Lesgeven aan Meervoudige Intelligenties

1
LESGEVEN A A N M EE R VO U D IG E IN T E LLIG E N T IE S - PRAKTIS CHE TIPS VOOR HE T ONDE RW IJS
Lesgeven aan
Meervoudige Intelligenties
PRAKTISCHE TIPS VOOR HET ONDERWIJS
Variatie: de smaakmaker
van het leren
Onderwijs aan meervoudige
intelligenties mogelijk maken
Hoe kunnen drukke docenten variatie
toevoegen en hun manier van lesgeven
aanpassen aan leerlingen die op verschillende
manieren leren? In deze whitepaper leest u
hoe u een leerplatform kunt gebruiken om de
theorie van ‘meervoudige intelligenties’ in uw
klas toe te passen. U krijgt praktische tips die
u direct kunt gebruiken.
Lesgeven op zeven of acht verschillende
manieren is veel te tijdrovend voor de
meeste (of alle) docenten. De oplossing
is om waar mogelijk een aantal verschillende technieken en benaderingen te
gebruiken om zoveel mogelijk variatie in
uw lessen te brengen.
De theorie achter meervoudige
intelligenties in een notendop
In 1983 introduceerde Howard
Gardner de theorie van meervoudige
intelligenties om het concept
‘intelligentie’ te analyseren en beter
te beschrijven. Gardner stelt dat het concept
van intelligentie dat traditioneel wordt gemeten
met IQ-tests (die zich richten op logische en
taalkundige vaardigheden) onvoldoende is. Hij
stelt dat er verschillende soorten intelligenties
bestaan. Momenteel benoemt Gardner er acht,
maar hij sluit niet uit dat er meer bestaan.
• Visueel-ruimtelijk
• Verbaal-linguïstisch
• Logisch-wiskundig
• Lichamelijk-kinesthetisch
• Muzikaal
• Interpersoonlijk
• Intrapersoonlijk
• Natuurgericht
Een realistische aanpak van meervoudige
intelligenties in de klas
Voor veel docenten kan de theorie van Gardner
worden samengevat als ‘leerlingen leren op
verschillende manieren’. Gardner’s meervoudige
intelligenties kunnen dan ook worden gezien
als leerstijlen. Leerlingen kunnen naar één stijl
neigen, maar dit sluit andere leerstijlen niet uit.
Leerlingen profiteren dan ook het meest van een
brede onderwijsbenadering met verschillende
technieken, oefeningen en activiteiten.
Maar, zoals Gardner zegt, geen docent heeft
de tijd om in alle acht leerstijlen les te geven.
In plaats daarvan kunt u twee of drie stijlen
toepassen, want ook dat maakt al een groot
verschil voor uw leerlingen.
U kunt een toelichting van Howard Gardner
bekijken op:
www.edutopia.org/multiple-intelligences-howard-gardner-video
Hoewel er acht leerstijlen benoemd zijn, sluiten ze
elkaar niet uit. Dit betekent dat elke leerling een
voorkeur voor een aantal stijlen zal hebben - en dat
de meeste leerlingen dus profiteren van variatie in
uw lessen.
Deze whitepaper vertelt kort iets over iedere leerstijl
en biedt u enkele praktische voorbeelden van hoe u
een online leeromgeving kunt gebruiken om in elke
stijl les te geven.
Vraag het in uw klas
U kunt in uw klas bekijken welke stijlen het meest
prominent bij uw leerlingen aanwezig zijn. Dit helpt
u de beste leerstijlen te bepalen. U vindt een goede
assessment tool op:
www.edutopia.org/mi-quiz.
3
LESGEVEN A A N M EE R VO U D IG E IN T E LLIG E N T IE S - PRAKTIS CHE TIPS VOOR HE T ONDE RW IJS
De visueel-ruimtelijke leerstijl
Mensen met een sterke visueel-ruimtelijke intelligentie hebben een goed begrip van de
visuele wereld in relatie tot fysieke zaken. Dat betekent dat ze fysieke objecten in hun hoofd
kunnen visualiseren en wijzigen. Ze zijn goed in ontwerpen, knutselen en het oplossen van
ruimtelijke problemen.
