderingen ter voorbereiding en SRD. 2.000,00
verslaglegging van de 37e en 38e COTED
TOTAAL
SRD. 2.000,00
 Trade Faciliation Activiteiten
Activiteiten;
1. Videoconferenties met het WTO
Secretariaat inzake Trade Faciliation
2. Nationale consultaties i.h.k.v. de Trade
Faciliation Onderhandelingen
3. Informatiedagen
4. Trainingsdagen
TOTAAL
 Trade in Services
Activiteiten;
1. Netwerkvergaderingen
2. Videoconferentie
3. Steering Committee strategic plan
for services video conference
4. National Coalition of Services
5. Cariforum – EC EPA Implementatie
6. Caricom – Dominican Republic
netwerkvergaderingen en videoconferenties
7. CELAC netwerkvergaderingen en
Videoconferenties
8. UNASUR netwerkvergaderingen en
Videoconferenties
9. ALADI netwerkvergaderingen en
Videoconferenties
10. MERCOSUR netwerkvergaderingen en
Videoconferenties
TOTAAL
 Rules of Origin
Activiteiten;
1. Consultaties
TOTAAL
SRD.
1.830,00
SRD.
3.030,00
SRD. 2.000,00
SRD. 10.960,00
SRD. 17.820,00
SRD.
SRD.
SRD.
3.000,00
3.930,00
3.400,00
SRD. 44.670,00
SRD. 1.755,00
SRD. 3.450,00
SRD.
3.450,00
SRD.
7.440,00
SRD.
3.650,00
SRD.
3.650,00
SRD. 78.395,00
SRD.
SRD.
2.120,00
2.120,00
25
Trade Related Issues
Activiteiten;
1. Innovatie en Intellectuele eigendomsrechten
Netwerkvergadering en videoconferenties SRD.
2. Overheidsaanbestedingen
SRD.
Netwerkvergadering en videoconferenties
3. Mededingingsbeleid
Netwerkvergadering en videoconferenties SRD.
TOTAAL
SRD.
5.730,00
5.730,00
5.730,00
17.190,00
Deze kosten zijn geraamd op SRD. 169.055,00.
Ook de reis- en verblijfkosten, alsmede aanhuur van voertuigen en het logistiek waren ten laste
van deze beleidsmaatregel geraamd. De totale raming van deze beleidsmaatregel was hierdoor
gesteld op SRD. 250.000,= en is thans vanwege gewijzigd beleid niet begroot, zoals
aangegeven in de inleiding.
De mogelijkheid wordt bekeken om de geplande activiteiten i.h.k.v. het handelsbeleid alsnog
t.l.v. andere beleidsmaatregelen gefaseerd uit te voeren in het jaar 2014.
Export Promotie
Een Export Programma gericht op niet traditionele markten en het ontwikkelen van nieuwe
producten voor nieuwe markten zullen in dit beleidsjaar gestalte krijgen; het gaat om product
ontwikkeling in potentiële sectoren (rijst, bananen, fruit, sappen, groente).
Het uiteindelijke doel van het industriebeleid is door de ontwikkeling van de industriesector
een optimale bijdrage te leveren aan de nationale toegevoegde waarde en bevordering van de
locale kapitaaltransformatie waardoor het continue proces van verandering, modernisering en
veredeling van de samenleving op een meer zelfstandige wijze kan plaatsvinden.
De strategie voor de industriële ontwikkeling voor de komende regeerperiode is industriële
productie gericht op export van hoogwaardige producten voor geselecteerde markten waarbij
de keuze van markten gebaseerd zal zijn op marktkennis en marktspecialisatie gekoppeld aan
en onder voorwaarde van een faciliterend import-, kredietverlenings- en investeringsbeleid,
standaardenbeleid en exportbegeleiding.
Hiertoe zal deelname van Suriname aan de internationale fairs in onze Zuid-Zuid relaties,
Brazilië, China en de USA voor onze exportproducten gestalte krijgen. De promotie hiervan
ligt in handen van het Ministerie van Handel en Industrie in samenwerking met de Kamer van
Koophandel en Fabrieken (KKF), het Suriname Business Forum en de Associatie van
Surinaamse Fabrikanten(ASFA) en is gepland voor de maanden juni en oktober 2014.
Het Export Support Coaching Programma zal verder gestalte krijgen.