Geef uw lessen wat prezi
Prezi is een online tool waarmee u geanimeerde presentaties kunt maken
waarin afbeeldingen en tekst elkaar afwisselen. Docenten kunnen prezis op
een aantal manieren gebruiken. Ze zijn bijvoorbeeld een geweldige manier
om de tijdlijn van historische gebeurtenissen te visualiseren. Als docent
Geschiedenis kunt u ze gebruiken om een visueel element aan uw les toe te
voegen.
U kunt leerlingen vragen een prezi te maken van belangrijke data en
gebeurtenissen in de periode waarover u lesgeeft. Prezis kunnen ook worden
verwerkt in een leerplatform. Docenten kunnen prezis dan als leermiddel
uploaden naar de vakpagina en leerlingen kunnen hun prezis met andere
leerlingen delen.
Gebruik visuele toetsvragen
Er zijn digitale tools – soms al ingebouwd in de online leeromgeving waarmee u op een visueel gerichte manier toetsvragen kunt stellen. Een
voorbeeld van zo’n vraag is ‘hotspot’, een uitstekend hulpmiddel om kennis
van aardrijkskunde en biologie te toetsen. Leerlingen moeten hierbij op een
bepaald deel van een afbeelding klikken om antwoord te geven. Zo kunt u
de kennis over het menselijk lichaam bijvoorbeeld testen door leerlingen te
vragen op de verschillende organen te klikken. Visuele toetsvragen zijn ook
erg handig voor leerlingen die bijvoorbeeld dyslectisch zijn.
Wees creatief met uw les
Met een online leerplatform heeft u de beschikking over een centrale plek
waar u informatie en visuele elementen van allerlei bronnen kunt verzamelen
en aan uw leerlingen kunt aanbieden. Verwerk bijvoorbeeld video’s van
YouTube for Schools of Teleblik, of gebruik grafieken en afbeeldingen om uw
tekstuele lesmateriaal te ondersteunen.
Tips voor visueel-ruimtelijk
ingestelde leerlingen
• Geef onderdelen zoals leerstof, notities en opdrachten ieder een eigen
kleurcode
• Voeg waar mogelijk diagrammen of grafieken aan de tekst toe
• Gebruik mindmaps om de verbinding tussen onderwerpen te visualiseren
4
LESGEVEN A A N M EE R VO U D IG E IN T E LLIG E N T IE S - PRAKTIS CHE TIPS VOOR HE T ONDE RW IJS
De verbaal-linguïstische leerstijl
Mensen met een sterke verbaal-linguïstische intelligentie maken effectief gebruik van
woorden om te lezen, schrijven, luisteren en spreken. Dichters en auteurs worden vaak
gezien als hét voorbeeld van verbaal-linguïstische intelligentie.
Gebruik audiofeedback samen met schriftelijke feedback
Traditioneel denken we dat taalkundig sterke leerlingen goed zijn in lezen
en schrijven, maar ze zijn meestal ook goede sprekers en luisteraars.
Audiofeedback is daarom een perfecte manier om te variëren in hoe u
feedback geeft aan uw leerlingen. Bovendien bespaart het u tijd, omdat u
bij het corrigeren van een opdracht geen opmerkingen hoeft te noteren – u
kunt uw feedback simpelweg inspreken. In de online leeromgeving kunt u
het geluidsbestand vervolgens opslaan bij de ingeleverde opdracht, waar
de leerling het op elk gewenst moment kan beluisteren. En omdat de
meesten van ons sneller praten dan typen, is deze methode van feedback
een perfecte manier om werk sneller te beoordelen.