Het Ministerie van Handel en Industrie heeft besloten ondernemende bedrijven te scholen,
begeleiden en ondersteunen voor wat betreft hun exportmogelijkheden en de regels
hieromtrent.
Deze beleidsmaatregel was geraamd op SRD. 250.000,= maar is vanwege gewijzigd beleid
niet begroot, zoals aangegeven in de inleiding.
Export Promotie kan mogelijk t.l.v. andere beleidsmaatregelen alsnog ter hand worden
genomen.
26
OP- Beleidsgebied: ECONOMIE
Deze heeft tot doel een gunstig economisch klimaat te scheppen voor Surinaamse en buitenlandse ondernemers.
OP- Beleidsprogramma’s Gerealiseerd Beleid Verwachte Beleidsresultaten Verwachte Beleidsresultaten
2012
per eind 2013
per eind 2014
Beleidsprogramma: Standaarden Ontwikkeling
Doel: Ontwikkeling van standaarden voor de diverse productiesectoren
En de bewustwording van de gemeenschap hieromtrent
100- Surinaams
Standaarden Bureau (SSB)
De overmaking ad.
SRD. 921.000,= was
t.b.v. van de
exploitatiekosten van
het Surinaams
Standaarden Bureau
(SSB).
Instelling Technische Commissies
voor standaarden ontwikkeling en
adoptie voor de bakkerijsector,
toerismesector en electronica.
Finalisering van de
Uitvoeringsregelingen van de
Standaarden wet voor de in werking treding standaarden voor
de bakkerijsector, toerisme en
electronica
Voorbereiding formulering van
de Metrologiewet
Voorbereiding Instelling
Nationaal Metrologie Instituut
(NMI)
Voorbereiding instelling Nationaal N.I.P geïnstalleerd en ANNEX
Informatie Punt (N.I.P.) van het
3/Code of Good Practice voor de
WTO-TBT Secretariaat
voorbereiding adoptie en
toepassing van Standaarden
getekend.
112- Contributie
Verplichtingen
Suriname heeft voldaan Suriname zal evenals in de
aan haar contributie
voorgaande jaren hebben
verplichting aan de
voldaan aan haar contributie
regionale en
verplichtingen aan de diverse
internationale organisaties.organisaties.
Er is in 2012 totaal
betaald aan contributies
SRD. 5.190.202,=.
Suriname zal voortgaan aan de
verplichtingen m.b.t contributies
OP- Beleidsgebied: ECONOMIE
Deze heeft tot doel een gunstig economisch klimaat te scheppen voor Surinaamse en buitenlandse ondernemers.
OP- Beleidsprogramma’s Gerealiseerd Beleid Verwachte Beleidsresultaten Verwachte Beleidsresultaten
2012
per eind 2013
per eind 2014
Beleidsprogramma: Exportmarketing
Doel: Zoeken naar exportmogelijkheden voor Surinaamse producten
27
116- Uitvoering van het
Export Support Programma
(ESP)
De gelden zijn besteed
Voorbereiding opzet Export
aan 2 projekten nl.
Marketing Programma
“Organic Waste
Management for
Composting” (haalbaarheidsstudie voor grootschalig machinaal
composteren) en
“Amazonics
Aquaponics in
Suriname”(ontwerpen
en opzetten van een kas
voor het telen van vis en
voor het planten)
Uitvoering Export Marketing
Programma voor creatie
afzetmarkten voor Surinaamse
producten
OP- Beleidsgebied: ECONOMIE
Deze heeft tot doel een gunstig economisch klimaat te scheppen voor Surinaamse en buitenlandse ondernemers.
OP- Beleidsprogramma’s Gerealiseerd Beleid Verwachte Beleidsresultaten Verwachte Beleidsresultaten
2012
per eind 2013
per eind 2014
Beleidsprogramma: Exportmarketing
Doel : het scheppen van afzet- en exportmogelijkheden voor Surinaamse producten
117- Uitvoering Industrieel
Technische Assistentie
Programma (ITAP)
De uitvoering betrof 3
projekten nl.
1.“ Centralization of
Tourism in Brokopondo
Lake”( haalbaarheidsstudie verricht voor het
toerisme rond het
Brokopondo Stuwmeer.)
2.“Production and
Processing Units for
Acai and Pepper”( reisen verblijfskosten van
de projektleider in
verband met de
technische
haalbaarheidsstudie
voor de verwerking van
Acai en Peper.)
3.“Amazone
Aquaponics in
Suriname” (i.v.m. dit
projekt is een haalbaarheidsstudie verricht.
1e concept is in januari
2013 opgeleverd).
118- Suriname Business
Forum (SBF)
Dit betrof een eenmalige
overmaking gedaan naar
de rekening van het
Suriname Business
Forum (SBF) voor de
remuneratie van de
commissieleden
alsook de exploitatiekosten.
Dat het Suriname Business
Forum (SBF) uit de eenmalige
overmaking van SRD.450.000,=
de commissiegelden en de
exploitatiekosten heeft betaald.
Dat het Mimnisterie van HI
conform afspraken met het
Ministerie van Financiën
de personeelskosten alsook de
operationele kosten van het
SBF betaald.
28
OP- Beleidsgebied: ECONOMIE
Deze heeft tot doel een gunstig economisch klimaat te scheppen voor Surinaamse en buitenlandse ondernemers.
OP- Beleidsprogramma’s Gerealiseerd Beleid Verwachte Beleidsresultaten Verwachte Beleidsresultaten
2012
per eind 2013
per eind 2014
Beleidsprogramma: Exportmarketing
Doel: Het bereiken van gezonde mededinging en concurrentie van het bedrijfsleven
120-Opzet Mededinging
Autoriteiten
De gelden zijn besteed
aan de vaste lasten van
huur en bewaking van
het CCC-gebouw.
Echter kon geen
voortgang gegeven
worden aan de
voorbereidende
activiteiten ter opzet van
het Surinaams
Mededinging Instituut
(SMI).
De bestedingen t.l.v. de begroting
van het ministerie van HI hebben
weer betrekking op huur en
bewaking van het gebouw
alwaar de regionale organisatie
CCC gehuisvest is.
Naast de operationele kosten
van het CCC en het SBC die
deels door het Ministerie van HI
zullen worden betaald, zal de
afdeling Juridische Zaken i.s.m.
het Onderdirectoraat Handel,
CCC en andere actoren werken
aan de bewustwording van
mededinging.
OP- Beleidsgebied: ECONOMIE
Deze heeft tot doel een gunstig economisch klimaat te scheppen voor Surinaamse en buitenlandse ondernemers.
OP- Beleidsprogramma’s Gerealiseerd Beleid Verwachte Beleidsresultaten Verwachte Beleidsresultaten
2012
per eind 2013
per eind 2014
Beleidsprogramma: Regionale Integratie
Doel: Het versterken van de samenwerkingverbanden tussen het Ministerie van Handel en Industrie en
Het bedrijfsleven alsook het nemen van besluiten binnen de Caricom over het economisch intergratie proces.
De doelgroep is de totale Surinaamse gemeenschap.
29
121- Versteviging van
Suriname’s Internationale
Industrie, Economische en
Handelsbetrekkingen
De gelden zijn besteed
aan 2 projekten n.l.
1.“Suriname Hydroponic
Greenhouse” (t.b.v. dit
projekt is een bureau
aangetrokken voor het
schrijven van een
businessplan en het
ontwerpen van een
rekenmodel i.v.m. het
opzetten van
plantenkassen in
Suriname).
Voorbereiding internationale
matchmaking Latijns
America(UNASUR), Caraibisch
gebied,China, Frankrijk, India
Uitvoering internationale
Matchmaking B2B Latijns
Amerika (UNASUR), Caribisch
Gebied, Frankrijk, India en
China
2.“ Lodgehopping
Tour”
(er is promotiemateriaal
vervaardigd i.v.m. het
bevorderen van de
toerismesector i.h.k.v.
het clusteren van de
Agro en de Toerisme
Sector).
OP- Beleidsgebied: ECONOMIE
Deze heeft tot doel een gunstig economisch klimaat te scheppen voor Surinaamse en buitenlandse ondernemers.
OP- Beleidsprogramma’s Gerealiseerd Beleid Verwachte Beleidsresultaten Verwachte Beleidsresultaten
2012
per eind 2013
per eind 2014
Beleidsprogramma: Regionale Integratie
Doel: Het versterken van de samenwerkingverbanden tussen het Ministerie van Handel en Industrie en
Het bedrijfsleven alsook net nemen van besluiten binnen de Caricom over het economisch intergratie proces.