Gebruik online discussies voor verlegen leerlingen
Avram Noam Chomsky
Amerikaans taalkundige
en filosoof
Niet alle taalgerichte leerlingen spreken graag in het openbaar. Er zijn
echter tools waarmee deze leerlingen hun mening kunnen geven zonder
in de klas te hoeven spreken, zoals online discussieforums. Docenten
Informatica kunnen bijvoorbeeld een discussie over wachtwoordfraude
opzetten bij de start van een module over internetveiligheid. En een
docent Engels kan bijvoorbeeld als huiswerkopdracht een tekst plaatsen
en leerlingen vragen hierop commentaar te geven. Zo kunnen leerlingen
nadenken over hun antwoord en formulering en krijgt iedereen de ruimte
om deel te nemen.
Tips voor verbaal-linguïstisch
ingestelde leerlingen
• Bespreek de geleerde stof met elkaar
• Schrijf notities eerst op en typ ze daarna uit
• Schrijf samenvattingen van het leermateriaal
5
LESGEVEN A A N M EE R VO U D IG E IN T E LLIG E N T IE S - PRAKTIS CHE TIPS VOOR HE T ONDE RW IJS
De logisch-wiskundige leerstijl
Mensen met een sterke logisch-wiskundige intelligentie hebben snel inzicht in
ingewikkelde problemen en benaderen deze analytisch. Ze stellen vragen, vinden
oplossingen en denken na over het proces achter de probleemoplossing.
Vraag uw leerlingen een toets te bedenken
Laat leerlingen zelf corrigeren
Als u uw leerlingen toetsvragen laat bedenken,
dwingt dat ze om het onderwerp in te duiken en
hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Als
u de beschikking hebt over een online testtool ingebouwd in een leerplatform of losstaand - kunt u
dit heel eenvoudig doen. U vraagt uw leerlingen om
- alleen of in groepjes - tien vragen voor de toets
te bedenken. Vervolgens kunt u de beste vragen
selecteren.
U kunt leerlingen de mogelijkheid geven een
opdracht te corrigeren door aan elke leerling een
partner te koppelen. Het is de taak van die leerling
het werk van zijn of haar partner na te kijken en
te beoordelen. Leerlingen krijgen een overzicht
met criteria, aan de hand waarvan ze het werk
kunnen nakijken – en geven feedback die helpt de
antwoorden van hun partner te verbeteren.
Met een leerplatform kan de docent een deadline
aangeven, waarna hij de feedback kan controleren
en aanvullen.
Dit geeft u niet alleen een voorraad vragen die
u kunt gebruiken in toekomstige toetsen, het
zorgt ook voor variatie in uw vragen. En omdat
leerlingen vaak technisch heel handig zijn, zullen
ze waarschijnlijk gebruik maken van het volle
potentieel van deze tools door multimedia aan
de vragen toe te voegen en de toets daarmee
aantrekkelijker te maken.
Tips voor logisch-wiskundig ingestelde leerlingen
• Niet alleen onthouden: denk goed na over de oorzaak en het gevolg van wat geleerd moet worden
• Stop tijdens het leren af en toe om terug te kijken en na te denken over de stof
6
LESGEVEN A A N M EE R VO U D IG E IN T E LLIG E N T IE S - PRAKTIS CHE TIPS VOOR HE T ONDE RW IJS
De lichamelijk-kinesthetische leerstijl
Mensen met een sterke lichamelijk-kinesthetische intelligentie denken in bewegingen.
Zij maken gebruik van bewegingen voor zelfexpressie of voor precisiewerk om een doel te
bereiken - denk bijvoorbeeld aan chirurgen, atleten, choreografen en filmregisseurs. Ze
onthouden informatie vaak het best als deze aan een activiteit is gekoppeld.