De doelgroep is de totale Surinaamse gemeenschap.
30
VERVOLG
121- Versteviging van
Suriname’s Internationale
Industrie, Economische en
Handelsbetrekkingen
I.v.m. Investment Promotion
Organisatie, wordt de
Investeringsgids aangepast.
Handelsmissies uitgevoerd
Ambassades beter uitgerust om
investeerders aan te trekken
Marketing van Suriname als
investeringsdestinatie
professioneler en actiever.
Investeringswet afgekondigd.
Caricom Single Economy
verder gevorderd
Caricom-Canada
onderhandelingen voltooid.
Suriname dichter bij lidmaatschap
Caribbean Basin Initiative.
Zuid Amerikaanse Integratie
verder gevorderd.
Trade Policy Review
Implementatie EPA
handelsfacilitering
I.vm. het TRIST Data project
(Tariff Reduction Simulation
Tool) wordt gestart met de
voorbereiding tot de opzet van
rekenschema en training om de
effecten van tariefsveranderingen
van invoerrechten uit te rekenen
Gebruikname rekenschema voor
data verzameling en gebruik
I.v.m. Project EUROTRACE
(gestandariseerde procedure om
handelsdata te verwerken);
Voorbereiding invoering i.s.m de
Wereldbank
Finalisering project
EUROTRACE
I.v.m. de Data Base Software
Voorbereiding
IUD/BV, komt HI op het punt van ASYCUDA-World
finalisering van het project welke
zal leiden tot de beschikbaarheid
van import- en exportdata.
OP- Beleidsgebied: ECONOMIE
Deze heeft tot doel een gunstig economisch klimaat te scheppen voor Surinaamse en buitenlandse ondernemers.
OP- Beleidsprogramma’s Gerealiseerd Beleid
2012
Verwachte Beleidsresultaten
per eind 2013
Verwachte Beleidsresultaten
per eind 2014
Beleidsprogramma: Regionale Integratie
Doel: Het versterken van de samenwerkingverbanden tussen het Ministerie van Handel en Industrie en
Het bedrijfsleven alsook net nemen van besluiten binnen de Caricom over het economisch intergratie proces.
De doelgroep is de totale Surinaamse gemeenschap.
31
122- Nationale
Bewustwordingscampagne
inzake CSME, WTO,
ACP-EU EPA en andere
overeenkomsten
De gelden hadden
Caricom Single Economy
betrekking op gemaakte verder gevorderd
kosten i.v.m.
1.informatie
bijeenkomst “Suriname
in Action Forum in
verband met Clustering
van de Agro en
Toerisme Sector”,
Organisatie van CARICOMbeurs,districtdagen,
informatiedagen,
netwerkvergaderingen OIC,
CELAC, ALADI, WTO, Latijns
America, Mercosur, CSME,
Caricom-Canada, COTED, ,
Coalition of Services, Trade
Facilitation, CARICOMDomrep, Cariforum – EC EPA
en UNASUR.
2.de kosten van training
verzorgd door de
Women in Business
Group (WBG) t.b.v. 40
bewoners van Sipaliwini
ter bevordering van het
ondernemerschap van
de lokale bevolking om
de districtsbewoners
economisch weerbaar te
maken
3. De kosten van
training ter upgrading
van het niveau van het
HI personeel.
Beleidsprogramma: Innovatie
Doel: productontwikkeling middels innovatieprogramma’s en het opzetten innovatie centrum
123- Ontwikkeling
Industriële Sectoren
De locaties zijn geïdentificeerd
door het Ministerie van ROGB
Industrieparken en
vrije zones
Locaties zullen beschikbaar
Gesteld worden door het
Ministerie van ROGB. De
conceptwet op Industrieparken en
Vrije zones, in de maak en
voorbereiding van
beheersorgaan industrieparken.
De productie sectoren bewuster
maken van het belang van
innovatie middels
bewustwordingsprogramma’s
50% van de bedrijven hebben
een innovatie strategie
geïmplementeerd.
OP- Beleidsgebied: ECONOMIE
Deze heeft tot doel een gunstig economisch klimaat te scheppen voor Surinaamse en buitenlandse ondernemers.