Laat leerlingen hun huiswerk op video vastleggen
Voor jonge leerlingen is het vaak makkelijker om
vermenigvuldigingen te begrijpen als ze een concreet
voorbeeld hebben - dus een fysiek voorwerp, zoals
knikkers. Als u wilt dat uw leerlingen eenvoudige
vermenigvuldigingen oefenen, hoeft u ze niet te vragen
de antwoorden op te schrijven. Vraag ze op video vast te
leggen hoe ze met hun handen objecten verplaatsen om
de som op te lossen.
‘How to’ video’s
Mensen met een sterke lichamelijk-kinesthetische
intelligentie leren het best door te doen. ‘How to’ video’s
zijn daarvoor een geweldige manier. Als u bijvoorbeeld
lesgeeft in Natuurkunde, kunt u uw leerlingen vragen
om ter demonstratie van zwaartekracht en wrijving een
eenvoudig katrolsysteem te maken - en zichzelf te filmen
terwijl ze dat doen. Op die manier doen ze fysiek werk dat
ze mondeling kunnen toelichten. Als u ze vraagt hun video
te uploaden naar een leerplatform, ontstaat automatisch
ook een overzicht van het werk van alle leerlingen.
Tips voor lichamelijk-kinesthetisch
ingestelde leerlingen
• Lees tekst volgens een vast ritme en zeg dingen hardop tijdens het leren
• Speel voorbeelden van tekst of video in het echt na
• Gebruik kaartjes met steekwoorden (‘flashcards’)
7
LESGEVEN A A N M EE R VO U D IG E IN T E LLIG E N T IE S - PRAKTIS CHE TIPS VOOR HE T ONDE RW IJS
De muzikale leerstijl
Mensen met een sterke muzikale intelligentie genieten niet alleen van muziek, ze begrijpen
geluiden en de emoties die geluid overbrengt ook. Ze leren vaak het best tijdens het
luisteren naar muziek en associëren wat ze geleerd hebben met de nummers die ze toen
hoorden.
Mr. Duey rapt zich een breuk
Songteksten om een taal te leren
Er zijn muzikanten op YouTube te vinden die
educatieve liedjes zingen. Een goed voorbeeld
daarvan is Mr. Duey (Engelstalig) of Meneer Muu
(Nederlandstalig) die over wiskunde zingen. Om
uw les aansprekend te maken voor muzikaal
ingestelde leerlingen, kunt u de video in de klas
afspelen en uw leerlingen vragen mee te zingen.
U kunt ook als huiswerk opgeven om thuis naar de
liedjes luisteren of vergelijkbare video’s te zoeken
en te delen. Maakt u gebruik van een leerplatform
dan kunt u YouTube filmpjes ook direct daarin
integreren. Leerlingen kunnen de muziekfilmpjes
dan bekijken zonder de online leeromgeving te
verlaten.
Tijdens taalles kunt u muziek gebruiken om
nieuwe woordenschat aan te leren, grammatica te
bespreken, uitspraak te oefenen of als onderwerp
voor een groepsgesprek. Laat uw leerlingen een
lied horen en vraag ze na één of twee keer luisteren
naar de betekenis van het lied of laat ze vragen
over het lied beantwoorden. Als huiswerk kunt u de
songtekst meegeven en daarin tekstdelen weglaten
die leerlingen thuis kunnen invullen door naar het
lied te luisteren.
Mr. Duey, docent Wiskunde en rapmuzikant
Tips voor muzikaal ingestelde leerlingen
• Maak rijmpjes om de lesstof te onthouden
• Tik ritmes (bijvoorbeeld met de vingers op tafel) tijdens het studeren
• Speel muziek op de achtergrond tijdens het studeren
8
LESGEVEN A A N M EE R VO U D IG E IN T E LLIG E N T IE S - PRAKTIS CHE TIPS VOOR HE T ONDE RW IJS
De interpersoonlijke leerstijl
Mensen met een sterke interpersoonlijke intelligentie reageren goed op sociale interactie.
Ze begrijpen de motieven, emoties, perspectieven en stemmingen van andere mensen - en
leren het beste in een groep.