OP- Beleidsprogramma’s Gerealiseerd Beleid Verwachte Beleidsresultaten Verwachte Beleidsresultaten
2012
per eind 2013
per eind 2014
Beleidsprogramma: Innovatie
Doel: Innovatieprogramma en opzetten innovatie centrum
32
VERVOLG
123- Ontwikkeling
Industriële Sectoren
Voorbereiding opzet
Innovatiecentrum
Opzet innovatiecentrum met
behulp van Consultancy diensten
Continuering stimulering van de
Specialty Food Sector
Continuering stimulering van de
Specialty Food Sector
50 % van de bedrijven hebben een
Innovatie strategie
OP- Beleidsgebied: Economie en Welzijn
Deze heeft tot doel een gunstig economisch klimaat te scheppen voor Surinaamse en buitenlandse ondernemers.
OP- Beleidsprogramma’s Gerealiseerd Beleid Verwachte Beleidsresultaten Verwachte Beleidsresultaten
2012
per eind 2013
per eind 2014
Beleidsprogramma :Consumentenbescherming
Doel: Bescherming van de consument
124- Ontwikkeling Diensten
Sectoren
Het opzetten van Consumenten
informatie systemen en
Voorbereiding wetgeving
Consumentenbescherming en
Mededinging
Voortgang van de awareness
van consumentenbescherming
en mededinging
aanname wetgeving
Het formaliseren van de
afdeling Consumentenzaken en
het goed functioneren van deze
afdeling.
Het beter functioneren van de
afdeling Consumentenzaken en
Toetreding van Suriname als
lid van wereldorganisaties die
zich bezighouden met
consumentenbescherming en de
daaruit vloeiende contributie
betaling.
Voldoen aan de contributieverplichting en assistentie
vragen van de organisaties e.a.
landen m.b.t. consumentenbescherming en mededinging.
OP- Beleidsgebied: ECONOMIE
Deze heeft tot doel een gunstig economisch klimaat te scheppen voor Surinaamse en buitenlandse ondernemers.
OP- Beleidsprogramma’s Gerealiseerd Beleid
2012
Beleidsprogramma: investeringsbevordering
Doel: investeringsbevordering
125- Ontwikkeling
Ondernemersklimaat en
Concurrentievermogen
Het promoten van een
Investment Promotion
Organisatie
Verwachte Beleidsresultaten
per eind 2013
Verwachte Beleidsresultaten
per eind 2014
Investeringsgids aangepast
Handelsmissies uitgevoerd
Ambassades beter uitgerust om
investeerders aan te trekken
Marketing van Suriname als
investeringsdestinatie
professioneler en actiever.
Investeringswet afgekondigd
OP- Beleidsgebied: ECONOMIE
Deze heeft tot doel een gunstig economisch klimaat te scheppen voor Surinaamse en buitenlandse ondernemers.
OP- Beleidsprogramma’s Gerealiseerd Beleid Verwachte Beleidsresultaten Verwachte Beleidsresultaten
2012
per eind 2013
per eind 2014
Beleidsprogramma: investeringsbevordering
Doel: investeringsbevordering
33
VERVOLG
125- Ontwikkeling
Ondernemersklimaat en
Concurrentievermogen
Instellen van Inter
Ministerial Trade
Committee(IMTC)
Interministeriele voorbereiding
Monitoring van het handelsbeleid
door IMTC
Vereenvoudiging
Vergunningen beleid
Finalisering aanpassing
Inwerkingtreding wetgeving
conceptwet Vergunning Bedrijven Vergunning Bedrijven en
en Beroepen
Beroepen
Opzet communicatie
structuren
Voorbereiding opzet
communicatiestructuren met
regionale BSO’s voor SME’s
Identificering en lobby-en met
regionale BSO’s voor het
uitvoeren van regionale sector
ontwikkelingsprogramma’s
Voorbereiding opzet regionale
PPP structuur voor een regionale
carrier voor intra- en extra
regionaal transport
Opzet regionale PPP structuur
voor een regionale carrier voor
transport.