Werk in groepen aan een les voor medeleerlingen
Gebruik video’s en rollenspel in taallessen
Mensen met een sterke interpersoonlijke
intelligentie begrijpen andere mensen goed en
zijn daardoor goede docenten. Ze leren ook het
best in een groep. Om deze twee vaardigheden
te combineren, kunt u uw klas in kleine groepen
verdelen en iedere groep een les laten voorbereiden
voor de anderen in de klas. Iedere groep richt zich
daarbij op een ander aspect van de lesstof.
Taaldocenten kunnen video’s gebruiken om
leerlingen te inspireren. Als ‘vakantietaal’
bijvoorbeeld het onderwerp is, kunt u een video
laten zien van wat er tijdens een vakantie fout kan
gaan. Vraag uw leerlingen vervolgens te bespreken
waarom iets mis ging. Ook kunt u uw leerlingen
vragen een rollenspel te spelen waarin het in
een soortgelijke situatie wél goed gaat. U kunt
het rollenspel zelfs uitbreiden door leerlingen
verschillende soorten klachten te laten naspelen
en ze daarbij voor de ‘medeacteurs’ onbekende
motieven te geven.
Met een online leeromgeving kunt u bijvoorbeeld
pagina’s laten inrichten die een soort mini-websites
vormen. Docenten en leerlingen kunnen deze
gebruiken om te presenteren, organiseren en om
informatie te delen. Bij lessen over het zonnestelsel
kunt u elke groep bijvoorbeeld vragen een pagina
over een andere planeet te maken. De leerlingen
moeten samenwerken om te beslissen welke
informatie ze opnemen en hoe ze dat zó regelen,
dat ook anderen leren van de informatie die zij
hebben gevonden.
Tips voor interpersoonlijk
ingestelde leerlingen
• Verdeel leerlingen in groepen om samen te
studeren
• Speel de lesstof met anderen na
• Laat leerlingen elkaar lesgeven over wat ze
geleerd hebben
9
LESGEVEN A A N M EE R VO U D IG E IN T E LLIG E N T IE S - PRAKTIS CHE TIPS VOOR HE T ONDE RW IJS
De intrapersoonlijke leerstijl
Mensen met een sterke intrapersoonlijke intelligentie hebben een goed begrip van wie ze
zijn en hoe ze zich voelen. Ze kennen hun grenzen en mogelijkheden. Deze mensen werken
vaak het best in een rustige omgeving en zijn zeer goed in het stellen van doelen, het
behalen van deadlines en het reflecteren op de resultaten.
Stimuleer reflectie met individuele leerplannen
Gebruik discussiefora om advies te delen
Maakt u gebruik van een leerplatform, dan zit
daar waarschijnlijk een tool in voor Individuele
Leerplannen (ILP). Leerlingen kunnen hiermee
begrip krijgen van - en reflecteren op - het
leerproces. Het werkt heel eenvoudig. Begin ermee
om leerlingen de delen van het curriculum te tonen
die behandeld worden. Vraag ze vervolgens zelf
leerdoelen vast te stellen die hierop aansluiten.
Beroepsopleidingen draaien vaak om het leren in
praktijksituaties. Leerlingen Zorg & Welzijn leren
bijvoorbeeld op school, maar doen ervaring op
via stages. Maar hoe kunt u deze verzorgenden in
spe in staat stellen van elkaar te leren als ze op
verschillende plekken werken?
Uw leerlingen nemen deze doelen daarna op in
hun ILP en stellen een plan op om de doelen te
behalen. U kunt opmerkingen of vragen aan het
ILP toevoegen om reflectie te stimuleren en kunt
leerlingen aanmoedigen hun ILP regelmatig bij te
werken en zo hun vooruitgang te tonen. Zodra de
leerling een doel heeft bereikt, kan hij het werk
opnemen in zijn ePortfolio – om ook met vrienden
en ouders te delen hoe het leerproces is verlopen.