OP- Beleidsgebied: ECONOMIE
Deze heeft tot doel een gunstig economisch klimaat te scheppen voor Surinaamse en buitenlandse ondernemers
OP- Beleidsprogramma’s Gerealiseerd Beleid Verwachte Beleidsresultaten
2012
per eind 2013
Beleidsprogramma: ondernemerschap ontwikkeling
Doel: facilitering van de locale private sector
126- Uitvoering Nationaal
Strategisch Actieplan voor
facilitering van de Locale
Private Sector
127- Nationaal
Certificeringsprogramma
Verwachte Beleidsresultaten
per eind 2014
Voortzetting en Finalisering van
Pilot Cluster Agro en Toerisme
Voortzetting Clusters overige
strategische sectoren:
 Centralization of
Tourism in
Brokopondo Lake
 Organic Waste
management for
composting
 Suriname Hydroponic
Greenhouses
 Amazonics Aquaponics
In Suriname
 Logdhopping Tour
Voorbereiding opzet
incubatorprogramma’s gericht op
agri business en agro industrie
Opzet van 10 incubator units voor
agro industrie ontwikkeling en
uitzetting trainingstraject voor
ondernemerschapontwikkeling
Uitvoering NCP zodat volgens
internationale ISO-standaarden
kwaliteitsmanagementsystemen
worden opgezet,
geimplementeerd en het
certificeren van 30 tal
bedrijven/organisaties
Voortzetting certificering
Bedrijfsprocessen en
producten
34
TITEL 3: Middelenbegroting
Bedragen x SRD. 1.000
Code
Ontvangsten
80.40.09 Vergunningsrechten
voor het vestigen van
bedrijven
80.50.05 Justeerloon
(IJkgelden)
80.60.06 Bestekkosten
Totaal Niet
Belasting Middelen
Realisatie
2012
Vermoedelijk Raming Raming Raming Raming Raming
Beloop
2014
2015
2016
2017
2018
2013
641
400
510
510
510
510
400
115
125
125
125
125
125
125
0
756
1
526
1
526
2
637
2
637
2
637
2
637
Toelichting
De niet – belasting middelen zijn voor het jaar 2014 begroot op SRD.526.000,=
In het kader van het decentralisatie proces zal een nog nader vast te stellen percentage van de
“Niet Belasting Middelen” met name de ‘Vergunningsrechten voor het vestigen van bedrijven’
worden overgemaakt t.b.v. het Ministerie van Regionale Ontwikkeling.
Bijdrage vergunningsrechten
Het vergunningenbeleid is enigszins aangepast. Enkele bedrijven en beroepen zijn niet meer
vergunningplichtig. De tariefsaanpassing van de vergunningsrechten voor het vestigen van
bedrijven en beroepen zal ter discussie worden gesteld van het Surinaams bedrijfsleven.
De tariefsaanpassing houdt o.m. in het vaststellen van de tarieven op basis van het vermogen en
het soort bedrijf, bijvoorbeeld voor kleinbedrijven het tarief van SRD. 300,= per verzoekschrift
(nieuw en/of verlenging), voor middelgrote bedrijven en grote bedrijven respectievelijk
SRD. 500,= en SRD. 1.000,= per verzoekschrift (nieuw en /of verlenging) met een tijdsduur van
1 (één) jaar.
Op basis van de verwachte aanmeldingen voor verlenging van de vergunningen en nieuwe
vergunningen voor het opzetten van een onderneming, worden de inkomsten bij dit middel voor
het jaar 2014 geraamd op SRD. 400.000,=
Bijdrage justeerloon
De lang verwachte tariefsaanpassingen voor het verlenen van diensten door de Dienst voor de
Waarborg van het IJkwezen zijn t.r.v. januari 2012 eindelijk ingegaan. Vanwege deze gewijzigde
tarieven, zal volgens het Hoofd van de Dienst voor de Waarborg van het IJkwezen het te
ontvangen bedrag aan justeerloon (gelden die door burgers en/of bedrijven worden betaald voor
het ijken van diverse materialen) voor het jaar 2014 naar verwachting ca. SRD.125.000,=
bedragen. Echter wordt door de leiding van het ministerie heroverwogen om de tarieven wederom
aan te passen, daar de pas doorgevoerde tariefsaanpassingen intussen reeds achterhaald zijn.
35
De ontvangsten zullen gebaseerd zijn op onderstaande tarieven lijst van justeerloon.
A.