Een leerplatform biedt uitkomst. Daarmee kunt u
discussiefora opzetten waar leerlingen ervaringen
kunnen delen en elkaar advies kunnen vragen. Als
docent of mentor volgt u de discussies om ervoor te
zorgen dat leerlingen altijd het beste advies krijgen
en u kunt daarnaast belangrijke onderwerpen als
discussiepunt in de klas behandelen.
Tips voor intrapersoonlijk ingestelde leerlingen
• Bied deze leerlingen een rustige omgeving om te studeren
• Laat leerlingen korte reflecties schrijven over wat de lesstof volgens hen betekent
10
L ESGEV EN A A N M E E R VO U D IG E IN T E LLIG E N T I E S - PRAKTIS CHE TIPS VOOR HE T ONDE RW IJS
De natuurgerichte leerstijl
Mensen met een sterke natuurgerichte intelligentie begrijpen de patronen van levende
wezens en denken op een wetenschappelijke manier na over de wereld. Ze kunnen vaak het
best leren door abstracte concepten te relateren aan iets concreets in de natuur.
Breng buiten naar binnen
Mensen met een sterke natuurgerichte
intelligentie zijn vaak het gelukkigst als ze
buiten zijn, maar het is voor een docent niet
altijd gemakkelijk een klas mee naar buiten
te nemen. Met een online leeromgeving
kunt u wel eenvoudig natuurlijke elementen
in uw lessen verwerken. Tijdens biologieles
kunt u er bijvoorbeeld afbeeldingen en
video’s van planten en dieren in hun
natuurlijke omgeving mee laten zien.
Maak abstracte verbindingen concreet
Mindmaps worden al jaren gebruikt
om mensen te helpen hun gedachten
te organiseren en verbindingen tussen
ideeën te visualiseren. Mensen met een
sterke natuurgerichte intelligentie kunnen
mindmaps gebruiken om theorieën
concreter te maken.
U kunt mindmapping tools (zoals
MindMeister) ook verwerken in een leerplatform, zodat leerlingen digitaal
mindmaps kunnen maken en delen. Zo
hebben zij altijd toegang tot de mindmap
als ze willen leren, ongeacht op welke plek
ze zich dan bevinden.
Tips voor natuurgericht
ingestelde leerlingen
• Geef de optie om in de buitenlucht te studeren als dat
praktisch mogelijk is
• Relateer abstracte informatie aan iets in de natuur
• Ga in de pauzes tussen de lessen steeds even naar
buiten
11
L ESGEV EN A A N M E E R VO U D IG E IN T E LLIG E N T I E S - PRAKTIS CHE TIPS VOOR HE T ONDE RW IJS
5 tips voor differentiatie met een leerplatform
Eén van de moeilijkste aspecten van lesgeven aan meervoudige intelligenties is het vinden
van tijd om een vak op verschillende manieren te onderwijzen. Met name omdat klassen
vaak groot zijn en de leerstijlen flink uiteen kunnen lopen. We geven u graag enkele tips
over hoe u uw lessen met behulp van een leerplatform aan elke leerling kunt aanpassen.
4. Zorg dat extra materiaal klaar staat
1. Bied verschillende opties om opdrachten te maken
De ene leerling schrijft graag, de ander heeft moeite
met schriftelijk communiceren - maar beide kunnen het
onderwerp prima begrijpen. Laat leerlingen daarom kiezen
hoe ze bepaalde opdrachten maken. U kunt leerlingen
bijvoorbeeld schriftelijk antwoord laten geven, maar ook via
een audio- of videobericht.
2. Laat leerlingen buiten school meer leren over wat ze
interesseert
Als leerlingen geïnteresseerd zijn in een bepaald
onderwerp, kunnen zij er meer over leren dan voor het
curriculum vereist is. U kunt gevarieerd studiemateriaal
uploaden, maar ook extra´s, zoals links naar interessante
websites, aanvullende toetsvragen en samenvattingen
van boeken die leerlingen thuis kunnen gebruiken om hun
kennis te vergroten.