Bulkstation
Tankwagen
Benzine Pomp
Tankboot
Inhoudsmaten
0
tot
20 liter
20
tot
200 liter
200
tot
1000 liter
1000 tot 10000 liter
Strooptanks
Alcoholtanks
Benzineopslagtanks
SRD.
SRD.
SRD.
SRD.
30,00 per opslagtank.
40,00 per tank.
10,00 per pomp
40,00 per opslagtank
SRD. 15,00 per stuk
SRD. 30,00 per stuk
SRD. 50,00 per stuk
SRD. 50,00 per stuk
SRD. 150,00 per stuk
SRD. 150,00 per stuk
SRD. 150,00 per stuk
B
Justeren van gewichten
Gewichten voor fijne wegingen (zoals apotheken en goudsmederijen):
1 mg. t/m 1000 mg.
SRD. 1,00 per stuk
Overige gewichten:
0 gr - 500 gr.
SRD.
0,75 per stuk
500 gr - 1000 gr.
SRD.
1,25 per stuk
1 kg –
2 kg.
SRD.
1,50 per stuk
2 kg –
5 kg.
SRD.
1,75 per stuk
5 kg – 10 kg.
SRD.
2,50 per stuk
10 kg – 20 kg.
SRD.
5,00 per stuk
20 kg – 25 kg.
SRD. 10,00 per stuk
25 kg – 50 kg.
SRD. 15,00 per stuk
50 kg – 100 kg.
SRD. 20,00 per stuk
100 kg – 500 kg.
SRD. 22,50 per stuk
500 kg – 1000 kg.
SRD. 25,00 per stuk
C
Reparatie;
Toonbank weegschalen
snelwegers en balansen
Grondbasculen
Weegbruggen
SRD.
SRD.
SRD.
SRD.
10,00 per stuk
15,00 per stuk
20,00 per stuk
75,00 per stuk
Keuring of Herkeuring weegwerktuigen
Toonbanksnelwegers:
0- 15 kg
15- 30 kg
Balans
01 kg
Grondweegwerktuigen
0- 250 kg
250- 500 kg
500- 1.000 kg
Weegbruggen:
1.000- 5.000 kg
5.000-35.000 kg
35.000-60.000 kg
SRD.
SRD.
SRD.
SRD.
SRD.
SRD.
SRD.
SRD.
SRD.
10,00 per stuk
15,00 per stuk
10,00 per stuk
20,00 per stuk
30,00 per stuk
35,00 per stuk
50,00 per stuk
75,00 per stuk
100,00 per stuk
D
36
E
F
Vergoeding van Diverse keuringen:
meetstokken
maatkannen( 1/2dl. tot 1 liter)
maatkannen( 1 liter tot 2 liter)
Pocketbalans
Opstap weegschaal(laag en hoog)
Keuring op verzoek:
Balans
Snelwegers
Grondbascule
G
0- 1 kg
0-15 kg
15-30 kg
0- 250 kg
250- 500 kg
500-1000 kg
SRD 3,00 per stuk
SRD 1,50 per stuk
SRD 2,00 per stuk
SRD 15,00 per stuk
SRD 15,00 per stuk
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
SRD
Essaailoon( bij het ijken van goud en zilver):
0
< 10 gram
SRD
10
< 20 gram
SRD
20
< 30 gram
SRD
30
< 40 gram
SRD
40
< 50 gram
SRD
50
< 60 gram
SRD
60
< 70 gram
SRD
70
< 80 gram
SRD
80
< 90 gram
SRD
90
< 100 gram
SRD
15,00 per stuk
15,00 per stuk
20,00 per stuk
25,00 per stuk
35,00 per stuk
40,00 per stuk
2,00 per proef
4,00 per proef
6,00 per proef
8,00 per proef
10,00 per proef
12,00 per proef
14,00 per proef
16,00 per proef
18,00 per proef
20,00 per proef
Bijdrage Bestekkosten;
Deze zijn de kosten die worden betaald bij de aankoop van een bestek in verband met
openbare aanbestedingen. Ervan uitgaand dat eventueel in het jaar 2014 er voor de openbare
inschrijvingen er ± 10 stuks bestek voor een minimaal bedrag van SRD. 100,= per stuk zullen
worden verkocht, is dit middel begroot op SRD. 1.000,=.
Paramaribo, ……………………………………………. 2013
DESIRÉ D. BOUTERSE
37