3. Gebruik video’s om onderwerpen uit te leggen
Sommige mensen herinneren zich dingen veel beter als
ze deze gezien hebben. Een gemakkelijke manier om
daaraan tegemoet te komen, is informatie over een bepaald
onderwerp te filmen. Als u bijvoorbeeld uitleg geeft over
vermenigvuldigen, kunt u met een webcam filmen hoe
u een bepaalde som op het digibord oplost. Leerlingen
kunnen dan thuis de video bekijken en krijgen daarmee
zowel gesproken als visuele uitleg voor ze aan hun
huiswerk beginnen.
Sommige leerlingen werken sneller dan
andere en zijn met oefeningen dus eerder
klaar dan de rest van de klas. Met een
leerplatform kunt u altijd extra oefenstof
aanbieden. Als een leerling snel klaar is
met een opdracht, kunt u hem of haar een
van de extra activiteiten op het leerplatform
aanbieden. Hetzelfde geldt voor leerlingen
die extra uitleg nodig hebben. Er zijn op
internet veel bronnen te vinden die dieper
op een onderwerp ingaan, wat voor een
leerling laagdrempeliger is dan in de klas
aan te geven dat hij het nog niet helemaal
snapt. Zo kan iedere leerling binnen en
buiten het klaslokaal in eigen tempo verder
werken.
5. Gebruik groepen om tijdens lessen te
differentiëren
Met een leerplatform kunt u leerlingen
indelen in groepen en met machtigingen
iedereen toegang geven tot de stof die
voor hem/haar van toepassing is. Maak
bijvoorbeeld een opdracht voor leerlingen
op basisniveau en een lastigere opdracht
voor leerlingen die klaar zijn voor een
uitdaging. In veel toetsen lopen de vragen
in moeilijkheidsgraad op. Stel dat u 20
vragen heeft. Dan kunt u vraag 1 tot 10
instellen voor zwakkere leerlingen, vraag
5 tot 15 voor betere leerlingen en vraag 10
tot 20 voor de echte bollebozen. Stel voor
het aanbieden van lesstof eenvoudigweg
verschillende groepen leerlingen samen en
bied iedere groep vervolgens de voor hen
relevante leerbronnen aan - en durf ook
weg te laten wat overbodig is.
Over itslearning
itslearning is een marktleider op het gebied van
online leeromgevingen met miljoenen gebruikers
over de gehele wereld. De groeiende internationale
organisatie, met haar hoofdkantoor in Bergen Noorwegen, telt momenteel 9 kantoren en ruim 200
medewerkers. Hiervan werken zo’n 35 enthousiaste
collega’s voor de Nederlandse organisatie in Enschede.
De missie van itslearning is scholen - van basis tot
hoger onderwijs - te helpen bij het verwezenlijken van
hun onderwijsambities. Het itslearning leerplatform,
een krachtige en betrouwbare cloud-oplossing, neemt
hier letterlijk en figuurlijk een centrale rol bij in. Voor
scholen betekent dit dat men gegarandeerd is van een
up-to-date online leeromgeving die altijd en overal via
internet beschikbaar is zonder zorgen over hardware,
software en beheer.
itslearning Nederland
Postbus 213, 7500 AE Enschede, 053-4803130
www.itslearning.nl | [email protected]
@itslearningNL
itslearning-Nederland
itslearning Nederland
V1.0-JUL’14NL
Helping teachers
collaborate with colleagues
Tezamen met het leerplatform levert itslearning
gerichte technische en didactische dienstverlening
die volledig is afgestemd op de doelstellingen van
de school. Zo kunnen alle itslearning-gebruikers schoolbesturen, docenten, mentoren, leerlingen en
zelfs ouders - zich optimaal richten op het primaire
onderwijsproces en tot de beste resultaten komen.
En dat is waar onderwijs uiteindelijk om gaat.